Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 74/2022 (29.6.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

1094

Na temelju članka 128. stavka 1. i članka 153. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (»Narodne novine«, broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) u članku 1. stavku 4. točki 3. na kraju rečenice briše se točka i dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. radove iz članka 5. točke 21. i točke 22. ovoga Pravilnika.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, elektronička komunikacijska infrastruktura i s njom povezana oprema, kontrolne mjerne postaje s kontrolno-mjernim sustavom pasivnih antena namijenjenih zaštiti i kontroli radiofrekvencijskog spektra Republike Hrvatske, što uključuje skup pojmova iz posebnih propisa iz područja elektroničkih komunikacija može se graditi i sukladno propisima iz područja elektroničke komunikacijske infrastrukture u dijelu koji se odnosi na prostorno uređenje, kao i unutar prostorno planskih koridora infrastrukturnih građevina te unutar obuhvata zahvata postojećih infrastrukturnih građevina.«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Podzemni spremnik za smještaj kontejnera za komunalni otpad tlocrtne površine do 15 m² i dubine do 3,5 m;«.

Članak 3.

U članku 3. točki 11. podtočki c) na kraju rečenice briše se točka, stavlja se točka sa zarezom i dodaju se nove točke 12., 13., 14., 15. i 16. koje glase:

»12. Uvlačenja novih kabela/zamjena starih kabela elektroničko komunikacijske infrastrukture u kabelskoj kanalizaciji i na stupovima elektroničkih komunikacijskih i drugih infrastrukturnih građevina;

13. Na građevinama na kojima se postavlja bežična pristupna točka kratkog dometa (tzv. Mala ćelija) u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1070 od 20. srpnja 2020. o određivanju značajki bežičnih pristupnih točaka kratkog dometa u skladu s člankom 57. stavkom 2. Direktive (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija (Tekst značajan za EGP) (SL L 234, 21. 7. 2020.);

14. Na postavljanju uličnih ormara/kabineta elektroničke komunikacijske infrastrukture temeljem suglasnosti vlasnika nekretnine;

15. Na građevini elektroničke komunikacijske infrastrukture kojima se vrši zamjena postojeće radijske opreme radi održavanja iste i/ili zamjene postojeće s opremom novije tehnologije, a kojom zamjenom se ne utječe na temeljne i druge zahtjeve za građevinu;

16. Na antenskim prihvatima kojima se zamjenjuje ili dodaje radijska oprema, a kojom zamjenom ili dodavanjem se ne utječe na temeljne i druge zahtjeve za građevinu.«.

Članak 4.

U članku 4. iza točke 15. dodaju se nove točke 16. i 17. koje glase:

»16. Pokretni antenski stup za postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture visine 10-30 m čija se statička stabilnost osigurava čeličnim zategama i betonskim utezima;

17. Minirov za potrebe elektroničkih komunikacija širine do 15 cm i dubine do 40 cm, na postojećoj prometnoj infrastrukturi;«.

Dosadašnje točke od 16. do 23. postaju točke od 18. do 25.

Članak 5.

U članku 5. briše se točka 9.

Dosadašnje točke od 10. do 21. postaju točke od 9. do 20.

Dosadašnja točka 16. koja postaje točka 15. mijenja se i glasi:

»15. Na postojećoj kabelskoj kanalizaciji i postojećim stupovima kojim se zamjenjuju stari kabeli novima, odnosno postavljaju novi kabeli, osim elektroničke komunikacijske infrastrukture iz članka 3. točke 12.;«.

U dosadašnjoj točki 21. koja postaje točka 20. na kraju rečenice briše se točka, stavlja se točka sa zarezom i dodaju se nove točke 21. i 22. koje glase:

»21. Na građevini elektroničke komunikacijske infrastrukture kojima se vrši zamjena postojeće radijske opreme radi održavanja iste i/ili zamjene postojeće s opremom novije tehnologije i/ili dodavanja nove opreme, a kojom zamjenom ili dodavanjem se utječe na temeljne i druge zahtjeve za građevinu;

22. Na antenskim prihvatima kojima se zamjenjuje ili dodaje radijska oprema, a kojom zamjenom ili dodavanjem se utječe na temeljne i druge zahtjeve za građevinu.«.

Članak 6.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za gradnju građevina i izvođenje radova iz članaka 2., 3., 3.a, članka 4. točke 1. podtočke c) i d), točke 2., točke 3., točke 4., točke 5., točke 6., točke 7., točke 8. podtočke a), c) i d), točke 10., točke 11., točke 12. podtočke a), točke 13., točke 14., točke 16., točke 17., točke 19., točke 22., točke 25., članka 5. točke 2., točke 3., točke 4., točke 5., točke 9., točke 10., točke 11., točke 12., točke 13., točke 14., točke 15., točke 17., točke 19., točke 20. i članka 5.a ovoga Pravilnika ne izdaje se uporabna dozvola.«.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/22-04/2

Urbroj: 531-06-02-01-02/03-22-4

Zagreb, 24. lipnja 2022.

Ministar Ivan Paladina, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić