Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 43/2024 (10.4.2024.), Odluka o utvrđivanju popisa građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

744

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 66/19., 84/21. i 47/23.), ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU POPISA GRAĐEVINA ZA OSNOVNU MELIORACIJSKU ODVODNJU I MJEŠOVITIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

I.

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se popis građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku (u daljnjem tekstu: Popis).

(2) Popis se nalazi u Prilogu 1. ove Odluke.

II.

(1) Građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju su:

1. melioracijske građevine I. reda – glavni odvodni kanali za prihvat svih voda iz melioracijskog sustava ili dijela tog sustava, a koji se dovode putem detaljne kanalske mreže i odvode u prirodni ili umjetni prijamnik, te crpne stanice u melioracijskom sustavu i ostale pripadajuće građevine,

2. melioracijske građevine II. reda – glavni odvodni kanali za prihvat svih voda iz melioracijskog sustava ili dijela tog sustava, a koji se dovode putem detaljne kanalske mreže i odvode u melioracijske građevine I. reda, te ostale pripadajuće građevine.

(2) Mješovite melioracijske građevine su melioracijske građevine koje su namijenjene i melioracijskoj odvodnji i navodnjavanju.

III.

Na mješovite melioracijske građevine sadržane u Popisu primjenjuju se odredbe Zakona o vodama koje se odnose na građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju, a na one koje nisu sadržane u Popisu primjenjuju se odredbe Zakona o vodama koje se odnose na građevine za detaljnu melioracijsku odvodnju.

IV.

Građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovite melioracijske građevine od interesa za Republiku Hrvatsku popisane su po branjenim područjima.

V.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Popis građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 83/10.).

VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/190 Urbroj: 517-09-1-1-3-24-5 Zagreb, 14. ožujka 2024.

Ministar Damir Habijan, v. r.

PRILOG 1.

POPIS GRAĐEVINA ZA OSNOVNU MELIORACIJSKU ODVODNJU I MJEŠOVITIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

 

 

Copyright © Ante Borić