Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 153/2023 (20.12.2023.), Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem

HRVATSKA NARODNA BANKA

2248

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) i članka 38. stavka 4. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/2022. i 88/2022.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O OBVEZI DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA O PODACIMA POSLOVANJA S GOTOVIM NOVCEM

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Odluke

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuju se:

1. obveza izvješćivanja Hrvatske narodne banke o podacima poslovanja s gotovim novcem

2. vrste izvješća koja se prikupljaju

3. izvještajna razdoblja i

4. rokovi dostave izvješća.

(2) Sadržaj pojedinih izvješća i vrste podataka koji se dostavljaju te način i pravila dostave izvješća propisuju se Uputom o načinu prikupljanja i sastavljanja te obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja gotovim novcem (u nastavku teksta: Uputa) koja se nalazi u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.

(3) Hrvatska narodna banka prikuplja i upotrebljava podatke na temelju ove Odluke u statističke i nadzorne svrhe kao i za druge potrebe vezane uz ostvarivanje svojih zadataka i ovlasti u sklopu Europskog sustava središnjih banaka.

Provedba akata Europske unije

Članak 2.

Ovom Odlukom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:

1) Odluke Europske središnje banke od 16. rujna 2010. o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica te i njihovu vraćanju u optjecaj (SL L 267, 9. 10. 2010), kako je posljednji put izmijenjena Odlukom (EU) 2019/2195 Europske središnje banke od 5. prosinca 2019. o izmjeni Odluke ESB/2010/14 o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica te njihovu vraćanju u optjecaj (ESB/2019/39) (SL L 330, 20. 12. 2019.) (u nastavku teksta: Odluka ESB/2010/14)

2) Uredbe (EU) br. 1210/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2010. o provjeri autentičnosti eurokovanica i postupanju s eurokovanicama neprikladnim za optjecaj (SL L 339, 22. 12. 2010.) (u nastavku teksta: Uredba (EU) br. 1210/2010)

3) Smjernice o provedbi Uredbe (EU) br. 1210/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2010. o provjeri autentičnosti eurokovanica i postupanju s eurokovanicama neprikladnim za optjecaj od 28. 10. 2019. (Ref. Ares(2019)6661509); (u nastavku teksta: Smjernica o provedbi Uredbe (EU) br. 1210/2010)

4) Smjernice Europske središnje banke od 11. rujna 2008. o prikupljanju podataka o euru i funkcioniranju gotovinskog informacijskog sustava Currency Information System 2 (ESB/2008/8) (SL L 346, 11. 9. 2008.) kako je izmijenjena Smjernicom Europske središnje banke od 30. lipnja 2011. (ESB/2011/9) (SL L 217, 23. 8. 2011.), Smjernicom (EU) 2016/1061, Smjernicom Europske središnje banke od 26. svibnja 2016. (ESB/2016/15) (SL L 173, 30. 6. 2016.) i Smjernicom (EU) 2017/469 Europske središnje banke od 7. veljače 2017 (ESB/2017/7) (SL L 77, 22. 3. 2017.); (u nastavku teksta: Smjernica ESB/2008/8).

Obveznici primjene

Članak 3.

(1) Obveznici izvješćivanja na osnovi ove Odluke (u nastavku teksta: obveznici) jesu:

1. banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

2. banka sa sjedištem u drugoj državi članici koja je ovlaštena pružati bankovne i financijske usluge u Republici Hrvatskoj putem podružnice

3. banka iz treće zemlje koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje i

4. ostali rukovatelji gotovim novcem.

(2) U smislu ove Odluke ostalim rukovateljima gotovim novcem smatraju se Financijska agencija, HP-Hrvatska pošta d.d. i druge pravne osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju djelatnost obrade gotovog novca ili pružanja usluga podizanja gotovog novca na uređajima za isplatu.

II. DOSTAVA IZVJEŠĆA

Vrste izvješća

Članak 4.

(1) Obveznik je dužan Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti dnevna i mjesečna izvješća za gotov novac eura i stranu valutu.

(2) Dnevna izvješća jesu:

1. Promet gotovog novca poslovne jedinice

2. Promet gotovog novca samoposlužnog uređaja

3. Stanje gotovog novca

4. Količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica

5. Promet samoposlužnog uređaja.

(3) Mjesečna izvješća jesu:

1. Obrada udaljenih poslovnih jedinica

2. Međubankovno trgovanje gotovim novcem eura

3. Stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi

4. Uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja.

Izvještajna razdoblja

Članak 5.

(1) Obveznik je dužan Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati izvješća iz članka 4. na način i prema pravilima uređenima Uputom.

(2) Izvještajno je razdoblje za dostavu podataka dnevno i mjesečno.

(3) Dnevno izvješće obuhvaća podatke koji se odnose na određeni izvještajni datum i obuhvaća svaki kalendarski dan u mjesecu.

(4) Mjesečno izvješće obuhvaća podatke koji se odnose na razdoblje od prvoga do posljednjeg dana pojedinoga kalendarskog mjeseca.

Rokovi dostave izvješća

Članak 6.

(1) Obveznik je dužan dnevna izvješća dostavljati svaki dan za podatke koji se odnose na prethodni izvještajni datum, a najkasnije u roku od pet dana nakon isteka desetodnevnog razdoblja na koje se podaci odnose, odnosno najkasnije do kraja 15. odnosno 25. dana u tekućem ili 5. dana u sljedećem mjesecu, a ako je riječ o neradnom danu (subota, nedjelja ili blagdan), krajnji rok za dostavljanje tih podataka produžuje se na prvi sljedeći radni dan.

(2) Obveznik je dužan mjesečna izvješća dostavljati najkasnije do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec, a ako je taj dan neradni dan (subota, nedjelja ili blagdan), rok za dostavu produžuje se na prvi sljedeći radni dan.

(3) Smatra se da je obveznik ispunio obvezu dostave izvješća koja su predmet ove Odluke:

1) ako je izvješće zaprimljeno u Hrvatskoj narodnoj banci u rokovima iz stavaka 1. ili 2. ovog članka i na način propisan Uputom i

2) ako su podaci iz izvješća točni i potpuni te su zadovoljili provjere i pravila propisana Uputom.

Čuvanje podataka

Članak 7.

(1) Hrvatska narodna banka zaprima izvješća iz ove Odluke i obrađuje tako prikupljene podatke u statističke svrhe kao i za druge potrebe vezane uz ostvarivanje svojih zadataka i ovlasti u sklopu Europskog sustava središnjih banaka.

(2) Hrvatska narodna banka dužna je podatke zaprimljene na temelju ove Odluke čuvati kao tajnu u skladu s odredbama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci.

(3) Hrvatska narodna banka može podatke zaprimljene na temelju ove Odluke učiniti javno dostupnima samo ako se ti podaci ne iskazuju po pojedinačnim obveznicima.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja propisa

Članak 8.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem (»Narodne novine«, br. 134/2022.).

(2) Posljednja izvješća koja je obveznik dužan dostaviti u skladu s Odlukom o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem (»Narodne novine«, br. 134/2022.) jesu:

1) dnevno izvješće zadnjega desetodnevnog razdoblja za mjesec prosinac 2023., i to najkasnije do 5. siječnja 2024. i

2) mjesečno izvješće za mjesec prosinac 2023., i to najkasnije do 10. siječnja 2024.

Stupanje na snagu

Članak 9.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024.

O. br. 390-091/12-23/BV Zagreb, 13. prosinca 2023.

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, v. r.

UPUTA O NAČINU PRIKUPLJANJA I SASTAVLJANJA TE OBVEZI DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA O PODACIMA POSLOVANJA S GOTOVIM NOVCEM

1. OPĆE ODREDBE

Ovom Uputom o načinu prikupljanja i sastavljanja te obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem (u nastavku teksta: Uputa), u svrhu provedbe Odluke o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem (u nastavku teksta: Odluka), uređuju se sadržaj statističkih i nadzornih izvješća, vrste podataka te način njihova dostavljanja Hrvatskoj narodnoj banci.

2. OBJAŠNJENJE POJMOVA

Za potrebe ove Upute pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

• Eurokovanice neprikladne za optjecaj jesu one kako je uređeno člankom 2. pod b) Uredbe (EU) br. 1210/2010.

• Izvor podataka jest obveznik ili ugovorna institucija.

• Nepotrošač jest pravna ili fizička osoba koja nije potrošač.

• Neprikladna euronovčanica jest euronovčanica kako je uređeno člankom 2. točkom 11. Odluke ESB/2010/14.

• Neprikladna euronovčanica obradiva na uređaju jest neprikladna euronovčanica koja zadovoljava uvjete za obradu na uređaju za obradu novčanica i kojoj je banka prije polaganja u gotovinski centar provjerila autentičnost.

• Neprikladna euronovčanica neobradiva na uređaju jest neprikladna euronovčanica koja ne zadovoljava uvjete za obradu na uređaju za obradu novčanica (novčanica znatno oštećene strukture papira – mlitave, euronovčanica čiji su dijelovi spojeni samoljepljivom vrpcom i sl.) i kojoj je banka prije polaganja u gotovinski centar provjerila autentičnost.

• Neprikladna eurokovanica neobradiva na uređaju jest neprikladna eurokovanica koja ne zadovoljava uvjete za obradu na uređaju za obradu kovanica (okrnjena ili zakrivljena kovanica te kovanica čiji stupanj oštećenja onemogućuje utvrđivanje autentičnosti pomoću uređaja) i kojoj je banka prije polaganja u gotovinski centar provjerila autentičnost.

• Neprikladna eurokovanica obradiva na uređaju jest neprikladna eurokovanica koja zadovoljava uvjete za obradu na uređaju za obradu kovanica i kojoj je banka prije polaganja u gotovinski centar provjerila autentičnost.

• Nezavisni bankomati jesu bankomati obveznika iz članka 3. stavka 2. Odluke koji nije banka i čiji se bankomati ne vode u sustavu banke.

• OIB je osobni identifikacijski broj obveznika ili ugovorne institucije koji dodjeljuje Ministarstvo financija Republike Hrvatske na temelju zakona kojim se uređuje osobni identifikacijski broj.

• Ostali rukovatelji gotovim novcem jesu obveznici iz članka 3. stavka 2. Odluke.

• Potrošač je fizička osoba kako je uređeno propisom kojim se uređuje zaštita potrošača.

• Prikladan gotov novac jesu novčanice i kovanice prikladni za daljnji optjecaj.

• Radni dan jest svaki dan od ponedjeljka do petka, osim ako je koji od tih dana neradni dan prema zakonu kojim se uređuju blagdani, spomendani i neradni dani u Republici Hrvatskoj.

• Redistribuiranje (recikliranje) novčanica i kovanica jest ponovno vraćanje u optjecaj zaprimljenih novčanica i kovanica od strane obveznika obavljanjem poslovne djelatnosti.

• Samoposlužni uređaj je uređaj za obradu gotovog novca kojim rukuje klijent, a koji omogućuje uplate/isplate gotovog novca.

• Strani gotov novac je gotov novac strane valute koji ne glasi na euro.

• Udaljene poslovne jedinice jesu one poslovne jedinice koje je obveznik primjene odluke kojom se uređuje kontrola provjere autentičnosti i prikladnosti gotovog novca prijavio Hrvatskoj narodnoj banci.

• Ugovorna institucija je pravna osoba koja uime i za račun banke na temelju ugovora obavlja poslove uplate, isplate i obrade gotovog novca.

Skraćeni nazivi vrsta izvješća s dinamikom dostave i kategorija uređaja koji se navode u ovoj Uputi, npr. (uN), (PR_GN_CP), označuju vrijednosti koje se rabe u xml datoteci za pojedinu stavku i opisane su u Prilogu 1. ove Upute. Vrijednosti su osjetljive na velika i mala slova.

3. VRSTE I ROKOVI DOSTAVE IZVJEŠĆA

Ovisno o vrsti izvješća, obveznici dostavljaju dnevna i mjesečna izvješća.

U dnevnom izvješću obveznik popunjava podatke u onim izvješćima koja se odnose na područje djelatnosti koje obveznik obavlja. Ako obveznik nema podataka za određeno izvještajno razdoblje, obvezan je poslati elemente zaglavlja i elemente oznaka izvješća bez podataka za to izvješće.

Obveznik će prije početka slanja izvješća Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti osnovne podatke o osobi odgovornoj za dostavu izvješća (ime i prezime, adresa elektroničke pošte, broj telefona) putem koje Hrvatska narodna banka obavlja komunikaciju povezanu s dostavom izvješća. Sve naknadne promjene podataka o osobi odgovornoj za dostavu izvješća obveznik dostavlja odmah po nastanku promjene.

Obveznik će prije početka slanja izvješća usuglasiti s Hrvatskom narodnom bankom šifarnike poslovnih jedinica i uređaja kojima rukuju klijenti te dostaviti OIB obveznika i OIB ugovornih institucija koje su im izvor podataka i za koje dostavlja i izvješća.

3.1. Dnevna izvješća

Sva dnevna izvješća koja obveznik dostavlja za određeni datum dostavljaju se u jednoj datoteci. Obveznik ih može dostaviti svaki dan ili sve datoteke na kraju isteka desetodnevnog razdoblja.

Desetodnevna razdoblja s rokovima dostave izvješća jesu:

• 1. desetodnevno razdoblje: od 1. do 10. dana u mjesecu – izvješća se dostavljaju najkasnije do 15. dana u tom mjesecu.

• 2. desetodnevno razdoblje: od 11. do 20. dana u mjesecu – izvješća se dostavljaju najkasnije do 25. dana u tom mjesecu.

• 3. desetodnevno razdoblje: od 21. do posljednjeg dana u mjesecu – izvješća se dostavljaju najkasnije do 5. dana u sljedećem mjesecu.

3.2. Mjesečna izvješća

Sva mjesečna izvješća koja obveznik dostavlja za određeno razdoblje dostavljaju se u jednoj datoteci. Obveznik ih dostavlja najkasnije do kraja 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

4. NAČIN SLANJA, OBILJEŽJA I SADRŽAJ DATOTEKE ZA DOSTAVU IZVJEŠĆA

Izvješća se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju na dva načina:

a) putem SWIFT komunikacije ili

b) na web-adresu https://www.hnb.hr, u skladu s Uputom za rad s aplikacijom za dostavu i preuzimanje datoteka s podacima o poslovanju s gotovim novcem putem datoteke u XML formatu (prema XSD shemi za dnevna izvješća i XSD shemi za mjesečna izvješća), koja se nalazi na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke.

Kodna stranica: UTF-8

Popis elemenata i pripadajućih atributa XML datoteka za dnevna i mjesečna izvješća dan je u Prilogu 2. ove Upute.

4.1. Opis naziva datoteke

Naziv datoteke: TSGN_<OIB>_<YYYYMMDD>_(EUR)_­(D/M)_<RBR>.xml

• TSGN − oznaka grupe izvješća

• <OIB> − OIB obveznika

• <YYYYMMDD> − datum izvješća

• EUR – oznaka domicilne valute

• (D/M) − označuje vrstu izvješća koje se dostavlja, dopuštena jedna vrijednost

– D – dnevno izvješće

– M – mjesečno izvješće

• <RBR> − označuje redni broj slanja na razini obveznika, datuma, valute i dinamike (D/M), broj (01-99)

4.2. Zaprimanje i provjera ispravnosti xml datoteka

Dnevna i mjesečna izvješća dostavljaju se u odvojenim datotekama.

Jedna dnevna datoteka sadržava sva dnevna izvješća za obveznika, domicilnu valutu i izvještajni datum.

Jedna mjesečna datoteka sadržava sva mjesečna izvješća za obveznika na posljednji dan u mjesecu. Datoteka s najvećim rednim brojem za određenog obveznika unutar jednoga izvještajnog razdoblja smatra se posljednjom ispravnom datotekom.

Prije slanja izvješća obveznici će obaviti validaciju datoteke sa zadanom XSD shemom koja se nalazi na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke.

Datoteka može biti u izvornom formatu ili komprimirana (ZIP). U komprimiranoj datoteci može biti samo jedna datoteka, strukture naziva prema točki 4.1. ove Upute te s ekstenzijom.zip.

Datoteka neće biti prihvaćena ako:

• format datoteke ili format naziva datoteke nije ispravan

• OIB obveznika nije ispravan

• datum u nazivu datoteke nije jednak datumu u izvješćima u datoteci

• šifra poslovne jedinice / uređaja u pojedinom izvješću nije jedinstvena na razini obveznika

• oznaka izvješća ne postoji u šifarniku

• datum ne odgovara vrsti izvješća (dnevno, mjesečno)

• nisu poslana sva izvješća u datoteci

• u jednoj datoteci obveznik dostavi dva ili više istih zaglavlja izvješća

• u jednoj datoteci obveznik dostavi dva ili više istovrsnih izvješća.

Pri učitavanju mjesečnog izvješća Uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja (UR), sustav Hrvatske narodne banke provjerava jesu li u tom izvješću podaci za svaki od uređaja za koji su prethodno poslani podaci u dnevnim izvješćima: Promet gotovog novca samoposlužnog uređaja (PR_GN_UR), Stanje gotovog novca (ST_GN), Količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica (OB) i Promet samoposlužnog uređaja (PR_UR).

Ako se u dnevnim izvješćima dostave podaci za određeni uređaj, a on nije naveden u mjesečnom izvješću, obveznik će na e-adrese koje je prethodno dostavio Hrvatskoj narodnoj banci zaprimiti upozorenje i obavijest o daljnjem postupanju.

U mjesečnom izvješću Uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja (UR) obveznik može dostaviti podatke o uređajima za koje nije bilo podataka u dnevnim izvješćima.

5. ISPRAVCI DATOTEKE

Obveznik može dostaviti ispravak datoteke do rokova dostave izvješća iz točke 3. ove Upute, pri čemu obveznik ispravlja cijelu datoteku. Datoteka s najvećim rednim brojem za određeni datum, domicilnu valutu i vrstu izvješća zaprimljena u vremenu za dostavu smatra se posljednjom ispravnom datotekom.

U slučajevima slanja dnevne ili mjesečne datoteke nakon proteka roka za dostavu iz točke 3. ove Upute obveznik dostavlja »Obavijest o naknadnoj dostavi datoteke«(Prilog 3.) na e-mail adresu: [email protected].

Hrvatska narodna banka omogućit će nakon zaprimanja navedene obavijesti učitavanje i obradu datoteke ili obavijestiti obveznika o daljnjem postupanju.

Omogućavanje učitavanja datoteke ne utječe na činjenicu da je obveznik nepravodobno ili nepravilno dostavio izvješća. Hrvatska narodna banka isključivo tehnički omogućuje obvezniku dostavljanje datoteke s izvješćima nakon što je rok za dostavu istekao ili ispravak pogrešno dostavljenih izvješća.

5.1. Obavijest o naknadnoj dostavi datoteke

Elementi »Obavijesti za naknadnu dostavu datoteke« jesu:

• Naziv Obavijesti − »Obavijest o naknadnoj dostavi datoteke«

• Datum slanja − upisuje se datum kada se obavijest za naknadnu dostavu datoteke dostavlja u HNB.

• Podaci o pošiljatelju:

– Naziv obveznika: upisuje se puni naziv obveznika koji dostavlja »Obavijest o naknadnoj dostavi datoteke« iz Sudskog registra

– OIB obveznika

– Osoba za kontakt: upisuju se ime i prezime osobe za kontakt.

– Telefon za kontakt: upisuje se broj telefona osobe za kontakt.

• Podaci o datoteci:

– Upisuju se podaci o vrsti datoteke, izvještajnom razdoblju, nazivu datoteke i oznaci datoteke.

– Vrsta datoteke: upisuje se D za dnevna izvješća ili M za mjesečna izvješća.

– Izvještajno razdoblje: upisuje se izvještajno razdoblje, odnosno datum za koji se datoteka dostavlja. Za mjesečne datoteke upisuje se posljednji datum u mjesecu.

– Naziv datoteke: upisuje se naziv datoteke kako je opisan u točki 4.1. ove Upute.

– Oznaka datoteke – upisuje se slovo R – za redovnu datoteku koja se dostavlja nakon isteka roka dostave ili slovo I – ako se ispravlja već dostavljena datoteka.

• Opis razloga slanja:

– Pri slanju redovne datoteke koja se dostavlja nakon isteka roka dostave obveznik opisuje razlog dostave nakon isteka roka, a pri slanju datoteke kojom se ispravlja već dostavljena datoteka obveznik opisuje razlog ispravka.

– Ako obveznik nije upisao dodatne razloge ispravka, a Hrvatska narodna banka procijeni da je potrebno imati i taj element za odobrenje zahtjeva za ispravak, Hrvatska narodna banka pozvat će obveznika na dopunu zahtjeva.

• Potpis odgovorne osobe iz točke 3. ove Upute.

6. KATEGORIZACIJA UREĐAJA ZA OBRADU NOVČANICA I KOVANICA

Uređaji za obradu novčanica i kovanica u smislu ove Upute dijele se u dvije kategorije:

• uređaji kojima rukuju klijenti i

• uređaji kojima rukuju zaposlenici obveznika.

6.1. Uređaji za obradu novčanica

Kategorije uređaja i skraćeni nazivi uređaja za obradu novčanica kojima rukuju klijenti, a koji su definirani Odlukom ESB/2010/14, jesu:

• Uplatni uređaji (uN)

• Uređaji za recikliranje novčanica (rNk)

• Kombinirani uplatni uređaji (kuN)

• Isplatni uređaji (iN)

• Uređaji za isplatu kovanica (iK).

U uređaje za obradu novčanica spadaju i:

• Bankomati (iB) – različite vrste uređaja kojima rukuju klijenti u svrhu isplate novčanica sa svojih računa, punjen novcem sortiranim na uređaju. Uređaj ne provjerava prikladnost novčanica prije isplate.

Kategorije uređaja i skraćeni nazivi uređaja za obradu novčanica kojima rukuju zaposlenici obveznika, a koji su definirani Odlukom ESB/2010/14, jesu:

• Uređaj za obradu novčanica (oN)

• Uplatno-isplatne blagajne za recikliranje (rNz)

• Uređaj za provjeru autentičnosti novčanica (aN)

• Uplatno-isplatne blagajne (uiN).

6.2. Uređaji za obradu kovanica

Kategorije uređaja i skraćeni nazivi uređaja za obradu kovanica kojima rukuju klijenti jesu:

• Uređaj za uplatu kovanica (CDM1) − odbija sumnjive kovanice (uKo) – Uređaji koji omogućuju klijentima uplatu eurokovanica na vlastite bankovne račune, nemaju funkciju isplate gotovine. Uređaji imaju mogućnost brojenja i provjere autentičnosti uplaćenih kovanica, ali ne zadržavaju sumnjive primjerke kovanica.

• Uređaj za uplatu kovanica (CDM2) − zadržava sumnjive kovanice (uKz) – Uređaji koji omogućuju klijentima uplatu eurokovanica na vlastite bankovne račune nemaju funkciju isplate gotovine. Uređaji imaju mogućnost brojenja i provjere autentičnosti uplaćenih kovanica. Uređaji zadržavaju sumnjive primjerke kovanica čiju je autentičnost potrebno naknadno provjeriti.

• Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM1) − odbija sumnjive kovanice (rKo) – Uređaji koji omogućuju klijentima uplatu i isplatu eurokovanica s vlastitih bankovnih računa. U uređaju postoje dva odvojena pretinca: jedan pretinac za isplatu, a drugi pretinac za uplatu kovanica. Prije stavljanja kovanica u pretinac za isplatu obvezna je provjera autentičnosti eurokovanica na uređajima za obradu kovanica kojima rukuju zaposlenici. Kovanice koje nisu prihvaćene kao autentične uređaj ne zadržava.

• Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM2) − zadržava sumnjive kovanice (rKz) – Uređaji koji omogućuju klijentima uplatu i isplatu eurokovanica s vlastitih bankovnih računa. U uređaju postoje dva odvojena pretinca: jedan pretinac za isplatu, a drugi pretinac za uplatu kovanica. Prije stavljanja kovanica u pretinac za isplatu obvezna je provjera autentičnosti eurokovanica na uređajima za obradu kovanica kojima rukuju zaposlenici. Uređaji zadržavaju sumnjive primjerke kovanica čiju je autentičnost potrebno naknadno provjeriti.

• Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM3) − zadržava sumnjive kovanice i provjerava autentičnost (rKza) – Uređaji koji omogućuju klijentima uplatu i isplatu eurokovanica s vlastitih bankovnih računa. Uređaj provjerava autentičnost eurokovanica pri uplati, a sumnjive primjerke zadržava u samom uređaju.

Kategorije uređaja i skraćeni nazivi uređaja za obradu kovanica kojima rukuju zaposlenici obveznika jesu:

• Uređaj za sortiranje kovanica – CSM (sK) – Uređaji imaju mogućnost brojenja, sortiranja po apoenima i provjere autentičnosti eurokovanica. Uređaji razdvajaju sumnjive od originalnih primjeraka.

• Uređaj za provjeru autentičnosti kovanica – CCM (bK) – Različite vrste uređaja kojima se rukuje. Uređaji imaju mogućnost brojenja i provjere autentičnosti eurokovanica. Uređaji razdvajaju sumnjive od originalnih primjeraka.

7. VRSTE IZVJEŠĆA

7.1. Dnevna izvješća

Obveznik u skladu s rokom dostave iz točke 3. ove Upute dostavlja podatke iz procesa obrade gotovog novca eura i prometu gotovog novca eura u sljedećim dnevnim izvješćima:

• Promet gotovog novca poslovne jedinice (PR_GN_CP) – sadržava vrijednosti i broj transakcija položenoga i izdanoga te neobrađenoga gotovog novca eura po poslovnoj jedinici.

• Promet gotovog novca samoposlužnog uređaja (PR_GN_UR) – sadržava ukupnu vrijednosti i ukupan broj transakcija položenoga i izdanoga gotovog novca eura po uređaju kojima rukuje klijent.

• Stanje gotovog novca (ST_GN) – sadržava podatke o dnevnom stanju euronovčanica i eurokovanica po poslovnoj jedinici i uređaju na kraju dana.

• Količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica (OB) – sadržava podatke o dnevno obrađenim euronovčanicama i eurokovanicama po uređaju za obradu.

• Promet samoposlužnog uređaja (PR_UR) – sadržava podatke o dnevno izdanom i položenom gotovom novcu eura po apoenskoj strukturi putem uređaja kojima rukuju klijenti.

7.2. Mjesečna izvješća

Obveznik u skladu s rokom dostave iz točke 3. ove Upute dostavlja podatke o stanju stranoga gotovog novca i uređajima za obradu te međubankovnom trgovanju gotovim novcem eura:

• Obrada udaljenih poslovnih jedinica (OB_UD) – sadržava mjesečne podatke o ukupnoj količini (broju komada) ručno obrađenoga gotovog novca eura u udaljenim poslovnim jedinicama banaka redistribuiranom putem uređaja kojima rukuju klijenti.

• Međubankovno trgovanje gotovim novcem eura (KUP) – sadržava mjesečne podatke o kupljenom/prodanom gotovom novcu eura drugim obveznicima na međubankovnom tržištu.

• Stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi (ST_VAL) – sadržava podatke o apoenskoj strukturi stranoga gotovog novca obveznika na posljednji dan izvještajnog razdoblja.

• Uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja (UR) – sadržava podatke o uređajima za obradu novčanica i kovanica kojima obveznik raspolaže te o održavanju uređaja.

8. DATOTEKA S DNEVNIM IZVJEŠĆIMA

8.1. Obilježja datoteke s dnevnim izvješćima

Obvezna polja u zaglavlju svake datoteke:

• »OIB obveznika« – podaci moraju odgovarati OIB-u navedenom u nazivu datoteke u okviru koje se izvješće nalazi.

• »Datum izvješća« – datum na koji se izvješće odnosi u obliku yyyy-mm-dd. Datum naveden u ovom polju mora odgovarati datumu u nazivu datoteke u okviru koje se izvješće nalazi.

• »Valuta« – oznaka valute izvješćivanja – EUR

Ako obvezna polja nisu popunjena ili su popunjena neispravno, cijela će se datoteka s izvješćima odbaciti.

8.2. Obilježja polja u dnevnim izvješćima

Opis polja u dnevnim izvješćima:

• »Šifra poslovne jedinice« – šifra poslovne jedinice na koju se podaci odnose

• »OIB izvora podataka« – unosi se OIB obveznika, odnosno OIB ugovorne institucije ako se dostavljaju podaci za poslovne jedinice ugovorne institucija

• »Tip lokacije« – odnosi se na smještaj uređaja. Odabire se jedan od ponuđenih tipova lokacije: poslovna jedinica (PJ) – odnosi se na uređaj unutar poslovne jedinice banke, zatvoreni prostor (ZP) – odnosi se na uređaj u zatvorenom prostoru, izvan poslovne jedinice banke npr. shopping centar te otvoreni prostor (OP) – odnosi se na uređaj izvan poslovne jedinice banke na otvorenom prostoru, npr. samostojeći bankomat na nekom gradskom trgu

• »Šifra uređaja« – šifra uređaja na koji se podaci odnose

• »Vrsta uređaja« – prema kategorijama uređaja navedenima u točki 6. ove Upute

• »Serijski broj uređaja« – serijski broj uređaja ili jedinstveni broj uređaja u sustavu obveznika

• »Broj transakcija« – ukupan broj transakcija po pojedinoj stavci iz opisa izvješća

• »Iznos transakcija« – ukupan iznos iskazan u valuti izvješćivanja

• »Vrsta novca« – novčanice (N) odnosno kovanice (K)

• »Komadi« – broj komada pojedine vrste, prikladnosti i apoena gotovog novca.

8.3. Sadržaj datoteke s dnevnim izvješćima

8.3.1. Promet gotovog novca poslovne jedinice (PR_GN_CP)

Izvješće sadržava podatke o iznosima uplata i isplata gotovog novca u poslovnoj jedinici obveznika i poslovnoj jedinici ugovorne institucije na nivou radnog dana.

Iznimno, ako pojedina poslovna jedinica obveznika radi neradnim danom, dostavit će izvješće i za taj dan.

Izvješće popunjava:

• banka koja će dostaviti izvješća s podacima za svaku poslovnu jedinicu obveznika i izvješća s podacima za svaku poslovnu jedinicu ugovorne institucije

 

OIB obveznika:

 

 

Datum izvješća:

 

 

Šifra poslovne jedinice:

 

 

OIB izvora podataka:

 

 

 

 

 

Promet gotovog novca poslovne jedinice na dan ddmmgggg

 

 

 

OPIS

BROJ TRANSAKCIJA

IZNOS TRANSAKCIJA

UPLATE – PRIMLJENO

Nepotrošači – šalter

 

 

Potrošači – šalter

 

 

Gotovinski centri

 

 

Banke

 

 

ISPLATE – IZDANO

Nepotrošači – šalter

 

 

Potrošači – šalter

 

 

Gotovinski centri

 

 

Banke

 

 

NEOBRAĐENO

U trezoru

 

 

Gotovina na putu

 

 

 

 

Slika 1. Promet gotovog novca eura za poslovnu jedinicu

Uz polje »Šifra poslovne jedinice« moraju biti popunjeni i polje »OIB izvora podataka« i podaci u poljima »Broj transakcija« i »Iznos transakcija«.

Ako u nekoj poslovnoj jedinici za izvještajni datum nije bilo prometa, za tu poslovnu jedinicu nije potrebno dostaviti podatke.

Ako po nekoj od stavaka uplata, isplata ili neobrađenog novca nije bilo prometa, za te stavke nije potrebno dostaviti podatke u poljima »Broj transakcija« i »Iznos transakcija«.

8.3.1.1. Podaci u izvješću u slučaju kad je izvor podataka obveznik

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za svoje poslovne jedinice, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB obveznika.

a) Uplate – primljeno

U polje »Uplata, Nepotrošači − šalter« (uNPS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od strane nepotrošača putem šaltera obveznika.

U polje »Uplata, Potrošači − šalter« (uPOS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od strane potrošača putem šaltera obveznika.

U polje »Uplata, Gotovinski centri« (uGOC) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od gotovinskih centara Hrvatske narodne banke.

U polje »Uplata Banke« (uBNK) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od drugih banaka (ne i poslovne jedinice iz vlastite mreže).

b) Isplate – izdano

U polje »Isplata, Nepotrošači − šalter« (iNPS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog nepotrošačima putem šaltera obveznika.

U polje »Isplata, Potrošači − šalter« (iPOS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog potrošačima putem šaltera obveznika.

U polje »Isplata, Gotovinski centri« (iGOC) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca položenog u gotovinske centre Hrvatske narodne banke.

U polje »Isplata, Banke« (iBNK) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog drugim bankama (ne i poslovnim jedinicama iz vlastite mreže).

c) Neobrađeno

U polje »Neobrađeno − u trezoru« (nTRZ) unose se broj transakcija i iznos neobrađenih pologa gotovog novca na lokaciji obveznika za koje je odobren račun obveznika, a obrađivat će se nakon dana zaprimanja. Odobrenja računa izvršena su prema jednoj od kategorija navedenih u »Uplate − primljeno«.

U polje »Neobrađeno − gotovina na putu« (nGNP) unose se broj transakcija i iznos neobrađenih pologa gotovog novca za koje nije odobren račun obveznika i obrađivat će se i odobravati nakon dana zaprimanja (gotov novac koji se u trenutku izvješćivanja nalazi između dviju lokacija i nije zaprimljen i proknjižen na lokaciji odredišta).

8.3.1.2. Podaci u izvješću kad je izvor podataka ugovorna institucija

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za poslovne jedinice ugovorne institucije, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB ugovorne institucije.

a) Uplate − primljeno

U polje »Uplata, Nepotrošači − šalter« (uNPS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od strane nepotrošača putem šaltera ugovorne institucije.

U polje »Uplata, Potrošači − šalter« (uPOS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od strane potrošača putem šaltera ugovorne institucije.

U polje »Uplata, Gotovinski centri« (uGOC) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od gotovinskih centara Hrvatske narodne banke u trezore ugovorne institucije.

U polje »Uplata, Banke« (uBNK) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog putem šaltera ugovorne institucije od drugih banaka (ne i poslovne jedinice iz vlastite mreže).

b) Isplate − izdano

U polje »Isplata, Nepotrošači − šalter« (iNPS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog nepotrošačima putem šaltera ugovorne institucije.

U polje »Isplata, Potrošači − šalter« (iPOS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog potrošačima putem šaltera ugovorne institucije.

U polje »Isplata, Gotovinski centri« (iGOC) unosi se broj transakcija i iznos gotovog novca položenog u gotovinske centre Hrvatske narodne banke iz trezora ugovorne institucije.

U polje »Isplata, Banke« (iBNK) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog putem šaltera ugovorne institucije drugim bankama (ne i poslovnim jedinicama iz vlastite mreže).

c) Neobrađeno

U polje »Neobrađeno − u trezoru« (nTRZ) unose se broj transakcija i iznos neobrađenih pologa gotovog novca u ime i za račun obveznika na lokaciji ugovorne institucije za koje je odobren račun obveznika, a obrađivat će se sljedeći radni dan. Odobrenja računa izvršena su prema jednoj od kategorija navedenih u »Uplate − primljeno«.

U polje »Neobrađeno − gotovina na putu« (nGNP) unose se broj transakcija i iznos neobrađenih pologa gotovog novca u ime i za račun obveznika na lokaciji ugovorne institucije za koje nije odobren račun obveznika i obrađivat će se te odobravati nakon dana zaprimanja (gotov novac koji se u trenutku izvješćivanja nalazi između dviju lokacija i nije zaprimljen i proknjižen na lokaciji odredišta).

8.3.2. Promet gotovog novca samoposlužnog uređaja (PR_GN_UR)

Izvješće za gotov novac eura sadržava podatke o iznosima uplata i isplata gotovog novca putem samoposlužnih uređaja obveznika na kraju dana.

Izvješće popunjavaju:

• banka koja će dostaviti izvješća s podacima za svaki samoposlužni uređaj obveznika i izvješća s podacima za svaki samoposlužni uređaj ugovorne institucije te

• pružatelji usluga isplate gotovog novca na nezavisnim bankomatima.

 

OIB obveznika:

 

 

Datum izvješća:

 

 

Šifra uređaja:

 

 

OIB izvora podataka:

 

 

 

 

 

Promet gotovog novca samoposlužnog uređaja na dan ddmmgggg

 

 

 

OPIS

BROJ TRANSAKCIJA

IZNOS TRANSAKCIJA

UPLATE – PRIMLJENO

Nepotrošači – uređaji kojima rukuju klijenti

 

 

Potrošači – uređaji kojima rukuju klijenti

 

 

ISPLATE – IZDANO

Nepotrošači – uređaji kojima rukuju klijenti

 

 

Potrošači – uređaji kojima rukuju klijenti

 

 

 

 

 

Slika 2. Promet gotovog novca eura za uređaj

Predmet su ovog izvješća samoposlužni uređaji.

Uz polje »Šifra uređaja« moraju biti popunjeni i polje »OIB izvora podataka« te podaci u poljima »Broj transakcija« i »Iznos transakcija«.

Ako neki uređaj na izvještajni datum nije imao prometa, za njega nije potrebno dostaviti podatke.

Ako nije bilo prometa po nekoj stavci iz opisa izvješća, za te stavke nije potrebno dostaviti podatke u poljima »Broj transakcija« i »Iznos transakcija«.

Ako se transakcije sa samoposlužnog uređaja koji nisu spojeni na sustav banke mogu na bilo koji način prepoznati u sustavu kao transakcije vezane uz određeni uređaj, za njih se popunjavaju izvješća. Ako to nije slučaj, gotov novac iz tih uređaja predmet je izvješćivanja prometa poslovnice nakon detaljnog brojenja i sortiranja.

8.3.2.1. Podaci unutar izvješća u slučaju kada je izvor podataka obveznik

U slučaju kada obveznik dostavlja podatke za svoje uređaje, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB obveznika.

a) Uplate − primljeno

U polje »Uplata, Nepotrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (uNP) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od strane nepotrošača putem samoposlužnih uređaja.

U polje »Uplata, Potrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (uPO) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od strane potrošača putem samoposlužnih uređaja.

b) Isplate − izdano

U polje »Isplata, Nepotrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (iNP) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog nepotrošačima putem samoposlužnih uređaja.

U polje »Isplata, Potrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (iPO) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog potrošačima putem samoposlužnih uređaja.

8.3.2.2. Podaci unutar izvješća kad je izvor podataka ugovorna institucija

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za uređaje ugovorne institucije, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB ugovorne institucije.

a) Uplate − primljeno

U polje »Uplata, Nepotrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (uNP) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od strane nepotrošača putem samoposlužnih uređaja u vlasništvu ugovorne institucije.

U polje »Uplata, Potrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (uPO) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od strane potrošača putem samoposlužnih uređaja u vlasništvu ugovorne institucije.

b) Isplate − izdano

U polje »Isplata, Nepotrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (iNP) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog nepotrošačima putem samoposlužnih uređaja u vlasništvu ugovorne institucije.

U polje »Isplata, Potrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (iPO) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog potrošačima putem samoposlužnih uređaja u vlasništvu ugovorne institucije.

8.3.3. Stanje gotovog novca (ST_GN)

Izvješće sadržava podatke o stanju gotovog novca kod obveznika na kraju dana, a obuhvaća stanja po trezorima na pojedinim lokacijama obveznika te pojedinom samoposlužnom uređaju. Podaci se evidentiraju po apoenu euronovčanica i eurokovanica te po prikladnosti i količini po pojedinom apoenu.

Izvješće popunjavaju:

• banka koja će dostaviti izvješća s podacima iz poslovne mreže obveznika te izvješća s podacima iz poslovne mreže za svaku ugovornu instituciju

• pružatelji usluga isplate gotovog novca na nezavisnim bankomatima

• Financijska agencija i

• HP – Hrvatska pošta d.d.

Predmet su ovog izvješća trezori i samoposlužni uređaji obvez­nika i ugovorne institucije.

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za svoje poslovne jedinice, u polju »OIB izvora podataka« je OIB obveznika.

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za poslovne jedinice ugovorne institucije, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB ugovorne institucije.

U polje »Šifra poslovne jedinice/uređaja« unosi se šifra poslovne jedinice ili šifra samoposlužnog uređaja.

Uz polje »Šifra poslovne jedinice/uređaja« moraju biti popunjeni i polje »OIB izvora podataka« i minimalno podaci za jedan od apoena.

Ako se transakcije s uređaja koji nisu spojeni na sustav banke mogu na bilo koji način prepoznati u sustavu kao transakcije vezane uz određeni samoposlužni uređaj, onda se za njih formiraju izvješća. Ako to nije slučaj, gotov novac tih uređaja predmet su izvješćivanja stanja poslovnice nakon detaljnog brojenja i sortiranja.

Količina (broj komada) gotovog novca u trezorima obveznika ili ugovorne institucije na izvještajni dan unosi se prema prikladnosti i apoenskoj strukturi gotovog novca određenoj u polju »Apoen«.

Ako neka poslovna jedinica ili uređaj na izvještajni datum nisu imali stanje, za njih nije potrebno dostaviti podatke.

Ako neka poslovna jedinica ili uređaj nemaju na stanju neki od apoena, za te se apoene podaci ne dostavljaju.

U dnevnim izvješćima za euronovčanice popunjavaju se sljedeće kategorije:

• »Prikladan« (PRI)

• »Neprikladan« – obradiv na uređaju (POH)

• »Neprikladan« – neobradiv na uređaju (OST).

U dnevnim izvješćima za eurokovanice popunjavaju se sljedeće kategorije:

• »Prikladan« (PRI)

• »Neprikladan« (OST).

OIB izvora podataka:

Datum izvješća:

Šifra poslovne jedinice/uređaja:

OIB izvora podataka:

Stanja gotovog novca na dan ddmmgggg

 

APOEN EURONOVČANICE

PRIKLADAN (komadi)

NEPRIKLADAN – obradiv na uređaju (komadi)

NEPRIKLADAN – neobradiv na uređaju (komadi)

500

 

 

 

200

 

 

 

100

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

 

10

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

APOEN EUROKOVANICE

PRIKLADAN (komadi)

NEPRIKLADAN – obradiv i neobradiv na uređaju (komadi)

 

2

 

 

 

1

 

 

 

0,50

 

 

 

0,20

 

 

 

0,10

 

 

 

0,05

 

 

 

0,02

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

Slika 3. Stanje gotovog novca eura

8.3.4. Količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica (OB)

Izvješće se popunjava za količinu obrađenih euronovčanica i eurokovanica.

Izvješće sadržava dnevne podatke o vrsti, apoenskoj strukturi, prikladnosti i količini euronovčanica odnosno eurokovanica, obrađenih na pojedinom uređaju za obradu novčanica/kovanica.

Izvješće popunjavaju banka i ostali rukovatelji gotovim novcem koji obavljaju usluge obrade gotovog novca.

Predmet su ovog izvješća uređaji kojima rukuju zaposlenici obveznika: Uređaj za obradu novčanica (oN), Uplatno-isplatne blagajne za recikliranje (rNz), Uređaj za sortiranje kovanica (sK) i Uređaj za provjeru autentičnosti kovanica (bK) te uređaj kojim rukuju klijenti: Uređaj za redistribuciju kovanica – tip 3 (rKza).

Predmet ovog izvješća za period od 1. siječnja 2024. do 30. lipnja 2024. su uređaji kojima rukuju zaposlenici obveznika: Uređaj za obradu novčanica (oN), Uplatno-isplatne blagajne za recikliranje (rNz) i Uređaj za sortiranje kovanica (sK) te uređaj kojim rukuju klijenti: Uređaj za redistribuciju kovanica – tip 3 (rKza).

Predmet ovog izvješća za period od 1. srpnja 2024. na dalje su uređaji kojima rukuju zaposlenici obveznika: Uređaj za obradu novčanica (oN), Uplatno-isplatne blagajne za recikliranje (rNz), Uređaj za sortiranje kovanica (sK) i Uređaj za provjeru autentičnosti kovanica (bK) te uređaj kojim rukuju klijenti: Uređaj za redistribuciju kovanica – tip 3 (rKza).

Ako Uplatno-isplatna blagajna za recikliranje (rNz) nema funkciju razdvajanja euronovčanica na »Neprikladne – obradive na uređaju« (POH) i »Neprikladne – neobradive na uređaju« (OST), sve se euronovčanice evidentiraju pod kategoriju »Neprikladne – obradive na uređaju« (POH).

 

OIB izvora podataka:

 

 

 

Datum izvješća:

 

 

 

Šifra poslovne jedinice:

 

 

Serijski broj uređaja:

 

 

 

Vrsta uređaja:

 

 

Tip lokacije:

 

 

 

 

 

 

 

Količina obrađenih euronovčanica/eurokovanica na dan ddmmgggg

 

 

 

 

 

APOEN EURA

VRSTA NOVCA

PRIKLADAN (komadi)

NEPRIKLADAN – obradiv na uređaju (komadi)

NEPRIKLADAN – neobradiv na uređaju (komadi)

500

N – novčanice

 

 

 

200

 

 

 

100

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

 

10

 

 

 

5

 

 

 

2

K – kovanice

 

 

 

1

 

 

 

0,50

 

 

 

0,20

 

 

 

0,10

 

 

 

0,05

 

 

 

0,02

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

Slika 4. Količina obrađenih euronovčanica/eurokovanica

U polje »Vrsta uređaja« unosi se jedan od uređaja iz stavka 4. ove točke.

U polje »Šifra poslovne jedinice« unosi se šifra poslovne jedinice u kojoj se uređaj nalazi te je potrebno popuniti polja »Vrsta uređaja«, »Poslovna jedinica« i »Tip lokacije«.

U kategoriji »Prikladan« (PRI), »Neprikladan – obradiv na uređaju« (POH) i »Neprikladan – neobradiv na uređaju« (OST) u polje »Komadi« unosi se količina (broj komada) euronovčanica ili eurokovanica obrađenih na pojedinom uređaju za obradu euronovčanica ili eurokovanica, prema apoenskoj strukturi određenoj u polju »Apoen«.

Za Uređaj za provjeru autentičnosti kovanica (bK) i Uređaj za redistribuciju kovanica – tip 3 (rKza) apoenska struktura izbrojanih eurokovanica evidentira se uvijek u kategoriji »Prikladan« (PRI).

Ako pojedini uređaj na izvještajni datum nije radio, za njega se ne dostavljaju podaci.

Ako pojedini uređaj na određeni dan nije obrađivao neke od apoena, za te se apoene podaci ne dostavljaju.

8.3.5. Promet samoposlužnog uređaja (PR_UR)

Izvješće sadržava dnevne podatke o količini i apoenskoj strukturi izdanoga i zaprimljenoga gotovog novca putem samoposlužnog uređaja, a popunjava se po vrsti i serijskom broju uređaja.

Izvješće popunjavaju banka i ostali rukovatelji gotovim novcem koji obavljaju usluge uplate i isplate gotovog novca na samoposlužnim uređajima.

 

OIB obveznika:

 

 

 

Datum izvješća:

 

 

 

Šifra uređaja:

 

 

 

Serijski broj uređaja:

 

 

 

Vrsta uređaja:

 

 

 

Tip lokacije:

 

 

 

 

 

 

 

Promet samoposlužnog uređaja na dan ddmmgggg

 

 

 

 

 

VRSTA NOVCA

APOEN EURA

KOMADI

IZDAVANJE

N – novčanice

200

 

100

 

50

 

20

 

10

 

5

 

K – kovanice

2

 

1

 

0,50

 

0,20

 

0,10

 

0,05

 

0,02

 

0,01

 

ZAPRIMANJE

N – euronovčanice

500

 

200

 

100

 

50

 

20

 

10

 

5

 

K – eurokovanice

2

 

1

 

0,50

 

0,20

 

0,10

 

0,05

 

0,02

 

0,01

 

 

 

Slika 5. Promet samoposlužnog uređaja

Predmet su ovog izvješća samoposlužni uređaji, pod uvjetom da su spojeni na sustav obveznika.

U polje »Vrsta uređaja« unosi se jedan od uređaja kojima rukuju klijenti iz točke 6. ove Upute.

Za uređaje na kojima je evidentiran promet u gotovom novcu obvezno se popunjavaju sva polja u izvještaju.

Ako po pojedinom uređaju nije evidentiran promet u gotovom novcu, za njega se ne dostavljaju podaci.

Ako pojedini uređaj na određeni dan nije zaprimao ili izdavao neke od apoena gotovog novca, za te se apoene podaci ne dostavljaju.

U polje »Komadi« unosi se količina (broj komada) euronovčanica i eurokovanica izdanog i položenog na pojedinom uređaju prema apoenskoj strukturi euronovčanica i eurokovanica određenoj u polju »Apoen«.

9. DATOTEKA S MJESEČNIM IZVJEŠĆIMA

9.1. Obilježja datoteka s mjesečnim izvješćima

Obvezna polja u zaglavlju svakog izvješća:

• »OIB obveznika« – OIB obveznika dostave izvješća. Podaci moraju odgovarati OIB-u navedenom u nazivu datoteke u okviru koje se izvješće nalazi.

• »Datum izvješća« – posljednji dan u mjesecu na koji se izvješće odnosi u obliku yyyy-mm-dd. Datum naveden u ovom polju mora odgovarati datumu u nazivu datoteke u kojoj se izvješće nalazi.

• »Valuta« – oznaka valute izvješćivanja – EUR

Ako obvezna polja nisu popunjena ili su popunjena neispravno, cijela će se datoteka s izvješćima odbaciti.

9.2. Obilježja polja u mjesečnim izvješćima

Opis polja izvješća:

• »Šifra poslovne jedinice« – šifra poslovne jedinice na koju se podaci odnose

• »Šifra uređaja« – šifra uređaja na koji se podaci odnose

• »Tip lokacije« – odnosi se na smještaj uređaja. Odabire se jedan od ponuđenih tipova lokacije: poslovna jedinica (PJ) – odnosi se na uređaj unutar poslovne jedinice banke, zatvoreni prostor (ZP) – odnosi se na uređaj u zatvorenom prostoru, izvan poslovne jedinice banke npr. shopping centar te otvoreni prostor (OP) – odnosi se na uređaj izvan poslovne jedinice banke na otvorenom prostoru, npr. samostojeći bankomat na nekom gradskom trgu

• »Serijski broj uređaja« – serijski broj proizvođača uređaja ili jedinstveni broj uređaja u sustavu obveznika

• »Vrsta uređaja« – prema kategorijama uređaja navedenima u točki 6. ove Upute

• »Apoen« – apoen euronovčanica odnosno eurokovanica

• »Komadi« – količina (broj komada) pojedine vrste i apoena gotovog novca eura

• »Valuta« – oznaka valute izvješćivanja

• »Vrsta novca« – novčanice (N) odnosno kovanice (K).

9.3. Sadržaj datoteke s mjesečnim izvješćima za euro

9.3.1. Obrada udaljenih poslovnih jedinica (OB_UD)

Izvješće sadržava podatke o ukupnoj količini (broju komada) ručno obrađenoga gotovog novca u udaljenim poslovnim jedinicama banke, redistribuiranog putem pojedinog uređaja kojima rukuju klijenti tijekom izvještajnog razdoblja od mjesec dana. Formira se za svaku udaljenu poslovnu jedinicu zasebno, a jedna udaljena poslovna jedinica može opskrbljivati više uređaja.

Izvješće popunjava banka.

Predmet su ovog izvješća uređaji kojima rukuju klijenti: Kombinirani uplatni uređaji (kuN), Bankomati (iB) i Isplatni uređaji (iN).

 

OIB obveznika:

 

 

 

Datum izvješća:

 

 

 

Valuta:

 

 

 

 

Šifra poslovne jedinice:

 

 

 

 

 

 

 

 

Šifra uređaja

Serijski broj uređaja

Vrsta uređaja

Tip lokacije

Volumen redistribucije (komada)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6. Obrada udaljenih poslovnih jedinica

U polje »valuta« unosi se oznaka valute – EUR.

U polje »Šifra poslovne jedinice« unosi se šifra udaljene poslovne jedinice iz koje se pojedini uređaj opskrbljuje gotovim novcem.

U polje »Volumen redistribucije (komada)« unosi se ukupna količina (broj komada) gotovog novca eura koji je pojedina udaljena poslovna jedinica redistribuirala u izvještajnom razdoblju putem pojedinog uređaja kojim rukuju klijenti.

Ako po pojedinom uređaju tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo prometa, za njega se ne dostavljaju podaci.

Za uređaj na kojemu je evidentiran promet obvezno se popunjavaju sva predviđena polja.

9.3.2. Međubankovno trgovanje gotovim novcem eura (KUP)

Izvješće sadržava podatke o količini zamijenjenoga gotovog novca eura na međubankovnom tržištu u Republici Hrvatskoj tijekom izvještajnog razdoblja od mjesec dana.

Izvješće popunjava banka.

 

OIB obveznika:

 

 

 

Datum izvješća:

 

 

 

Oznaka valute:

 

 

 

 

 

 

 

 

Međubankovno trgovanje gotovim novcem eura od ddmmgggg do ddmmgggg

 

 

 

 

 

OIB banke

VRSTA NOVCA (N – novčanice, K – kovanice)

APOEN

KUPNJA – K (komada)

PRODAJA – P (komada)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7. Međubankovno trgovanje gotovim novcem eura

Obveznik dostavlja izvješće za međubankovno trgovanje eurom.

U polje »Oznaka valute« unosi se troslovna oznaka prema popisu novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka objavljena na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke, koji je prilog odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

U polje »OIB banke« unosi se OIB banke preko koje je izvršena kupnja ili prodaja euronovčanica i/ili eurokovanica u izvještajnom razdoblju.

Uz polje »OIB banke« obvezno se popunjavaju podaci: »Vrsta novca«, »Apoen«, »Kupnja« (K) i/ili »Prodaja« (P).

U polje »Apoen« unosi se podatak o apoenima euronovčanica ili eurokovanica koji su u izvještajnom razdoblju bili predmet kupnje ili prodaje. U slučajevima kada je kupoprodaja evidentirana s više banaka, treba navesti sve apoene po pojedinoj banci, pa nakon toga nastaviti s drugom bankom.

U polje »Kupnja« (K) unosi se podatak o ukupnoj količini (broju komada) određenog apoena euronovčanica ili eurokovanica za traženo izvještajno razdoblje, koji je kupljen od banke navedene u polju »OIB banke«.

U polje »Prodaja« (P) unosi se podatak o ukupnoj količini (broju komada) pojedinog apoena euronovčanica ili eurokovanica za izvještajno razdoblje, koji je prodan banci navedenoj u polju »OIB banke«.

9.3.3. Stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi (ST_VAL)

Izvješće sadržava podatke o stanju stranoga gotovog novca u trezorima obveznika i ugovorne institucije na posljednji dan izvještajnog razdoblja.

Izvješće popunjava banka.

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za svoje poslovne jedinice, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB obveznika.

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za poslovne jedinice ugovorne institucije, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB ugovorne institucije.

 

OIB obveznika:

 

 

Datum izvješća:

 

 

OIB izvora podataka:

 

 

Oznaka valute:

 

 

 

 

 

Stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi na dan ddmmgggg

 

 

 

VRSTA NOVCA (N – novčanice, K – kovanice)

Apoen

Komada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8. Stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi

Uz polje »Šifra poslovne jedinice« obvezno se popunjavaju polja »Apoen«, »Vrsta novca« i »Komada«.

U polje »Oznaka valute« unosi se troslovna oznaka valute za koju se dostavljaju podaci. prema popisu novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka objavljena na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke, koji je prilog odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

U polje »Apoen« unosi se podatak o apoenu novčanica i kovanica strane valute za koju se unosi količinsko stanje.

U polje »Komadi« unosi se stanje komada novčanica i kovanica strane valute na izvještajni datum, po pojedinom apoenu.

9.3.4. Uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja (UR)

Izvješće sadržava podatke o lokaciji i obilježjima svakoga aktivnog uređaja za obradu novčanica i kovanica. Kriterij za obuhvat jest da je uređaj radio najmanje jednom u danu u promatranom razdoblju ili da je riječ o novom uređaju koji se u sljedećem razdoblju planira staviti u funkciju.

Izvješće popunjavaju banka i ostali rukovatelji gotovim novcem.

Predmet su ovog izvješća svi uređaji kojima rukuju klijenti i zaposlenici, navedeni u točki 6. ove Upute.

 

OIB obveznika:

 

 

 

 

 

 

 

Datum izvješća:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja na dan ddmmgggg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠIFRA UREĐAJA

SERIJSKI BROJ UREĐAJA

VRSTA UREĐAJA

TIP LOKACIJE

PROIZVOĐAČ UREĐAJA

NAZIV UREĐAJA

MODEL UREĐAJA

SOFTVER

VERZIJA ZA OBRADU – EUR

STANJE BROJAČA

DATUM POSLJEDNJEG ODRŽAVANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9. Uređaji za obradu i održavanje uređaja

Ako neki od uređaja tijekom izvještajnog razdoblja nije radio, za njega se ne dostavljaju podaci.

U polje »Proizvođač uređaja« unosi se naziv proizvođača pojedinog uređaja kako je navedeno na popisu uspješno testiranih vrsta uređaja za obradu novčanica koji je objavljen na stranicama Europske središnje banke te popisu uspješno testiranih uređaja za obradu kovanica koji se nalazi na stranici Europske komisije (u nastavku teksta: popisi testiranih uređaja objavljenih na stranicama ESB i EK).

U polje »Naziv uređaja« unosi se naziv uređaja kako je naveden na popisima testiranih uređaja objavljenih na stranicama ESB i EK.

U polje »Model uređaja« unosi se identifikacijski broj uređaja kako je navedeno u popisima testiranih uređaja objavljenih na stranicama ESB i EK.

U polje »Verzija za obradu EUR« unosi se verzija softvera za gotov novac eura instalirana na pojedinom uređaju, kako je navedena u popisima testiranih uređaja objavljenih na stranicama ESB i EK.

U polje »Stanje brojača« unosi se podatak sa svakoga pojedinog uređaja o količini izbrojanih euronovčanica/eurokovanica na posljednji dan promatranog razdoblja.

U polje »Datum posljednjeg održavanja« unosi se datum kad je uređaj posljednji put održavan, bez obzira na to je li riječ o preventivnom ili servisnom održavanju.

Za uređaje koji nemaju brojač u polje »Stanje brojača« unosi se nula (0).

Ako je riječ o novom uređaju za koji još nisu dostavljeni podaci, u polje »Datum posljednjeg održavanja« upisuje se datum stavljanja uređaja u funkciju.

10. PRILOZI

PRILOG 1

SKRAĆENI NAZIVI IZVJEŠĆA I KATEGORIJA UREĐAJA

Skraćeni nazivi izvješća

 

R. br.

Naziv izvješća

Vrsta izvješća (D – dnevno/ M – mjesečno)

Oznaka izvješća

1.1.

Promet gotovog novca poslovne jedinice

D

PR_GN_CP

1.2.

Promet gotovog novca samoposlužnog uređaja

D

PR_GN_UR

2.

Stanje gotovog novca

D

ST_GN

3.

Količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica

D

OB

4.

Promet samoposlužnog uređaja

D

PR_UR

5.

Obrada udaljenih poslovnih jedinica

M

OB_UD

6.

Međubankovno trgovanje gotovim novcem eura

M

KUP

7.

Stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi

M

ST_VAL

8.

Uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja

M

UR

 

 

Skraćeni nazivi kategorija uređaja

 

Kategorija uređaja

Oznaka kategorije

Uplatni uređaji

uN

Uređaji za recikliranje novčanica

rNk

Kombinirani uplatni uređaji

kuN

Isplatni uređaji

iN

Uređaji za isplatu kovanica

iK

Bankomati

iB

Uređaj za obradu novčanica

oN

Uplatno-isplatne blagajne za recikliranje

rNz

Uređaj za provjeru autentičnosti novčanica

aN

Uplatno-isplatne blagajne

uiN

Uređaj za uplatu kovanica (CDM1) − odbija sumnjive kovanice

uKo

Uređaj za uplatu kovanica (CDM2) − zadržava sumnjive kovanice

uKz

Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM1) − odbija sumnjive kovanice

rKo

Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM2) − zadržava sumnjive kovanice

rKz

Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM3) − zadržava sumnjive kovanice i provjerava autentičnost

rKza

Uređaji za sortiranje kovanica – CSM

sK

Uređaji za provjeru autentičnosti kovanica – CCM

bK

 

 

 

PRILOG 2

 

RBR

IZVJEŠĆE

BROJ IZVJEŠĆA

OZNAKA IZVJEŠĆA

ELEMENT

ATRIBUT

VRIJEDNOST

OPIS ATRIBUTA/ELEMENTA

OPIS VRIJEDNOSTI

1.

promet gotovog novca poslovne jedinice

1.1

pr_gn_cp

cp_1a

cp_sif

tip string max 50

šifra poslovne jedinice

string max 50 znakova

2.

promet gotovog novca poslovne jedinice

1.1

pr_gn_cp

cp_1a

izvor_oib

regex: d{11}

oib izvora podataka

broj 11 znamenki

3.

promet gotovog novca poslovne jedinice

1.1

pr_gn_cp

tran_pj

izn

regex: [1-9][0-9]*,dd|0,dd

iznos transakcija

decimalni broj (na 2 decimale)

4.

promet gotovog novca poslovne jedinice

1.1

pr_gn_cp

tran_pj

br

tip int positive

broj transakcija

pozitivni integer

5.

promet gotovog novca poslovne jedinice

1.1

pr_gn_cp

tran_pj

uinLOK

uNPS

promet novca poslovnice

Uplata nepotrošači šalter

6.

promet gotovog novca poslovne jedinice

1.1

pr_gn_cp

tran_pj

uinLOK

uPOS

promet novca poslovnice

Uplata Potrošači šalter

7.

promet gotovog novca poslovne jedinice

1.1

pr_gn_cp

tran_pj

uinLOK

uGOC

promet novca poslovnice

Uplata Gotovinski centri

8.

promet gotovog novca poslovne jedinice

1.1

pr_gn_cp

tran_pj

uinLOK

uBNK

promet novca poslovnice

Uplata Banke

9.

promet gotovog novca poslovne jedinice

1.1

pr_gn_cp

tran_pj

uinLOK

iNPS

promet novca poslovnice

Isplata Nepotrošači šalter

10.

promet gotovog novca poslovne jedinice

1.1

pr_gn_cp

tran_pj

uinLOK

iPOS

promet novca poslovnice

Isplata Potrošači šalter

11.

promet gotovog novca poslovne jedinice

1.1

pr_gn_cp

tran_pj

uinLOK

iGOC

promet novca poslovnice

Isplata Gotovinski centri

12.

promet gotovog novca poslovne jedinice

1.1

pr_gn_cp

tran_pj

uinLOK

iBNK

promet novca poslovnice

Isplata Banke

13.

promet gotovog novca poslovne jedinice

1.1

pr_gn_cp

tran_pj

uinLOK

nTRZ

promet novca poslovnice

Neobrađeno u trezoru

14.

promet gotovog novca poslovne jedinice

1.1

pr_gn_cp

tran_pj

uinLOK

nGNP

promet novca poslovnice

Neobrađeno gotovina na putu

15.

promet gotovog novca samoposlužnog uređaja

1.2

pr_gn_ur

cp_1b

cp_sif

tip string max 50

šifra uređaja

string max 50 znakova

16.

promet gotovog novca samoposlužnog uređaja

1.2

pr_gn_ur

cp_1b

izvor_oib

regex: d{11}

oib izvora podataka

broj 11 znamenki

17.

promet gotovog novca samoposlužnog uređaja

1.2

pr_gn_ur

tran_ur

uiPN

uNP

promet novca uređaj

Uplata Nepotrošači uređaji kojima rukuju klijenti

18.

promet gotovog novca samoposlužnog uređaja

1.2

pr_gn_ur

tran_ur

uiPN

uPO

promet novca uređaj

Uplata Potrošači uređaji kojima rukuju klijenti

19.

promet gotovog novca samoposlužnog uređaja

1.2

pr_gn_ur

tran_ur

uiPN

iNP

promet novca uređaj

Isplata Nepotrošači uređaji kojima rukuju klijenti

20.

promet gotovog novca samoposlužnog uređaja

1.2

pr_gn_ur

tran_ur

uiPN

iPO

promet novca uređaj

Isplata Potrošači uređaji kojima rukuju klijenti

21.

promet gotovog novca samoposlužnog uređaja

1.2

pr_gn_ur

tran_pj

izn

regex: [1-9][0-9]*,dd|0,dd

iznos transakcija

decimalni broj (na 2 decimale)

22.

promet gotovog novca samoposlužnog uređaja

1.2

pr_gn_ur

tran_pj

br

tip int positive

broj transakcija

pozitivni integer

23.

stanje gotovog novca

2

st_gn

cp_2

cp_sif

tip string max 50

šifra poslovne jedinice/uređaja

string max 50 znakova

24.

stanje gotovog novca

2

st_gn

cp_2

izvor_oib

regex: d{11}

oib izvora podataka

broj 11 znamenki

25.

stanje gotovog novca

2

st_gn

stanje

nov_vr

N

vrsta novca

novčanica

26.

stanje gotovog novca

2

st_gn

stanje

nov_vr

K

vrsta novca

kovanica

27.

stanje gotovog novca

2

st_gn

stanje

nov_kv

POH

kvaliteta novca

neprikladan – obradiv na uređaju

28.

stanje gotovog novca

2

st_gn

stanje

nov_kv

PRI

kvaliteta novca

prikladan

29.

stanje gotovog novca

2

st_gn

stanje

nov_kv

OST

kvaliteta novca

neprikladan – neobradiv na uređaju

30.

stanje gotovog novca

2

st_gn

apoen

kom

tip int positive

komadi

pozitivni integer

31.

stanje gotovog novca

2

st_gn

apoen

vrij

regex: [1-9][0-9]*|0,dd

apoen

integer ili decimalni broj (na 2 decimale) za apoene manje od 1

32.

količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica

3

ob

cp_3

cp_sif

tip string max 50

šifra poslovne jedinice

string max 50 znakova

33.

količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica

3

ob

uredaj

ur_vr

uN

vrsta uređaja

Uplatni uređaji

34.

količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica

3

ob

uredaj

ur_vr

rNk

vrsta uređaja

Uređaji za recikliranje novčanica

35.

količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica

3

ob

uredaj

ur_vr

kuN

vrsta uređaja

Kombinirani uplatni uređaji

36.

količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica

3

ob

uredaj

ur_vr

iN

vrsta uređaja

Isplatni uređaji

37.

količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica

3

ob

uredaj

ur_vr

iK

vrsta uređaja

Uređaji za isplatu kovanica

38.

količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica

3

ob

uredaj

ur_vr

iB

vrsta uređaja

Bankomat

39.

količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica

3

ob

uredaj

ur_vr

oN

vrsta uređaja

Uređaji za obradu novčanica

40.

količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica

3

ob

uredaj

ur_vr

aN

vrsta uređaja

Uređaji za provjeru autentičnosti novčanica

41.

količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica

3

ob

uredaj

ur_vr

rNz

vrsta uređaja

Uplatno-isplatne blagajne za recikliranje

42.

količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica

3

ob

uredaj

ur_vr

uiN

vrsta uređaja

Uplatno-isplatne blagajne

43.

količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica

3

ob

uredaj

ur_vr

uKo

vrsta uređaja

Uređaj za uplatu kovanica (CDM1) - odbija sumnjive kovanice

44.

količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica

3

ob

uredaj

ur_vr

uKz

vrsta uređaja

Uređaj za uplatu kovanica (CDM2) − zadržava sumnjive kovanice

45.

količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica

3

ob

uredaj

ur_vr

rKo

vrsta uređaja

Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM1) − odbija sumnjive kovanice

46.

količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica

3

ob

uredaj

ur_vr

rKz

vrsta uređaja

Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM2) − zadržava sumnjive kovanice

47.

količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica

3

ob

uredaj

ur_vr

rKza

vrsta uređaja

Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM3) − zadržava sumnjive kovanice i provjerava autentičnost

48.

količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica

3

ob

uredaj

ur_vr

sK

vrsta uređaja

Uređaj za sortiranje kovanica – CSM

49.

količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica

3

ob

uredaj

ur_vr

bK

vrsta uređaja

Uređaj za provjeru autentičnosti kovanica – CCM

50.

količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica

3

ob

uredaj

ur_ser

tip string max 50

serijski broj uređaja

string max 50 znakova

51.

količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica

3

ob

uredaj

lok

PJ

tip lokacije

poslovna jedinica

52.

količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica

3

ob

uredaj

lok

ZP

tip lokacije

zatvoreni prostor

53.

količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica

3

ob

uredaj

lok

OP

tip lokacije

otvoreni prostor

54.

količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica

3

ob

kolicina

nov_vr

N

vrsta novca

novčanica

55.

količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica

3

ob

kolicina

nov_vr

K

vrsta novca

kovanica

56.

količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica

3

ob

kolicina

nov_kv

POH

kvaliteta novca

neprikladan – obradiv na uređaju

57.

količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica

3

ob

kolicina

nov_kv

PRI

kvaliteta novca

prikladan

58.

količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica

3

ob

kolicina

nov_kv

OST

kvaliteta novca

neprikladan – neobradiv na uređaju

59.

količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica

3

ob

apoen

kom

tip int positive

komadi

pozitivni integer

60.

količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica

3

ob

apoen

vrij

regex: [1-9][0-9]*|0,dd

apoen

integer ili decimalni broj (na 2 decimale) za apoene manje od 1

61.

promet samoposlužnog uređaja

4

pr_ur

cp_4

cp_sif

tip string max 50

šifra uređaja

string max 50 znakova

62.

promet samoposlužnog uređaja

4

pr_ur

uredaj

ur_vr

uN

vrsta uređaja

Uplatni uređaji

63.

promet samoposlužnog uređaja

4

pr_ur

uredaj

ur_vr

rNk

vrsta uređaja

Uređaji za recikliranje novčanica

64.

promet samoposlužnog uređaja

4

pr_ur

uredaj

ur_vr

kuN

vrsta uređaja

Kombinirani uplatni uređaji

65.

promet samoposlužnog uređaja

4

pr_ur

uredaj

ur_vr

iN

vrsta uređaja

Isplatni uređaji

66.

promet samoposlužnog uređaja

4

pr_ur

uredaj

ur_vr

iK

vrsta uređaja

Uređaji za isplatu kovanica

67.

promet samoposlužnog uređaja

4

pr_ur

uredaj

ur_vr

iB

vrsta uređaja

Bankomat

68.

promet samoposlužnog uređaja

4

pr_ur

uredaj

ur_vr

oN

vrsta uređaja

Uređaji za obradu novčanica

69.

promet samoposlužnog uređaja

4

pr_ur

uredaj

ur_vr

aN

vrsta uređaja

Uređaji za provjeru autentičnosti novčanica

70.

promet samoposlužnog uređaja

4

pr_ur

uredaj

ur_vr

rNz

vrsta uređaja

Uplatno-isplatne blagajne za recikliranje

71.

promet samoposlužnog uređaja

4

pr_ur

uredaj

ur_vr

uiN

vrsta uređaja

Uplatno-isplatne blagajne

72.

promet samoposlužnog uređaja

4

pr_ur

uredaj

ur_vr

uKo

vrsta uređaja

Uređaj za uplatu kovanica (CDM1) − odbija sumnjive kovanice

73.

promet samoposlužnog uređaja

4

pr_ur

uredaj

ur_vr

uKz

vrsta uređaja

Uređaj za uplatu kovanica (CDM2) − zadržava sumnjive kovanice

74.

promet samoposlužnog uređaja

4

pr_ur

uredaj

ur_vr

rKo

vrsta uređaja

Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM1) − odbija sumnjive kovanice

75.

promet samoposlužnog uređaja

4

pr_ur

uredaj

ur_vr

rKz

vrsta uređaja

Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM2) − zadržava sumnjive kovanice

76.

promet samoposlužnog uređaja

4

pr_ur

uredaj

ur_vr

rKza

vrsta uređaja

Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM3) − zadržava sumnjive kovanice i provjerava autentičnost

77.

promet samoposlužnog uređaja

4

pr_ur

uredaj

ur_vr

sK

vrsta uređaja

Uređaj za sortiranje kovanica – CSM

78.

promet samoposlužnog uređaja

4

pr_ur

uredaj

ur_vr

bK

vrsta uređaja

Uređaj za provjeru autentičnosti kovanica – CCM

79.

promet samoposlužnog uređaja

4

pr_ur

uredaj

ur_ser

tip string max 50

serijski broj uređaja

string max 50 znakova

80.

promet samoposlužnog uređaja

4

pr_ur

uredaj

lok

PJ

tip lokacije

poslovna jedinica

81.

promet samoposlužnog uređaja

4

pr_ur

uredaj

lok

ZP

tip lokacije

zatvoreni prostor

82.

promet samoposlužnog uređaja

4

pr_ur

uredaj

lok

OP

tip lokacije

otvoreni prostor

83.

promet samoposlužnog uređaja

4

pr_ur

promet

nov_vr

N

vrsta novca

novčanica

84.

promet samoposlužnog uređaja

4

pr_ur

promet

nov_vr

K

vrsta novca

kovanica

85.

promet samoposlužnog uređaja

4

pr_ur

promet

iz

IZD

izdavanje/zaprimanje

izdavanje

86.

promet samoposlužnog uređaja

4

pr_ur

promet

iz

ZAP

izdavanje/zaprimanje

zaprimanje

87.

promet samoposlužnog uređaja

4

pr_ur

apoen

kom

tip int positive

komadi

pozitivni integer

88.

promet samoposlužnog uređaja

4

pr_ur

apoen

vrij

regex: [1-9][0-9]*|0,dd

apoen

integer ili decimalni broj (na 2 decimale) za apoene manje od 1

89.

obrada udaljenih poslovnih jedinica

5

ob_ud

cp_5

cp_pj_sif

tip string max 50

šifra poslovne jedinice

string max 50 znakova

90.

obrada udaljenih poslovnih jedinica

5

ob_ud

uredaj

cp_ur_sif

tip string max 50

šifra uređaja

string max 50 znakova

91.

obrada udaljenih poslovnih jedinica

5

ob_ud

uredaj

ur_ser

tip string max 50

serijski broj uređaja

string max 50 znakova

92.

obrada udaljenih poslovnih jedinica

5

ob_ud

uredaj

ur_vr

uN

vrsta uređaja

Uplatni uređaji

93.

obrada udaljenih poslovnih jedinica

5

ob_ud

uredaj

ur_vr

rNk

vrsta uređaja

Uređaji za recikliranje novčanica

94.

obrada udaljenih poslovnih jedinica

5

ob_ud

uredaj

ur_vr

kuN

vrsta uređaja

Kombinirani uplatni uređaji

95.

obrada udaljenih poslovnih jedinica

5

ob_ud

uredaj

ur_vr

iN

vrsta uređaja

Isplatni uređaji

96.

obrada udaljenih poslovnih jedinica

5

ob_ud

uredaj

ur_vr

iK

vrsta uređaja

Uređaji za isplatu kovanica

97.

obrada udaljenih poslovnih jedinica

5

ob_ud

uredaj

ur_vr

iB

vrsta uređaja

Bankomat

98.

obrada udaljenih poslovnih jedinica

5

ob_ud

uredaj

ur_vr

oN

vrsta uređaja

Uređaji za obradu novčanica

99.

obrada udaljenih poslovnih jedinica

5

ob_ud

uredaj

ur_vr

aN

vrsta uređaja

Uređaji za provjeru autentičnosti novčanica

100.

obrada udaljenih poslovnih jedinica

5

ob_ud

uredaj

ur_vr

rNz

vrsta uređaja

Uplatno-isplatne blagajne za recikliranje

101.

obrada udaljenih poslovnih jedinica

5

ob_ud

uredaj

ur_vr

uiN

vrsta uređaja

Uplatno-isplatne blagajne

102.

obrada udaljenih poslovnih jedinica

5

ob_ud

uredaj

ur_vr

uKo

vrsta uređaja

Uređaj za uplatu kovanica (CDM1) − odbija sumnjive kovanice

103.

obrada udaljenih poslovnih jedinica

5

ob_ud

uredaj

ur_vr

uKz

vrsta uređaja

Uređaj za uplatu kovanica (CDM2) − zadržava sumnjive kovanice

104.

obrada udaljenih poslovnih jedinica

5

ob_ud

uredaj

ur_vr

rKo

vrsta uređaja

Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM1) − odbija sumnjive kovanice

105.

obrada udaljenih poslovnih jedinica

5

ob_ud

uredaj

ur_vr

rKz

vrsta uređaja

Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM2) − zadržava sumnjive kovanice

106.

obrada udaljenih poslovnih jedinica

5

ob_ud

uredaj

ur_vr

rKza

vrsta uređaja

Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM3) − zadržava sumnjive kovanice i provjerava autentičnost

107.

obrada udaljenih poslovnih jedinica

5

ob_ud

uredaj

ur_vr

sK

vrsta uređaja

Uređaj za sortiranje kovanica – CSM

108.

obrada udaljenih poslovnih jedinica

5

ob_ud

uredaj

ur_vr

bK

vrsta uređaja

Uređaj za provjeru autentičnosti kovanica – CCM

109.

obrada udaljenih poslovnih jedinica

5

ob_ud

uredaj

lok

PJ

tip lokacije

poslovna jedinica

110.

obrada udaljenih poslovnih jedinica

5

ob_ud

uredaj

lok

ZP

tip lokacije

zatvoreni prostor

111.

obrada udaljenih poslovnih jedinica

5

ob_ud

uredaj

lok

OP

tip lokacije

otvoreni prostor

112.

obrada udaljenih poslovnih jedinica

5

ob_ud

uredaj

kom

tip int positive

volumen redistribucije (kom.)

pozitivni integer

113.

međubankovno trgovanje gotovim novcem eura

6

kup

banka

oib

regex: d{11}

oib banke

broj 11 znamenki

114.

međubankovno trgovanje gotovim novcem eura

6

kup

valuta

oznaka

regex: [A-Z]{3}

oznaka valute

3 velika slova

115.

međubankovno trgovanje gotovim novcem eura

6

kup

kupr

kp

K

kupnja/prodaja

kupnja

116.

međubankovno trgovanje gotovim novcem eura

6

kup

kupr

kp

P

kupnja/prodaja

prodaja

117.

međubankovno trgovanje gotovim novcem eura

6

kup

kupr

nov_vr

N

vrsta novca

novčanica

118.

međubankovno trgovanje gotovim novcem eura

6

kup

kupr

nov_vr

K

vrsta novca

kovanica

119.

međubankovno trgovanje gotovim novcem eura

6

kup

kupr

apoen

regex: [1-9][0-9]*|0,dd

apoen

integer ili decimalni broj (na 2 decimale) za apoene manje od 1

120.

međubankovno trgovanje gotovim novcem eura

6

kup

kupr

kom

tip int positive

komadi

pozitivni integer

121.

stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi

7

st_val

cp_7

cp_sif

tip string max 50

šifra poslovne jedinice

string max 50 znakova

122.

stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi

7

st_val

cp_7

izvor_oib

regex: d{11}

oib izvora podataka

broj 11 znamenki

123.

stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi

7

st_val

valuta

oznaka

regex: [A-Z]{3}

oznaka valute

3 velika slova

124.

stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi

7

st_val

stanje

nov_vr

N

vrsta novca

novčanica

125.

stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi

7

st_val

stanje

nov_vr

K

vrsta novca

kovanica

126.

stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi

7

st_val

stanje

apoen

regex: [1-9][0-9]*|0,dd

apoen

integer ili decimalni broj (na 2 decimale) za apoene manje od 1

127.

stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi

7

st_val

stanje

kom

tip int positive

komadi

pozitivni integer

128.

uređaji za obradu novčanica i kovanog novca i održavanje uređaja

8

ur

uredaj_obr

cp_sif

tip string max 50

šifra uređaja

string max 50 znakova

129.

uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja

8

ur

uredaj_obr

ur_ser

tip string max 50

serijski broj uređaja

string max 50 znakova

130.

uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja

8

ur

uredaj_obr

ur_vr

uN

vrsta uređaja

Uplatni uređaji

131.

uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja

8

ur

uredaj_obr

ur_vr

rNk

vrsta uređaja

Uređaji za recikliranje novčanica

132.

uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja

8

ur

uredaj_obr

ur_vr

kuN

vrsta uređaja

Kombinirani uplatni uređaji

133.

uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja

8

ur

uredaj_obr

ur_vr

iN

vrsta uređaja

Isplatni uređaji

134.

uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja

8

ur

uredaj_obr

ur_vr

iK

vrsta uređaja

Uređaji za isplatu kovanica

135.

uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja

8

ur

uredaj_obr

ur_vr

iB

vrsta uređaja

Bankomat

136.

uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja

8

ur

uredaj_obr

ur_vr

oN

vrsta uređaja

Uređaji za obradu novčanica

137.

uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja

8

ur

uredaj_obr

ur_vr

aN

vrsta uređaja

Uređaji za provjeru autentičnosti novčanica

138.

uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja

8

ur

uredaj_obr

ur_vr

rNz

vrsta uređaja

Uplatno-isplatne blagajne za recikliranje

139.

uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja

8

ur

uredaj_obr

ur_vr

uiN

vrsta uređaja

Uplatno-isplatne blagajne

140.

uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja

8

ur

uredaj_obr

ur_vr

uKo

vrsta uređaja

Uređaj za uplatu kovanica (CDM1) − odbija sumnjive kovanice

141.

uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja

8

ur

uredaj_obr

ur_vr

uKz

vrsta uređaja

Uređaj za uplatu kovanica (CDM2) − zadržava sumnjive kovanice

142.

uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja

8

ur

uredaj_obr

ur_vr

rKo

vrsta uređaja

Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM1) − odbija sumnjive kovanice

143.

uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja

8

ur

uredaj_obr

ur_vr

rKz

vrsta uređaja

Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM2) − zadržava sumnjive kovanice

144.

uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja

8

ur

uredaj_obr

ur_vr

rKza

vrsta uređaja

Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM3) − zadržava sumnjive kovanice i provjerava autentičnost

145.

uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja

8

ur

uredaj_obr

ur_vr

sK

vrsta uređaja

Uređaj za sortiranje kovanica – CSM

146.

uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja

8

ur

uredaj_obr

ur_vr

bK

vrsta uređaja

Uređaj za provjeru autentičnosti kovanica – CCM

147.

uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja

8

ur

uredaj_obr

lok

PJ

tip lokacije

poslovna jedinica

148.

uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja

8

ur

uredaj_obr

lok

ZP

tip lokacije

zatvoreni prostor

149.

uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja

8

ur

uredaj_obr

lok

OP

tip lokacije

otvoreni prostor

150.

uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja

8

ur

uredaj_obr

proizv

tip string max 200

proizvođač uređaja

string max 200 znakova

151.

uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja

8

ur

uredaj_obr

naz

tip string max 240

naziv uređaja

string max 240 znakova

152.

uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja

8

ur

uredaj_obr

model

tip string max 200

model uređaja

string max 200 znakova

153.

uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja

8

ur

uredaj_obr

eur_ver

tip string max 300

software verzija za obradu eura

string max 300 znakova

154.

uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja

8

ur

uredaj_obr

brojac

tip non negative int

stanje brojača

nula ili pozitivni integer

155.

uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja

8

ur

uredaj_obr

dat_odrz

tip date

datum zadnjeg održavanja

datum formata GGGG-MM-DD

156.

zaglavlje dnevno

1.1, 1.2, 2, 3, 4

izvjestaj_dnevni

obveznik_oib

-

regex: d{11}

OIB obveznika

broj 11 znamenki

157.

zaglavlje dnevno

1.1, 1.2, 2, 3, 4

izvjestaj_dnevni

datum

-

tip date

datum izvješća

datum formata GGGG-MM-DD

158.

zaglavlje dnevno

1.1, 1.2, 2, 3, 4

izvjestaj_dnevni

valuta_domicilna

-

regex: EUR

domicilna valuta

oznaka valute EUR

159.

zaglavlje mjesečno

5, 6, 7, 8

izvjestaj_mjesecni

obveznik_oib

-

regex: d{11}

OIB obveznika

broj 11 znamenki

160.

zaglavlje mjesečno

5, 6, 7, 8

izvjestaj_mjesecni

datum

-

tip date

datum izvješća

datum formata GGGG-MM-DD

161.

obrada udaljenih poslovnih jedinica

5

ob_ud

valuta_domicilna

-

regex: EUR

domicilna valuta

oznaka valute EUR

 

 

 

PRILOG 3

OBAVIJEST O NAKNADNOJ DOSTAVI DATOTEKE

 

Datum slanja: __________

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PODACI O POŠILJATELJU

 

 

 

 

Naziv obveznika:

 

OIB:

 

Osoba za kontakt:

 

Telefon za kontakt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PODACI O DATOTECI

Vrsta datoteke (D – Dnevna; M – Mjesečna)

Izvještajno razdoblje

Naziv datoteke

Oznaka datoteke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RAZLOG SLANJA

 

 

 

Kratak opis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potpis odgovorne osobe:

 

 

 

 

 

_____________________________

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić