Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 27/2024 (6.3.2024.), Pravilnik o uvjetima davanja stvarnih i drugih prava na javnom vodnom dobru u lučkom području luka unutarnjih voda

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

420

Na temelju članka 170. stavka 7. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« broj 144/2021), ministar mora, prometa i infrastrukture donio je

PRAVILNIK

O UVJETIMA DAVANJA STVARNIH I DRUGIH PRAVA NA JAVNOM VODNOM DOBRU U LUČKOM PODRUČJU LUKA UNUTARNJIH VODA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se određuju uvjeti davanja prava najma, zakupa, osnivanja prava služnosti ili prava građenja na javnom vodnom dobru u lučkom području luka unutarnjih voda, kao i visina naknade, izuzeća, rokovi i namjena za navedena prava a sve u svrhu učinkovitog obavljanja lučkih djelatnosti.

(2) Odredbe ovog Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju i na javna pristaništa unutarnjih voda.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik se primjenjuje na bilo koju nekretninu na javnom vodnom dobru u lučkom području osim na one nekretnine i dijelove nekretnina na kojima već postoji neko pravo trećeg koje isključuje mogućnost davanja prava najma, zakupa ili prava građenja.

Članak 3.

Zakup ili najam na javnom vodnom dobru u lučkom području može se dodijeliti ponuditelju/podnositelju zahtjeva ukoliko:

– na nekretnini na javnom vodnom dobru u lučkom području koja je predmet zakupa, ili najma namjerava obavljati lučku djelatnost,

– je u odgovarajućem registru registriran za obavljanje djelatnosti za koje traži zakup ili najam,

– nema poreznog duga i duga prema lučkim upravama unutarnjih voda.

ZAKUP

Članak 4.

(1) Zakup se dodjeljuje u postupku javnoga natječaja provedenog u skladu s ovim Pravilnikom i propisima koji uređuju javnu nabavu.

(2) Javni natječaj kojim se nekretnine na javnom vodnom dobru u lučkom području mogu dati u zakup, objavljuje se na internet stranici nadležne Lučke uprave i najmanje u jednom od dnevnih listova u skraćenom obliku.

Članak 5.

(1) Za provođenje postupka javnog natječaja iz članka 4. ovog Pravilnika Lučka uprava imenovat će Povjerenstvo.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka javno otvara i pregledava ponude, utvrđuje jesu li ponude pristigle u roku i ispunjavaju li ponuditelji sve uvjete iz javnog natječaja te sastavlja zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda. Povjerenstvo utvrđuje listu pristiglih i valjanih ponuda te sukladno utvrđenom predlaže donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i sklapanju ugovora o zakupu.

(3) Odluku o davanju zakupa, nakon provedenog javnog natječaja, donosi nadležna Lučka uprava.

(4) Ugovor o zakupu, na javnom vodnom dobru u lučkom području sklapa nadležna Lučka uprava u ime i za račun Republike Hrvatske. Primjerak ugovora dostavlja se nadležnom Ministarstvu.

NAMJENA I ROKOVI DAVANJA ZAKUPA

Članak 6.

Lučka uprava će u postupku javnog natječaja odrediti rok i vrste lučkih djelatnosti koje se mogu obavljati na nekretnini na javnom vodnom dobru u lučkom području koja je predmet zakupa.

Članak 7.

Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:

– opis lučke djelatnosti koja se planira obavljati na nekretnini na javnom vodnom dobru u lučkom području za koju podnosi ponudu

– izvadak iz odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljiva registrirana djelatnost za koju traži zakup

– potvrdu kojom dokazuje kako nema poreznog duga

– potvrdu kojom dokazuje kako nema duga prema lučkim upravama unutarnjih voda

– osobne podatke ponuditelja, naziv obrta, sjedište/prebivalište, OIB (za fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost), odnosno naziv trgovačkog društva, sjedište, OIB (za pravne osobe) te adresu elektroničke pošte i podatke osobe za kontakt

– ponudbeni iznos zakupnine koji ne smije biti niži od početnog iznosa navedenog u javnom natječaju.

NAJAM, PRAVO SLUŽNOSTI ILI PRAVO GRAĐENJA

Članak 8.

(1) Najam, pravo služnosti i/ili pravo građenja na nekretninama na javnom vodnom dobru u lučkom području Lučka uprava može dati na zahtjev.

(2) Odluku o davanju najma, prava služnosti ili prava građenja u upravnom postupku donosi nadležna Lučka uprava.

(3) Ugovor o najmu, pravu služnosti ili pravu građenja, na javnom vodnom dobru u lučkom području sklapa nadležna Lučka uprava u ime i za račun Republike Hrvatske. Primjerak ugovora dostavlja se nadležnom ministarstvu.

(4) Žalba se podnosi nadležnom ministarstvu.

Članak 9.

Lučka uprava će razmatrati zahtjev za dodjelom najma, prava služnosti i/ili prava građenja ukoliko lučka djelatnost za koju se traži najam, ili zahvat za koji se traži pravo služnosti i/ili pravo građenja nije u suprotnosti s razvojnim planovima Lučke uprave, u suprotnom isti će odbaciti.

NAMJENA I ROKOVI DAVANJA NAJMA, PRAVA SLUŽNOSTI ILI PRAVA GRAĐENJA

Članak 10.

Podnositelj zahtjeva u svom zahtjevu treba dostaviti:

– opis lučke djelatnosti koja se planira obavljati na nekretnini na javnom vodnom dobru u lučkom području iz kojeg nedvojbeno proizlaziti za koju se nekretninu podnosi zahtjev (ako se podnosi zahtjev za najmom)

– opis zahvata koji se planira obavljati na nekretnini na javnom vodnom dobru u lučkom području iz kojeg nedvojbeno proizlaziti za koju se nekretninu podnosi zahtjev, (ako se podnosi zahtjev za pravom služnosti ili pravom građenja)

– izvadak iz odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljiva registrirana djelatnost za koju je podnesen zahtjev

– osobne podatke ponuditelja, naziv obrta, sjedište/prebivalište, OIB (za fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost), odnosno naziv trgovačkog društva, sjedište, OIB (za pravne osobe) te adresu elektroničke pošte i podatke osobe za kontakt

– potvrdu kojom dokazuje kako nema poreznog duga

– potvrdu kojom dokazuje kako nema duga prema lučkim upravama unutarnjih voda

– rok za koji se traži najam, pravo služnosti ili pravo građenja.

VISINE NAKNADA

Najam

Članak 11.

Minimalna visina najamnine za najam na javnom vodnom dobru u lučkom području utvrđuje se u iznosu kako slijedi za:

1. održavanje privremenih ili povremenih događaja

– 0,20 €/m²/dnevno,

2. korištenje parkirališta

– 2,50 €/m²/mjesečno,

3. postavljanje objekata sukladno propisu kojim su regulirane jednostavne građevine

– 4,50 €/m²/mjesečno,

4. za ostale namjene

– 0,35 €/m²/dnevno.

Zakup

Članak 12.

Minimalna visina zakupnine za zakup na javnom vodnom dobru u lučkom području utvrđuje se u iznosu kako slijedi:

1. poslovnog prostora 4,00 €/m²/mjesečno,

2. prostora za suhi dok 2,00 €/m²/mjesečno,

3. prostora za obavljanje djelatnosti koje se obavljaju unutar max. 12 m² (obavljanje sporednih gospodarskih djelatnosti) 3,00 €/m²/mjesečno,

4. privremenih parkirališta 1,00 €/m²/mjesečno,

5. skladišta i deponija na otvorenom 0,20 €/m²/godišnje,

6. prostora za postavljanje reklamnih panoa, telekomunikacijskih uređaja, smjerokaza, meteoroloških mjernih postaja, mjernih uređaja i drugih sličnih objekata

– 65,00 €/komad (smjerokaz)/godišnje,

– 65,00 €/m² (reklamni pano, meteorološka mjerna postaja, mjerni uređaj i sl.)/godišnje,

– 260,00 €/kom telekomunikacijski uređaj (antenski i sl. uređaji) / godišnje,

7. prostora za košnju ili ispašu 0,02 €/m²/godišnje,

8. prostora za uzgoj poljoprivrednih kultura 3,00 €/m2/mjesečno

9. prostora za ostale namjene 1,00 €/m²/godišnje.

Služnost

Članak 13.

Minimalna visina naknade za pravo služnosti na javnom vodnom dobru u lučkom području utvrđuje se u iznosu kako slijedi:

1. služnost prolaza prometnom infrastrukturom:

– cestovna infrastruktura 6,00 €/m²/godišnje,

– željeznička infrastruktura (industrijski kolosijeci) 6,00 €/m²/godišnje,

2. služnost vodova:

– električnih, telekomunikacijskih, vodovodnih i kanalizacijskih vodova

• podzemni vodovi 4,00 €/m²/godišnje,

• nadzemni vodovi 2,00 €/m'/godišnje

– produktovoda (plin, nafta i dr.) 13,00 €/m²/godišnje.

Građenje

Članak 14.

Minimalna visina naknade za pravo građenja na javnom vodnom dobru u lučkom području utvrđuje se u iznosu kako slijedi:

1. izgradnja građevina u svrhu obavljanja lučkih usluga:

– uredski prostori, skladišta i sl. 0,66 €/m²/godišnje,

– lučka infrastruktura (građevine i prometnice i sl) 10,00 €/m2/godišnje,

– lučka suprastruktura (pretovarni objekti i sl.) 0,50 €/m³/godišnje.

2. izgradnja građevina u svrhu obavljanja osnovnih gospodarskih djelatnosti:

– zemljišna čestica na kojoj je građevina do 400 m² građevinske (bruto) površine 2,00 €/m²/godišnje,

– zemljišna čestica na kojoj je građevina preko 400 m² građevinske (bruto) površine 1,50 €/m²/godišnje,

– zemljišna čestica na kojoj je složena građevina 3,00 €/m²/godišnje,

3. izgradnja građevina za obavljanje sporednih gospodarskih djelatnosti 2,50 €/m²/godišnje.

Članak 15.

(1) Visine naknada najamnina, zakupnina, prava služnosti ili prava građenja na javnom vodnom dobru u lučkom području određuje upravno vijeće lučke uprave Odlukom

(2) Visine naknada određene Odlukom iz stavka 1. ovoga članka ne smiju biti manje od minimalnih visina određenih člancima 11., 12., 13. i 14. ovog Pravilnika.

(3) Odluku iz stavka 1. ovog članka Lučka uprava dužna je donijeti najkasnije 6 mjeseci od dana donošenja ovog Pravilnika.

(4) Odluka iz stavka 1. ovog članka dostavlja se nadležnom ministarstvu na znanje.

IZUZEĆA

Članak 16.

Na javnom vodnom dobru u lučkom području ne naplaćuju se naknade:

– osobama javnog prava, za stjecanje prava služnosti i/ili prava građenja za izgradnju infrastrukturnih građevina.

– pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske ili pravnim osobama čiji je osnivač Republika Hrvatska za stjecanje prava služnosti i/ili prava građenja, za izgradnju infrastrukturnih građevina

– za stjecanje prava građenja za izgradnju građevina kojima će se istodobno koristiti nadležna lučka uprava (trafostanica, crpna stanica i sl.),

– za zasnivanje najma na javnom vodnom dobru u lučkom području radi održavanja privremenih ili povremenih vježbi u svrhu zaštite i spašavanja ljudi i imovine, događanja humanitarnog karaktera.

Članak 17.

Na područjima posebne državne skrbi visina naknade određuje se u iznosu od 50 % od osnovnog iznosa visine naknade.

Članak 18.

U slučajevima kada dodjela prava zakupa uključuje i zasnivanje prava služnosti ili prava građenja, ta prava se mogu dodijeliti odabranom ponuditelju na temelju osnovnog zahtjeva.

Članak 19.

Ako je za izvršavanje koncesije nužan prolaz ili provoz vozilima bez tereta ili s teretima ili druga služnost na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske, osoba koja stekne pravo koncesije stječe i pravo služnosti prolaza, odnosno provoza svim vozilima sa svim teretima ili drugu služnost na toj nekretnini, osim ako nadležna lučka uprava ne odluči drukčije, sukladno propisima kojima se uređuju koncesije.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-03/52 Urbroj: 530-05-2-1-24-5 Zagreb, 21. veljače 2024.

Ministar Oleg Butković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić