Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 14/2024 (7.2.2024.), Zakon o izmjenama Zakona o upravnoj inspekciji

HRVATSKI SABOR

257

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UPRAVNOJ INSPEKCIJI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o upravnoj inspekciji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. siječnja 2024.

Klasa: 011-02/24-02/06 Urbroj: 71-10-01/1-24-2 Zagreb, 1. veljače 2024.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O UPRAVNOJ INSPEKCIJI

Članak 1.

U Zakonu o upravnoj inspekciji (»Narodne novine« br. 15/18. i 98/19.) u članku 8. stavku 1. i stavku 2. riječ: »stručni« briše se.

Članak 2.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»(1) Nakon provedenoga inspekcijskog nadzora upravni inspektor sastavlja zapisnik o utvrđenim nezakonitostima, nepravilnostima i nedostacima u radu nadziranog tijela.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadržava:

− naznaku predmeta nadzora

− utvrđeno činjenično stanje te povrede zakona ili drugog propisa, nepravilnosti i nedostataka u radu nadziranog tijela

− mjere inspekcijskog nadzora

− uputu o pravu na primjedbe na zapisnik

− obvezu izvješćivanja upravnog inspektora o poduzetim mjerama.

(3) Ako se prilikom provedbe neposrednog inspekcijskog nadzora ne utvrde nepravilnosti, nezakonitosti i nedostaci u radu nadziranog tijela, zapisnik obvezno sadržava:

− naznaku predmeta nadzora

− utvrđeno činjenično stanje

− uputu o pravu na primjedbe na zapisnik.

(4) Ako se prilikom provedbe posrednog inspekcijskog nadzora ne utvrde nezakonitosti, nepravilnosti ili nedostaci u radu nadziranog tijela, o tome će se pisano obavijestiti čelnik nadziranog tijela.«.

Članak 3.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»(1) Upravni inspektor dužan je razmotriti predstavku na rad nadziranog tijela.

(2) Ako navodi u predstavci upozoravaju na moguće nezakonitosti, nepravilnosti odnosno nedostatke u radu nadziranog tijela, upravni inspektor ovlašten je, uz traženje izvješća, uputiti upozorenje nadziranom tijelu radi žurnog otklanjanja mogućih nezakonitosti, nepravilnosti odnosno nedostataka.

(3) Ako se u postupanju po predstavci utvrdi da otklanjanje nezakonitosti, nepravilnosti odnosno nedostataka zahtijeva izricanje mjere, upravni inspektor će po službenoj dužnosti provesti inspekcijski nadzor na način i sukladno ovlastima iz ovoga Zakona.

(4) Ako se u postupanju po predstavci ne utvrde nezakonitosti, nepravilnosti odnosno nedostaci, upravni inspektor o tome će obavijestiti čelnika nadziranog tijela.

(5) Upravni inspektor dužan je obavijestiti podnositelja predstavke o postupanju povodom predstavke.

(6) Ako podnositelj predstavke ponovno podnese predstavku koja u odnosu na prethodno podnesenu ne sadržava nove činjenice, okolnosti ili dokaze, smatra se da je po predstavci postupljeno.«.

Članak 4.

U članku 37. stavku 1. riječi: »5000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 do 1320,00 eura«.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/23-01/83 Zagreb, 26. siječnja 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić