NN 3/2024 (5.1.2024.), Pravilnik o darovanju građevnog materijala

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

71

Na temelju članka 36. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (»Narodne novine«, br. 106/18., 98/19. i 82/23.; u daljnjem tekstu: Zakon), ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi

PRAVILNIK

O DAROVANJU GRAĐEVNOG MATERIJALA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način darovanja građevnog materijala korisniku prava na stambeno zbrinjavanje iz članka 7. točaka 3., 4. i 5. Zakona.

(2) Količina i namjeravana uporaba građevnog materijala koji se daruje korisniku utvrđuje se prema vrsti i količini potrebnih radova na obiteljskoj kući nužnih u svrhu osiguravanja useljivosti te u ovisnosti o stambenoj površini obiteljske kuće prema odredbama Zakona.

(3) Ovisno o zatečenom stanju obiteljske kuće, radovi na obiteljskoj kući obuhvaćaju:

1. osnovne radove, u skladu s oblikovnom cjelinom naselja, koji sadrže:

1.1. sanaciju ili izradu temelja, podne ploče, nosivih zidova, međukatnih konstrukcija ili stubišta

1.2. izradu krovne odnosno stropne konstrukcije te izradu dimnjaka i krovne limarije i

1.3. zatvaranje obiteljske kuće vanjskom stolarijom i to ugradnjom vanjskih vrata i prozora.

2. radove unutarnjeg uređenja: zidarski (zidanje pregradnih zidova i unutarnja obrada zidova), instalaterski (ugradnja vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u kuhinji i jednom sanitarnom čvoru i izvodima za vanjski priključak u dužini jednog metra od kuće i elektroinstalacija do brojila), opremanje sanitarnog čvora (ugradnja WC školjke, tuša ili ležeće kade, umivaonika, električnog bojlera i pripadajuće sanitarne armature), ugradnja unutarnje stolarije, ugradnja cementne glazure s pripadajućom izolacijom na podove te ugradnja keramičkog poda u sanitarnom čvoru.

(4) Za osnovne radove na obiteljskoj kući primjenjuju se odredbe članaka 25. do 33. Zakona o obnovi (»Narodne novine«, br. 24/96., 54/96., 87/96., 57/00., 38/09., 45/11., 51A/13. i 98/19.).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. DOKUMENTACIJA ZA DAROVANJE GRAĐEVNOG MATERIJALA

Članak 3.

(1) Vrsta i količina potrebnih radova na građevini, kao i količina te namjeravana uporaba građevnog materijala koji se daruje korisniku u svrhu ugradnje u građevinu, utvrđuje se i iskazuje u Projektu za darovanje građevnog materijala iz članka 34. stavka 4. i 5. Zakona (u daljnjem tekstu projekt).

(2) Projekt izrađuje ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva.

(3) Projekt podliježe kontroli ovlaštene osobe koju angažira Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (dalje u tekstu Ministarstvo).

(4) Ministarstvo osigurava u svom trošku projekt za obiteljsku kuću sa stambenom površinom propisanom člankom 17. stavkom 1. i 7. Zakona.

(5) U slučaju da je zbog konfiguracije terena nužna izgradnja obiteljske kuće s etažom suterena ili podruma, dozvoljena je izrada projekta i darovanje građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće s etažom suterena ili podruma u trošku Ministarstva.

(6) Vlasnik obiteljske kuće odnosno korisnik, dužan je na osnovu projekta ishoditi akt za građenje i podmiriti troškove doprinosa i pristojbi, ako je isto propisano propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju.

(7) Nakon izrade projekta ne može se više mijenjati broj članova obitelji korisnika prava, odnosno mijenjati rješenje o utvrđenom pravu ili priznati pravo na organiziranu ugradnju građevnog materijala.

Članak 4.

(1) Projekt je sastavni dio upravnog ugovora o darovanju građevnog materijala odnosno upravnog ugovora o darovanju i organiziranoj ugradnji građevnog materijala, i sadrži: presliku izvršnog rješenja o pravu na stambeno zbrinjavanje, izvadak iz katastarskog plana, prikaz zatečenog stanja s tehničkim opisom i crtežima u mjerilu M 1:100 (tlocrt, presjek), tehnički opis potrebnih radova sa crtežima završnog stanja u mjerilu M 1:100 (tlocrti, presjeci i pročelja), iskaz površina, tehnički opis i tlocrtna dispozicija unutarnjeg uređenja sa shemama električnih, vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, troškovnik radova s dokaznicom mjera prema etapama radova, specifikaciju i troškovnik materijala, fotografije zatečenog stanja, podatak o stanju priključka na elektroenergetsku mrežu.

(2) Projekt osim priloga navedenih u stavku 1. ovoga članka sadrži i sljedeće priloge ako su nužni za izvršenje rješenja o pravu na stambeno zbrinjavanje: akt za građenje, suglasnost za dogradnju i uspostavu etažnog vlasništva, izračun sredstava utrošenih u obnovu obiteljske kuće i/ili stambeno zbrinjavanje, dokaz o povratu sredstava utrošenih u obnovu odnosno stambeno zbrinjavanje, dio troškovnika radova i građevnog materijala koji se daruje i dio troškovnika radova i građevnog materijala koji osigurava u svom trošku korisnik.

(3) Troškovnici radova i građevnog materijala iz stavka 2. ovoga članka izrađuju se u slučaju da korisnik osigurava projekt iz članka 34. stavka 5. Zakona, za obiteljsku kuću sa stambenom površinom većom od površine propisanom člankom 17. stavkom 1. i 7. Zakona.

(4) U slučaju stambenog zbrinjavanja načinom iz članka 7. točke 3. i 5. Zakona, prije sklapanja upravnog ugovora o darovanju građevnog materijala, s korisnikom se zaključuje upravni ugovor o darovanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu odnosno upravni ugovor o darovanju neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu.

Članak 5.

(1) Iznos sredstava utrošenih u obnovu obiteljske kuće i stambeno zbrinjavanje iz članka 11. Zakona računa se na sljedeći način:

a) za novoizgrađenu kuću za korisnika koji je bio član obitelji koja je ostvarila pravo na obnovu kuće ili stambeno zbrinjavanje darovanjem građevnog materijala, od ukupnog financijskog iznosa koji je utrošen za izgradnju kuće prema propisu o obnovi ili za nabavu građevnog materijala prema propisima o stambenom zbrinjavanju iz nadležnosti Ministarstva utvrđuje se obveza korisnika u iznosu od:

– 15 % za novoizgrađenu kuću za dvočlanu obitelj

– 12 % iznosa za novoizgrađenu kuću za tročlanu obitelj

– 10 % iznosa za novoizgrađenu kuću za četveročlanu obitelj

– 8 % iznosa za novoizgrađenu kuću za peteročlanu obitelj ili

– 6 % za novoizgrađene kuće za šesteročlanu obitelj i obitelji s više članova.

b) za obnovljenu kuću za korisnika koji je bio član obitelji koja je ostvarila pravo na obnovu kuće ili stambeno zbrinjavanje darovanjem građevnog materijala, ukupan financijski iznos koji je utrošen za unutarnje uređenje kuće prema propisu o obnovi ili za nabavu građevnog materijala za unutarnje uređenje kuće prema propisima o stambenom zbrinjavanju iz nadležnosti Ministarstva podijeli se s ukupnom stambenom površinom obnove odnosno stambenog zbrinjavanja, a zatim se tako dobiveni iznos pomnoži sa stambenom površinom na koju je korisnik ostvario pravo (10 m² po članu).

(2) Iznos sredstava iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u postupku po podnesenoj prijavi za stambeno zbrinjavanje prije donošenja rješenja i obvezni je dio izreke rješenja o pravu na stambeno zbrinjavanje kao i rok za podmirenje istog.

(3) Umanjenje stambene površine prema članku 11. Zakona, vrši se na način da se od ukupne stambene površine na koju podnositelj prijave ima pravo temeljem članka 17. Zakona, umanjuje po 10 m² za svakog člana kućanstva koji je prethodno ostvario pravo na najam. Površina na koju podnositelj prijave ima pravo prema članku 17. Zakona i površina za koju se pravo umanjuje sukladno ovoj odredbi, obvezni su dio izreke rješenja o pravu na stambeno zbrinjavanje.

(4) Rješenje kojim se utvrđuje pravo na stambeno zbrinjavanje darovanjem građevnog materijala u površini manjoj od 35 m² ništavo je.

III. ISPORUKA I UGRADNJA GRAĐEVNOG MATERIJALA

Članak 6.

(1) Građevni materijal isporučuje se korisniku na temelju upravnog ugovora o darovanju građevnog materijala odnosno upravnog ugovora o darovanju i organiziranoj ugradnji građevnog materijala, u skladu s raspoloživim sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske te godišnjim planom rada Ministarstva.

(2) Za korisnika koji je ostvario pravo na stambeno zbrinjavanje iz članka 7. točaka 3., 4. i 5. Zakona, građevni materijal nabavlja i isporučuje ugovoreni isporučitelj.

(3) Za korisnika koji je ostvario pravo na stambeno zbrinjavanje iz članka 34. stavka 21. Zakona, građevni materijal nabavlja, isporučuje i ugrađuje ugovoreni izvođač radova.

(4) Građevni materijali koji se daruju korisniku, a koji su građevni proizvodi u skladu s propisima kojima su uređeni građevni proizvodi, moraju imati svojstva i bitne značajke u skladu s tim propisima te se ne mogu ugraditi u građevinu ako nemaju odgovarajuću valjanu dokumentaciju sukladno tehničkom propisu koji uređuje zahtjeve za građevne proizvode namijenjene ugradnji u građevine.

(5) Ministarstvo osigurava o svom trošku stručni nadzor nad isporukom i ugradnjom građevnog materijala odnosno izvođenjem radova na obiteljskoj kući te poslove koordinacije i nadzora rada svih sudionika u provedbi stambenog zbrinjavanja darovanjem građevnog materijala.

Članak 7.

(1) Građevni materijal isporučuje se na gradilište obiteljske kuće, u tri etape isporuke i u sljedećim rokovima:

a) I. etapa – rok isporuke 15 dana od dana narudžbe materijala, uključuje isporuku građevnog materijala za konstruktivnu sanaciju kuće odnosno za gradnju kuće do pod krov (kameni agregat, cement, vapno, opeka, čelik za armiranje, »fert – strop«, bitumenska traka i premaz i dr.)

b) II. etapa – rok isporuke 15 dana od dana narudžbe materijala, uključuje isporuku građevnog materijala za krovnu konstrukciju, pokrov i vanjsko zatvaranje kuće (drvena građa za krovište, letva, daska, crijep, limarija, vanjska stolarija i dr.)

c) III. etapa – rok isporuke 15 dana od dana narudžbe materijala, uključuje isporuku građevnog materijala za unutarnje uređenje kuće (cement, vapno, pregradna puna i šuplja opeka, izolacije, elementi za dimnjak, unutarnja stolarija, keramika, instalacijski materijal i sanitarna oprema i dr.).

(2) Isporuka građevnog materijala II. i III. etape iz stavka 1. ovoga članka, u pravilu, se obavlja po završenoj ugradnji građevnog materijala iz I. odnosno iz II. etape isporuke iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, isporuka građevnog materijala može se izvršiti odjednom u slučaju manjeg obima radova na obiteljskoj kući.

(4) Korisnik iz članka 6. stavka 2. je odgovoran za preuzimanje, skladištenje, čuvanje i namjensko korištenje isporučenog građevnog materijala.

Članak 8.

(1) Korisnik kojem je isporučen građevni materijal dužan je isti ugraditi u skladu s projektom odnosno aktom za građenje, u sljedećim rokovima:

a) građevni materijal I. etape – rok ugradnje 60 dana

b) građevni materijal II. etape – rok ugradnje 60 dana

c) građevni materijal III. etape – rok ugradnje 120 dana.

(2) Krajnji rok za ugradnju građevnog materijala je 6 mjeseci od zadnje isporuke građevnog materijala.

Članak 9.

(1) Iznimno od članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika i uz suglasnost Ministarstva, u slučaju opravdanih nepredvidivih razloga kao što su smrt ili teška bolest člana obitelji, ostanak bez posla, rastava braka i drugo, korisnik može građevni materijal ugraditi i izvan roka iz članka 8. ovoga Pravilnika.

(2) Ako korisnik iz neopravdanih razloga ne ugradi građevni materijal u propisanom roku odnosno najkasnije u roku od 6 mjeseci od zadnje isporuke građevnog materijala, neće ostvariti pravo na novčanu potporu iz članka 37. stavka 2. Zakona i pravo priključka na elektroenergetsku mrežu iz članka 38. Zakona o trošku Ministarstva.

Članak 10.

(1) Za izvršene poslove nabave, isporuke i ugradnje građevnog materijala, ugovoreni isporučitelj i ugovoreni izvođač kod organizirane ugradnje ispostavljaju Ministarstvu privremene mjesečne situacije i okončanu situaciju.

(2) Ugovoreni nadzorni inženjer kontrolira i potvrđuje poštivanje ugovorenog roka te jesu li podaci iz odgovarajuće valjane dokumentacije (svojstva, bitne značajke i namjeravana uporaba građevnog proizvoda) i količina isporučenog građevnog materijala odnosno izvedenih radova ugradnje građevnog materijala, iskazani u privremenoj i okončanoj situaciji ugovorenog isporučitelja i ugovorenog izvođača (kod organizirane ugradnje) u skladu s glavnim projektom i projektom iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Odgovarajuću valjanu dokumentaciju, narudžbenice i otpremnice isporučenog građevnog materijala pojedinom korisniku pribavlja i vodi ugovoreni isporučitelj.

(4) Narudžbenice i otpremnice uz ovlaštene osobe potpisuju i korisnici.

(5) Valjana dokumentacija te dokumentacija o isporuci građevnog materijala prilaže se u građevinski dnevnik u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje način provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješće nadzornog inženjera.

Članak 11.

(1) Nakon što je isporučen i ugrađen cjelokupan građevni materijal predviđen upravnim ugovorom o darovanju građevnog materijala odnosno upravnim ugovorom o darovanju i ugradnji građevnog materijala, ugovoreni nadzorni inženjer obavlja tehnički pregled izvedenih radova na obiteljskoj kući i o istom sastavlja zapisnik (zapisnik o tehničkom pregledu/zapisnik o spornosti ako građevni materijal nije ugrađen).

(2) Zapisnik o tehničkom pregledu izvedenih radova na obiteljskoj kući potpisuje ugovoreni nadzorni inženjer te supotpisuju korisnik i ugovoreni koordinator – područni nadzor.

Članak 12.

(1) Korisnik je obvezan useliti se u obiteljsku kuću najkasnije u roku od 30 dana od datuma potpisivanja zapisnika o tehničkom pregledu izvedenih radova na obiteljskoj kući te prijaviti prebivalište u roku 15 dana od useljenja sa članovima obitelji.

(2) Korisnik koji je dobio privremeno u posjed i na korištenje stambenu jedinicu u državnom vlasništvu, obvezan je istu isprazniti od osoba i stvari te vratiti u stanju u kakvom je bila u trenutku useljenja u roku navedenom u stavku 1. ovoga članka.

Članak 13.

(1) Novčana potpora iz članka 37. stavka 2. Zakona utvrđuje se u odnosu na vrijednost darovanog građevnog materijala.

(2) Korisniku koji je dobio privremeno u posjed i na korištenje stambenu jedinicu u državnom vlasništvu i koji je zadovoljio uvjete iz članka 37. Zakona, novčana potpora će se isplatiti nakon što isprazni stambenu jedinicu u državnom vlasništvu od osoba i stvari, podmirenih troškova korištenja te u stanju prikladnom za daljnje korištenje.

Članak 14.

(1) Ministarstvo podmiruje izvršitelju priključenja troškove priključenja obiteljske kuće na elektroenergetsku mrežu, za maksimalnu priključnu snagu od 5,75 kW, ako su ispunjeni uvjeti iz Zakona.

(2) Trošak iz stavka 1. ovoga članka ne podrazumijeva stvaranje uvjeta mreže.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o darovanju građevnog materijala (»Narodne novine«, br. 16/19.).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 371-01/23-01/873

Urbroj: 383-23-3

Zagreb, 22. prosinca 2023.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar Branko Bačić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić