Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 145/2023 (6.12.2023.), Etički kodeks policijskih službenika

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2005

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 130/12, 89/14, 151/14 – vjerodostojno tumačenje, 33/15, 121/16 i 66/19) i članka 35. stavaka 1. i. 2. Etičkog kodeksa državnih službenika (»Narodne novine«, br. 40/11 i 13/12) ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, donosi

ETIČKI KODEKS

POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Etičkog kodeksa

Članak 1.

(1) Etički kodeks policijskih službenika (u daljnjem tekstu: Kodeks) sadrži moralne i etičke standarde te pravila ponašanja kojih su se policijski službenici dužni pridržavati u službi i izvan službe.

(2) Kodeksom se promiče zakonito, profesionalno, stručno, pravedno, savjesno, marljivo i humano postupanje policijskih službenika.

Svrha Kodeksa

Članak 2.

Svrha Kodeksa je promicanje etičkih vrijednosti, podizanje svijesti policijskih službenika o važnosti poštivanja etičkih načela i jačanje etičkog ponašanja u praksi.

Obveza poštivanja Kodeksa

Članak 3.

(1) Policijski službenik i policijski vježbenik (u daljnjem tekstu: policijski službenik) dužan je poštivati i primjenjivati odredbe Kodeksa u međusobnim odnosima, odnosima prema građanima i trećim osobama kao i u odnosu prema radu i policijskoj službi u cjelini.

(2) Odredbe Kodeksa kojima se propisuju etička načela i pravila ponašanja policijskih službenika primjenjuju i polaznici srednjoškolskog obrazovanja i obrazovanja odraslih za zanimanje policajac.

Korištenje pojmova s rodnim značenjem

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovome Kodeksu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Poštivanje ljudskih prava

Članak 5.

(1) Policijski službenik promiče i štiti ljudska prava i slobode te vladavinu prava.

(2) Pri zakonitom ograničavanju sloboda i prava policijski službenik poštuje dostojanstvo, ugled i čast svake osobe.

(3) Dostojanstvo, ugled i čast svake osobe policijski službenik zaštitit će sprječavanjem bilo kakvog nasilja, zlostavljanja, nečovječnog postupanja i drugih ponižavajućih radnji.

Definicije

Članak 6.

Za potrebe Kodeksa pojedine izraze treba tumačiti na sljedeći način:

a) »Diskriminacija« podrazumijeva svako ponašanje koje ima za cilj stavljanje neke osobe u nepovoljniji položaj na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja, spolne orijentacije ili po bilo kojoj drugoj osnovi

b) »Sukob interesa« postoji kada je privatni interes u suprotnosti s javnim interesom, a posebice kada privatni interes može utjecati ili je utjecao na nepristranost u obavljanju policijskih poslova

c) »Nepotizam« podrazumijeva svako djelovanje koje srodnika određene osobe stavlja u povlašten položaj prema drugim osobama koje raspolažu jednakim ili boljim sposobnostima

d) »Integritet« podrazumijeva moralne vrijednosti kojih se policijski službenik treba pridržavati

e) »Korupcija« podrazumijeva svako ponašanje koje ima za cilj pribavljanje osobne koristi za sebe ili drugu osobu, na način da se zlorabi svoj položaj i ovlasti te zanemaruje opći interes koji se štiti

f) »Treća osoba« podrazumijeva osobu prema kojima policijski službenik ne postupa izravno, a koja je po bilo kojoj osnovi zainteresirana za rad policije (npr. građani, zainteresirana javnost, udruge, organizacije civilnog društva).

II. ETIČKA NAČELA

Članak 7.

Policijski službenik pridržava se načela zakonitosti, savjesnosti, profesionalnosti, stručnosti, zaštite ugleda, neovisnosti, povjerljivosti i tajnosti te poštuje dostojanstvo i integritet građana i drugih službenika.

Načelo zakonitosti

Članak 8.

Policijski službenik postupa u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, pravnom stečevinom Europske unije, međunarodnim ugovorima, zakonima i drugim na zakonu utemeljenim propisima.

Načelo savjesnosti i profesionalnosti

Članak 9.

(1) Policijski službenik postupa savjesno i profesionalno te izbjegava svaku mogućnost sukoba interesa i diskriminacije.

(2) Policijski službenik svoj položaj ne koristi radi ostvarenja osobne koristi, povlastica ili drugih prava za sebe ili drugu osobu.

Načelo stručnosti

Članak 10.

(1) Policijski službenik postupa stručno, poznaje propise i pravila struke, a povjerene zadaće obavlja u propisanim rokovima.

(2) Za profesionalno obavljanje zadaća policijski službenik se obrazuje, stručno osposobljava i usavršava.

Načelo zaštite ugleda

Članak 11.

Policijski službenik dužan je čuvati osobni ugled i ugled policije u cjelini.

Načelo neovisnosti

Članak 12.

U obavljanju policijskih poslova policijski službenik je neovisan u granicama svojih ovlasti.

Načelo povjerljivosti i tajnosti

Članak 13.

Policijski službenik brine o zaštiti osobnih i drugih podataka koje je saznao obavljajući poslove svog radnog mjesta i koristeći povjerena mu sredstva, ne smije ih neovlašteno koristiti, iznositi ili odavati drugim osobama.

Načelo poštivanja dostojanstva i integriteta

Članak 14.

(1) Policijski službenik štiti, poštuje i promiče ljudska prava i slobode te poštuje dostojanstvo i integritet svih građana bez diskriminacije i povlašćivanja.

(2) U obavljanju policijskih poslova, policijski službenik prema građanima postupa profesionalno, nepristrano i pristojno te im pruža pomoć u ostvarivanju njihovih prava.

(3) Policijski službenik s posebnom pažnjom postupa prema osobama s invaliditetom, djeci, starim i nemoćnim osobama te drugim ranjivim skupinama.

III. PRAVILA PONAŠANJA

Primanje darova i usluga

Članak 15.

(1) Policijski službenik za svoj rad ne traži darove i usluge, ne potiče darivanje, niti prima darove i usluge te je odlučan u razotkrivanju svih oblika mita i korupcije.

(2) U obavljanju policijskih poslova policijski službenik ne zlorabi svoj položaj i ovlasti u svrhu ostvarivanja materijalne koristi ili drugih dobara.

Pozivanje na službeni položaj

Članak 16.

(1) Policijski službenik prilikom obavljanja policijskih poslova ne koristi i ne poziva se na svoj položaj radi stjecanja nepripadajuće materijalne ili druge koristi te povlastica.

(2) Izvan službe policijski službenik ne koristi i ne poziva se na svoj položaj i status policijskog službenika.

Izbjegavanje sukoba interesa

Članak 17.

(1) Policijski službenik ne ponaša se na način koji može predstavljati sukob interesa ili prepreku za uredno obavljanje policijskih poslova, niti se ponaša na način koji može štetiti njegovom osobnom ugledu i ugledu policije u cjelini.

(2) Policijski službenik je dužan neposredno nadređenom službeniku prijaviti mogući sukob interesa ili okolnosti koje mogu dovesti u pitanje njegovu objektivnost i integritet.

(3) Nedopustiv je svaki oblik nepotizma.

Kontakti s trećim osobama

Članak 18.

Policijski službenik je dužan prilikom kontakta s trećim osobama paziti da se ne dovede u situaciju sukoba interesa.

Standardi odijevanja

Članak 19.

(1) Policijski službenik vodi računa o osobnom izgledu te pazi da odijevanje bude primjereno poslu koji obavlja.

(2) Policijski službenik koji poslove obavlja u policijskoj odori vodi računa da odoru nosi na propisani način.

Javnost rada

Članak 20.

Policijski službenik zakonitim, profesionalnim i stručnim radom osigurava poštovanje, ugled i naklonost javnosti te javnost prihvaća kao oblik kontrole nad svojim radom.

Sloboda udruživanja

Članak 21.

Policijski službenik može se udruživati u sindikalne, strukovne i druge slične udruge u zemlji i inozemstvu.

Ponašanje u javnim nastupima i medijskim istupima

Članak 22.

(1) Policijski službenik u svim oblicima javnih nastupa i djelovanja te medijskih istupa u kojima predstavlja policiju ili Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) iznosi službene stavove, rukovodeći se propisima i ovlastima, stručnim znanjem i Kodeksom.

(2) Pri iznošenju službenih i osobnih stavova policijski službenik pazi na ugled policije i osobni ugled te promovira policijsko zvanje i rad.

(3) U javnom nastupu u kojem ne predstavlja Ministarstvo (npr. u sklopu sindikalnog, strukovnog ili drugog dozvoljenog oblika djelovanja), a koji se odnose na poslove iz djelokruga rada policije, policijski službenik ne iznosi podatke koji bi mogli naštetiti ugledu službe i narušiti povjerenje građana u rad policije.

Korištenje interneta i društvenih mreža

Članak 23.

Odredbe ovog Kodeksa primjenjuju se i na ponašanje policijskog službenika prilikom korištenja interneta, društvenih mreža i drugih multimedijalnih aplikacija i sadržaja.

IV. MEĐUSOBNI ODNOSI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Članak 24.

(1) Odnosi između policijskih službenika temelje se na međusobnom poštovanju, uzajamnom i solidarnom pomaganju, kolegijalnosti, toleranciji, iskrenosti, povjerenju i dostojanstvu, dobronamjernoj kritici i dobroj komunikaciji.

(2) Takvim su odnosima strane pojave lažna solidarnost, ogovaranje, ponižavanje, podcjenjivanje, isključivanje i zanemarivanje.

Članak 25.

(1) Policijski službenik ima pravo na zaštitu od uznemiravanja, odnosno ponašanja koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu njegovog dostojanstva i integriteta, a koje uzrokuje strah ili neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

(2) Policijski službenik ima pravo na savjetodavnu, psihološku prvu pomoć i druge oblike pomoći u cilju zaštite od ponašanja iz stavka 1. ovog članka.

Članak 26.

Svi rukovodeći policijski službenici dužni su poticati policijske službenike na primjenu načela Kodeksa u svakodnevnom radu, međusobnim odnosima i kontaktima s građanima.

V. IMENOVANJE POVJERENIKA ZA ETIKU

Članak 27.

(1) U Ministarstvu u sjedištu, Ravnateljstvu policije i policijskim upravama čelnik tijela imenuje po jednog povjerenika za etiku.

(2) Ovisno o potrebi čelnik tijela može imenovati i više povjerenika za etiku.

(3) U slučaju duže odsutnosti jedinog imenovanog povjerenika za etiku, čelnik tijela imenuje njegovog zamjenika koji preuzima ovlasti, prava i dužnosti imenovanog povjerenika za etiku sve do njegovog povrataka.

(4) Na način imenovanja i sadržaj odluke o imenovanju povjerenika za etiku primjenjuju se odredbe Etičkog kodeksa državnih službenika.

VI. PRAVA I OBVEZE POVJERENIKA ZA ETIKU

Odgovornost povjerenika za etiku u promicanju etičkog ponašanja

Članak 28.

(1) Povjerenik za etiku prati primjenu Kodeksa, promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima policijskih službenika te odnosima prema građanima, zaprima pritužbe na neetičko ponašanje i postupanje, provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe te vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.

(2) Povjerenik za etiku dužan je završiti program edukacije povjerenika za etiku koju provodi tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose.

(3) Na prava i obveze povjerenika za etiku u promicanju etičkog ponašanja primjenjuju se odredbe Etičkog kodeksa državnih službenika.

VII. PODNOŠENJE PRITUŽBI POVJERENIKU ZA ETIKU

Način podnošenja pritužbi

Članak 29.

(1) Svatko može povjereniku za etiku podnijeti pritužbu na ponašanje policijskog službenika, za koje smatra da je protivno odredbama ovog Kodeksa.

(2) Pritužba iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti pisanim ili usmenim putem te putem elektroničke pošte.

Pritužbe na primjenu policijskih poslova i ovlasti

Članak 30.

Pritužba koja se odnosi na primjenu policijskih poslova i ovlasti razmatrat će se sukladno odredbama Zakona o policiji.

VIII. ISPITIVANJE OSNOVANOSTI PRITUŽBE

Provedba postupka ispitivanja osnovanosti pritužbe

Članak 31.

(1) Povjerenik za etiku provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe te priprema izvješće rukovoditelju ustrojstvene jedinice iz članka 27. stavka 1. ovog Kodeksa (u daljnjem tekstu: rukovoditelj).

(2) Povjerenik za etiku dužan je u roku od 30 dana od dana primitka pritužbe provesti postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe te pripremiti izvješće i prijedlog odgovora podnositelju pritužbe kojeg dostavlja rukovoditelju.

Ispitivanje osnovanosti pritužbe

Članak 32.

(1) Postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe provodi se na temelju odredbi Etičkog kodeksa državnih službenika.

(2) U postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe, povjerenik za etiku zatražit će pisanu izjavu policijskog službenika na kojeg se odnosi pritužba, izjave drugih službenika koji mogu imati saznanja o sadržaju pritužbe, obaviti uvid u dokumentaciju te poduzeti i druge radnje potrebne za utvrđenje činjeničnog stanja.

(3) U slučaju dvojbe o tome predstavlja li neko ponašanje policijskog službenika povredu Kodeksa, povjerenik za etiku zatražit će mišljenje Etičkog povjerenstva, neovisnog radnog tijela nadležnog za promicanje etičkih standarda u državnoj službi, na način propisan Etičkim kodeksom državnih službenika.

Postupanje s utemeljenim pritužbama

Članak 33.

(1) Ako povjerenik za etiku u postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe na temelju prikupljenih dokaza ocijeni da su navodi iz pritužbe utemeljeni, u izvješću rukovoditelju predložit će poduzimanje odgovarajućih postupaka i radnji.

(2) Na temelju dostavljenog izvješća povjerenika za etiku, rukovoditelj može, ovisno o vrsti i težini povrede, pokrenuti postupak zbog povrede službene dužnosti ili pisanim putem upozoriti policijskog službenika na neetično postupanje i potrebu pridržavanja odredbi Kodeksa.

Rok za dostavu odgovora podnositelju pritužbe

Članak 34.

(1) Rukovoditelj je dužan uputiti odgovor podnositelju pritužbe u roku od 60 dana od dana zaprimanja pritužbe te ga izvijestiti o poduzetim radnjama.

(2) Podnositelj pritužbe i policijski službenik na kojeg se pritužba odnosi imaju pravo podnijeti pritužbu Etičkom povjerenstvu u roku od 30 dana od dana isteka roka za davanje odgovora na pritužbu, odnosno od dana primitka odgovora na pritužbu u slučaju kada podnositelj pritužbe odnosno policijski službenik na kojeg se pritužba odnosi nisu zadovoljni zaprimljenim odgovorom.

(3) Etičko povjerenstvo iz stavka 2. ovog članka ustrojeno je i djeluje pri tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose.

IX. ZAŠTITA POVJERENIKA ZA ETIKU

Neovisnost rada povjerenika za etiku

Članak 35.

(1) Povjerenik za etiku ne može zbog obavljanja svoje dužnosti biti pozvan na odgovornost niti doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na druge policijske službenike.

(2) Na zahtjev povjerenika za etiku, za vrijeme postupka ispitivanja osnovanosti pritužbe, rukovoditelj je dužan povjerenika za etiku osloboditi obavljanja poslova radnog mjesta na koje je raspoređen.

(3) Povjerenik za etiku može Etičkom povjerenstvu podnijeti pritužbu na neetično ponašanje drugih policijskih službenika prema povjereniku za etiku.

X. IZVJEŠĆE O RADU POVJERENIKA ZA ETIKU

Članak 36.

Povjerenici za etiku Ravnateljstva policije i policijskih uprava dostavljaju povjereniku za etiku Ministarstva u sjedištu izvješće o radu po prijavama kršenja odredbi Kodeksa, najkasnije do 5. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

XI. JAVNOST KODEKSA

Objava Kodeksa

Članak 37.

(1) Kodeks se objavljuje u »Narodnim novinama«.

(2) Kodeks se ističe na web-stranici i oglasnoj ploči svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva.

(3) Kodeks se dostavlja svakom policijskom službeniku putem službene elektroničke pošte.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Ustrojstvene jedinice Ministarstva nadležne za stručno usavršavanje i izobrazbu kontinuirano educiraju policijske službenike o odredbama Kodeksa.

Članak 39.

Danom stupanja na snagu ovog Kodeksa prestaje važiti Etički kodeks policijskih službenika (»Narodne novine« br. 62/12).

Članak 40.

Ovaj Kodeks stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/194

Urbroj: 511-01-152-23-26

Zagreb, 1. prosinca 2023.

Ministar dr. sc. Davor Božinović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić