Povezani zakoni

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima

NN 118/18, 123/23

na snazi od 31.10.2023.

Uživajte...

Baza je ažurirana 21.05.2024. 

zaključno sa NN 58/24

POGLAVLJE I.   OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje postupak izdavanja odobrenja za osnivanje i upravljanje novčanim fondovima, područje rada i ovlasti nadležnog tijela i prekršajne odredbe za provedbu uredbi Europske unije iz članka 2. ovoga Zakona.

Pravo Europske unije

Članak 2.

Ovim se Zakonom osiguravaju pretpostavke za provedbu sljedećih uredbi:

1. Uredbe (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima (Tekst značajan za EGP) (SL L 169, 30. 6. 2017.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2017/1131)

2. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2018/990 od 10. travnja 2018. o izmjeni i dopuni Uredbe (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu jednostavnih, transparentnih i standardiziranih (STS) sekuritizacija i komercijalnih zapisa osiguranih imovinom (ABCP-ovi) te zahtjeva za imovinu primljenu u okviru obratnih repo ugovora i metodologija procjene kreditne kvalitete (Tekst značajan za EGP) (SL L 177, 13. 7. 2018.) (u daljnjem tekstu: Delegirana Uredba Komisije) i

3. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2018/708 od 17. travnja 2018. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s obrascem koji upravitelji novčanih fondova trebaju upotrebljavati za izvješćivanje nadležnim tijelima kako je predviđeno člankom 37. Uredbe (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 15. 5. 2018) (u daljnjem tekstu: Provedbena Uredba Komisije (EU) 2018/708).

Pojmovi

Članak 3.

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga čije su nadležnosti i područje rada propisani zakonom kojim se uređuje područje rada i nadležnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, ovim Zakonom, zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje alternativnih investicijskih fondova

2. ukupan prihod je ukupni godišnji prihod na temelju posljednjih dostupnih godišnjih financijskih izvještaja koji je počinitelj prekršaja ostvario od obavljanja svoje gospodarske djelatnosti

3. službeni godišnji financijski izvještaji su revidirani godišnji financijski izvještaji u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja

4. MMF je novčani fond

5. VNAV MMF je novčani fond s promjenjivom netovrijednošću imovine

6. LVNAV MMF je novčani fond s netovrijednošću imovine niske volatilnosti

7. CNAV MMF je novčani fond javnog duga s nepromjenjivom netovrijednošću imovine

8. UCITS fond je investicijski fond određen zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom

9. AIF je investicijski fond određen zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje alternativnim investicijskim fondovima

10. društvo za upravljanje je:

– u slučaju novčanog fonda koji je UCITS, društvo za upravljanje koje obavlja djelatnost upravljanja UCITS fondovima

– u slučaju novčanog fonda koji je AIF, društvo za upravljanje koje obavlja djelatnost upravljanja AIF-ovima ili AIF s unutarnjim upravljanjem

11. država članica je država članica Europske unije ili država potpisnica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Uredbi (EU) 2017/1131.

 

POGLAVLJE II.   NADLEŽNO TIJELO, NADLEŽNOSTI I PODRUČJE RADA

Nadležno tijelo

Članak 4.

U skladu s člankom 2. točkom 17. Uredbe (EU) 2017/1131, nadležno tijelo je Agencija.

Osnivanje novčanog fonda, sadržaj prospekta i pravila novčanih fondova

Članak 5.

(1) Za osnivanje i upravljanje novčanim fondom potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje novčanim fondom i ishoditi odobrenje Agencije.

(2) U zahtjevu za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje novčanim fondom podnositelj mora navesti i vrstu novčanog fonda za koju se podnosi zahtjev, u skladu s Uredbom (EU) 2017/1131, te uz njega dostaviti sve dokumente i dokaze, posebice na zahtjev Agencije, potrebne za dokazivanje usklađenosti s Uredbom (EU) 2017/1131 i ovim Zakonom.

(3) Agencija će o zahtjevu za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje novčanim fondom odlučiti rješenjem u roku od dva mjeseca od dana primitka urednog zahtjeva.

(4) Smatrat će se da je zahtjev uredan ako, u skladu s člancima 4. i 5. Uredbe (EU) 2017/1131 i odredbama ovoga Zakona, sadržava sve propisane podatke i ako mu je priložena sva potrebna dokumentacija s propisanim sadržajem.

(5) Ako na temelju dostavljenog zahtjeva, dokumentacije i dokaza iz stavka 2. ovoga članka Agencija procjeni da su društvo za upravljanje i novčani fond usklađeni s Uredbom (EU) 2017/1131 te da novčani fond zadovoljava uvjetima vrste MMF-a iz Uredbe (EU) 2017/1131 za koju je podnesen zahtjev, donijet će rješenje kojim se izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje novčanim fondom.

(6) Agencija će društvu za upravljanje rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje novčanim fondom:

a) iz razloga navedenih u zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje alternativnih investicijskih fondova i/ili Uredbi (EU) 2017/1131 i/ili

b) ako društvo za upravljanje za sebe i za fond nije dokazalo da su usklađeni s Uredbom (EU) 2017/1131 te da fond zadovoljava uvjetima za vrstu MMF-a iz Uredbe (EU) 2017/1131 za koju je podnesen zahtjev.

(7) Izdavanjem odobrenja za osnivanje i upravljanje novčanim fondom smatra se da je Agencija izdala i odobrenje na prospekt i/ili pravila tog novčanog fonda.

(8) Prospekt novčanog fonda odnosno pravila novčanog fonda, kada je to primjenjivo, pored obveznog sadržaja propisanog zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i/ili zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje alternativnih investicijskih fondova, ovisno o tome koji je od navedenih zakona primjenjiv, mora sadržavati i podatke iz članka 21. stavka 3., članka 36. stavaka 1., 3. i 5. Uredbe (EU) 2017/1131 te, kada je primjenjivo, i podatke iz članka 26. i članka 34. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/1131.

(9) Društvo za upravljanje novčanim fondom koji je AIF iz Republike Hrvatske ili druge države članice, koje namjerava malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj nuditi udjele takvog fonda kojim upravlja, mora za to dobiti prethodno odobrenje Agencije.

Registar novčanih fondova

Članak 6.

Novčani fondovi za koje je Agencija izdala odobrenje za osnivanje i upravljanje upisuju se kao novčani fondovi u registar društava za upravljanje i UCITS fondova Republike Hrvatske odnosno društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima i alternativnih investicijskih fondova Republike Hrvatske koje vodi Agencija sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje alternativnih investicijskih fondova.

Primjenjivi propisi

Članak 7.

(1) Na imovinu novčanog fonda koji je UCITS fond i njezino ulaganje ne primjenjuju se odgovarajuće odredbe o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja iz zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, osim ako je Uredbom (EU) 2017/1131 izričito određeno drugačije.

(2) Na imovinu novčanog fonda koji je AIF i njezino ulaganje ne primjenjuju se odgovarajuće odredbe o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja iz zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje alternativnih investicijskih fondova ili propisa donesenih na temelju toga zakona.

(3) Iznimno od odredbi zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje alternativnih investicijskih fondova, kada se zbog promjene investicijske strategije mijenjaju pravila AIF-a, koji time namjerava postati novčani fond, za takvu promjenu pravila AIF-a društvo za upravljanje dužno je ishoditi prethodno odobrenje Agencije, a na postupak promjene pravila AIF-a na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o bitnim promjenama prospekta iz zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

(4) Na pitanja vezana za postupanje Agencije, posebice u odnosu na postupak izdavanja odobrenja za osnivanje i upravljanje novčanim fondom, koja nisu uređena Uredbom (EU) 2017/1131 ili ovim Zakonom, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje alternativnih investicijskih fondova.

Izuzeci od ograničenja ulaganja

Članak 8.

(1) Ako su prekoračenja ograničenja ulaganja propisana Uredbom (EU) 2017/1131, ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i/ili prospektom UCITS fonda odnosno prospektom ili pravilima AIF-a posljedica okolnosti na koje društvo za upravljanje nije moglo utjecati, društvo za upravljanje dužno je uskladiti ulaganja novčanog fonda u roku od jednog mjeseca od dana nastanka prekoračenja ulaganja i poduzimati transakcije ponajprije u svrhu usklađenja ulaganja imovine novčanog fonda, pri čemu mora uzimati u obzir interese imatelja udjela, nastojeći pri tome eventualni gubitak svesti na najmanju moguću mjeru.

(2) Ako su prekoračenja ograničenja ulaganja propisana Uredbom (EU) 2017/1131, ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i/ili prospektom UCITS fonda odnosno prospektom ili pravilima AIF-a posljedica transakcija koje je sklopilo društvo za upravljanje, a kojima su se u trenutku njihova sklapanja prekoračila navedena ograničenja, društvo za upravljanje dužno je uskladiti ulaganja novčanog fonda odmah po saznanju za prekoračenje ograničenja. Društvo za upravljanje dužno je novčanom fondu i/ili ulagateljima nadoknaditi tako nastalu štetu u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i propisima donesenim na temelju istoga odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje alternativnih investicijskih fondova.

Iznimka za ulaganje u depozite

Članak 9.

(1) Iznimno od ograničenja iz članka 17. stavka 1. točke b) Uredbe (EU) 2017/1131, najviše 15 % netovrijednosti imovine novčanog fonda može se uložiti u depozite kod kreditne institucije iz članka 12. Uredbe (EU) 2017/1131.

(2) Iznimno od ograničenja iz članka 17. stavka 6. podstavka 1. Uredbe (EU) 2017/1131, najviše 20 % netovrijednosti imovine novčanog fonda može se uložiti u:

a) instrumente tržišta novca, sekuritizacije i ABCP-ove čiji je izdavatelj jedna te ista osoba

b) depozite kod te osobe i

c) izloženosti koje proizlaze iz transakcija s OTC izvedenicama sklopljenih s tom osobom.

 

POGLAVLJE III.   NADZOR

Postupak nadzora koji provodi Agencija

Članak 10.

(1) Nadzor nad provedbom Uredbe (EU) 2017/1131 i ovoga Zakona u okviru svoje nadležnosti Agencija obavlja u skladu s odredbama članaka 38. – 41. Uredbe (EU) 2017/1131, ovoga Zakona i propisa donesenima na temelju njega, zakona kojima je uređeno osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i alternativnih investicijskih fondova i zakona kojim se uređuje područje rada i nadležnosti Agencije.

(2) Nadzor nad provedbom Uredbe (EU) 2017/1131 obuhvaća i nadzor nad provedbom Delegirane Uredbe Komisije i Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2018/708, koje su donesene na temelju Uredbe (EU) 2017/1131.

Nadzorne mjere Agencije

Članak 11.

(1) Kada Agencija utvrdi povrede odredbi Uredbe (EU) 2017/1131 i/ili ovoga Zakona, ovlaštena je izreći nadzorne mjere propisane zakonima kojima je uređeno osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i alternativnih investicijskih fondova, ovisno o tome koji je zakon primjenjiv.

(2) Osim nadzornih mjera iz stavka 1. ovoga članka, Agencija je ovlaštena izreći i posebnu nadzornu mjeru, i to zabraniti da se za fond upotrebljava naziv »novčani fond« ili bilo koji drugi naziv na osnovi kojeg se može zaključiti da je UCITS ili AIF novčani fond.

(3) Agencija će rješenjem ukinuti rješenje kojim je, sukladno odredbama ovoga Zakona i člankom 4. ili 5. Uredbe (EU) 2017/1131, izdano odobrenje za osnivanje i upravljanje novčanim fondom ako se u slučaju provedene obnove postupka utvrdi da je rješenje kojim se izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje tim novčanim fondom doneseno na temelju neistinitih ili netočnih podataka ili izjava bitnih za donošenje tog rješenja.

(4) Agencija može rješenjem ukinuti rješenje kojim je, sukladno odredbama ovoga Zakona i člankom 4. ili 5. Uredbe (EU) 2017/1131, izdano odobrenje za osnivanje i upravljanje novčanim fondom ako je društvo za upravljanje teško, sustavno ili često kršilo odredbe članaka 9. – 21., članaka 23. – 34. ili članka 36. Uredbe (EU) 2017/1131.

Ovlasti nadležnog tijela

Članak 12.

Agencija, kao nadležno tijelo u smislu Uredbe (EU) 2017/1131 i ovoga Zakona, detaljnije pravilnikom uređuje:

1. pojedinosti o kriterijima prema kojima se utvrđuju STS sekuritizacije i ABCP – ovi prihvatljivi za ulaganja novčanih fondova u skladu s Delegiranom Uredbom Komisije

2. pojedinosti o kvantitativnim i kvalitativnim zahtjevima za likvidnost koji su primjenjivi na imovinu iz članka 15. stavka 6. Uredbe (EU) 2017/1131 te kvantitativnim i kvalitativnim zahtjevima za kreditnu kvalitetu koji su primjenjivi na imovinu iz članka 15. stavka 6. točke (a) Uredbe (EU) 2017/1131, u skladu s delegiranim aktima koje Europska komisija donosi na temelju članka 15. stavka 7. i članka 45. Uredbe (EU) 2017/1131

3. pojedinosti vezane za kriterije za validaciju metodologije unutarnje procjene kreditne kvalitete instrumenata tržišta novca, sekuritizacija i ABCP-ova, kako su navedeni u članku 19. stavku 3. Uredbe (EU) 2017/1131, u skladu s Delegiranom Uredbom Komisije

4. pojedinosti vezane za kriterije za kvantifikaciju kreditnog rizika i relativnog rizika neispunjavanja obveza izdavatelja i instrumenta u unutarnjoj procjeni kreditne kvalitete instrumenata tržišta novca, sekuritizacija i ABCP-ova, kako su navedeni u članku 20. stavku 2. točki (a) Uredbe (EU) 2017/1131, u skladu s Delegiranom Uredbom Komisije

5. pojedinosti vezane za kriterije za utvrđivanje kvalitativnih pokazatelja koji se odnose na izdavatelja instrumenta u unutarnjoj procjeni kreditne kvalitete instrumenata tržišta novca, sekuritizacija i ABCP-ova, kako su navedeni u članku 20. stavku 2. točki (b) Uredbe (EU) 2017/1131, u skladu s Delegiranom Uredbom Komisije

6. pojedinosti vezane za značenje bitne promjene koja bi mogla utjecati na postojeću procjenu kreditne kvalitete instrumenata tržišta novca, sekuritizacija i ABCP-ova iz članka 19. stavka 4. točke (d) Uredbe (EU) 2017/1131, u skladu s Delegiranom Uredbom Komisije

7. pojedinosti vezane za zajedničke referentne parametre za scenarije za testiranje otpornosti na stres novčanog fonda iz članka 28. Uredbe (EU) 2017/1131, u skladu sa smjernicama Europske agencije za nadzor vrijednosnih papira i tržišta kapitala o scenarijima testiranja otpornosti na stres u skladu s člankom 28. Uredbe (EU) 2017/1131

8. pojedinosti u vezi s obrascima za izvješćivanje nadležnim tijelima koji sadrže informacije iz članka 37. stavaka 2. i 3. Uredbe (EU) 2017/1131, u skladu s Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2018/708.

 

POGLAVLJE IV.   PREKRŠAJNE ODREDBE

Uvodne odredbe

Članak 13.

(1) Ako je počinitelj prekršaja, u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika, matično društvo ili ovisno društvo matičnog društva koje ima obvezu izrade konsolidiranih financijskih izvještaja, ukupni prihod iz članka 3. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona određuje se na temelju konsolidiranih financijskih izvještaja koje je odobrilo upravljačko tijelo krajnjeg matičnog društva.

(2) Ako službeni godišnji financijski izvještaji u smislu članka 3. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona za godinu u kojoj je počinjen prekršaj nisu dostupni u trenutku izricanja novčane kazne, za osnovicu izračuna iznosa kazne uzet će se posljednja službena godišnja financijska izvješća koja su prethodila toj godini.

Teži prekršaji društva za upravljanje

Članak 14. (NN 123/23)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1 % do 10 % od ukupnog prihoda ostvarenog u godini počinjenja prekršaja, koji je utvrđen službenim financijskim izvještajima za tu godinu, kaznit će se za prekršaj društvo za upravljanje ako:

1. u odnosu na UCITS fond ili AIF kojim upravlja upotrebljava naziv novčani fond, MMF ili bilo koji drugi naziv koji upućuje na novčani fond, za fondove koji nisu dobili odobrenje za osnivanje i upravljanje novčanim fondom u skladu s člankom 5. stavkom 5. ovoga Zakona

2. uloži imovinu MMF-a u kategorije financijske imovine različite od onih propisanih člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131, protivno zabrani iz članka 9. stavka 2. točke a) Uredbe (EU) 2017/1131

3. u odnosu na imovinu MMF-a izvrši transakciju kratke prodaje instrumenata tržišta novca, sekuritizacije, ABCP-a ili udjela ili dionica drugog MMF-a, protivno zabrani iz članka 9. stavka 2. točke b) Uredbe (EU) 2017/1131

4. imovinu MMF-a, izravno ili neizravno, izloži dionicama ili robama, što uključuje i izloženosti korištenjem financijskih izvedenica, certifikata koji ih predstavljaju, indeksa koji se na njima temelje ili na bilo koji drugi način, protivno zabrani iz članka 9. stavka 2. točke c) Uredbe (EU) 2017/1131

5. za račun MMF-a sklopi sporazum o pozajmljivanju vrijednosnih papira drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane ili bilo koji drugi sporazum koji tereti imovinu MMF-a, protivno zabrani iz članka 9. stavka 2. točke d) Uredbe (EU) 2017/1131

6. za račun MMF-a uzima u zajam novac od trećih osoba ili iz imovine MMF-a daje u zajam novac trećim osobama, protivno zabrani iz članka 9. stavka 2. točke e) Uredbe (EU) 2017/1131

7. uloži imovinu MMF-a kojim upravlja u instrumente tržišta novca koji ne zadovoljavaju bilo koji od uvjeta iz članka 10. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/1131

8. uloži imovinu MMF-a kojim upravlja u sekuritizacije ili komercijalne zapise osigurane imovinom (ABCP) različite od onih iz članka 11. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/1131

9. uloži imovinu kratkoročnog MMF-a kojim upravlja u sekuritizaciju ili komercijalne zapise osigurane imovinom (ABCP) koji ne zadovoljavaju barem jedan od uvjeta iz članka 11. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/1131

10. uloži imovinu standardnog MMF-a kojim upravlja u sekuritizacije ili komercijalne zapise osigurane imovinom (ABCP) koji ne zadovoljavaju barem jedan od uvjeta iz članka 11. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/1131

11. uloži imovinu MMF-a kojim upravlja u depozite koji ne zadovoljavaju bilo koji od uvjeta iz članka 12. Uredbe (EU) 2017/1131

12. uloži imovinu MMF-a kojim upravlja u izvedene financijske instrumente koji ne zadovoljavaju bilo koji od uvjeta iz članka 13. Uredbe (EU) 2017/1131

13. uloži imovinu MMF-a kojim upravlja u izvedene financijske instrumente u svrhu različitu od one iz članka 13. točke b) Uredbe (EU) 2017/1131

14. za račun MMF-a kojim upravlja sklopi repo ugovor koji ne zadovoljava bilo koji od uvjeta iz članka 14. Uredbe (EU) 2017/1131

15. za račun MMF-a kojim upravlja sklopi obratni repo ugovor koji ne zadovoljava bilo koji od uvjeta iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/1131

16. u okviru obratnog repo ugovora sklopljenog za račun MMF-a kojim upravlja primi imovinu različitu od instrumenata tržišta novca koji zadovoljavaju sve uvjete iz članka 10. Uredbe (EU) 2017/1131, a ne radi se o iznimci iz članka 15. stavka 6. Uredbe (EU) 2017/1131, protivno zabrani iz članka 15. stavka 2. podstavka 1. i stavka 3. Uredbe (EU) 2017/1131

17. imovinu primljenu u okviru obratnog repo ugovora sklopljenog za račun MMF-a kojim upravlja proda, ponovno investira, založi ili na bilo koji drugi način prenese, protivno zabrani iz članka 15. stavka 2. podstavka 2. Uredbe (EU) 2017/1131

18. imovina koju prima u okviru obratnog repo ugovora nije dovoljno diversificirana, na način kako je to propisano člankom 15. stavkom 4. Uredbe (EU) 2017/1131

19. u okviru obratnog repo ugovora primi imovinu koju izdaje tijelo koje nije neovisno od druge ugovorne strane u obrnutom repo ugovoru, protivno članku 15. stavku 4. Uredbe (EU) 2017/1131

20. u okviru obratnog repo ugovora primi imovinu koja pokazuje visok stupanj korelacije s ispunjavanjem obveza druge ugovorne strane, protivno članku 15. stavku 4. Uredbe (EU) 2017/1131

21. nije osigurao da u odnosu na sklopljeni obratni repo ugovor u svakom trenutku može opozvati puni iznos gotovine bilo na temelju obračuna bilo na temelju vrednovanja po tržišnoj vrijednosti, u skladu s člankom 15. stavkom 5. Uredbe (EU) 2017/1131

22. koristeći iznimku iz članka 15. stavka 6. Uredbe (EU) 2017/1131, u sklopu obrnutog repo ugovora primi likvidne prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca osim onih koji ispunjavaju uvjete iz članka 10. Uredbe (EU) 2017/1131, a predmetni likvidni prenosivi vrijednosni papiri ili instrumenti tržišta novca ne zadovoljavaju uvjete iz članka 15. stavka 6. točke a) ili b) Uredbe (EU) 2017/1131

23. imovina primljena u sklopu obrnutog repo ugovora u skladu s člankom 15. stavkom 6. Uredbe (EU) 2017/1131 ne ispunjava bilo koji od uvjeta iz članka 17. stavka 7. Uredbe (EU) 2017/1131, u skladu s člankom 15. stavkom 6. podstavkom 3. Uredbe (EU) 2017/1131

24. uloži imovinu MMF-a kojim upravlja u udjele ili dionice drugog MMF-a (ciljani MMF) ako nije zadovoljen bilo koji od uvjeta iz članka 16. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/1131

25. uloži više od 5 % imovine MMF-a u udjele ili dionice jednog drugog MMF-a, protivno članku 16. stavku 2. Uredbe (EU) 2017/1131, a ne radi se o MMF-u iz članka 16. stavka 5. Uredbe (EU) 2017/1131 kojemu je to dopušteno ili o izuzetku iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona

26. ukupno uloži više od 17,5 % imovine u udjele ili dionice drugih MMF-ova protivno članku 16. stavku 3. Uredbe (EU) 2017/1131, a ne radi se o MMF-u iz članka 16. stavka 5. Uredbe (EU) 2017/1131 kojemu je to dopušteno ili o izuzetku iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona

27. uloži imovinu MMF-a kojim upravlja u udjele ili dionice ciljanog MMF-a koji nije osnovan u skladu s Uredbom (EU) 2017/1131, protivno članku 16. stavku 4. točki a) Uredbe (EU) 2017/1131

28. društvo za upravljanje ciljanim MMF-om ili bilo koje drugo trgovačko društvo s kojim je povezano zajedničkom upravom ili kontrolom ili značajnim izravnim ili neizravnim udjelom naplati ulaznu ili izlaznu naknadu MMF-u koji stječe udjele ili dionice drugog MMF-a (ciljani MMF), a istodobno upravlja MMF-om koji stječe udjele ili dionice ciljanog MMF-a i ciljanim MMF-om, protivno članku 16. stavku 4. točki b) Uredbe (EU) 2017/1131

29. MMF kojim upravlja uloži 10 % ili više imovine u udjele ili dionice drugih MMF-ova, a u prospektu tog MMF-a ne objavi najviši iznos naknade za upravljanje koja se može naplatiti iz imovine MMF-a, kao i iz imovine dugih MMF-ova u koje on ulaže, u skladu s člankom 16. stavkom 4. točkom c) podtočkom (i) Uredbe (EU) 2017/1131

30. MMF kojim upravlja ulaže 10 % ili više imovine u udjele ili dionice drugih MMF-ova, a u godišnjem izvješću tog MMF-a ne objavi najveći udio naknade za upravljanje koji je naplaćen iz imovine MMF-a, kao i iz imovine dugih MMF-ova u koje on ulaže, u skladu s člankom 16. stavkom 4. točkom c) podtočkom (ii) Uredbe (EU) 2017/1131

31. uloži imovinu kratkoročnog MMF-a kojim upravlja u udjele ili dionice drugog MMF-a koji nije kratkoročni MMF, protivno članku 16. stavku 6. Uredbe (EU) 2017/1131

32. uloži više od 5 % imovine MMF-a kojim upravlja u instrumente tržišta novca, sekuritizacije i ABCP-ove izdane od strane jednog izdavatelja, protivno članku 17. stavku 1. točki a) Uredbe (EU) 2017/1131, a ne radi se o iznimnim situacijama i uvjetima iz članka 17. stavka 7. Uredbe (EU) 2017/1131 pod kojima je dopušteno odstupanje od tog ograničenja ili o izuzetku iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona

33. uloži više od 15 % imovine MMF-a kojim upravlja u depozite u jednoj kreditnoj instituciji, protivno članku 17. stavku 1. točki b) Uredbe (EU) 2017/1131 i članku 9. stavku 1. ovoga Zakona, a ne radi se o izuzetku iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona

34. ukupna vrijednost ulaganja u instrumente tržišta novca, sekuritizacije i ABCP-ove u svakom pojedinačnom izdavatelju u kojeg je uloženo više od 5 % imovine VNAV MMF-a prelazi 40 % imovine VNAV MMF-a, protivno članku 17. stavku 2. Uredbe (EU) 2017/1131, a ne radi se o izuzetku iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona

35. uloži ukupno više od 15 % imovine MMF-a kojim upravlja u sekuritizacije i ABCP-ove, protivno članku 17. stavku 3. podstavku 1. Uredbe (EU) 2017/1131, a ne radi se o izuzetku iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona

36. uloži ukupno više od 20 % imovine MMF-a kojim upravlja u sekuritizacije i ABCP-ove, protivno članku 17. stavku 3. podstavku 2. Uredbe (EU) 2017/1131, a ne radi se o izuzetku iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona

37. uloži ukupno više od 15 % imovine MMF-a kojim upravlja u sekuritizacije i ABCP-ove koji ne ispunjavaju kriterije za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju i ABCP-ove, protivno članku 17. stavku 3. podstavku 2. Uredbe (EU) 2017/1131, a ne radi se o izuzetku iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona

38. ukupna izloženost istoj drugoj ugovornoj strani koja proizlazi iz OTC izvedenica prijeđe 5 % imovine MMF-a kojim upravlja, protivno članku 17. stavku 4. Uredbe (EU) 2017/1131, a ne radi se o izuzetku iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona

39. ukupan iznos novca dan istoj drugoj ugovornoj strani u obrnutom repo ugovoru prijeđe 15 % imovine MMF-a kojim upravlja, protivno članku 17. stavku 5. Uredbe (EU) 2017/1131, a ne radi se o izuzetku iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona

40. uloži ukupno više od 20 % imovine MMF-a kojim upravlja u instrumente tržišta novca, sekuritizacije i ABCP-ove čiji je izdavatelj jedna te ista osoba, depozite sklopljene s tom osobom i izloženosti koje proizlaze iz transakcije s OTC izvedenicama sklopljenih s tom osobom, protivno članku 17. stavku 6. Uredbe (EU) 2017/1131 i članku 9. stavku 2. ovoga Zakona, a ne radi se o izuzetku iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona

41. uloži više od 10 % imovine MMF-a kojim upravlja u instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, druga država članica ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave države članice, treća država ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica, koji ne ispunjavaju bilo koji od uvjeta iz članka 17. stavka 7. Uredbe (EU) 2017/1131, a ne radi se o izuzetku iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona

42. uloži više od 10 % imovine MMF-a kojim upravlja u pokrivene obveznice koje je izdala jedna kreditna institucija koja ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici i koja je na temelju posebnog zakona predmetom posebnoga javnog nadzora sa svrhom zaštite ulagatelja u te obveznice, protivno članku 17. stavku 8. Uredbe (EU) 2017/1131, a ne radi se o izuzetku iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona

43. ukupna vrijednost ulaganja u pokrivene obveznice koje je izdala jedna kreditna institucija koja ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici i koja je na temelju posebnog zakona predmetom posebnoga javnog nadzora sa svrhom zaštite ulagatelja u te obveznice, u koje je uloženo više od 5 % imovine MMF-a, prelazi 40 % imovine MMF-a, protivno članku 17. stavku 8. Uredbe (EU) 2017/1131, a ne radi se o izuzetku iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona

44. uloži više od 20 % imovine MMF-a kojim upravlja u obveznice koje je izdala jedna kreditna institucija, a koje zadovoljavaju uvjete iz članka 10. stavka 1. točke f) ili članka 11. stavka 1. točke c) Delegirane Uredbe (EU) 2015/61, uključujući i ulaganja u imovinu iz članka 17. stavka 8. Uredbe (EU) 2017/1131, protivno članku 17. stavku 9. podstavku 1. Uredbe (EU) 2017/1131, a ne radi se o izuzetku iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona

45. ukupna vrijednost ulaganja u pokrivene obveznice jednog izdavatelja koje zadovoljavaju uvjete iz članka 10. stavka 1. točke f) ili članka 11. stavka 1. točke c) Delegirane Uredbe (EU) 2015/61, u koje je uloženo više od 5 % imovine MMF-a i imovinu iz članka 17. stavka 8. Uredbe (EU) 2017/1131, prelazi 60 % imovine MMF-a, protivno članku 17. stavku 9. podstavku 2. Uredbe (EU) 2017/1131, a ne radi se o izuzetku iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona

46. za račun MMF-a kojim upravlja stekne više od 10 % instrumenata tržišta novca, sekuritizacije i ABCP-ova izdanih od strane jedne te iste osobe, protivno članku 18. stavku 1. Uredbe (EU) 2017/1131, a ne radi se o instrumentima tržišta novca koje izdaje ili za koje jamče subjekti iz članka 18. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/1131 za koje je dopušteno odstupanje od navedenog ograničenja ili o izuzetku iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona

47. ne usvoji proceduru za unutarnji postupak procjene kreditne kvalitete izdavatelja instrumenata tržišta novca, sekritizacija i ABCP-ova i karakteristika samih instrumenata, u skladu s člankom 19. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) 2017/1131

48. ne implementira i konzistentno ne primjenjuje proceduru za unutarnji postupak procjene kreditne kvalitete izdavatelja instrumenata tržišta novca, sekritizacija i ABCP-ova i karakteristika samih instrumenata, u skladu s člankom 19. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) 2017/1131

49. ne osigura da su informacije koje se upotrebljavaju prilikom primjene unutarnjeg postupka procjene kreditne kvalitete dovoljno kvalitetne, ažurne i da potječu od pouzdanih izvora, u skladu s člankom 19. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/1131

50. prilikom provođenja kreditne kvalitete ne uzme u obzir bilo koji od faktora i općih načela iz članka 20. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/1131

51. ne dokumentira unutarnji postupak procjene kreditne kvalitete i procjenu kreditne kvalitete, u skladu s člankom 21. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131

52. dokumentacija unutarnjeg postupka procjene kreditne kvalitete i procjene kreditne kvalitete ne sadrži bilo koji od elemenata iz članka 21. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/1131

53. pojedinosti unutarnjeg postupka procjene kreditne kvalitete ne navede u prospektu ili pravilima MMF-a kad je to primjenjivo, u skladu s člankom 21. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/1131

54. na zahtjev Agencije ne dostavi svu traženu dokumentaciju iz članka 21. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/1131, u skladu s člankom 21. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/1131

55. proceduru za unutarnji postupak procjene kreditne kvalitete ne odobre viši rukovoditelji, uprava i nadzorni odbor, kada je to primjenjivo, u skladu s člankom 23. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131

56. ne osigura dostavu izvještaja o profilu kreditnog rizika MMF-a višem rukovodstvu, upravi i nadzornom odboru, kada je to primjenjivo, u roku iz članka 23. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/1131

57. više rukovodstvo ne osigura kontinuirano pravilno funkcioniranje unutarnjeg postupka procjene kreditne kvalitete, u skladu s člankom 23. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/1131

58. ne osigura da više rukovodstvo redovito prima izvještaje o učinku unutarnjih postupaka procjene kreditne kvalitete, o područjima u kojima su utvrđeni nedostatci i stanju mjera i postupaka za uklanjanje prethodno utvrđenih nedostataka, u skladu s člankom 23. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/1131

59. WAM imovine kratkoročnog MMF-a prijeđe 60 dana, protivno članku 24. stavku 1. točki a) Uredbe (EU) 2017/1131

60. WAL imovine kratkoročnog MMF-a izračunat u skladu s člankom 24. stavkom 1. podstavcima 2. i 3. Uredbe (EU) 2017/1131 prijeđe 120 dana, protivno članku 24. stavku 1. točki b) Uredbe (EU) 2017/1131

61. udio imovine LVNAV MMF-a i/ili CNAV MMF-a koja dospijeva dnevno, obratnih repo ugovora koje se može raskinuti uz otkazni rok od jednog radnog dana ili gotovine koju se može povući uz otkazni rok od jednog radnog dana padne ispod 10 % njihove imovine, protivno članku 24. stavku 1. točki c) Uredbe (EU) 2017/1131

62. udio imovine kratkoročnog VNAM MMF-a koja dospijeva dnevno, obratnih repo ugovora koje se može raskinuti uz otkazni rok od jednog radnog dana ili gotovine koju se može povući uz otkazni rok od jednog radnog dana padne ispod 7,5 % njegove imovine, protivno članku 24. stavku 1. točki d) Uredbe (EU) 2017/1131

63. se minimalno 30 % imovine LVNAV MMF-a ne sastoji od imovine koja dospijeva tjedno, obratnih repo ugovora koje se može raskinuti uz otkazni rok od pet radnih dana ili gotovine koju se može povući uz otkazni rok od pet radnih dana, protivno članku 24. stavku 1. točki e) Uredbe (EU) 2017/1131

64. se minimalno 30 % imovine CNAV MMF-a ne sastoji od imovine koja dospijeva tjedno, obratnih repo ugovora koje se može raskinuti uz otkazni rok od pet radnih dana ili gotovine koju se može povući uz otkazni rok od pet radnih dana, protivno članku 24. stavku 1. točki e) Uredbe (EU) 2017/1131

65. se minimalno 15 % imovine kratkoročnog VNAM MMF-a ne sastoji od imovine koja dospijeva tjedno, obratnih repo ugovora koje se može raskinuti uz otkazni rok od pet radnih dana ili gotovine koju se može povući uz otkazni rok od pet radnih dana, protivno članku 24. stavku 1. točki f) Uredbe (EU) 2017/1131

66. WAM imovine standardnog VNAV MMF-a prijeđe šest mjeseci, protivno članku 25. stavku 1. točki a) Uredbe (EU) 2017/1131

67. WAL imovine standardnog VNAV MMF-a izračunat u skladu s člankom 25. stavkom 1. podstavcima 2. i 3. Uredbe (EU) 2017/1131 prijeđe 12 mjeseci, protivno članku 25. stavku 1. točki b) Uredbe (EU) 2017/1131

68. se minimalno 7,5 % imovine standardnog VNAV MMF-a ne sastoji od imovine koja dospijeva dnevno, obratnih repo ugovora koje se može raskinuti uz otkazni rok od jednog radnog dana ili gotovine koju se može povući uz otkazni rok od jednog radnog dana, protivno članku 25. stavku 1. točki c) Uredbe (EU) 2017/1131

69. se minimalno 15 % imovine standardnog VNAV MMF-a ne sastoji od imovine koja dospijeva tjedno, obratnih repo ugovora koje se može raskinuti uz otkazni rok od pet radnih dana ili gotovine koju se može povući uz otkazni rok od pet radnih dana, protivno članku 25. stavku 1. točki d) Uredbe (EU) 2017/1131

70. ne uspostavi, provodi i primjenjuje postupke te izvršava temeljitu analizu kako bi predvidio učinak istodobnih isplata nekoliko ulagatelja, uzimajući u obzir barem vrstu ulagatelja, broj udjela ili dionica u fondu koje posjeduje jedan ulagatelj te kretanja priljeva i odljeva, u skladu s člankom 27. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131

71. u slučaju kada vrijednost udjela ili dionica jednog ulagatelja premašuje iznos odgovarajućeg dnevnog zahtjeva za likvidnost MMF-a, prilikom provođenja analize ne uzme u obzir bilo koji od elemenata iz članka 27. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/1131

72. ne osigura da vrijednost udjela ili dionica jednog ulagatelja koji čini veliki dio ukupnog NAV-a MMF-a nema znatan učinak na profil likvidnosti MMF-a, u skladu s člankom 27. stavkom 4. Uredbe (EU) 2017/1131

73. ne usvoji postupke testiranja otpornosti na stres kojima se utvrđuju mogući događaji ili promjene gospodarskih uvjeta u budućnosti koji bi mogli imati nepovoljne učinke na MMF i/ili ne procjenjuju mogući učinak tih događaja ili promjena na MMF, u skladu s člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131

74. prilikom provođenja postupka testiranja otpornosti na stres ne uzme u obzir bilo koji od čimbenika iz članka 28. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/1131

75. prilikom provođenja postupka testiranja otpornosti na stres za LVNAV MMF-ove i CNAV MMF-ove ne procjenjuje razlike između nepromjenjivog NAV-a po udjelu ili dionici i NAV-a po udjelu ili dionici za različite scenarije, u skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/1131

76. ne sastavi opsežno izvješće s rezultatima testiranja otpornosti na stres i predloženim akcijskim planom, a rezultati testa otpornosti na stres ukažu na ranjivosti MMF-a, u skladu s člankom 28. stavkom 4. Uredbe (EU) 2017/1131

77. ne obavijesti Agenciju o poduzetim mjerama vezano za rezultate testiranja otpornosti na stres, u skladu s člankom 28. stavkom 4. Uredbe (EU) 2017/1131

78. ne dostavi Agenciji opsežno izvješće s rezultatima testiranja otpornosti na stres i/ili predloženi akcijski plan na pregled, u skladu s čankom 28. stavkom 5. Uredbe (EU) 2017/1131

79. ne osigura dnevno vrednovanje imovine MMF-ova kojima upravlja, u skladu s člankom 29. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131

80. prilikom vrednovanja imovine MMF-ova kojima upravlja po tržišnim vrijednostima ne postupi po bilo kojem od zahtjeva iz članka 29. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/1131

81. prilikom vrednovanja imovine MMF-ova kojima upravlja po modelu ne postupi po bilo kojem od zahtjeva iz članka 29. stavka 4. Uredbe (EU) 2017/1131

82. prilikom vrednovanja imovine MMF-ova kojima upravlja po modelu koristi metodu na temelju amortiziranog troška, a ne radi se o iznimci iz članka 29. stavaka 6. i 7. Uredbe (EU) 2017/1131, protivno članku 29. stavku 4. Uredbe (EU) 2017/1131

83. ne dostavi Agenciji izvještaj o provedenom vrednovanju imovine, u skladu s člankom 29. stavkom 5. Uredbe (EU) 2017/1131

84. ne izračuna jednom dnevno NAV po udjelu ili dionici MMF-a u skladu s člankom 30. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131

85. ne objavi NAV po udjelu ili dionici MMF-a na način i u roku propisanom člankom 30. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/1131

86. ne izračuna jednom dnevo nepromjenjivi NAV po udjelu ili dionici CNAV MMF-a u skladu s člankom 31. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131

87. ne objavi dnevno na javnom dijelu mrežne stranice CNAV MMF-a razliku između nepromjenjivog NAV-a po udjelu ili dionici i NAV-a po udjelu ili dionici koji je izračunan u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) 2017/1131, u skladu člankom 31. stavkom 4. Uredbe (EU) 2017/1131

88. ne izračuna jednom dnevno nepromjenjivi NAV po udjelu ili dionici LVNAV MMF-a u skladu s člankom 32. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131

89. ne objavi dnevno na javnom dijelu mrežne stranice LVNAV MMF-a razliku između nepromjenjivog NAV-a po udjelu ili dionici i NAV-a po udjelu ili dionici koji je izračunan u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) 2017/1131, u skladu člankom 32. stavkom 4. Uredbe (EU) 2017/1131

90. izda ili otkupi udjele ili dionice MMF-ova kojima upravlja po cijenama različitima od onih iz članka 33. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) 2017/1131

91. prije sklapanja ugovora jasno u pisanom obliku potencijalne ulagatelje ne upozori na okolnosti u kojima LVNAV MMF više neće provoditi izdavanje ili otkup po nepromjenjivom NAV-u po udjelu ili dionici, u skladu s člankom 33. stavkom 2. podstavkom 3. Uredbe (EU) 2017/1131

92. za LVNAV MMF-ove i CNAV MMF-ove kojima upravlja ne usvoji razborite i rigorozne postupke upravljanja likvidnošću kako bi osiguralo poštovanje tjednih pragova likvidnosti koji se primjenjuju na takve fondove, u skladu s člankom 34. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131

93. za LVNAV MMF-ove i CNAV MMF-ove kojima upravlja ne provodi i dosljedno ne primjenjuje razborite i rigorozne postupke upravljanja likvidnošću kako bi osiguralo poštovanje tjednih pragova likvidnosti koji se primjenjuju na takve fondove, u skladu s člankom 34. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131

94. postupke upravljanja likvidnošću ne opiše u prospektu ili pravilima LVNAV MMF-ova i CNAV MMF-ova, u skladu s člankom 34. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131

95. u odnosu na usklađenost s tjednim pragovima likvidnosti LVNAV MMF-ova i CNAV MMF-ova kojima upravlja ne osigura primjenu bilo kojeg od zahtjeva iz članka 34. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/1131

96. ne obavijesti ulagatelje LVNAV MMF-ova i CNAV MMF-ova kojima upravlja da su zbog nastanka razloga iz članka 34. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/1131 isti prestali biti LVNAV MMF i/ili CNAV MMF, u skladu s člankom 34. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/1131

97. ne obavijesti Agenciju o odluci o poduzimanju mjera iz članka 34. stavka 1. točke a) i/ili b) Uredbe (EU) 2017/1131, u skladu s člankom 34. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/1131

98. za račun MMF-a kojim upravlja primi vanjsku potporu iz članka 35. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/1131, protivno članku 35. stavku 1. Uredbe (EU) 2017/1131

99. u svim vanjskim dokumentima, izvješćima, izjavama, oglasima, dopisima i svim drugim pisanim dokazima koje izdaje vezano za MMF-ove kojima upravlja i koji su upućeni ili namijenjeni za distribuciju potencijalnim ulagateljima, imateljima udjela ili dioničarima, jasno ne navede vrstu MMF-a u skladu s člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131 i je li predmetni MMF kratkoročni ili standardni, u skladu s člankom 36. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131

100. najmanje jedanput tjedno svim ulagateljima MMF-a ne učini dostupnom bilo koju od informacija iz članka 36. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/1131

101. u bilo kojem dokumentu MMF-a koji se koristi u marketinške svrhe jasno ne navede bilo koju od izjava iz članka 36. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/1131

102. u bilo kojem dokumentu ili komunikaciji prema ulagateljima ili potencijalnim ulagateljima na bilo koji način sugerira da je ulaganje u udjele ili dionice MMF-ova osigurano, protivno članku 36. stavku 4. Uredbe (EU) 2017/1131

103. Agenciji ne dostavi bilo koju od informacija iz članka 37. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/1131 za svaki MMF kojim upravlja na obrascu iz Priloga Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2018/708 ili ih ne dostavi u roku iz članka 37. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/1131

104. Agenciji ne dostavi bilo koju od informacija iz članka 37. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/1131 za svaki LVNAV MMF kojim upravlja na obrascu iz Priloga Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2018/708 ili ih ne dostavi u roku iz članka 37. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/1131

105. u odnosu na prekoračenja ograničenja ulaganja i obvezu usklađenja ulaganja novčanog fonda postupa protivno odredbama članka 8. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Izračunati iznos iz stavka 1. ovoga članka izriče se u iznosu koji je višekratnik iznosa od 130,00 eura. U slučaju kada je izračunati iznos iz stavka 1. ovoga članka manji od 26.540,00 eura, društvo za upravljanje kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 26.540,00 eura do 66.360,00 eura.

(3) U slučaju da je društvo za upravljanje ili odgovorna osoba društva za upravljanje prekršajem iz stavka 1. ovoga članka ostvarila korist ili spriječila gubitak, a iznos tako ostvarene koristi ili spriječenog gubitka je moguće utvrditi u novčanom iznosu, društvo za upravljanje ili odgovorna osoba društva za upravljanje kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u visini dvostruko utvrđenog iznosa tako ostvarene koristi odnosno spriječenog gubitka, čak i ako taj iznos prelazi propisani maksimum iz stavka 1. odnosno iz stavka 2. ovoga članka ili iz stavka 4. ovoga članka.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 2650,00 eura do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba društva za upravljanje.

Lakši prekršaji društva za upravljanje

Članak 15. (NN 123/23)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 eura do 13.270,00 eura kaznit će se za prekršaj društvo za upravljanje ako:

1. odmah ne izvijesti Agenciju o svakoj bitnoj promjeni dokumentacije iz članka 5. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/1131 koja dokumentacija je dostavljena Agenciji kod podnošenja zahtjeva za upravljanje MMF-om koji je AIF, u skladu s odredbama članka 5. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/1131

2. informaciju o imovini primljenoj u sklopu obrnutog repo ugovora u skladu s člankom 15. stavkom 6. Uredbe (EU) 2017/1131 ne objavi ulagateljima u MMF kojim upravlja u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012, u skladu s člankom 15. stavkom 6. podstavkom 2. Uredbe (EU) 2017/1131

3. obrnuti repo ugovor iz članka 15. stavka 6. Uredbe (EU) 2017/1131 ne zadovoljava utvrđene tržišne standarde i uvjete iz članka 2. stavka 1. Delegirane Uredbe Komisije

4. na imovinu primljenu u sklopu obrnutog repo ugovora u skladu s člankom 15. stavkom 6. Uredbe (EU) 2017/1131 ne primjeni korektivne faktore iz članka 224. stavka 1. tablica 1. i 2. Uredbe (EU) 575/2013 za preostali rok dospijeća, u skladu s člankom 2. stavkom 2. Delegirane Uredbe Komisije

5. ne napravi procjenu potrebitosti primjene dodatnog korektivnog faktora na imovinu primljenu u sklopu obrnutog repo ugovora u skladu s člankom 15. stavkom 6. Uredbe (EU) 2017/1131, u skladu s člankom 2. stavkom 3. Delegirane Uredbe Komisije

6. ne usvoji jasnu politiku u pogledu dodatnih korektivnih faktora prilagođenu svakoj imovini iz članka 15. stavka 6. Uredbe (EU) 2017/1131 koja je primljena kao kolateral, u skladu s člankom 2. stavkom 4. Delegirane Uredbe Komisije

7. svaku odluku o primjeni određenog korektivnog faktora na vrijednost imovine ne utemelji na usvojenoj politici u pogledu dodatnih korektivnih faktora prilagođenu svakoj imovini iz članka 15. stavka 6. Uredbe (EU) 2017/1131 koja je primljena kao kolateral iz članka 2. stavka 4. Delegirane Uredbe Komisije, u skladu s člankom 2. stavkom 4. Delegirane Uredbe Komisije

8. ne dokumentira jasnu politiku u pogledu dodatnih korektivnih faktora prilagođenu svakoj imovini iz članka 15. stavka 6. Uredbe (EU) 2017/1131 koja je primljena kao kolateral, u skladu s člankom 2. stavkom 4. Delegirane Uredbe Komisije

9. redovito ne revidira korektivni faktor iz članka 2. stavka 2. Delegirane Uredbe Komisije, u skladu s člankom 2. stavkom 5. Delegirane Uredbe Komisije

10. redovito ne revidira dodatni korektivni faktor iz članka 2. stavka 3. Delegirane Uredbe Komisije, u skladu s člankom 2. stavkom 5. Delegirane Uredbe Komisije

11. nije osiguralo da je unutarnji postupak procjene kreditne kvalitete u skladu s bilo kojim od općih načela iz članka 19. stavka 4. Uredbe (EU) 2017/1131

12. ne čuva svu dokumentaciju iz članka 21. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/1131 tijekom najmanje tri puna godišnja obračunska razdoblja, u skladu s člankom 21. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/1131

13. ne osigura da unutarnje procjene kreditne kvalitete i njihova periodička preispitivanja ne provode osobe koje upravljaju imovinom MMF-a ili su za to upravljanje odgovorne, u skladu s člankom 23. stavkom 4. Uredbe (EU) 2017/1131

14. u prospektu MMF-a i u svakoj komunikaciji s ulagateljima u kojoj se spominje vanjski kreditni rejting ne naznače da su taj rejting zatražili ili financirali MMF ili društvo za upravljanje MMF-om, u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) 2017/1131

15. ne obavijesti ulagatelje u MMF o metodi ili metodama koje koristi za vrednovanje imovine MMF-a i izračun NAV-a MMF-a, u skladu s člankom 36. stavkom 5. Uredbe (EU) 2017/1131

16. ne objasne ulagateljima i/Ili potencijalnim ulagateljima u LVNAV MMF-ove i/ili CNAV MMF-ove kojima upravlja, korištenje metode amortiziranog troška ili zaokruživanja ili oboje, u skladu s člankom 36. stavkom 5. Uredbe (EU) 2017/1131.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 eura do 3980,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba društva za upravljanje.

 

POGLAVLJE V.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Društvo za upravljanje koje upravlja UCITS fondom ili AIF-om za koji je do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dobilo odobrenje od Agencije, a koji ulaže u kratkoročnu imovinu te čiji je pojedinačni ili kumulativni cilj nuditi prinose u skladu sa stopama na tržištu novca ili očuvanje vrijednosti ulaganja ili koji ima karakteristike koje su u znatnoj mjeri slične karakteristikama novčanog fonda, dužno je do 21. siječnja 2019. Agenciji podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje novčanim fondom, zajedno sa svim dokumentima i dokazima potrebnima za dokazivanje usklađenosti s Uredbom (EU) 2017/1131 i ovim Zakonom.

(2) Ako na temelju dostavljenog zahtjeva, dokumentacije i dokaza iz stavka 1. ovoga članka Agencija procjeni da UCITS ili AIF za koji je podnesen zahtjev jest usklađen s Uredbom (EU) 2017/1131 te da zadovoljava uvjetima vrste MMF-a iz Uredbe (EU) 2017/1131 za koju je podnesen zahtjev, donijet će rješenje kojim se izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje novčanim fondom.

(3) Društvo za upravljanje koje upravlja UCITS fondom ili AIF-om za koji je do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dobilo odobrenje od Agencije, a koji ulaže u kratkoročnu imovinu te čiji je pojedinačni ili kumulativni cilj nuditi prinose u skladu sa stopama na tržištu novca ili očuvanje vrijednosti ulaganja ili koji ima karakteristike koje su u znatnoj mjeri slične karakteristikama novčanog fonda, pri čemu društvo za upravljanje nema namjeru zatražiti odobrenje za osnivanje i upravljanje novčanim fondom u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, dužno je, u roku mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, Agenciji podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za bitne promjene prospekata UCITS fondova odnosno pravila AIF-a.

(4) Na postupak izdavanja odobrenja Agencije na bitne promjene dokumenata iz stavka 3. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o bitnim promjenama prospekta iz zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

(5) Društvu za upravljanje iz stavka 1. ovoga članka kojem se izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje novčanim fondom u skladu sa stavkom 2. ovoga članka Agencija će ukinuti zakonito rješenje kojim je, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, izdala odobrenje za ulaganje do 100 % netovrijednosti imovine UCITS fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, druga država članica ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave države članice, treća država ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica, ako je društvo za upravljanje i/ili UCITS fond prestao ispunjavati uvjete pod kojima to rješenje može biti izdano.

(6) Društvu za upravljanje iz stavka 3. ovoga članka Agencija može djelomično ili u cijelosti ukinuti zakonito rješenje kojim je, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, izdala odobrenje za ulaganje do 100 % netovrijednosti imovine UCITS fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, druga država članica ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave države članice, treća država ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica, ako je UCITS fond prestao ispunjavati uvjete pod kojima to rješenje može biti izdano.

(7) Društvu za upravljanje iz stavka 3. ovoga članka Agencija može djelomično ili u cijelosti ukinuti zakonito rješenje iz stavka 6. ovoga članka, na temelju ovlasti iz stavka 6. ovoga članka, a ovisno o dozvoljenim ulaganjima UCITS fonda kojim to društvo za upravljanje upravlja te o ograničenjima takvih ulaganja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i s njegovim prospektom, ako je UCITS fond prestao ispunjavati uvjete pod kojima to rješenje može biti izdano.

(8) Ovlast Agencije da ukine svoje zakonito rješenje u skladu sa stavcima 5. i 6. ovoga članka nije ograničena rokom.

(9) Prilikom izdavanja odobrenja za osnivanje i upravljanje novčanim fondom ili odobrenja za bitne promjene dokumenata iz stavka 3. ovoga članka Agencija može istodobno odlučiti o ukidanju odobrenja iz stavaka 5. i 6. ovoga članka.

Donošenje pravilnika

Članak 17.

Agencija će donijeti pravilnik čije je donošenje propisano člankom 12. ovoga Zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 123/23

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić