MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

Na temelju članka 128. stavka 1. i članka 153. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13 i 20/17) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

 

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA

Pročišćeni tekst

NN 112/1734/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 155/23

Članak 1. (NN 98/19, 74/22155/23)

(1) Ovim se Pravilnikom određuju jednostavne i druge građevine i radovi koji se mogu graditi, odnosno izvoditi bez građevinske dozvole u skladu s glavnim projektom i bez glavnog projekta, građevine koje se mogu uklanjati bez projekta uklanjanja te se propisuje obveza prijave početka građenja i stručni nadzor građenja tih građevina, odnosno izvođenja radova.

(2) U projektiranju i građenju građevina te izvođenju radova iz stavka 1. ovoga članka investitor, projektant i izvođač dužni su pridržavati se svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje te se iste ne smiju projektirati, graditi, odnosno izvoditi ako je to zabranjeno prostornim planom ili na drugi način protivno prostornom planu.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, protivno prostornom planu mogu se projektirati, graditi i izvoditi radovi:

1. na završavanju nezavršene zgrade, odnosno nezavršenog dijela zgrade, stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna ili nije namijenjena za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti, za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju u okviru ozakonjenih gabarita te za izvođenje na istoj fasade i ravnog, kosog ili zaobljenog krova bez nadozida

2. na rekonstrukciji zgrade stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna ili nije namijenjena za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti, koja je ozakonjena kao završena s ravnim krovom, a koja se rekonstrukcija sastoji u izvođenju kosog ili zaobljenog krova bez nadozida

3. na građevnoj čestici postojeće zgrade radi izgradnje cisterne za vodu i vodonepropusne septičke, odnosno sabirne jame zapremine do 27 m3 za potrebe te zgrade osim u nacionalnom parku i parku prirode

4. na krovu postojeće zgrade radi postavljanja sustava sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije za potrebe te zgrade osim u nacionalnom parku i parku prirode

5. na postojećoj zgradi kojima se ugrađuje, odnosno dograđuje dizalo te kojima se gradi vanjsko čelično stubište za potrebe evakuacije u slučaju požara prema posebnom propisu

6. izgradnje građevina iz članka 4. točke 26. ovoga Pravilnika na površinama na kojima se iste mogu graditi prema zakonu koji uređuje prostorno uređenje

7. iz članka 5. točke 21. i točke 22. ovoga Pravilnika.

(4)  Iznimno od stavka 2. ovoga članka, elektronička komunikacijska infrastruktura i s njom povezana oprema, kontrolne mjerne postaje s kontrolno-mjernim sustavom pasivnih antena namijenjenih zaštiti i kontroli radiofrekvencijskog spektra Republike Hrvatske, što uključuje skup pojmova iz posebnih propisa iz područja elektroničkih komunikacija može se graditi i sukladno propisima iz područja elektroničke komunikacijske infrastrukture u dijelu koji se odnosi na prostorno uređenje, kao i unutar prostorno planskih koridora infrastrukturnih građevina te unutar obuhvata zahvata postojećih infrastrukturnih građevina.

Članak 2. (NN 34/18, 36/19, 98/1974/22155/23)

(1) Bez građevinske dozvole i glavnog projekta može se graditi:

1. Pomoćna građevina koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade,odnosno na građevnoj čestici zgrade za koju postoji akt kojim se odobrava građenje, za potrebe te zgrade i to:

a) cisterna za vodu i vodonepropusna septička, odnosno sabirna jama zapremine do 27 m³

b) vrtna sjenica

c) slobodnostojeća ili sa zgradom konstruktivno povezana nadstrešnica, tlocrtne površine do 20 m², izvan tlocrtnih gabarita postojeće zgrade

d) terasa uz postojeću zgradu u razini terena tlocrtne površine do 20 m²

e) spremnik za smještaj tipskih kontejnera za komunalni otpad;

2. Zgrada čuvarske službe tlocrtne površine do 12 m² u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu, na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili zahvata u prostoru;

3. Ograda visine do 2,2 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu;

4. Ogradni zid visine do 1,6 m i potporni zid visine do 1 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu odnosno zid do najviše točke ograde odnosno zida;

5. Pješačka i biciklistička staza;

6. Boćalište;

7. Privremena građevine za potrebe građenja građevine odnosno uređenja gradilišta, osim asfaltne baze, separacije agregata, tvornice betona, dalekovoda i transformatorske stanice radi napajanja gradilišta električnom energijom te prijenosnog spremnika za smještaj, čuvanje ili držanje eksplozivnih tvari osim nadzemnog i podzemnog spremnika goriva zapremine do 5 m³;

8. Privremena građevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija, te privremena građevina za prigodnu prodaju na građevnoj čestici trgovačkog centra, s najdužim rokom trajanja do 90 dana;

9. Prenosiva autoplin jedinice (tzv. »skid« jedinica) zapremine do 10 m³ sa pratećim građevinama na građevnoj čestici postojeće benzinske postaje, postojećeg trgovačkog centra ili druge postojeće građevine namijenjene maloprodaji u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu;

10. Skladište boca za ukapljeni naftni plin na građevnoj čestici postojeće benzinske postaje, postojećeg trgovačkog centra ili druge postojeće građevine namijenjene maloprodaji;

11. Klimatološka postaja, kišomjerna postaja i druga građevina namijenjena mjerenju meteoroloških veličina, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukčije;

12. Grobnica i spomenik na groblju;

13. Spomen-obilježje mjesta masovne grobnice žrtava koje se gradi u skladu s posebnim zakonom;

14. Zaklonište od nevremena i niskih temperatura Hrvatske gorske službe spašavanja u planini ili nepristupačnom području;

15. Promatračnica, obavijesna ploča oglasne površine do 12 m² i druga oprema zaštićenih dijelova prirode prema odluci javnih ustanova koje upravljaju tim zaštićenim dijelovima prirode;

16. Građevina i oprema namijenjene biljnoj proizvodnji na otvorenom prostoru, kao što je cisterna za vodu zapremine do 27 m3, agrometeorološka stanica, vjetrenjača za protumraznu zaštitu poljoprivrednih nasada s pogonskim motorom i spremnikom goriva uz izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da vjetrenjača ispunjava temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, oprema za dugogodišnje nasade (vinograde, voćnjake, hmeljike, maslinike) i rasadnike ukrasnog bilja te voćnog i vinogradarskog sadnog materijala, što uključuje konstrukciju nasada bez obzira na materijal (stupovi, zatega, žice, podupore) ovisno o uzgojnom obliku, protugradnu mrežu sa potkonstrukcijom i ograđivanje poljoprivrednih površina prozračnom ogradom sa stupovima bez trakastog temeljenja;

17. Građevina i oprema namijenjena biljnoj proizvodnji u zatvorenom prostoru s potkonstrukcijom koja se ne temelji i komunikacijskim trakama od betonskih predgotovljenih elemenata i jednostrukim ili dvostrukim pokrovom koji nije krut (plastična folija, mreža i sl.) i to:

a) plastenici širine do 6 m, najveće visine u sljemenu 3,5 m bez temelja, poda i komunikacijskih traka

b) plastenici širine veće od 6 m i/ili visine u sljemenu veće od 3,5 m s ili bez trakastih temelja ili temelja samaca, s ili bez izvedenog poda s komunikacijskim trakama od betonskih predgotovljenih elemenata u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu;

18. Građevina i oprema namijenjena držanju stoke i drugih životinja, kao što je:

a) ograda pod naponom struje 24 V (električni pastir) za držanje stoke i druge vrste ograda namijenjene držanju životinja

b) nadstrešnica za sklanjanje stoke, drugih životinja i/ili stočne hrane s prostorom zaklonjenim od vjetra zatvorenim s najviše tri strane

c) pojilo za stoku i druge životinje

d) konstrukcija za držanje košnica pčela;

19. Vodonepropusni zimovnik riba tlocrtne površine do 1500 m² i dubine do 2,5 m, većim dijelom ukopan u tlo na građevnim česticama ili unutar obuhvata zahvata u prostoru postojećeg ribnjaka;

20. Čeka, hranilište, solište, mrcilište i gater koji se grade u lovištu;

21. Ugljenara izvan građevinskog područja do 4 m promjera i do 4 m visine,

22. Reklamni pano i informacijski stup oglasne površine do 12 m², a oglasne površine veće od 12 m² u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukčije.

(2) Bez građevinske dozvole i glavnog projekta u skladu s odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo na javnoj površini može se graditi:

1. Kiosk i druga građevina gotove konstrukcije tlocrtne površine do 15 m² u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu;

2. Nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu;

3. Podzemni spremnik za smještaj kontejnera za komunalni otpad tlocrtne površine do 15 m² i dubine do 3,5 m3. Podzemni spremnik za smještaj kontejnera za komunalni otpad tlocrtne površine do 15 m² i dubine do 3,5 m;

4. Spomeničko ili sakralno obilježje tlocrtne površine do 12 m² i visine do 4 m od razine okolnog tla, a više od 4 m uz izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da spomeničko, odnosno sakralno obilježje ispunjava temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti;

5. Reklamni pano i informacijski stup oglasne površine do 12 m², a oglasne površine veće od 12 m² u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu;

6. Komunalna oprema (kontejner za komunalni otpad, klupa, koš za otpatke, tenda, jednostavni podesti otvorenih terasa i sl.).

(3) Bez građevinske dozvole i glavnog projekta u skladu s ugovorom o zakupu na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske može se graditi:

1. Kiosk i druga građevina gotove konstrukcije tlocrtne površine do 15 m², u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu;

2. Reklamni pano oglasne površine do 12 m².

Članak 3. (NN 31/2074/22155/23)

Bez građevinske dozvole i glavnog projekta, mogu se izvoditi radovi:

1. Redovitog održavanja postojeće građevine;

2. Održavanja, hitnih popravaka ili nužnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade ili posebnih dijelova zgrade, propisani posebnim propisom kojim se uređuju pitanja namjene sredstava zajedničke pričuve radi održavanja zgrada u suvlasništvu, kojima se ne utječe na način ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu mehaničke otpornosti i stabilnosti ili sigurnosti u slučaju požara;

3. Na postojećoj zgradi kojima se:

a) ugrađuje sustav grijanja, sustav hlađenja ili klimatizacije nazivne snage do 30 kW

b) zamjenjuju vanjski i unutarnji prozori i vrata

c) dodaju novi unutarnji prozori, vrata i drugi otvori u nenosivom pregradnom zidu;

d) izvode sustavi i instalacije elektroničke komunikacijske mreže (kabelska mreža);

4. Na uređenju građevne čestice postojeće građevine kao što je građenje staze, platoa i stuba oslonjenih cijelom površinom neposredno na tlo s pripadajućim rukohvatima, vrtnog bazena ili ribnjaka dubine do 1 m od razine okolnog tla, otvorenog ognjišta tlocrtne površine do 3 m² i visine do 3 m od razine okolnog tla, stabilnih dječjih igračaka;

5. Na priključku kojim se postojeća građevina, kao i postojeći zahvati u prostoru koji se ne smatraju građenjem priključuju na infrastrukturne instalacije (električnu mrežu, elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i mrežu, vodovod, kanalizaciju, plinski distribucijski sustav srednje i niske tlačne razine, vrelovod, toplovod, parovod i kabelsku televiziju);

6. Na stubama, hodnicima i drugim prostorima na pristupima građevini i unutar građevine te na javnim površinama radi omogućavanja nesmetanog pristupa i kretanja osobama s teškoćama u kretanju ako se time ne narušava funkcija i namjena građevine, ako se ne utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu mehaničke otpornosti i stabilnosti ili sigurnosti u slučaju požara ili zadovoljavanje lokacijskih uvjeta, te na denivelaciji, ugradbi zvučnih semaforskih uređaja i ugradbi taktilnih površina u građevinama i na javno-prometnim površinama;

7. Na vodotoku i vodnom dobru, cesti, građevini željezničke infrastrukture, unutarnjem plovnom putu i drugim građevinama, koji su prema posebnom propisu nužni za ispunjavanje obveza tehničkog i gospodarskog održavanja ako tim radovima ne nastaje nova građevina niti se mijenjaju lokacijski uvjeti;

8. Na postojećoj električnoj mreži kojima se gradi stupna transformatorska stanica 10(20)/0,4 kV u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu;

9. Na električnoj mreži kojima se gradi transformatorska stanica 10(20)/0,4 kV u predfabriciranom kućištu u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu;

10. Na građevnoj čestici postojeće benzinske postaje, trgovačkog centra ili druge građevine namijenjene maloprodaji kojima se postavlja paleta s bocama ukapljenog naftnog plina ukupne mase do 4000 kg;

11. Na postojećim ribnjacima slatkovodne akvakulture kojima se:

a) izmuljava tabla ribnjaka

b) popravlja erodirana stranica nasipa i kanala ribnjaka

c) obnavlja postojeća ustava i bent

d) nasipava kamenim materijalom tjeme nasipa uz ribnjak koji služi kao pristupni put za opskrbu hranom automatske hranilice

e) postavlja drveno postolje najvećih dimenzija 1,2 m x 5,0 m i automatska hranilica zapremine od 100 litara za hranjenje ribe u ribnjacima

f) grade betonski temelji najvećih dimenzija 2,5 m x 2,5 m i na njih postavlja automatski silos za hranjenje ribe u ribnjacima, zapremine do12 tona;

12. Na postojećoj zgradi koja nema više od tri stana, odnosno tri funkcionalne jedinice ili građevinsku (bruto) površinu koja nije veća od 600 m2, a kojima se:

a) dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade ili su dio tehničkog sustava zgrade, kao što su prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova, hidroizolacija, oprema, odnosno postrojenje za grijanje, hlađenje ili ventilaciju, te za automatsko upravljanje, regulaciju i daljinsko praćenje potrošnje energije ili vode, vodovod i kanalizacija, plinske i elektroinstalacije

b) postojeći sustav grijanja i zagrijavanja potrošne tople vode zamjenjuje sustavom koji je riješen iskorištavanjem toplinske energije tla primjenom dizalica topline čiji podzemni izmjenjivači topline ne prelaze na susjedne čestice

c) postavlja sustav sunčanih kolektora u svrhu proizvodnje toplinske energije za potrebe te građevine;

13. Uvlačenja novih kabela/zamjena starih kabela elektroničko komunikacijske infrastrukture u kabelskoj kanalizaciji i na stupovima elektroničkih komunikacijskih i drugih infrastrukturnih građevina;

14. Na građevinama na kojima se postavlja bežična pristupna točka kratkog dometa (tzv. Mala ćelija) u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1070 od 20. srpnja 2020. o određivanju značajki bežičnih pristupnih točaka kratkog dometa u skladu s člankom 57. stavkom 2. Direktive (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija (Tekst značajan za EGP) (SL L 234, 21. 7. 2020.);

15. Na postavljanju uličnih ormara/kabineta elektroničke komunikacijske infrastrukture temeljem suglasnosti vlasnika nekretnine;

16. Na građevini elektroničke komunikacijske infrastrukture kojima se vrši zamjena postojeće radijske opreme radi održavanja iste i/ili zamjene postojeće s opremom novije tehnologije, a kojom zamjenom se ne utječe na temeljne i druge zahtjeve za građevinu;

17. Na antenskim prihvatima kojima se zamjenjuje ili dodaje radijska oprema, a kojom zamjenom ili dodavanjem se ne utječe na temeljne i druge zahtjeve za građevinu.

Članak 3.a (NN 34/18)

Građevine i radovi koji se prema odredbama članaka 2. i 3. ovoga Pravilnika mogu graditi, odnosno izvoditi u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu, mogu se, umjesto u skladu s tim projektom, odnosno ocjenom, graditi, odnosno izvoditi u skladu s glavnim projektom.

Članak 4. (NN 34/18, 36/19, 98/19, 31/2074/22155/23)

Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom može se graditi:

1. Pomoćna građevina koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade, odnosno na građevnoj čestici zgrade za koju postoji akt kojim se odobrava građenje, za potrebe te zgrade i to:

a) pomoćna zgrada koja ima jednu etažu do 50 m² tlocrtne površine

b) podzemni i nadzemni spremnik goriva zapremine do 10 m³

c) bazen tlocrtne površine do 100 m² ukopan u tlo

d) sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije ;

2. Dječje igralište, te sportsko igralište unutar postojećeg parka, drugih javnih zelenih površina ili na građevnim česticama građevina namijenjenih odgoju ili obrazovanju;

3. Ograda visine veće od 2,2 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu;

4. Ogradni zid visine veće od 1,6 m i potporni zid visine veće od 1 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu odnosno zid do najviše točke ograde odnosno zida;

5. Pješački i biciklistički most na stazi iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika, do 3,00 m raspona;

6. Građevina namijenjena:

a) mjerenju kvalitete zraka, radioloških i aerosolnih veličina, vodostaja rijeke ili drugim mjerenjima prema posebnom zakonu

b) istražnim mjerenjima na temelju odluke tijela nadležnog za ta istražna mjerenja

c) sustav mjerenja i prikupljanja podataka o kvaliteti medija u transportnim sustavima;

7. Građevina protugradne obrane;

8. Građevina za sigurnost:

a) cestovnog prometa (vertikalna i horizontalna signalizacija)

b) cestovnog prometa (cestovni portali za smještaj prometnih znakova i opreme uključujući znakove i opremu te cestovna rasvjeta)

c) plovidbe (objekt signalizacije)

d) zračnog prometa (objekata za smještaj navigacijskog uređaja građevinske (bruto) površine do 12 m²);

9. Građevina i oprema namijenjena za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni infrastrukturni podsustav unutar građevne čestice postojeće željezničke infrastrukture i to:

a) građevina i oprema signalno-sigurnosnog i prometno-upravljačkog infrastrukturnog podsustava

b) građevina za smještaj unutrašnje opreme uređaja prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog infrastrukturnog podsustava, građevinske (bruto) površine do 12 m² i visine do 3,2 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje do najviše točke građevine, uključivo mimoilazna zaštitna ograda;

10. Građevina namijenjena gospodarenju šumom u skladu s posebnim propisom, kao što je:

a) šumska cesta u šumi ili na šumskom zemljištu širine do 5 m, izvedena na tlu bez završnog zastora (makadam ili zemljani put planiran planom gospodarenja šumom)

b) šumski protupožarni prosjek;

11. Građevina i oprema namijenjene biljnoj proizvodnji na otvorenom prostoru, kao što je:

a) hidrantski priključak za navodnjavanje i protumraznu zaštitu, razvod sustava za navodnjavanje i protumraznu zaštitu od hidrantskog priključka ili razvod na parceli krajnjeg korisnika

b) zacijevljeni bunar promjera manjeg ili jednakog 100 cm, za potrebe prihvata vode za navodnjavanje i druge aktivnosti poljoprivredne proizvodnje

c) kanal za sakupljanje oborinskih i erozivnih voda izveden neposredno u tlu i sa zaštitom od procjeđivanja izvedenom isključivo od fleksibilnih folija

d) akumulacija za navodnjavanje sa zaštitom od procjeđivanja isključivo fleksibilnom folijom

e) poljski put na poljoprivrednoj površini širine manje ili jednake 5 m, izveden u tlu bez završnog zastora (makadam ili zemljani put);

12. Građevina i oprema namijenjena biljnoj proizvodnji u zatvorenom prostoru, kao što je:

a) staklenik s pokrovom najveće mase plohe pokrova manje ili jednake 12,5 kg/m² i potkonstrukcijom s trakastim temeljima ili temeljima samcima, bez izvedenog poda s komunikacijskim trakama od betonskih predgotovljenih elemenata

b) plastenik iz članka 2. stavka 1. točke 17. ovoga Pravilnika, odnosno staklenik iz podtočke a) ove točke s razvodom sustava za navodnjavanje, toplovodnog ili toplozračnog grijanja, niskonaponske električne instalacije te instalacije plina, uključivo priključak na postojeću građevinu za opskrbu vodom, plinom i električnom energijom, pripremu tople vode ili toplog zraka, pripremu mješavine hranjive otopine ili skladištenje CO2;

13. Građevina i oprema namijenjena držanju stoke, kao što je:

a) vjetrenjača s bunarom i pumpom za crpljenje vode namijenjena jednom korisniku

b) laguna tlocrtne površine do 100 m² i do 1 m dubine namijenjena jednom korisniku

c) sabirališta mlijeka s pristupnim putem širine manje ili jednake 5 m, izveden u tlu bez završnog zastora (makadam ili zemljani put);

14. Građevina seizmološke postaje Seizmološke službe Republike Hrvatske;

15. Antenski stup elektroničke komunikacijske opreme, uključujući i elektroničku komunikacijsku opremu;

16. Pokretni antenski stup za postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture visine 10-30 m čija se statička stabilnost osigurava čeličnim zategama i betonskim utezima;

17. Minirov za potrebe elektroničkih komunikacija širine do 15 cm i dubine do 40 cm, na postojećoj prometnoj infrastrukturi;

18. Antenski stup s pripadajućim kontrolno-mjernim sustavom pasivnih antena namijenjenih zaštiti i kontroli radiofrekvencijskog spektra Republike Hrvatske;

19. Sanitarni čvor sa ili bez bio pročišćivača i drugih građevina u funkciji sanitarnog čvora za potrebe uređenja plaže ili drugog mjesta za potrebe turizma, ako je investitor jedinica lokalne samouprave ili pravna osoba u pretežnom vlasništvu jedinice lokalne samouprave;

20. Bazen tlocrtne površine do 100 m² ukopan u tlo unutar građevne čestice ili obuhvata zahvata u prostoru kampa;

21. Rotacijski parking na građevnoj čestici postojeće građevine ili na drugom zemljištu s uređenim pristupom, osim u zonama stambene namjene (S), mješovite – pretežno stambene namjene (M1), javne i društvene namjene – predškolske (D3) ili javne i društvene namjene – školske (D4);

22. Parkiralište na građevnoj čestici postojeće građevine ili na drugom zemljištu s uređenim pristupom;

23. Samoposlužna autopraonica na građevnoj čestici trgovačkog centra;

24. Helidrom na građevnoj čestici postojeće građevine javne i društvene namjene ili na drugom zemljištu s uređenim pristupom ako je na tom zemljištu planiran;

25. Pristupni put rudarskom objektu za izvođenje rudarskih radova u skladu s posebnim propisom, širine do 5 m sa spojem na javno prometnom površinom (s ili bez završnog zastora), sukladno uvjetima iz lokacijske dozvole;

26. Građevina i oprema s priključkom na električnu mrežu namijenjena proizvodnji električne energije instalirane snage do 10 MW i to sunčana elektrana odnosno agrosunčana elektrana u smislu zakona koji uređuje prostorno uređenje na zemljištu za koje je investitor riješio imovinsko pravne odnose.

Članak 5. (NN 34/18, 36/19, 31/2074/22155/23)

Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom mogu se izvoditi radovi:

1. Na postojećoj građevini kojima se unaprjeđuje ili poboljšava ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te izvanredno održavanje građevine, a kojima se ne mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena;

2. Na postojećoj zgradi radi preuređenja, odnosno prilagođavanja prostora novim potrebama prema kojima se mijenja organizacija prostora, nenosivi pregradni elementi zgrade i/ili instalacije, a kojim promjenama se ne utječe na ispunjavanje mehaničke otpornosti i stabilnosti za građevinu i/ili sigurnosti u slučaju požara te se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena. Promjenom lokacijskih uvjeta ne smatra se izvođenje radova na postojećoj građevini poslovne namjene koji se izvode u svrhu njezine prilagodbe za obavljanje djelatnosti različite od djelatnosti navedene u građevinskoj dozvoli, odnosno uporabnoj dozvoli koji se izvode radi obavljanja druge djelatnosti (primjerice za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti umjesto trgovačke djelatnosti, trgovačke djelatnosti s jednom vrstom proizvoda umjesto trgovačke djelatnosti s drugom vrstom proizvoda, uslužne djelatnosti umjesto trgovačke djelatnosti i obrnuto) niti smanjivanje, odnosno povećavanje broja ili veličine funkcionalnih jedinica unutar postojećeg trgovačkog centra;

3. Na postojećoj zgradi kojima se:

a) spajaju posebni dijelovi zgrade u jedan posebni dio

b) izvode krovne kućice

c) podiže novi nadozid do najviše 0,6 m ili postojeći nadozid jednom povećava za najviše 0,6 m

d) dodaju novi vanjski i unutarnji prozori, vrata i drugi otvori u nosivim zidovima na stambenoj zgradi koja nema građevinsku (bruto) površinu veću od 400 m²;

4. Na postojećoj zgradi na kojoj se:

a) ugrađuje odnosno dograđuje dizalo

b) gradi vanjsko čelično stubište za potrebe evakuacije u slučaju požara prema posebnom propisu;

5. Izvanrednog održavanja, hitnih popravaka ili nužnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade ili posebnih dijelova zgrade, propisani posebnim propisom kojim se uređuju pitanja namjene sredstava zajedničke pričuve radi održavanja zgrada u suvlasništvu, kojima se utječe na način ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu mehaničke otpornosti i stabilnosti ili sigurnosti u slučaju požara;

6. Na završavanju nezavršene zgrade, odnosno nezavršenog dijela zgrade stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna ili namijenjena za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti, za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju u okviru ozakonjenih gabarita te se na istoj može izvesti fasada te ravni, kosi ili zaobljeni krov bez nadozida ili s nadozidom do najviše 0,6 m bez mogućnosti njegova povećanja bez građevinske dozvole;

7. Na rekonstrukciji zgrade stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna ili namijenjena za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti koja je ozakonjena kao završena sa ravnim krovom, a koja se rekonstrukcija sastoji u izvođenju kosog ili zaobljenog krova bez nadozida;

8. Na postojećoj građevini kojim se postavlja elektronička komunikacijska oprema (antenski prihvat);

9.  Na postojećoj zgradi, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukčije, a kojima se:

a) dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade ili su dio tehničkog sustava zgrade, kao što su prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova, hidroizolacija, oprema, odnosno postrojenje za grijanje, hlađenje ili ventilaciju, te za automatsko upravljanje, regulaciju i daljinsko praćenje potrošnje energije ili vode, vodovod i kanalizacija, plinske i elektroinstalacije

b) postojeći sustav grijanja i zagrijavanja potrošne tople vode zamjenjuje sustavom koji je riješen iskorištavanjem toplinske energije tla primjenom dizalica topline čiji podzemni izmjenjivači topline ne prelaze na susjedne čestice

c) postavlja sustav sunčanih kolektora u svrhu proizvodnje toplinske energije za potrebe te građevine;

10. Na postojećoj građevini priključenoj na elektroenergetsku mrežu kojim se postavlja sustav fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje električne energije s pripadajućim razdjelnim ormarom i sustavom priključenja na javnu mrežu za predaju energije u mrežu;

11. Na postojećoj građevini kojim se postavlja sustav fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje električne energije za potrebe te građevine ;

12. U svrhu drenaže na građevnoj čestici postojeće građevine;

13. Na postojećim instalacijama javne rasvjete u svrhu poboljšanja njihove energetske učinkovitosti;

14. Na postojećoj građevini, odnosno njezinoj građevnoj čestici kojim se postavlja oprema namijenjena punjenju elektromotornih vozila, bez ili s pripadajućom nadstrešnicom na kojoj su fotonaponski moduli za proizvodnju električne energije za punjenje vozila;

15. Na postojećoj kabelskoj kanalizaciji i postojećim stupovima kojim se zamjenjuju stari kabeli novima, odnosno postavljaju novi kabeli, osim elektroničke komunikacijske infrastrukture iz članka 3. točke 12.;

16. Na postojećim elektroenergetskim građevinama kojima se postojeća 10 kV oprema zamjenjuje 20 kV opremom;

17. Na postojećoj električnoj mreži ili elektroničkoj komunikacijskoj mreži kojima se zamjenjuje jedan ili više stupova na istom mjestu;

18. Na razvodu električne ili komunikacijske mreže, vodovoda, odvodnje i drugih cjevovoda te rasvjete, uključujući stupove za rasvjetu, elektrifikaciju i video nadzor na građevnoj čestici ili u obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine (kampu, golf igralištu, ribnjaku i sl.);

19. Građenja montažne tribine na postojećem sportskom igralištu ili dvorani;

20. Natkrivanja postojeće otvorene građevine samonosivim balonskim platnom,

21. Na građevini elektroničke komunikacijske infrastrukture kojima se vrši zamjena postojeće radijske opreme radi održavanja iste i/ili zamjene postojeće s opremom novije tehnologije i/ili dodavanja nove opreme, a kojom zamjenom ili dodavanjem se utječe na temeljne i druge zahtjeve za građevinu;

22. Na antenskim prihvatima kojima se zamjenjuje ili dodaje radijska oprema, a kojom zamjenom ili dodavanjem se utječe na temeljne i druge zahtjeve za građevinu;

23. Na građevnoj čestici postojeće građevine kojima se postavlja, odnosno ugrađuje oprema za pročišćavanje i ponovnu uporabu otpadnih voda za potrebe te građevine.

Članak 5.a (NN 36/19)

(1) Bez građevinske dozvole i glavnog projekta na području određenom lokacijskom dozvolom za robinzonski turizam može se graditi šator od platna i drugih laganih savitljivih materijala tlocrtne površine do 20 m².

(2) Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom na području određenom lokacijskom dozvolom za robinzonski turizam može se graditi:

1. Zgrada na drvetu tlocrtne površine do 20 m²;

2. Zgrada od drveta ili drugog lakog prirodnog materijala tlocrtne površine do 20 m².

Članak 6. (NN 36/19, 98/19, 31/2074/22155/23)

(1) Za gradnju građevina i izvođenje radova iz članaka 2., 3., 3.a, članka 4. točke 1. podtočke c) i d), točke 2., točke 3., točke 4., točke 5., točke 6., točke 7., točke 8. podtočke a), c) i d), točke 10., točke 11., točke 12. podtočke a), točke 13., točke 14., točke 16., točke 17., točke 19., točke 22., točke 25., članka 5. točke 1., točke 2., točke 3., točke 4., točke 5., točke 9., točke 10., točke 11., točke 12., točke 13., točke 14., točke 15., točke 17., točke 19., točke 20., točke 23. i članka 5.a ovoga Pravilnika ne izdaje se uporabna dozvola.

(2) Glavni projekti iz članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika za građenje građevina i izvođenje radova za koje se prema ovom Pravilniku izdaje uporabna dozvola, osim projekta iz članka 5. točaka 6. i 7. ovoga Pravilnika, moraju sadržavati potvrde javnopravnih tijela propisane posebnim propisima.

(3) Na izdavanje potvrda iz stavka 2. ovoga članka i na utvrđivanje posebnih uvjeta koje prethodi izdavanju tih potvrda, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o gradnji kojima je uređeno utvrđivanje posebnih uvjeta i izdavanje potvrda glavnog projekta za građenje građevine za koju se ne izdaje lokacijska dozvola.

(4) Investitor je dužan prijaviti početak građenja građevina iz članaka 4. i 5.a stavka 2. ovoga Pravilnika i izvođenja radova iz članka 5. ovoga Pravilnika sukladno Zakonu o gradnji.

(5) Stručni nadzor građenja provodi se nad građenjem građevina iz članaka 4. i 5.a stavka 2. ovoga Pravilnika i nad izvođenjem radova iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(6) Stavak 1. ovoga članka primjenjuje se od 24. listopada 2019.

Članak 7. (NN 36/19)

Bez projekta uklanjanja mogu se uklanjati građevine i radovi:

1. za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti

2. za koje se utvrđuju uvjeti priključenja, ali se ne utvrđuju drugi posebni uvjeti

3. iz članaka 2., 3., 4., 5. i 5.a ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) Odredbe članka 6. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika ne odnose se na glavne projekte čija je izrada započeta do stupanja na snagu Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine«, br. 21/09, 57/10, 126/10, 48/11, 81/12 i 69/13), ako je građenje na temelju tog projekta započeto u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu toga Pravilnika i na glavni projekt za čiju je izradu pokrenut postupak javne nabave do stupanja na snagu toga Pravilnika.

(2) Početkom izrade glavnog projekta u smislu stavka 1. ovoga članka smatra se dan sklapanja ugovora o izradi tog projekta.

(3) Odredbe članka 6. stavka 3. i 4. ovoga Pravilnika ne odnose se na građenje građevina i izvođenje radova koje je započeto prije stupanja na snagu Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine«, br. 21/09, 57/10, 126/10, 48/11, 81/12 i 69/13).

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (»Narodne novine«, br. 79/14, 41/15 i 75/15).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 34/18

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 36/19

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 98/19

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 31/20

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 74/22

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 155/23

Članak 7.

Građenje građevina i izvođenje radova određenih Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (»Narodne novine«, broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20 i 74/22) za koje je investitor do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika prijavio početak građenja dovršit će se u skladu s odredbama toga Pravilnika.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić