Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 81/2018 (12.9.2018.)

 

Ministarstvo uprave

Na temelju članka 13. stavka 3. Zakona o upravnoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 15/18), ministar uprave donosi

 

PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI UPRAVNOG INSPEKTORA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac i sadržaj službene iskaznice osoba iz članka 2. stavka 2. i članka 6. Zakona o upravnoj inspekciji (u daljnjem tekstu: upravni inspektori) i upisnika o izdanim službenim iskaznicama upravnog inspektora.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, neutralni su i obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Službena iskaznica upravnog inspektora pravokutnog je oblika, u standardnom ISO ID-1 formatu koja na sebi sadrži kontaktni čip za pohranu elektroničkih podataka.

(2) Službena iskaznica je izrađena od PC materijala svijetlo plave i žute boje, s ugrađenim zaštitnim elementima protiv krivotvorenja koji uključuju mikrotekst, pozitiv/negativ, Guilloche pozadinu i zaštitnu linijaturu.

(3) Obrasci službenih iskaznica upravnog inspektora iz članka 3. i članka 4. ovoga Pravilnika i obrazac upisnika o izdanim službenim iskaznicama iz članka 11. ovoga Pravilnika tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

Obrazac službene iskaznice upravnog inspektora iz članka 2. stavka 2. podstavka 1. i članka 6. stavka 2. Zakona o upravnoj inspekciji sadrži:

a) na prednjoj strani:

1. grb Republike Hrvatske u boji,

2. natpis: »REPUBLIKA HRVATSKA«,

3. natpis: »MINISTARSTVO UPRAVE«,

4. elektronički kontaktni čip,

5. naziv: »SLUŽBENA ISKAZNICA DRŽAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA«,

6. ime i prezime državnog upravnog inspektora,

7. fotografiju državnog upravnog inspektora dimenzija 20 × 25 mm,

8. broj upisa u upisnik o izdanim službenim iskaznicama upravnog inspektora.

b) na poleđini:

1. opis ovlasti državnog upravnog inspektora,

2. mjesto i datum izdavanja službene iskaznice državnog upravnog inspektora,

3. pečat Ministarstva uprave i potpis ministra.

Članak 4.

Obrazac službene iskaznice upravnog inspektora iz članka 2. stavka 2. podstavka 2. Zakona o upravnoj inspekciji sadrži:

a) na prednjoj strani:

1. grb Republike Hrvatske u boji,

2. natpis: »REPUBLIKA HRVATSKA«,

3. natpis: »MINISTARSTVO UPRAVE«,

4. elektronički kontaktni čip

5. naziv: »SLUŽBENA ISKAZNICA UPRAVNOG INSPEKTORA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ________________ ŽUPANIJI

6. ime i prezime upravnog inspektora ureda,

7. fotografiju upravnog inspektora ureda dimenzija 20 x 25 mm,

8. broj upisa u upisnik o izdanim službenim iskaznicama upravnog inspektora.

b) na poleđini:

1. opis ovlasti upravnog inspektora ureda,

2. mjesto i datum izdavanja službene iskaznice upravnog inspektora ureda,

3. pečat Ministarstva uprave i potpis ministra.

Članak 5.

Elektronički kontaktni čip iz članka 3. i članka 4. ovoga Pravilnika sadrži:

a) identifikacijski certifikat koji je sredstvo elektroničke identifikacije visoke razine sigurnosti

b) potpisni certifikat koji je kvalificirani certifikat za elektronički potpis i

c) pripadne privatne ključeve kao i ostale podatke potrebne za elektroničku upotrebu službene iskaznice.

Članak 6.

Opis ovlasti upravnog inspektora iz članka 3. i članka 4. ovoga Pravilnika glasi:

»Nositelj ove iskaznice ovlašten je temeljem Zakona o upravnoj inspekciji obavljati nadzor i poduzimati mjere i radnje u okviru svoje ovlasti.«

Članak 7.

Ministarstvo uprave izdaje službenu iskaznicu upravnog inspektora i snosi troškove izdavanja.

Članak 8.

(1) Službena iskaznica upravnog inspektora upotrebljava se prilikom ostvarivanja prava i obveza u okviru ovlasti upravne inspekcije kao sredstvo identifikacije, uz fizičku prisutnost osobe i na daljinu kod korištenja elektroničkih usluga.

(2) Službena iskaznica upravnog inspektora može se upotrebljavati za pristup informacijskim sustavima tijela državne uprave, sigurnu prijavu na elektroničke servise i kvalificirani digitalni potpis dokumenata.

(3) Upravni inspektor ne smije dati svoju službenu iskaznicu na korištenje drugoj osobi ni koristiti službenu iskaznicu koja nije njegova.

(4) Prije korištenja elektroničkih usluga službenu iskaznicu upravnog inspektora potrebno je aktivirati korištenjem dobivenih aktivacijskih podataka i uputa.

(5) Rok važenja službene iskaznice upravnog inspektora i certifikata koji se na iskaznici nalaze je pet godina.

Članak 9.

(1) Upravni inspektor dužan je neposredno nadređenom službeniku i osobi koja vodi upisnik o izdanim službenim iskaznicama upravnog inspektora, bez odgode, prijaviti gubitak, krađu ili sumnju u zlouporabu službene iskaznice korištenjem elektroničke usluge.

(2) Nova službena iskaznica upravnog inspektora izdat će se nakon što se izgubljena ili na drugi način nestala službena iskaznica upravnog inspektora proglasi nevažećom u »Narodnim novinama«.

(3) Do izdavanja nove službene iskaznice čelnik tijela izdat će upravnom inspektoru pisanu ovlast koja zamjenjuje službenu iskaznicu upravnog inspektora.

(4) Pisana ovlast iz stavka 3. ovoga članka, sadrži sve bitne elemente sadržaja službene iskaznice upravnog inspektora.

(5) Upravnom inspektoru izdat će se nova službena iskaznica:

a) kad nastupe razlozi iz stavka 1. ovoga članka

b) u slučaju promjene podataka koji se odnose na upravnog inspektora (npr. ime, prezime, status)

c) kad istekne rok važenja službene iskaznice

d) kad je službena iskaznica oštećena, slomljena ili nije moguće koristiti elektronički dio službene iskaznice.

Članak 10.

(1) Upravni inspektor dužan je u roku od tri dana od dana prestanka obavljanja poslova upravnog inspektora te u slučaju ostvarenja razloga navedenih u članku 9. stavku 5. točkama b), c) i d) dostaviti službenu iskaznicu osobi koja vodi upisnik o izdanim službenim iskaznicama upravnog inspektora, radi evidentiranja statusa nevažeće službene iskaznice u upisniku i poduzimanja radnji u svrhu opoziva certifikata.

(2) Upravnom inspektoru privremeno će se oduzeti službena iskaznica u slučaju privremenog premještaja, upućivanja na rad u drugo tijelo, udaljenja iz službe temeljem odredaba posebnog zakona, odnosno ako se protiv njega provodi istraga ili je podignuta optužnica, do početka ponovnog obavljanja poslova upravnog inspektora odnosno do okončanja postupka.

(3) Privremeno oduzeta službena iskaznica upravnog inspektora pohranjuje se i čuva u Ministarstvu uprave do prestanka razloga iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Podatak o oduzimanju službene iskaznice upravnog inspektora i vraćanju oduzete službene iskaznice upisuje se u rubriku »bilješka« upisnika o izdanim službenim iskaznicama upravnog inspektora.

Članak 11.

(1) Ministarstvo uprave vodi upisnik o izdanim službenim iskaznicama upravnog inspektora.

(2) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. broj upisa,

2. ime i prezime upravnog inspektora,

3. brojčanu oznaku rješenja o rasporedu na radno mjesto upravnog inspektora,

4. datum izdavanja službene iskaznice upravnog inspektora,

5. podatak o datumu i načinu dostave službene iskaznice,

6. datum evidentiranja statusa nevažeće iskaznice,

7. prostor za upis bilješki.

Članak 12.

(1) Svi akti i drugi pisani dokazi koji sadrže podatke koji se upisuju u upisnik o izdanim službenim iskaznicama upravnog inspektora čine sastavni dio upisnika i čuvaju se uz upisnik.

(2) Na postupak dostave službene iskaznice upravnog inspektora primjenjuju se odredbe propisa o osobnoj dostavi akata u upravnom postupku.

Članak 13.

Upravni inspektor koristit će službenu iskaznicu izdanu temeljem prijašnjih propisa do izdavanja službene iskaznice temeljem ovoga Pravilnika, nakon čega će se prethodno izdana službena iskaznica poništiti.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o službenoj iskaznici upravnog inspektora (»Narodne novine«, broj 1/13).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/169

Urbroj: 515-08/1-18-1

Zagreb, 30. kolovoza 2018.

Ministar Lovro Kuščević, dipl. iur., v. r.

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE DRŽAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE UPRAVNOG INSPEKTORA UREDA

OBRAZAC UPISNIKA O IZDANIM SLUŽBENIM ISKAZNICAMA UPRAVNOG INSPEKTORA

Broj upisa

Ime i prezime upravnog inspektora

Brojčana oznaka rješenja o rasporedu na radno mjesto

Datum izdavanja službene iskaznice

Podatak o datumu i načinu dostave službene iskaznice

Datum evidentiranja statusa nevažeće službene iskaznice

Bilješka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić