Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 146/2023 (8.12.2023.), Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede

2026

Na temelju članka 56. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.), Ministarstvo poljoprivrede uz prethodno dobivenu suglasnost Ministarstva financija, klasa: 011-01/22-05/351; urbroj: 513-05-02-23-9 od 25. rujna 2023. godine, donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA I NAČINU KORIŠTENJA NENAMJENSKIH DONACIJA I VLASTITIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se mjerila i način korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Korisnici).

(2) Iznimno, odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na Korisnika Hrvatski veterinarski institut.

Članak 2.

(1) Korisnici mogu ostvarivati donacije od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekta izvan općeg proračuna za koje nije utvrđena njihova namjena.

(2) Vlastiti prihodi Korisnika su prihodi koje Korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna i odnose se na poslove:

– obavljanja ugostiteljskih usluga

– davanje u zakup poslovnih i drugih prostora

– obavljanjem djelatnosti istraživanja u području poljoprivrednih proizvoda, odnosno samostalnim obavljanjem znanstvene, stručne i općekorisne funkcije za Republiku Hrvatsku kada je neophodno da se proizvede određena količina poljoprivrednih proizvoda

– laboratorijskim analizama

– nadzorima stručnih osoba nad sjemenskom proizvodnjom i nasadima

– drugih uslužnih djelatnosti

– prodajom proizvoda i robe

– pružanjem usluga

– i drugi slični poslovi.

(3) Obavljanjem poslova iz stavka 2. ovoga članka, Korisnici ostvaruju prihode u skladu sa Zakonom o proračunu (u daljnjem tekstu: vlastiti prihodi).

(4) U smislu ovoga Pravilnika, iznosi što ih Korisnici naplaćuju za djelatnosti iz stavka 3. ovoga članka smatraju se prihodima ostvarenim na tržištu.

(5) Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na prihode i primitke iz ostalih izvora financiranja koji nisu uređeni ovim Pravilnikom.

II. POSTUPANJE KOD NENAMJENSKIH DONACIJA I NAČIN KORIŠTENJA NENAMJENSKIH DONACIJA

Članak 3.

(1) Najava nenamjenskih donacija od strane donatora počinje upućivanjem pisane namjere čelniku Korisnika o vrsti i vrijednosti donacije.

(2) Upravljačko tijelo Korisnika, na prijedlog čelnika, donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju nenamjenske donacije te o načinu korištenja prihvaćene donacije.

(3) Ukoliko je vrijednost nenamjenske donacije veća od 13.273,28 eura, odluka o prihvaćanju i načinu korištenja donacije može se donijeti tek po dobivenoj suglasnosti Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(4) Čelnik Korisnika pisanim putem izvješćuje donatora o prihvaćanju/neprihvaćanju donacije.

(5) U slučaju donošenja odluke o prihvaćanju i načinu korištenja donacije, čelnik Korisnika i donator sklapaju ugovor o donaciji.

(6) Ugovor iz stavka 5. ovog članka se ne sklapa ako je donator fizička osoba.

(7) Korisnik, koji je primio nenamjensku donaciju, dužan je na svojoj mrežnoj stranici, na lako dostupan i pretraživ način i u strojno čitljivom obliku, objaviti informacije o primljenoj nenamjenskoj donaciji (podaci o donatoru, vrsti i vrijednosti donacije).

(8) Dobivene donacije ne mogu se koristiti za sponzorstva i donacije.

(9) Stjecanje nefinancijske dugotrajne imovine bez naknade (sredstvima nenamjenske financijske donacije ili donacije nefinancijske dugotrajne imovine u fizičkom obliku), ako bi takvo stjecanje prouzročilo značajnije troškove za Republiku Hrvatsku, moguće je samo uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

III. NAČIN KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA

Članak 4.

(1) Vlastiti prihodi iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika koriste se za:

– podmirenje rashoda nastalih obavljanjem poslova iz kojih su ostvareni

– podmirenje obveza po ugovorima o dugoročnim zajmovima i kreditima, a koje su Korisnici sklopili sukladno odredbama članka 109. Zakona o proračunu

– podmirenje neprihvatljivih troškova u projektima koji su financirani sredstvima Europske unije, a koja su Korisnici dužni uplatiti u proračun Europske unije na temelju zahtjeva za uplatu nadležnih tijela Europske unije sukladno odredbama članka 74. Zakona o proračunu.

(2) Nakon podmirenja rashoda iz stavka 1. ovog članka, preostali prihodi mogu se koristiti za:

– podmirivanje rashoda za razvoj svoje djelatnosti

– podmirenje ostalih rashoda redovne djelatnosti.

(3) Korisnici mogu preuzeti obveze iz ugovora koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama, a koja će se financirati vlastitim prihodima, isključivo na način propisan člankom 48. Zakona o proračunu.

Članak 5.

Vlastite prihode koje Korisnici ne iskoriste u tekućoj godini, prenose se u slijedeću proračunsku godinu, a ostvareni višak prihoda koristi se u skladu sa propisima kojima se uređuje proračun i općim aktima Korisnika te ovim Pravilnikom.

IV. PRAĆENJE, EVIDENTIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE O NENAMJENSKIM DONACIJAMA I VLASTITIM PRIHODIMA

Članak 6.

(1) Nadzor nad ostvarivanjem i korištenjem nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda u skladu s odredbama ovoga Pravilnika provodi Ministarstvo.

(2) Korisnici koji ostvaruju nenamjenske donacije i vlastite prihode podnose Ministarstvu polugodišnje i godišnje izvješće o ostvarenju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda.

(3) Rok za dostavu polugodišnjeg izvješća je 31. srpnja tekuće godine, a godišnjeg 7. veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

(4) Ministarstvo može od Korisnika, u svakom trenutku, zahtijevati dodatne izvještaje i dokumentaciju o ostvarenju i načinu raspodjele nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda.

(5) Korisnici koji ostvaruju nenamjenske donacije i vlastite prihode dužni su ih evidentirati sukladno propisima kojima je uređeno proračunsko računovodstvo.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

(1) Upravljačko tijelo Korisnika koji ostvaruje nenamjenske donacije i vlastite prihode, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, uz prethodno dobivenu suglasnost Ministarstva, donosi odluku kojom se uređuje ostvarivanje i korištenje nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda.

(2) Upravljačko tijelo Korisnika koji ostvaruje samo jedan od navedenih prihoda, donosi odluku o ostvarivanju i korištenju te vrste prihoda.

(3) Odluka upravljačkog tijela Korisnika mora biti u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/22-01/76

Urbroj: 525-05/134-23-16

Zagreb, 17. listopada 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić