NN 7/2024 (17.1.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

134

Na temelju članka 8.a stavka 23. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (»Narodne novine«, broj 132/23.) u članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija za plaćanja, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, u skladu s člankom 59. Uredbe (EU) br. 2021/2116, osigurava učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske te uspostavlja sustav upravljanja i kontrola koje uključuju provjere u postupku dodjele potpore kao i provjere tijekom provedbe projekta i nakon konačne isplate kako bi na učinkovit način i razmjerno u odnosu na administrativno i financijsko opterećenje utvrdila, spriječila i sankcionirala nepravilnosti, a posebno pokušaj prijevare i umjetnih stvaranja uvjeta za ostvarivanje prava na potporu.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Kada su nadležna pravosudna tijela pravomoćnom presudom proglasila krivim korisnika za počinjenje kaznenih djela u kaznenom postupku pokrenutom na temelju sumnje na prijevaru, Agencija za plaćanja će korisniku:

a) odbiti sve zahtjeve koji su u tijeku postupka administrativne kontrole

b) raskinuti sve važeće ugovore o financiranju, u slučajevima kada se ugovori o financiranju sklapaju

c) poništiti sve odluke koje je izdala, a kojima su stekli prava na potporu

d) obustaviti sva plaćanja

e) zatražiti povrat sredstava za sve projekte/zahtjeve koji nisu konačno isplaćeni.«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Korisnik iz stavka 7. ovoga članka i njegova povezana poduzeća, kako su definirana u članku 3. stavku 3. Priloga I Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472, u kalendarskoj godini donošenja pravomoćne presude i u sljedeće tri kalendarske godine stavljaju se na listu isključenja Agencije za plaćanja i isključuju iz mogućnosti dodjele potpore iz EPFRR i EFJP.«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 2. točki a) druga podtočka mijenja se i glasi:

» – mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana. Korisnik u kojem status nositelja/odgovorne osobe ima mladi poljoprivrednik koji je zatražio uvećanje intenziteta potpore može biti upisan u Upisnik poljoprivrednika i kraće od godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Korisnik proizvođačka organizacija ne mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika, ali mora biti priznat u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.«

U članku 7. stavku 2. iza točke h) dodaje se nova točka i) koja glasi:

»i) ne smije biti na listi isključenja Agencije za plaćanja te mu ne smije trajati razdoblje isključenja iz mogućnosti dodjele potpore iz EPFRR za razdoblje 2014. – 2022. i/ili iz EPFRR i/ili EFJP za razdoblje 2023. – 2027.«.

U članku 7. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) U postupku dodjele potpore korisnik koji ispunjava uvjete iz stavka 1. točke a) i b) ovoga članka:

– mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 do 250.000 EUR SO (izuzev zadruga i proizvođačkih organizacija)

– mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana. Korisnik u kojem status nositelja/odgovorne osobe ima mladi poljoprivrednik koji je zatražio uvećanje intenziteta potpore može biti upisan u Upisnik poljoprivrednika i kraće od godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Korisnik proizvođačka organizacija ne mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika, ali mora biti priznat u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu

– u kojem status nositelja/odgovorne osobe ima mladi poljoprivrednik koji je zatražio uvećanje intenziteta potpore, u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mora dokazati da ima stručna znanja i vještine na način da nositelj/odgovorna osoba ima najmanje završenu srednju školu ili fakultet agronomske, prehrambeno tehnološke ili veterinarske struke ili ima najmanje dvije godine radnog iskustva u poljoprivredi i potvrdu o završenom strukovnom obrazovanju/osposobljavanju iz područja poljoprivrede, prehrambene tehnologije ili veterine

– mora biti u rangu mikro, malog ili srednjeg poduzeća

– mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti registriran za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima za poslovanje s hranom životinjskog (uključujući hranu za životinje) ili neživotinjskog podrijetla najmanje godinu dana

– koji je registriran kao pravna osoba mora imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje. Korisnik registriran kao pravna osoba iz stavka 1. točke a) ovoga članka u kojem status odgovorne osobe ima mladi poljoprivrednik koji je zatražio uvećanje intenziteta potpore i korisnik proizvođačka organizacija, mora imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

– mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

– ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca

– koji je poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik

– ne smije davati lažne podatke pri dostavi zahtjeva i dokumentacije

– obveznik javne nabave nije prihvatljiv korisnik

– ne smije biti na listi isključenja Agencije za plaćanja te mu ne smije trajati razdoblje isključenja iz mogućnosti dodjele potpore iz EPFRR za razdoblje 2014. – 2022. i/ili iz EPFRR i/ili EFJP za razdoblje 2023. – 2027.«.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

U članku 7. stavak 3. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako u postupku dodjele potpore Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole zahtjeva za potporu utvrdi da korisnik nije ispunio uvjete iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, korisniku će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za potporu u skladu s člankom 38. ovoga Pravilnika.«.

U članku 7. stavku 4. koji postaje stavak 5. iza točke h) dodaje se nova točka i) koja glasi:

»i) ne smije biti na listi isključenja Agencije za plaćanja te mu ne smije trajati razdoblje isključenja iz mogućnosti dodjele potpore iz EPFRR za razdoblje 2014. – 2022. i/ili iz EPFRR i/ili EFJP za razdoblje 2023. – 2027.«.

U članku 7. stavku 5. koji postaje stavak 6. iza točke e) dodaje se nova točka f) koja glasi:

»f) ne smije biti na listi isključenja Agencije za plaćanja te mu ne smije trajati razdoblje isključenja iz mogućnosti dodjele potpore iz EPFRR za razdoblje 2014. – 2022. i/ili iz EPFRR i/ili EFJP za razdoblje 2023. – 2027.«.

U članku 7. iza novog stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Tijekom postupka provedbe projekta i u ex post razdoblju korisnik koji ispunjava uvjete iz stavka 1. točke a) i b) ovoga članka:

a) mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika (izuzev proizvođačkih organizacija), a proizvođačka organizacija mora biti priznata u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija

b) ne smije smanjiti veličinu poljoprivrednog gospodarstva (EUR-a SO)/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije ispod donjeg praga zadanog za razred/veličinu poljoprivrednog gospodarstva (EUR-a SO)/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije za koji je ostvario bodove prema kriteriju odabira

c) koji je registriran kao pravna osoba mora imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje

d) u kojem status nositelja/odgovorne osobe ima mladi poljoprivrednik, mladi poljoprivrednik mora ostati nositelj/odgovorna osoba, a u slučaju trgovačkog društva odgovorna osoba mora ostati i vlasnik najmanje 50 % temeljnog kapitala društva

e) mora biti registriran za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima za poslovanje s hranom životinjskog (uključujući hranu za životinje) ili neživotinjskog podrijetla

f) mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

g) ne smije biti u stečaju ili likvidaciji

h) ne smije davati lažne podatke pri dostavi zahtjeva i dokumentacije

i) ne smije biti na listi isključenja Agencije za plaćanja te mu ne smije trajati razdoblje isključenja iz mogućnosti dodjele potpore iz EPFRR za razdoblje 2014. – 2022. i/ili iz EPFRR i/ili EFJP za razdoblje 2023. – 2027.«.

Dosadašnji stavci 6., 7. i 8 . postaju stavci 8., 9. i 10.

U članku 7. stavak 6. koji postaje stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Ako Agencija za plaćanja tijekom provjere utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete iz stavaka 5., 6. i 7. ovoga članka, korisniku će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i/ili odluku o povratu sredstava u skladu s člankom 45. ovoga Pravilnika.«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 2. točka c) mijenja se i glasi:

»c) mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana. Korisnik u kojem status nositelja/odgovorne osobe ima mladi poljoprivrednik koji je zatražio uvećanje intenziteta potpore može biti upisan u Upisnik poljoprivrednika i kraće od godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Korisnik proizvođačka organizacija ne mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika, ali mora biti priznat u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.«

U članku 8. stavku 2. iza točke k) dodaje se nova točka l) koja glasi:

»l) ne smije biti na listi isključenja Agencije za plaćanja te mu ne smije trajati razdoblje isključenja iz mogućnosti dodjele potpore iz EPFRR za razdoblje 2014. – 2022. i/ili iz EPFRR i/ili EFJP za razdoblje 2023. – 2027.«.

U članku 8. stavku 4. točka a) mijenja se i glasi:

»a) mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika (izuzev proizvođačkih organizacija), proizvođačka organizacija mora biti priznata u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, a ekološki proizvođač ispunjavati i uvjete koje je imao u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu«.

U članku 8. stavku 4. iza točke j) dodaje se nova točka k) koja glasi:

»k) ne smije biti na listi isključenja Agencije za plaćanja te mu ne smije trajati razdoblje isključenja iz mogućnosti dodjele potpore iz EPFRR za razdoblje 2014. – 2022. i/ili iz EPFRR i/ili EFJP za razdoblje 2023. – 2027.«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 2. iza točke h) dodaje se nova točka i) koja glasi:

»i) ne smije biti na listi isključenja Agencije za plaćanja te mu ne smije trajati razdoblje isključenja iz mogućnosti dodjele potpore iz EPFRR za razdoblje 2014. – 2022. i/ili iz EPFRR i/ili EFJP za razdoblje 2023. – 2027.«.

U članku 9. stavku 4. točka a) mijenja se i glasi:

»a) mora biti registriran za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predmet ulaganja i biti upisan u odgovarajućim registrima za poslovanje s hranom životinjskog (uključujući hranu za životinje) ili neživotinjskog podrijetla, a ekološki prerađivač ispunjavati i uvjete koje je imao u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Korisnici iz stavka 1. točke b) i c) ovoga članka moraju biti registrirani za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predmet ulaganja i upisani u odgovarajućim registrima za poslovanje s hranom životinjskog (uključujući hranu za životinje) ili neživotinjskog podrijetla najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu i u ex post razdoblju«.

U članku 9. stavku 4. iza točke i) dodaje se nova točka j) koja glasi:

»j) ne smije biti na listi isključenja Agencije za plaćanja te mu ne smije trajati razdoblje isključenja iz mogućnosti dodjele potpore iz EPFRR za razdoblje 2014. – 2022. i/ili iz EPFRR i/ili EFJP za razdoblje 2023. – 2027.«.

Članak 5.

U članku 10. stavku 2. točka a) mijenja se i glasi:

»a) mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR SO do 10.000 EUR SO za projekte u sektoru proizvodnje/prerade voća (uključujući masline i vinovu lozu), povrća (uključujući krumpir i gljive) i cvijeća«.

U članku 10. stavku 2. točka b) mijenja se i glasi:

»b) mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR SO do 15.000 EUR SO za projekte proizvodnje/prerade u sektorima koji nisu navedeni u točki a) ovoga stavka te za kombinirane projekte u sektorima navedenim u točkama a) i b) ovoga stavka«.

U članku 10. stavku 2. iza točke h) dodaje se nova točka i) koja glasi:

»i) ne smije biti na listi isključenja Agencije za plaćanja te mu ne smije trajati razdoblje isključenja iz mogućnosti dodjele potpore iz EPFRR za razdoblje 2014. – 2022. i/ili iz EPFRR i/ili EFJP za razdoblje 2023. – 2027.«.

U članku 10. stavku 5. točka a) mijenja se i glasi:

»a) mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika, a ekološki proizvođač i ekološki prerađivač ispunjavati i uvjete koje je imao u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu«.

U članku 10. stavku 5. iza točke g) dodaje se nova točka h) koja glasi:

»h) ne smije biti na listi isključenja Agencije za plaćanja te mu ne smije trajati razdoblje isključenja iz mogućnosti dodjele potpore iz EPFRR za razdoblje 2014. – 2022. i/ili iz EPFRR i/ili EFJP za razdoblje 2023. – 2027.«.

Članak 6.

U članku 11. stavku 1. točka d) mijenja se i glasi:

»d) u slučaju restrukturiranja i/ili opremanja višegodišnjih nasada (isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino) u sklopu intervencije 73.10. i 73.12., površine na kojima se planira provedba restrukturiranja i/ili opremanja moraju u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti prijavljene u Upisniku voćnjaka i/ili u Upisniku maslinika i/ili Vinogradarskom registru pod vrstama uporabe poljoprivrednog zemljišta voćnjak ili mješoviti višegodišnji nasad ili maslinik ili vinograd sukladno posebnom propisu koji uređuje evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta«.

U članku 11. stavku 1. točki f) druga podtočka mijenja se i glasi:

» – ako projekt provodi mladi poljoprivrednik koji po prvi put uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo kao nositelj gospodarstva/odgovorna osoba koji može podnijeti zahtjev za potporu za ulaganja namijenjena dostizanju standarda Europske unije koja se odnose na poljoprivrednu proizvodnju, unutar najviše 24 mjeseca od datuma uspostavljanja gospodarstva odnosno od trenutka kada je postao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva«.

U članku 11. stavku 1. točka h) mijenja se i glasi:

»h) nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno provedene su mjere zaštite okoliša ili mjere ublažavanja utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže ako su propisane, a u slučaju ulaganja u navodnjavanje proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili postupak procjene utjecaja na okoliš ili ishođeno mišljenje nadležnog tijela da isto nije potrebno, ako je primjenjivo«.

U članku 11. stavku 1. točki i) prva podtočka mijenja se i glasi:

» – ako korisnik nije vlasnik građevine koja je predmet ulaganja/zemljišta na kojem se obavlja ulaganje u građenje (izgradnju i/ili rekonstrukciju), korisnik mora imati ugovor o osnivanju prava građenja sklopljen s vlasnikom zemljišta/postojeće građevine na rok od najmanje 10 godina, osim ako je kupnja zemljišta/građevine predmet ulaganja, računajući od datuma podnošenja zahtjeva za potporu i upisan u zemljišne knjige«.

U članku 11. stavku 4. točka c) mijenja se i glasi:

»c) u slučaju ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u sklopu intervencije 73.11. i 73.12., rezultat preradbenog procesa mora biti poljoprivredni proizvod iz Priloga I. Ugovoru, a objekt za preradu koji je predmet ulaganja mora u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti registriran za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla«.

U članku 11. stavku 4. iza točke c) dodaje se nova točka d) koja glasi:

»d) višegodišnji nasad koji je predmet ulaganja mora najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti upisan u odgovarajuće upisnike ili u ARKOD ako se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za navedenu proizvodnju ne vode upisnici, gdje je primjenjivo«.

Dosadašnja točka d) postaje točka e).

Članak 7.

U članku 12. stavku 2. točka b) mijenja se i glasi:

»b) ulaganje se odnosi na gradnju, odnosno uspostavu novog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima, a koji dovodi do povećanja neto navodnjavanog područja«.

U članku 12. stavku 2. točka d) briše se.

Dosadašnja točka e) postaje točka d).

Članak 8.

U članku 13. stavku 3. točka b) mijenja se i glasi:

»b) Ulaganja u postrojenja za proizvodnju solarne (električne) energije za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika u sklopu intervencije 73.03. prihvatljiva su na postojećim objektima korisnika ili na novom postolju, pri čemu građenje samostalnih građevina fotonaponskih elektrana, u skladu s Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), nije prihvatljivo na površinama vrednovanim kao P1 i P2 poljoprivredno zemljište.«.

U članku 13. stavku 3. točka c) mijenja se i glasi:

»c) Postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koje koristi OIE na poljoprivrednom gospodarstvu mora imati ukupnu priključnu snagu u smjeru predaje u mrežu (u kW) manju ili jednaku priključnoj snazi u smjeru preuzimanja iz mreže (u kW) obračunskog mjernog mjesta poljoprivrednog gospodarstva iza kojeg se postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koje koristi OIE spaja te mora imati planiranu godišnju proizvodnju električne i/ili toplinske energije postrojenja manju ili jednaku godišnjoj potrošnji poljoprivrednog gospodarstva. Godišnja potrošnja poljoprivrednog gospodarstva je najveća godišnja potrošnja u zadnjih pet kalendarskih godina ili planirana potrošnja nakon gradnje i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja poljoprivrednog gospodarstva, ako je ta planirana potrošnja veća. U slučaju električne energije, godišnja potrošnja se odnosi na potrošnju na obračunskom mjernom mjestu iza kojeg se gradi postrojenje.«.

U članku 13. stavku 3. točka d) mijenja se i glasi:

»d) U slučaju ulaganja u proizvodno postrojenje korisnik je u obvezi osigurati odgovarajuće uvjete korištenja priključenja, odnosno budućeg korištenja mreže.«.

U članku 13. stavku 3. točka f) mijenja se i glasi:

»f) U slučaju ulaganja u proizvodno postrojenje korisnik je u obvezi ishoditi potvrdu na glavni projekt proizvodnog postrojenja izdanu od strane operatora distribucijskog sustava, osim ako posebnim propisom nije drukčije određeno«.

Članak 9.

U članku 17. stavku 2. točka a) mijenja se i glasi:

»a) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje s pripadajućim sadržajima (uključujući upravne prostorije) koji su u funkciji tog objekata za životinje, staklenika, plastenika i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena, sadnog materijala i gljiva«.

U članku 17. stavku 2. točka e) mijenja se i glasi:

»e) građenje (isključujući rekonstrukciju), odnosno uspostava i opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu i sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva«.

U članku 17. stavku 2. točka h) mijenja se i glasi:

»h) kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju«.

U članku 17. stavku 2. točka n) mijenja se i glasi:

»n) strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva isključivo za vlastite potrebe«.

U članku 17. stavku 2. točka r) mijenja se i glasi:

»r) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu nastalih kao nusproizvod rada postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe«.

U članku 17. stavku 2. točka s) mijenja se i glasi:

»s) kupnja strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu nastalih kao nusproizvod rada postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe.«.

U članku 17. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U sklopu intervencije 73.10., ulaganja u zbrinjavanje stajskog gnoja te korištenje obnovljivih izvora energije nisu prihvatljiva kao samostalno ulaganje nego isključivo u sklopu građenja (izgradnje) novih objekata za proizvodnju i/ili povećanja postojećih proizvodnih kapaciteta rekonstrukcijom objekata.«.

U članku 17. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Projekt nije prihvatljiv ako nakon administrativne kontrole zahtjeva za potporu/zahtjeva za promjenu/svih zahtjeva za isplatu (kumulativno) iznos prihvatljivih troškova iz točaka b), f), i), n), o), p), r) i s), uključujući iznos prihvatljivih troškova za kupnju traktora i ratarskih kombajna iz točke h) stavka 2. ovoga članka iznosi više od 50% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova (bez općih troškova te troškova kupnje zemljišta i objekta).«.

U članku 17. stavku 9. točka c) mijenja se i glasi:

»c) građenje (izgradnja), odnosno uspostava i opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu«.

U članku 17. stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) U sklopu svih intervencija na koje se odnosi ovaj Pravilnik, a u kojima su poljoprivredna mehanizacija, strojevi, oprema i gospodarska vozila prihvatljivi materijalni troškovi, prihvatljivo je financiranje istih putem financijskog leasinga do iznosa tržišne vrijednosti imovine, pod uvjetom da korisnik postane vlasnik predmeta leasinga do trenutka podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.«.

Članak 10.

U članku 18. stavku 1. točka f) mijenja se i glasi:

»f) rekonstrukcija fotonaponskih elektrana i rekonstrukcija krovišta objekta za smještaj postrojenja/opreme«.

Članak 11.

U članku 19. iza stavka 14. dodaje se novi stavak 15. koji glasi:

»(15) Za troškove iz stavka 12. ovoga članka korisnik postupak prikupljanja ponuda vrši samostalno na tržištu.«.

Dosadašnji stavak 15. postaje stavak 16.

Članak 12.

U članku 24. stavku (b) trećoj točki, podtočka b) mijenja se i glasi:

»b) za korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR ili za korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga ili za korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, a koji potražuju iznos potpore veći od 100.000 EUR, uz uvjet da korisnik u slučaju a) ili nekom od slučajeva u točki b) ovoga uvjeta u zahtjevu za potporu dostavi obvezujuće pismo namjere banke koje se mora odnositi na vrijednost projekta u cijelosti, u protivnom će zahtjev za potporu biti odbijen.«.

Članak 13.

U članku 25. stavak 1. točka a) mijenja se i glasi:

»a) intervencije 73.03. iznosi 65 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati do:

– 80 % za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici iz članka 7. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika

– 80 % za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika«.

U članku 25. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Ako Agencija za plaćanja tijekom provjere utvrdi da se projekt ne odnosi isključivo na ulaganje u uvođenje biosigurnosnih mjera iz članka 17. stavka 2. točke c) ovoga Pravilnika, intenzitet potpore iznosi 65 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.«.

Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 6., 7. i 8.

Članak 14.

U članku 26. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Natječaj objavljuje i provodi Agencija za plaćanja temeljem odluke o objavi natječaja koju donosi Upravljačko tijelo.«.

U članku 26. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Rokovi koji se obavezno propisuju natječajem su rokovi za podnošenje zahtjeva za potporu.«.

Članak 15.

U članku 27. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Na izmjenu ili ispravak natječaja primjenjuju se odredbe iz članka 26. ovoga Pravilnika.«.

Članak 16.

U članku 30. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Rok određen na dane teče svakog kalendarskog dana, bez obzira radi li se o blagdanu ili neradnom danu. Samo ako posljednji dan roka pada na državni blagdan odnosno dan koji se ne radi ili u subotu i nedjelju rok istječe tek protekom prvog idućeg radnog dana.«.

U članku 30. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Iznimno od navedenog u stavcima 1. do 5. ovoga članka, rokovi vezani uz provođenje postupka nabave propisani su poglavljem Objava postupka nabave i produljenje postupka u Prilogu 5 ovoga Pravilnika.«.

Članak 17.

U članku 34. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prije popunjavanja zahtjeva za potporu korisnik treba provjeriti trenutno važeće podatke u Evidenciji korisnika te ih prema potrebi putem zahtjeva za promjenu podataka u Evidenciji korisnika obnoviti u skladu s člankom 47. ovoga Pravilnika. Korisnik je u obvezi podnijeti zahtjev za promjenu podataka koji se nalaze u Evidenciji korisnika nakon pojave događaja koji ih je izazvao. Agencija za plaćanja će korisniku putem elektroničke pošte poslati obavijest da su promjene izvršene ili nisu izvršene.«.

U članku 34. iza stavka 9. dodaju se stavci 10. i 11. koji glase:

»(10) Traženi iznos potpore je iznos koji korisnik upisuje u zahtjev za potporu prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u, poglavlje »Izračun potpore«.

(11) Traženi broj bodova po pojedinom kriteriju odabira i ukupan broj bodova naveden u zahtjevu za potporu predstavljaju zatražene bodove od strane korisnika po pojedinom kriteriju odabira i ukupno, a koje je korisnik zatražio prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u, poglavlje »Kriteriji odabira«.«.

Članak 18.

U članku 36. stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) U slučaju da se administrativnom kontrolom utvrdi manji broj bodova po kriterijima odabira i/ili iznos potpore i/ili intenzitet potpore od traženog u zahtjevu za potporu, Agencija za plaćanja će u skladu s utvrđenim činjeničnim stanjem izvršiti umanjenje broja bodova i/ili iznosa i/ili intenziteta potpore, te će razloge obrazložiti u odluci o rezultatu administrativne kontrole.«.

Članak 19.

U članku 37. stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) U slučaju da korisnik ne dostavi odgovor na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje ili dostavi odgovor izvan roka propisanog stavkom 6. ovoga članka ili u slučaju da korisnik u odgovoru na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje u propisanom roku dostavi nepotpunu/neprihvatljivu dokumentaciju, a isto se odnosi isključivo na prihvatljivost određenog troška te se ne odnosi na bilo koji uvjet prihvatljivosti korisnika ili projekta propisanih ovim Pravilnikom, korisniku za troškove na koje se odnosi dopuna i/ili obrazloženje neće biti odobrena potpora.«.

U članku 37. stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) U slučaju da korisnik ne dostavi odgovor na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje ili dostavi odgovor izvan roka propisanog stavkom 6. ovoga članka ili u slučaju da korisnik u odgovoru na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje u propisanom roku dostavi nepotpunu/neprihvatljivu dokumentaciju, a isto se odnosi isključivo na kriterije odabira te se ne odnosi na bilo koji uvjet prihvatljivosti korisnika ili projekta propisanih ovim Pravilnikom, korisniku za kriterij odabira na koji se odnosi dopuna/obrazloženje neće biti dodijeljeni zatraženi bodovi.«.

Članak 20.

U članku 40. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Korisnik je u obvezi realizirati cjelokupni projekt, odnosno i dio projekta koji se sastoji od neprihvatljivih troškova za sufinanciranje čija realizacija utječe na ispunjavanje uvjeta prihvatljivosti i/ili kriterija odabira, što se detaljnije propisuje posebnim uvjetima ugovora o financiranju.

(5) Posljedica neispunjavanja odredbi iz stavka 4. ovoga članka je primjena financijske korekcije iz Priloga 6. ovoga Pravilnika.«.

Dosadašnji stavci 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 6., 7., 8. i 9.

Članak 21.

U članku 41. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako korisnik dostavlja zahtjev za isplatu predujma, obvezan ga je dostaviti u roku od šest mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju.«.

U članku 41. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Ako korisnik podnese zahtjev nakon roka iz stavka 1. ovoga članka, Agencija za plaćanja će izdati Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma.

(3) Nakon podnošenja zahtjeva za isplatu rate nije moguće podnijeti zahtjev za isplatu predujma.«.

Dosadašnji stavci od 2. do 10. postaju stavci 4. do 12.

Stavak 7. koji postaje stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Isplaćeni predujam u cijelosti se opravdava prilaganjem plaćenih računa za odobrene troškove najkasnije pri podnošenju zahtjeva za isplatu konačne rate/jednokratnu isplatu.«.

Članak 22.

U članku 42. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Ako se isplata provodi u ratama, iznos u zahtjevu za isplatu konačne rate mora biti najmanje 10 % odobrenih sredstava potpore, osim ako se radi o korisniku koji je ostvario uvećani intenzitet potpore kad iznos u zahtjevu za isplatu konačne rate mora odgovarati postotku uvećanog intenziteta potpore ovisno o intervenciji u skladu s člankom 25. ovoga Pravilnika, a koji će biti propisan natječajem.«.

Članak 23.

U članku 44. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Agencija za plaćanja provjerava i one troškove provedbe projekta koji nisu prihvatljivi za sufinanciranje, ali utječu na ispunjavanje uvjeta prihvatljivosti i/ili kriterija odabira kada je korisnik ugovorom o financiranju preuzeo i obvezu iz stavka 4. članka 40. ovoga Pravilnika.«.

Dosadašnji stavci od 5. do 17. postaju stavci od 6. do 18.

Stavci 9., 10. i 11. koji postaju stavci 10., 11. i 12. mijenjaju se i glase:

»(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članka, Agencija za plaćanja će uzeti u razmatranje odgovor na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje dostavljen izvan roka iz stavka 9. ovoga članka u slučaju više sile ili izvanrednih okolnosti.

(11) U slučaju da korisnik ne dostavi odgovor na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje ili dostavi odgovor izvan roka propisanog stavkom 9. ovoga članka ili u odgovoru na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje u propisanom roku dostavi nepotpunu/neprihvatljivu dokumentaciju, a isto se odnosi na uvjete prihvatljivosti korisnika i/ili projekta i/ili na cjelokupno ulaganje i/ili kriterije odabira, izdat će se Odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma/Odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu.

(12) U slučaju da korisnik ne dostavi odgovor na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje ili dostavi odgovor izvan roka propisanog stavkom 9. ovoga članka ili u odgovoru na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje u propisanom roku dostavi nepotpunu/neprihvatljivu dokumentaciju, a isto se odnosi isključivo na uvjete prihvatljivosti troškova, korisniku za trošak na koji se odnosi zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje neće biti isplaćena potpora.«.

Članak 24.

U članku 47. stavku 3. točka e) mijenja se i glasi:

»e) izmjena tehnološkog projekta: u slučaju promjena u sustavima opremanja na postojećem nasadu koji se ne restrukturira (posebice ulaganje u novi sustav navodnjavanja) i/ili u slučaju promjena kod pokretne opreme (one koja nije obuhvaćena pojmom »oprema« iz Zakona o gradnji) i/ili u slučaju promjena kojom je izvršena prenamjena prostora«.

U članku 47. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) U slučaju promjene navedene u stavku 3. točki c) ovoga članka za koju korisnik nije podnio zahtjev za promjenu, a administrativnom kontrolom zahtjeva za isplatu se utvrdi da je udio ukupne cijene izmijenjenih i/ili uvedenih novih stavaka (iz računa/ situacije) u odnosu na odobreni troškovnik (ponudu) veći od 30% u odnosu na prvotno odobrenu ukupnu cijenu troškovnika (ponude) Agencija za plaćanja primjenjuje financijsku korekciju.«.

U članku 47. stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Ponavljanje postupka prikupljanja ponuda provodi se sukladno Pravilima za provođenje postupka nabave putem EONA-e iz Priloga 5 ovoga Pravilnika i ostalim odredbama ovoga Pravilnika koje se odnose na postupke nabave, osim za troškove kupnje zemljišta i objekata te za one troškove za koje su natječajem propisani maksimalni iznosi troškova ili drugi limiti, a za koje korisnik postupak prikupljanja ponuda vrši samostalno na tržištu.«.

U članku 47. stavak 18. mijenja se i glasi:

»(18) Iznimno od prethodnog stavka, obavijest o promjeni zbog razloga navedenih u točki i), j) i k) iz stavka 3. ovoga članka i prateću dokumentaciju korisnik dostavlja preporučenom pošiljkom, neposredno na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb (minimalno s naznakom »Obavijest o promjeni«) ili elektroničkom poštom na [email protected].«.

Članak 25.

U članku 53. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik može na vlastitu inicijativu podnijeti zahtjev za odustajanje o čemu mu Agencija za plaćanja izdaje potvrdu o odustajanju.«.

Članak 26.

Prilozi 1, 2, 3, 4 i 6 zamjenjuju se novim prilozima 1, 2, 3, 4 i 6 i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/90 Urbroj: 525-07/299-24-23 Zagreb, 15. siječnja 2024.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1

Kriteriji odabira za intervenciju 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije

 

KRITERIJI ODABIRA

Intervencija 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije

Bodovi

1.

Veličina poljoprivrednog gospodarstva (EUR-a SO)/veličina poduzeća/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije

Najviše 17

1.1

15.000 – 99.999 EUR-a SO/malo poduzeće/zadruga ili proizvođačka organizacija sa više od 30 članova

17

1.2

100.000 – 250.000 EUR-a SO/srednje poduzeće/zadruga ili proizvođačka organizacija sa 16 – 30 članova

15

1.3

3.000 – 14.999 EUR-a SO/mikro poduzeće/zadruga ili proizvođačka organizacija sa 7 – 15 članova

13

2.

Vrsta obnovljivog izvora energije

Najviše 25

2.1

biomasa

25

2.2

solarna energija/bioplin

20

3.

Planirani udio OIE u ukupnoj potrošnji na kraju ulaganja

Najviše 15

3.1

> 80%

15

3.2

40 – 80%

12

3.3

< 40%

9

4.

Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)

Najviše 5

4.1

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od I. do IV.

5

4.2

ulaganja na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima i otoci koji su u sastavu JLS koje se nalaze u V. do VIII. skupini

3

4.3

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od V. do VIII.

1

5.

Korisnik potpore za ulaganja u obnovljive izvore energije

Najviše 3

5.1

korisniku nije dodijeljena potpora za ulaganje u obnovljive izvore energije iz PRR-a i/ili iz ove intervencije

3

MAKSIMALNI BROJ BODOVA

65

PRAG PROLAZNOSTI

43

 

 

 

DODATNA POJAŠNJENJA KRITERIJA ODABIRA

Kriterij odabira br. 1 »Veličina poljoprivrednog gospodarstva (EUR-a SO)/veličina poduzeća/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije«

Korisnik iz članka 7. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika bodove ostvaruje prema veličini poljoprivrednog gospodarstva (EUR-a SO).

Korisnik iz članka 7. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika bodove ostvaruje prema veličini poduzeća.

Korisnik zadruga i proizvođačka organizacija ostvaruje bodove na ovom kriteriju odabira prema broju članova zadruge ili proizvođačke organizacije.

Korisnik koji ispunjava uvjete iz članka 7. stavka 1. točke a) i b) ovoga Pravilnika ostvaruje bodove prema veličini koja je za njega povoljnija.

Kriterij odabira br. 2 »Vrsta obnovljivog izvora energije«

U sklopu projekta korisnik može ostvariti bodove samo za jednu vrstu obnovljivog izvora energije. Ako se ulaganje odnosi na kombinaciju obnovljivih izvora energije iz podtočaka 2.1 i 2.2 ovoga kriterija odabira, korisnik ostvaruje bodove za podtočku 2.2.

Kriterij odabira br. 3 »Planirani udio OIE u ukupnoj potrošnji na kraju ulaganja«

Za izračun udjela OIE u ukupnoj potrošnji uzima se u obzir ukupna potrošnja samo onog energenta na koji se odnosi ulaganje (npr. u slučaju ulaganja u fotonaponsku elektranu uzima se u obzir ukupna potrošnja električne energije).

Ako se ulaganje provodi na više lokacija, u izračun ulazi zbroj potrošnje na svim lokacijama.

Kriterij odabira br. 4 »Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)«

Ako se ulaganje odvija u dva ili više JLS-a, korisnik ostvaruje bodove za JLS-s većim brojem bodova.

Mjesto ulaganja su otoci u skladu sa Zakonom o otocima (»Narodne novine«, br. 116/18, 73/20 i 70/21), Indeks razvijenosti u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine«, br. 3/24), brdsko-planinska područja u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja (»Narodne novine«, br. 24/19).

Kriterij odabira br. 5 »Korisnik potpore za ulaganja u obnovljive izvore energije«

Korisnik ostvaruje bodove po ovom kriteriju odabira ako mu do podnošenja zahtjeva za potporu u sklopu ove intervencije nije dodijeljena potpora za ulaganje u obnovljive izvore energije iz ove intervencije ili iz mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, tipa operacije 4.1.3 »Korištenje obnovljivih izvora energije« i 4.2.2 »Korištenje obnovljivih izvora energije« Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020 godine. Korisniku je dodijeljena potpora ako mu je izdana odluka o dodjeli sredstava/ako je s njim sklopljen ugovor o financiranju neovisno o tome je li korisnik nakon izdane odluke o dodjeli sredstava/sklopljenog ugovora o financiranju eventualno odustao ili je zahtjev odbijen.

PRILOG 2

Kriteriji odabira za intervenciju 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju – mikro, mali i srednji korisnici (od 10.000/15.000 EUR-a SO do 250.000 EUR-a SO)

 

KRITERIJI ODABIRA

Intervencija 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju – mikro, mali i srednji korisnici (od 10.000/15.000 EUR-a SO do 250.000 EUR-a SO)

Bodovi

1.

Veličina poljoprivrednog gospodarstva (EUR-a SO)/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije

Najviše 15

1.1

mali (25.000 – 99.999 EUR-a SO)/zadruga ili proizvođačka organizacija sa više od 30 članova

15

1.2

srednji (100.000 – 250.000 EUR-a SO)/zadruga ili proizvođačka organizacija sa 16 – 30 članova

12

1.3

mikro (10.000/15.000 – 24.999 EUR-a SO)/zadruga ili proizvođačka organizacija sa 7 – 15 članova

10

2.

Sektor ulaganja

Najviše 30

2.1

voćarstvo/maslinarstvo/vinogradarstvo/povrćarstvo

30

2.2

stočarstvo/peradarstvo

25

2.3

ostali sektori

20

3.

Postojeća proizvodnja korisnika

Najviše 5

3.1

mliječno govedarstvo

5

3.2

rasplodna grla

3

3.3

trajni nasadi i/ili proizvodnja povrća i/ili proizvodnja šećerne repe i/ili sjemenarstvo i/ili rasadničarstvo

3

3.4

kombinirana ratarska i stočarska proizvodnja

3

3.5

tovno stočarstvo

1

4.

Sustavi kvalitete poljoprivrednih proizvoda

Najviše 5

4.1

proizvođač ili subjekt u lancu proizvodnje proizvoda s oznakom ZOI/ZOZP ili s oznakom »Dokazana kvaliteta«

5

5.

Stručna sprema i radno iskustvo nositelja/člana/odgovorne osobe/zaposlenika (alternativno)

Najviše 6

5.1

visoka stručna sprema agronomske, veterinarske ili biotehnološke struke

6

5.2

viša stručna sprema agronomske, veterinarske ili biotehnološke struke

4

5.3

srednja stručna sprema agronomske, veterinarske ili biotehnološke struke ili najmanje četiri godine radnog iskustva u poljoprivredi

2

6.

Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)

Najviše 5

6.1

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od I. do IV.

5

6.2

ulaganja na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima i otoci koji su u sastavu JLS koje se nalaze u V. do VIII. skupini

3

6.3

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od V. do VIII.

1

7.

Doprinos ulaganja klimi i okolišu

Najviše 3

7.1

ulaganje obuhvaća trošak/troškove za prilagodbu i/ili ublažavanje klimatskih promjena

3

8.

Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje

Najviše 3

8.1

ulaganje obuhvaća sustave/troškove za pametnu/preciznu poljoprivredu

3

9.

Korisnik potpore za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Najviše 3

9.1

korisniku nije dodijeljena potpora u sklopu Podmjere 4.1. iz PRR-a i/ili iz ove intervencije

3

MAKSIMALNI BROJ BODOVA

75

PRAG PROLAZNOSTI

36

 

 

 

DODATNA POJAŠNJENJA KRITERIJA ODABIRA

Kriterij odabira br. 2 »Sektor ulaganja«

Ako se ulaganje odnosi na više različitih sektora, korisnik ostvaruje bodove za sektor s manjim brojem bodova.

Ako se ulaganje odnosi isključivo na kupnju poljoprivredne mehanizacije, korisnik ostvaruje bodove za podtočku 2.3. ovoga kriterija odabira.

Kriterij odabira br. 3 »Postojeća proizvodnja korisnika«

Da bi ostvario bodove po ovom kriteriju odabira korisnik se u razdoblju od 12 mjeseci (za mlade poljoprivrednike koji su nositelji poljoprivrednog gospodarstva kraće od 12 mjeseci za onaj broj mjeseci od kada su postali nositelji) koji prethode objavi natječaja mora baviti:

– mliječnim govedarstvom, pri čemu od ukupnog broja krava evidentiranih u JRDŽ-u, više od 50% krava pripada mliječnim i/ili kombiniranim pasminama ili

– stočarstvom, pri čemu od ukupnog broja grla evidentiranih u JRDŽ-u, više od 30% grla čine ženska rasplodna grla i ženski rasplodni podmladak goveda, ovaca, koza i kopitara ili više od 10% grla čine ženska rasplodna grla i ženski rasplodni podmladak svinja, a u sektoru peradarstva proizvodnjom konzumnih jaja u objektu upisanom u Upisnik farmi kokoši nesilica ili proizvodnjom rasplodnih jaja ili proizvodnjom jednodnevne peradi u objektu upisanom u Upisnik odobrenih objekata za uzgoj i valjenje peradi

– trajnim nasadima i/ili proizvodnjom povrća i/ili proizvodnjom šećerne repe u ha za koje je podnesen Jedinstveni zahtjev na najmanje 20% ukupnih oraničnih i/ili površina pod trajnim nasadima u ha za koje je podnesen Jedinstveni zahtjev. Za načine uzgoja za koje se ne može podnijeti Jedinstveni zahtjev te za mlade poljoprivrednike koji su nositelji poljoprivrednog gospodarstva kraće od 12 mjeseci i nisu podnosili Jedinstveni zahtjev tijekom 12 mjeseci koji prethode objavi natječaja, površine pod trajnim nasadima i/ili povrćem i/ili šećernom repom u ha dokazuju se EVPG kalkulatorom koji je dio Potvrde o ekonomskoj veličini, pri čemu površine pod trajnim nasadima i/ili povrćem i/ili šećernom repom u ha iz EVPG kalkulatora moraju iznositi najmanje 20% ukupnih oraničnih i/ili površina pod trajnim nasadima u ha iz EVPG kalkulatora

– sjemenarstvom i/ili rasadničarstvom na temelju potvrde HAPIH-a za sjemensku proizvodnju i/ili rasadničarstvo za ciklus proizvodnje tijekom 12 mjeseci koji prethode objavi natječaja

– kombiniranom ratarskom i stočarskom proizvodnjom, razvidnom iz SO potvrde pod šiframa 831 – oranični usjevi u kombinaciji s proizvodnjom mlijeka, 832 – proizvodnja mlijeka u kombinaciji s oraničnim usjevima, 833 – oranični usjevi u kombinaciji s pašnim životinjama koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka, 834 – pašne životinje koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka u kombinaciji s oraničnim usjevima, 841 – oranični usjevi uz držanje svinja i peradi i 843 – pčelarstvo.

– tovnim stočarstvom, pri čemu od ukupnog broja grla evidentiranih u JRDŽ-u u tovu najmanje 30% grla čine grla rođena u Republici Hrvatskoj, a u slučaju tova peradi ima registrirane isporuke tovne peradi iz objekta upisanog u JRDŽ.

Ako se postojeća proizvodnja korisnika odnosi na različite proizvodnje navedene u ovom kriteriju odabira, korisnik ostvaruje bodove za proizvodnju s većim brojem bodova.

Korisnik zadruga ili proizvođačka organizacija ostvaruje bodove po ovom kriteriju odabira ako u:

a) zadruzi ili proizvođačkoj organizaciji sa 7 – 15 članova najmanje 4 člana ispunjava uvjet/e propisane u ovom kriteriju

b) zadruzi ili proizvođačkoj organizaciji sa 16 – 30 članova najmanje 7 članova ispunjava uvjet/e propisane u ovom kriteriju

c) zadruzi ili proizvođačkoj organizaciji sa više od 30 članova najmanje 10 članova ispunjava uvjet/e propisane u ovom kriteriju.

U slučaju da korisnik zadruga posjeduje i vlastite resurse, ostvaruje bodove po ovome kriteriju kako je povoljnije za korisnika.

Kriterij odabira br. 4 »Sustavi kvalitete poljoprivrednih proizvoda«

Da bi ostvario bodove po ovom kriteriju odabira korisnik mora sudjelovati u sustavu kvalitete te u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu:

a) biti proizvođač ili subjekt u lancu proizvodnje proizvoda čiji je naziv zaštićen i registriran na razini Europske unije kao ZOI ili ZOZP te posjedovati važeću Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom ili Potvrdu/Uvjerenje o sukladnosti pojedine faze sa Specifikacijom izdanu na ime korisnika ili Rješenje za stavljanje na tržište vina sa zaštićenom oznakom izvornosti najkasnije za godinu berbe koja prethodi godini objave natječaja ili

b) biti proizvođač ili subjekt u lancu proizvodnje proizvoda s oznakom »Dokazana kvaliteta« te posjedovati Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom iz tekuće ili prethodne godine izdanu na ime korisnika ili Izjavu nositelja oznake o korištenju sirovine koju je isporučio primarni proizvođač (navedeno je ime primarnog proizvođača) ili u slučaju grupne certifikacije posjedovati Prilog Potvrdi o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom iz tekuće ili prethodne godine iz kojeg je prema navedenom popisu subjekata razvidno sudjelovanje korisnika u sustavu kvalitete (navedeno je ime korisnika).

Korisnici proizvođači ili subjekti u lancu proizvodnje proizvoda s oznakom mogu ostvariti bodove po ovom kriteriju isključivo ako je ulaganje povezano s proizvodnjom proizvoda za koji je korisnik uključen u sustav kvalitete.

Kriterij odabira br. 5 »Stručna sprema i radno iskustvo nositelja/člana/odgovorne osobe/zaposlenika (alternativno)«

Radno iskustvo u poljoprivredi u godinama računa se do datuma podnošenja zahtjeva za potporu korisnika.

Kriterij odabira br. 6 »Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)«

Ako se ulaganje odvija u dva ili više JLS-a, korisnik ostvaruje bodove za JLS-s većim brojem bodova.

Mjesto ulaganja otoci u skladu sa Zakonom o otocima (»Narodne novine«, br. 116/18, 73/20 i 70/21), Indeks razvijenosti u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine«, br. 3/24), brdsko-planinska područja u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja (»Narodne novine«, br. 24/19).

Kriterij odabira br. 7 »Doprinos ulaganja klimi i okolišu«

Da bi ostvario bodove na ovom kriteriju odabira korisnik mora u sklopu ulaganja planirati troškove za efikasnije korištenje vode za navodnjavanje, konzervacijsku obradu tla koja štiti tlo od erozije poboljšanjem njegovih bioloških i fizikalno kemijskih sastavnica, očuvanje bioraznolikosti ruralnog prostora, smanjenje korištenja kemijskih sredstava za zaštitu bilja u višegodišnjim nasadima, pravovremenu primjenu agrotehnike koja omogućava zaštitu prirodnih resursa prilagodbom poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene održavajući poljoprivredne kulture u optimalnoj kondiciji, kroz ulaganje u nešto od sljedećeg: tanjurače, podrivač, sjetvospremači, gruber, traktorska prednja i stražnja roto kosa, injektor za aplikaciju stajskog gnoja, oprema za varijabilnu aplikaciju pesticida, sijačica za izravnu sjetvu, stroj za kultivaciju unutar redova višegodišnjih nasada, fotoreflektirajuće folije za pokrivanje tla u višegodišnjim nasadima i povrćarstvu, fotoselektivne mreže za pokrivanje višegodišnjih nasada, filcevi za zaštitu stabala višegodišnjih nasada od štetnika koji prezimljuju u tlu, uređaji za kontrolu vlage i temperature, strižna kosa, malčer, češalj za mehaničko suzbijanje korova, stroj za dezinfekciju/sterilizaciju tla, tunelski orošivač s recirkulacijom sredstava za zaštitu bilja, u slučaju proizvodnje u zaštićenim prostorima: oprema koja doprinosi smanjenoj upotrebi sredstava za zaštitu bilja i/ili dezinfekciju prostora, smanjenoj potrebi za energijom za osvjetljavanje i/ili grijanje i hlađenje, oprema za regulaciju vlage, temperature i efikasnije korištenje vode za navodnjavanje, koji su povezani s projektom, pri čemu udio tih troškova nakon administrativne kontrole zahtjeva za potporu iznosi najmanje 10% od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja bez općih troškova te troškova kupnje zemljišta i objekta. Udio tih troškova mora iznositi najmanje 10% od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja bez općih troškova te troškova kupnje zemljišta i objekta i nakon administrativne kontrole svih zahtjeva za isplatu (kumulativno).

Za troškove navedene u sklopu ovoga kriterija odabira nije moguće ostvariti bodove u sklopu kriterija odabira br. 8 »Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje«.

Kriterij odabira br. 8 »Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje«

Da bi ostvario bodove na ovom kriteriju odabira korisnik u sklopu ulaganja mora planirati troškove koji uključuju IoT (Internet of Things) proizvode u funkciji pametne poljoprivrede i/ili opremu i mehanizaciju u funkciji precizne poljoprivrede i/ili pripadajuća programska rješenja (software) u funkciji digitalizacije poljoprivredne aktivnosti korisnika te ostale troškove koji omogućuju digitalizaciju proizvodnih procesa, pri čemu udio tih troškova nakon administrativne kontrole zahtjeva za potporu iznosi najmanje 10 % od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja bez općih troškova te troškova kupnje zemljišta i objekta. Udio tih troškova mora iznositi najmanje 10% od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja bez općih troškova te troškova kupnje zemljišta i objekta i nakon administrativne kontrole svih zahtjeva za isplatu (kumulativno).

U slučaju kupnje traktora i kombajna kao mehanizacije u funkciji precizne poljoprivrede, za doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje ubraja se samo trošak opreme u funkciji precizne poljoprivrede i/ili u funkciji digitalizacije poljoprivredne aktivnosti korisnika.

Za troškove navedene u sklopu ovoga kriterija odabira nije moguće ostvariti bodove u sklopu kriterija odabira br. 7 »Doprinos ulaganja klimi i okolišu«.

Kriterij odabira br. 9 »Korisnik potpore za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju«

Korisnik poljoprivredno gospodarstvo/proizvođačka organizacija ostvaruje bodove po ovom kriteriju odabira ako mu do podnošenja zahtjeva za potporu u sklopu ove intervencije nije dodijeljena potpora iz ove intervencije ili iz Podmjere 4.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine ili potpora veća od 22.000 EUR iz sukladnih tipova operacije iz Podmjere 4.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine koje su provodile Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi).

Korisniku je dodijeljena potpora ako mu je izdana odluka o dodjeli sredstava/ako je s njim sklopljen ugovor o financiranju neovisno o tome je li korisnik nakon izdane odluke o dodjeli sredstava/sklopljenog ugovora o financiranju eventualno odustao ili je zahtjev odbijen.

Kriteriji odabira za intervenciju 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju – veliki korisnici (> 250.000 EUR-a SO)

 

KRITERIJI ODABIRA

Intervencija 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju – veliki korisnici (> 250.000 EUR-a SO)

Bodovi

1.

Sektor ulaganja

Najviše 30

1.1

voćarstvo/maslinarstvo/vinogradarstvo/povrćarstvo

30

1.2

stočarstvo/peradarstvo

25

1.3

ostali sektori

20

2.

Postojeća proizvodnja korisnika

Najviše 5

2.1

mliječno govedarstvo

5

2.2

rasplodna grla

3

2.3

trajni nasadi i/ili proizvodnja povrća i/ili proizvodnja šećerne repe i/ili sjemenarstvo i/ili rasadničarstvo

3

2.4

kombinirana ratarska i stočarska proizvodnja

3

2.5

tovno stočarstvo

1

3.

Sustavi kvalitete poljoprivrednih proizvoda

Najviše 5

3.1

proizvođač ili subjekt u lancu proizvodnje proizvoda s oznakom ZOI/ZOZP ili s oznakom »Dokazana kvaliteta«

5

4.

Stručna sprema i radno iskustvo nositelja/člana/odgovorne osobe/zaposlenika (alternativno)

Najviše 6

4.1

visoka stručna sprema agronomske, veterinarske ili biotehnološke struke

6

4.2

viša stručna sprema agronomske, veterinarske ili biotehnološke struke

4

4.3

srednja stručna sprema agronomske, veterinarske ili biotehnološke struke ili najmanje četiri godine radnog iskustva u poljoprivredi

2

5.

Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)

Najviše 5

5.1

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od I. do IV.

5

5.2

ulaganja na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima i otoci koji su u sastavu JLS koje se nalaze u V. do VIII. skupini

3

5.3

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od V. do VIII.

1

6.

Doprinos ulaganja klimi i okolišu

Najviše 3

6.1

ulaganje obuhvaća trošak/troškove za prilagodbu i/ili ublažavanje klimatskih promjena

3

7.

Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje

Najviše 3

7.1

ulaganje obuhvaća sustave/troškove za pametnu/preciznu poljoprivredu

3

8.

Korisnik potpore za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Najviše 3

8.1

korisniku nije dodijeljena potpora u sklopu Podmjere 4.1. iz PRR-a i/ili iz ove intervencije

3

MAKSIMALNI BROJ BODOVA

60

PRAG PROLAZNOSTI

26

 

 

 

DODATNA POJAŠNJENJA KRITERIJA ODABIRA

Kriterij odabira br. 1 »Sektor ulaganja«

Ako se ulaganje odnosi na više različitih sektora, korisnik ostvaruje bodove za sektor s manjim brojem bodova.

Ako se ulaganje odnosi isključivo na kupnju poljoprivredne mehanizacije, korisnik ostvaruje bodove za podtočku 1.3. ovoga kriterija odabira.

Kriterij odabira br. 2 »Postojeća proizvodnja korisnika«

Da bi ostvario bodove po ovom kriteriju odabira korisnik se u razdoblju od 12 mjeseci (za mlade poljoprivrednike koji su nositelji poljoprivrednog gospodarstva kraće od 12 mjeseci za onaj broj mjeseci od kada su postali nositelji) koji prethode objavi natječaja mora baviti:

– mliječnim govedarstvom, pri čemu od ukupnog broja krava evidentiranih u JRDŽ-u, više od 50% krava pripada mliječnim i/ili kombiniranim pasminama ili

– stočarstvom, pri čemu od ukupnog broja grla evidentiranih u JRDŽ-u, više od 30% grla čine ženska rasplodna grla i ženski rasplodni podmladak goveda, ovaca, koza i kopitara ili više od 10% grla čine ženska rasplodna grla i ženski rasplodni podmladak svinja, a u sektoru peradarstva proizvodnjom konzumnih jaja u objektu upisanom u Upisnik farmi kokoši nesilica ili proizvodnjom rasplodnih jaja ili proizvodnjom jednodnevne peradi u objektu upisanom u Upisnik odobrenih objekata za uzgoj i valjenje peradi

– trajnim nasadima i/ili proizvodnjom povrća i/ili proizvodnjom šećerne repe u ha za koje je podnesen Jedinstveni zahtjev na najmanje 20% ukupnih oraničnih i/ili površina pod trajnim nasadima u ha za koje je podnesen Jedinstveni zahtjev. Za načine uzgoja za koje se ne može podnijeti Jedinstveni zahtjev te za mlade poljoprivrednike koji su nositelji poljoprivrednog gospodarstva kraće od 12 mjeseci i nisu podnosili Jedinstveni zahtjev tijekom 12 mjeseci koji prethode objavi natječaja, površine pod trajnim nasadima i/ili povrćem i/ili šećernom repom u ha dokazuju se EVPG kalkulatorom koji je dio Potvrde o ekonomskoj veličini, pri čemu površine pod trajnim nasadima i/ili povrćem i/ili šećernom repom u ha iz EVPG kalkulatora moraju iznositi najmanje 20% ukupnih oraničnih i/ili površina pod trajnim nasadima u ha iz EVPG kalkulatora.

– sjemenarstvom i/ili rasadničarstvom na temelju potvrde HAPIH-a za sjemensku proizvodnju i/ili rasadničarstvo za ciklus proizvodnje tijekom 12 mjeseci koji prethode objavi natječaja

– kombiniranom ratarskom i stočarskom proizvodnjom, razvidnom iz SO potvrde pod šiframa 831 – oranični usjevi u kombinaciji s proizvodnjom mlijeka, 832 – proizvodnja mlijeka u kombinaciji s oraničnim usjevima, 833 – oranični usjevi u kombinaciji s pašnim životinjama koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka, 834 – pašne životinje koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka u kombinaciji s oraničnim usjevima, 841 – oranični usjevi uz držanje svinja i peradi i 843 – pčelarstvo

– tovnim stočarstvom, pri čemu od ukupnog broja grla evidentiranih u JRDŽ-u u tovu najmanje 30% grla čine grla rođena u Republici Hrvatskoj, a u slučaju tova peradi ima registrirane isporuke tovne peradi iz objekta upisanog u JRDŽ.

Ako se postojeća proizvodnja korisnika odnosi na različite proizvodnje navedene u ovom kriteriju odabira, korisnik ostvaruje bodove za proizvodnju s većim brojem bodova.

Kriterij odabira br. 3 »Sustavi kvalitete poljoprivrednih proizvoda«

Da bi ostvario bodove po ovom kriteriju odabira korisnik mora sudjelovati u sustavu kvalitete te u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu:

a) biti proizvođač ili subjekt u lancu proizvodnje proizvoda čiji je naziv zaštićen i registriran na razini Europske unije kao ZOI ili ZOZP te posjedovati važeću Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom ili Potvrdu/Uvjerenje o sukladnosti pojedine faze sa Specifikacijom izdanu na ime korisnika ili Rješenje za stavljanje na tržište vina sa zaštićenom oznakom izvornosti najkasnije za godinu berbe koja prethodi godini objave natječaja ili

b) biti proizvođač ili subjekt u lancu proizvodnje proizvoda s oznakom »Dokazana kvaliteta« te posjedovati Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom iz tekuće ili prethodne godine izdanu na ime korisnika ili Izjavu nositelja oznake o korištenju sirovine koju je isporučio primarni proizvođač (navedeno je ime primarnog proizvođača) ili u slučaju grupne certifikacije posjedovati Prilog Potvrdi o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom iz tekuće ili prethodne godine iz kojeg je prema navedenom popisu subjekata razvidno sudjelovanje korisnika u sustavu kvalitete (navedeno je ime korisnika).

Korisnici proizvođači ili subjekti u lancu proizvodnje proizvoda s oznakom mogu ostvariti bodove po ovom kriteriju isključivo ako je ulaganje povezano s proizvodnjom proizvoda za koji je korisnik uključen u sustav kvalitete.

Kriterij odabira br. 4 »Stručna sprema i radno iskustvo nositelja/člana/odgovorne osobe/zaposlenika (alternativno)«

Radno iskustvo u poljoprivredi u godinama računa se do datuma podnošenja zahtjeva za potporu korisnika.

Kriterij odabira br. 5 »Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)«

Ako se ulaganje odvija u dva ili više JLS-a, korisnik ostvaruje bodove za JLS-s većim brojem bodova.

Mjesto ulaganja otoci u skladu sa Zakonom o otocima (»Narodne novine«, br. 116/18, 73/20 i 70/21), Indeks razvijenosti u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine«, br. 3/24), brdsko-planinska područja u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja (»Narodne novine«, br. 24/19).

Kriterij odabira br. 6 »Doprinos ulaganja klimi i okolišu«

Da bi ostvario bodove na ovom kriteriju odabira korisnik mora u sklopu ulaganja planirati troškove za efikasnije korištenje vode za navodnjavanje, konzervacijsku obradu tla koja štiti tlo od erozije poboljšanjem njegovih bioloških i fizikalno kemijskih sastavnica, očuvanje bioraznolikosti ruralnog prostora, smanjenje korištenja kemijskih sredstava za zaštitu bilja u višegodišnjim nasadima, pravovremenu primjenu agrotehnike koja omogućava zaštitu prirodnih resursa prilagodbom poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene održavajući poljoprivredne kulture u optimalnoj kondiciji, kroz ulaganje u nešto od sljedećeg: tanjurače, podrivač, sjetvospremači, gruber, traktorska prednja i stražnja roto kosa, injektor za aplikaciju stajskog gnoja, oprema za varijabilnu aplikaciju pesticida, sijačica za izravnu sjetvu, stroj za kultivaciju unutar redova višegodišnjih nasada, fotoreflektirajuće folije za pokrivanje tla u višegodišnjim nasadima i povrćarstvu, fotoselektivne mreže za pokrivanje višegodišnjih nasada, filcevi za zaštitu stabala višegodišnjih nasada od štetnika koji prezimljuju u tlu, uređaji za kontrolu vlage i temperature, strižna kosa, malčer, češalj za mehaničko suzbijanje korova, stroj za dezinfekciju/sterilizaciju tla, tunelski orošivač s recirkulacijom sredstava za zaštitu bilja, u slučaju proizvodnje u zaštićenim prostorima: oprema koja doprinosi smanjenoj upotrebi sredstava za zaštitu bilja i/ili dezinfekciju prostora, smanjenoj potrebi za energijom za osvjetljavanje i/ili grijanje i hlađenje, oprema za regulaciju vlage, temperature i efikasnije korištenje vode za navodnjavanje, koji su povezani s projektom, pri čemu udio tih troškova nakon administrativne kontrole zahtjeva za potporu iznosi najmanje 10% od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja bez općih troškova te troškova kupnje zemljišta i objekta. Udio tih troškova mora iznositi najmanje 10% od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja bez općih troškova te troškova kupnje zemljišta i objekta i nakon administrativne kontrole svih zahtjeva za isplatu (kumulativno).

Za troškove navedene u sklopu ovoga kriterija odabira nije moguće ostvariti bodove u sklopu kriterija odabira br. 7 »Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje«.

Kriterij odabira br. 7 »Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje«

Da bi ostvario bodove na ovom kriteriju odabira korisnik u sklopu ulaganja mora planirati troškove koji uključuju IoT (Internet of Things) proizvode u funkciji pametne poljoprivrede, opremu i mehanizaciju u funkciji precizne poljoprivrede i /ili pripadajuća programska rješenja (software) u funkciji digitalizacije poljoprivredne aktivnosti korisnika te ostale troškove koji omogućuju digitalizaciju proizvodnih procesa, pri čemu udio tih troškova nakon administrativne kontrole zahtjeva za potporu iznosi najmanje 10% od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja bez općih troškova te troškova kupnje zemljišta i objekta. Udio tih troškova mora iznositi najmanje 10% od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja bez općih troškova te troškova kupnje zemljišta i objekta i nakon administrativne kontrole svih zahtjeva za isplatu (kumulativno).

U slučaju kupnje traktora i kombajna kao mehanizacije u funkciji precizne poljoprivrede, za doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje ubraja se samo trošak opreme u funkciji precizne poljoprivrede i/ili u funkciji digitalizacije poljoprivredne aktivnosti korisnika.

Za troškove navedene u sklopu ovoga kriterija odabira nije moguće ostvariti bodove u sklopu kriterija odabira br. 6 »Doprinos ulaganja klimi i okolišu«.

Kriterij odabira br. 8 »Korisnik potpore za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju«

Korisnik poljoprivredno gospodarstvo/proizvođačka organizacija ostvaruje bodove po ovom kriteriju odabira ako mu do podnošenja zahtjeva za potporu u sklopu ove intervencije nije dodijeljena potpora iz ove intervencije ili iz Podmjere 4.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine ili potpora veća od 22.000 EUR iz sukladnih tipova operacije iz Podmjere 4.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine koje su provodile Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi).

Korisniku je dodijeljena potpora ako mu je izdana odluka o dodjeli sredstava/ako je s njim sklopljen ugovor o financiranju neovisno o tome je li korisnik nakon izdane odluke o dodjeli sredstava/sklopljenog ugovora o financiranju eventualno odustao ili je zahtjev odbijen.

Kriteriji odabira za intervenciju 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju – ekološki proizvođači

 

KRITERIJI ODABIRA

Intervencija 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju – ekološki proizvođači

Bodovi

1.

Veličina poljoprivrednog gospodarstva (EUR-a SO)/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije

Najviše 15

1.1

mali (25.000 – 99.999 EUR-a SO)/zadruga ili proizvođačka organizacija sa više od 40 članova

15

1.2

srednji (100.000 – 250.000 EUR-a SO)/zadruga ili proizvođačka organizacija sa 31 – 40 članova

13

1.3

veliki (>250.000 EUR-a SO)/zadruga ili proizvođačka organizacija sa 16 – 30 članova

11

1.4

mikro (10.000/15.000 – 24.999 EUR-a SO)/zadruga ili proizvođačka organizacija sa 7 – 15 članova

10

2.

Sektor ulaganja

Najviše 30

2.1

voćarstvo/maslinarstvo/vinogradarstvo/povrćarstvo

30

2.2

stočarstvo/peradarstvo

25

2.3

ostali sektori

20

3.

Stručna sprema i radno iskustvo nositelja/člana/odgovorne osobe/zaposlenika (alternativno)

Najviše 6

3.1

visoka stručna sprema agronomske, veterinarske ili biotehnološke struke

6

3.2

viša stručna sprema agronomske, veterinarske ili biotehnološke struke

4

3.3

srednja stručna sprema agronomske, veterinarske ili biotehnološke struke ili najmanje četiri godine radnog iskustva u poljoprivredi

2

4.

Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)

Najviše 5

4.1

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od I. do IV.

5

4.2

ulaganja na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima i otoci koji su u sastavu JLS koje se nalaze u V. do VIII. skupini

3

4.3

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od V. do VIII.

1

5.

Doprinos ulaganja klimi i okolišu

Najviše 3

5.1

ulaganje obuhvaća trošak/troškove za prilagodbu i/ili ublažavanje klimatskih promjena

3

6.

Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje

Najviše 3

6.1

ulaganje obuhvaća sustave/troškove za pametnu/preciznu poljoprivredu

3

7.

Korisnik potpore za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Najviše 3

7.1

korisniku nije dodijeljena potpora u sklopu Podmjere 4.1. iz PRR-a i/ili iz ove intervencije

3

MAKSIMALNI BROJ BODOVA

65

PRAG PROLAZNOSTI

36

 

 

DODATNA POJAŠNJENJA KRITERIJA ODABIRA

Kriterij odabira br. 2 »Sektor ulaganja«

Ako se ulaganje odnosi na više različitih sektora, korisnik ostvaruje bodove za sektor s manjim brojem bodova.

Kriterij odabira br. 3 »Stručna sprema i radno iskustvo nositelja/člana/odgovorne osobe/zaposlenika (alternativno)«

Radno iskustvo u poljoprivredi u godinama računa se do datuma podnošenja zahtjeva za potporu korisnika.

Kriterij odabira br. 4 »Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)«

Ako se ulaganje odvija u dva ili više JLS-a, korisnik ostvaruje bodove za JLS-s većim brojem bodova.

Mjesto ulaganja otoci u skladu sa Zakonom o otocima (»Narodne novine«, br. 116/18, 73/20 i 70/21), Indeks razvijenosti u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine«, br. 3/24), brdsko-planinska područja u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja (»Narodne novine«, br. 24/19).

Kriterij odabira br. 5 »Doprinos ulaganja klimi i okolišu«

Da bi ostvario bodove na ovom kriteriju odabira korisnik mora u sklopu ulaganja planirati troškove efikasnije korištenje vode za navodnjavanje, konzervacijsku obradu tla koja štiti tlo od erozije poboljšanjem njegovih bioloških i fizikalno kemijskih sastavnica, očuvanje bioraznolikosti ruralnog prostora, smanjenje korištenja kemijskih sredstava za zaštitu bilja u višegodišnjim nasadima, pravovremenu primjenu agrotehnike koja omogućava zaštitu prirodnih resursa prilagodbom poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene održavajući poljoprivredne kulture u optimalnoj kondiciji, kroz ulaganje u nešto od sljedećeg: tanjurače, podrivač, sjetvospremači, gruber, traktorska prednja i stražnja roto kosa, injektor za aplikaciju stajskog gnoja, oprema za varijabilnu aplikaciju pesticida, sijačica za izravnu sjetvu, stroj za kultivaciju unutar redova višegodišnjih nasada, fotoreflektirajuće folije za pokrivanje tla u višegodišnjim nasadima i povrćarstvu, fotoselektivne mreže za pokrivanje višegodišnjih nasada, filcevi za zaštitu stabala višegodišnjih nasada od štetnika koji prezimljuju u tlu, uređaji za kontrolu vlage i temperature, strižna kosa, malčer, češalj za mehaničko suzbijanje korova, stroj za dezinfekciju/sterilizaciju tla, tunelski orošivač s recirkulacijom sredstava za zaštitu bilja, u slučaju proizvodnje u zaštićenim prostorima: oprema koja doprinosi smanjenoj upotrebi sredstava za zaštitu bilja i/ili dezinfekciju prostora, smanjenoj potrebi za energijom za osvjetljavanje i/ili grijanje i hlađenje, oprema za regulaciju vlage, temperature i efikasnije korištenje vode za navodnjavanje, koji su povezani s projektom, pri čemu udio tih troškova nakon administrativne kontrole zahtjeva za potporu iznosi najmanje 10% od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja bez općih troškova te troškova kupnje zemljišta i objekta. Udio tih troškova mora iznositi najmanje 10% od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja bez općih troškova te troškova kupnje zemljišta i objekta i nakon administrativne kontrole svih zahtjeva za isplatu (kumulativno).

Za troškove navedene u sklopu ovoga kriterija odabira nije moguće ostvariti bodove u sklopu kriterija odabira br. 6 »Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje«.

Kriterij odabira br. 6 »Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje«

Da bi ostvario bodove na ovom kriteriju odabira korisnik u sklopu ulaganja mora planirati troškove koji uključuju IoT (Internet of Things) proizvode u funkciji pametne poljoprivrede, opremu i mehanizaciju u funkciji precizne poljoprivrede i /ili pripadajuća programska rješenja (software) u funkciji digitalizacije poljoprivredne aktivnosti korisnika te ostale troškove koji omogućuju digitalizaciju proizvodnih procesa, pri čemu udio tih troškova nakon administrativne kontrole zahtjeva za potporu iznosi najmanje 10% od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja bez općih troškova te troškova kupnje zemljišta i objekta. Udio tih troškova mora iznositi najmanje 10% od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja bez općih troškova te troškova kupnje zemljišta i objekta i nakon administrativne kontrole svih zahtjeva za isplatu (kumulativno).

U slučaju kupnje traktora i kombajna kao mehanizacije u funkciji precizne poljoprivrede, za doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje ubraja se samo trošak opreme u funkciji precizne poljoprivrede i/ili u funkciji digitalizacije poljoprivredne aktivnosti korisnika.

Za troškove navedene u sklopu ovoga kriterija odabira nije moguće ostvariti bodove u sklopu kriterija odabira br. 5 »Doprinos ulaganja klimi i okolišu«.

Kriterij odabira br. 7 »Korisnik potpore za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju«

Korisnik poljoprivredno gospodarstvo/proizvođačka organizacija ostvaruje bodove po ovom kriteriju odabira ako mu do podnošenja zahtjeva za potporu u sklopu ove intervencije nije dodijeljena potpora iz ove intervencije ili iz Podmjere 4.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine ili potpora veća od 22.000 EUR iz sukladnih tipova operacije iz Podmjere 4.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine koje su provodile Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi).

Korisniku je dodijeljena potpora ako mu je izdana odluka o dodjeli sredstava/ako je s njim sklopljen ugovor o financiranju neovisno o tome je li korisnik nakon izdane odluke o dodjeli sredstava/sklopljenog ugovora o financiranju eventualno odustao ili je zahtjev odbijen.

PRILOG 3

Kriteriji odabira za intervenciju 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda – mikro, mala i srednja poduzeća

 

KRITERIJI ODABIRA

Intervencija 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda – mikro, mala i srednja poduzeća

Bodovi

1.

Veličina poduzeća/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije

Najviše 15

1.1

malo poduzeće/zadruga ili proizvođačka organizacija sa više od 30 članova

15

1.2

srednje poduzeće/zadruga ili proizvođačka organizacija sa 16 – 30 članova

12

1.3

mikro poduzeće/zadruga ili proizvođačka organizacija sa 7 – 15 članova

10

2.

Sektor ulaganja

Najviše 30

2.1

meso i/ili mlijeko

30

2.2

voće (uključujući masline) i/ili povrće

25

2.3

ostali sektori

20

3.

Sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Najviše 5

3.1

proizvođač ili subjekt u lancu proizvodnje proizvoda s oznakom ZOI/ZOZP ili s oznakom »Dokazana kvaliteta«

5

4.

Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)

Najviše 5

4.1

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od I. do IV.

5

4.2

ulaganja na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima i otoci koji su u sastavu JLS koje se nalaze u V. do VIII. skupini

3

4.3

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od V. do VIII.

1

5.

Utjecaj ulaganja na okoliš

Najviše 6

5.1

ulaganje uključuje troškove građenja (izgradnje i/ili rekonstrukcije) i/ili opremanja objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave u funkciji objekta za obradu otpadnih voda

3

5.2

ulaganje uključuje troškove građenja (izgradnje i/ili rekonstrukcije) i/ili opremanja centara (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda

3

6.

Korisnik potpore za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda

Najviše 3

6.1

korisniku nije dodijeljena potpora u sklopu Podmjere 4.2. iz PRR-a i/ili iz ove intervencije

3

MAKSIMALNI BROJ BODOVA

64

PRAG PROLAZNOSTI

34

 

 

 

DODATNA POJAŠNJENJA KRITERIJA ODABIRA

Kriterij odabira br. 1 »Veličina poduzeća/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije«

Za veličinu poduzeća korisnik ostvaruje bodove u skladu s definicijom »mikro, malih i srednjih poduzeća« iz članka 2. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472.

Kriterij odabira br. 2 »Sektor ulaganja«

Ako se ulaganje odnosi na više različitih sektora, korisnik ostvaruje bodove za sektor s manjim brojem bodova.

Kriterij odabira br. 3 »Sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda«

Da bi ostvario bodove po ovom kriteriju odabira korisnik mora sudjelovati u sustavu kvalitete te u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu:

a) biti proizvođač ili subjekt u lancu proizvodnje proizvoda čiji je naziv zaštićen i registriran na razini Europske unije kao ZOI ili ZOZP te posjedovati važeću Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom ili Potvrdu/Uvjerenje o sukladnosti pojedine faze sa Specifikacijom izdanu na ime korisnika ili Rješenje za stavljanje na tržište vina sa zaštićenom oznakom izvornosti najkasnije za godinu berbe koja prethodi godini objave natječaja ili

b) biti proizvođač ili subjekt u lancu proizvodnje proizvoda s oznakom »Dokazana kvaliteta« te posjedovati Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom iz tekuće ili prethodne godine izdanu na ime korisnika ili Izjavu nositelja oznake o korištenju sirovine koju je isporučio primarni proizvođač (navedeno je ime primarnog proizvođača) ili u slučaju grupne certifikacije posjedovati Prilog Potvrdi o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom iz tekuće ili prethodne godine iz kojeg je prema navedenom popisu subjekata razvidno sudjelovanje korisnika u sustavu kvalitete (navedeno je ime korisnika).

Korisnici proizvođači ili subjekti u lancu proizvodnje proizvoda s oznakom mogu ostvariti bodove po ovom kriteriju isključivo ako je ulaganje povezano s preradom proizvoda za koji je korisnik uključen u sustav kvalitete.

Kriterij odabira br. 4 »Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)«

Ako se ulaganje odvija u dva ili više JLS-a, korisnik ostvaruje bodove za JLS-s većim brojem bodova.

Mjesto ulaganja otoci u skladu sa Zakonom o otocima (»Narodne novine«, br. 116/18, 73/20 i 70/21), Indeks razvijenosti u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine«, br. 3/24), brdsko-planinska područja u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja (»Narodne novine«, br. 24/19).

Kriterij odabira br. 6 »Korisnik potpore za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda«

Korisnik poljoprivredno gospodarstvo/gospodarstvo/proizvođačka organizacija ostvaruje bodove po ovom kriteriju odabira ako mu do podnošenja zahtjeva za potporu u sklopu ove intervencije, nije dodijeljena potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda iz Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«, tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine ili sukladnog tipa operacije koji su provodile Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) ili iz ove intervencije. Korisniku je dodijeljena potpora ako mu je izdana odluka o dodjeli sredstava/ako je s njim sklopljen ugovor o financiranju neovisno o tome je li korisnik nakon izdane odluke o dodjeli sredstava/sklopljenog ugovora o financiranju eventualno odustao ili je zahtjev odbijen.

Kriteriji odabira za intervenciju 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda – velika poduzeća

 

KRITERIJI ODABIRA

Intervencija 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda – velika poduzeća*

Bodovi

1.

Sektor ulaganja

Najviše 30

1.1

meso i/ili mlijeko

30

1.2

voće (uključujući masline) i/ili povrće

25

1.3

ostali sektori

20

2.

Sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Najviše 5

2.1

proizvođač ili subjekt u lancu proizvodnje proizvoda s oznakom ZOI/ZOZP ili s oznakom »Dokazana kvaliteta«

5

3.

Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)

Najviše 5

3.1

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od I. do IV.

5

3.2

ulaganja na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima i otoci koji su u sastavu JLS koje se nalaze u V. do VIII. skupini

3

3.3

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od V. do VIII.

1

4.

Utjecaj ulaganja na okoliš

Najviše 6

4.1

ulaganje uključuje troškove građenja (izgradnje i/ili rekonstrukcije) i/ili opremanja objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave u funkciji objekta za obradu otpadnih voda

3

4.2

ulaganje uključuje troškove građenja (izgradnje i/ili rekonstrukcije) i/ili opremanja centara (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda

3

5.

Korisnik potpore za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda

Najviše 3

5.1

korisniku nije dodijeljena potpora u sklopu Podmjere 4.2. iz PRR-a i/ili iz ove intervencije

3

MAKSIMALNI BROJ BODOVA

49

PRAG PROLAZNOSTI

24

 

 

 

* u skladu s definicijom iz članka 2. točke (34) Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472

DODATNA POJAŠNJENJA KRITERIJA ODABIRA

Kriterij odabira br. 1 »Sektor ulaganja«

Ako se ulaganje odnosi na više različitih sektora, korisnik ostvaruje bodove za sektor s manjim brojem bodova.

Kriterij odabira br. 2 »Sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda«

Da bi ostvario bodove po ovom kriteriju odabira korisnik mora sudjelovati u sustavu kvalitete za proizvod koji je predmet ulaganja te u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu:

a) biti proizvođač ili subjekt u lancu proizvodnje proizvoda čiji je naziv zaštićen i registriran na razini Europske unije kao ZOI ili ZOZP te posjedovati važeću Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom ili Potvrdu/Uvjerenje o sukladnosti pojedine faze sa Specifikacijom izdanu na ime korisnika ili Rješenje za stavljanje na tržište vina sa zaštićenom oznakom izvornosti najkasnije za godinu berbe koja prethodi godini objave natječaja ili

b) biti proizvođač ili subjekt u lancu proizvodnje proizvoda s oznakom »Dokazana kvaliteta« te posjedovati Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom iz tekuće ili prethodne godine izdanu na ime korisnika ili Izjavu nositelja oznake o korištenju sirovine koju je isporučio primarni proizvođač (navedeno je ime primarnog proizvođača) ili u slučaju grupne certifikacije posjedovati Prilog Potvrdi o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom iz tekuće ili prethodne godine iz kojeg je prema navedenom popisu subjekata razvidno sudjelovanje korisnika u sustavu kvalitete (navedeno je ime korisnika).

Korisnici proizvođači ili subjekti u lancu proizvodnje proizvoda s oznakom mogu ostvariti bodove po ovom kriteriju isključivo ako je ulaganje povezano s preradom proizvoda za koji je korisnik uključen u sustav kvalitete.

Kriterij odabira br. 3 »Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)«

Ako se ulaganje odvija u dva ili više JLS-a, korisnik ostvaruje bodove za JLS-s većim brojem bodova.

Mjesto ulaganja otoci u skladu sa Zakonom o otocima (»Narodne novine«, br. 116/18, 73/20 i 70/21), Indeks razvijenosti u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine«, br. 3/24), brdsko-planinska područja u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja (»Narodne novine«, br. 24/19).

Kriterij odabira br. 5 »Korisnik potpore za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda«

Korisnik poljoprivredno gospodarstvo/gospodarstvo/proizvođačka organizacija ostvaruje bodove po ovom kriteriju odabira ako do podnošenja zahtjeva za potporu u sklopu ove intervencije, nije koristio potporu za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda iz Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«, tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine ili sukladnog tipa operacije Podmjere 4.2. koji su provodile Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) ili iz ove intervencije. Korisniku je dodijeljena potpora ako mu je izdana odluka o dodjeli sredstava/ako je s njim sklopljen ugovor o financiranju neovisno o tome je li korisnik nakon izdane odluke o dodjeli sredstava/sklopljenog ugovora o financiranju eventualno odustao ili je zahtjev odbijen.

Kriteriji odabira za intervenciju 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda – ekološki prerađivači

 

KRITERIJI ODABIRA

Intervencija 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda – ekološki prerađivači

Bodovi

1.

Veličina poduzeća/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije

Najviše 15

1.1

malo poduzeće/zadruga ili proizvođačka organizacija sa više od 40 članova

15

1.2

srednje poduzeće/zadruga ili proizvođačka organizacija sa 31 – 40 članova

13

1.3

veliko poduzeće/zadruga ili proizvođačka organizacija sa 16 – 30 članova

11

1.4

mikro poduzeće/zadruga ili proizvođačka organizacija sa 7 – 15 članova

10

2.

Sektor ulaganja

Najviše 30

2.1

meso i/ili mlijeko

30

2.2

voće (uključujući masline) i/ili povrće

25

2.3

ostali sektori

20

3.

Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)

Najviše 5

3.1

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od I. do IV.

5

3.2

ulaganja na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima i otoci koji su u sastavu JLS koje se nalaze u V. do VIII. skupini

3

3.3

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od V. do VIII.

1

4.

Utjecaj ulaganja na okoliš

Najviše 6

4.1

ulaganje uključuje troškove građenja (izgradnje i/ili rekonstrukcije) i/ili opremanja objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave u funkciji objekta za obradu otpadnih voda

3

4.2

ulaganje uključuje troškove građenja (izgradnje i/ili rekonstrukcije) i/ili opremanja centara (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda

3

5.

Korisnik potpore za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda

Najviše 3

5.1

korisniku nije dodijeljena potpora u sklopu Podmjere 4.2. iz PRR-a i/ili iz ove intervencije

3

MAKSIMALNI BROJ BODOVA

59

PRAG PROLAZNOSTI

34

 

 

DODATNA POJAŠNJENJA KRITERIJA ODABIRA

Kriterij odabira br. 1 »Veličina poduzeća/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije«

Za veličinu poduzeća korisnik ostvaruje bodove u skladu s definicijom »mikro, malih i srednjih poduzeća« iz članka 2. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472 i »velikih poduzeća« u skladu s definicijom iz članka 2. točke (34) iste Uredbe.

Kriterij odabira br. 2 »Sektor ulaganja«

Ako se ulaganje odnosi na više različitih sektora, korisnik ostvaruje bodove za sektor s manjim brojem bodova.

Kriterij odabira br. 3 »Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)«

Ako se ulaganje odvija u dva ili više JLS-a, korisnik ostvaruje bodove za JLS-s većim brojem bodova.

Mjesto ulaganja otoci u skladu sa Zakonom o otocima (»Narodne novine«, br. 116/18, 73/20 i 70/21), Indeks razvijenosti u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine«, br. 3/24), brdsko-planinska područja u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja (»Narodne novine«, br. 24/2019).

Kriterij odabira br. 5 »Korisnik potpore za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda«

Korisnik poljoprivredno gospodarstvo/gospodarstvo/proizvođačka organizacija ostvaruje bodove po ovom kriteriju odabira ako do podnošenja zahtjeva za potporu u sklopu ove intervencije, nije koristio potporu za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda iz Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«, tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine ili sukladnog tipa operacije koji su provodile Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) ili iz ove intervencije. Korisniku je dodijeljena potpora ako mu je izdana odluka o dodjeli sredstava/ako je s njim sklopljen ugovor o financiranju neovisno o tome je li korisnik nakon izdane odluke o dodjeli sredstava/sklopljenog ugovora o financiranju eventualno odustao ili je zahtjev odbijen.

PRILOG 4

Kriteriji odabira za intervenciju 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima

 

KRITERIJI ODABIRA

Intervencija 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima

Bodovi

1.

Veličina poljoprivrednog gospodarstva (EUR-a SO)

Najviše 15

1.1

8.000 – 10.000 EUR-a SO/15.000 EUR-a SO

15

1.2

5.000 – 7.999 EUR-a SO

12

1.3

3.000 – 4.999 EUR-a SO

10

2.

Sektor ulaganja

Najviše 30

2.1

voćarstvo/maslinarstvo/vinogradarstvo/povrćarstvo

30

2.2

stočarstvo/peradarstvo

25

2.3

ostali sektori

20

3.

Sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Najviše 5

3.1

proizvođač ili subjekt u lancu proizvodnje proizvoda s oznakom ZOI/ZOZP ili s oznakom »Dokazana kvaliteta«

5

4.

Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)

Najviše 5

4.1

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od I. do IV.

5

4.2

ulaganja na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima i otoci koji su u sastavu JLS koje se nalaze u V. do VIII. skupini

3

4.3

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od V. do VIII.

1

5.

Doprinos ulaganja klimi i okolišu

Najviše 3

5.1

ulaganje obuhvaća trošak/troškove za prilagodbu i/ili ublažavanje klimatskih promjena

3

6.

Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje

Najviše 3

6.1

ulaganje obuhvaća sustave/troškove za pametnu/preciznu poljoprivredu

3

MAKSIMALNI BROJ BODOVA

61

PRAG PROLAZNOSTI

34

 

 

 

DODATNA POJAŠNJENJA KRITERIJA ODABIRA

Kriterij odabira br. 2 »Sektor ulaganja«

U sklopu ovoga kriterija odabira, korisnik ostvaruje bodove za ulaganja u proizvodnju i/ili preradu u navedenim sektorima.

Ako se ulaganje odnosi na više različitih sektora, korisnik ostvaruje bodove za sektor s manjim brojem bodova.

Ako se ulaganje odnosi isključivo na kupnju poljoprivredne mehanizacije, korisnik ostvaruje bodove za podtočku 2.3. ovoga kriterija odabira.

Kriterij odabira br. 3 »Sustavi kvalitete poljoprivrednih proizvoda«

Da bi ostvario bodove po ovom kriteriju odabira korisnik mora sudjelovati u sustavu kvalitete te u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu:

a) biti proizvođač ili subjekt u lancu proizvodnje proizvoda čiji je naziv zaštićen i registriran na razini Europske unije kao ZOI ili ZOZP te posjedovati važeću Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom ili Potvrdu/Uvjerenje o sukladnosti pojedine faze sa Specifikacijom izdanu na ime korisnika ili Rješenje za stavljanje na tržište vina sa zaštićenom oznakom izvornosti najkasnije za godinu berbe koja prethodi godini objave natječaja ili

b) biti proizvođač ili subjekt u lancu proizvodnje proizvoda s oznakom »Dokazana kvaliteta« te posjedovati Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom iz tekuće ili prethodne godine izdanu na ime korisnika ili Izjavu nositelja oznake o korištenju sirovine koju je isporučio primarni proizvođač (navedeno je ime primarnog proizvođača) ili u slučaju grupne certifikacije posjedovati Prilog Potvrdi o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom iz tekuće ili prethodne godine iz kojeg je prema navedenom popisu subjekata razvidno sudjelovanje korisnika u sustavu kvalitete (navedeno je ime korisnika).

Korisnici proizvođači ili subjekti u lancu proizvodnje proizvoda s oznakom mogu ostvariti bodove po ovom kriteriju isključivo ako je ulaganje povezano s proizvodnjom i/ili preradom proizvoda za koji je korisnik uključen u sustav kvalitete.

Kriterij odabira br. 4 »Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)«

Ako se ulaganje odvija u dva ili više JLS-a, korisnik ostvaruje bodove za JLS-s većim brojem bodova.

Mjesto ulaganja otoci u skladu sa Zakonom o otocima (»Narodne novine«, br. 116/18, 73/20 i 70/21), Indeks razvijenosti u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine«, br. 3/24), brdsko-planinska područja u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja (»Narodne novine«, br. 24/19).

Kriterij odabira br. 5 »Doprinos ulaganja klimi i okolišu«

Da bi ostvario bodove na ovom kriteriju odabira korisnik mora u sklopu ulaganja planirati troškove za efikasnije korištenje vode za navodnjavanje, konzervacijsku obradu tla koja štiti tlo od erozije poboljšanjem njegovih bioloških i fizikalno kemijskih sastavnica, očuvanje bioraznolikosti ruralnog prostora, smanjenje korištenja kemijskih sredstava za zaštitu bilja u višegodišnjim nasadima, pravovremenu primjenu agrotehnike koja omogućava zaštitu prirodnih resursa prilagodbom poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene održavajući poljoprivredne kulture u optimalnoj kondiciji, kroz ulaganje u nešto od sljedećeg: tanjurače, podrivač, sjetvospremači, gruber, traktorska prednja i stražnja roto kosa, injektor za aplikaciju stajskog gnoja, oprema za varijabilnu aplikaciju pesticida, sijačica za izravnu sjetvu, stroj za kultivaciju unutar redova višegodišnjih nasada, fotoreflektirajuće folije za pokrivanje tla u višegodišnjim nasadima i povrćarstvu, fotoselektivne mreže za pokrivanje višegodišnjih nasada, filcevi za zaštitu stabala višegodišnjih nasada od štetnika koji prezimljuju u tlu, uređaji za kontrolu vlage i temperature, strižna kosa, malčer, češalj za mehaničko suzbijanje korova, stroj za dezinfekciju/sterilizaciju tla, tunelski orošivač s recirkulacijom sredstava za zaštitu bilja, u slučaju proizvodnje u zaštićenim prostorima: oprema koja doprinosi smanjenoj upotrebi sredstava za zaštitu bilja i/ili dezinfekciju prostora, smanjenoj potrebi za energijom za osvjetljavanje i/ili grijanje i hlađenje, oprema za regulaciju vlage, temperature i efikasnije korištenje vode za navodnjavanje, koji su povezani s projektom, pri čemu udio tih troškova nakon administrativne kontrole zahtjeva za potporu iznosi najmanje 10% od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja bez općih troškova te troškova kupnje zemljišta i objekta. Udio tih troškova mora iznositi najmanje 10% od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja bez općih troškova te troškova kupnje zemljišta i objekta i nakon administrativne kontrole svih zahtjeva za isplatu (kumulativno).

Za troškove navedene u sklopu ovoga kriterija odabira nije moguće ostvariti bodove u sklopu kriterija odabira br. 6 »Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje«.

Kriterij odabira br. 6 »Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje«

Da bi ostvario bodove na ovom kriteriju odabira korisnik u sklopu ulaganja mora planirati troškove koji uključuju IoT (Internet of Things) proizvode u funkciji pametne poljoprivrede i/ili opremu i mehanizaciju u funkciji precizne poljoprivrede i/ili pripadajuća programska rješenja (software) u funkciji digitalizacije poljoprivredne aktivnosti korisnika te ostale troškove koji omogućuju digitalizaciju proizvodnih procesa, pri čemu udio tih troškova nakon administrativne kontrole zahtjeva za potporu iznosi najmanje 10% od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja bez općih troškova te troškova kupnje zemljišta i objekta. Udio tih troškova mora iznositi najmanje 10% od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja bez općih troškova te troškova kupnje zemljišta i objekta i nakon administrativne kontrole svih zahtjeva za isplatu (kumulativno).

U slučaju kupnje traktora i kombajna kao mehanizacije u funkciji precizne poljoprivrede, za doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje ubraja se samo trošak opreme u funkciji precizne poljoprivrede i/ili u funkciji digitalizacije poljoprivredne aktivnosti korisnika.

Za troškove navedene u sklopu ovoga kriterija odabira nije moguće ostvariti bodove u sklopu kriterija odabira br. 5 »Doprinos ulaganja klimi i okolišu«.

Kriteriji odabira za intervenciju 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima – ekološki proizvođači/prerađivači

 

KRITERIJI ODABIRA

Intervencija 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima – ekološki proizvođači/prerađivači

Bodovi

1.

Veličina poljoprivrednog gospodarstva (EUR-a SO)

Najviše 15

1.1

8.000 – 10.000 EUR-a SO/15.000 EUR-a SO

15

1.2

5.000 – 7.999 EUR-a SO

12

1.3

3.000 – 4.999 EUR-a SO

10

2.

Sektor ulaganja

Najviše 30

2.1

voćarstvo/maslinarstvo/vinogradarstvo/povrćarstvo

30

2.2

stočarstvo/peradarstvo

25

2.3

ostali sektori

20

3.

Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)

Najviše 5

3.1

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od I. do IV.

5

3.2

ulaganja na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima i otoci koji su u sastavu JLS koje se nalaze u V. do VIII. skupini

3

3.3

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od V. do VIII.

1

4.

Doprinos ulaganja klimi i okolišu

Najviše 3

4.1

ulaganje obuhvaća trošak/troškove za prilagodbu i/ili ublažavanje klimatskih promjena

3

5.

Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje

Najviše 3

5.1

ulaganje obuhvaća sustave/troškove za pametnu/preciznu poljoprivredu

3

MAKSIMALNI BROJ BODOVA

56

PRAG PROLAZNOSTI

34

 

 

DODATNA POJAŠNJENJA KRITERIJA ODABIRA

Kriterij odabira br. 2 »Sektor ulaganja«

U sklopu ovoga kriterija odabira, korisnik ostvaruje bodove za ulaganja u proizvodnju i/ili preradu u navedenim sektorima.

Ako se ulaganje odnosi na više različitih sektora, korisnik ostvaruje bodove za sektor s manjim brojem bodova.

Kriterij odabira br. 3 »Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)«

Ako se ulaganje odvija u dva ili više JLS-a, korisnik ostvaruje bodove za JLS-s većim brojem bodova.

Mjesto ulaganja otoci u skladu sa Zakonom o otocima (»Narodne novine«, br. 116/18, 73/20 i 70/21), Indeks razvijenosti u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine«, br. 3/24), brdsko-planinska područja u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja (»Narodne novine«, br. 24/19).

Kriterij odabira br. 4 »Doprinos ulaganja klimi i okolišu«

Da bi ostvario bodove na ovom kriteriju odabira korisnik mora u sklopu ulaganja planirati troškove za efikasnije korištenje vode za navodnjavanje, konzervacijsku obradu tla koja štiti tlo od erozije poboljšanjem njegovih bioloških i fizikalno kemijskih sastavnica, očuvanje bioraznolikosti ruralnog prostora, smanjenje korištenja kemijskih sredstava za zaštitu bilja u višegodišnjim nasadima, pravovremenu primjenu agrotehnike koja omogućava zaštitu prirodnih resursa prilagodbom poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene održavajući poljoprivredne kulture u optimalnoj kondiciji, kroz ulaganje u nešto od sljedećeg: tanjurače, podrivač, sjetvospremači, gruber, traktorska prednja i stražnja roto kosa, injektor za aplikaciju stajskog gnoja, oprema za varijabilnu aplikaciju pesticida, sijačica za izravnu sjetvu, stroj za kultivaciju unutar redova višegodišnjih nasada, fotoreflektirajuće folije za pokrivanje tla u višegodišnjim nasadima i povrćarstvu, fotoselektivne mreže za pokrivanje višegodišnjih nasada, filcevi za zaštitu stabala višegodišnjih nasada od štetnika koji prezimljuju u tlu, uređaji za kontrolu vlage i temperature, strižna kosa, malčer, češalj za mehaničko suzbijanje korova, stroj za dezinfekciju/sterilizaciju tla, tunelski orošivač s recirkulacijom sredstava za zaštitu bilja, u slučaju proizvodnje u zaštićenim prostorima: oprema koja doprinosi smanjenoj upotrebi sredstava za zaštitu bilja i/ili dezinfekciju prostora, smanjenoj potrebi za energijom za osvjetljavanje i/ili grijanje i hlađenje, oprema za regulaciju vlage, temperature i efikasnije korištenje vode za navodnjavanje, koji su povezani s projektom, pri čemu udio tih troškova nakon administrativne kontrole zahtjeva za potporu iznosi najmanje 10% od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja bez općih troškova te troškova kupnje zemljišta i objekta. Udio tih troškova mora iznositi najmanje 10% od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja bez općih troškova te troškova kupnje zemljišta i objekta i nakon administrativne kontrole svih zahtjeva za isplatu (kumulativno).

Za troškove navedene u sklopu ovoga kriterija odabira nije moguće ostvariti bodove u sklopu kriterija odabira br. 5 »Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje«.

Kriterij odabira br. 5 »Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje«

Da bi ostvario bodove na ovom kriteriju odabira korisnik u sklopu ulaganja mora planirati troškove koji uključuju IoT (Internet of Things) proizvode u funkciji pametne poljoprivrede i/ili opremu i mehanizaciju u funkciji precizne poljoprivrede i/ili pripadajuća programska rješenja (software) u funkciji digitalizacije poljoprivredne aktivnosti korisnika te ostale troškove koji omogućuju digitalizaciju proizvodnih procesa, pri čemu udio tih troškova nakon administrativne kontrole zahtjeva za potporu iznosi najmanje 10% od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja bez općih troškova te troškova kupnje zemljišta i objekta. Udio tih troškova mora iznositi najmanje 10% od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja bez općih troškova te troškova kupnje zemljišta i objekta i nakon administrativne kontrole svih zahtjeva za isplatu (kumulativno).

U slučaju kupnje traktora i kombajna kao mehanizacije u funkciji precizne poljoprivrede, za doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje ubraja se samo trošak opreme u funkciji precizne poljoprivrede i/ili u funkciji digitalizacije poljoprivredne aktivnosti korisnika.

Za troškove navedene u sklopu ovoga kriterija odabira nije moguće ostvariti bodove u sklopu kriterija odabira br. 4 »Doprinos ulaganja klimi i okolišu«.

PRILOG 6

PRAVILA O PRIMJENI FINANCIJSKIH KOREKCIJA

1. OPĆE ODREDBE I DEFINICIJE

Pravila o financijskim korekcijama (u daljnjem tekstu: Pravila) propisuju situacije u kojima se primjenjuju financijske korekcije za projekte koji se financiraju u okviru ovoga Pravilnika.

Ovim se Pravilima utvrđuju uvjeti i način na temelju kojih se korisniku, nakon što je Agencija za plaćanja kao nadležno tijelo utvrdila nepravilnost, određuju financijske korekcije dodijeljenih sredstava.

U postupku utvrđivanja i određivanja financijskih korekcija primjenjuje se načelo jednakog postupanja prema svim korisnicima bespovratnih sredstava te načelo razmjernosti koje osigurava da svaka primijenjena financijska korekcija bude prikladna učinjenoj pogrešci.

Podnošenjem zahtjeva za potporu i zahtjeva za isplatu korisnik pristaje da mu nadležno tijelo, u slučajevima i pod uvjetima te na način definiran ovim Pravilima, određuje financijske korekcije.

2. POSTUPAK ODREĐIVANJA FINANCIJSKE KOREKCIJE

Financijska korekcija određuje se nakon provedene administrativne kontrole dokumentacije korisnika i/ili kontrole na terenu te je ista primjenjiva u svim fazama administrativne obrade.

Primjena financijske korekcije može se provoditi i u razdoblju u kojem je korisnik obvezan osigurati trajnost projekta, odnosno tijekom razdoblja nakon konačne isplate.

Agencija za plaćanja ovlaštena je:

– primijeniti financijsku korekciju s obrazloženjem nepravilnosti na temelju utvrđenog činjeničnog stanja i/ili

– promijeniti iznos/stopu financijske korekcije u odnosu na ranije utvrđene nepravilnosti iz prethodne faze administrativne kontrole i to na osnovu naknadnih kontrola Agencije za plaćanja ili nalaza drugih tijela koja obavljaju naknadne kontrole

– umanjiti prihvatljivi iznos potpore zbog utvrđene nepravilnosti i prije primjene financijske korekcije.

3. PRIMJENA FINANCIJSKE KOREKCIJE

Primijenjena financijska korekcija s obrazloženjem sastavni je dio odluka koje donosi Agencija za plaćanja i sadrži:

– opis i oznaku nepravilnosti (u skladu s popisom nepravilnosti koje su sastavni dio ovih Pravila) u odnosu na koju se financijska korekcija određuje

– naznaku visine (postotak) financijske korekcije i/ili točan iznos izrečene korekcije (jednostavna financijska korekcija) kada je nepravilnost moguće izraziti u apsolutnom iznosu i

– obrazloženje.

a) Prilikom donošenja odluke o rezultatu administrativne kontrole/sklapanja ugovora o financiranju

U zahtjevima za potporu u kojima je prilikom provjere postupka nabave utvrđena financijska korekcija, ista će biti navedena u obrazloženju odluke o rezultatu administrativne kontrole/tekstu ugovora o financiranju i u odgovarajućim prilozima u postotnom i/ili apsolutnom iznosu. Kada se financijska korekcija primjenjuje na pojedini trošak, u tekstu ugovora o financiranju/obrazloženju odluke o rezultatu administrativne kontrole bit će jasno navedeno na što se točno odnosi financijska korekcija.

b) Prilikom donošenja odluke o isplati potpore

Prilikom utvrđivanja iznosa za isplatu potpore u administrativnoj kontroli zahtjeva za isplatu, izračunati prihvatljivi iznos potpore umanjit će se za primjenjivu stopu financijske korekcije određene ugovorom o financiranju.

Ako se tijekom administrativne kontrole zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost za koju je potrebno primijeniti višu stopu korekcije od one određene ugovorom o financiranju, primijenit će se viša stopa korekcije.

U ovoj fazi je također moguća primjena financijskih korekcija za slučajeve kada korisnik nije poštivao pravila postupka nabave. U odluci o isplati bit će jasno navedeni iznosi financijske korekcije i na što se točno odnose.

c) tijekom razdoblja nakon konačne isplate

Ako se tijekom razdoblja nakon konačne isplate utvrdi da korisnik nije ispunio preuzete obveze propisane ugovorom o financiranju, na ukupno isplaćeni iznos sredstava primijenit će se financijska korekcija za svaku pojedinu obvezu koju korisnik ne ostvari i/ili ispuni.

4. NAČINI IZVRŠENJA

Izvršenje financijske korekcije provodi se na sljedeći način:

– umanjenjem prihvatljivog iznosa potpore potraživanog u zahtjevu za potporu

– umanjenjem prihvatljivog iznosa potpore određenog za isplatu

– zahtjevom za povrat isplaćenih sredstava.

5. VRSTE FINANCIJSKIH KOREKCIJA

Vrste financijskih korekcija su sljedeće:

– Jednostavna financijska korekcija označava financijsku korekciju koja je jednaka visini nastale financijske posljedice kada je tu posljedicu moguće točno odrediti

– Paušalna financijska korekcija označava stopu (točan postotak) korekcije koja se primjenjuje kada nije moguće točno odrediti financijske posljedice.

Nepravilnost se može ili ne može precizno kvantificirati. Ako se nepravilnost može precizno kvantificirati, primjenjuje se jednostavna financijska korekcija. Ako određivanje jednostavne financijske korekcije nije moguće ili je povezano s nerazmjernim troškovima i poteškoćama, Agencija za plaćanja određuje financijsku korekciju u paušalnom iznosu. Smatra se da, zbog prirode nepravilnosti, u postupcima nabave nije moguće precizno kvantificirati financijski učinak, stoga se u takvim slučajevima primjenjuju paušalne stope, uzimajući u obzir prirodu i težinu nepravilnosti.

Financijske korekcije i najčešće vrste nepravilnosti popisane su u niže navedenim tablicama. Ostale nepravilnosti utvrđuju se zasebno, kada se financijske korekcije određuju na temelju opisa nepravilnosti koji u velikom dijelu odgovara opisu najčešćih vrsta nepravilnosti, primjenjujući načelo proporcionalnosti, ili kada se utvrdi nepravilnost koja se ne nalazi na popisu najčešćih vrsta nepravilnosti, Agencija za plaćanja može primijeniti financijske korekcije sukladno Odluci Komisije od 14. 5. 2019. godine o utvrđivanju smjernica za određivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja primjenjivih pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na rashode koje financira Unija.

Prilikom određivanja paušalne financijske korekcije osobito se uzima u obzir postupanje korisnika u odnosu na sljedeće stavke:

− načelo transparentnosti, jednakog postupanja, nediskriminacije i razmjernosti, kako su opisani u pravilima za provođenje postupaka nabave

− ozbiljnost kršenja propisa

− financijske posljedice na proračun

− razina tržišnog natjecanja

− odvraćajući učinak na potencijalne ponuditelje u postupcima nabava

− je li posljedica utvrđene nepravilnosti u postupcima nabave odabir ponuditelja koji inače ne bi bio odabran

− posljedice nepravilnosti tj. činjenica bi li ishod projekta bio isti da nepravilnosti nije bilo

− ponavljanje nepravilnosti u odnosu na istog korisnika i/ili

− ostale okolnosti konkretnog slučaja, od utjecaja na cjelokupni postupak dodjele potpore i postupak izvršavanja (ugovornih) obveza.

Kada je nepravilnost samo formalne prirode bez stvarnog ili potencijalnog financijskog učinka, neće se primijeniti financijska korekcija.

Financijska korekcija primjenjuje se na administrativnom kontrolom utvrđeni iznos potpore za prihvatljive troškove projekta.

FINANCIJSKE KOREKCIJE ZA NAJČEŠĆE VRSTE NEPRAVILNOSTI

– U slučaju kada se utvrdi nepravilnost koja se ne nalazi u ovom prilogu na popisu najčešćih vrsta nepravilnosti, Agencija za plaćanja može primijeniti financijske korekcije sukladno Odluci Komisije od 14. 5. 2019. godine o utvrđivanju smjernica za određivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja primjenjivih pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na rashode koje financira Unija.

– Ovim prilogom i Smjernicama propisane su najčešće uočene vrste nepravilnosti. Popis nije iscrpan. Ostale nepravilnosti trebalo bi uklanjati, kada je to moguće, analogno vrstama nepravilnosti koje su utvrđene ovim prilogom ili smjernicama.

– Opis nepravilnosti nije konačan i služi isključivo kao najučestaliji primjer i orijentir za procjenu sličnih nepravilnosti. Ostale nepravilnosti utvrđuju se zasebno te se financijske korekcije određuju na temelju opisa nepravilnosti koji u velikom dijelu odgovara opisu najčešćih vrsta nepravilnosti utvrđenih ovim prilogom ili smjernicama, primjenjujući načelo proporcionalnosti.

Tablica 1.     Financijske korekcije i najčešće vrste nepravilnosti u postupcima nabave koje provode neobveznici Zakona o javnoj nabavi sukladno pravilima za provođenje postupka nabave putem elektroničkog oglasnika Agencije za plaćanja (EONA) za neobvez­nike Zakona o javnoj nabavi

 

Br.

Nepravilnost

Opis nepravilnosti

Korekcije

1.

Izostanak objave postupka nabave

Postupak nabave nije objavljen na EONA-i

i/ili

Postupak nabave nije objavljen za odgovarajuću (pod)intervenciju/natječaj

i/ili

Postupak nabave nije završen prije podnošenja zahtjeva (obavijest o odabiru nije kreirana prije podnošenja zahtijeva)

100%

2.

Nepostojanje valjanog opravdanja što troškovi nisu razdijeljeni na propisan način i provedeni kroz pojedinačne postupke nabave

Korisnik nije proveo zaseban postupak nabave za svaki pojedini trošak nabave (robe, usluge ili radovi) koji po svojoj prirodi ne čini nedjeljivu cjelinu, odnosno može se razdijeliti na pojedinačne troškove

5%

3.

Slučajevi u kojima su potencijalni ponuditelji bili odvraćeni od nadmetanja zbog neopravdanih nacionalnih, regionalnih ili lokalnih preferencija

Korisnik je postavio diskriminirajuće uvjete na osnovi neopravdanih nacionalnih, regionalnih ili lokalnih preferencija (npr. poslovni nastan, iskustvo ili oprema u zemlji ili regiji)

25%

Korisnik je postavio gore navedene diskriminirajuće uvjete, ali je određeni broj ponuditelja podnio ponude koje su prihvaćene te ispunjavaju navedeni kriterij čime je postignuta minimalna razina tržišnog natjecanja

10%

4.

Slučajevi koji ne čine diskriminaciju na temelju nacionalnih, regionalnih ili lokalnih preferencija, ali svejedno ograničavaju pristup ponuditeljima ili propisi koji nisu u skladu s Pravilima za provođenje postupka nabave putem EONA-e

Korisnik je propisao kriterije za odabir ponuditelja koji su povezani s predmetom nabave, ali nisu razmjerni predmetu nabave

10%

Korisnik je postavio gore navedene uvjete, ali je određeni broj ponuditelja podnio ponude koje su prihvaćene te ispunjavaju navedeni kriterij čime je postignuta minimalna razina tržišnog natjecanja

5%

Korisnik je propisao kriterije koji nisu povezani s predmetom nabave;

ili kriterije koji su doveli do situacije u kojoj samo jedan ponuditelj može podnijeti ponudu, a to se ne može opravdati tehničkim posebnostima predmeta nabave;

ili kriterije koji nisu predviđeni Pravilima za provođenje postupka nabave

25%

5.

Nepoštivanje kriterija za odabir ponuditelja u fazi ocjene ponuda

Korisnik u fazi ocjene ponuda odabire ponuditelja kojeg nije trebalo prihvatiti

ili

Korisnik je u fazi ocjene ponuda odbio ponuditelja čija ponuda bi bila odabrana da su se poštivali kriteriji za odabir ponuditelja.

25%

6.

Diskriminirajuće i ograničavajuće tehničke specifikacije/ opis usluge/ troškovnik za robe/radove/usluge

Korisnik navodi oznake/robne marke/tipove opreme ili druga obilježja (npr. tehničke i funkcionalne zahtjeve) kojima pogoduje određenom ponuditelju/proizvođaču bez naznaka »ili jednakovrijedno«, »tip kao« ili sl.

25%

Korisnik je postavio gore navedene uvjete, ali je određeni broj ponuditelja podnio ponude koje su prihvaćene te ispunjavaju navedeni kriterij/uvjet tehničke specifikacije/ opisa usluge/ troškovnika čime je postignuta minimalna razina tržišnog natjecanja.

10%

Tehničke specifikacije sadrže stavke i uvjete koji se ne odnose na potrebe cjelokupnog projekta / nemaju utjecaj na uspješnost projekta / ne odnose se na funkcionalnost predmeta nabave / nisu razumni i racionalni s obzirom na svrhu ulaganja.

10%

Kada korisnik navodi oznake/robne marke/tipove opreme kojima pogoduje određenom proizvođaču bez naznaka »ili jednakovrijedno«, »tip kao« ili sl., a navedena nepravilnost se odnosi na pojedine elemente glavne/ukupne stavke/troška1

5%

7.

Nedostatna definicija predmeta nabave

Definirani uvjet predmeta nabave (tehničke specifikacije) nedostatan je i/ili neprecizan na način koji može spriječiti potencijalne ponuditelje da u potpunosti razluče predmet nabave, što ima odvraćajući učinak kojim je potencijalno ograničeno tržišno natjecanje

10%

8.

Ponuda nije u skladu s postavljenim uvjetima tehničke specifikacije /opisa usluge/ troškovnika

Odabrana ponuda ne zadovoljava sve stavke iz tražene tehničke specifikacije/opisa usluge ili troškovnik nije u cijelosti ispunjen

ili

ponuda koja je ocijenjena kao da ne udovoljava svim stavkama iz tražene tehničke specifikacije/opisa usluge ili da troškovnik nije u cijelosti ispunjen, a administrativnom obradom je utvrđeno da udovoljava te bi bila odabrana da je ispravno ocijenjena.

25%

9.

Kriteriji za odabir ENP nisu definirani sukladno Pravilima za provođenje postupka nabave, diskriminirajući su i ograničavajući

Korišteni kriteriji uključuju neopravdane nacionalne, regionalne ili lokalne preferencije

25%

Korisnik je postavio gore navedene uvjete, ali je određeni broj ponuditelja podnio ponude koje su prihvaćene te ispunjavaju navedeni kriterij/uvjet čime je postignuta minimalna razina tržišnog natjecanja

10%

Ostala ograničenja i nepoštivanja Pravila za provođenje postupka nabave (npr. kriterij nije objektivan, mjerljiv/dokaziv, povezan s predmetom nabave; uvjeti vezani za sposobnost ponuditelja su korišteni kao kriterij ENP …)

10%

Korisnik je postavio uvjete na prethodno opisan način, ali je određeni broj ponuditelja podnio ponude koje su prihvaćene te ispunjavaju navedeni kriterij/uvjet čime je postignuta minimalna razina tržišnog natjecanja

5%

10.

Odabir ponude nije u skladu s postavljenim kriterijem za odabir ponude

Korisnik nije odabrao ponudu u skladu s postavljenim kriterijem za odabir ponude

i/ili

U situaciji kada je kriterij za odabir ponude najniža cijena, a dvije ili više ponuda imaju istu cijenu te korisnik nije odabrao ponudu ranije zaprimljenu u sustav;

U situaciji kada je kriterij za odabir ponude ENP, a dvije ili više ponuda imaju isti broj bodova korisnik nije odabrao ponudu s nižom cijenom ili kada dvije ili više ponuda imaju isti broj bodova i istu cijenu, a korisnik nije odabrao ponudu ranije zaprimljenu u sustav.

25%

11.

Nedostatak revizijskog traga, transparentnosti i/ili jednakog postupanja prema ponuditeljima tijekom pregleda i ocjene ponuda

Prilikom pregleda i ocjene ponuda nije jednako postupano prema svim ponuditeljima, npr. nije zatražena dopuna/obrazloženje ponuda od svih ponuditelja na jednak način.

Komunikacija između korisnika i ponuditelja nije se odvijala prije kreiranja Obavijesti o rezultatu postupka nabave i/ili se nije se odvijala elektroničkim putem.

Revizijski trag koji se odnosi na ocjene i bodove dane svakoj ponudi nije jasan/opravdan/transparentan ili ne postoji.

Korisnik je zatražio dostavu ponuda na bilo koji drugi način osim putem EONA-e.

25%

12.

Neopravdano odbijanje izuzetno niskih ponuda

Korisnik je odbio ponude na osnovi izuzetno niske cijene:

– bez traženja obrazloženja u pisanom obliku

– i/ili bez zadovoljavajućih dokaza

– i/ili bez obrazloženja o neprihvaćanju dokaza.

25%

13.

Pregovori tijekom postupka ocjene ponuda

Kada korisnik omogući ponuditelju da izmjeni svoju ponudu tijekom ocjene, a navedeno postupanje dovodi do mijenjanja kriterija za odabir ponude ili cijene ili drugih uvjeta definiranih postupkom nabave

25%

14.

Neprovođenje postupka nabave prije podnošenja zahtjeva za promjenu

Ako korisnik zbog nastale obveze prema odabranom ponuditelju nije u mogućnosti ponoviti postupak prikupljanja ponuda prije podnošenja zahtjeva za promjenu, a izmjena odobrenog troškovnika radova u opsegu je većem od 30 % vrijednosti ukupno odobrenih radova

25%

 

 

 

1 npr. navođenje proizvođača guma u nabavi traktora ili navođenje marke ljepila u stavci troškovnika koja se odnosi na dobavu i ugradnju pločica

Tablica 2.     Ostale nepravilnosti u kojima se određuje financijska korekcija – u fazi kontrole zahtjeva za isplatu i u petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate

 

Br.

Nepravilnost

Opis nepravilnosti

Visina korekcije

1.

Smanjena realizacija projekta u odnosu na odobreno

Iznos prihvatljivih troškova nakon kontrole zahtjeva za isplatu je manji od 50% iznosa odobrenih troškova iz ugovora o financiranju.

100% korekcije (odbijanje zahtjeva za isplatu)

2.

Smanjena realizacija projekta u odnosu na odobreno

Iznos prihvatljivih troškova nakon kontrole zahtjeva za isplatu je između 50% i 80% iznosa odobrenih troškova iz ugovora o financiranju.

5%

3.

Promjena uvjeta za mlade poljoprivrednike korisnike intervencija 73.03 i 73.10.

Navedene uvjete korisnici su obvezni ispuniti i u razdoblju od pet godina od datuma konačne isplate.

Korisnik koji su ostvario uvećan intenzitet potpore od 15% za mladog poljoprivrednika:

 

• kod fizičke osobe – mladi poljoprivrednik prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu nije počeo plaćati doprinose isključivo po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti, odnosno obavljati djelatnost poljoprivrede/obrta kao jedino ili glavno zanimanje

40%

• kod pravne osobe – mladi poljoprivrednik prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu nije zaposlen u toj pravnoj osobi

 

4.

Promjena uvjeta za mlade poljoprivrednike korisnike intervencije 73.11.

Navedene uvjete korisnici su obvezni ispuniti i u razdoblju od pet godina od datuma konačne isplate.

Korisnik koji je ostvario uvećan intenzitet potpore od 30% za mladog poljoprivrednika:

• kod fizičke osobe – mladi poljoprivrednik prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu nije počeo plaćati doprinose isključivo po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti, odnosno obavljati djelatnost poljoprivrede/obrta kao jedino ili glavno zanimanje

• kod pravne osobe – mladi poljoprivrednik prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu nije zaposlen u toj pravnoj osobi

50%

5.

Nije dokazana osposobljenost iz područja biosigurnosti

Korisnik koji je ostvario intenzitet potpore od 100% za ulaganje isključivo u uvođenje biosigurnosnih mjera nije dokazao osposobljenost iz područja biosigurnosti najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

35%

6.

Neispunjena obveza preuzeta sklapanjem ugovora o financiranju*

Korisnik nije ispunio obvezu propisanu ugovorom o financiranju

100% na utvrđeni iznos za isplatu za trošak kod kojeg je utvrđena nepravilnost

7.

Neispunjena obveza preuzeta ugovorom o financiranju

Korisnik nije ispunio obvezu propisanu u posebnom dijelu ugovora o financiranju vezanu uz realizaciju cjelokupnog projekta iz članka 40. stavka 4. ovoga Pravilnika

100%

8.

Nepodnošenje zahtjeva za promjenu

Ako korisnik nije podnio zahtjev za promjenu, a administrativnom kontrolom zahtjeva za isplatu se utvrdi da je udio ukupne cijene izmijenjenih i/ili uvedenih novih stavaka (iz računa/ situacije) u odnosu na odobreni troškovnik (ponudu) veći od 30% u odnosu na prvotno odobrenu ukupnu cijenu iz troškovnika (ponude)

25%

9.

Izmjene elemenata/uvjeta ponude iz odobrene ponude/troškovnika

Korisnik nije realizirao sve stavke tehničke specifikacije opreme/strojeva/mehanizacije/usluga u skladu s odobrenom ponudom;

Korisnik nije dokazao da odabrana ponuda ispunjava kriterije ENP temeljem kojih je odabrana

25%

 

 

* osim u fazi zahtjeva za isplatu ova korekcija može se primijeniti i u ex post razdoblju

 

 

 

Copyright © Ante Borić