Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 135/2023 (10.11.2023.), Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1844

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE ZA PROIZVOĐAČE ŠEĆERNE REPE ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2027. GODINE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/23-04/404, urbroj: 50301-05/31-23-4 od 25. listopada 2023. godine.

Dodjela potpore

Članak 2.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2019/316 оd 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51I, 22. 2. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013).

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

– prihvatljiva površina je poljoprivredna površina na kojoj se proizvodi šećerna repa;

– potpora je potpora male vrijednosti namijenjena proizvođačima šećerne repe;

– korisnik potpore je proizvođač šećerne repe koji je ostvario pravo na potporu iz Programa.

Potpora

Članak 4.

(1) Iznos potpore utvrđuje se prema prihvatljivim površinama pod šećernom repom upisanim u Upisnik poljoprivrednika i utvrđenim u Jedinstvenom zahtjevu za potporu u godini podnošenja Zahtjeva za potporu iz Programa i ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Zahtjev).

(2) Korisnici potpore u godini sjetve šećerne repe i podnošenja Zahtjeva ostvaruju pravo na isplatu potpore sukladno prihvatljivim i utvrđenim površinama pod šećernom repom uz primjenu nominalnog jediničnog iznosa potpore iz Priloga ovoga Pravilnika.

(3) U slučaju da ukupno podneseni Zahtjevi prelaze iznos maksimalno raspoloživih sredstava Programa za pojedinu programsku godinu, jedinični iznos potpore proporcionalno će se smanjiti.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika potpore

Članak 5.

Prihvatljivi korisnici potpore iz Programa i ovoga Pravilnika su proizvođači šećerne repe koji su:

– upisani u Upisnik poljoprivrednika;

– podnijeli Zahtjev.

Obveze korisnika potpore

Članak 6.

Korisnici potpore dužni su u godini podnošenja Zahtjeva u sklopu plodoreda na svom gospodarstvu osigurati sjetvu šećerne repe.

Podnošenje Zahtjeva

Članak 7.

(1) Proizvođač šećerne repe iz članka 5. ovoga Pravilnika popunjava Zahtjev putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

(2) Po popunjavanju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Program potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine«.

(3) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj je dužan priložiti:

– popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima ili

– popunjenu i ovjerenu Izjavu da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima.

(4) Iznimno, u 2023. godini smatra se da je Zahtjev podnesen, podnošenjem Jedinstvenog zahtjeva za 2023. godinu za površine pod šećernom repom.

(5) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka u 2024., 2025., 2026. i 2027. godini podnosi se u roku za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za potporu, a najkasnije do 30. lipnja.

(6) Obrasce iz stavka 3. ovoga članka objavljuje Agencija za plaćanja na svojim službenim mrežnim stranicama (www.apprrr.hr).

Administrativna kontrola i kontrola na terenu

Članak 8.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu obradu Zahtjeva i kontrolu na terenu u skladu sa člancima 140. i 141. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22) (u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi).

(2) Kontrola na terenu u okviru Programa i ovoga Pravilnika provodi se u sklopu kontrole na terenu prihvatljivosti Jedinstvenog zahtjeva za potporu.

(3) Prihvatljivim se smatraju isključivo Zahtjevi podneseni na način propisan u članku 7. ovoga Pravilnika.

(4) Zahtjevi podneseni nakon roka propisanog u članku 7. stavcima 4. i 5. ovoga Pravilnika, neće se razmatrati.

(5) U slučaju da se tijekom administrativne kontrole utvrdi da Zahtjev nije dostavljen Agenciji za plaćanja sukladno članku 7. ovoga Pravilnika i/ili da nije priložena potrebna dokumentacija propisana u članku 7. ovoga Pravilnika podnositelj Zahtjeva će biti isključen iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.

(6) Ukoliko se tijekom administrativne kontrole utvrdi da su informacije na Izjavi iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika dostavljene od strane podnositelja neistinite ili netočne, svi podneseni Zahtjevi povezanih subjekata podnositelja bit će odbijeni, a podnositelji isključeni iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.

(7) Nakon provedenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja u skladu sa člankom 15. Zakona o poljoprivredi donosi:

– Odluku o odobrenju isplata podnositeljima Zahtjeva koji su udovoljili uvjetima za dodjelu potpore iz Programa, koja sadrži i obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti u skladu sa člankom 6. Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 i

– Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje prava potpore iz Programa podnositeljima koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(8) Agencija za plaćanja Odluke iz stavka 7. ovoga članka podnositeljima Zahtjeva dostavlja u skladu s člankom 15. stavkom 2. Zakona o poljoprivredi putem AGRONET-a ili preporučenom poštom s povratnicom.

Žalbe

Članak 9.

Na odluke iz članka 8. stavka 7. ovoga Pravilnika može se podnijeti žalba Ministarstvu poljoprivrede u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi.

Povrat potpore

Članak 10.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi.

Zaštita osobnih podataka

Članak 11.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Stupanje na snagu

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/57 Urbroj: 525-06/208-23-1 Zagreb, 8. studenoga 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG

Tablica: Raspored nominalnog jediničnog iznosa potpore

 

Razvrstavanje poljoprivrednih gospodarstava s obzirom na površinu pod šećernom repom

Iznos potpore za površine pod šećernom repom u pripadajućem razredu, euro/ha

1) do 40,00 ha

530

2) od 40,01 do 200,00 ha*

330

3) više od 200,00 ha**

130

* obračun potpore se obavlja degresivno prema pripadajućim površinama u razredima 1. i 2.

** obračun potpore se obavlja degresivno prema pripadajućim površinama u razredima 1. – 3.

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić