Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 81/2018 (12.9.2018.)

 

MINISTARSTVO UPRAVE

Na temelju članka 34. stavka 3. Zakona o upravnoj inspekciji (»Narodne novine« broj 15/2018) ministar uprave donosi

 

PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA ELEKTRONIČKOG OČEVIDNIKA UPRAVNE INSPEKCIJE

I. SVRHA I SADRŽAJ ELEKTRONIČKOG OČEVIDNIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, oblik, način vođenja te objava podataka iz očevidnika koji vode državni upravni inspektori i upravni inspektori ureda (u daljnjem tekstu: upravni inspektori), državni službenici koje čelnik tijela ovlasti za provedbu inspekcijskog nadzora te čelnici unutarnjih ustrojstvenih jedinica državne upravne inspekcije.

Članak 2.

U ovom Pravilniku pojmovi imaju sljedeće značenje:

1) očevidnik je skup međusobno povezanih podataka pribavljenih obavljanjem poslova upravne inspekcije sa pripadajućim kontrolnim listama, vezanih na baze znanja i digitalnu arhivu, koji omogućava upisivanje, pregledavanje i ažuriranje podataka.

2) rizik je stupanj vjerojatnosti nastanka štetnih posljedica, uključujući težinu štetnih posljedica, koje mogu nastati nepropisnim postupanjem nadziranog subjekta. Rizik može biti: neznatan, nizak, srednji, visok ili kritičan.

3) kontrolna lista je dokument koji sadrži popis prioritetnih pitanja koja služe upravnom inspektoru kao podsjetnik u radu i kao evidencija zabilježenih stanja pojedinih subjekata nadzora i predmeta inspekcijskog nadzora.

4) odgovor na pitanje je svaki zapis odgovora na pitanje u kontrolnoj listi u strukturiranom obliku (npr. sukladno, nesukladno, nije primjenjivo) te u nestrukturiranom obliku kojim se opisuje inspekcijski nalaz.

5) samoprocjena sukladnosti je postupak u kojem subjekt nadzora samostalno obavlja vlastite provjere i mjerenja sukladnosti rada, primjenom posebnih metoda, u skladu s propisima.

6) baza znanja je skup strukturiranih pravila, činjenica i pojmova različitih pravnih područja, sa pripadajućom kategorizacijom nepravilnosti, inspekcijskih mjera, novčanih kazni za prekršaj, s poveznicom na odgovarajuće odredbe propisa kojima se postiže obavljanje poslova upravne inspekcije u skladu s propisima i ujednačavanje najbolje inspekcijske prakse upravnih inspektora.

Članak 3.

(1) Očevidnik iz članka 1. ovoga Pravilnika vodi se u elektroničkom obliku (u daljnjem tekstu: e-Očevidnik) i sadrži podatke o godišnjem planu rada državne upravne inspekcije, godišnjem planu rada upravne inspekcije ureda, podatke o predstavkama, podatke o obavljenim inspekcijskim nadzorima i pripadajućim zapisnicima, izrečenim mjerama i poduzetim radnjama u skladu s odredbama Zakona o upravnoj inspekciji, kao i drugim aktima koje upravna inspekcija donosi u okviru svoga djelokruga.

(2) Dijelovi e-Očevidnika mogu se ispisati i koristiti u tiskanom obliku, sukladno nadležnosti korisnika podataka iz tiskanog oblika e-Očevidnika.

Članak 4.

(1) Za vođenje e-Očevidnika koristi se informacijski sustav e-Inspektor na način utvrđen uputom za korištenje sustava.

(2) Informacijski sustav e-Inspektor sadrži bazu podataka i digitalnu arhivu te baze znanja i kontrolne liste za državnu upravnu inspekciju i upravnu inspekciju ureda.

(3) Uputa iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio tehničke dokumentacije sustava.

Članak 5.

(1) Informacijskim sustavom e-Inspektor iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika vode se najmanje podaci o:

– nazivu inspekcije (državna upravna inspekcija, upravna inspekcija ureda)

– rednom broju i oznaci spisa predmeta prema propisima o uredskom poslovanju

– vrsti inspekcijskog nadzora (redoviti nadzor, izvanredni nadzor)

– postupanju povodom predstavke (ustupanje nadležnom tijelu i/ili traženje izvješća, obavijest podnositelju predstavke)

– subjektu nadzora (naziv i sjedište nadziranog tijela ili pravne osobe)

– vrsti subjekta nadzora (središnja tijela državne uprave, druga državna tijela, uredi državne uprave u županijama, tijela i upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti)

– datumu neposrednog inspekcijskog nadzora

– datumu otpreme obavijesti o provedbi neposrednog inspekcijskog nadzora

– načinu provedbe inspekcijskog nadzora (neposredni inspekcijski nadzor ili posredni inspekcijski nadzor)

– predmetu inspekcijskog nadzora

– vrsti procijenjenog rizika (prema načinu provedbe inspekcijskog nadzora)

– imenu i prezimenu te ovlasti/nazivu radnog mjesta službenika ovlaštenog za obavljanje poslova upravne inspekcije

– izdanim službenim iskaznicama upravnih inspektora te prava pristupa e-Očevidniku

– popisu kontrolnih lista koje su korištene u inspekcijskom nadzoru,

– datumu sastavljanja i datumu dostave zapisnika o inspekcijskom nadzoru

– broju i vrsti utvrđenih povreda zakona i drugih propisa, nepravilnosti i nedostataka

– broju i vrsti izrečenih inspekcijskih mjera (naredbe, zabrane, prijedlozi)

– primjedbama na zapisnik i postupanju po primjedbama

– neizvršenju mjera iz zapisnika i s tim u vezi poduzimanje odgovarajućih radnji

– obavijesti o namjeri pokretanja prekršajnog postupka

– podnošenju optužnog prijedloga za prekršaj (datum, naziv i adresa suda)

– zatraženoj ocjeni zakonitosti postupanja upravne inspekcije pred nadležnim sudom.

(2) Unos i izmjene podataka o subjektima nadzora u evidencijama (bazi podataka) koje vode nadležna tijela, a kojima se koriste upravni inspektori u informacijskom sustavu iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, mogu obavljati državni službenici koji za to imaju posebno odobrenje čelnika tijela.

II. NAČIN VOĐENJA e-OČEVIDNIKA

Članak 6.

(1) Podatke u e-Očevidnik dužni su upisivati državni službenici iz članka 1. ovoga Pravilnika, pojedinačno, svaki za sebe.

(2) e-Očevidnik može sadržavati i dodatne podatke koji upućuju na uže područje inspekcijskog nadzora.

(3) Podaci u e-Očevidnik upisuju se bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana obavljanja radnje koju je potrebno evidentirati.

(4) Neažurno i netočno vođenje e-Očevidnika predstavlja povredu službene dužnosti.

Članak 7.

(1) Čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove upravne inspekcije i/ili osoba koju čelnik ovlasti te čelnik državne upravne inspekcije imaju pristup svim podacima koje u e-Očevidniku vode državni službenici iz članka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Čelnik unutarnje ustrojstvene jedinice državne upravne inspekcije ima pristup podacima koje u e-Očevidniku vode upravni inspektori i drugi državni službenici ovlašteni za obavljanje poslova upravne inspekcije čiji rad čelnik nadzire.

(3) Predstojnik ureda državne uprave u županiji ima pristup podacima koje u e-Očevidniku vode upravni inspektori i drugi državni službenici ovlašteni za obavljanje poslova upravne inspekcije čiji rad predstojnik nadzire.

III. OBJAVA PODATAKA IZ e-OČEVIDNIKA

Članak 8.

(1) Podaci sadržani u informacijskom sustavu iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika obvezno se koriste za procjenu rizika i izradu godišnjeg izvješća o radu državne upravne inspekcije i godišnjeg izvješća o radu upravne inspekcije ureda kao i za izradu izvješća o pojedinom pitanju iz posebnog upravnog područja, za određeno vremensko razdoblje.

(2) Kontrolne liste pitanja iz baza znanja objavljuju se na portalu središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove upravne inspekcije radi samoprocjena sukladnosti i samoprovjera postupaka, a u svrhu poboljšanja zakonitosti rada i postupanja subjekata nadzora.

(3) Uputom iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika utvrđuju se i pokazatelji uspješnosti po kojima se obavlja statističko praćenje rada nadziranih subjekata i rada upravne inspekcije.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/178

Urbroj: 515-08/1-18-1

Zagreb, 30. kolovoza 2018.

Ministar Lovro Kuščević, dipl. iur., v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić