Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 137/2023 (15.11.2023.), Statut Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

1869

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) i članka 84. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na 42. sjednici održanoj 20. listopada 2023., nakon provedenog javnog savjetovanja donosi

STATUT

HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Statutom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uređuje se:

1. status, naziv i sjedište

2. djelatnost

3. pravni položaj, zastupanje i predstavljanje

4. unutarnje ustrojstvo i organizacija

5. tijela Zavoda

6. izbor u znanstvena zvanja i radna mjesta, suradnička i stručna mjesta

7. imovina i sredstva za rad

8. nadzor

9. javnost rada

10. tajnost i zaštita podataka, poslovna i profesionalna tajna

11. opći akti

12. druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti, poslovanje i rad.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) jest zdravstvena ustanova za obavljanje djelatnosti epidemiologije zaraznih bolesti te kroničnih nezaraznih bolesti, javnog zdravstva, promicanja zdravlja, zdravstvene ekologije, mikrobiologije, školske i adolescentne medicine, mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti, za obavljanje djelatnosti medicine rada, praćenje stanja i unaprjeđenje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, kao i stručne i znanstvene djelatnosti na području toksikologije i antidopinga.

Članak 3.

Zavod obavlja javnozdravstvenu djelatnost od 13. ožujka 1893. kada je osnovan Naredbom Kraljevske zemaljske vlade pod brojem 10476.

Zavod obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost iz područja ­biomedicinskih znanosti i nastavnu djelatnost iz područja obrazovanja zdravstvenih djelatnika.

II. STATUS, NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 4.

Zavod je javna ustanova, osnovana od strane osnivača – Republike Hrvatske.

Zavod obavlja djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a skraćeni naziv Zavoda na hrvatskom jeziku glasi: HZJZ.

Naziv Zavoda na engleskom jeziku glasi: Croatian Institute of Public Health, a skraćeni naziv Zavoda na engleskom jeziku: CIPH.

Sjedište Zavoda je u Zagrebu, Rockefellerova 7.

O promjeni naziva i/ili sjedišta Zavoda odlučuje osnivač na prijedlog Upravnog vijeća.

Naziv Zavoda mora biti istaknut na objektima u kojima Zavod obavlja svoju djelatnost.

Članak 5.

Na javnim ispravama koje izdaje rješavajući upravne stvari na temelju javnih ovlasti utvrđenih relevantnim zakonima, Zavod upotrebljava pečat s grbom Republike Hrvatske, nazivom i sjedištem Zavoda.

Pečat s grbom Republike Hrvatske okruglog je oblika, promjera 38 mm.

U gornjem polukrugu urezane su riječi: REPUBLIKA HRVATSKA, a ispod toga: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO.

U sredini pečata urezan je grb Republike Hrvatske.

U donjem polukrugu pečata urezano je mjesto sjedišta Zavoda: ZAGREB. Svaki pečat ima svoj redni broj koji se nalazi iznad grba Republike Hrvatske.

Naručivanje, uporaba i zamjena pečata s grbom Republike Hrvatske obavlja se u skladu s posebnim propisima kojim se uređuju pečati s grbom Republike Hrvatske.

Na svim drugim aktima koje Zavod ne donosi na temelju javnih ovlasti, Zavod upotrebljava pečat bez grba Republike Hrvatske.

Pečat bez grba Republike Hrvatske okruglog je oblika, promjera 30 mm.

U gornjem polukrugu urezane su riječi: REPUBLIKA HRVATSKA, a ispod toga: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO. U donjem polukrugu urezano je sjedište Zavoda: ZAGREB, Rockefellerova 7.

U uredskom poslovanju Zavod upotrebljava štambilj pravokutnog oblika, bez grba Republike Hrvatske, koji sadrži naziv Zavoda i njegovo sjedište.

Ravnatelj odlukom utvrđuje način upotrebe, broj pečata i štambilja te osobe odgovorne za njihovo čuvanje.

III. DJELATNOST

Članak 6.

Zavod obavlja djelatnosti epidemiologije zaraznih bolesti te kroničnih nezaraznih bolesti, javnog zdravstva, promicanja zdravlja, zdravstvene ekologije, mikrobiologije, školske i adolescentne medicine, mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti, medicine rada, praćenja stanja i unaprjeđenja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, kao i stručne i znanstvene djelatnosti na području toksikologije i antidopinga.

Zavod obavlja sljedeće poslove:

– epidemiologije karantenskih i drugih zaraznih bolesti

– epidemiologije kroničnih nezaraznih bolesti

– javnog zdravstva

– promicanja zdravlja

– zdravstvene ekologije

– mikrobiologije

– školske i adolescentne medicine

– mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti

– predlaže i provodi istraživanja iz područja zdravstva u svrhu praćenja, analize i ocjene zdravstvenog stanja stanovništva te iz područja organizacije i rada zdravstvenih službi

– planira, predlaže i provodi mjere za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja stanovništva

– zdravstveno-odgojne i druge aktivnosti te promiče zdravlje, čuva i unaprjeđuje zdravlje stanovništva

– planira, predlaže, koordinira, prati i provodi specifičnu zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, osobito u osnovnim i srednjim školama te na visokim učilištima

– prati i analizira epidemiološko stanje, predlaže, organizira i provodi preventivne i protuepidemijske mjere

– prati, analizira i ocjenjuje epidemiološko stanje, predlaže, organizira, provodi i prati preventivne mjere i programe za kronične nezarazne bolesti, uključujući ozljede, prati i evaluira provođenje preventivnih programa te drugih mjera zdravstvene zaštite, uključujući nacionalne programe unaprjeđenja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti

– planira, prati i evaluira provođenje obveznih imunizacija, uključujući nabavu cjepiva prema programu cijepljenja

– planira, provodi, prati i evaluira provođenje nacionalnih programa promicanja zdravlja i prevencije, uključujući provedbu postupka nabave potrebnih materijalnih i drugih sredstava

– provodi kontinuirano epidemiološko praćenje, sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, uključujući koordiniranje i provođenje sustava javnozdravstvene pripravnosti

– razmjenjuje informacije o prijetnjama zdravlju s međunarodnim sustavima za rano uzbunjivanje i brzi odgovor vezano uz zarazne bolesti i druge prijetnje zdravlju

– planira i prati mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te provodi preventivne i protuepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

– obavlja mikrobiološku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, uključujući sudjelovanje u provedbi i organizaciji međulaboratorijskih usporednih testova na nacionalnoj i međunarodnoj razini te obavlja potvrdne analize

– obavlja nacionalnu referentnu laboratorijsku djelatnost od strateškog javnozdravstvenog interesa za Republiku Hrvatsku

– prati, analizira, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost i kvalitetu vode za ljudsku potrošnju, vode za hemodijalizu, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe na terenu, zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, kao i onih namijenjenih međunarodnom prometu, uključujući rad nacionalnih referentnih laboratorija

– prati i evaluira prehrambeno stanje stanovništva te predlaže javnozdravstvene mjere za unaprjeđenje prehrane te predlaže normative organizirane prehrane pojedinih skupina stanovništva koje donosi ministar

– ispituje, prati, analizira i ocjenjuje utjecaj čimbenika okoliša na zdravlje ljudi, izrađuje procjene rizika za zdravlje, procjenu utjecaja čimbenika okoliša na zdravlje te predlaže i sudjeluje u provođenju mjera za sprječavanje njihovih štetnih utjecaja

– obavlja stručne poslove zaštite okoliša sukladno posebnim propisima vezano uz osiguranje zdravog okoliša, zraka i zdravlja ljudi, uključujući i mjerenja čimbenika okoliša od utjecaja na zdravlje i njihovo praćenje

– predlaže program mjera zdravstvene zaštite i sudjeluje u izradi nomenklature usluga i poslova

– prati i evaluira provođenje preventivnih programa te drugih mjera zdravstvene zaštite

– obavlja dio poslova preventivne zdravstvene zaštite za Oružane snage Republike Hrvatske

– prati, proučava i izvješćuje o zdravstvenom stanju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

– planira, predlaže i provodi aktivnosti na uspostavi, razvoju i upravljanju zdravstvenim informacijskim sustavom

– sudjeluje u školovanju zdravstvenih radnika i drugih stručnjaka, provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja javnog zdravstva

– vodi državne javnozdravstvene registre i zbirke podataka od javnozdravstvenog interesa te prati prikupljanje podataka i koordinira rad ostalih registara u zdravstvu

– planira, predlaže, koordinira i provodi mjere za očuvanje i unaprjeđenje mentalnog zdravlja, izvanbolničkog liječenja mentalnih bolesti i poremećaja, uključujući ovisnosti

– ovlašteno je tijelo za obavljanje službene zdravstvene statistike te odgovorni nositelj za provedbu područja: Zdravstvo i sigurnost za nacionalne potrebe, kao i predstavnik nacionalnoga javnozdravstvenog statističkog sustava pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnim za zdravstvenu statistiku

– prati, proučava i evaluira zdravlje i zdravstvenu zaštitu ranjivih skupina stanovništva

– surađuje s međunarodnim i nacionalnim javnozdravstvenim institucijama, organizacijama i udrugama

– obavlja i ostale poslove za potrebe obavljanja javnozdravstvene djelatnosti

– koordinira, stručno usmjerava i prati kvalitetu rada zavoda za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba

– planira, predlaže i provodi mjere za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja radnika te organizirano provodi specifičnu zdravstvenu zaštitu radi preventive

– oblikuje doktrinu, standarde i metode rada pri ocjenjivanju zdravstvene sposobnosti i praćenju zdravstvenog stanja radnika

– daje mišljenje na predložene mjere za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja sportaša i sportske populacije

– vodi registar profesionalnih bolesti te prati i proučava uzroke ozljeda na radu

– sudjeluje u predlaganju programa mjera zdravstvene zaštite i nomenklature dijagnostičkih i terapijskih postupaka, vezano uz specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika

– provodi statistička istraživanja iz područja medicine rada

– sudjeluje u stručnom osposobljavanju radnika iz područja medicine rada / medicine rada i sporta

– obavlja vještačenja u slučaju profesionalne bolesti i ocjene radne sposobnosti

– provodi drugostupanjski postupak po posebnim propisima

– obavlja i ostale poslove u djelatnosti medicine rada sukladno posebnim propisima

– prati stanje sigurnosti na radu, istražuje rizike glede ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i provodi statistička istraživanja

– utvrđuje mjerila i postupke u vezi s organizacijom rada prilagođene radnicima

– vodi registre radnika izloženih pojedinim štetnostima, opasnostima i naporima kada to nalažu propisi iz područja sigurnosti na radu

– planira, predlaže i provodi mjere za očuvanje i unaprjeđenje sigurnosti radnika

– oblikuje doktrinu, standarde i metode rada pri ocjenjivanju uvjeta rada

– izrađuje metode ispitivanja te modele za rješavanje problema u vezi sa zaštitom zdravlja radnika na radu na temelju podataka dobivenih praćenjem zdravlja i sigurnosti na radu

– izrađuje stručna mišljenja iz područja medicine rada

– pruža stručnu pomoć udruženjima poslodavaca, sindikatima, ustanovama, trgovačkim društvima i fizičkim osobama ovlaštenim za obavljanje poslova zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, kao i tijelima uprave glede podataka iz svoga djelokruga te provodi vještačenja iz svoga djelokruga

– provodi preventivne akcije i savjetovanja iz područja zaštite zdravlja u radnoj sredini

– sudjeluje u stručnom osposobljavanju stručnjaka zaštite na radu

– obavlja i ostale poslove u djelatnosti sigurnosti na radu sukladno posebnim propisima

– koordinira i stručno nadzire sve ordinacije medicine rada koje provode specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika na području Republike Hrvatske

– planira i prati provođenje mjera zaštite života i zdravlja ljudi od štetnog djelovanja kemikalija pri redovitom korištenju odnosno u slučajevima izvanrednog događaja ili pri sumnji na izvanredni događaj

– stručno osposobljava za siguran rad s kemikalijama

– prikuplja i obrađuje podatke o proizvodnji, uvozu i unosu na teritorij Republike Hrvatske kemikalija iz zbirnih godišnjih očevidnika pravnih i fizičkih osoba

– analizira dokumentaciju o ispitivanju kemikalija u zraku, vodi, tlu, rijekama, moru, biljnom i životinjskom svijetu, hrani za ljude i životinje, u redovitim uvjetima, u izvanrednim događajima ili pri sumnji na izvanredni događaj i predlaže mjere zaštite

– izrađuje stručna mišljenja i ocjenjuje svojstava kemikalija i biocidnih proizvoda

– u pripravnosti je za slučaj nesreća i akutnih trovanja kemikalijama i organizira službu za pomoć

– prati i provodi međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu u Republici Hrvatskoj te primjenjuje kodeks Svjetske antidopinške agencije i pravila Hrvatskog olimpijskog odbora, Međunarodnog olimpijskog odbora, Svjetske antidopinške agencije i međunarodnih sportskih saveza, kao središnje nacionalno tijelo za antidoping

– sustavno prati i koordinira akcije Vlade Republike Hrvatske i nevladinih organizacija u borbi protiv dopinga u sportu

– predlaže i provodi mjere u borbi protiv dopinga u sportu

– primjenjuje pravila Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih, Međunarodnog olimpijskog odbora, međunarodnih sportskih udruženja i Svjetske antidopinške agencije

– provodi antidopinški program u skladu s odredbama Svjetskog antidopinškog kodeksa i međunarodnih standarda Svjetske antidopinške agencije i međunarodnih konvencija za borbu protiv dopinga putem Pravila o antidopingu

– donosi Pravila o antidopingu koja su provedbeni dokument za provođenje svih odredbi Svjetskog antidopinškog kodeksa i međunarodnih standarda

– provodi dopinške kontrole sportaša u skladu s Pravilima o antidopingu

– osigurava provedbu svih odredaba Svjetskog antidopinškog kodeksa, uključujući nadzor nad provedbom zabrane sudjelovanja u sportu za osobe kojima je izrečena sankcija zbog kršenja antidopinških pravila u skladu s pravilima o antidopingu

– provodi edukacije sportaša, pratećeg osoblja sportaša i drugih dionika u sustavu sporta iz područja antidopinga u skladu s Pravilima o antidopingu

– sustavno prati pojave, razmatra pitanja i obavlja stručne, analitičke, savjetodavne i druge poslove vezane uz suzbijanje zlouporabe droga, primjenu zakona kojim se uređuje suzbijanje zlouporabe droga, provedbu Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga i akcijskih planova suzbijanja zlouporabe droga o čemu jednom godišnje putem Ministarstva podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske

– predlaže mjere u svrhu otklanjanja uzroka i posljedica zlouporabe droga na pojedinca i društvo

– vodi nacionalni informacijski sustav za droge radi objave prikupljenih, objektivnih, usporedivih i pouzdanih podataka o drogama

– sudjeluje u međuresornoj suradnji u području suzbijanja zlouporabe droga

– u svrhu prevencije i edukacije vezane za zlouporabu droga, a radi informiranja građana o utjecaju i štetnosti istih, osmišljava, koordinira i provodi edukativnu i medijsku kampanju

– u suradnji s nadležnim tijelima sudjeluje u provedbi obveza iz međunarodnih ugovora i konvencija na području suzbijanja zlouporabe droga

– sudjeluje u pripremi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije i projekata drugih međunarodnih organizacija, vezano uz suzbijanje zlouporabe droga

– uspostavlja, provodi i razvija suradnju s tijelima Europske unije, drugim međunarodnim tijelima i srodnim institucijama vezano uz suzbijanje zlouporabe droga

– prati i sudjeluje u poslovima koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije na području suzbijanja zlouporabe droga

– u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, zbog kojih je potrebno brzo i učinkovito poduzimanje aktivnosti iz nadležnosti zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba, odlukom ministra preuzima ulogu koordiniranja i rukovođenja svim zavodima za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba, koji su obvezni postupati po naredbama Zavoda za javno zdravstvo

– nadzire provedbu aktivnosti zavoda za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba putem prikupljanja ciljanih izvješća i provedbom redovitog i izvanrednog stručnog nadzora te nalaže mjere za unaprjeđenje rada zavoda za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba

Zavod obavlja i druge, ostale poslove za potrebe javnozdravstvene djelatnosti u skladu s posebnim propisima.

Zdravstvena djelatnost na razini Zavoda može obuhvaćati i znanstveni rad, izvođenje nastave na temelju ugovora za potrebe nastavnih ustanova zdravstvenog usmjerenja te druge djelatnosti koje su u funkciji obavljanja osnove djelatnosti Zavoda.

Djelatnost i poslovi Zavoda upisuju se u Sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

IV. PRAVNI POLOŽAJ, ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 7.

Zavod je javna ustanova upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080407487 i osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 75297532041.

Zavod posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na način određen Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« 80/13, 137/13, 98/19, 33/23), Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21), Zakonom o službenoj statistici (»Narodne novine« 25/20), Zakonom o Registru osoba s invaliditetom (»Narodne novine« 63/22), Zakonom o podacima i informacijama u zdravstvu (»Narodne novine« 14/19), Zakonom o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (»Narodne novine« 45/17, 114/18), Zakonom o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine« 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13, 39/19), Zakonom o hrani (»Narodne novine« 18/23), Zakonom o vodama (»Narodne novine« 66/19, 84/21, 47/23), Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine« 30/23), Zakonom o predmetima opće uporabe (»Narodne novine« 39/13, 47/14, 114/18, 53/22), Zakonom o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine« 25/13, 41/14, 114/18), Zakonom o kemikalijama (»Narodne novine« 18/13, 115/18, 37/20), Zakonom o provedbi Uredbe (EZ) broj 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (»Narodne novine« 53/08, 18/13, 115/18), Zakonom o provedbi Uredbe (EZ) broj 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 (»Narodne novine« 50/12, 18/13, 115/18, 127/19), Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (»Narodne novine« 39/13, 47/14, 115/18), Zakonom o provedbi Uredbe (EU) broj 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (»Narodne novine« 41/14, 115/18), Zakonom o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (»Narodne novine« 18/13, 115/18), Zakonom o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u športu (»Narodne novine« 7/07), Zakonom o sportu (»Narodne novine« 141/22), Zakonom o kvaliteti zdravstvene zaštite (»Narodne novine« 118/18), Zakonom o liječništvu (»Narodne novine« 121/03, 117/08), Zakonom o zaštiti prava pacijenata (»Narodne novine« 169/04, 37/08), Zakonom o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine« 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18, 102/19, 84/21, 119/22), Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja (»Narodne novine« 85/14, 95/15), Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (»Narodne novine« 115/18, 34/21), Zakonom o zaštiti na radu (»Narodne novine« 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine« 42/18), ovim Statutom i drugim općim aktima.

Članak 8.

Zavod može u pravnom prometu stjecati i preuzimati obveze, biti vlasnikom pokretnih i nepokretnih stvari te strankom u postupcima pred sudovima, drugim državnim organima i tijelima s javnim ovlastima, u skladu s ovim Statutom i relevantnim zakonskim propisima.

Za obveze preuzete u pravnom prometu Zavod odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Zavoda.

Promet novčanih sredstava obavlja se putem jedinstvenog žiro računa.

Članak 9.

Zavod u pravnom prometu, u zemlji i inozemstvu zastupa i predstavlja ravnatelj.

Ravnatelj poduzima sve radnje u ime i za račun Zavoda, zastupa Zavod u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima.

Ravnatelj može svoja ovlaštenja za zastupanje i predstavljanje u pravnom prometu, a sve u okviru svojih ovlasti i u skladu sa ovim Statutom, prenijeti na druge osobe.

O prenošenju ovlaštenja iz stavka 1. ovog članka ravnatelj izdaje pisanu punomoć, i to samo u granicama svojih ovlasti.

Pisana punomoć iz stavka 4. ovog članka Statuta može se dati posebice radi:

– poduzimanja svih potrebnih pravnih i drugih radnji koje proizlaze iz prava i dužnosti ravnatelja u organizaciji i vođenju poslova, predstavljanja i zastupanja Zavoda ukoliko je ravnatelj odsutan i/ili spriječen

– sklapanja određenih vrsta ugovora

– poduzimanja određenih vrsta pravnih radnji

– sklapanja pojedinačnih ugovora radi poduzimanja pojedinačnih pravnih radnji

– zastupanja u postupcima pred sudovima i drugim tijelima.

Pisana punomoć iz stavka 5. ovog članka Statuta koja je dana radi poduzimanja svih potrebnih pravnih i drugih radnji koje proizlaze iz prava i dužnosti ravnatelja u organizaciji i vođenju poslova, predstavljanja i zastupanja Zavoda ukoliko je ravnatelj odsutan i/ili spriječen, mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika.

Ravnatelj određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije.

V. USTROJSTVO ZAVODA

Članak 10.

Radi obavljanja djelatnosti i u skladu s potrebama procesa rada u Zavodu se ustrojavaju ustrojstvene jedinice službe.

Ustrojstvene jedinice u službama su odjeli, odsjeci, ambulante, savjetovališta, ordinacije ili registri.

Općim aktom o unutarnjoj organizaciji Zavoda, Pravilnikom o unutarnjem ustroju utvrdit će se, u skladu s ovim Statutom, djelokrug ustrojstvenih jedinica, nazivi, odgovornost u vezi s njihovim upravljanjem i radom, radna mjesta, broj sistematiziranih radnika, posebni uvjeti za obavljanje poslova, kao i druga pitanja značajna za obavljanje poslova u Zavodu.

VI. TIJELA ZAVODA

Članak 11.

Tijela Zavoda su Upravno vijeće, ravnatelj, zamjenik ravnatelja, pomoćnici ravnatelja, Stručno vijeće, Stručni kolegij, Etičko povjerenstvo i druga tijela.

1. Upravno vijeće

Članak 12.

Upravno vijeće upravlja Zavodom i nadzire rad Zavoda.

Upravno vijeće Zavoda (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće) ima 5 članova i čine ga:

– 3 predstavnika osnivača imenovanih od strane Vlade Republike Hrvatske, i to predsjednik i 2 člana

– 2 predstavnika radnika Zavoda.

Članovi Upravnog vijeća moraju imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij, osim jednog člana Upravnog vijeća kojeg imenuje Radničko vijeće.

Članove Upravnog vijeća koji su predstavnici radnika Zavoda imenuje se na način da jednog člana Upravnog vijeća imenuje Stručno vijeće iz redova radnika sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim studijem, a drugog člana Upravnog vijeća imenuje Radničko vijeće.

Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 godine.

Visinu naknade za rad članova Upravnog vijeća odlukom utvrđuje ministar zdravstva, a isplaćuje se iz sredstava Zavoda.

Članak 13.

Članu Upravnog vijeća prestaje mandat i prije isteka razdoblja od 4 godine u slučaju:

– podnošenja ostavke na funkciju člana Upravnog vijeća

– opoziva od strane tijela koje ga je imenovalo.

Članu Upravnog vijeća predstavniku radnika Zavoda, mandat prestaje, osim u slučajevima iz stavka 1. ovog članka Statuta, i u slučaju prestanka radnog odnosa.

Članak 14.

Član Upravnog vijeća može biti opozvan od strane tijela koje ga je imenovalo ukoliko:

– se ne pridržava uputa i smjernica osnivača

– sudjeluje u donošenju nezakonitih odluka ili odluka kojima se nanosi šteta Zavodu (materijalna ili nematerijalna)

– zanemaruje obveze člana Upravnog vijeća.

O ostavci i prijedlogu za opoziv člana Upravnog vijeća odlučuje tijelo koje ga je imenovalo.

Članak 15.

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

– donosi Statut uz suglasnost ministra zdravstva

– donosi druge opće akte iz svoje nadležnosti

– donosi cjenik usluga za usluge koje nisu propisane odlukama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

– imenuje i razrješuje ravnatelja, uz suglasnost ministra zdravstva

– imenuje i razrješuje zamjenika ravnatelja, na prijedlog ravnatelja

– zaključuje ugovor o radu s ravnateljem

– donosi program rada i razvoja i nadzire njegovo izvršenje

– donosi financijski plan i završni račun

– analizira financijsko poslovanje najmanje jedanput u tri mjeseca

– prema potrebi zadužuje ravnatelja za izradu posebnih periodičkih izvješća u vezi s pojedinim poslovima

– u slučaju gubitka u poslovanju bez odgađanja obavještava osnivača

– predlaže osnivaču promjenu i proširenje djelatnosti

– raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca

– donosi odluke u drugom stupnju u predmetima u kojima se odlučuje o pojedinim pravima radnika

– podnosi osnivaču godišnje izvješće o svome radu

– donosi plan i program mjera zaštite na radu

– odlučuje o raspodjeli viška prihoda nad rashodima za obavljanje i razvoj djelatnosti

– odlučuje o pitanjima u skladu s općim aktima Zavoda u drugom stupnju odlučivanja

– odlučuje o drugim pitanjima u skladu s posebnim propisima ili općim aktima Zavoda ili poslovima vezanim za upravljanje i nadzor

– imenuje Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za lijekove, Povjerenstvo za kvalitetu

– imenuje članove drugih povjerenstava u skladu s posebnim zakonima ili općim aktima Zavoda

– predlaže ravnatelju rješenja pojedinih pitanja značajnih za organizaciju rada i poslovanja Zavoda.

Članak 16.

Upravno vijeće daje ravnatelju prethodnu suglasnost za sklapanje ugovora o stjecanju, otuđenju ili opterećenju pokretne imovine, nabavi radova i usluga čija je pojedinačna vrijednost veća od 26.540,00 eura bez poreza na dodanu vrijednost.

Odredba stavka 1. ovog članka Statuta ne primjenjuju se na pravne poslove koje Zavod sklapa s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje radi izvršenja obveza i poslova iz Programa rada redovne djelatnosti Zavoda, u pravnim poslovima koje Zavod sklapa sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje u vezi s provođenjem specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite te u pravnim poslovima temeljem Odluke o sufinanciranju provedbe aktivnosti koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti, socijalne i humanitarne djelatnosti kroz provedbu aktivnosti psihosocijalne pomoći i podrške te aktivnosti na području promicanja razvoja sporta.

Članak 17.

Prilikom sklapanja ugovora o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina Zavod je obvezan ishoditi suglasnost Vlade Republike Hrvatske bez obzira na vrijednost nekretnine.

Prilikom sklapanja ugovora o stjecanju, otuđenju ili opterećenju pokretne imovine, nabavi radova i usluga Zavod samostalno istupa u pravnom prometu ukoliko vrijednost pojedinog ugovora ne prelazi iznos od 1.000.000,00 eura bez poreza na dodanu vrijednost.

U slučajevima kada vrijednost pojedinog ugovora iz stavka 2. ovog članka Statuta prelazi iznos od 1.000.000,00 eura bez poreza na dodanu vrijednost, za sklapanje ugovora Zavod treba pribaviti suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Odredbe stavka 2. i 3. ovog članka Statuta ne primjenjuju se na pravne poslove vezane uz sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama provoditeljima zdravstvene zaštite uključenim u mrežu javne zdravstvene službe u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i općim aktima Zavoda, kao i u pravnim poslovima vezanim za stjecanje, raspolaganje i otuđivanje cjepiva i usluga prema Programu obveznog cijepljenja i Programu obvezne imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom u Republici Hrvatskoj, u pravnim poslovima vezanim za stjecanje, raspolaganje i otuđivanje robe i usluga vezanih za provođenje Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka, u pravnim poslovima koje Zavod sklapa s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje radi izvršenja obveza i poslova iz Programa rada redovne djelatnosti Zavoda, u pravnim poslovima koje Zavod sklapa sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje u vezi s provođenjem specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite te u pravnim poslovima temeljem Odluke o sufinanciranju provedbe aktivnosti koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti, socijalne i humanitarne djelatnosti kroz provedbu aktivnosti psihosocijalne pomoći i podrške te aktivnosti na području promicanja razvoja sporta.

Članak 18.

Upravno vijeće obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama.

Upravno vijeće pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je na sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja članova.

Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova.

U radu Upravnog vijeća sudjeluje ravnatelj i predsjednik Stručnog vijeća bez prava odlučivanja, a po potrebi i druge osobe za pojedine točke dnevnog reda ukoliko je sudjelovanje istih prijeko potrebno i nužno, o čemu prijedlog i odluku donosi predsjednik Upravnog vijeća na prijedlog ravnatelja.

Rad Upravnog vijeća uređuje se Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

2. Ravnatelj

Članak 19.

Ravnatelj Zavoda (u daljnjem tekstu: ravnatelj) organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Zavod i odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Zavoda.

Ravnatelj ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti i poslova Zavoda upisanih u sudski registar, osim ukoliko ovim Statutom ili drugim propisom nije određeno drukčije.

Ravnatelj ima zamjenika, a može imati pomoćnika za pravne poslove, pomoćnika za financijsko poslovanje, pomoćnika za sestrinstvo – glavnu sestru te pomoćnika za kvalitetu u skladu s zakonom kojim se uređuje kvaliteta zdravstvene zaštite, kao i pomoćnika za medicinu rada, pomoćnika za toksikologiju i antidoping, pomoćnika za suzbijanje zlouporabe droga te pomoćnika za određeno područje obavljanja stručne i znanstvene djelatnosti Zavoda.

Članak 20.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, prema postupku propisanom Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o ustanovama.

Odluku o raspisivanju javnog natječaja donosi Upravno vijeće najkasnije 3 mjeseca prije isteka tekućeg mandata ravnatelja.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja objavljuje se na mrežnim stranicama Zavoda i u »Narodnim novinama«.

U natječaju se objavljuju:

– uvjeti utvrđeni u članku 22. ovoga Statuta

– vrijeme na koje se ravnatelj imenuje

– obveza kandidata da uz prijavu podnesu životopis i plan program razvoja Zavoda za mandatno razdoblje

– rok do kojeg se primaju prijave kandidata, a koji ne može biti kraći od 8 dana od dana objave natječaja

– rok u kojem će svi prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru, a koji ne može biti dulji od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Članak 21.

Mandat ravnatelja traje 4 godine.

Po isteku mandata ista osoba može, na temelju provedenog javnog natječaja ponovno biti imenovana za ravnatelja.

Članak 22.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine

– specijalizaciju iz jedne od djelatnosti Zavoda

– položen specijalistički ispit

– najmanje 5 godina specijalističkog radnog iskustva

– odobrenje za samostalan rad.

Za ravnatelja ne može biti imenovana osoba koja prema zakonu kojim se uređuju trgovačka društva ne može biti članom uprave trgovačkog društva.

Članak 23.

Ravnatelj može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan.

Upravno vijeće obvezno je razriješiti ravnatelja i prije isteka vremena na koje je imenovan ukoliko:

– ravnatelj to osobno zahtijeva

– nastane neki od razloga koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu

– ne izvršava ugovorne obveze prema Zavodu

– ne provodi program rada i razvoja koji je donijelo Upravno vijeće

– u obavljanju djelatnosti nastane gubitak koji pokriva osnivač u skladu s člankom 82. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, osim u slučaju gubitka zbog kašnjenja u dinamici ostvarivanja planiranih prihoda

– u svojem radu krši propise i opće akte Zavoda ili neopravdano ne izvršava odluke Upravnog vijeća ili postupa u suprotnosti s njima

– svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Zavodu veću štetu, zanemaruje ili nemarno obavlja svoju dužnost tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Zavoda

– prema zakonu kojim se uređuju trgovačka društva ravnatelj ne može biti članom uprave trgovačkog društva

– je nalazom zdravstvene inspekcije utvrđena povreda propisa i općih akata Zavoda ili nepravilnost u radu ravnatelja.

Ukoliko Upravno vijeće ne razriješi ravnatelja zbog razloga propisanih u stavku 2. ovoga članka Statuta u roku od 30 dana od dana saznanja za neki od razloga, rješenje o razrješenju ravnatelja donosi nadležno Ministarstvo.

Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka Statuta nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Upravno vijeće mora prije donošenja odluke o razrješenju obavijestiti ravnatelja o razlozima za razrješenje i dati mu mogućnost da se o njima pisano izjasni.

Članak 24.

Ukoliko se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj za imenovanje ravnatelja će se ponoviti.

Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja koji ima sva prava i obveze ravnatelja, ali najduže do godinu dana.

Članak 25.

Ravnatelj:

– organizira i vodi rad i poslovanje Zavoda

– predstavlja i zastupa Zavod te u njegovo ime sklapa ugovore u zemlji i inozemstvu, uključujući one za koje je potrebna prethodna suglasnost Upravnog vijeća

– zastupa Zavod pred tijelima državne vlasti, jedinicama područne (regionalne) samouprave te institucijama i drugim pravnim osobama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu

– poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zavoda, uključujući one za koje je potrebna odluka ili suglasnost Upravnog vijeća

– donosi odluke u vezi s poslovanjem Zavoda, uključujući one za koje je potrebna odluka ili suglasnost Upravnog vijeća

– predlaže osnove poslovne politike, program rada i razvoja

– organizira stručni rad u Zavodu

– provodi odluke Upravnog vijeća

– najmanje jednom godišnje podnosi Upravnom vijeću pisano izvješće o cjelokupnom poslovanju Zavoda

– najmanje jedanput u 3 mjeseca podnosi Upravnom vijeću pisano izvješće o financijskom poslovanju Zavoda po periodičnom obračunu i završnom računu

– nadzire primjenu zakona i općih akata u poslovanju Zavoda

– donosi sve odluke u vezi s zapošljavanjem, zasnivanjem i prestankom radnog odnosa te pravima radnika iz radnog odnosa

– imenuje pomoćnika za kvalitetu, pomoćnika za pravne poslove, pomoćnika za financijsko poslovanje, pomoćnika za sestrinstvo i voditelje službi

– imenuje pomoćnika za medicinu rada, pomoćnika za toksikologiju i antidoping, pomoćnika za suzbijanje zlouporabe droga i pomoćnika za određeno područje obavljanja stručne i znanstvene djelatnosti Zavoda, u kojem slučaju je ravnatelju potrebna prethodna suglasnost ministra zdravstva

– imenuje i razrješuje predstavnike Zavoda radnih i stručnih tijela i povjerenstva u zemlji i inozemstvu

– donosi odluke o pojedinim pravima radnika u slučajevima utvrđenim odredbama relevantnih zakona i općih akata Zavoda

– pokreće postupak i donosi mjere u slučajevima povrede radnih obveza radnika

– odobrava stručna usavršavanja i obrazovanja

– odobrava službena putovanja u zemlji i inozemstvu

– osniva povjerenstva u skladu s posebnim propisima

– osniva povjerenstva za posebne slučajeve kao pomoć u vođenju poslovanja te stručna povjerenstva za razrješavanje pojedinih stručnih pitanja iz područja djelatnosti Zavoda

– obavlja i druge poslove u skladu s posebnim propisima i drugim općim aktima Zavoda.

3. Zamjenik ravnatelja

Članak 26.

Ravnatelj ima zamjenika ravnatelja.

Zamjenika ravnatelja na razdoblje od 4 godine imenuje i razrješuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.

Za zamjenika ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji

– najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

Zamjenik ravnatelja za svoj rad odgovara ravnatelju i Upravnom vijeću.

Članak 27.

Zamjenik ravnatelja može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan.

4. Pomoćnik za kvalitetu

Članak 28.

Ravnatelj ima pomoćnika za kvalitetu.

Pomoćnika za kvalitetu na razdoblje od 4 godine imenuje i razrješuje ravnatelj.

Pomoćnik za kvalitetu obavlja sve poslove vezane za uspostavu, razvoj održavanje kvalitete zdravstvene zaštite u Zavodu.

Za pomoćnika za kvalitetu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen sveučilišni dodiplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine

– položen specijalistički ispit

– 7 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

5. Pomoćnik za pravne poslove, pomoćnik ravnatelja za financijsko poslovanje i pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo

Članak 29.

Ravnatelj može imati pomoćnika za pravne poslove, pomoćnika za financijsko poslovanje i pomoćnika za sestrinstvo.

Pomoćnika za pravne poslove, pomoćnika za financijsko poslovanje i pomoćnika za sestrinstvo na razdoblje od 4 godine imenuje i razrješuje ravnatelj.

Za pomoćnika za pravne poslove, pomoćnika za financijsko poslovanje i pomoćnika za sestrinstvo može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen sveučilišni dodiplomski studij ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

– 7 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

6. Pomoćnik za medicinu rada

Članak 30.

Ravnatelj može imati pomoćnika za medicinu rada.

Za pomoćnika za medicinu rada može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen sveučilišni dodiplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij zdravstvenog usmjerenja, medicinski fakultet

– specijalizaciju iz medicine rada/medicine rada i sporta

– odobrenje za samostalan rad

– 7 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

7. Pomoćnik za toksikologiju i antidoping

Članak 31.

Ravnatelj može imati pomoćnika za toksikologiju i antidoping.

Za pomoćnika za toksikologiju i antidoping može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen sveučilišni diplomski studij na medicinskom fakultetu (dr. med.) i specijalizacija iz odgovarajuće djelatnosti Zavoda ili završen sveučilišni studij na farmaceutsko-biokemijskom, prirodoslovno-matematičkom (smjer kemija ili biologija), agronomskom fakultetu ili fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije uz završen poslijediplomski specijalistički studij iz toksikologije ili analitičke toksikologije

– 7 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

8. Pomoćnik za suzbijanje zlouporabe droga

Članak 32.

Ravnatelj ima pomoćnika za suzbijanje zlouporabe droga.

Za pomoćnika za suzbijanje zlouporabe droga može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen sveučilišni diplomski studij na medicinskom fakultetu (dr.med.) i specijalizacija iz odgovarajuće djelatnosti Zavoda, preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti ili diplomirani kriminalist

– 7 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

9. Pomoćnik za određeno područje obavljanja stručne i znanstvene djelatnosti zavoda

Članak 33.

Ravnatelj može imati pomoćnika za određeno područje obavljanja stručne i znanstvene djelatnosti Zavoda.

Za pomoćnika za određeno područje obavljanja stručne i znanstvene djelatnosti Zavoda može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji, a u vezi s stručnom i znanstvenom djelatnosti Zavoda

– 7 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

10. Stručno vijeće

Članak 34.

Stručno vijeće imenuje i razrješuje ravnatelj i čine ga voditelji ustrojstvenih jedinica – službi, ustrojenih za obavljanje djelatnosti Zavoda.

U radu Stručnoga vijeća, bez prava glasa, mogu sudjelovati i drugi radnici Zavoda po pozivu predsjednika Stručnog vijeća.

Ravnatelj, zamjenik ravnatelja, pomoćnik za kvalitetu, pomoćnik za medicinu rada, pomoćnik za toksikologiju i antidoping i pomoćnik za suzbijanje zlouporabe droga mogu sudjelovati u radu Stručnog vijeća, ali ne mogu biti imenovani predsjednikom Stručnog vijeća ili biti članovi Stručnoga vijeća.

Stručno vijeće sastaje se najmanje jedanput u 30 dana.

Članak 35.

Stručno vijeće:

– raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnoga rada Zavoda

– predlaže stručna rješenja u sklopu djelatnosti Zavoda

– predlaže stručne temelje za program rada i razvoja Zavoda

– predlaže mjere za unapređenje kvalitete rada u Zavodu

– daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvoj zdravstvene djelatnosti

– predlaže ravnatelju i Upravnom vijeću usklađenje stručnog rada s financijskim mogućnostima Zavoda

– predlaže specijalistička usavršavanje zdravstvenih radnika te stručno usavršavanje iz područja uže specijalnosti zdravstvenih radnika za potrebe Zavoda, kao i stručno usavršavanje zdravstvenih suradnika

– predlaže Upravnom vijeću obavljanje poslova zdravstvenih radnika izvan punoga radnog vremena u slučajevima od posebnog interesa za građane i rad Zavoda

– skrbi o provedbi unutarnjeg nadzora nad stručnim radom zdravstvenih radnika i predlaže ravnatelju poduzimanje određenih mjera, odlučuje o potrebi i stručnoj opravdanosti uvođenja novih dijagnostičkih postupaka i metoda u Zavodu

– sudjeluje u održavanju stručnih tribina s temama novih svjetskih saznanja (literatura, kongresi, stručne edukacije i drugo).

Članak 36.

Stručnom vijeću predsjeda predsjednik Stručnog vijeća kojeg između sebe biraju članovi Stručnog vijeća.

Predsjednik Stručnog vijeća:

– priprema i saziva sjednice Stručnog vijeća

– utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednica

– rukovodi sjednicom Stručnog vijeća

– organizira vođenje zapisnika o radu Stručnog vijeća.

Predsjednik Stručnog vijeća obvezan je sazvati sjednicu u roku od 2 dana na zahtjev ravnatelja s dnevnim redom koji odredi ravnatelj. Ukoliko predsjednik Stručnog vijeća u ranije navedenom roku ne sazove sjednicu, ravnatelj može samostalno sazvati sjednicu Stručnog vijeća.

Rad Stručnog vijeća uređuje se Poslovnikom o radu Stručnog vijeća.

11. Stručni kolegij

Članak 37.

Stručni kolegij razmatra pitanja iz područja stručnog rada te djelatnosti u svakoj organizacijskoj jedinici iz članka 10. ovoga Statuta.

Stručni kolegij čine ravnatelj, zamjenik ravnatelja, pomoćnici ravnatelja, predstavnici svake organizacijske jedinice – službe, voditelj Ureda ravnatelja te voditelji odjela u Ravnateljstvu.

12. Etičko povjerenstvo

Članak 38.

Etičko povjerenstvo osigurava obavljanje djelatnosti Zavoda na načelima medicinske etike i deontologije.

Etičko povjerenstvo imenuje Upravno vijeće i čini ga najmanje 5 članova, od toga najmanje 40 % članova suprotnog spola, s time da najmanje jedan član Etičkog povjerenstva treba biti predstavnik nemedicinskih struka i najmanje jedan član koji nije radnik Zavoda.

Jedan član koji je predstavnik nemedicinskih struka ujedno je i član koji nije radnik Zavoda.

Upravno vijeće imenuje i zamjenike članova Etičkog povjerenstva, a sve prema jednakim kriterijima koji vrijede za imenovanje članova Etičkog povjerenstva.

Članove Etičkog povjerenstva i njihove zamjenike koji su radnici Zavoda predlaže Stručno vijeće, a člana i zamjenika člana nemedicinske struke koji su ujedno i vanjski članovi, ravnatelj.

Upravno vijeće može razriješiti člana Etičkog povjerenstva ukoliko on to sam zatraži, odnosno ukoliko ne ispunjava obveze člana ili svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša.

Rad Etičkog povjerenstva uređuje se Poslovnikom o radu Etičkog povjerenstva.

Članak 39.

Etičko povjerenstvo:

– prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti Zavoda

– odobrava znanstvena i druga istraživanja u Zavodu

– rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti Zavoda.

13. Povjerenstvo za lijekove

Članak 40.

Povjerenstvo za lijekove osigurava provedbu svih aktivnost vezanih za primjenu lijekova i medicinskih proizvoda u Zavodu.

Povjerenstvo za lijekove imenuje Upravno vijeće i čini ga najmanje 5 članova koji se imenuju iz redova doktora medicine, specijalista epidemiologije i specijalista medicinske mikrobiologije s parazitologijom.

Rad Povjerenstva za lijekove uređuje se Poslovnikom o radu Povjerenstva za lijekove.

Članak 41.

Povjerenstvo za lijekove:

– prati ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda

– dostavlja Upravnom vijeću i ravnatelju zdravstvene godišnje financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova i medicinskih proizvoda koja se provode

– koordinira aktivnosti vezano uz prijave nuspojava lijekova i medicinskih proizvoda nadležnom tijelu

– procjenjuje opravdanost korištenja lijekova s liste posebno skupih lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, u skladu s smjernicama, a na prijedlog doktora medicine specijalista

– dostavlja Upravnom vijeću i ravnatelju zdravstvene ustanove tromjesečno financijsko izvješće o potrošnji lijekova s liste posebno skupih lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

– procjenjuje opravdanost korištenja lijekova koji nisu utvrđeni listom lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ili kada osigurana osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ne ispunjava smjernice za primjenu lijeka utvrđene listom lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u okviru indikacija odobrenih registracijskim statusom lijeka u Republici Hrvatskoj te odobrava njihovu primjenu na prijedlog doktora medicine specijalista

– prati rezistenciju antimikrobnih lijekova i donosi smjernice za primjenu rezervnih antibiotika

– prati potrošnju lijekova i medicinskih proizvoda te predlaže i prati provedbu mjera za racionalnu uporabu lijekova i medicinskih proizvoda u Zavodu te dostavlja Upravnom vijeću i ravnatelju izvješće o potrošnji lijekova s liste posebno skupih lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i lijekova koji nisu utvrđeni listom lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, najmanje svaka tri mjeseca, a koje sadrži i rezultate mjerenja ishoda liječenja.

14. Povjerenstvo za kvalitetu

Članak 42.

Povjerenstvo za kvalitetu osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite i provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite.

Povjerenstvo za kvalitetu imenuje Upravno vijeće i ima 11 članova, a čine ga po jedan predstavnik iz sljedećih djelatnosti:

– epidemiologije

– mikrobiologije

– školske i adolescentne medicine

– mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti

– javnog zdravstva

– zdravstvene ekologije

– promicanja zdravlja

– medicine rada

– toksikologije

– antidopinga

– suzbijanja zlouporabe droga.

Rad Povjerenstva za kvalitetu uređuje se Poslovnikom o radu Povjerenstva za kvalitetu.

Članak 43.

Povjerenstvo za kvalitetu:

– vodi registar o neželjenim ishodima dijagnostike i liječenja, u skladu propisima kojima se uređuje kvaliteta zdravstvene zaštite

– provodi kontrolu kvalitete medicinske dokumentacije

– provodi aktivnosti vezano za uspostavu sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite koje obavljaju sve djelatnosti u Zavodu

– provodi aktivnosti vezano uz uspostavu sustava sigurnosti pacijenata

– ravnatelju tromjesečno podnosi izvješće o svome radu.

Povjerenstvo za kvalitetu obavlja i druge poslove propisane zakonskim i podzakonskim propisima iz područja kvalitete zdravstvene zaštite.

Predsjednik Povjerenstva za kvalitetu jest pomoćnik za kvalitetu.

15. Povjerenstvo za unutarnji nadzor

Članak 44.

Unutarnji nadzor o kontroli rada ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika provodi Povjerenstvo za unutarnji nadzor i kontrolu kojeg imenuje i razrješuje ravnatelj na razdoblje od 4 godine.

Povjerenstvo za unutarnji nadzor sastoji se od 5 članova od kojih je jedan predsjednik Povjerenstva za unutarnji nadzor.

Način obavljanja unutarnjeg nadzora i kontrole provodi se temeljem Pravilnika o unutarnjem nadzoru i kontroli rada ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika te godišnjeg Plana i programa provedbe unutarnjeg nadzora.

Godišnji plan i program provedbe unutarnjeg nadzora Zavod je obvezan dostaviti Ministarstvu zdravstva najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

16. Znanstveno-nastavna jedinica

Članak 45.

Znanstveno-nastavnu jedinicu čine radnici Zavoda koji su stekli znanstveno zvanje, nastavno zvanje ili rade na znanstvenim radnim mjestima.

Radnici koji rade na suradničkim ili stručnim radnim mjestima mogu sudjelovati u radu znanstveno-nastavne jedinice.

Znanstveno-nastavna jedinica promiče znanstveno nastavni rad i potiče radnika na rad u znanstveno-nastavnoj djelatnosti.

Znanstveno-nastavna jedinica:

– vodi evidenciju o znanstvenim i istraživačkim projektima u Zavodu

– vodi evidenciju o radnicima koji imaju znanstveno ili nastavno zvanje

– pruža stručnu pomoć u provođenju znanstvenih i istraživačkih projekata

– pruža stručnu pomoć u stjecanju znanstvenih i nastavnih zvanja

– pokreće postupak izbora u znanstvena i nastavna zvanja

– razmatra prijedloge fakulteta i drugih visokih učilišta zdravstvenog usmjerenja u svezi unapređenja i provođenja nastave

– daje prijedloge radi ostvarivanja boljih uvjeta za nastavu

– obavlja i druge poslove vezane za znanstveno-nastavni rad.

Predsjednika Znanstveno-nastavne jedinice biraju članovi između sebe.

Posebnim općim aktom regulirat će se način i djelokrug rada Znanstveno-nastavne jedinice.

17. Reizborna radna mjesta

Članak 46.

Uz ravnatelja radna mjesta koja podliježu reizboru su:

– zamjenik ravnatelja

– pomoćnik za kvalitetu

– pomoćnik za pravne poslove

– pomoćnik za financijsko poslovanje

– pomoćnik za sestrinstvo

– pomoćnik za medicinu rada

– pomoćnik za toksikologiju i antidoping

– pomoćnik za suzbijanje zlouporabe droga

– pomoćnik za određeno područje obavljanja stručne i znanstvene djelatnosti Zavoda i

– voditelji službe.

Radnici koji podliježu reizboru imenuju se na mandatno razdoblje od 4 godine.

Odluku o izboru, imenovanju i razrješenju radnika koji obavlja poslove koji podliježu reizboru donosi ravnatelj, osim za radna mjesta pomoćnika za medicinu rada, pomoćnika za toksikologiju i antidoping, pomoćnika za suzbijanje zlouporabe droga i pomoćnika za određeno područje obavljanja stručne i znanstvene djelatnosti Zavoda, u kojem slučaju je ravnatelju za donošenje predmetne odluke potrebna prethodna suglasnost ministra zdravstva, dok Odluku o izboru, imenovanju i razrješenju zamjenika ravnatelja donosi Upravno vijeće.

Po isteku mandata moguće je ponovno imenovanje na reizborno radno mjesto.

Članak 47.

Upravno vijeće će na prijedlog ravnatelja razriješiti zamjenika ravnatelja, a ravnatelj je ovlašten razriješiti pomoćnika za kvalitetu, pomoćnika za pravne poslove, pomoćnika za financijsko poslovanje i pomoćnika za sestrinstvo te voditelja službe, a pomoćnika za medicinu rada, pomoćnika za toksikologiju i antidoping, pomoćnika za suzbijanje zlouporabe droga i pomoćnika za određeno područje obavljanja stručne i znanstvene djelatnosti Zavoda, uz potrebnu prethodnu suglasnost ministra zdravstva, i prije isteka vremena na koje je imenovan.

VII. IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA, ZNANSTVENA RADNA MJESTA I STRUČNA RADNA MJESTA

Članak 48.

Radnik koji sklapa Ugovor o radu za znanstveno radno mjesto mora imati znanstveno zvanje i biti u tom zvanju ili višem zvanju upisan u Upisnik znanstvenika.

U slučaju kada je raspisan natječaj za znanstveno radno mjesto, u okviru istog postupka može se pokrenuti postupak za izbor u znanstveno zvanje ukoliko neki od pristupnika nemaju obavijen taj izbor.

Članak 49.

Stručna zvanja i stručna radna mjesta su stručni suradnik, viši stručni suradnik i stručni savjetnik.

Radnici koji rade na stručnim radnim mjestima rade stručne poslove vezane za znanstvena istraživanja.

VIII. IMOVINA I SREDSTVA ZA RAD

Članak 50.

Imovinu Zavoda čine stvari, prava i novčana sredstva na kojima Zavod ima pravo raspolaganja, kao i sredstva za rad stečena pružanjem usluga ili pribavljena iz drugih izvora kao i sredstva, stvari i prava stečena radom i redovnim poslovanjem.

Imovinom Zavoda upravljaju i raspolažu ravnatelj i Upravno vijeće, u skladu s ovim Statutom i relevantnim zakonima.

Članak 51.

Sredstva za rad i poslovanje Zavod stječe:

– ugovorom s Ministarstvom zdravstva, odnosno drugim tijelima državne vlasti za poslove koji se na osnovi propisa financiraju iz Državnog proračuna

– ugovorom s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje

– ugovorom s fakultetima i drugim visokim učilištima zdravstvenog usmjerenja

– ugovorom s jedinicama područne (regionalne) samouprave

– ugovorom s jedinicama lokalne samouprave

– ugovorom s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama za provedbu poslova iz redovne djelatnosti i posebnih programa

– iz sudjelovanja korisnika zdravstvene zaštite u pokriću dijela ili ukupnih troškova zdravstvene zaštite

– iz dopunskog zdravstvenog osiguranja

– iz pomoći i donacija tuzemnih i međunarodnih organizacija

– od nevladinih udruga

– ugovorom s dobrovoljnim osiguravateljima

– iz drugih izvora.

Članak 52.

Ukoliko u obavljanju svoje djelatnosti Zavod ostvari dobit, odnosno višak prihoda, ta se dobit, odnosno višak prihoda upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Zavoda.

Pod razvojem djelatnosti podrazumijeva se ulaganje sredstava u nabavku opreme, odnosno u poslovni prostor ili uređenje poslovnog prostora za potrebe obavljanja djelatnosti.

IX. NADZOR

Članak 53.

Zavod je obvezan organizirati i provoditi unutarnji nadzor nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika.

Za stručni rad pojedinih ustrojstvenih jedinica u Zavodu odgovorni su voditelji ustrojstvenih jedinica i ravnatelj.

Članak 54.

Unutarnji nadzor, način obavljanja unutarnjeg nadzora, dinamika unutarnjeg nadzora i izvješćivanje o unutarnjem nadzoru obavlja Povjerenstvo za unutarnji nadzor iz članka 43. ovoga Statuta, na temelju Pravilnika o unutarnjem nadzoru nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika i godišnjega plana i programa provedbe unutarnjeg nadzora.

Godišnji plan i program provedbe unutarnjeg nadzora Zavod je obvezan dostaviti Ministarstvu zdravstva najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

Članak 55.

Zdravstveno-inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata, kao i nadzor nad stručnim radom u Zavodu obavlja zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravstva.

X. JAVNOST RADA

Članak 56.

Rad Zavoda je javan.

Zavod je obvezan pravodobno i istinito obavještavati javnost o organizaciji rada Zavoda, uvjetima i načinu pružanja zdravstvenih usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti.

Zavod je obvezan na svojim mrežnim stranicama objaviti podatke o uvjetima i načinu pružanja usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti.

Članak 57.

Zavod je obvezan na zahtjev sredstava javnog priopćavanja u primjerenom roku dati informaciju o obavljanju djelatnosti te omogućiti uvid u odgovarajuću dokumentaciju ukoliko ona nije službena, poslovna, znanstvena ili profesionalna tajna te kada se ne odnosi na osobne podatke fizičkih osoba.

Zavod u svom radu štiti osobne podatke radnika, pacijenata i ostalih fizičkih osoba u skladu s propisima iz područja zaštite osobnih podataka.

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju o zdravstvenim djelatnostima Zavoda sredstvima javnoga priopćavanja može dati samo ravnatelj ili radnik Zavoda kojeg on ovlasti.

Zavod obavještava javnost o organizaciji i obavljanju svoje djelatnosti, radnom vremenu pojedinih službi te druge obavijesti o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga proaktivnom objavom informacija na svojoj mrežnoj stranici.

XI. TAJNOST I ZAŠTITA PODATAKA, POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA

Članak 58.

Poslovnu tajnu obvezni su čuvati svi radnici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji se smatra poslovnom tajnom.

Poslovnom tajnom smatraju se:

– dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom

– podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Zavodu

– mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti

– podaci koji se odnose na poslove koji se obavljaju za potrebe oružanih snaga, policije ili drugih javnih tijela ukoliko su zaštićeni određenim stupnjem tajnosti

– ponude za natječaj ili dražbu do donošenja odluke o odabiru

– podaci koji su zakonom, drugim propisom ili općim aktom doneseni na temelju zakona utvrđeni tajnim podacima od posebnog gospodarskog značenja.

Isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu drugim osobama mogu priopćiti samo ravnatelj ili osoba koju on ovlasti.

Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

Članak 59.

Profesionalnom tajnom smatra se sve ono što zdravstveni i drugi radnici Zavoda, studenti i učenici škola zdravstvenog usmjerenja saznaju o zdravstvenom stanju pacijenta ili osobnim podacima građana te posebnim propisom zaštićeni podaci sadržani u zbirkama podataka koje o bolesnicima i radnicima vodi Zavod.

Pacijent i građani imaju pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njihova zdravlja u skladu s propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti osobnih podataka.

Povreda čuvanja profesionalne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

Članak 60.

Zaštitom podataka smatra se odgovarajući definirani proces kojim se osiguravaju podaci prilikom prikupljanja i obrade od neovlaštenog pristupa i korištenja u nedozvoljene svrhe te gubitka, a u skladu s primjenjivim propisima iz područja zaštite podataka.

XII. OPĆI AKTI

Članak 61.

Opći akti Zavoda su Statut, pravilnici, poslovnici, odluke, naputci, zaključci i drugi akti kojima se uređuju pojedina pitanja u vezi s djelatnošću Zavoda, a koji ne mogu biti u suprotnosti sa Statutom.

Temeljni akt Zavoda je Statut.

Statut, njegove izmjene i dopune donosi Upravno vijeće uz suglasnost ministra zdravstva.

Nakon dobivene suglasnosti ministra zdravstva, Statut se objavljuje u »Narodnim novinama«, na mrežnoj stranici te na oglasnoj ploči Zavoda, a upisuje se u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

Tumačenje odredbi Statuta daje Upravno vijeće.

Članak 62.

Na prijedlog ravnatelja Upravno vijeće donosi:

– Pravilnik o radu

– Pravilnik o unutarnjem ustroju

– Pravilnik o zaštiti na radu

– Pravilnik o unutarnjem nadzoru

– Pravilnik o stručnom obrazovanju i usavršavanju

– Pravilnik o provođenju znanstvenih, stručnih, razvojnih i edukacijskih projekata i radu znanstveno nastavne jedinice

– Pravilnik o radnom vremenu i kućnom redu

– Pravilnik o zaštiti od požara

– Pravilnik o upravljanju dokumentiranim gradivom

– Pravilnik o postupku provođenja jednostavne nabave

– Pravilnik o akreditaciji, reakreditaciji i nadzoru nad radom dužnosnika dopinške kontrole

– Pravilnik o odobravanju terapijskih izuzeća

– Pravilnik o antidopingu

– Poslovnik stegovnog vijeća

– Poslovnik savjeta za znanost.

Osim pravilnika iz ovoga članka Statuta, Upravno vijeće donosi i druge akte nužne za rad Zavoda i njegovih tijela, kao i one koje je Zavod obvezan donijeti sukladno pozitivnim propisima.

Pravilnici stupaju na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Zavoda.

Opći akt može predstavljati i odluka Upravnog vijeća koja regulira određeno pitanje iz djelatnosti ili poslovanja Zavoda.

Poslovnici su akti pojedinog tijela Zavoda koji uređuju način rada i funkcioniranja tog tijela i kojeg donose ta tijela.

Pravo predlaganja općih akata iz nadležnosti Upravnog vijeća ima svaki član Upravnog vijeća, ravnatelj i Stručno vijeće.

Za tumačenje odredbi općih akata nadležno je tijelo koje je donijelo opći akt.

XIII. SURADNJA S DRUGIM USTANOVAMA

Članak 63.

Zavod može zasnovati suradnju s domaćim ili stranim ustanovama i drugim pravnim osobama radi ostvarivanja zajedničkih interesa, osobito u provedbi programa od javnozdravstvenog interesa.

Zavod kao baza za obavljanje nastavnog, praktičnog, stručnog i znanstvenog rada može uspostaviti suradnju s visokim učilištima.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 64.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo donesen na 34. sjednici Upravnog vijeća dana 2. siječnja 2019., klasa: 012-04/19-10/1, urbroj: 381-10-19-2, koji je nakon dobivene suglasnosti ministra zdravstva objavljen na oglasnoj ploči 4. siječnja 2019. i istoga dana stupio na snagu.

Ovaj Statut, nakon pribavljene prethodne suglasnosti ministra zdravstva, objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, mrežnoj stranici te na oglasnoj ploči Zavoda.

Potpuni tekst Statuta po odobrenju ministra zdravstva Republike Hrvatske dostavit će se u zbirku isprava sudskog registra kod nadležnog Trgovačkog suda.

Klasa: 007-03/23-15/8

Urbroj: 117-15-23-5/1

Zagreb, 20. listopada 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo mr. sc. Nedjeljko Strikić, prim. dr. med., v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić