Povezani zakoni

Zakon o upravnoj inspekciji

pročišćeni tekst zakona

NN 15/18, 98/19, 14/24

na snazi od 15.02.2024.

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju ustrojstvo, poslovi, način rada, prava i dužnosti upravne inspekcije.

Nadležnost za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora

Članak 2. (NN 15/18, 98/19)

(1) Upravna inspekcija obavlja poslove inspekcijskog nadzora vezano uz provedbu zakona i drugih propisa utvrđenih ovim Zakonom u tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima, tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti (u daljnjem tekstu: nadzirano tijelo).

(2) Inspekcijski nadzor provodi upravni inspektor tijela državne uprave nadležnog za poslove upravne inspekcije.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, inspekcijski nadzor mogu provoditi i drugi državni službenici koje za to ovlasti čelnik tijela i koji ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova upravnih inspektora.

Članak 3. (NN 15/18, 98/19)

(1) Upravni inspektor provodi inspekcijski nadzor nad:

– tijelima državne uprave

– drugim državnim tijelima

– Gradom Zagrebom i upravnim tijelima Grada Zagreba

– tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

– pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u dijelu obavljanja javnih ovlasti.

Predmet inspekcijskog nadzora

Članak 4.

(1) U tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima, tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave upravni inspektor obavlja sljedeće poslove:

– nadzire primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav, ustrojstvo i način rada tih tijela

– nadzire primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju službenički odnosi

– nadzire primjenu zakona kojim se uređuje upravni postupak

– nadzire primjenu propisa o uredskom poslovanju

– nadzire primjenu propisa o sadržaju naziva tijela i uporabi propisanih obilježja i simbola

– nadzire primjenu propisa o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske

– postupa po predstavkama podnesenim radi osiguranja ili zaštite prava građana i pravnih osoba pred nadziranim tijelima koje se odnose na predmet inspekcijskog nadzora

– nadzire uvjete i način ostvarivanja javnosti rada

– provodi inspekcijski nadzor u slučajevima utvrđenim posebnim zakonom.

(2) U pravnim osobama koje imaju javne ovlasti upravni inspektor obavlja sljedeće poslove:

– nadzire primjenu zakona kojim se uređuje upravni postupak

– nadzire primjenu propisa o uredskom poslovanju

– nadzire primjenu propisa o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske

– postupa po predstavkama podnesenim radi osiguranja ostvarivanja ili zaštite prava građana i pravnih osoba pred pravnim osobama koje imaju javne ovlasti koje se odnose na predmet inspekcijskog nadzora

– nadzire uvjete i način ostvarivanja javnosti rada

– provodi inspekcijski nadzor u slučajevima utvrđenim posebnim zakonom.

 

II. USTROJSTVO UPRAVNE INSPEKCIJE

Upravna inspekcija

Članak 5. (NN 15/18, 98/19)

Upravna inspekcija ustrojava se u sastavu tijela državne uprave nadležnog za poslove upravne inspekcije.

Radna mjesta u upravnoj inspekciji

Članak 6. (NN 15/18, 98/19)

(1) Poslove upravne inspekcije obavljaju: viši upravni inspektor – specijalist, viši upravni inspektor i upravni inspektor.

(2) Poslove upravne inspekcije iz stavka 1. ovoga članka obavlja i čelnik upravne inspekcije te čelnici unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravne inspekcije.

Poslovi s posebnim uvjetima rada

Članak 7.

Poslovi upravne inspekcije su poslovi s posebnim uvjetima rada.

Uvjeti za raspored upravnih inspektora

Članak 8. (NN 15/18, 98/19, 14/24)

(1) Poslove čelnika upravne inspekcije, čelnika unutarnje ustrojstvene jedinice upravne inspekcije, višeg upravnog inspektora – specijaliste i višeg upravnog inspektora može obavljati magistar prava koji ima četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položen državni ispit.

(2) Poslove upravnog inspektora može obavljati magistar prava koji ima tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položen državni ispit.

Poslovi čelnika upravne inspekcije

Članak 9. (NN 15/18, 98/19)

(1) Čelnik upravne inspekcije upravlja radom upravne inspekcije te obavlja druge poslove iz djelokruga upravne inspekcije.

(2) Čelnik upravne inspekcije ovlašten je davati upute za rad, pratiti izvršenje poslova, nadzirati zakonitost rada i postupanja upravnog inspektora.

Osiguranje ujednačenog postupanja upravne inspekcije

Članak 10. (NN 15/18, 98/19)

Radi ujednačenog i pravilnog postupanja u obavljanju inspekcijskih nadzora i učinkovitog djelovanja, čelnik tijela državne uprave nadležnog za poslove upravne inspekcije, na prijedlog čelnika upravne inspekcije, donosi upute i objašnjenja o načinu obavljanja inspekcijskih nadzora te drugim postupanjima od važnosti za ujednačeno, pravilno i učinkovito djelovanje.

Suradnja s drugim tijelima

Članak 11.

Upravna inspekcija, u obavljanju poslova iz svog djelokruga, surađuje s tijelima državne uprave, a osobito s inspekcijskim službama, radi usklađivanja planova rada, razmjene podataka i iskustava, sa ciljem osiguranja provedbe sveobuhvatnih i učinkovitih inspekcijskih nadzora.

 

III. OVLASTI I OBVEZE UPRAVNOG INSPEKTORA TE OBVEZE TIJELA

Samostalnost upravnog inspektora

Članak 12.

(1) Upravni inspektor je u provedbi inspekcijskog nadzora samostalan u radu.

(2) Nitko ne smije korištenjem službenog položaja ili na drugi način onemogućavati ili ometati upravnog inspektora u obavljanju inspekcijskog nadzora i poduzimanju mjera i radnji za koje je ovlašten.

Službena iskaznica upravnog inspektora

Članak 13. (NN 15/18, 98/19)

(1) Upravni inspektor ima službenu iskaznicu kojom dokazuje svoje službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

(2) Podaci o izdanim službenim iskaznicama upravnog inspektora upisuju se u upisnik koji vodi tijelo državne uprave nadležno za poslove upravne inspekcije.

(3) Obrazac i sadržaj službene iskaznice i upisnika o izdanim službenim iskaznicama propisuje pravilnikom čelnik tijela državne uprave nadležnog za poslove upravne inspekcije.

Pravilnik o službenoj iskaznici upravnog inspektora

Dužnost davanja podataka

Članak 14.

(1) Upravni inspektor ovlašten je u provedbi inspekcijskog nadzora zatražiti dostavu izvješća, akata i druge potrebne dokumentacije te za to odrediti primjereni rok.

(2) Upravni inspektor može u okviru provedbe inspekcijskog nadzora uzimati izjave.

(3) Upravni inspektor može prikupljati osobne i druge podatke i obavijesti u provođenju inspekcijskog nadzora iz već postojećih izvora podataka i neposredno od osobe na koju se ti podaci odnose, u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

(4) Nadzirana tijela i druge pravne osobe dužni su na zahtjev upravnog inspektora dostaviti tražene podatke i obavijesti u primjerenom roku koji odredi upravni inspektor.

Dužnost čuvanja službene tajne

Članak 15.

(1) Upravni inspektor dužan je kao službenu tajnu čuvati svu dokumentaciju (zabilješku, zapisnik, nacrt rješenja, rješenje, zaključak, optužni prijedlog, uputu za rad, izjavu stranke, predstavku, pritužbu i sl.) te sve druge podatke i dokaze utvrđene, odnosno nastale u vezi s postupkom inspekcijskog nadzora.

(2) Upravni inspektor dužan je čuvati podatak o identitetu podnositelja predstavke ako to podnositelj zatraži, osim kad je zbog potrebe vođenja postupka identitet podnositelja predstavke bitan ili kad čuvanje podatka o identitetu podnositelja predstavke po prirodi stvari nije moguće.

(3) Dokumentaciju i podatke iz stavka 1. ovoga članka te podatak o identitetu podnositelja predstavke u skladu sa stavkom 2. ovoga članka upravni inspektor može dati samo sudovima, tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima, na njihov obrazloženi pisani zahtjev, u postupcima iz njihove nadležnosti.

Obveze nadziranog tijela

Članak 16.

(1) Čelnik nadziranog tijela dužan je omogućiti nesmetanu provedbu inspekcijskog nadzora, što osobito uključuje osiguranje radnog prostora za provedbu nadzora, pristup prostorijama i opremi, korištenje tehničkih pomagala, spisa, evidencija i akata koji su predmet nadzora te pružanje uvida u uvjete rada nadziranog tijela.

(2) Čelnik nadziranog tijela dužan je postupiti po traženju upravnog inspektora u primjerenom roku koji odredi upravni inspektor, osigurati dostavu potpunih i točnih podataka te bez odgode pisanim putem dostaviti očitovanje o razlozima nemogućnosti postupanja.

 

IV. PLANIRANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA

Članak 17. (NN 15/18, 98/19)

(1) Poslovi upravne inspekcije planiraju se godišnjim planom rada upravne inspekcije koji se donosi do kraja kalendarske godine za iduću godinu.

(2) Godišnji plan rada upravne inspekcije donosi čelnik tijela državne uprave nadležnog za poslove upravne inspekcije, na prijedlog čelnika upravne inspekcije.

Članak 18. (NN 15/18, 98/19)

Godišnji plan rada upravne inspekcije objavljuje se na mrežnoj stranici tijela državne uprave nadležnog za poslove upravne inspekcije.

 

V. POSTUPAK INSPEKCIJSKOG NADZORA

Pokretanje postupka inspekcijskog nadzora

Članak 19.

Postupak inspekcijskog nadzora pokreće se po službenoj dužnosti.

Redoviti inspekcijski nadzor

Članak 20. (NN 15/18, 98/19)

Redoviti inspekcijski nadzor provodi se u skladu s godišnjim planom rada upravne inspekcije.

Izvanredni inspekcijski nadzor

Članak 21. (NN 15/18, 98/19)

(1) Izvanredni inspekcijski nadzor provodi se izvan godišnjeg plana rada upravne inspekcije na inicijativu drugih tijela, podnositelja predstavke ili u slučaju učestalog nepostupanja nadziranog tijela po traženjima upravnog inspektora te iz drugih opravdanih razloga.

(2) Odluku o provedbi izvanrednog neposrednog inspekcijskog nadzora upravne inspekcije donosi čelnik tijela državne uprave nadležnog za poslove upravne inspekcije.

Način provedbe inspekcijskog nadzora

Članak 22.

Inspekcijski nadzor provodi se kao:

– neposredni inspekcijski nadzor, uvidom u opće i pojedinačne akte, elektroničke baze podataka u nadziranom tijelu, kao i uvjete i način rada nadziranog tijela

– posredni inspekcijski nadzor, uvidom u elektroničke baze podataka, zatražene i dostavljene podatke i dokumentaciju nadziranog tijela.

Obavijest o provedbi neposrednog inspekcijskog nadzora

Članak 23.

(1) Upravni inspektor dužan je o provedbi neposrednog inspekcijskog nadzora obavijestiti čelnika nadziranog tijela u kojem će se provesti neposredni inspekcijski nadzor, najkasnije tri dana prije početka nadzora.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, upravni inspektor može provesti neposredni inspekcijski nadzor bez prethodne obavijesti u slučaju postojanja opravdanih razloga za hitno postupanje.

Zapisnik o inspekcijskom nadzoru

Članak 24. (NN 15/18, 14/24)

(1) Nakon provedenoga inspekcijskog nadzora upravni inspektor sastavlja zapisnik o utvrđenim nezakonitostima, nepravilnostima i nedostacima u radu nadziranog tijela.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadržava:

− naznaku predmeta nadzora

− utvrđeno činjenično stanje te povrede zakona ili drugog propisa, nepravilnosti i nedostataka u radu nadziranog tijela

− mjere inspekcijskog nadzora

− uputu o pravu na primjedbe na zapisnik

− obvezu izvješćivanja upravnog inspektora o poduzetim mjerama.

(3) Ako se prilikom provedbe neposrednog inspekcijskog nadzora ne utvrde nepravilnosti, nezakonitosti i nedostaci u radu nadziranog tijela, zapisnik obvezno sadržava:

− naznaku predmeta nadzora

− utvrđeno činjenično stanje

− uputu o pravu na primjedbe na zapisnik.

(4) Ako se prilikom provedbe posrednog inspekcijskog nadzora ne utvrde nezakonitosti, nepravilnosti ili nedostaci u radu nadziranog tijela, o tome će se pisano obavijestiti čelnik nadziranog tijela.

Dostava zapisnika

Članak 25.

(1) Zapisnik se dostavlja čelniku nadziranog tijela.

(2) Zapisnik o provedbi nadzora nad radom tijela i upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavlja se općinskom načelniku, gradonačelniku odnosno županu.

(3) Zapisnik se može dostaviti i tijelu kojem, na temelju propisa o ustrojstvu državne uprave, odnosno lokalne i područne (regionalne) samouprave, nadzirano tijelo neposredno odgovara za rad i tijelu nadležnom za provedbu upravnog nadzora.

Primjedbe na zapisnik

Članak 26.

(1) Čelnik nadziranog tijela može izjaviti primjedbe na zapisnik, u pisanom obliku, u roku od osam dana od dana dostave zapisnika.

(2) Ako upravni inspektor utvrdi da su primjedbe na zapisnik u cijelosti ili djelomično osnovane, sastavit će dopunski zapisnik kojim će odlučiti o primjedbama.

(3) Ako upravni inspektor utvrdi da su primjedbe na zapisnik u cijelosti neosnovane, obvezan je o tome dostaviti pisanu obavijest podnositelju primjedbi.

(4) Dopunski zapisnik iz stavka 2. odnosno obavijest iz stavka 3. ovoga članka dostavlja se čelniku nadziranog tijela u roku od 30 dana od dana primitka primjedbi.

(5) Protiv dopunskog zapisnika i obavijesti iz stavka 4. ovoga članka primjedbe nisu dopuštene.

Sudska zaštita

Članak 27.

Nakon dostave dopunskog zapisnika odnosno obavijesti iz članka 26. stavka 4. ovoga Zakona čelnik nadziranog tijela može tužbom pred nadležnim upravnim sudom zatražiti ocjenu zakonitosti postupanja upravne inspekcije u odnosu na predmet inspekcijskog nadzora i zapisnik sastavljen o provedenom inspekcijskom nadzoru.

Mjere inspekcijskog nadzora

Članak 28.

Upravni inspektor može izreći sljedeće mjere:

– narediti poduzimanje mjera radi otklanjanja utvrđenih povreda zakona ili drugog propisa, nepravilnosti i nedostataka u radu nadziranog tijela

– zabraniti obavljanje radnji koje su poduzimane protivno zakonu ili drugom propisu

– predložiti poduzimanje mjera radi otklanjanja nepravilnosti, nedostataka u radu ili unapređenja rada nadziranog tijela

– druge mjere sukladno posebnom zakonu.

Članak 29.

(1) Upravni inspektor može narediti:

– usklađivanje organizacije i načina rada nadziranog tijela s propisima

– donošenje i javnu objavu akata kojima se određuju radno vrijeme i uredovni dani

– postupanje u zakonom propisanom roku u slučaju podnošenja prigovora ili pritužbe na rad nadziranog tijela

– poduzimanje radnji u svrhu osiguranja javnosti rada nadziranog tijela prema posebnim propisima

– ukidanje, poništavanje ili oglašivanje ništavim nezakonitoga upravnog akta kojim se odlučuje o pravima i obvezama iz službe te donošenje zakonitog akta

– donošenje akta o prestanku službe po sili zakona ako su ispunjene zakonom propisane pretpostavke

– postupanje po odlukama nadležnih sudova i tijela nadležnog za postupanje po žalbama državnih i lokalnih službenika iz područja službeničkih odnosa

– otklanjanje nezakonitosti u provedbi upravnog postupka

– provedbu postupka izvršenja upravnog akta

– otklanjanje nepravilnosti ili nedostataka u primjeni propisa o uredskom poslovanju i drugih propisa kojima se uređuje javnost i način rada nadziranog tijela

– druge mjere sukladno posebnom zakonu.

(2) Upravni inspektor može zabraniti:

– rad službeniku na radnom mjestu za koje ne ispunjava uvjete propisane zakonom ili drugim propisom

– rad osobi zatečenoj u obavljanju službeničkih poslova iz djelokruga državnog tijela na temelju ugovora o djelu

– rad osobi zatečenoj u obavljanju službeničkih poslova bez zakonitog akta o prijmu u službu, odnosno rasporedu na radno mjesto

– rad službeniku po nalogu koji je izdan protivno zakonu

– drugo postupanje sukladno posebnom zakonu.

(3) Upravni inspektor može predložiti:

– obnovu postupka u kojem je doneseno rješenje ako su ispunjeni uvjeti propisani zakonom

– pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti i postupka udaljenja iz službe

– preispitivanje organizacije rada radi osiguranja upravnog rješavanja u zakonom predviđenim rokovima

– poduzimanje drugih mjera radi otklanjanja nepravilnosti, nedostataka u radu ili unapređenja rada nadziranog tijela.

Rokovi za izvršenje mjera

Članak 30.

(1) Upravni inspektor obvezan je odrediti primjereni rok za izvršenje mjera.

(2) Ako su izrečene mjere naredbe i zabrane iz članka 29. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, čelnik nadziranog tijela obvezan je mjeru izvršiti u roku određenom u zapisniku.

(3) Ako su zapisnikom izrečene mjere u obliku prijedloga, čelnik tijela obvezan je u roku utvrđenom u zapisniku dostaviti izvješće o postupanju ili razlozima ne postupanja sukladno prijedlogu upravnog inspektora.

(4) Na obrazloženi pisani zahtjev čelnika nadziranog tijela rok za izvršenje mjera iz zapisnika može se produžiti. O produženju roka upravni inspektor obvezan je pisano obavijestiti čelnika nadziranog tijela.

(5) Rok za izvršenje mjera počinje teći danom dostave zapisnika nadziranom tijelu.

(6) Ako čelnik nadziranog tijela izjavi primjedbe na zapisnik, rok za izvršenje mjera počinje teći danom dostave zapisnika ili pisane obavijesti iz članka 26. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona.

Nadzor izvršenja mjera

Članak 31.

(1) Čelnik tijela kojemu je dostavljen zapisnik u skladu s člankom 25. ovoga Zakona dužan je izvršiti izrečene mjere u roku koji je određen zapisnikom.

(2) Čelnik tijela iz stavka 1. ovoga članka dužan je u roku od 15 dana od isteka roka za poduzimanje zapisnikom izrečenih mjera dostaviti upravnom inspektoru izvješće i dokaze o izvršenju mjera.

(3) Nadzor izvršenja izrečenih mjera upravni inspektor obavlja u pravilu posredno, pribavljanjem izvješća i dokaza o provedbi mjera.

(4) Nadzor izvršenja izrečenih mjera može se provesti i neposredno u nadziranom tijelu.

Neizvršenje mjera iz zapisnika

Članak 32. (NN 15/18, 98/19)

Upravni inspektor obvezan je, u slučaju neizvršenja mjere radi uklanjanja nezakonitosti od strane nadziranog tijela, izvijestiti:

– Vladu Republike Hrvatske, ako mjere nisu izvršene od strane tijela državne uprave ili drugih državnih tijela, čiji čelnik neposredno odgovara Vladi

–tijelo državne uprave koje provodi nadzor nad radom nadziranog tijela, u skladu sa zakonom, i

–tijelo državne uprave nadležno za sustav i ustrojstvo državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako mjere nisu izvršene od strane tijela ili upravnog tijela jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Postupanje po predstavkama

Članak 33. (NN 15/18, 14/24)

(1) Upravni inspektor dužan je razmotriti predstavku na rad nadziranog tijela.

(2) Ako navodi u predstavci upozoravaju na moguće nezakonitosti, nepravilnosti odnosno nedostatke u radu nadziranog tijela, upravni inspektor ovlašten je, uz traženje izvješća, uputiti upozorenje nadziranom tijelu radi žurnog otklanjanja mogućih nezakonitosti, nepravilnosti odnosno nedostataka.

(3) Ako se u postupanju po predstavci utvrdi da otklanjanje nezakonitosti, nepravilnosti odnosno nedostataka zahtijeva izricanje mjere, upravni inspektor će po službenoj dužnosti provesti inspekcijski nadzor na način i sukladno ovlastima iz ovoga Zakona.

(4) Ako se u postupanju po predstavci ne utvrde nezakonitosti, nepravilnosti odnosno nedostaci, upravni inspektor o tome će obavijestiti čelnika nadziranog tijela.

(5) Upravni inspektor dužan je obavijestiti podnositelja predstavke o postupanju povodom predstavke.

(6) Ako podnositelj predstavke ponovno podnese predstavku koja u odnosu na prethodno podnesenu ne sadržava nove činjenice, okolnosti ili dokaze, smatra se da je po predstavci postupljeno.

Očevidnik inspekcijskih nadzora

Članak 34. (NN 15/18, 98/19)

(1) Tijelo državne uprave nadležno za poslove upravne inspekcije vodi u elektroničkom obliku očevidnik o obavljenim inspekcijskim nadzorima, poduzetim mjerama i drugim aktima koje upravna inspekcija donosi u okviru svoga djelokruga.

(2) Podatke u očevidnik upisuje upravni inspektor.

(3) Čelnik tijela državne uprave nadležnog za poslove upravne inspekcije pravilnikom propisuje sadržaj, oblik, način vođenja te objavu podataka iz očevidnika iz stavka 1. ovoga članka.

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika upravne inspekcije

Prekid postupanja

Članak 35.

Upravni inspektor prekinut će postupanje u odnosu na akt koji je predmet nadzora do donošenja odluke nadležnog tijela po pravnim lijekovima ili do okončanja sudskog postupka, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Inicijativa za postupanje drugih tijela

Članak 36.

Ako upravni inspektor ocijeni postojanje osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela ili počinjenje prekršaja, dužan je bez odgode obavijestiti nadležno državno odvjetništvo, odnosno podnijeti optužni prijedlog radi pokretanja prekršajnog postupka.

 

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 37. (NN 15/18, 14/24)

(1) Novčanom kaznom za prekršaj u iznosu od 660,00 do 1320,00 eura kaznit će se čelnik nadziranog tijela ako:

1. upravnom inspektoru onemogući nesmetano obavljanje nadzora, odnosno ako u primjerenom roku ne dostavi tražene podatke ili dostavi nepotpune, odnosno netočne podatke (članak 16. stavak 1. i 2.)

2. u roku određenom zapisnikom ne izvrši mjeru naredbe ili zabrane (članak 30. stavak 2.)

3. u roku utvrđenom u zapisniku ne dostavi izvješće o postupanju ili razlozima ne postupanja sukladno prijedlogu upravnog inspektora (članak 30. stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom iz stavka 1. ovog članka kaznit će se čelnik pravne osobe ako na traženje upravnog inspektora ne dostavi tražene podatke ili dostavi nepotpune odnosno netočne podatke (članak 14. stavak 4.).

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Postupci inspekcijskog nadzora i postupanja po predstavkama, započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po odredbama Zakona o upravnoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 63/08.).

Članak 39.

Upravni inspektori zatečeni na poslovima upravne inspekcije na dan stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju raditi na svojim dotadašnjim radnim mjestima te zadržavaju prava iz službe do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Članak 40.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Uredbu o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama (»Narodne novine«, br. 40/12. i 51/12. i 90/13.) s odredbama ovoga Zakona.

(2) Čelnici tijela državne uprave iz stavka 1. ovoga članka dužni su uskladiti pravilnike o unutarnjem redu prema odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu uredbi iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Čelnici tijela državne uprave iz stavka 1. ovoga članka donijet će rješenja o rasporedu državnih službenika za obavljanje poslova upravnog inspektora u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu pravilnika iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 41.

(1) Pravilnike iz članka 13. stavka 3. i članka 34. stavka 3. ovoga Zakona čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove upravne inspekcije donijet će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do stupanja na snagu Pravilnika iz članka 13. stavka 3. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o službenoj iskaznici upravnog inspektora (»Narodne novine«, br. 1/13.).

Članak 42.

(1) Do početka rada upravne inspekcije ureda poslove upravne inspekcije iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona obavljat će državna upravna inspekcija.

(2) Započete postupke inspekcijskog nadzora, do početka rada upravne inspekcije ureda, dovršit će državna upravna inspekcija.

(3) Godišnji plan rada upravne inspekcije ureda za 2018. godinu donijet će predstojnik ureda u roku od 30 dana od dana početka rada upravne inspekcije ureda.

Članak 43.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o upravnoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 63/08.).

Članak 44.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2018.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 98/19

Članak 15.

(1) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave (»Narodne novine«, br. 116/17. i 79/19.) uskladit će se s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Pravilnik o unutarnjem redu tijela državne uprave nadležnog za poslove upravne inspekcije uskladit će se s odredbama uredbe iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu uredbe.

(3) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona tijelo državne uprave nadležno za poslove upravne inspekcije preuzima poslove upravne inspekcije ureda, upravne inspektore ureda, pismohranu i drugu dokumentaciju te opremu i sredstva za rad upravnih inspektora ureda.

(4) Upravni inspektori ureda državne uprave u županijama i državni upravni inspektori, zatečeni u obavljanju poslova upravne inspekcije na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavljaju raditi na svojim dosadašnjim radnim mjestima te zadržavaju prava iz službe do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u skladu s propisima o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu tijela državne uprave nadležnog za poslove upravne inspekcije.

Članak 16.

(1) Pravilnike iz članka 13. stavka 3. i članka 34. stavka 3. Zakona o upravnoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 15/18.) čelnik tijela državne uprave nadležnog za poslove upravne inspekcije uskladit će s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do stupanja na snagu pravilnika iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi Pravilnik o službenoj iskaznici upravnog inspektora (»Narodne novine«, br. 81/18.) i Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika upravne inspekcije (»Narodne novine«, br. 81/18.).

Članak 17.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 14/24

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić