Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 12/2024 (31.1.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

215

Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, br. 78/15), ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O INFORMACIJSKOM SUSTAVU TRŽIŠTA NEKRETNINA

Članak 1.

U Pravilniku o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (»Narodne novine«, broj 68/20) u članku 12. točki c) iza riječi: »ovlaštena« dodaju se riječi: »odnosno registrirana«.

Točka e) mijenja se i glasi:

»e) službenici Porezne uprave, službenici Ministarstva nadležni za poslove državne imovine koji su zaduženi za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova u svrhu postupaka iz područja procjene vrijednosti nekretnina, službenici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, te službenici upravnih tijela koji su zaduženi za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova u svrhu provođenja postupaka iz Zakona o poljoprivrednom zemljištu«.

Točka i) mijenja se i glasi:

»i) ugovoreni sudionici u realizaciji projekata Ministarstva za unaprjeđenje sustava eNekretnine te drugih elemenata koji bi unaprijedili sustav procjena vrijednosti nekretnina i tržišta nekretnina u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 2.

U članku 13. stavku 7. iza riječi: »zbirke« briše se zarez, a riječi: »do isporuke početnog stanja« zamjenjuju se slovom: »i«.

Članak 3.

U članku 14. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Ovlasti pojedinačnim korisnicima iz članka 12. točke i) ovoga Pravilnika dodjeljuje Ministarstvo na temelju pisanog zahtjeva podnositelja odnosno odgovorne osobe zadužene za realizaciju projekta za unaprjeđenje sustava eNekretnine te drugih elemenata.«.

Članak 4.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlasti korisnicima iz članka 12. točaka c) i d) ovoga Pravilnika dodjeljuje Ministarstvo, na temelju pisanog zahtjeva podnositelja, a sukladno rješenju prema posebnim propisima iz područja pravosuđa do datuma važenja odnosno bez vremenskog ograničenja ili u trajanju do jedne godine, odnosno na temelju upisa u Registar posrednika u prometu nekretnina prema posebnim propisima iz područja gospodarstva u trajanju do jedne godine.

(2) U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka samostalni procjenitelj iz članka 12. točke c) ovoga Pravilnika predaje rješenje o imenovanju procjenitelja, te navodi datum važenja istog ili navodi da ne postoji vremensko ograničenje sukladno rješenju o imenovanju procjenitelja prema posebnim propisima iz područja pravosuđa kojeg predaje.

(3) U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba koja predaje isti za pojedinačne korisnike iz članka 12. točke c) ovoga Pravilnika po potrebi navodi vremensko ograničenje za pristup, te prilaže ovjerenu potpisom i otiskom pečata odnosno elektronički ovjerenu Izjavu kojom potvrđuje da su osobe za koje se podnosi zahtjev njezini zaposlenici, a od kojih je najmanje jedna osoba ovlaštena za procjene vrijednosti nekretnina, izvadak iz sudskog registra iz kojeg je vidljivo da je ista u svojoj djelatnosti registrirana za obavljanje procjene vrijednosti nekretnina, te rješenje o imenovanju procjenitelja prema posebnim propisima iz područja pravosuđa.

(4) U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka za pojedinačne korisnike iz članka 12. točke d) ovoga Pravilnika podnositelj zahtjeva posrednik u prometu nekretninama navodi registarski broj pod kojim je upisan u Registru posrednika u prometu nekretninama, te prilaže ovjerenu potpisom i otiskom pečata odnosno elektronički ovjerenu Izjavu kojom potvrđuje zahtjev za svoje zaposlenike.

(5) Ovlasti iz stavka 1. ovoga članka mogu se, na zahtjev odgovorne osobe u pravnoj osobi ili fizičkoj osobi obrtniku, koja je ovlaštena odnosno registrirana za procjene vrijednosti nekretnina, dodijeliti najviše za pet zaposlenika pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika, u trajanju do jedne godine.

(6) Ovlasti iz stavka 1. ovoga članka mogu se, na zahtjev odgovorne osobe u pravnoj osobi ili fizičkoj osobi obrtniku, upisanoj u registru posrednika u prometu nekretninama, dodijeliti najviše za pet zaposlenika pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika, u trajanju do jedne godine.

(7) Ovlašteni korisnici iz članka 12. ovoga Pravilnika kojima su ovlasti u sustavu eNekretnine prestale istekom datuma važenja imenovanja ili iz drugih razloga, mogu ponovo postati ovlašteni korisnici sustava podnošenjem novog zahtjeva Ministarstvu s priloženom potrebnom dokumentacijom za dodjelu ovlasti.«.

Članak 5.

Prilog III. zamjenjuje se novim prilogom III. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Prilog IV. zamjenjuje se novim prilogom IV. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Prilog V. zamjenjuje se novim prilogom V. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 364-01/23-02/9 Urbroj: 531-06-1-2-24-7 Zagreb, 10. siječnja 2024.

Potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić, v. r.

PRILOG III.

PRILOG IV.

PRILOG V.

 

 

 

Copyright © Ante Borić