Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 24/2024 (29.2.2024.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju

Vlada Republike Hrvatske

381

Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, br. 138/21. i 83/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. veljače 2024. donijela

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAKNADI ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITU KOGENERACIJU

I.

U Odluci o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (»Narodne novine«, broj 31/23.), u točki I. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Ovom Odlukom određuje se visina naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju za krajnje kupce električne energije koji sukladno uredbi kojom se uređuju kriteriji za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visoko­učinkovitu kogeneraciju imaju pravo na umanjenu naknadu, u skladu sa Smjernicama o državnim potporama za klimu, zaštitu okoliša i energiju za 2022. (SL C 80, 18. 2. 2022.) i Odlukom Europske komisije broj SA.102294 (2022/N), od 31. siječnja 2023.«.

II.

Točka III. mijenja se i glasi:

»Visina naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju iznosi 0,013239 EUR/kWh za sve krajnje kupce električne energije.

Iznimno od stavka 1. ove točke visina naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju za krajnje kupce električne energije koji sukladno uredbi kojom se uređuju kriteriji za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju imaju pravo na umanjenu naknadu, iznosi:

 

Razred električnog intenziteta

Raspon električnog

intenziteta

Iznos visine naknade

R1

od 5 % do uključivo 10 %

0,007943 EUR/kWh

R2

veći od 10 % do uključivo 20 %

0,005296 EUR/kWh

R3

veći od 20 %

0,003310 EUR/kWh

 

 

Iznimno od stavka 1. ove točke, visina naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju za krajnje kupce električne energije koji sukladno uredbi kojom se uređuju kriteriji za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visoko­učinkovitu kogeneraciju imaju pravo na umanjenje visine naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju sukladno prijelaznim pravilima za umanjenje visine naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju, iznosi:

 

Razred električnog intenziteta

Iznos visine naknade po godinama

2024. – 2026.

2027.

2028.

R1

0,010591 EUR/kWh

0,011915 EUR/kWh

0,013239 EUR/kWh

R2

0,007943 EUR/kWh

0,010591 EUR/kWh

0,013239 EUR/kWh

R3

0,005296 EUR/kWh

0,009267 EUR/kWh

0,013239 EUR/kWh

 

 

U naknadu za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju iz stavaka 1., 2. i 3. ove točke nije uključen porez na dodanu vrijednost.«.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2024.

Klasa: 022-03/24-04/87

Urbroj: 50301-05/31-24-2

Zagreb, 29. veljače 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić