NN 114/2023 (4.10.2023.), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

1636

Na temelju članka 78. stavka 4. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 119/22), članka 48. d Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članka 45. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, broj 84/21), ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU NA TEMELJU SOCIO-EKONOMSKOGA STATUSA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na državne stipendije koje se dodjeljuju na temelju socio-ekonomskoga statusa (u daljnjem tekstu: državna stipendija).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Pravo na državnu stipendiju iz članka 1. ovoga Pravilnika imaju studenti u redovitom statusu koji su hrvatski državljani, državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te osobe u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj:

– na sveučilišne prijediplomske studije, sveučilišne diplomske studije, sveučilišne integrirane prijediplomske i diplomske studije, stručne kratke studije, stručne prijediplomske studije i stručne diplomske studije

– studenti s invaliditetom i studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na doktorske studije na poslijediplomskoj razini,

pod uvjetima određenim ovim Pravilnikom (u daljnjem tekstu: studenti).

Članak 4.

Studenti iz članka 3. ovoga Pravilnika mogu se natjecati za dodjelu državnih stipendija u sljedećim kategorijama:

1. D-1 – studenti koji su djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona; djeca civilnih osoba poginulih, umrlih ili nestalih u Domovinskom ratu, djeca civilnih invalida iz Domovinskog rata i civilni invalidi iz Domovinskog rata iz članka 45. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata; studenti koji su djeca smrtno stradalih osoba iz članka 107. Zakona o protuminskom djelovanju, čija je smrt nastala zbog ozljede na radu za vrijeme obavljanja poslova iz članka 107. ovog Zakona.

2. E – studenti slabijega socio-ekonomskog statusa.

3. P – studenti s invaliditetom i studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na doktorske studije na poslijediplomskoj razini.

UVJETI ZA DODJELU DRŽAVNE STIPENDIJE

Članak 5.

Državne stipendije dodjeljuju se prema odvojenim rang-listama za svaku pojedinu kategoriju iz članka 4. ovoga Pravilnika te za studente s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

(1) D-1 – kategorija

– ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 60 % proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom

– imaju status djeteta poginule, umrle ili nestale osobe, status djeteta mirnodopskoga vojnog i civilnog invalida rata ili status mirnodopskoga vojnog i civilnog invalida rata, koji se dokazuje rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu nadležnoga upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba

– status djeteta smrtno stradale osobe iz članka 107. Zakona o protuminskom djelovanju, koji se dokazuje potvrdom ili izjavom studenta.

(2) E – kategorija

– ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 100 % proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom.

(3) P – kategorija

– imaju utvrđeno postojanje oštećenja organizma ili oštećenja funkcionalnih sposobnosti

– imaju status osobe koja je pod skrbništvom ili je kao dijete bila pod skrbništvom ili joj je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili joj je kao djetetu bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi

– imaju status studenta na doktorskom studiju na poslijediplomskoj razini

– ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 100 % proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom.

Članak 6.

(1) Pravo na dodjelu državne stipendije ne mogu ostvariti studenti:

– koji su stekli manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini, osim ako je student upisan prvi put na prvu godinu studija

– koji su na tom studiju ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina na tom studiju iznosi manje od 40, ne uključujući tekuću akademsku godinu

– koji su u akademskoj godini prijave na natječaj drugi put upisali prvu godinu studija na istoj razini studija u redovitom statusu (odnosi se isključivo na studente koji su u akademskoj godini prijave na natječaj promijenili studij)

– koji su dva puta mijenjali i stoga tri puta upisivali studij na istoj razini u redovitom statusu

– koji su već stekli kvalifikaciju na razini studija na koju su upisani (osim studenata koji su stekli kvalifikaciju na prijediplomskoj razini, a u akademskoj godini prijave na natječaj su upisani u 4., 5. ili 6. godinu integriranog studija)

– koji su u radnom odnosu ili obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja.

(2) U uvjete iz stavka 1. ovoga članka ne računaju se godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje prava i obveza studenta.

(3) Pravo na dodjelu državne stipendije ne mogu ostvariti studenti koji imaju upisano mirovanje prava i obveza u akademskoj godini prijave na natječaj.

Članak 7.

Studenti koji u akademskoj godini prijave na natječaj upisuju drugu godinu diplomskog studija koji se izvodi u neparnom broju semestara mogu se prijaviti na natječaj ako su u prethodnoj akademskoj godini iste razine studija stekli najmanje 22,5 ECTS boda.

POSTUPAK BODOVANJA I UTVRĐIVANJA RANG-LISTE STUDENATA

Članak 8.

Bodovanje za državnu stipendiju za kategoriju E – studenti slabijega socio-ekonomskog statusa provodi se na sljedeći način:

(1) Za studenta koji mjesečno po članu kućanstva ima:

– 120,00 EUR ili manje prihoda priznaje se 1.800 bodova

– od 120,01 EUR do 160,00 EUR priznaje se 1.500 bodova

– od 160,01 EUR do 200,00 EUR priznaje se 1.200 bodova

– od 200,01 EUR do 240,00 EUR priznaje se 900 bodova

– od 240,01 EUR do 280,00 EUR priznaje se 750 bodova

– od 280,01 EUR do 320,00 EUR priznaje se 600 bodova

– od 320,01 EUR do 360,00 EUR priznaje se 450 bodova

– od 360,01 EUR do 400,00 EUR priznaje se 300 bodova

– od 400,01 EUR do 100% proračunske osnovice priznaje se 150 bodova.

(2) Za studenta koji je roditelj priznaje se 300 bodova za svako dijete.

(3) Za studenta koji je roditelj i kojemu je dijete preminulo priznaje se 550 bodova za svako dijete.

(4) Za studenta kojemu je jedan roditelj umro, nestao ili nepoznat priznaje se 550 bodova, a za studenta čija su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata ili je pod skrbništvom ili je kao dijete bio pod skrbništvom ili mu je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili mu je kao djetetu bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi priznaje se 1.100 bodova.

(5) Za studenta kojemu su se roditelji razveli ili je prestala izvanbračna zajednica priznaje se 150 bodova.

(6) Za studenta čiji je brat ili sestra korisnik prava na doplatak za pomoć i njegu ili prava na osobnu invalidninu na temelju propisa iz područja socijalne skrbi priznaje se 300 bodova za svakog brata ili sestru.

(7) Za studenta koji studira izvan mjesta prebivališta, a smješten je u studentskome domu, priznaje se 200 bodova, a za ostale studente koji studiraju izvan mjesta prebivališta priznaje se 300 bodova.

(8) Za studenta koji je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili čiji su roditelji korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu na temelju propisa iz područja socijalne skrbi priznaje se 200 bodova.

(9) Za studenta koji je korisnik ili čiji roditelj je korisnik nak­nade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji na temelju propisa kojima se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata na temelju propisa kojima se uređuju prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata ili novčane egzistencijalne naknade razvojačenim braniteljima koja se pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane (u daljnjem tekstu: HVO) dodjeljuje na temelju propisa kojima se uređuju prava branitelja u Bosni i Hercegovini priznaje se 200 bodova.

(10) Za studente koji imaju oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100 % priznaje se 300 bodova, a za jednog roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100 % priznaje se 150 bodova.

(11) Za studenta kojemu su brat ili sestra predškolske dobi ili u sustavu redovitoga osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja, a najkasnije do navršene 26. godine života, priznaje se 150 bodova za svakog brata ili sestru uz uvjet da žive u kućanstvu.

(12) Za studenta s najmanje 60 % utvrđenog oštećenja organizma ili najmanje III. stupnja oštećenja funkcionalnih sposobnosti, u skladu s propisom kojim je propisana metodologija vještačenja i koji su upisani u Registar osoba s invaliditetom, priznaje se 300 bodova.

(13) Za studenta s utvrđenim oštećenjem organizma do 50 % ili do II. stupnja oštećenja funkcionalnih sposobnosti, sukladno propisu kojim je propisana metodologija vještačenja i koji su upisani u Registar osoba s invaliditetom, priznaje se 150 bodova.

(14) Za studenta hrvatskog branitelja, studenta pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (u daljnjem tekstu: HVO), studenta koji je dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i studenta koji je dijete pripadnika HVO-a priznaje se 200 bodova, a za studenta čija su oba roditelja branitelji iz Domovinskog rata (ili pripadnici ­HVO-a) priznaje se 400 bodova.

(15) Za studenta koji je dijete stradale osobe I. i II. skupine iz članka 110. Zakona o protuminskom djelovanju priznaje se 200 bodova za svakog roditelja.

(16) Za studenta pod međunarodnom i privremenom zaštitom, u skladu s propisima koji reguliraju prava osoba pod međunarodnom i privremenom zaštitom, priznaje se 1.100 bodova.

(17) Za studenta koji studira na studiju kojim se stječe visokoobrazovna kvalifikacija za zvanja koja su definirana kao deficitarna zanimanja, a navedena su u natječaju, priznaje se 300 bodova.

(18) Za studenta kategoriziranog sportaša s valjanom kategorizacijom I., II. ili III. kategorije priznaje se 300 bodova.

(19) Za studenta darovitoga mladog umjetnika koji ima ostvaren uspjeh na državnim ili međunarodnim natjecanjima u prethodnome glazbenom, likovnom ili umjetničkom obrazovanju, što se dokazuje potvrdom o ostvarenome uspjehu (pri tome se kao ostvareni uspjeh smatra osvajanje 1. nagrade na državnim natjecanjima u pojedinačnoj kategoriji, odnosno prvoga, drugoga ili trećega mjesta na međunarodnima natjecanjima u posljednje četiri školske/akademske godine), priznaje se 300 bodova.

Članak 9.

Ako dva studenta ili više studenata ostvare isti broj bodova na temelju članka 8. ovoga Pravilnika, prednost pri dodjeli državne stipendije u kategoriji E – studenti slabijega socio-ekonomskoga statusa imat će studenti koji imaju niži prihod po članu kućanstva u skladu s člankom 8. stavkom 1. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

(1) Zajedničko kućanstvo je svaka zajednica osoba, bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju, zajedno privređuju i troše ostvarene prihode te zajedno koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba. Članom kućanstva smatra se i dijete koje se nalazi na školovanju do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 26. godine života. Uzdržavatelj studenta smatra se članom njegova kućanstva i kada ne žive na istom prebivalištu ako je student u sustavu redovitoga obrazovanja, a najdulje do navršene 26. godine života djeteta (osim u slučajevima kada se raskid obiteljskih odnosa može dokazati rješenjem nadležnih tijela).

(2) Student do navršenih 26 godina koji se na prebivalištu navede kao jedini član kućanstva ili s bratom ili sestrom bez roditelja ili uzdržavatelja dužan je pod zajedničko kućanstvo navesti roditelje ili uzdržavatelje te dostaviti njihov OIB.

(3) Student čiji članovi kućanstva nemaju OIB dužni su dostaviti vlastoručno potpisanu i ovjerenu Izjavu o članovima kućanstva koji nemaju osobni identifikacijski broj (OIB).

(4) U izračun prihoda po članu kućanstva ulaze ukupni dohodak članova kućanstva te neoporezivi primici koji se nalaze na popisu u Prilogu I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 11.

(1) Državne stipendije dodjeljuju se prema rang-listi studenata prijavljenih na javni natječaj za dodjelu državne stipendije koja se izrađuje za svaku pojedinu kategoriju stipendije iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(2) Kvota stipendija za studente koji imaju prebivalište izvan RH iznosi 5 % ukupnoga broja stipendija koje se dodjeljuju, a utvrđena je na temelju udjela u broju prijava studenata koji su ispunjavali uvjete prethodnih godina.

IZNOS DRŽAVNE STIPENDIJE

Članak 12.

(1) Državna stipendija isplaćuje se u najmanje devet mjesečnih rata od najmanje 200,00 EUR do 15. u mjesecu.

(2) Ako su za to osigurana sredstva u Državnome proračunu Republike Hrvatske, ministar može u natječaju za dodjelu državnih stipendija propisati i dodjelu većega mjesečnog iznosa stipendije i/ili dodjelu stipendija u većem broju mjesečnih rata.

(3) Ministar u natječaju za dodjelu državnih stipendija propisuje razdoblje za koje će se dodjeljivati stipendija.

PROVEDBA NATJEČAJA ZA DODJELU DRŽAVNIH STIPENDIJA

Članak 13.

(1) Ministar do 15. listopada tekuće godine donosi Odluku o broju državnih stipendija koja se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva.

(2) Državne stipendije dodjeljuju se na temelju provedenoga javnog natječaja u kojemu se propisuje način dokazivanja ispunjavanja uvjeta.

(3) Javni natječaj za dodjelu državne stipendije raspisuje ministar do 15. listopada tekuće godine za akademsku godinu.

(4) Natječaj za dodjelu državnih stipendija provodi Povjerenstvo za provedbu javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija, a koje imenuje ministar. Povjerenstvo će o svom radu donijeti poslovnik.

(5) Povjerenstvo iz stavka 4. ovoga članka ima sedam članova, uključujući i predsjednika Povjerenstva, od kojih su tri člana predstavnici studenata koje predlaže Hrvatski studentski zbor, jedan predstavnik Rektorskoga zbora, jedan predstavnik Zbora veleučilišta te dva predstavnika Ministarstva. Sastav Povjerenstva objavljuje se u natječaju.

(6) Predsjednika Povjerenstva imenuje ministar iz reda predstavnika Ministarstva.

Članak 14.

(1) Natječaj za dodjelu državnih stipendija objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva.

(2) Prijave za E i D-1 kategoriju stipendija podnose se u elektroničkom obrascu u Sustavu državnih stipendija dostupnom na adresi koja se objavljuje u sklopu natječaja.

(3) Prijava za P kategoriju stipendije podnosi se u elektroničkom obrascu u Sustavu državnih stipendija dostupnom na adresi koja se objavljuje u sklopu natječaja.

(4) Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene s potpunom dokumentacijom i na način definiran u natječaju, u propisanome roku, a koji ne može biti kraći od 15 dana.

(5) Dopuna dokumentacije zaprimljena na način koji nije definiran u natječaju ili izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava neće se razmatrati.

Članak 15.

(1) Nakon isteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj za dodjelu državnih stipendija te razmatranja svih potpunih i pravodobnih prijava Povjerenstvo za provedbu javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija na temelju kriterija natječaja iz članka 8. ovoga Pravilnika utvrđuje rang-liste za svaku kategoriju državnih stipendija.

(2) Rang-liste objavljuju se najkasnije nakon 60 dana od dana zatvaranja Natječaja.

Članak 16.

(1) Rang-liste studenata koji su se prijavili na natječaj za državnu stipendiju, s naznakom studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju, objavljuju se na mrežnoj stranici Ministarstva.

(2) Rang-liste iz stavka 1. ovoga članka sadrže sljedeće podatke: ime i prezime studenta, naziv visokog učilišta, godinu upisa na visoko učilište, ukupan broj ostvarenih bodova.

(3) Na rang-liste iz stavka 1. ovoga članka student može podnijeti prigovor Povjerenstvu u pisanom obliku ili elektroničkom poštom u roku od osam dana od dana njihova objavljivanja na mrežnim stranicama Ministarstva.

(4) Povjerenstvo odlučuje o prigovoru u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.

(5) Rang-liste iz stavka 1. ovoga članka ažuriraju se u skladu s odlukom Povjerenstva iz stavka 4. ovoga članka sve do dodjele ukupnoga broja državnih stipendija u skladu s Odlukom iz članka 13. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(6) Povjerenstvo za provedbu javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija može, ovisno o raspoloživim sredstvima, predložiti ministru snižavanje praga za ostvarivanje prava na dodjelu stipendije.

ODLUKA O DODJELI DRŽAVNE STIPENDIJE

Članak 17.

(1) Ministar će na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija u roku od najviše 15 dana od zaprimanja prijedloga Povjerenstva donijeti Odluku o dodjeli državnih stipendija na temelju rang-lista iz članka 16. stavka 1. Sastavni dio Odluke su rang-liste iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Na temelju liste kandidata kojima je prihvaćen prigovor ministar će donijeti Odluku o dodjeli državnih stipendija na temelju prihvaćenih prigovora i snižavanja praga.

(3) Student stječe pravo na dodjelu državne stipendije prihvaćanjem Uvjeta stipendiranja te se isto smatra činom sklapanja ugovora.

(4) Ako student u roku od sedam dana od objave rang-lista na mrežnim stranicama Ministarstva ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da student ne prihvaća stipendiju.

Članak 18.

(1) Za vrijeme korištenja prava na državnu stipendiju student ne može primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, student koji studira na visokom učilištu u inozemstvu na istoj razini studija može primati drugu stipendiju za razdoblje obavljanja stručne prakse i/ili sudjelovanja u programu mobilnosti i međunarodne razmjene studenata.

(3) Student koji je ostvario pravo na državnu stipendiju dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka izmijenjene okolnosti o tome obavijestiti Ministarstvo.

(4) U slučaju obavijesti iz stavka 3. ovog članka, Ministarstvo obustavlja isplatu državne stipendije za sljedeći mjesec.

(5) Izmijenjene okolnosti iz stavka 3. ovoga članka odnose se na:

1. upis mirovanja prava i obveza

2. ispis s visokog učilišta

3. završetak studija

4. ostvarivanje prava na stipendiju prema drugoj osnovi, osim stipendije ostvarene za razdoblje obavljanja stručne prakse i/ili sudjelovanja u programu mobilnosti i međunarodne razmjene studenata

5. isključenje sa studija u postupku i uz uvjete utvrđene statutom ili drugim općim aktom visokog učilišta

6. zasnivanje radnog odnosa ili obavljanje samostalne djelatnosti obrta ili drugog slobodnog zanimanja

7. ostali razlozi koji utječu na status studenta.

Članak 19.

Novčani iznos državne stipendije isplaćuje se na račun korisnika stipendije. Isplata stipendija započinje 15 dana nakon objave odluka iz članka 17. ovoga Pravilnika.

ELEKTRONIČKI SUSTAV PRIJAVE NA NATJEČAJ

Članak 20.

(1) Natječaj iz članka 13. ovoga Pravilnika provodi se u elektroničkom sustavu prijave Ministarstva.

(2) Podatci o studentima potrebni za rad elektroničkoga sustava prijave iz stavka 1. ovoga članka preuzimaju se iz Središnje evidencije visokog obrazovanja Republike Hrvatske u skladu s Pravilnikom kojim se propisuje sadržaj i korištenje informacijskih sustava u visokom obrazovanju.

(3) U elektronički sustav prijave iz stavka 1. ovoga članka preuzimaju se sljedeći osobni podaci o studentima iz Evidencije osobnih identifikacijskih brojeva:

1. ime i prezime studenta

2. datum rođenja

3. OIB

4. ime oca ili majke

5. spol

6. ulica i kućni broj prebivališta

7. mjesto i poštanski broj prebivališta

8. ulica i kućni broj boravišta

9. mjesto i poštanski broj boravišta

10. državljanstvo.

PROVJERA VJERODOSTOJNOSTI PODATAKA

Članak 21.

(1) Ministarstvo provodi provjeru točnosti podataka na temelju kojih je student ostvario pravo na državnu stipendiju.

(2) Ako se naknadnom provjerom utvrdi da podaci na temelju kojih je student ostvario pravo na državnu stipendiju nisu točni, studentu koji je ostvario pravo na državnu stipendiju obustavlja se isplata državne stipendije, a student je dužan izvršiti povrat do tada isplaćenih novčanih sredstava.

(3) Ministarstvo može zatražiti od studenta dostavu dodatne dokumentacije radi provjere iz stavka 1. ovoga članka i članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa (»Narodne novine«, broj 110/22).

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Klasa: 604-01/23-01/00004

Urbroj: 533-04-23-0004

Zagreb, 28. rujna 2023.

Ministar prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

PRILOG 1.

NEOPOREZIVI PRIMICI KOJI ULAZE U IZRAČUN PRIHODA

 

SIF_NOP_PRM

OPIS

01

Primici od kamata po obveznicama koji su obračunati nakon 1. siječnja 2016. i primici po osnovi ugovora životnog osiguranja.

02

Primici po osnovi kapitalnih dobitaka od otuđenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika koje ne podliježe oporezivanju sukladno odredbi članka 67. stavka 8. Zakona o porezu na dohodak i primici po osnovi otkupa udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

22

Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, nak­nada za godišnji odmor i sl.) za tekuće porezno razdoblje.

35

Obiteljske mirovine, odnosno novčane naknade u visini obiteljske mirovine ostvarene prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

38

Primici fizičkih osoba po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi sukladno posebnim propisima po osnovi kojih se ne utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti.

41

Ostale nenavedene naknade plaća koje se isplaćuju na teret državnoga proračuna ili na teret sredstava obveznog osiguranja.

42

Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti koji ne podliježu oporezivanju.

54

Novčana pomoć polaznicima stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnoga odnosa.

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić