Povezani zakoni

Zakon o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju

NN 123/23 

na snazi od 31.10.2023.

Uživajte...

Baza je ažurirana 21.05.2024. 

zaključno sa NN 58/24

I. OPĆE ODREDBE

Predmet normiranja

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuju akademski naziv, stručni naziv i akademski stupanj te njihovo stjecanje, korištenje i ujednačavanje.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Akademski naziv, stručni naziv i akademski stupanj

Članak 2.

(1) Akademski naziv stječe student koji završi sveučilišni prijediplomski studij, sveučilišni diplomski studij, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij te sveučilišni specijalistički studij.

(2) Stručni naziv stječe student koji završi stručni kratki studij, stručni prijediplomski studij te stručni diplomski studij.

(3) Akademski stupanj stječe student koji završi doktorski studij.

II. STJECANJE AKADEMSKOG NAZIVA I AKADEMSKOG STUPNJA

Stjecanje akademskog naziva završetkom sveučilišnoga prijediplomskog studija

Članak 3.

(1) Završetkom sveučilišnoga prijediplomskog studija student stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) uz naznaku struke.

(2) Kratica naziva iz stavka 1. ovoga članka je univ. bacc. uz naznaku struke i stavlja se iza imena i prezimena osobe.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, završetkom sveučilišnoga prijediplomskog studija za programe iz područja tehničkih znanosti i neke programe iz područja biotehničkih znanosti student stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer.

(4) Programe iz područja biotehničkih znanosti iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje odlukom Rektorski zbor.

(5) Kratica naziva iz stavka 3. ovoga članka je univ. bacc. ing. uz naznaku struke i stavlja se iza imena i prezimena osobe.

Stjecanje akademskog naziva završetkom sveučilišnoga diplomskog studija

Članak 4.

(1) Završetkom sveučilišnoga diplomskog studija i sveučilišnoga integriranoga prijediplomskog i diplomskog studija student stječe akademski naziv sveučilišni magistar uz naznaku struke.

(2) Kratica naziva iz stavka 1. ovoga članka je univ. mag. uz naznaku struke i stavlja se iza imena i prezimena osobe.

(3) Završetkom sveučilišnoga diplomskog studija ili sveučilišnoga integriranoga prijediplomskog i diplomskog studija za programe iz područja tehničkih znanosti i neke programe iz područja biotehničkih znanosti student stječe akademski naziv sveučilišni magistar inženjer uz naznaku struke.

(4) Programe iz područja biotehničkih znanosti iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje odlukom Rektorski zbor.

(5) Kratica naziva iz stavka 3. ovoga članka je univ. mag. ing. uz naznaku struke i stavlja se iza imena i prezimena osobe.

(6) Završetkom sveučilišnoga integriranoga prijediplomskog i diplomskog studija medicine, dentalne medicine ili veterine student stječe akademski naziv doktor uz naznaku struke.

(7) Kratica naziva iz stavka 6. ovoga članka je dr. uz naznaku struke i stavlja se iza imena i prezimena osobe.

Stjecanje akademskog stupnja završetkom doktorskog studija

Članak 5.

(1) Završetkom doktorskog studija student stječe akademski stupanj doktor znanosti odnosno doktor umjetnosti uz naznaku znanstvenog područja odnosno umjetničkog područja.

(2) Kratica akademskog stupnja iz stavka 1. ovoga članka je dr. sc. uz naznaku znanstvenog područja odnosno dr. art. i stavlja se ispred imena i prezimena osobe.

Stjecanje akademskog naziva završetkom sveučilišnoga specijalističkog studija

Članak 6.

(1) Završetkom sveučilišnoga specijalističkog studija student stječe akademski naziv specijalist uz naznaku struke, koji se može koristiti uz akademski naziv iz članka 4. ovoga Zakona.

(2) Kratica naziva iz stavka 1. ovoga članka je spec. uz naznaku struke, može se koristiti uz kraticu akademskog naziva iz članka 4. ovoga Zakona i stavlja se iza imena i prezimena osobe.

(3) Završetkom sveučilišnoga specijalističkog studija iz područja medicine, veterine, dentalne medicine, farmacije, medicinske biokemije, psihologije i drugog područja za koje je posebnim zakonom propisano specijalističko usavršavanje student stječe akademski naziv sveučilišni specijalist uz naznaku struke, koji se može koristiti uz akademski naziv iz članka 4. ovoga Zakona.

(4) Kratica naziva iz stavka 3. ovoga članka je univ. spec. uz naznaku struke, može se koristiti uz kraticu akademskog naziva iz članka 4. ovoga Zakona i stavlja se iza imena i prezimena osobe.

Popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva

Članak 7.

(1) Popis ujednačenih akademskih naziva i ujednačenih akademskih stupnjeva i njihovih kratica za sveučilišne studije, neovisno o sveučilištu ili njegovoj sastavnici na kojoj se izvode, odlukom utvrđuje Agencija za znanost i visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) na prijedlog Rektorskog zbora, u skladu s ovim Zakonom, a objavljuje se na njezinim mrežnim stranicama.

(2) Popis iz stavka 1. ovoga članka Agencija na prijedlog Rektorskog zbora dužna je dopuniti akademskim nazivima ili akademskim stupnjevima u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

(3) Popis iz stavka 1. ovoga članka sadrži akademske nazive i akademske stupnjeve koji su usklađeni s akademskim nazivima i akademskim stupnjevima standarda kvalifikacija upisanih u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

(4) Prijedlog za dopunu popisa iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Agenciji prije izdavanja dopusnice za izvođenje novoga sveučilišnog studija ili izmjena postojećeg sveučilišnog studija.

III. STJECANJE STRUČNOG NAZIVA

Stjecanje stručnog naziva završetkom stručnoga kratkog studija

Članak 8.

(1) Završetkom stručnoga kratkog studija student stječe stručni naziv pristupnik uz naznaku struke.

(2) Kratica naziva iz stavka 1. ovoga članka je pristup. uz naznaku struke i stavlja se iza imena i prezimena osobe.

Stjecanje stručnog naziva završetkom stručnoga prijediplomskog studija

Članak 9.

(1) Završetkom stručnoga prijediplomskog studija student stječe stručni naziv prvostupnik (baccalaureus) uz naznaku struke.

(2) Kratica naziva iz stavka 1. ovoga članka je bacc. uz naznaku struke i stavlja se iza imena i prezimena osobe.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, završetkom stručnoga prijediplomskog studija za programe iz područja tehničkih znanosti i neke programe iz područja biotehničkih znanosti student stječe stručni naziv prvostupnik (baccalaureus) inženjer uz naznaku struke.

(4) Programe iz područja biotehničkih znanosti iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje odlukom Rektorski zbor odnosno Zbor veleučilišta.

(5) Kratica naziva iz stavka 3. ovoga članka je bacc. ing. uz naznaku struke i stavlja se iza imena i prezimena osobe.

Stjecanje stručnog naziva završetkom stručnoga diplomskog studija

Članak 10.

(1) Završetkom stručnoga diplomskog studija student stječe stručni naziv magistar uz naznaku struke.

(2) Kratica naziva iz stavka 1. ovoga članka je mag. uz naznaku struke i stavlja se iza imena i prezimena osobe.

(3) Završetkom stručnoga diplomskog studija za programe iz područja tehničkih znanosti i neke programe iz područja biotehničkih znanosti student stječe stručni naziv magistar inženjer uz naznaku struke.

(4) Programe iz područja biotehničkih znanosti iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje odlukom Rektorski zbor odnosno Zbor veleučilišta.

(5) Kratica naziva iz stavka 3. ovoga članka je mag. ing. uz naznaku struke i stavlja se iza imena i prezimena osobe.

Popis stručnih naziva

Članak 11.

(1) Popis ujednačenih stručnih naziva i njihovih kratica za stručne studije, neovisno o visokom učilištu na kojem se izvode, odlukom utvrđuje Agencija na zajednički prijedlog Rektorskog zbora i Zbora veleučilišta, u skladu s ovim Zakonom, a objavljuje se na njezinim mrežnim stranicama.

(2) Popis iz stavka 1. ovoga članka Agencija je na zajednički prijedlog Rektorskog zbora i Zbora veleučilišta dužna dopuniti stručnim nazivima u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

(3) Popis iz stavka 1. ovoga članka sadrži stručne nazive koji su usklađeni sa stručnim nazivima standarda kvalifikacija upisanih u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

(4) Prijedlog za dopunu popisa iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Agenciji prije izdavanja dopusnice za izvođenje novoga stručnog studija ili izmjena postojećega stručnog studija.

(5) Agencija će na zajednički prijedlog Rektorskog zbora i Zbora veleučilišta utvrditi i objaviti na njezinim mrežnim stranicama popis odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se ujednačava stručni naziv stečen završetkom stručnoga dodiplomskog studija iz članka 15. stavka 3. ovoga Zakona, u trajanju kraćem od tri godine, u skladu s uputama koje donosi ministarstvo nadležno za visoko obrazovanje.

(6) Upute vezane za područje biomedicine iz stavka 4. ovoga članka ministarstvo nadležno za visoko obrazovanje donosi uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za zdravstvo.

Ujednačavanje akademskog ili stručnog naziva te akademskog stupnja kada se studij više ne izvodi ili nije iste vrste

Članak 12.

(1) Kada se studij akreditiran u Republici Hrvatskoj više ne izvodi ili nije iste vrste, ujednačavanje akademskog ili stručnog naziva te akademskog stupnja koji su stečeni prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 119/22.), u smislu članka 15. stavka 2. ovoga Zakona, provodi se u posebnom postupku koji provodi Agencija.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka visoko učilište ili pravni slijednik visokog učilišta koje je izvodilo studij svojim će općim aktom po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Agencije utvrditi akademski ili stručni naziv s kojim će se ujednačiti akademski ili stručni naziv stečen završetkom sveučilišnog ili stručnog studija ustrojenog prema programima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 119/22.).

(3) Ako visoko učilište iz stavka 2. ovoga članka nema pravnog slijednika, Agencija će rješenjem odrediti visoko učilište koje će donijeti opći akt iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Rješenje iz stavka 3. ovoga članka donosi Agencija po podnošenju urednog zahtjeva stranke koja traži izdavanje uvjerenja o ujednačavanju stručnog ili akademskog naziva ili akademskog stupnja.

(5) Zahtjev iz stavka 4. ovoga članka podnosi se Agenciji.

(6) Protiv rješenja Agencije iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(7) Agencija daje traženo stručno mišljenje iz stavka 2. ovoga članka u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva visokog učilišta, a na temelju usporedbe stečenih kompetencija na studijima koji se ujednačavaju.

(8) Mišljenje Agencije iz stavka 2. ovoga članka obvezujuće je za visoko učilište u postupku ujednačavanja te se, jednom dano, može upotrijebiti u svim postupcima priznavanja zasnovanima na istom činjeničnom temelju.

(9) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka visoko učilište odnosno pravni slijednik visokog učilišta izdaje uvjerenje bez naknade.

IV. KORIŠTENJE AKADEMSKOG NAZIVA, STRUČNOG NAZIVA I AKADEMSKOG STUPNJA

Korištenje akademskog naziva, stručnog naziva i akademskog stupnja

Članak 13.

(1) Akademski naziv, stručni naziv i akademski stupanj unose se u potvrdu, uvjerenje, svjedodžbu odnosno diplomu o završenom studiju te u dopunsku ispravu o studiju.

(2) Akademski naziv, stručni naziv i akademski stupanj na hrvatskom jeziku u potvrdi, uvjerenju, svjedodžbi odnosno diplomi te u dopunskoj ispravi o studiju, koje se izdaju na stranom jeziku, prevode se u odgovarajuće nazive koje su prihvaćene u odnosnom jeziku.

(3) Stečeni akademski naziv, stručni naziv i akademski stupanj koriste se u skladu s potvrdom, uvjerenjem, svjedodžbom odnosno diplomom o završenom studiju.

V. PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršajne kazne

Članak 14.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 do 2000,00 eura kaznit će se, na način i u postupku u skladu sa zakonom koji uređuje prekršajni postupak, fizička osoba koja upotrebljava akademski naziv ili stručni naziv ili akademski stupanj i njegovu kraticu protivno odredbama članka 3. stavaka 2. i 5., članka 4. stavaka 2., 5. i 7., članka 5. stavka 2., članka 6. stavaka 2. i 4., članka 8. stavka 2., članka 9. stavaka 2. i 5., članka 10. stavaka 2. i 5. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 7000,00 eura kaznit će se, na način i u postupku u skladu sa zakonom koji uređuje prekršajni postupak, pravna osoba koja izda potvrdu, uvjerenje, svjedodžbu odnosno diplomu o završenom studiju te dopunsku ispravu o studiju protivno akademskim i stručnim nazivima te akademskom stupnju i odgovarajućim kraticama utvrđenim u odredbama članka 2., članka 3. stavaka 1., 2., 3. i 5., članka 4. stavaka 1., 2., 3., 5., 6. i 7., članka 5., članka 6., članka 8., članka 9. stavaka 1., 2., 3. i 5., članka 10. stavaka 1., 2., 3. i 5. ovoga Zakona.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 do 5000,00 eura kaznit će se, na način i u postupku u skladu sa zakonom koji uređuje prekršajni postupak, i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Usklađivanje odredbi stečenih akademskih i stručnih naziva i akademskog stupnja prema ranije važećim propisima

Članak 15.

(1) Osobe koje su završile sveučilišni ili stručni studij prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 119/22.) imaju pravo koristiti odgovarajući akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj utvrđen ovim Zakonom, u skladu s člankom 114. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 119/22.).

(2) Akademski naziv ili stručni naziv ili akademski stupanj stečen prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 119/22.), u smislu prava koja iz toga proizlaze, izjednačen je s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem utvrđenim ovim Zakonom.

(3) Stručni naziv stečen završetkom:

– sveučilišnoga dodiplomskog studija, čijim završetkom se stječe visoka stručna sprema (VSS), ujednačen je s akademskim nazivom sveučilišni magistar uz naznaku struke ili sveučilišni magistar inženjer uz naznaku struke ili doktor uz naznaku struke, u skladu s člankom 4. ovoga Zakona

– stručnoga dodiplomskog studija, u trajanju kraćem od tri godine čijim završetkom se stječe viša stručna sprema (VŠS), ujednačen je s odgovarajućim stručnim nazivom pristupnik uz naznaku struke, u skladu s člankom 8. ovoga Zakona ili s odgovarajućim stručnim nazivom prvostupnik (baccalaureus) uz naznaku struke ili prvostupnik (baccalaureus) inženjer uz naznaku struke.

(4) Visoka učilišta na kojima je stečen stručni naziv završetkom stručnoga dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine mogu predložiti odgovarajući stručni naziv Rektorskom zboru i Zboru veleučilišta radi utvrđivanja prijedloga popisa odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica.

(5) Stručni naziv stečen završetkom:

– stručnoga dodiplomskog studija, u trajanju od tri godine čijim završetkom se stječe viša stručna sprema (VŠS), ujednačen je sa stručnim nazivom prvostupnik (baccalaureus) uz naznaku struke ili stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer uz naznaku struke, u skladu s člankom 9. ovoga Zakona

– stručnoga dodiplomskog studija, u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom se stječe visoka stručna sprema (VSS), ujednačen je sa stručnim nazivom magistar uz naznaku struke, u skladu s člankom 10. ovoga Zakona, a osobe koje su stekle takve stručne nazive zadržavaju prava koja proizlaze iz stečene visoke stručne spreme

– poslijediplomskoga stručnog studija koji se izvodi na sveučilištu ujednačen je s akademskim nazivom specijalist uz naznaku struke, u skladu s člankom 6. ovoga Zakona.

(6) Akademski stupanj doktora znanosti stečen završetkom sveučilišnoga poslijediplomskoga znanstvenog studija, akademski stupanj doktora umjetnosti stečen završetkom poslijediplomskoga umjetničkog studija te akademski stupanj doktora znanosti stečen obranom disertacije izvan doktorskog studija ujednačeni su s akademskim stupnjem doktora znanosti odnosno doktora umjetnosti iz članka 5. ovoga Zakona.

Zatečeni akademski stupanj i stručni naziv magistra

Članak 16.

(1) Osobe koje su završile sveučilišni poslijediplomski znanstveni studij kojim se stječe akademski stupanj magistra znanosti te osobe koje su završile sveučilišni poslijediplomski umjetnički studij kojim se stječe akademski stupanj magistra umjetnosti, prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 119/22.), zadržavaju akademski stupanj magistra znanosti (mr. sc.) odnosno magistra umjetnosti (mr. art.).

(2) Osobe koje su završile poslijediplomski stručni ili umjetnički studij na veleučilištu ili visokoj školi prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 119/22.) zadržavaju stečeni stručni naziv magistar odnosno magistra (mr.).

Donošenje popisa akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva

Članak 17.

Agencija će popise iz članka 7. stavka 1. i članka 11. stavka 1. ovoga Zakona objaviti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Zatečeni stručni naziv ili akademski stupanj za vojna i vjerska visoka učilišta

Članak 18.

Za osobe koje su do 8. listopada 1991. stekle diplome ili druge isprave na visokim vojnim ili vjerskim učilištima na području bivše SFRJ, za koje se ne može utvrditi odgovarajući stručni naziv ili akademski stupanj, ministarstvo nadležno za visoko obrazovanje utvrdit će stručni naziv ili akademski stupanj na temelju prethodno pribavljenog mišljenja Ministarstva obrane odnosno Komisije za odnose s vjerskim zajednicama Vlade Republike Hrvatske.

Donošenje općeg akta visokog učilišta

Članak 19.

Visoko učilište odnosno pravni sljednik visokog učilišta koje je izvodilo studij će opći akt iz članka 12. stavka 2. ovoga Zakona donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Prestanak važenja ranije važećih propisa

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, br. 107/07. i 118/12.).

Stupanje na snagu

Članak 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić