Zakoni po abecedi

Baza je ažurirana 21.10.2019. zaključno sa NN 97/19

Mi pratimo Narodne novine za Vas!

07.10.2019. – Informator.hr Broj 6595-6596       U povodu 25. godišnjice primjene Zakona o javnom bilježništvu, koja se navršila 1. listopada 2019., razgovarali smo sa Zvijezdanom Rauš-Klier, predsjednicom Hrvatske javnobilježničke komore, koja Informatorove čitatelje podsjeća na povijest, početke djelovanja i kronologiju razvoja javnobilježničke službe od 1994. do danas, ali i upoznaje sa sadašnjim položajem javnih bilježnika, svojim naporima i naporima Komore kao tijela u jačanju važnosti javnobilježničke službe u hrvatskom pravnom sustavu te naglašavanju daljnjih potencijala javnih bilježnika

 

PRECARIUM EST, QUOD PRECIBUS PETENTI UTENDUM CONCEDITUR TAMDIU, QUAMDIU IS QUI CONCESSIT PATITUR

 

Novo uređenje revizije prema Noveli Zakona o parničnom postupku

Informatorovi pravni alati: Prijava pokretnine primljene na dar

Pravo na žalbu u javnoj nabavi prema presudama Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

Prava iz zdravstvenog osiguranja u slučaju prestanka radnog odnosa

Isprika autoru

Obveze jedinica lokalne samouprave prema Zakonu o lokalnim porezima

Pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi

Vremeplov: Ilirske pokrajine – 14. listopada 1809.

Abecedarij upravnog postupka: Mjesna nadležnost (čl. 16. st. 2. toč. 4. i 5. i st. 3. ZUP-a)

PRILOG: Mišljenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u provedbi Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 86/18 i 110/18 - Odluka USRH) i Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 153/13, 20/17 i 39/19)

KLIKNI ZA VIŠE
30.09.2019. – Informator.hr Broj 6594       Članak ukazuje na problem nesustavnog određenja ugovora o javnoj nabavi u hrvatskom pravnom poretku. Doc. dr. sc. MARKO TURUDIĆ ističe da ugovor o javnoj nabavi ima prevladavajuće javnopravni karakter, iako ga je zakonodavac normativno odredio kao ugovor građanskog prava. Da bi se dokazala navedena teza, autor ugovor o javnoj nabavi analizira u odnosu na odredbe o upravnom ugovoru iz Zakona o općem upravnom postupku, istovremeno imajući na umu i relevantne odredbe Zakona o javnoj nabavi, kojima se uređuju bitne karakteristike ugovora o javnoj nabavi. Autor: doc. dr. sc. Marko Turudić* Katedra za Upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

LITUS EST, QUOUSQUE MAXIMUS FLUCTUS A MARI PERVENIT

 

Informatorovi pravni alati: Stupnjevita tužba

Primjena presuda ESLJP-a, koje se izravno ne odnose na Republiku Hrvatsku, u upravnosudskoj praksi

Utjecaj Direktive (EU) 2019/1152 na položaj radnika u nestandardnom radnom odnosu u Republici Hrvatskoj

Žalba u poreznom postupku

Tko odlučuje o izuzeću predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Revizijski odbor i odnos s vanjskim revizorom

Novela pritužbenog postupka protiv policijskih službenika

Vremeplov: Münchenski sporazum – 30. rujna 1938.

Abecedarij upravnog postupka: Mjesna nadležnost (čl. 16. st. 2. toč. 1., 2. i 3. ZUP-a)

KLIKNI ZA VIŠE
23.09.2019. – Informator.hr Broj 6593       Donedavno važeći Zakon o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13 i 108/17), od donošenja 1996. godine, izmijenjen je i dopunjen čak devet puta. S obzirom na to da je od njegova donošenja do danas u životu promijenjeno puno toga što utječe i na propise, taj je Zakon postao nepovezan i nepregledan, jezično i nomotehnički u neskladu s današnjim propisima te djelomično neprilagođen digitalnom (elektroničkom) poslovanju. Stoga je potreba za još jednom promjenom toga Zakona rezultirala donošenjem potpuno novog Zakona o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 63/19). U ovom članku Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama, donosi opći pregled novina u zemljišnoknjižnom pravu koje donosi novi Zakon. Autorica: Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskoga suda u Sesvetama

 

FURIOSUS NULLUM NEGOTIUM CONTRAHERE POTEST

 

Ogledni postupak prema Noveli Zakona o parničnom postupku

Informatorovi pravni alati: Rješenje o premještaju za vrijeme raspolaganja

Odgoda izvršenja poreznog rješenja u poreznom nadzoru

Davanje vjerodostojnih podataka o osobi koja je upravljala vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja

Novčana kazna u upravnom postupku

Vremeplov: Wormski konkordat – 23. rujna 1122.

Abecedarij upravnog postupka: Mjesna nadležnost (čl. 16. st. 1. ZUP-a)

KLIKNI ZA VIŠE
16.09.2019. – Informator.hr Broj 6592       Nove izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak donose nam daljnje porezno rasterećenje. Proširena je odredba koja je propisivala mogućnost neoporezive isplate troškova smještaja i prehrane na sve radnike uz propisane uvjete. Propisane su i nove vrste neoporezivih primitaka uz zadržavanje postojećih. Valja istaknuti i da je povećan iznos neoporezive dnevnice za službena putovanja, a omogućena je i neoporeziva isplata radnicima za troškove redovite skrbi djece. Navedene mjere, o kojima piše Gordana Lončar, univ. spec. oec., trebale bi pozitivno utjecati na gospodarstvo, poticanje zapošljavanja, mobilnost radne snage te smanjenje iseljavanja. Autorica: Gordana Lončar, univ. spec. oec

 

XPEDIT REI PUBLICAE, NE QUIS RE SUA MALE UTATUR

 

Vremeplov: Malezijski sporazum – 16. rujna 1963.

Informatorovi pravni alati: Prijava u postupku amortizacije stare hipotekarne tražbine

Zastara prava na naplatu dospjelog poreznog duga od poreznog jamca

O problemima ujednačavanja sudske prakse prema Noveli Zakona o parničnom postupku iz 2019.

Neke napomene o radu umirovljenika u inozemstvu i isplati mirovine

Procjena vrijednosti koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra

Povjerenik za etiku i povjerljivi savjetnik u državnom tijelu

Abecedarij upravnog postupka: Stvarna nadležnost (čl. 15. ZUP-a)

KLIKNI ZA VIŠE
09.09.2019. – Informator.hr Broj 6591       U članku Goran Milaković, dipl. iur., prikazuje institut zahtjeva za mirno rješenje spora iz članka 186.a Zakona o parničnom postupku, s osvrtom na izuzetke od primjene toga instituta u parničnim postupcima. Ti izuzeci opisani su u odnosu na procesne pretpostavke za podnošenje tužbe i rokove. Osim teoretskog prikaza, u članku analiziramo i neka stajališta sudske prakse u ovom dijelu primjene toga instituta. Autor: Goran Milaković*, sudac Županijskog suda u Bjelovaru

 

OMNES CONTRACTUS MUNDI SUNT BONAE FIDEI

 

Vremeplov: Mirovni ugovor iz San Francisca – 8. rujna 1951.

Uvjeti rada stranaca u Republici Hrvatskoj

Izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Provedba ovrhe radi naplate poreznog duga

Obustava prekršajnog postupka

Abecedarij upravnog postupka: Službena uporaba jezika i pisma (čl. 14. ZUP-a)

KLIKNI ZA VIŠE
04.09.2019. - NN 82/19
02.09.2019. – Informator.hr Broj 6590       Reforma vodnokomunalnog sektora započeta 2013. odvajanjem vodoopskrbe i odvodnje od drugih komunalnih djelatnosti, nastavljena je donošenjem Zakona o vodnim uslugama (Nar. nov., br. 66/19). Navedenim Zakonom uređene su vodne usluge vezane uz vodoopskrbu i odvodnju, koje su prije bile uređene Zakonom o vodama. Usto, Zakon uređuje daljnje reformske korake koji će, prema namjeri zakonodavca, znatno smanjiti broj isporučitelja vodnih usluga, s ciljem jačanja njihovih kapaciteta i povećanja kvalitete usluge građanima. Autor Mr. sc. Toni Carević, dipl. ing. građ., pojašnjava odredbe Zakona i ukazuje na moguće probleme prigodom njegove implementacije

 

DE RE PUBLICA (IV.)

 

Informatorovi pravni alati: Prijedlog za amortizaciju i brisanje stare hipotekarne tražbine

Informatorovi pravni alati: Prijedlog za amortizaciju i brisanje stare hipotekarne tražbine

Osiguranje novčane tražbine na temelju strane ovršne isprave - europski nalog za blokadu računa

Zahtjevi po stupnjevitoj tužbi i teškoće u ovrsi

Osvrt na promjene koje je donio Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona

Vremeplov: Deklaracija o neovisnosti Vijetnama – 2. rujna 1945.

Ustavna prava migranata u Republici Hrvatskoj

Abecedarij upravnog postupka: Načelo zaštite stečenih prava stranaka (čl. 13. ZUP-a)

KLIKNI ZA VIŠE
10.07.2019. - NN 66/19
08.07.2019. – Informator.hr Broj 6582-6583       U članku doc. dr. sc. Marko Turudić analizira presudu Suda Europske unije u predmetu C-193/18, donesenu u povodu zahtjeva za prethodnu odluku Visokog upravnog suda Sjeverne Rajne-Vestfalije (Njemačka), kojom se presuđuje da se usluge elektroničke pošte ne mogu smatrati »elektroničkim komunikacijskim uslugama« u smislu članka 2. točke c) Okvirne direktive. Uvodno definiramo over-the-top usluge i naglašavamo njihovu važnost u suvremenoj digitalnoj ekonomiji. Predmetna presuda Suda Europske unije ima veliku važnost za razrješavanje pitanje over-the-top usluga. Autor: doc. dr. sc. Marko Turudić* Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

DUAE SIVE PLURES RES IN OBLIGATIONE, UNA IN SOLUTIONE

 

Vremeplov: Nansenova putovnica – 5. srpnja 1922.

Neke posebnosti sudskih postupaka u sporovima radi zaštite intelektualnog vlasništva od nepoštenog trgovanja

Informatorovi pravni alati: Obavijest dobavljačima o obvezi izdavanja eRačuna

Medicinsko vještačenje u parnicama za naknadu štete zbog liječničkog postupka

Pravilno izdavanje i zaprimanje e-računa u javnoj i jednostavnoj nabavi

Registar stvarnih vlasnika – svrha upisa, obveznici i rokovi

Zastarni rokovi za naknadu štete prema Zakonu o obveznim odnosima

Abecedarij upravnog postupka: Načelo pristupa podacima i zaštite podataka (čl. 11. ZUP-a)

KLIKNI ZA VIŠE
28.06.2019. - NN 63/19
24.06.2019. – Informator.hr Broj 6580-6581       U Informatoru, broj 6575 od 20. svibnja 2019., objavljen je članak dr. sc. Roberta Pečeka, u kojem je autor analizirao najnoviji razvoj događaja vezan uz višegodišnje normativne i interpretacijske dvojbe glede troškova upravnog spora. Tim je člankom ujedno prikazana i povijest s tim povezanih prijepora, zaključno s negativnom ustavnosudskom ocjenom zaključka Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske od 12. veljače 2018. Na tragu Odluke Ustavnoga suda, u ovom članku doc. dr. sc. Alen Rajko pojašnjava neka praktična pitanja vezana uz utvrđivanje troškova upravnog spora. Autor: doc. dr. sc. Alen Rajko *Sudac i predsjednik Upravnog suda u Rijeci

 

UNA RES IN OBLIGATIONE, DUAE RES IN SOLUTIONE

Vremeplov: Prodaja Konavala Dubrovačkoj Republici – 24. lipnja 1419.

Informatorovi pravni alati: Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

Specifičnosti zaduživanja na lokalnoj razini

Ugovor o građenju (2.)

Instant plaćanja - novi trend u izvršenju plaćanja

Planirano liječenje u drugoj državi članici Europske unije

Abecedarij upravnog postupka: Načelo učinkovitosti i ekonomičnosti (čl. 10. ZUP-a)

PRILOG: Elektronička registracija društava s ograničenom odgovornošću

KLIKNI ZA VIŠE
10.06.2019. – Informator.hr Broj 6578       Jedan od prijedloga važnijih izmjena prema Nacrtu konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku jest uvođenje novog instituta tzv. oglednog postupka za pravno pitanje koje je prema procjeni suda prvog stupnja važno za jedinstvenu primjenu prava, a koje se pojavljuje u većem broju postupaka. U članku doc. dr. sc. Jakob Nakić iznosi nedostatke novog instituta i daje prijedloge za njegovu doradu. Autor: doc. dr. sc. Jakob Nakić,* Naslovni docent Sveučilišta u Rijeci, Pravni fakultet

 

RATIHABITIO MANDATO COMPARATUR

Vremeplov: Rivonijski proces – 12. lipnja 1964.

Nadzor zakonitosti statuta jedinica lokalne samouprave

Članstvo u upravnim i nadzornim tijelima udruge i sukob interesa

Prijedlog za provedbu ovrhe na vrijednosnim papirima ubilježenim na računima kod SKDD-a

Neprofitne organizacije kao pružatelji usluga u turizmu

Mišljenja Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

Turističke usluge u nautičkom dijelu luka otvorenih za javni promet

Abecedarij upravnog postupka: Načelo utvrđivanja materijalne istine (čl. 8. ZUP-a)

KLIKNI ZA VIŠE
03.06.2019. – Informator.hr Broj 6577       U dvadeset petoj godini primjene po deseti put izmijenjen je i dopunjen Zakon o trgovačkim društvima . Brojne izmjene i dopune Zakona, koje su stupile na snagu 20. travnja 2019. , zaslužuju osvrt kako bi se skrenula pozornost na neke važnije među njima. Iako bi detaljnije ulaženje u sve izmjene i dopune odredbe Zakona zahtijevalo opsežniju i temeljitu obradu, u članku se akademik JAKŠA BARBIĆ osvrće na utjecaj nekih važnijih izmjena i dopuna na svakodnevnu pravnu praksu. Autor: akademik Jakša Barbić* Professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

 

SI VIS FLUMINIS PARTEM ALIQUAM EX PRAEDIO DETRAXERIT, ET ALIO PRAEDIO ATTULERIT, PALAM EST, SI LONGIORE TEMPORE FUNDO ALIENO HAESERIT, PARS ALIENI VIDETUR

Vremeplov: Zakon o državljanstvu Indijanaca – 2. lipnja 1924.

Neke kontradikcije oko učinaka privremenih mjera zabrane otuđivanja ili opterećivanja nekretnine

Pravo na prekid rada zbog diskriminacije

Sustavi unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Praksa Visokog upravnog suda RH u stvarima javne nabave nakon Odluke Ustavnog suda RH, U-I-2911/2017

Odluka o korištenju godišnjeg odmora i odluka o isplati regresa

Odbačen prijedlog udruge »Blokirani« za ukidanje javnobilježničke ovrhe

Abecedarij upravnog postupka: Načelo pomoći stranci (čl. 7. ZUP-a)

PRILOG: Godišnji odmor državnih i javnih službenika i namještenika

KLIKNI ZA VIŠE
27.05.2019. – Informator.hr Broj 6576       Interpretativna pravila Europskog suda u slučaju neusklađenosti nacionalnog prava s EU direktivama. Zbog neusklađenosti nacionalnog prava s EU direktivom, dolazi do ugrožavanja zajamčenih subjektivnih prava i ciljeva koji se određenom direktivom žele zaštititi odnosno postići. Takvoj je situaciji inherentna pravna nesigurnost jer praktično postoje dvije mogućnosti postupanja nacionalnih sudova. Jedna je neuzimanje u obzir direktive u konkretnom slučaju i primjena nacionalnih propisa. Druga je mogućnost da sudovi postupaju koristeći proširene ovlasti na koje su ovlašteni na temelju interpretativne obveze, a radi ostvarivanja učinkovitosti europskog prava na nacionalnoj razini. U tom slučaju sudci dobivaju određene zakonodavne ovlasti glede kojih Europski sud daje različite interpretativne smjernice, ovisno o tome je li riječ o kaznenim ili nekaznenim stvarima. Autorica: dr. sc. Koraljka Sansović

 

SUBSTITUTIO EST, QUAE POST INSTITUTIONEM A TESTATORE FIERI SOLET, ID EST SECUNDI HEREDIS APPELATIO

Vremeplov: Londonski ugovor o miru o kraju Prvog balkanskog rata – 30. svibnja 1913.

Mjera opreza zabrane poduzimanja poslovnih aktivnosti izvršnog čelnika lokalne jedinice

Prijenos gospodarske cjeline obrta na trgovačko društvo

Rodiljne i roditeljske potpore

Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu

Radnje nakon izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Sudsko ostvarivanje prava na istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću

Abecedarij upravnog postupka: Načelo razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa (čl. 6. ZUP-a)

KLIKNI ZA VIŠE
20.05.2019. – Informator.hr Broj 6575       U Informatoru, broj 6511 od 26. veljače 2018., objavili smo članak nekoliko profesora Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, u kojem su, između ostalog, izrazili neslaganje sa Zaključkom sjednice Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, broj 6 Su 85/2018-3 od 12. veljače 2018., kojim je taj Sud utvrdio svoje stajalište u svezi s načinom snošenja troškova upravnog spora, i istaknuli da se takvim stajalištem izigrava Odluka Ustavnoga suda U-I-2753/2012 i dr. (Nar. nov., br. 94/16), kojom je ukinut članak 79. Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10, 143/12 i 152/14). Godinu dana od objave navedenog teksta Ustavni sud Republike Hrvatske ukinuo je stajalište Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i na taj način potvrdio ispravnost razmišljanja profesora Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Autor predstavlja Odluku Ustavnoga suda i kronologiju odlučivanja nadležnih tijela o navedenom pitanju. Autor: dr. sc. Robert Peček

 

CESSIONARIUS EST PRO CREDITORE

Kažnjavanost kao obvezni razlog isključenja ponuditelja iz postupka javne nabave

Učinak presude u upravnom sporu u kontekstu članka 49. stavka 1. Zakona o naknadi

Pravo vlasništva kao objekt zaštite prema članku 1. Protokola 1. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Mišljenja Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

Pravni interes u ovršnom postupku i postupku osiguranja

Prijedlog za ponavljanje postupka

Vremeplov: Prvi nicejski sabor – 20. svibnja 325.

Abecedarij upravnog postupka: Načelo zakonitosti (čl. 5. ZUP-a)

 

KLIKNI ZA VIŠE
13.05.2019. – Informator.hr Broj 6574       Učinkovitost hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kao i njegovu usklađenost s međunarodnim standardima licencirani međunarodni eksperti Vijeća Europe, Posebnog odbora za procjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma (MONEYVAL), ocijenili su pozitivno i zadovoljavajuće. Unatoč tome, a s obzirom na potrebu daljnjeg usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije te radi jačanja učinkovitosti zaštite sustava od zloporabe pranja novca i financiranja terorizma poboljšanjem postojećih i uvođenjem novih preventivnih mjera i standarda, nedavno je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 108/17) izmijenjen i dopunjen, stoga autorica daje prikaz novina iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 39/19). Autor: mr. sc. Marcela Kir* Stajališta iznesena u ovom članku osobna su te ne odražavaju nužno stajališta institucije u kojoj je autorica zaposlena

IN DUBIO CONTRA STIPULATOREM

MIŠLJENJE BROJ 21 (2018) Savjetodavnog vijeća europskih sudaca o sprječavanju korupcije među sucima

Revizija Uredbe o nagradi povjerenicima u postupku stečaja potrošača

Pravo zaposlenih i samozaposlenih posvojitelja na posvojiteljski i roditeljski dopust

Nevaljanost ugovora, sloboda ugovaranja i zaštita javnog poretka

Evidencija o stečenoj i otuđenoj financijskoj imovini

Neke napomene o radu umirovljenika uz isplatu mirovine

Vremeplov: Zlatni zakon – 13. svibnja 1888.

Prava i dužnosti predsjednika predstavničkog tijela

Abecedarij upravnog postupka: Stranka u upravnom postupku (čl. 4. st. 2. ZUP-a)

KLIKNI ZA VIŠE
08.05.2019. - NN 46/19
06.05.2019. – Informator.hr  

    4. lipanj 2019. (utorak), u 9,30 sati Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2  

Seminar je namijenjen poslovnim subjektima koji izdaju račun za potrebe javne nabave, ali i primateljima računa u okviru javne nabave kako bi se lakše prilagodili zakonskoj obvezi izdavanja i slanja elektroničkog računa koja stupa na snagu 1. srpnja 2019. Na seminaru će biti riječi i o razmjeni elektroničkog računa u gospodarstvu (poslovnom sektoru) što može subjektima uvelike olakšati administrativno poslovanje.  

Maja Radišić Žuvanić, mag. iur., voditeljica Službe za digitalno gospodarstvo, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta  

mr. sc. Mirjana Mahović-Komljenović, viši upravni savjetnik - koordinator za porez na dodanu vrijednost, Područni ured Zagreb, Porezna uprava

KLIKNI ZA VIŠE

KLIKNI ZA SVE VIJESTI

samo zakoni:

12.09.2019. - NN 86/19
01.08.2019. - NN 73/19
20.12.2018. - NN 115/18
07.12.2018. - NN 110/18
30.11.2018. - NN 106/18
27.07.2018. - NN 68/18
20.07.2018. - NN 66/18
19.07.2018. - NN 65/18
18.05.2018. - NN 46/18

 

klikni za SVE VIJESTI