Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 32/2024 (15.3.2024.), Obvezatne upute broj Z IV – postupak kandidiranja

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

501

Na osnovi članka 56. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 66/15 – pročišćeni tekst, 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19, dalje: Zakon) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 15. ožujka 2024. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ Z IV

POSTUPAK KANDIDIRANJA

Kandidiranje u I. do XI. izbornoj jedinici

Predlagatelji lista u I. do XI. izbornoj jedinici

1. Pravo predlaganja lista za izbore zastupnika u Hrvatski sabor u I. do XI. izbornoj jedinici (dalje: liste) imaju:

• političke stranke

• birači.

Predlagatelji političke stranke

2. Pravo predlaganja lista imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Listu može samostalno predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka (koalicijska lista).

Političke stranke samostalno utvrđuju svoje liste tzv. stranačke liste i redoslijed na njima istaknutih kandidata, na način predviđen statutom političke stranke, odnosno u skladu s posebnim statutarnim odlukama.

Prijedlog liste političke stranke potpisuje osoba koja je u registru političkih stranaka upisana kao osoba ovlaštena za zastupanje političke stranke ili od nje za to opunomoćena osoba.

Ako listu zajednički predlažu dvije ili više političkih stranaka, prijedlog liste potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje tih političkih stranaka ili od nje za to opunomoćena osoba ili osoba koju su političke stranke odredile međusobnim sporazumom.

Predlagatelji birači

3. Pravo predlaganja lista imaju i birači.

Birači samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na listi.

Birači predlažu listu tzv. neovisna lista na osnovi najmanje 500 pravovaljano prikupljenih potpisa birača izborne jedinice za koju se neovisna lista predlaže.

Predlagatelji neovisne liste su birači koji su svojim potpisom na za to propisanom obrascu predložili neovisnu listu.

Potpisi birača prikupljaju se na odgovarajućem obrascu OZ-4 ili obrascu OZ-6 propisanima Obvezatnim uputama Z V i to u dijelu koji je određen za prikupljanje potpisa birača koji predlažu neovisnu listu, u kojem osim potpisa birača moraju biti naznačeni i podaci osobe/osoba koja je/koje su prikupljale potpise na tom obrascu.

Osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste prvi je kandidat na listi.

Prijedlog neovisne liste potpisuje jedan od birača predlagatelja neovisne liste.

Kandidati i zabrana kandidiranja

4. Kandidat za zastupnika u Hrvatski sabor (dalje: kandidat) može biti hrvatski državljanin koji najkasnije zadnjeg dana roka propisanog Zakonom za predaju prijedloga lista navrši 18 godina.

Kandidat ne mora imati prebivalište u izbornoj jedinici u kojoj je predložen za kandidata.

Političke stranke i birači ne smiju kandidirati osobe navedene u članku 9. stavcima 4. i 5. Zakona.

Kandidatom se može biti samo na jednoj listi i samo u jednoj izbornoj jedinici.

Naziv liste i sadržaj prijedloga liste

5. U prijedlogu liste obvezatno se navodi naziv liste.

6. Obrazac OZ-3 ili obrazac OZ-5 namijenjen je predlaganju liste koje predlažu političke stranke.

Naziv liste jest puni naziv političke stranke odnosno političkih stranaka koja je, odnosno koje su, listu predložile. Ako političke stranke koriste skraćeni naziv stranke odnosno stranaka, uz puni se naziv mogu navesti i skraćenice.

7. Obrazac OZ-4 ili obrazac OZ-6 namijenjen je predlaganju liste koju predlažu birači.

Ako su listu predložili birači, njezin naziv je »neovisna lista«.

8. U prijedlogu liste za svakog kandidata obvezatno se navodi ime i prezime kandidata, adresa prebivališta, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.

Ako se na listama u istoj izbornoj jedinici nalaze dva ili više kandidata s istim imenom i prezimenom, na zbirnoj listi će se iza imena i prezimena tih kandidata navesti godina njihova rođenja. Ako su navedeni kandidati rođeni iste godine, navest će se i adresa njihova prebivališta.

U prijedlogu liste u I. – X. izbornoj jedinici, kandidati na listi moraju biti poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja 14.

Ako prijedlog liste sadrži manje od 14 kandidata, lista nije pravovaljana.

Ako prijedlog liste sadrži više od 14 kandidata, smatrat će se da je pravovaljana predložena lista od prvih 14 kandidata.

U prijedlogu liste u XI. izbornoj jedinici predlaže se najmanje 6, a najviše 14 kandidata koji su na prijedlogu liste poredani od rednog broja 1. do rednog broja 6. odnosno najviše do rednog broja 14.

Ako prijedlog liste sadrži manje od 6 kandidata, lista nije pravovaljana.

Ako prijedlog liste sadrži više od 14 kandidata, smatrat će se da je pravovaljana predložena lista od prvih 14 kandidata.

U prijedlogu liste navode se podaci o osobi za kontakt u svezi s prijedlogom liste.

Osoba za kontakt u svezi s prijedlogom liste je osoba ovlaštena za ispravke na prijedlogu liste prilikom zaprimanja prijedloga liste odnosno osoba koju Državno izborno povjerenstvo može zatražiti dodatne podatke odnosno ispravke nakon zaprimanja prijedloga liste. Podaci odnosno ispravci dostavljeni odnosno izvršeni od strane osobe za kontakt u svezi s prijedlogom liste smatraju se pravovaljanim.

U prijedlogu stranačke liste navodi se adresa elektroničke pošte političke stranke/političkih stranaka koja je/koje su predložila/e listu odnosno u prijedlogu neovisne liste navodi se adresa elektroničke pošte osobe ovlaštene za zastupanje neovisne liste i napomena da će se dostava dopisa, odluka i ostalih akata Državnog izbornog povjerenstva kao i nadležnog izbornog povjerenstva izborne jedinice te nadležnog općinskog odnosno gradskog izbornog povjerenstva vezanih uz izbore, na navedenu adresu elektroničke pošte, smatrati uredno obavljenom.

Prilozi koji se dostavljaju uz prijedlog liste

Uz prijedlog stranačke liste (obrazac OZ-3 ili obrazac OZ-5) dostavlja se:

• potvrda općinskog suda ili posebno uvjerenje Ministarstva pravosuđa i uprave za svakog predloženog kandidata na listi (članak 9. stavak 4. i 5. Zakona, u svezi članka 14.a Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (»Narodne novine«, broj 143/12, 105/15, 32/17 i 53/22))

• očitovanje o prihvaćanju kandidature za svakog predloženog kandidata na listi (obrazac OZ-13), potpis kandidata na očitovanju nije potrebno ovjeriti

• specijalna punomoć osobe ovlaštene za zastupanje političke stranke, ako prijedlog liste ne potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje političke stranke

• međusobni sporazum političkih stranaka ako prijedlog liste dviju ili više političkih stranaka potpisuje osoba ovlaštena tim sporazumom

• međusobni sporazum iz kojeg je vidljivo koja politička stranka je ovlaštena otvoriti poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe ako listu zajednički predlažu dvije ili više političkih stranaka

• obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje troškova izborne promidžbe (obrazac OZ-14)

• preslika ugovora o otvorenom posebnom računu za financiranje troškova izborne promidžbe.

Uz prijedlog neovisne liste (obrazac OZ-4 ili obrazac OZ-6) dostavlja se:

• potvrda općinskog suda ili posebno uvjerenje Ministarstva pravosuđa i uprave za svakog predloženog kandidata na listi (članak 9. stavak 4. i 5. Zakona, u svezi članka 14.a Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (»Narodne novine«, broj 143/12, 105/15, 32/17 i 53/22))

• očitovanje o prihvaćanju kandidature za svakog predloženog kandidata na listi (obrazac OZ-13), potpis kandidata na očitovanju nije potrebno ovjeriti

• obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje troškova izborne promidžbe (obrazac OZ-15)

• preslika ugovora o otvorenom posebnom računu za financiranje troškova izborne promidžbe.

Načelo ravnopravnosti spolova

9. Prilikom utvrđivanja i predlaganja lista predlagatelji lista dužni su poštivati načelo ravnopravnosti spolova i voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti muškaraca i žena na listama.

Lista je u skladu s navedenim načelima ako je na listi najmanje 40% pripadnika svakog spola.

Nepoštivanje načela ravnopravnosti spolova te uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca na listama ne utječe na pravovaljanost lista.

Zakonom o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine«, broj 82/08, 138/12 i 69/17) propisana je novčana kazna u iznosu od 6.636,14 eura za političke stranke i birače koji prilikom predlaganja lista na izborima zastupnika u Hrvatski sabor ne poštuju načelo ravnopravnosti spolova i ne vode računa o uravnoteženoj zastupljenosti muškaraca i žena na listama.

Prispijeće prijedloga lista

10. Prijedlozi lista moraju prispjeti Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Prijedlozi lista dostavljaju se na obrascima propisanim Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva broj Z V.

11. Kao pomoć za pripremu prijedloga lista predlagatelji mogu koristiti aplikaciju eKandidatura (dalje: Aplikacija).

Navedena Aplikacija omogućava popunjavanje prijedloga stranačke liste (obrazac OZ-3, odnosno obrazac OZ-5) odnosno prijedloga neovisne liste (obrazac OZ-4, odnosno obrazac OZ-6), očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature (obrazac OZ-13), kao i obavijesti o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe (obrazac OZ-14, odnosno obrazac OZ-15) te njihovo ispisivanje.

Aplikacija će biti dostupna prvog dana roka za dostavu prijedloga lista Državnom izbornom povjerenstvu.

Za pristup Aplikaciji potrebno je putem elektroničke pošte dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu na [email protected] zahtjev za pristup Aplikaciji koji će biti dostupan na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Zahtjev za pristup Aplikaciji za predlagatelja političku stranku podnosi osoba ovlaštena za zastupanje političke stranke ili osoba koju za podnošenje navedenog zahtjeva specijalnom punomoći ovlasti osoba ovlaštena na zastupanje političke stranke. Ako dvije ili više političkih stranaka predlažu zajedničku listu, uz zahtjev se dostavlja i međusobni sporazum iz kojega je vidljivo koja osoba će biti ovlaštena za podnošenje navedenog zahtjeva.

Zahtjev za pristup Aplikaciji za predlagatelja birače podnosi osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste – prvi kandidat na neovisnoj listi.

Uz ispisane obrasce iz Aplikacije koji su potpisani od strane ovlaštenih osoba te uz priloge propisane u točki 8. ovih Obvezatnih uputa kao i prikupljene potpise birača koji se dostavljaju uz prijedlog neovisne liste, obvezatno se dostavlja i PIN koji je potrebno kreirati u Aplikaciji.

Odustanak od prihvaćene liste

12. Političke stranke koje su predložile prihvaćene liste mogu na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na osnovi statuta odustati od te liste najkasnije 48 sati nakon što je lista bila objavljena.

Za neovisnu listu odluku o odustajanju donosi osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste.

Pisana obavijest o odustanku mora prispjeti izbornom povjerenstvu izborne jedinice i Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 48 sati nakon što je prihvaćena lista bila objavljena.

Odustanak jednog ili više kandidata s liste nije dopušten nakon prihvaćanja liste na kojoj su navedeni te se odustanak nekog od kandidata neće uvažiti i takva će lista ostati pravovaljanom s imenima svih objavljenih kandidata.

Smrt kandidata

13. Postupak za slučaj smrti kandidata propisan je člankom 27. Zakona.

Kandidiranje u XII. izbornoj jedinici

Predlagatelji kandidata nacionalnih manjina za zastupnike u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici

14. Pravo predlaganja kandidata nacionalnih manjina za zastupnike u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici (dalje: kandidati) imaju:

• političke stranke

• birači pripadnici nacionalnih manjina

• udruge nacionalnih manjina.

Predlagatelji političke stranke

15. Pravo predlaganja kandidata imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Kandidata može samostalno predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka.

Za pravovaljanost prijedloga kandidata potrebno je prikupiti najmanje 100 potpisa birača pripadnika te nacionalne manjine.

Za pravovaljanost prijedloga kandidata, kada pripadnici više nacionalnih manjina zajedno biraju jednog zastupnika u Hrvatski sabor, potrebno je prikupiti najmanje 100 potpisa birača pripadnika tih nacionalnih manjina.

Potpisi birača prikupljaju se na odgovarajućem obrascu propisanom Obvezatnim uputama Z V.

Prijedlog kandidata političke stranke potpisuje osoba koja je u registru političkih stranaka upisana kao osoba ovlaštena za zastupanje političke stranke ili od nje za to opunomoćena osoba.

Ako kandidata zajednički predlažu dvije ili više političkih stranaka, prijedlog kandidata potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje tih političkih stranaka ili od nje za to opunomoćena osoba ili osoba koju su političke stranke odredile međusobnim sporazumom.

Predlagatelji birači pripadnici nacionalnih manjina

16. Pravo predlaganja kandidata imaju birači pripadnici određenih nacionalnih manjina odnosno skupina nacionalnih manjina koji u skladu sa člankom 17. Zakona imaju pravo na zastupljenost u Hrvatskome saboru.

Kandidat predložen od strane birača naziva se »kandidat grupe birača«.

Za pravovaljanost prijedloga potrebno je prikupiti najmanje 100 potpisa birača pripadnika te nacionalne manjine.

Za pravovaljanost prijedloga kandidata, kada pripadnici više nacionalnih manjina zajedno biraju jednog zastupnika u Hrvatski sabor, potrebno je prikupiti najmanje 100 potpisa birača pripadnika tih nacionalnih manjina.

Potpisi birača prikupljaju se na odgovarajućem obrascu propisanom Obvezatnim uputama Z V.

Prijedlog kandidata koji predlažu birači potpisuje jedan od birača koji su kandidata predložili.

Predlagatelji udruge nacionalnih manjina

17. Pravo predlaganja kandidata imaju udruge nacionalnih manjina koje su registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora odnosno udruge nacionalnih manjina koje nisu registrirane u Republici Hrvatskoj, ali su osnovane na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Kandidata može samostalno predložiti jedna udruga nacionalnih manjina te dvije ili više udruga nacionalnih manjina.

Za pravovaljanost prijedloga kandidata potrebno je prikupiti najmanje 100 potpisa birača pripadnika te nacionalne manjine.

Za pravovaljanost prijedloga kandidata, kada pripadnici više nacionalnih manjina zajedno biraju jednog zastupnika u Hrvatski sabor, potrebno je prikupiti najmanje 100 potpisa birača pripadnika tih nacionalnih manjina.

Potpisi birača prikupljaju na odgovarajućem obrascu propisanom Obvezatnim uputama Z V.

Prijedlog kandidata, koji predlaže udruga nacionalnih manjina, potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje udruge ili od nje za to opunomoćena osoba.

Ako kandidata zajednički predlažu dvije ili više udruga nacionalnih manjina, prijedlog kandidata potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje tih udruga ili od nje za to opunomoćena osoba ili osoba koju su udruge odredile međusobnim sporazumom.

Kandidati i zabrana kandidiranja

18. Kandidat može biti hrvatski državljanin koji, najkasnije zadnjeg dana roka propisanog Zakonom za predaju prijedloga kandidata navrši 18 godina, i koji je pripadnik određene nacionalne manjine odnosno skupine nacionalnih manjina koje u skladu s člankom 17. Zakona imaju pravo na zastupljenost u Hrvatskome saboru.

Političke stranke, birači i udruge nacionalnih manjina ne smiju kandidirati osobe navedene u članku 9. stavcima 4. i 5. Zakona.

Kandidatom se može biti samo na jednom prijedlogu kandidata i samo u jednoj izbornoj jedinici.

Sadržaj prijedloga kandidata

19. Ovlašteni predlagatelji iz točke 14. ovih Obvezatnih uputa mogu predložiti:

– najmanje jednog, a najviše tri kandidata za zastupnika srpske nacionalne manjine i njihove zamjenike,

– jednog kandidata za zastupnika mađarske nacionalne manjine i njegovog zamjenika,

– jednog kandidata za zastupnika talijanske nacionalne manjine i njegovog zamjenika,

– jednog kandidata za zastupnika češke i slovačke nacionalne manjine,

– jednog kandidata za zastupnika austrijske bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine,

– jednog kandidata za zastupnika albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine.

20. U prijedlogu kandidata obvezatno se navodi ime i prezime kandidata, nacionalnost, adresa prebivališta, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) te spol.

Kada se u prijedlogu kandidata navodi i kandidat za zamjenika isti se podaci navode i za kandidata za zamjenika.

U slučaju da se u istoj skupini nacionalne manjine u XII. izbornoj jedinici na pravovaljanim prijedlozima kandidata nalaze dva ili više kandidata istog imena i prezimena, na zbirnoj listi iza imena i prezimena tih kandidata navesti će se godina njihova rođenja. Ako su navedeni kandidati rođeni iste godine, navest će se i adresa njihova prebivališta.

U prijedlogu kandidata navode se podaci o osobi za kontakt u svezi s prijedlogom kandidata.

Osoba za kontakt u svezi s prijedlogom kandidata je osoba ovlaštena za ispravke na prijedlogu kandidata prilikom zaprimanja prijedloga kandidata odnosno osoba koju Državno izborno povjerenstvo može zatražiti dodatne podatke odnosno ispravke nakon zaprimanja prijedloga kandidata. Podaci odnosno ispravci dostavljeni odnosno izvršeni od strane osobe za kontakt u svezi s prijedlogom kandidata smatraju se pravovaljanim.

U prijedlogu kandidata navodi se adresa elektroničke pošte političke stranke/stranaka koja je/koje su podnijele prijedlog kandidata odnosno adresa elektroničke pošte kandidata kada su predlagatelji birači ili udruga/udruge nacionalnih manjina i napomena da će se dostava dopisa, odluka i ostalih akata Državnog izbornog povjerenstva kao i nadležnog izbornog povjerenstva izborne jedinice te nadležnog općinskog odnosno gradskog izbornog povjerenstva vezanih uz izbore, na navedenu adresu elektroničke pošte, smatrati uredno obavljenom.

Prilozi koji se dostavljaju uz prijedlog kandidata

Uz prijedlog kandidata (obrazac OZ-7 do OZ-12) dostavlja se:

• potvrda općinskog suda ili posebno uvjerenje Ministarstva pravosuđa i uprave za svakog predloženog kandidata (članak 9. stavak 4. i 5. Zakona, u svezi članka 14.a Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (»Narodne novine«, broj 143/12, 105/15, 32/17 i 53/22)). Ako se uz kandidata predlaže i kandidat za zamjenika potrebno je priložiti navedeno i za kandidata za zamjenika.

• očitovanje o prihvaćanju kandidature za predloženog kandidata (obrazac OZ-13). Ako se uz kandidata predlaže i kandidat za zamjenika potrebno je priložiti i očitovanje kandidata za zamjenika. Potpis kandidata odnosno kandidata za zamjenika na očitovanju nije potrebno ovjeriti.

• obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje troškova izborne promidžbe (obrazac OZ-14 ili obrazac OZ-16)

• preslika ugovora o otvorenom posebnom računu za financiranje troškova izborne promidžbe.

Kada prijedlog kandidata podnosi politička stranka/političke stranke dostavlja se i:

• specijalna punomoć osobe ovlaštene za zastupanje političke stranke, ako prijedlog kandidata ne potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje političke stranke

• međusobni sporazum političkih stranaka, ako prijedlog kandidata dviju ili više političkih stranaka potpisuje osoba ovlaštena tim sporazumom

• međusobni sporazum iz kojeg je vidljivo koja politička stranka je ovlaštena otvoriti poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe, ako kandidata zajednički predlažu dvije ili više političkih stranaka.

Kada prijedlog kandidata podnosi udruga/udruge nacionalne manjine dostavlja se i:

• specijalna punomoć osobe ovlaštene za zastupanje udruge, ako prijedlog kandidata ne potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje udruge

• međusobni sporazum udruga, ako prijedlog kandidata dviju ili više udruga potpisuje osoba ovlaštena tim sporazumom

• za udruge, koje nemaju pravnu osobnost, ugovor kojim je udruga osnovana.

Prispijeće prijedloga kandidata

21. Prijedlozi kandidata moraju prispjeti Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Prijedlozi kandidata dostavljaju se na obrascima propisanim Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva broj Z V.

22. Kao pomoć za pripremu prijedloga kandidata predlagatelji mogu koristiti aplikaciju eKandidatura (dalje: Aplikacija).

Navedena Aplikacija omogućava popunjavanje prijedloga kandidata (obrazac OZ-7 do obrasca OZ-12), očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature (obrazac OZ-13) kao i obavijesti o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe (obrazac OZ-14, odnosno obrazac OZ-16) te njihovo ispisivanje.

Aplikacija će biti dostupna prvog dana roka za dostavu prijedloga lista Državnom izbornom povjerenstvu.

Za pristup Aplikaciji potrebno je putem elektroničke pošte dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu na [email protected] zahtjev za pristup Aplikaciji koji će biti dostupan na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Zahtjev za pristup Aplikaciji za predlagatelja političku stranku podnosi osoba ovlaštena za zastupanje političke stranke ili osoba koju za podnošenje navedenog zahtjeva specijalnom punomoći ovlasti osoba ovlaštena na zastupanje političke stranke. Ako dvije ili više političkih stranaka predlažu zajedničkog kandidata, uz zahtjev se dostavlja i međusobni sporazum iz kojega je vidljivo koja osoba će biti ovlaštena za podnošenje navedenog zahtjeva.

Zahtjev za pristup Aplikaciji za predlagatelja birače podnosi kandidat grupe birača.

Zahtjev za pristup Aplikaciji za predlagatelja udrugu nacionalne manjine podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge nacionalne manjine ili osoba koju za podnošenje navedenog zahtjeva specijalnom punomoći ovlasti osoba ovlaštena na zastupanje udruge nacionalne manjine. Ako dvije ili više navedenih udruga predlažu zajedničkog kandidata, uz zahtjev se dostavlja i međusobni sporazum iz kojega je vidljivo koja osoba će biti ovlaštena za podnošenje navedenog zahtjeva.

Uz ispisane obrasce iz Aplikacije koji su potpisani od strane ovlaštenih osoba te uz priloge propisane u točki 20. ovih Obvezatnih uputa kao i prikupljene potpise birača koji se dostavljaju uz prijedlog kandidata, obvezatno se dostavlja i PIN koji je potrebno kreirati u Aplikaciji.

Odustanak od prihvaćene kandidature

23. Odustanak od kandidature propisan je člankom 26. Zakona.

Pisana obavijest o odustanku dostavlja se izbornom povjerenstvu izborne jedinice i Državnom izbornom povjerenstvu.

Smrt kandidata

24. Postupak za slučaj smrti kandidata propisan je člankom 27. Zakona.

25. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se u »Narodnim novinama«.

26. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem rodu su navedeni.

Klasa: 012-01/24-01/40

Urbroj: 507-03/05-24-4

Zagreb, 15. ožujka 2024.

Predsjednik mr. sc. Radovan Dobronić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić