Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 22/2024 (26.2.2024.), Uredba o visini dodatka za zvanja policijskih službenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

357

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (»Narodne novine«, broj 155/23.), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 22. veljače 2024. donijela

UREDBU

O VISINI DODATKA ZA ZVANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se visina dodatka za zvanja policijskih službenika.

Članak 2.

Visina dodatka za zvanja policijskih službenika iznosi:

 

Policijsko zvanje

Visina dodatka

policajac

4 %

viši policajac

5 %

samostalni policajac

6 %

policijski narednik

7 %

viši policijski narednik

8 %

samostalni policijski narednik

9 %

policijski inspektor

9,5 %

viši policijski inspektor

10 %

samostalni policijski inspektor

10,5 %

glavni policijski inspektor

11 %

policijski savjetnik

11,5 %

glavni policijski savjetnik

12 %

 

 

Članak 3.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2024.

Klasa: 022-03/24-03/18 Urbroj: 50301-21/22-24-2 Zagreb, 22. veljače 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić