baza je ažurirana 17.04.2014.g.

zaključno sa NN 46/14

povratak na početnu stranu

Unesite naziv zakona ili pojam koji tražite


zakoni po abecedi

(Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
Carinski zakon
Kazneni zakon
Obiteljski zakon
Opći porezni zakon
Ovršni zakon
Pomorski zakonik
Prekršajni zakon
Stečajni zakon
Ustav Republike Hrvatske
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
Ustavni zakon o ustavnom sudu Republike Hrvatske
Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske
Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije
Zakon o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga
Zakon o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa
Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju
Zakon o akreditaciji
Zakon o alternativnim investicijskim fondovima
Zakon o arbitraži
Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
Zakon o audiovizualnim djelatnostima
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima
Zakon o azilu
Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći
Zakon o biljnom zdravstvu
Zakon o biocidnim pripravcima
Zakon o biogorivima za prijevoz
Zakon o blagdanima, spomendanima i nerdanim danima u Republici Hrvatskoj
Zakon o boravišnoj pristojbi
Zakon o carinskoj službi
Zakon o carinskoj tarifi
Zakon o čeku
Zakon o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija
Zakon o cestama
Zakon o civilnoj službi
Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Zakon o dadiljama
Zakon o dentalnoj medicini
Zakon o deviznom poslovanju
Zakon o djelatnosti socijalnog rada
Zakon o djelatnostima u zdravstvu
Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Zakon o dodatku na mirovine ostverene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju
Zakon o doplatku za djecu
Zakon o doprinosima
Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine
Zakon o društveno poticanoj stanogradnji
Zakon o državnim maticama
Zakon o državnim potporama
Zakon o državnim službenicima
Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu
Zakon o državnom inspektoratu
Zakon o državnom izbornom povjerenstvu
Zakon o državnom odvjetništvu
Zakon o državnom sudbenom vijeću
Zakon o Državnom uredu za reviziju
Zakon o duhanu
Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti
Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda
Zakon o eksplozivnim tvarima
Zakon o elektroničkim komunikacijama
Zakon o elektroničkim medijima
Zakon o elektroničkoj ispravi
Zakon o elektroničkoj trgovini
Zakon o elektroničkom novcu
Zakon o elektroničkom potpisu
Zakon o energiji
Zakon o financijskim konglomeratima
Zakon o financijskoj policiji
Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske
Zakon o financijskom osiguranju
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Zakon o fiskalnoj odgovornosti
Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti
Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine
Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Zakon o genetski modificiranim organizmima
Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla
Zakon o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njihovu uništenju
Zakon o gradnji
Zakon o Gradu Zagrebu
Zakon o građevinskoj inspekciji
Zakon o građevnim proizvodima
Zakon o grobljima
Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu
Zakon o hrani
Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe
Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak
Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci
Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori
Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji
Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
Zakon o Hrvatskom crvenom križu
Zakon o hrvatskom državljanstvu
Zakon o Hrvatskom kavlifikacijskom okviru
Zakon o Hrvatskom registru brodova
Zakon o humanitarnoj pomoći
Zakon o igralištima za golf
Zakon o igrama na sreću
Zakon o industrijskom dizajnu
Zakon o informacijskoj sigurnosti
Zakon o informiranju potrošača o hrani
Zakon o inspekcijama u gospodarstvu
Zakon o inspekcijama u poljoprivredi
Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta
Zakon o inspektoratu rada
Zakon o investicijskim fondovima
Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja
Zakon o izborima zastupnika Republike Hrvatske u Europski parlament
Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor
Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora
Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
Zakon o izboru Predsjednika Republike Hrvatske
Zakon o izvlaštenju
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu
Zakon o izvršavanju kazne zatvora
Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku
Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje
Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak
Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku
Zakon o javno-privatnom partnerstvu
Zakon o javnoj nabavi
Zakon o javnom bilježništvu
Zakon o javnom okupljanju
Zakon o kamatama
Zakon o kazalištima
Zakon o kaznenom postupku
Zakon o kemikalijama
Zakon o komasaciji
Zakon o komunalnom gospodarstvu
Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata
Zakon o koncesijama
Zakon o kontaminantima
Zakon o kreditnim institucijama
Zakon o kreditnim unijama
Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje
Zakon o kritičnim infrastrukturama
Zakon o krvi i krvnim pripravcima
Zakon o kulturnim vijećima
Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
Zakon o leasingu
Zakon o liječništvu
Zakon o lijekovima
Zakon o ljekarništvu
Zakon o lokalnim izborima
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o lovstvu
Zakon o lučkim kapetanijama
Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom
Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji
Zakon o medicinskim proizvodima
Zakon o medicinsko-biokemiskoj djelatnosti
Zakon o medijima
Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja
Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima
Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima
Zakon o minimalnoj plaći
Zakon o mirenju
Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima
Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje
Zakon o mirovinskom osiguranju
Zakon o mjenici
Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom
Zakon o mjeriteljstvu
Zakon o morskom ribarstvu
Zakon o muzejima
Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka
Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva
Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja
Zakon o nadzoru državne granice
Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava
Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom
Zakon o najmu stanova
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba
Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom
Zakon o nasljeđivanju
Zakon o nedopuštenom oglašavanju
Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije
Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije
Zakon o normizaciji
Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela
Zakon o obalnoj straži Republike Hrvatske
Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti
Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu
Zakon o obnovi
Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara
Zakon o obrani
Zakon o obrazovanju odraslih
Zakon o obrtu
Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika
Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Zakon o obveznim mirovinskim fondovima
Zakon o obveznim odnosima
Zakon o obveznim osiguranjima u prometu
Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj
Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela
Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu nastalu u bivšoj SFRJ za koju je odgovarala bivša SFRJ
Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od strane pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga za vrijeme domovinskog rata
Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske
Zakon o održivoj uporabi pesticida
Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Zakon o odvjetništvu
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda
Zakon o općem oprostu
Zakon o općem upravnom postupku
Zakon o općoj sigurnosti proizvoda
Zakon o oružju
Zakon o osiguranju
Zakon o osiguranju depozita
Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca
Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost
Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu
Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike
Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo
Zakon o osnovici plaće u javnim službama
Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe
Zakon o osobnoj iskaznici
Zakon o osobnom identifikacijskom broju
Zakon o osobnom imenu
Zakon o otocima
Zakon o otpadu
Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora
Zakon o parničnom postupku
Zakon o patentu
Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
Zakon o plaćama u javnim službama
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o platnom prometu
Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava
Zakon o područjima i sjedištima sudova
Zakon o područjima posebne državne skrbi
Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
Zakon o policiji
Zakon o policijskim poslovima i ovlastima
Zakon o političkim strankama
Zakon o poljoprivredi
Zakon o poljoprivrednom zemljištu
Zakon o pomilovanju
Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g.
Zakon o poreznoj upravi
Zakon o poreznom savjetništvu
Zakon o porezu na dobit
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
Zakon o porezu na dohodak
Zakon o porezu na promet nekretnina
Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti
Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište
Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića
Zakon o posebnom porezu na motorna vozila
Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke
Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke
Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina
Zakon o poštanskim uslugama
Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem
Zakon o postupku primopredaje vlasti
Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja
Zakon o poticanju prodaje stanova
Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
Zakon o poticanju zapošljavanja
Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju
Zakon o potpori za očuvanje radnih mjesta
Zakon o potrošačkom kreditiranju
Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru
Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva
Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji
Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica
Zakon o pravobranitelju za djecu
Zakon o Pravosudnoj akademiji
Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije
Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o prebivalištu
Zakon o predmetima opće uporabe
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima
Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima
Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama
Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira
Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja
Zakon o preuzimanju dioničkih društava
Zakon o prijevozu opasnih tvari
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu
Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja
Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima
Zakon o primaljstvu
Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica
Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava
Zakon o privatnim detektivima
Zakon o privatnoj zaštiti
Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
Zakon o probaciji
Zakon o procjeni učinaka propisa
Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti
Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme
Zakon o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prometu
Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata
Zakon o proračunu
Zakon o prostornom uređenju
Zakon o prostornom uređenju i gradnji
Zakon o prosvjetnoj inspekciji
Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije
Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 211.2011 Europskog parlamenta i Vijaća o građanskoj inicijativi
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107.2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223.2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2009. o kozmetičkim proizvodima
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272.2008 o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829.2003 o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830.2003 o sljedivosti i označavanju genetski modifirianih organizama
Zakon o provedbi uredbe (EZ) br. 1907.2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalije
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946.2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003.2003 o gnojivima
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258.97 Eurospkog parlamenta i Vijeća od 27.01.1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396.2005
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850.2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
Zakon o provedbi Uredbe EU br. 649.2012
Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima poduzetničkog kapitala
Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva
Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234.2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet
Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201.2003
Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 4.2009
Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br.834.2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda
Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa
Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge
Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti
Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja
Zakon o provedbi uredbi Europske unije u vezi s trgovinom ilegalno posječenim drvom i proizvodima od takvog drva
Zakon o pružanju usluga u turizmu
Zakon o pučkim otvorenim učilištima
Zakon o pučkom pravobranitelju
Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana
Zakon o računovodstvu
Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti
Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu
Zakon o radu
Zakon o ravnopravnosti spolova
Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
Zakon o registru birača
Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina
Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru
Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti
Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija
Zakon o reviziji
Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama
Zakon o rudarstvu
Zakon o sanaciji javnih ustanova
Zakon o sanitarnoj inspekciji
Zakon o savjeodavnoj službi
Zakon o savjetima mladih
Zakon o sestrinstvu
Zakon o sigurnosnim provjerama
Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka
Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava
Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu
Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora
Zakon o slatkovodnom ribarstvu
Zakon o slobodnim zonama
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi
Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja
Zakon o službenoj statistici
Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske
Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju
Zakon o socijalnoj skrbi
Zakon o sportskoj inspekciji
Zakon o sportu
Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima
Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma
Zakon o sprječavanju sukoba interesa
Zakon o Središnjem registru osiguranika
Zakon o sredstvima za zaštitu bilja
Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje
Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem
Zakon o stočarstvu
Zakon o strancima
Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske
Zakon o strateškim robnim zalihama
Zakon o strukovnom obrazovanju
Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu 2009-2013
Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita
Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu
Zakon o sudovima
Zakon o sudovima za mladež
Zakon o sudskim pristojbama
Zakon o sudskom registru
Zakon o šumama
Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu
Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatsle u europskim poslovima
Zakon o sustavu državne uprave
Zakon o suzbijanju diskriminacije
Zakon o suzbijanju zlouporabe droga
Zakon o tajnosti podataka
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti
Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava
Zakon o trgovačkim društvima
Zakon o trgovini
Zakon o trošarinama
Zakon o tržištu električne energije
Zakon o tržištu kapitala
Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata
Zakon o tržištu plina
Zakon o tržištu toplinske energije
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
Zakon o turističkoj inspekciji
Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije
Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
Zakon o udomiteljstvu
Zakon o udrugama
Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
Zakon o umirovljeničkom fondu
Zakon o umjetničkom obrazovanju
Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture
Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima
Zakon o upravljanju državnom imovinom
Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske
Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi
Zakon o upravnim pristojbama
Zakon o upravnim pristojbama na području intelektualnog vlasništva
Zakon o upravnim sporovima
Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
Zakon o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja
Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda
Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina
Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje
Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama
Zakon o uslugama
Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj
Zakon o ustanovama
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave
Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu
Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja
Zakon o vanjskim poslovima
Zakon o vatrogastvu
Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima
Zakon o veterinarstvu
Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost
Zakon o vinu
Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu
Zakon o Vladi Republike Hrvatske
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Zakon o vodama
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
Zakon o volonterstvu
Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti
Zakon o zadrugama
Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda
Zakon o zakladama i fundacijama
Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House
Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Zakon o zakladi Kultura nova
Zakon o Zakladi policijske solidarnosti
Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima
Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
Zakon o zaštiti i spašavanju
Zakon o zaštiti na radu
Zakon o zaštiti od buke
Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja
Zakon o zaštiti od požara
Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja
Zakon o zaštiti okoliša
Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
Zakon o zaštiti osobnih podataka
Zakon o zaštiti potrošača
Zakon o zaštiti prava pacijenata
Zakon o zaštiti prirode
Zakon o zaštiti svjedoka
Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja
Zakon o zaštiti životinja
Zakon o zaštiti znaka i naziva Crveni križ
Zakon o zaštiti zraka
Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o željeznici
Zakon o zemljišnim knjigama
Zakon o žičarama za prijevoz osoba
Zakon o žigu
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
Zakon o zračnim lukama
Zakon o zračnom prometu
Zakona o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine
Zakono nadzoru predmeta od plemenitih kovina
zzz Kazneni zakon 1997-2012
zzz Ovršni zakon 2008-2012
zzz Ovršni zakon 2010
zzz test
zzz Zakon o carinskoj službi 2009-2013
zzz Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 2011
zzz Zakon o genetski modificiranim organizmima 2005-2013
zzz Zakon o građevnim proizvodima 2008 2013
zzz Zakon o hrani 2007-2013
zzz Zakon o kaznenom postupku 1997-2011
zzz Zakon o kaznenom postupku 2008-2013
zzz Zakon o kemikalijama 2005-2013
zzz Zakon o kreditnim institucijama 2009-2013
zzz Zakon o mirovinskom osiguranju 1998-2013
zzz Zakon o morskom ribarstvu 2010-2013
zzz Zakon o obrtu 1993-2013
zzz Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju 2008-2013
zzz Zakon o porezu na dodanu vrijednost 1995-2013
zzz Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 2012-2013
zzz Zakon o prijevozu u cestovnom prometu 2004-2013
zzz Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijiom 2010-2013
zzz Zakon o radu 1995-2009
zzz Zakon o radu 2010
zzz Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama 2008-2013
zzz Zakon o tržištu kapitala 2008-2013
zzz Zakon o veterinarstvu 2007-2013
zzz Zakon o zaštiti potrošača 2007-2014
zzz Zakon o zaštiti prirode 2005-2013
zzz Zakon o zaštiti životinja 2006-2013

grane prava


 o projektu | pohvale i prijedlozi | oglašavanje | upute za korištenje | uvjeti korištenja

 

 
Mi pratimo Narodne Novine za Vas:

 

 

18.04.2014.

 

- izmjene Zakona o upravnim pristojbama

 

 

16.04.2014.:

 

- izmjene Zakona o doprinosima

 

 

11. 04.2014.

 

- izmjene Zakona o unapređenju podzetničke infrastrukture

 

- izmjene Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom

 

- izmjene Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja

 

- izmjene Zakona o poptori poljoprivredi i ruralnom razvoju

 

 

08.04. 2014

 

- izmjene Zakona o igrama na sreću

 

 

05.04.2014.

 

- novi Zakon o zaštiti potrošača

 

- novi Zakon o savjetima mladih

 

- novi Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

 

 

11.03.2014.

 

- izmjene Zakona o pružanju usluga u turizmu

 

- izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

 

- izmjene Zakona o boravišnoj pristojbi

 

- izmjene Zakona o građevnim proizvodima

 

- izmjene Zakona o carinskoj službi

 

 

07.03.2014.

 

- izmjene Zakona o trgovini

 

- izmjene Zakona o elektroničkoj trgovini

 

 

05.03.2014.

 

- novi Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima

 

- novi Zakon o inspektoratu rada

 

- novi Zakon o turističkoj inspekciji

 

- novi Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta

 

- izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti

 

- izmjene Zakona o kazalištima

 

- izmjene Zakona o žičarama za prijevoz osoba

 

 

01.03.2014.

 

- novi Zakon o obveznim mirovinskim fondovima

 

- novi Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

 

- novi Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata

 

- izmjene Zakona o energiji

 

- izmjene Zakona o tržištu toplinske energije

 

- izmjene Zakona o tržištu plina

 

- izmjene Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji

 

- izmjene Zakona o posredovanju u prometu nekretnina

 

- izmjene Zakona o općoj sigurnosti proizvoda

 

- izmjene Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

 

- izmjene Zakona o strateškim robnim zalihama

 

- izmjene Zakona o stočarstvu

 

- izmjene Zakona o lovstvu

 

- izmjene Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu

 

- izmjene Zakona o gnojivima i poboljšivaćima tla

 

- izmjene Zakona o biogorivima za prijevoz

 

- izmjene Zakona o rudarstvu

 

- izmjene Zakona o istraživanju i eksplotaciji ugljikovodika

 

- izmjene Zakona o duhanu

 

- izmjene Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu

 

 

19.02.2014.

 

- izmjene Zakona o morskom ribarstvu

 

- izmjene Zakona o slatkovodnom ribarstvu

 

 

18.02.2014.

 

- izmjene Zakona o vinu

 

- izmjene Zakona o vodama

 

- izmjene Zakona o informiranju potrošača o hrani

 

- izmjene Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište

 

 

10.02.2014.

 

- novi Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

 

- novi Zakon o inspekcijama u gospodarstvu

 

- novi Zakon o održivoj uporabi pesticida

 

- izmjene Zakona o hrani

 

- izmjene Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja

 

- izmjene Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

 

- izmjene Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tžište poljoprivrednih proizvoda

 

- izmjene Zakona o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

 

- izmjene Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda

 

 

31.12.2013.

 

- novi Zakon o mirovinskom osiguranju

 

- novi Zakon o Središnjem registru osiguranika

 

- novi Zakon o socijalnoj skrbi

 

- novi Zakon o gradnji

 

- novi Zakon o građevinskoj inspekciji

 

- novi Zakon o prostornom uređenju

 

- novi Zakon o kreditnim institucijama

 

- novi Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost

 

- novi Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine

 

- novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

 

- izmjene Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

 

- izmjene Zakona o izvršavanju kazne zatvora

 

- izmjene Zakona o tržištu kapitala

 

- izmjene Zakona o sudskim pristojbama

 

- izmjene Zakona o prebivalištu

 

- izmjene Zakona o boravišnoj pristojbi

 

- izmjene Zakona o igrama na sreću

 

- izmjene Zakona o veterinarstvu

 

- izmjene Zakona o slobodnim zonama

 

- izmjene Zakona o cestama

 

- izmjene Zakona o željeznici

 

- izmjene Prekršajnog zakona

 

- izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama

 

- izmjene Zakona o zaštiti od buke

 

- izmjene Zakona o poštanskim uslugama

 

- izmjene Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

 

- izmjene Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

 

 

24.12.2013.

 

- izmjene Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

 

 

20.12.2013.

 

- izmjene Zakona o sudskom registru

 

- izmjene Zakona o preuzimanju dioničkih društava

 

- izmjene Zakona o državnom odvjetništvu

 

- izmjene Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

 

- izmjene Zakona o sudovima za mladež

 

- izmjene Zakona o područjima posebne državne skrbi

 

- izmjene Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara

 

 

16.12.2013.

 

- novi Zakon o poreznoj upravi

 

- izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost

 

- izmjene Zakona o porezu na dohodak

 

- izmjene Zakona o porezu na dobit

 

- izmjene Zakona o doprinosima

 

- novi Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

 

 

11.12.2013.

 

- izmjene Zakona o kaznenom postupku

 

 

10.12.2013.

 

- izmjene Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

 

- izmjene Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

 

 

05.12.2013.:

 

- izmjene Zakona o javnoj nabavi

 

 

04.12.2013.

 

- novi Zakon o obrtu

 

- novi Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

 

- izmjene Zakona o potrošačkom kreditiranju

 

- izmjene Zakona o azilu

 

 

03.12.2013.

 

- izmjene Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

 

- izmjene Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine

 

 

02.12.2013.

 

- novi Zakon o leasingu

 

- novi Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti

 

- izmjene Zakona o državnim potporama

 

 

27.11.2013.

 

- novi Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske

 

- izmjene Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

 

- izmjene Zakona o zračnom prometu

 

- dopune Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje

 

 

23.11.2013.:

 

- izmjene Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

 

 

22.10.2013.

 

- izmjene Zakona o nasljeđivanju

 

- izmjene Zakona o vanjskim poslovima

 

- novi Zakon o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njihovu uništenju

 

- novi Zakon o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu

 

 

 

17.10.2013.

 

- izmjena Zakona o zadrugama

 

 

16.10.2013.

 

- izmjene Zakona o porezu na dohodak

 

- novi Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja

 

- izmjene Zakona o zaštiti životinja

 

- izmjene Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave 

 

 

15.10.2013.

 

- izmjene Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

 

 

14.10.2013.

 

- novi Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima poduzetničkog kapitala

 

- novi Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva

 

- izmjene Zakona o kazalištima

 

 

10.10.2013.

 

- izmjene Zakona o porezu na dohodak

 

 

18.09.2013.

 

- pročistili smo Zakon o kreditnim institucijama

 

 

11.09.2013.

 

- izmjene Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

 

- izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju

 

 

22.08.2013.

 

- izmjene Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

 

 

02.08.2013.

 

- izmjene Zakona o elektroničkim medijima

 

- izmjene Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

 

 

 

01.08.2013.

 

- izmjene Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 

- izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

- izmjene Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

 

 

30.07.2013.

 

- novi Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske

 

- novi Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

 

- novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom

 

- izmjene Zakona o komunalnom gospodarstvu

 

- novi Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom

 

- novi Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama

 

- novi Zakon o željeznici

 

- izmjene Zakona o sportu

 

 

 

29.07.2013.

 

- novi Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

 

- novi Zakon o inspekcijama u poiljoprivredi

 

- izmjene Zakona o posebnim uvjetima za stavjanje brašna na tržište

 

 

 

24.07.2013.

 

- izmjene Zakona o javnoj nabavi

 

- novi Zakon o nadzoru državne granice

 

- novi Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

 

- novi Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava

 

- novi Zakon o veterinarstvu

 

- novi Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda

 

- izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti

 

 

 

23.07.2013.

 

- izmjene Zakona o trošarinama

 

- izmjene Zakona o medijima

 

- izmjene Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

 

 

 

20.07.2013.

 

- novi Zakon o morskom ribarstvu

 

- novi Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijevozu genetski modificiranih organizama

 

- novi Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima

 

 

 

19.07.2013.

 

- novi Zakon o hrani

 

- novi Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

 

- novi Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

 

- novi Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade RH u europskim poslovima

 

 

 

16.07.2013.

 

- izmjene Zakona o osiguranju depozita

 

 

 

15.07.2013.

 

- izmjene Zakona o upravnim pristojbama

 

- izmjene Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prijevozu

 

 

 

09.07.2013.

 

- izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama

 

- izmjene Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja

 

 

08.07.2013.

 

- izmjene Zakona o tržištu kapitala

 

- novi Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda

 

- novi Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

 

- novi Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja

 

- izmjene Zakona o sredstvima za zaštitu bilja

 

- novi Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava

 

- novi Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

 

- novi Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

 

- novi Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge

 

- izmjene Zakona o suzbijanju zlouporabe droga

 

- izmjene Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca

 

 

 

03.07.2013.

 

- novi Zakon o tržištu toplinske energije

 

- novi Zakon o normizaciji

 

- novi Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti

 

- novi Zakon o zaštiti prirode

 

- novi Zakon o zaštiti okoliša

 

- novi Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

 

- novi Zakon o zaštičenim oznakama izvornosti, zaštičenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

 

- izmjene Zakona o prostornom uređenju i gradnji

 

 

 

02.07.2013.

 

- izmjene Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

 

- izmjene Zakona o patentu

 

- izmjene Zakona o Hrvatskom registru brodova

 

 

30.06.2013.

 

- novi Zakon o građevnim proizvodima

 

- izmjene Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja

 

- izmjene Zakona o državnim maticama

 

- izmjene Zakona o obveznim osiguranjima u prometu

 

- izmjene Zakona o deviznom poslovanju

 

- izmjene Zakona o poreznom savjetništvu

 

 

29.06.2013.

 

- izmjene Zakona o radu

 

- izmjene Zakona o strancima

 

- novi Zakon o lijekovima

 

- novi Zakon o medicinskim proizvodima

 

- novi Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

 

 

 

28.06.2013.

 

- novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost

 

- novi Zakon o obrani

 

- novi Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

 

- izmjene Općeg poreznog zakona

 

- izmjene Zakona o državnom odvjetništvu

 

- izmjene Zakona o vanjskim poslovima

 

- izmjene Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica

 

 

 

20.06.2013.

 

- novi Zakon o državnim potporama

 

- novi Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava

 

- izmjene Zakona o trgovini

 

- izmjene Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom

 

 

 

18.06.2013.

 

- novi Zakon o carinskoj službi

 

- izmjene Zakona o trgovačkim društvima

 

- izmjene Zakona o osobnoj iskaznici

 

 

11.06.2013.

 

- izmjene Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva

 

- izmjene Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost

 

- izmjene Zakona o akreditaciji

 

- izmjene Zakona o zaštiti potrošača

 

- izmjene Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti

 

- izmjene Zakona o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

 

- izmjene Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu

 

- izmjene Zakona o vetrinarsko-medicinskim proizvodima

 

 

05.06.2013

 

- izmjene Prekršajnog zakona

 

 

03.06.2013.

 

- izmjene Zakona o kaznenom postupku

 

- izmjene Zakona o izvršavanju kazne zatvora

 

- izmjene Pomorskog zakonika

 

 

30.05.2013.

 

- novi Zakon o kritičnim infrastrukturama

 

- novi Zakon o Nacionalnoj infratsrukturi prostornih podataka

 

- novi Zakon o informiranju potrošača o hrani

 

 

27.05.2013.

 

- novi Zakon o rudarstvu

 

- izmjene Zakona o zemljišnim knjigama

 

- izmjene Zakona o zaštiti od buke

 

 

23.05.2013.

 

- novi Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne skrbi


- izmjene Zakona o zračnom prometu

 

 

15.05.2013.

 

- novi Zakon o vodi za ljudsku potrošnju

 

- izmjene Zakona o vodama

 

- izmjene Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

 

- izmjene Zakona o osiguranju

 

- izmjene Zakona o računovodstvu

 

- izmjene Zakona o zastupanju u području industrijskog vlasništva

 

 

14.05.2013.

 

- novi Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba

 

- izmjene Zakona o cestama

 

 

13.05.2013.

 

- novi Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije

 

- novi Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

 

- izmjene Zakona o obnovi

 

- izmjene Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

 

- izmjene Zakona o područjima posebne državne skrbi

 

-  izmjene Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe

 

- izmjene Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda

 

 

12.04.2013.

 

- novi Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja

 

- novi Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim proizvodima

 

- izmjene Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

 

 

09.04.2013

 

- novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu

 

- novi Zakon o predmetima opće uporabe

 

- novi Zakon o minimalnoj plaći

 

- novi Zakon o kontaminantima

 

- novi Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima

 

- novi Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe

 

 

 

08.04.2013.

 

- izmjene Zakona o državnim službenicima

 

 

 

04.04.2013.

 

- izmjene Zakona o zaštiti životinja

 

 

03.04.2013.

 

- novi Zakon o dadiljama

 

 

27.03.2013.

 

- dopuna Zakona o igrama na sreću

 

 

15.03.2013.

 

- izmjene Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja

 

 

14.03.2013.

 

- novi Zakon o tržištu plina

 

- novi Zakon o sudovima

 

- izmjene Zakona o Državnom sudbenom vijeću

 

 

13.03.2013.

 

- izmjene Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji 

 

- izmjene Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak

 

- izmjene Zakona o financiranju političkih aktivnosti i političke promidžbe

 

 

07.03.2013.

 

- izmjene Zakona o parničnom postupku

 

- izmjene Zakona o građevnim proizvodima

 

 

04.03.2013.

 

- novi Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom

 

 

02.03.2013.

 

- novi Zakon o pravu na pristup informacijama

 

 

01.03.2013.

 

- izmjene Zakona o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

 

- izmjene Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

 

- izmjene Zakona o postupku primopredaje vlasti

 

- izmjene Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

 

 

27.02.2013.

 

- izmjene Zakona o cestama

 

- izmjene Zakona o volonterstvu

 

 

25.02.2013.

 

- novi Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

 

- novi Zakon o kemikalijama

 

- novi Zakon o trošarinama

 

- novi Zakon o tržištu električne energije

 

- novi Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

 

 

11.02.2013.

 

- novi: Zakon o posebnom porezu na motorna vozila

 

- novi Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

 

- novi Zakon o alternativnim investicijskim fondovima

 

- izmjene Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje

 

- izmjene Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

 

 

04.02.2013.

 

- izmjene Zakona o državnom sudbenom vijeću

 

15.01.2013.

 

- ispravak Zakona o kaznenom postupku

 

 

03.01.2013.

 

- izmjene Zakona o posredovanju u prometu nekretnina

 

- izmjene Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

 

- izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti

 

- izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

 

 

01.01.2013.

 

- novi Kazneni zakon

 

- izmjene Zakona o kaznenom postupku

 

- izmjene Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

 

- izmjene Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela

 

- izmjene Zakona o sudovima za mladež

 

- novi Zakon o poštanskim uslugama

 

- novi Zakon o sanaciji javnih ustanova

 

- izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost

 

- izmjene Zakona o doprinosima

 

- izmjene Zakona o porezu na dohodak

 

- izmjene Zakona o reviziji

 

- izmjene Zakona o biogorivima za prijevoz

 

- izmjene Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata

 

- izmjene Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 

- izmjene Zakona o komunalnom gospodarstvu

 

 

30.12.2012.

 

- novi Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica

 

- novi Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja

 

- novi Zakon o prebivalištu

 

- novi Zakon o registru birača

 

- novi Zakon o lokalnim izborima

 

​- izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

 

 

27.12.2012.

 

- izmjene Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

 

- izmjene Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

 

- izmjene Zakona o upravnim sporovima

 

- izmjene Zakona o zaštiti na radu

 

 

21.12.2012.

 

- novi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu

 

- novi Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama

 

- novi Zakon o koncesijama

 

- novi Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

 

- novi Zakon o probaciji

 

- novi Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji

 

- izmjene Kaznenog zakona

 

 

18.12.2012.

 

- izmjene Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji

 

 

17.12.2012.

 

- izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost

 

- izmjene Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

 

- izmjene Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

 

- izmjene Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja

 

 

14.12.2012.

 

- izmjene Zakona o platnom prometu

 

 

13.12.2012.

 

- novi Zakon o sanaciji javnih ustanova

 

- izmjene Zakona o proračunu

 

- izmjene Općeg poreznog zakona

 

 

05.12.2012.

 

- izmjene Stečajnog zakona

 

 

04.12.2012.

 

- novi Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

 

 

29.11.2012.

 

- izmjene Zakona o policiji

 

 

13.11.2012.

 

- izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju 

 

 

06.11.2012.

 

- izmjene Zakona o djelatnosti socijalnog rada

 

 

05.11.2012.

 

- novi Zakon o energiji

 

- novi Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti

 

- novi Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

 

- izmjene Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija

 

- izmjene Zakona o poljoprivredi

 

- izmjene Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

 

 

29.10.2012.

 

- novi Zakon o osobnom imenu

 

- izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju

 

- izmjene Zakona o posredovanju pri zapošljevanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

 

 

15.10.2012.

 

- novi Ovršni zakon

 

- izmjene Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

 

- izmjene Zakona o sudskim pristojbama

 

- izmjene Zakona o poreznoj upravi

 

- izmjene Zakona o potrošačkom kreditiranju

 

- izmjene Zakona o doplatku za djecu

 

- izmjene Zakona o suzbijanju diskriminacije

 

 

11.10.2012.

 

- novi Zakon o poticanju investicija i i unapređenju investicijskog okruženja

 

- izmjene Zakona o trgovačkim društvima

 

- izmjene Zakona o trošarinama

 

 

04.10.2012.

 

- izmjene Zakona o kreditnim institucijama

 

- izmjene Zakona o preuzimanju dioničkih društava

 

03.10.2012.

 

- novi Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

 

- novi Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora

 

 

26.09.2012.

 

- objavili smo službeno pročišćeni tekst Zakona o zaštiti osobnih podataka

 

 

20.09.2012.

 

- objavili smo: Zakon o plaćama u javnim službama

 

- objavili smo: Zakon o osnovici plaće u javnim službama

 

 

02.08.2012.

 

- izmjene Zakona o tajnosti podataka

 

- izmjene Zakona o društveno poticanoj stanogradnji

 

- izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

- izmjene Zakona o sigurnosnim provjerama

 

 

31.07.2012.

 

- novi Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji

 

- novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

 

- novi Zakon o sportskoj inspekciji

 

- izmjene Zakona o sportu

 

 

23.07.2012.

 

- izmjene Zakona o radu

 

- novi Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje

 

 

22.07.2012.

 

- izmjene Zakona o udomiteljstvu

 

- izmjene Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost

 

 

19.07.2012.

 

- izmjene Općeg poreznog zakona

 

- izmjene Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

 

- izmjene Zakona o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom

 

- izmjene Zakona o zaštiti potrošača

 

 

18.07.2012.

 

- novi Zakon o pučkom pravobranitelju

 

- izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju

 

- novi Zakon o javno-privatnom partnerstvu

 

- novi Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Eurpske unije u Republici Hrvatskoj

 

- izmjene Zakona o javnom okupljanju

 

 

11.07.2012.

 

- izmjene Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

 

 

04.07.2012.

 

- odgoda primjene Zakona o javnim ovršiteljima do 15. listopada 2012.

 

- izmjene Zakona o upravljanju državnom imovinom

 

- izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti

 

 

02.07.2012.

 

- odgoda primjene novog Ovršnog zakona do 15.listopada 2012.

 

 

27.06.2012.

 

- izmjene Zakona o šumama

 

 

04.06.2012.

 

- izmjene Zakona o oružju

 

- izmjene Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka

 

- izmjene Zakona o tržištu električne energije

 

 

29.05.2012.

 

- novi Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

 

- izmjene Zakona o financijskom osiguranju

 

- izmjene Zakona o službenoj statistici

 

 

28.05.2012.

 

- izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

 

 

25.05.2012.

 

- novi Zakon o poticanju zapošljavanja

 

 

21.05.2012.

 

- izmjene Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji

 

- izmjene Zakona o prostornom uređenju i gradnji

 

 

15.05.2012.

 

- novi Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost

 

- izmjene Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva

 

 

08.05.2012.

 

- izmjene Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

 

- izmjene Zakona o prostornom uređenju i gradnji

 

- izmjene Zakona o grobljima

 

- izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

 

 

04.05.2012.

 

- izmjene Zakona o poljoprivredi

 

- izmjene Zakona državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

 

- izmjene Zakona o morskom ribarstvu

 

- izmjene Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu

 

 

 

03.05.2012.

 

- službeno pročišćeni Zakon o državnim službenicima - preuzmite besplatno e-knjigu

 

- novi Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

 

- novi Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi

 

 

09.04.2012.

 

- osvježili smo Zakon o parničnom postupku

 

 

   Sretan Uskrs

 

 

23.03.2012.

 

- izmjene Zakona o državnim službenicima

 

- izmjene Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

 

- izmjene Zakona o izvlaštenju

 

- izmjene Zakona o carinskoj službi

 

 

19.03.2012.

 

- novi Zakon o socijalnoj skrbi

 

 

05.03.2012.

 

- izmjene Stečajnog zakona

 

- izmjene Zakona o šumama

 

- izmjene Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

 

 

02.03.2012.

 

- izmjene Zakona o financijskom inspektoratu

 

- izmjene Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma

 

- izmjene Zakona o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom

 

- izmjene Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

- izmjene Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

 

 

Zahvaljujemo svima koji su kupili zakone u obliku e-knjige :)

 

 

01.03.2012.

 

- novi Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskoj policiji

 

 

29.02.2012.

 

- novi Zakon o poreznoj upravi

 

- novi Zakon o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija

 

 

27.02.2012.

 

- izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost

 

- izmjene Zakona o porezu na dohodak

 

- izmjene Zakona o porezu na dobit

 

- izmjene Zakona o doprinosima

 

- izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

 

- izmjene Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave

 

 

15.02.2012.

 

- pročitajte: ACTA - Anti-Counterfeiting Trade Agreement

 

 

13.02.2012.

 

- izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

- izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji

 

 

11.02.2012.

 

- izmjene Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

 

 

31.01.2012.

 

- novi Zakon o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama

 

 

 

30.01.2012.

 

- izmjene Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom Saboru

 

- izmjene Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

 

 

- izmjene Zakona o sprječavanju sukoba interesa

 

 

 

16.01.2012.

 

- izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti

 

- izmjene Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

 

- izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

 

 

01.01.2012.

 

- stupa na snagu novi Zakon o javnoj nabavi

 

- stupa na snagu novi Zakon o upravnim sporovima

 

- stupa na snagu novi Zakon o rokovima ispunjenja novčanih tražbina

 

- stupa na snagu novi Zakon o javnoovršiteljskim pristojbama

 

- stupa na snagu novi Zakon o strancima

 

- odgoda stupanja na snagu novog Ovršnog zakona do 01.07.2012.

 

- izmjene Zakona o deviznom poslovanju

 

- izmjene Zakona o obveznim odnosima

 

- izmjene Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

 

- izmjene Zakona o hrvatskom državljanstvu

 

- izmjene Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

 

 

 

Želimo Vam sretnu i uspješnu 2012 !

 

 

 

27.11.2011.

 

- novi Zakon o Vladi Republike Hrvatske

 

- novi Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave

 

- novi Zakon o sustavu državne uprave

 

- izmjene Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

 

- izmjene Zakona o državnim službenicima

 

- izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

 

- izmjene Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

 

- izmjene Ovršnog zakona

 

- izmjene Zakona o javnim ovršiteljima

 

 

 

25.11.2011.

 

 

Sretan Božić!

 

 

28.11.2011.

 

- izmjene Zakona o zaštiti osobnih podataka

 

- izmjene Zakona o nadzoru državne granice

 

- izmjene Zakona o vodama

 

- izmjene Zakona o elektroničkoj trgovini

 

 

 

23.11.2011.

 

- izmjene Zakona o državnom odvjetništvu

 

- izmjene Zakona o Državnom sudbenom vijeću

 

- izmjene Zakona o smanjenju mirovina određenih odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

 

 

 

21.11.2011.

 

- izmjene Zakona o sudovima

 

 

 

20.11.2011.

 

- izmjene Zakona o sudskim pristojbama

 

- izmjene Zakona o upravnim pristojbama

 

- novi Zakon o strancima - stupa na snagu 1.1.2012.

 

- novi Zakon o zaštiti zraka

 

- novi Zakon o umjetničkom obrazovanju

 

 

 

18.11.2011.

 

- izmjene Zakona o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela  protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava

 

 

 

17.11.2011.

 

- izmjene Zakona o športu

 

- novi Kazneni zakon - stupa na snagu 01.01.2013.g.

 

- novi Zakon o pučkom pravobranitelju - stupa na snagu 01.07.2012.g.

 

- novi Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora

 

- novi Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza - stupa na snagu 1.1.2012.

 

- novi Zakon o javnoovršiteljskim pristojbama - stupa na snagu 1.1.2012.

 

 

 

15.11.2011.

 

- izmjene Zakona o medicinskim proizvodima

 

- izmjene Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

 

- izmjene Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje

 

 

 

13.11.2011.

 

- izmjene Zakona o krvi i krvnim pripravcima

 

- izmjene Zakona o lijekovima

 

 

10.11.2011.

 

 

- novi Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije

 

- novi Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

 

- novi Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 

- novi Zakon o djelatnosti socijalnog rada

 

- novi Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti

 

- dopune Zakona o medicinskoj oplodnji

 

 

 

29.10.2011.

 

- uskladili smo Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor sa službeno pročišćenim tekstom

 

11.10.2011.

 

- izmjene Zakona o doplatku na mirovine ostvrene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju

 

- izmjene Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima