Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 35/2024 (22.3.2024.), Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2024. do 2026. godine

Ministarstvo poljoprivrede

552

Na temelju članka 39. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE ZA UNAPRJEĐENJE UZGOJA OVACA I KOZA ZA RAZDOBLJE OD 2024. DO 2026. GODINE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovime se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2024. do 2026. godine (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/24-04/67, urbroj: 50301-05/31-24-5 od 29. veljače 2024. godine.

Članak 2.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2023/2391 оd 4. listopada 2023. o izmjeni uredbi (EU) br. 717/2014, (EU) br. 1407/2013, (EU) br. 1408/2013 i (EU) br. 360/2012 u pogledu de minimis potpora za preradu i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture te Uredbe (EU) br. 717/2014 u pogledu ukupnog iznosa de minimis potpora dodijeljenih jednom poduzetniku, njezina razdoblja primjene i drugih pitanja (SL L 2023/2391, 5. 10. 2023.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1408/2013).

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) uzgojno valjano grlo je uzgojno valjana životinja čiste pasmine upisana u pasminske matične knjige

b) JRDŽ je Jedinstveni registar držanih životinja koji vodi Ministarstvo poljoprivrede

c) uzgojni program je skup sustavnih djelovanja, uključujući bilježenje, selekciju, uzgoj i razmjenu uzgojno valjanih životinja koje je osmišljeno i provodi se radi očuvanja ili poboljšanja željenih fenotipskih i/ili genotipskih obilježja u ciljnoj uzgojnoj populaciji

d) uzgojno-selekcijski rad je provedba uzgojnih programa

e) uzgojno valjano stado ovaca i/ili koza je stado rasplodnih ovaca i koza čiji vlasnici se pridržavaju svih propisanih mjera i postupaka kojima se želi postići zadani uzgojni cilj sukladno uzgojnim programima.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

Članak 4.

(1) Korisnici potpore su poljoprivrednici u smislu članka 3. stavka 1. točke a. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21., 152/22.) upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji sudjeluju u provedbi uzgojnih programa određene pasmine ovaca i/ili koza (u daljnjem tekstu Zakon).

(2) Korisnici potpore dužni su se pridržavati biosigurnosnih mjera određenih »Naredbom o provedbi i financiranju mjera sprječavanja, kontrole i nadziranja bolesti životinja na području Republike Hrvatske«.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI GRLA

Članak 5.

(1) Za potporu su prihvatljiva ženska grla mesnih i/ili kombiniranih pasmina ovaca (creska ovca, dubrovačka ovca – ruda, lička pramenka, dalmatinska pramenka, rapska ovca, cigaja, krčka ovca, travnička pramenka, merinolandschaf, suffolk, romanovska ovca, solčavsko-jezerska ovca, ile de france, clun forest, kamerunska ovca, berrichon du cher, dorper, texel i kerry hill) i koza (burska koza, istarska koza, hrvatska bijela koza i hrvatska šarena koza) koja:

– sudjeluju u provedbi pasminskih uzgojnih programa, a što se dokazuje upisom grla u pasminske matične knjige

– se na dan 1. listopada tekuće godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporu nalaze na gospodarstvu i stara su najmanje 12 mjeseci

– imaju prijavljeno janjenje/jarenje u JRDŽ u 12 mjeseci koji prethode datumu 1. listopada tekuće godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporom.

(2) Za potporu su prihvatljiva ženska grla mliječnih i/ili kombiniranih pasmina ovaca (paška ovca, istarska ovca, istočnofrizijska ovca i lacaune) i koza (alpina, sanska koza, murciano-granadina i anglo nubijska koza) koja:

– sudjeluju u provedbi uzgojnih programa uzgoja ovaca i/ili koza, a što se dokazuje upisom grla u pasminske matične knjige

– se na dan 1. listopada tekuće godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporu nalaze na gospodarstvu i stara su najmanje 12 mjeseci

– imaju prijavljeno janjenje/jarenje u JRDŽ u 12 mjeseci koji prethode datumu 1. listopada tekuće godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporu.

(3) Od ukupnog broja prihvatljivih grla mliječnih i/ili kombiniranih pasmina ovaca i/ili koza, na dan 1. listopada godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporu, mora biti najmanje 70 % grla koja sudjeluju u kontroli mliječnosti.

(4) Za potporu su prihvatljiva muška grla, odnosno uzgojno valjani ovnovi i/ili jarčevi koji:

– su testirani i pozitivno ocijenjeni na vlastiti rast i razvoj

– sudjeluju u provedbi uzgojnih programa uzgoja ovaca i/ili koza određene pasmine, a što se dokazuje upisom u pasminske matične knjige

– se nalaze na gospodarstvu korisnika na dan 1. listopada u godini podnošenja zahtjeva za potporu.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA I ISPLATA POTPORE

Članak 6.

(1) Korisnik iz članka 4. ovoga Pravilnika podnosi Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) zahtjev za potporu u razdoblju podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu koje je određeno Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za godinu u kojoj se podnosi zahtjev.

(2) Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET (https://agronet.apprrr.hr/) zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja.

(3) Po izvršenom odabiru potpora na elektroničkom obrascu, podnositelj je dužan ispisati obrazac Zahtjeva iz AGRONET aplikacije, potpisati ga te dostaviti neposredno ili poslati preporučenom pošiljkom u podružnicu Agencije za plaćanja nadležnu za županiju njegovog sjedišta do roka iz stavka 1. ovoga članka s naznakom: »Program potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje 2024. – 2026. godine«.

Članak 7.

(1) Jedinični iznos potpore po grlu utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih grla za potporu i visine sredstava predviđenih Programom.

(2) Jedinični iznos potpore ne može biti veći od 17,00 eura po prihvatljivom uzgojno valjanom grlu ovaca ili koza.

ADMINISTRATIVNA KONTROLA I POSTUPAK DODJELE POTPORE

Članak 8.

(1) HAPIH dostavlja popis prihvatljivih korisnika i broj prihvatljivih grla po pojedinom korisniku Agenciji za plaćanja.

(2) Agencija za plaćanja temeljem popisa iz stavka 1. ovoga članka provodi administrativnu kontrolu u skladu s člankom 140. Zakona.

(3) Nakon provedene administrativne kontrole iz stavka 2. ovoga članka Agencija za plaćanja donosi odluke u skladu s člankom 15. Zakona:

– Odluku o odobrenju isplata podnositeljima zahtjeva koji su udovoljili uvjetima za dodjelu potpore Programa koja je ujedno i obavijest da im je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno članku 6. Uredbe Komisije (EZ) br. 1408/2013

– Odluku o neudovoljavanju podnositeljima zahtjeva koji ne udovoljavaju uvjetima za dodjelu potpore Programa.

(4) Agencija za plaćanja odluke iz stavka 3. ovoga članka podnositeljima zahtjeva dostavlja u skladu s člankom 15. stavkom 2. Zakona putem AGRONET-a.

ŽALBE

Članak 9.

Na odluke iz članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika može se izjaviti žalba Ministarstvu poljoprivrede u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona.

POVRAT POTPORE

Članak 10.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila Odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 11.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/14

Urbroj: 525-13/857-24-9

Zagreb, 11. ožujka 2024.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić