NN 23/2024 (28.2.2024.), Pravilnik o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja službenika pravosudne policije osiguranja pravosudnih tijela

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

366

Na temelju članka 115. stavka 12. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18., 126/19., 130/20., 21/22., 60/22., 16/23. i 155/23.), ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O ZVANJIMA, ZNAKOVLJU I UVJETIMA STJECANJA ZVANJA SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE OSIGURANJA PRAVOSUDNIH TIJELA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Uredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se zvanja službenika pravosudne policije osiguranja pravosudnih tijela, načini i uvjeti za postavljanje u zvanja, način polaganja ispita za zvanja te znakovlje i izgled znakovlja zvanja službenika pravosudne policije osiguranja pravosudnih tijela (dalje u tekstu: zvanje službenika pravosudne policije).

(2) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osnovni pojmovi zvanja i promaknuća

Članak 2.

(1) Zvanje službenika pravosudne policije je zvanje službenika pravosudne policije koji obavlja poslove osiguranja pravosudnih tijela (u daljnjem tekstu: službenik pravosudne policije) u koje je postavljen prema razini obrazovanja, odgovarajućem radnom iskustvu, godišnjim ocjenama učinkovitosti rada te položenom ispitu za zvanje.

(2) Redovno promaknuće je postavljanje službenika pravosudne policije u neposredno više zvanje, nakon što ispuni uvjete za redovno promaknuće.

(3) Izvanredno promaknuće je postavljanje službenika pravosudne policije u neposredno više zvanje prije ispunjenja uvjeta vremenskog razdoblja potrebnog za redovno promaknuće.

Izvanredno promaknuće je i postavljanje službenika pravosudne policije koji je primljen u državnu službu na poslove razine obrazovanja 4.1. ili 4.2. Hrvatskog klasifikacijskog okvira (u daljnjem tekstu: HKO), a ima završenu višu razinu obrazovanja u najniže zvanje te razine obrazovanja kao i postavljanje službenika pravosudne policije koji u tijeku službe stekne višu razinu obrazovanja u najniže zvanje te razine.

(4) Iznimno promaknuće je postavljanje u zvanje službenika pravosudne policije koji ne ispunjava uvjete za redovno ili izvanredno promaknuće, ali tijekom obavljanja poslova osiguranja pravosudnih tijela svojim postupanjem doprinese ugledu pravosudne policije (iskaže iznimnu hrabrost, spasi tuđi život ili zaštiti imovinu veće vrijednosti).

II. ZVANJA SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE

Zvanja službenika pravosudne policije

Članak 3.

Zvanja službenika pravosudne policije ovisno o završenoj razini obrazovanja službenika jesu:

a) za službenike pravosudne policije sa završenom razinom obrazovanja 4.1. i 4.2. HKO-a:

1. mlađi pravosudni policajac

2. pravosudni policajac

3. stariji pravosudni policajac

4. narednik pravosudne policije

b) za službenike pravosudne policije sa završenom razinom obrazovanja 6.sv i 6.st. HKO-a

1. nadzornik pravosudne policije

2. viši nadzornik pravosudne policije

c) za službenike pravosudne policije sa završenom razinom obrazovanja 7.1.sv ili 7.1.st HKO-a

1. samostalni nadzornik pravosudne policije

2. glavni nadzornik pravosudne policije.

III. NAČINI I UVJETI POSTAVLJANJA U ZVANJA

Načini postavljanja u zvanja

Članak 4.

(1) Osoba koja se prvi put prima u državnu službu u svojstvu vježbenika za službenika pravosudne policije postavlja se u zvanje mlađi pravosudni policajac neovisno o završenom stupnju obrazovanja službenika, nakon što završi osposobljavanje o načinu obavljanja poslova osiguranja pravosudnih tijela, položi ispit za navedeno zvanje i državni ispit te zadovolji na probnom radu.

(2) Vježbenik za službenika pravosudne policije može pristupiti polaganju ispita nakon uspješno završenog osposobljavanja iz stavka 1. ovog članka.

(3) Vježbenik za službenika pravosudne policije obvezan je položiti ispit za zvanje najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana rasporeda na radno mjesto.

Članak 5.

(1) Državni službenik koji se premješta na poslove službenika pravosudne policije III. vrste postavlja se u zvanje mlađeg pravosudnog policajca nakon što završi osposobljavanje i položi ispit za navedeno zvanje.

(2) Državni službenik koji se premješta na poslove službenika pravosudne policije II. vrste postavlja se u zvanje nadzornika pravosudne policije nakon što završi osposobljavanje i položi ispit za navedeno zvanje.

(3) Državni službenik koji se premješta na poslove službenika pravosudne policije I. vrste postavlja se u zvanje samostalnog nadzornika pravosudne policije nakon što završi osposobljavanje i položi ispit za navedeno zvanje.

Članak 6.

(1) Službenik pravosudne policije tijekom svog rada na poslovima osiguranja pravosudnih tijela postavlja se u zvanje redovnim, izvanrednim i iznimnim promaknućem.

(2) Ministar pravosuđa i uprave (u daljnjem tekstu: ministar), na prijedlog ravnatelja upravne organizacije nadležne za osiguranje pravosudnih tijela (u daljnjem tekstu: ravnatelj) i uz prethodno obrazloženje rukovodećeg službenika najviše ustrojstvene jedinice osiguranja pravosudnih tijela, postavlja u zvanje službenika pravosudne policije, rješenjem.

Uvjeti za redovno promaknuće

Članak 7.

Službenik pravosudne policije postavlja se u neposredno više zvanje redovnim promaknućem ako:

1. ima propisanu razinu obrazovanja za zvanje u koje se postavlja,

2. je položio državni ispit odgovarajuće razine,

3. je u prethodnom zvanju proveo najmanje pet godina,

4. je u vremenu koje je proveo u prethodnom zvanju ocijenjen najmanje godišnjim ocjenama radne učinkovitosti »uspješan«,

5. je položio ispit za zvanje u koje se promiče.

Članak 8.

Za redovno promaknuće službenika pravosudne policije ne računa se godina u kojoj:

1. je ocijenjen ocjenom »zadovoljava« ili nije ocijenjen,

2. mu je izvršnim rješenjem izrečena kazna za povredu službene dužnosti,

3. je bio odsutan te nije obavljao poslove svog radnog mjesta šest i više od šest mjeseci, osim ako je odsutnost posljedica upućivanja na stručno usavršavanje ili na temelju posebnih propisa.

Izvanredno promaknuće

Članak 9.

(1) Službenik pravosudne policije može se postaviti u neposredno više zvanje izvanrednim promaknućem ako:

1. ima propisanu razinu obrazovanja za zvanje u koje se postavlja,

2. je položio državni ispit odgovarajuće razine,

3. je u prethodnom zvanju proveo najmanje četiri godine,

4. je zadnje dvije uzastopne godine ocijenjen godišnjom ocjenom radne učinkovitosti »naročito uspješan« ili »izvrstan«,

5. je položio ispit za zvanje u koje se promiče.

(2) Službenik pravosudne policije može se postaviti u zvanje izvanrednim promaknućem samo jednom u istom stupnju obrazovanja.

Članak 10.

Službenik pravosudne policije koji je primljen u državnu službu na poslove za poslove za koje je propisan uvjet završene razine obrazovanja 4.1. ili 4.2. HKO-a, a ima završenu višu razinu obrazovanja, kao i službenik pravosudne policije koji u tijeku službe stekne višu razinu obrazovanja, može se postaviti izvanrednim promaknućem u najniže zvanje te razine obrazovanja ako je:

1. na poslovima osiguranja pravosudnih tijela proveo najmanje tri godine

2. tri puta uzastopce ocjenjen ocjenom »uspješan«, dva puta uzastopno ocjenom »naročito uspješan« ili jednom ocjenom »izvrstan«.

3. je položio ispit za zvanje u koje se promiče.

Iznimno promaknuće

Članak 11.

(1) Službenik pravosudne policije može biti postavljen u neposredno više zvanje iznimnim promaknućem, neovisno o uvjetima iz članka 7. stavka 1. točke 1. – 4. ovog Pravilnika, ako je tijekom obavljanja službe pravosudne policije iskazao iznimnu hrabrost i požrtvovnost te pri tome spasio tuđi život, zaštitio druga temeljna prava čovjeka ili sačuvao imovinu veće vrijednosti i na taj način dao poseban doprinos ugledu pravosudne policije.

(2) Službenik pravosudne policije može se postaviti u zvanje iznimnim promaknućem samo jednom tijekom obavljanja poslova osiguranja pravosudnih tijela.

Premještaj na poslove službenika pravosudne policije

Članak 12.

(1) Državnom službeniku koji se premješta na poslove službenika pravosudne policije, a koji ima radno iskustvo ostvareno na poslovima ovlaštene službene osobe, navedeno radno iskustvo uračunat će se u vrijeme propisano za postavljanje u zvanje redovnim i izvanrednim promaknućem.

(2) Ovlaštene službene osobe u smislu stavka 1. ovog članka smatraju se: ovlaštene službene osobe u ustrojstvenoj jedinici ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa koje rade na poslovima osiguranja, službenici pravosudne policije u tijelima zatvorskog sustava, policijski službenici, carinski službenici ovlašteni za uporabu sredstava prisile, službene osobe s posebnim dužnostima i ovlastima u sigurnosno-obavještajnom sustavu te djelatne vojne osobe.

(3) Državni službenik iz stavka 1. ovoga članka, dužan je završiti potrebno osposobljavanje i položiti ispit za zvanje, najkasnije u roku od 12 mjeseci od rasporeda na radno mjesto na koje je premješten.

(4) U slučaju privremene nesposobnosti za rad, korištenja rodiljinog ili roditeljskog dopusta, odnosno drugog opravdanog razloga, rok iz stavka 3. ovoga članka može se produžiti za onoliko vremena koliko je trajala privremena nesposobnost za rad, odnosno drugi opravdani razlozi, pod uvjetom da prije isteka roka za polaganje službenik podnese zahtjev.

(5) Odredba iz stavka 4. ovog članka odgovarajuće se primjenjuje i na vježbenika koji se osposobljava za poslove službenika pravosudne policije.

(6) Ukoliko državni službenik iz stavka 1. ovoga članka ne završi potrebno osposobljavanje ili ne položi ispit za zvanje rasporedit će se na radno mjesto za koje ispunjava uvjete, a ako nema odgovarajućeg radnog mjesta, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju službenički odnosi o stavljanju državnog službenika na raspolaganje.

IV. ISPIT ZA ZVANJE

Razine ispita za zvanje

Članak 13.

Ispit za zvanje polaže se za I., II. ili III. razinu, ovisno o razini završenog obrazovanja službenika koji polaže ispit te unutar svake razine za određeni stupanj ovisno o vrsti osobnog zvanja u toj razini utvrđenog u članku 3. ovog Pravilnika.

Program osposobljavanja za polaganje ispita za zvanje

Članak 14.

(1) Područja ispitivanja, razvoj i izrada ispitnih materijala, specifikacije sadržaja i načina ispitivanja, ispitni zadaci i pitanja pojedinih područja utvrđuju se Programom osposobljavanja za polaganje ispita za zvanje koji donosi ministar.

(2) Stručne i administrativne poslove izrade Programa iz stavka 1. ovog članka obavlja ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za poslove osiguranja pravosudnih tijela.

Ispitno povjerenstvo

Članak 15.

(1) Ispit za zvanje polaže se usmeno pred Ispitnim povjerenstvom (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu od tri člana koji se određuju posebno za svaki termin održavanja ispita iz redova imenovanih članova.

(2) Jedan od članova u sastavu iz stavka 1. ovog članka određuje se za predsjednika Povjerenstva.

(3) Broj članova Povjerenstva po pojedinom ispitnom području određuje i članove imenuje ministar odlukom iz reda državnih službenika koji imaju: razinu obrazovanja 7.1.sv ili 7.1.st HKO-a, odgovarajuću struku u odnosu na područje ispitivanja, položen državni ispit II. razine, najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima osiguranja pravosudnih tijela, istaknute rezultate u radu te koji nisu kažnjavani za povrede službene dužnosti.

(4) Sastav Povjerenstva iz stavaka 1. i 2. ovog članka određuje ravnatelj odlukom.

Predsjednik Povjerenstva

Članak 16.

Predsjednik Povjerenstva odgovoran je za:

– zakonito provođenje ispita,

– za usklađenu primjenu ispitnih kriterija,

– ostvarenje uvjeta za provođenje ispita,

– održavanje reda za vrijeme provedbe ispita,

– izdavanje potvrde o položenom ispitu.

Tajnik Povjerenstva

Članak 17.

(1) Ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za poslove osiguranja pravosudnih tijela obavlja administrativne i druge poslove za Povjerenstvo.

(2) Broj tajnika Povjerenstva određuje i tajnike imenuje ministar iz redova državnih službenika koji imaju najmanje razinu obrazovanja 4.2. HKO-a, položen državni ispit, jednu godinu radnog iskustva i organizacijske sposobnosti.

(3) Tajnik je prisutan polaganju ispita te je odgovoran za:

– utvrđivanje osobnih podataka službenika,

– upoznavanje službenika s njegovim pravima i obvezama za vrijeme trajanja ispita,

– vođenje zapisnika,

– provođenje administrativnog postupka evidentiranja i obrade prijava,

– pripremanje potvrde,

– dostave potvrde službeniku koji je položio ispit.

Novčana naknada za rad u Povjerenstvu

Članak 18.

Novčanu naknadu za rad u Povjerenstvu članovima i tajnicima Povjerenstva utvrđuje ministar odlukom.

Podnošenje prijave za polaganje ispita

Članak 19.

Službenik pravosudne policije može podnijeti prijavu za polaganje ispita ustrojstvenoj jedinici ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) nadležnoj za poslove osiguranja pravosudnih tijela nakon što ispuni uvjete za redovno, odnosno izvanredno promaknuće.

Postupak odobravanja polaganja ispita

Članak 20.

(1) Ispunjavanje uvjeta za polaganje ispita za zvanje utvrđuje se rješenjem Ministarstva.

(2) Vrijeme polaganja ispita za zvanje odlukom određuje predsjednik Povjerenstva koja se dostavlja službeniku pravosudne policije najkasnije 15 dana prije dana određenog za polaganje ispita.

Pristupanje ispitu za zvanje

Članak 21.

(1) Službenik pravosudne policije pristupa ispitu za zvanje u službenoj odori.

(2) Službenik pravosudne policije koji je podnio prijavu za polaganje ispita za zvanje može, najviše dva puta, odgoditi polaganje ispita, o čemu podnosi molbu najkasnije tri dana prije dana određenog za polaganje ispita. Ispit se može odgoditi zbog privremene nesposobnosti za rad ili drugih opravdanih razloga.

(3) Iznimno, službenik pravosudne policije može odgoditi polaganje ispita za zvanje nakon isteka roka iz stavka 2. ovog članka, ako su opravdani razlozi za odgodu nastali naknadno i nisu se mogli predvidjeti.

(4) Ako službenik pravosudne policije ne pristupi ispitu za zvanje, a nije tražio odgodu, ili je od polaganja odustao tijekom ispita za zvanje, smatra se da ispit za zvanje nije položio.

(5) Ako službenik pravosudne policije iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga tijekom polaganja ispita za zvanje odustane od polaganja, polaganje ispita za zvanje će se odgoditi.

Vrednovanje rezultata

Članak 22.

(1) Službenika pravosudne policije se nakon provedenog ispita ocjenjuje ocjenom »položio« ili »nije položio«.

(2) O uspjehu Povjerenstvo odlučuje većinom glasova.

(3) Rezultat ispita se odmah priopćuje kandidatu, a naknadno mu se izdaje potvrda o položenom ispitu.

(4) Potvrdu o položenom ispitu potpisuje predsjednik Povjerenstva.

Popravni ispit

Članak 23.

(1) Službenik pravosudne policije koji nije položio ispit za zvanje iz najviše dva predmeta, pristupa popravnom ispitu iz tih predmeta, u roku od 30 dana od dana polaganja.

(2) Službenik pravosudne policije koji nije položio ispit za zvanje, može ponovno podnijeti prijavu protekom šest mjeseci od dana zadnjeg polaganja ispita.

(3) Službenik pravosudne policije koji dva puta za redom ne položi ispit, može ponovno podnijeti prijavu protekom dvije godine od zadnjeg polaganja ispita.

Evidencija o ispitima za zvanja

Članak 24.

Evidenciju o ispitima za zvanja vodi ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za poslove osiguranja pravosudnih tijela.

V. IZGLED ZNAKOVLJA ZVANJA SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE

Znakovlje vježbenika

Članak 25.

Osoba koja se prvi put prima u državnu službu u svojstvu vježbenika za službenika pravosudne policije nosi znakovlje vježbenika pravosudne policije.

Članak 26.

(1) Državni službenik iz članka 12. stavka 1. ovog Pravilnika nosi znakovlje »vježbenik pravosudne policije«.

(2) Znakovlje iz stavka 1. ovog članka nosi se na držačima naramenica odore, u obliku je slova V iz hrvatskog tropleta bijele boje pod pravim kutom, širine 10 mm i vrhom okrenutim prema vanjskom rubu znakovlja.

(3) Državni službenik iz stavka 1. ovog članka, kada ne nosi znakovlje »vježbenik pravosudne policije« na način opisan u stavku 2. ovog članka, dužan je nositi znakovlje iznad gornjeg desnog džepa jakne, odnosno košulje.

(4) Znakovlje iz stavka 3. ovog članka je u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 48 mm, s hrvatskim tropletom bijele boje u obliku slova V pod pravim kutom, širine 10 mm i vrhom okrenutim prema donjem rubu znakovlja.

Izgled znakovlja zvanja službenika pravosudne policije

Članak 27.

(1) Izgled znakovlja zvanja je:

1. »mlađi pravosudni policajac« – jedan pravokutnik širine 10 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta bijele boje

2. »pravosudni policajac« – dva pravokutnika širine 10 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta bijele boje, međusobno razmaknutih 10 mm

3. »stariji pravosudni policajac« – tri pravokutnika širine 10 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta bijele boje, međusobno razmaknutih 10 mm

4. »narednik pravosudne policije« – jedan pravokutnik širine 10 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta bijele boje i jedan šesterokut veličine 15 mm, bijele boje u sredini, udaljen od tropleta 10 mm

5. »nadzornik pravosudne policije« – jedan pravokutnik širine 15 mm i dužine 48 mm iz hrvatskog tropleta bijele boje i jedan šesterokut veličine 15 mm, bijele boje u sredini, udaljen od tropleta 10 mm

6. »viši nadzornik pravosudne policije« – jedan pravokutnik širine 15 mm i dužine 48 mm iz hrvatskog tropleta bijele boje i dva šesterokuta veličine 15 mm, bijele boje, paralelno sa tropletom, međusobno udaljenih 10 mm

7. »samostalni nadzornik pravosudne policije« – dva pravokutnika širine 15 mm i dužine 48 mm iz hrvatskog tropleta bijele boje i jedan šesterokut veličine 15 mm, bijele boje u sredini, udaljen od tropleta 10 mm

8. »glavni nadzornik pravosudne policije« – dva pravokutnika širine 15 mm i dužine 48 mm iz hrvatskog tropleta bijele boje i dva šesterokuta veličine 15 mm, bijele boje, paralelno s tropletom, međusobno udaljenih 10 mm

(2) Službenici pravosudne policije u pravilu nose znakovlje zvanja na držačima naramenica odore.

Članak 28.

(1) Službenik pravosudne policije na rukovodećem radnom mjestu voditelja pododsjeka osiguranja pravosudnih tijela, pored znakovlja zvanja, nosi dodatnu oznaku radnog mjesta.

(2) Dodatna oznaka radnog mjesta je metalna pločica srebrne boje dužine 70 mm i širine 25 mm, na kojoj je crnim slovima veličine 8 mm utisnut tekst: »VODITELJ«.

(3) Oznaka iz stavka 2. ovog članka nosi se iznad desnog džepa jakne odnosno košulje.

Izgled znakovlja

Članak 29.

Izgled znakovlja iz članka 27. ovog Pravilnika je prilog Pravilniku i čini njegov sastavni dio.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zadržavanje prava na postavljanje u zvanja

Članak 30.

Službenici pravosudne policije koji su zvanja stekli po ranijim propisima zadržavaju stečena zvanja kao zvanja službenika pravosudne policije.

Dosadašnje ocjene radne učinkovitosti službenika

Članak 31.

Kad se pri utvrđivanju uvjeta za promaknuće službenika pravosudne policije prema ovom Pravilniku, uzimaju u obzir ocjene kojima su službenici ocijenjeni u prethodnom razdoblju, smatra se da ocjene koje su državni službenici dobili sukladno dosadašnjim propisima odgovaraju ocjenama prema Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama (»Narodne novine«, broj 155/23.), i to:

– dosadašnja ocjena »izuzetan« odgovara ocjeni »izvrstan«,

– dosadašnja ocjena »primjeran« odgovara ocjeni »naročito uspješan«,

– dosadašnja ocjena »uspješan« odgovara ocjeni »uspješan«,

– dosadašnja ocjena »zadovoljava« odgovara ocjeni »zadovoljava«,

– dosadašnja ocjena »ne zadovoljava« odgovara ocjeni »ne zadovoljava«.

Započeti postupci

Članak 32.

Postupci postavljanja u zvanja započeti do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika dovršit će se prema odredbama propisa koji su bili na snazi u vrijeme pokretanja postupka.

Obveza donošenja programa i odluka

Članak 33.

Ministar će donijeti Program osposobljavanja za polaganje ispita za zvanje iz članka 14. stavka 1. ovog Pravilnika najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Ministar će donijeti odluke iz članka 15. stavka 3. i članka 17. stavka 2. ovog Pravilnika najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Prestanak važenja propisa

Članak 34.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zvanjima, znakovlju i uvjetima postavljanja u zvanje službenika pravosudne policije (»Narodne novine«, broj 31/15. i 21/22.).

Stupanje na snagu

Članak 35.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2024.

Klasa: 011-02/24-01/38 Urbroj: 514-08-03/01-24-01

Zagreb, 20. veljače 2024.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

PRILOG 1.

IZGLED ZNAKOVLJA VJEŽBENIKA I ZVANJA SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE OSIGURANJA PRAVOSUDNIH TIJELA

Vježbenik pravosudne policije

Mlađi pravosudni policajac

Pravosudni policajac

Stariji pravosudni policajac

Narednik pravosudne policije

Nadzornik pravosudne policije

Viši nadzornik pravosudne policije

Samostalni nadzornik pravosudne policije

Glavni nadzornik pravosudne policije

 

 

 

Copyright © Ante Borić