NN 158/2023 (29.12.2023.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe

MINISTARSTVO FINANCIJA

2516

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 134/15., 120/16., 116/18., 42/20., 47/20., 114/22. i 82/23.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU DODATNIH PODATAKA ZA STATISTIČKE I DRUGE POTREBE

Članak 1.

U Pravilniku o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (»Narodne novine«, broj 2/17.) u članku 2. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »službenoj valuti, zaokruženo na dvije decimale«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2024.

Klasa: 011-01/23-04/13

Urbroj: 513-06-03-23-4

Zagreb, 27. prosinca 2023.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić