Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 10/2024 (26.1.2024.), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2024. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

190

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 143. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23. i 156/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. siječnja 2024. donijela

ODLUKU

O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE BILANČNIH PRAVA ZA FINANCIRANJE MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA JAVNIH POTREBA OSNOVNOG ŠKOLSTVA U 2024. GODINI

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i kriteriji i mjerila za utvrđivanje bilančnih prava županijama, Gradu Zagrebu i gradovima za:

– materijalne i financijske rashode

– rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (u daljnjem tekstu: tekuće i investicijsko održavanje)

– rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

II.

Županijama, Gradu Zagrebu i gradovima utvrđuju se bilančna prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnog školstva u visini koja osigurava minimalni financijski standard osnovnih škola.

Obračun iznosa materijalnih i financijskih rashoda izvršen je prema podacima o visini ovih rashoda, koja je bila utvrđena Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini (»Narodne novine«, broj 8/23.), sukladno Odluci o proračunskom okviru za razdoblje 2024. – 2026., Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024. – 2026.

Obračun iznosa rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, koji se sukladno Računskom planu proračuna odnose na odjeljak 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, odjeljak 3237 – Intelektualne i osobne usluge i odjeljak 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, izvršen je prema podacima o broju učenika, broju razrednih odjela i broju školskih zgrada u školskoj godini 2023./24. na osnovi prosječnih kalkulativnih cijena kako slijedi: po učeniku 9,01 euro godišnje, po razrednom odjelu 143,71 euro godišnje, po školskoj zgradi 1.029,25 eura godišnje.

Obračun iznosa rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, koji se sukladno Računskom planu proračuna odnose na skupinu 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i skupinu 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, izvršen je prema podacima o broju učenika, broju razrednih odjela i broju školskih zgrada u školskoj godini 2023./24. na osnovi prosječnih kalkulativnih cijena kako slijedi: po učeniku 27,57 eura godišnje, po razrednom odjelu 439,58 eura godišnje i po školskoj zgradi 679,02 eura godišnje.

PRIKAZ OBRAČUNA BILANČNIH PRAVA ZA MATERIJALNE I FINANCIJSKE RASHODE, RASHODA ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE TE RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI U 2024. GODINI

 

Red.

br.

Nositelj financiranja

Obračunati iznos materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za tekuće i investicijsko održavanje (eura)

Obračunati iznos rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (eura)

Ukupno minimalni financijski standard osnovnog školstva

(eura)

0

1

2

3

4=2+3

ŽUPANIJE

 

 

1.

Zagrebačka

5.373.215

749.628

6.122.843

2.

Krapinsko-zagorska

3.315.917

568.951

3.884.868

3.

Sisačko-moslavačka

3.819.063

370.328

4.189.391

4.

Karlovačka

2.624.603

302.217

2.926.820

5.

Varaždinska

4.692.093

593.307

5.285.400

6.

Koprivničko-križevačka

1.680.352

282.935

1.963.287

7.

Bjelovarsko-bilogorska

1.918.432

320.188

2.238.620

8.

Primorsko-goranska

3.422.278

602.568

4.024.846

9.

Ličko-senjska

1.666.398

166.712

1.833.110

10.

Virovitičko-podravska

1.981.784

313.453

2.295.237

11.

Požeško-slavonska

2.115.978

237.517

2.353.495

12.

Brodsko-posavska

3.087.132

406.309

3.493.441

13.

Zadarska

3.295.655

441.685

3.737.340

14.

Osječko-baranjska

5.891.168

906.502

6.797.670

15.

Šibensko-kninska

1.942.679

233.867

2.176.546

16.

Vukovarsko-srijemska

2.953.770

483.888

3.437.658

17.

Splitsko-dalmatinska

7.493.108

1.266.089

8.759.197

18.

Istarska

2.365.766

341.839

2.707.605

19.

Dubrovačko-neretvanska

2.402.905

436.544

2.839.449

20.

Međimurska

2.282.375

443.757

2.726.132

21.

Grad Zagreb

13.987.948

3.405.014

17.392.962

 

UKUPNO ŽUPANIJE

78.312.619

12.873.298

91.185.917

 

 

 

 

GRADOVI

1.

Velika Gorica

1.559.615

315.792

1.875.407

2.

Samobor

1.038.804

180.802

1.219.606

3.

Vrbovec

505.623

89.079

594.702

4.

Zaprešić

380.355

106.996

487.351

5.

Krapina

245.526

60.168

305.694

6.

Sisak

1.047.047

181.891

1.228.938

7.

Kutina

609.211

109.736

718.947

8.

Karlovac

1.272.892

215.202

1.488.094

9.

Varaždin

940.228

199.080

1.139.308

10.

Koprivnica

824.597

149.705

974.302

11.

Križevci

605.220

114.736

719.956

12.

Đurđevac

218.257

42.612

260.869

13.

Bjelovar

783.408

164.430

947.838

14.

Čazma

259.877

35.578

295.455

15.

Garešnica

282.880

43.855

326.735

16.

Grubišno Polje

197.809

25.111

222.920

17.

Rijeka

2.079.097

446.014

2.525.111

18.

Crikvenica

187.782

45.949

233.731

19.

Opatija

142.634

29.529

172.163

20.

Gospić

477.039

64.205

541.244

21.

Virovitica

597.901

132.263

730.164

22.

Požega

634.976

97.779

732.755

23.

Slavonski Brod

1.506.235

306.325

1.812.560

24.

Zadar

1.153.540

390.044

1.543.584

25.

Osijek

1.893.721

398.153

2.291.874

26.

Šibenik

954.502

193.686

1.148.188

27.

Vinkovci

737.029

180.979

918.008

28.

Vukovar

1.005.692

135.219

1.140.911

29.

Makarska

257.610

91.850

349.460

30.

Split

2.364.802

694.035

3.058.837

31.

Pula – Pola

1.184.904

244.423

1.429.327

32.

Labin

324.996

76.772

401.768

33.

Pazin

799.551

88.583

888.134

34.

Poreč – Parenzo

439.120

98.609

537.729

35.

Rovinj – Rovigno

284.651

73.288

357.939

36.

Umag – Umago

392.177

67.709

459.886

37.

Dubrovnik

865.559

198.808

1.064.367

38.

Čakovec

593.953

175.874

769.827

39.

UKUPNO GRADOVI

29.648.820

6.264.869

35.913.689

40.

UKUPNO ŽUPANIJE I GRADOVI

107.961.439

19.138.167

127.099.606

41.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

2.467.951

0

2.467.951

42.

SVEUKUPNO RH:

110.429.390

19.138.167

129.567.557

 

 

 

Sredstva u iznosu 2.467.951,00 eura, iskazana na rednom broju 41. prethodne Tablice, odnose se na rezervirana sredstva za povećane rashode prijevoza osnovnoškolskih učenika tijekom 2024. godine i to za one Nositelje financiranja kod kojih je udio rashoda prijevoza osnovnoškolskih učenika u ukupnim sredstvima minimalnog financijskog standarda u 2023. godini bio znatno viši od prosječnog udjela za sve Nositelje financiranja zajedno.

Navedeni udjeli iz stavka 5. ove točke utvrdit će se na osnovi obrasca OŠ-DEC-IZVJEŠĆE za 2023. godinu, kojeg će Nositelji financiranja dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, utvrdit će kriterije za dodjelu sredstava, te posebnom odlukom ministra dodijeliti dodatna sredstva pojedinim Nositeljima financiranja.

III.

Sredstva ukupnog minimalnog financijskog standarda osnovnog školstva iz točke II. ove Odluke, županije, Grad Zagreb i gradovi planiraju i realiziraju na osnovi vlastitih financijskih planova, a za rashode utvrđene u točki I. ove Odluke.

Županije, Grad Zagreb i gradovi u financijskim planovima iz stavka 1. ove točke iskazuju ukupni iznos minimalnog financijskog standarda, a pojedine rashode iz točke I. ove Odluke planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava osnovnog školstva u 2024. godini.

IV.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva županije, Grad Zagreb i gradovi ostvaruju iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi 1,9 %.

Ako županije, Grad Zagreb i gradovi iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 1,9 % ne ostvare sredstva potrebna za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, razliku do ukupnog minimalnog financijskog standarda ostvaruju s pozicije izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu (»Narodne novine«, broj 149/23.), u razdjelu 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Sukladno članku 12. stavku 2. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, broj 21/23.), a iznimno od članka 10. stavaka 2. i 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 127/17., 138/20., 151/22. i 114/23.), sredstva za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva koja se prema ovoj Odluci osiguravaju za Grad Zagreb, Krapinsko-zagorsku županiju, Zagrebačku županiju, Sisačko-moslavačku i Karlovačku županiju, za vrijeme trajanja programa mjera i aktivnosti obnove donesenih u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, osiguravaju se u cijelosti iz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije koje se osiguravaju u državnom proračunu na razdjelu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ostvarivanje prihoda za izvršavanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva prati Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju mjesečnih izvještaja o ostvarenim prihodima od dodatnog udjela u porezu na dohodak koje dostavlja Ministarstvo financija, a kontrolu izvršavanja rashoda obavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

V.

Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2024. godini u okvirima ukupnog minimalnog financijskog standarda osnovnog školstva utvrđenog u točki II. ove Odluke.

VI.

Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su Ministarstvu znanosti i obrazovanja izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. dostaviti do 31. ožujka 2025. na obrascu OŠ-DEC-IZVJEŠĆE, koji je sastavni dio ove Odluke.

VII.

Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su sredstva za rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja te sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirati u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna nabava.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-04/24 Urbroj: 50301-29/23-24-2 Zagreb, 25. siječnja 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić