Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 33/2024 (20.3.2024.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. travnja 202 4. do 30. lipnja 2024.

Hrvatska energetska regulatorna agencija

524

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) i članka 6. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 108/20, 20/22 i 38/23), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 6. sjednici Upravnog vijeća održanoj 19. ožujka 2024. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU PLINOM ZA KRAJNJE KUPCE KOJI NISU KUĆANSTVO ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2024. DO 30. LIPNJA 2024.

I.

Ovom Odlukom određuju se elementi za izračun krajnje cijene zajamčene opskrbe za krajnje kupce koji nisu kućanstvo, odnosno trošak nabave plina i trošak opskrbe plinom za zajamčenu opskrbu, za razdoblje od 1. travnja 2024. do 30. lipnja 2024. godine.

II.

Trošak nabave plina za zajamčenu opskrbu, za sva distribucijska područja u Republici Hrvatskoj, određuje se u iznosu od 0,0281 EUR/kWh.

III.

Trošak opskrbe plinom za zajamčenu opskrbu, za sva distribucijska područja u Republici Hrvatskoj, određuje se u iznosu od 0,0071 EUR/kWh.

IV.

Trošak distribucije plina, odnosno iznos tarifne stavke za distribuiranu količinu plina i fiksna mjesečna naknada za pojedini tarifni model, za pojedino distribucijsko područje u Republici Hrvatskoj određuju se prema Odluci o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina.

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2024.

Klasa: 391-35/23-01/21 Urbroj: 371-04-24-5 Zagreb, 19. ožujka 2024.

Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća mr. sc. Željko Vrban, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić