Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 43/2024 (10.4.2024.), Odluka o Listi izmiritelja (medijatora) Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Hrvatska gospodarska komora

756

Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore, na temelju članka 22. stavka 2. točke 15. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine«, br. 144/21) i članka 21. u vezi s člankom 5. stavkom 2. Pravilnika o medijaciji Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine«, br. 147/23), donio je na 2. elektronskoj sjednici 28. ožujka 2024. godine

ODLUKU

O LISTI IZMIRITELJA (MEDIJATORA) CENTRA ZA MIRENJE PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

I.

Listu izmiritelja (medijatora) Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori čine sve osobe u svojstvu medijatora upisane u Registar medijatora koji, na temelju javne ovlasti, vodi Centar za mirno rješavanje sporova, javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva pravosuđa i uprave od 24. srpnja 2023., klasa: 700-03/23-02/39, urbroj: 514-03-02-01/01-23-20.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori od 15. ožujka 2010. (»Narodne novine«, br. 34/10), Dopuna Liste izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori od 14. travnja. 2011. (»Narodne novine«, br. 48/11) i Dopuna Liste izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori od 18. prosinca 2013. (»Narodne novine«, br. 155/13).

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-02/24-02/4

Urbroj: 311-02-00-00-24-5 Zagreb, 28. ožujka 2024.

Predsjednik dr. sc. Luka Burilović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić