NN 1/2024 (2.1.2024.), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna

Ministarstvo financija

3

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 144/21) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O PLANIRANJU U SUSTAVU PRORAČUNA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se način primjene modificiranog novčanog načela, odnosno modificiranog obračunskog načela u postupku planiranja i izvršavanja proračuna i financijskog plana, izgled i sadržaj proračuna i financijskog plana, rebalansa proračuna i financijskog plana, njihova dostava i objava te uvjeti i pravila preraspodjele sredstava proračuna.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na državni proračun i proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: proračun), na proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su upisani u Registar iz članka 5. stavka 6. Zakona o proračunu (u daljnjem tekstu: proračunski korisnici) te na izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su upisani u Registar iz članka 5. stavka 6. Zakona o proračunu (u daljnjem tekstu: izvanproračunski korisnici).

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. državni proračun je akt koji donosi Hrvatski sabor (u daljnjem tekstu: Sabor), a sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine u kojima se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Republike Hrvatske i proračunskih korisnika državnog proračuna

2. financijski plan je akt proračunskog i izvanproračunskog korisnika koji sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine u kojemu se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci u skladu s proračunskim klasifikacijama,

3. izvorni plan je prvi proračun, odnosno financijski plan, usvojen od Hrvatskog sabora odnosno predstavničkog tijela

4. ostvarenje/izvršenje proračuna, odnosno financijskog plana je ukupno ostvarenje prihoda i primitaka odnosno izvršenje rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju,

5. pokazatelji uspješnosti omogućavaju mjerenje, praćenje, ocjenjivanje i poboljšavanje uspješnosti provedbe programa,

6. proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je akt koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine u kojima se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njezinih proračunskih korisnika,

7. proračunske klasifikacije čine okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja,

8. rebalans je izmjena i dopuna proračuna, odnosno financijskog plana usvojena od strane Sabora odnosno predstavničkog tijela,

9. tekući plan je zadnji rebalans proračuna odnosno financijskog plana s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA

1. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG I IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

Članak 4.

Državni proračun planira se i izvršava prema modificiranom novčanom načelu koje znači:

1. prihodi se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni,

2. rashodi se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihovo plaćanje, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su plaćeni, a rashodima se za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna i financijskog plana smatraju i troškovi nabave zaliha kratkotrajne nefinancijske imovine u djelatnosti zdravstva te u obavljanju vlastite trgovačke i proizvođačke djelatnosti, koji se očekuju platiti u planskom razdoblju, odnosno koji su plaćeni u izvještajnom razdoblju

3. dani predujmovi za nabavu robe, radova i usluga planiraju se kao rashod prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihovo plaćanje, a iskazuju kao rashod u izvještajnom razdoblju u kojem je plaćen predujam

4. primici se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni,

5. izdaci se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihovo plaćanje, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su plaćeni,

6. za obračunska plaćanja planira se i iskazuje prihod odnosno primitak i rashod odnosno izdatak u planskom odnosno izvještajnom razdoblju u kojem se obračunsko plaćanje provodi,

7. prihodi vezani uz potraživanje za javna davanja i primici od povrata danih zajmova vezanih uz javni dug koji se naplaćuju prijebojem u financijskoj i nefinancijskoj imovini planiraju se i iskazuju u planskom odnosno izvještajnom razdoblju u kojem se provodi njihova naplata,

8. rashodi i izdaci za nabavu financijske i nefinancijske imovine vezani uz prijeboje potraživanja za prihode za javna davanja i primitke od povrata danih zajmova vezane uz javni dug planiraju se i iskazuju u planskom odnosno izvještajnom razdoblju u kojem se provodi prijeboj,

9. novčani tijekovi koji su vezani uz potraživanja (izuzev potraživanja za dane predujmove) i obveze, a nisu prihodi, rashodi, primici ili izdaci, ne planiraju se i ne iskazuju kao prihodi, rashodi, primici ili izdaci, nego u okviru prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u narednu godinu prema članku 8. ovog Pravilnika,

10. za primljene i dane donacije nefinancijske imovine ne planira se niti se iskazuje prihod i rashod u trenutku njihovog primanja ili davanja,

11. ne planira se niti se iskazuje rashod za neto iznos plaće u naravi.

Članak 5.

Iznimno od članka 4. točke 1. ovoga Pravilnika prihodi od pomoći od institucija i tijela Europske unije mogu se planirati i iskazati u razdoblju u kojem se plaćaju rashodi koji se financiraju iz tih sredstava.

Članak 6.

Iznimno od članka 4. točke 1., 2. i 3. ovoga Pravilnik kod proračunskih korisnika koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, prihod i rashod planiraju se i iskazuju prema proračunskim klasifikacijama u neto iznosu, a svođenje na neto iznos provodi se u planskom odnosno izvještajnom razdoblju u kojem se plaća obveza za porez na dodanu vrijednost.

Članak 7.

Iznimno od članka 4. točke 4. i 5. ovoga Pravilnika:

1. kratkoročni primici i izdaci planiraju se i iskazuju prema proračunskim klasifikacijama u neto iznosu prema istovrsnim kategorijama što znači da, ako su primici u planskom odnosno izvještajnom razdoblju veći od izdataka, planiraju se i iskazuju samo primici u visini razlike ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka, a ako su izdaci veći od primitaka, planiraju se i iskazuju samo izdaci u visini razlike izvršenih izdataka i ostvarenih primitaka,

2. kod financijskog najma i robnog zajma ne planiraju se niti se iskazuju primici i izdaci, a rashod za nabavu nefinancijske imovine planira se i iskazuje prema proračunskim klasifikacijama u visini izdatka u planskom odnosno izvještajnom razdoblju u kojem se izdatak plaća,

3. primici od obveznica planiraju se i iskazuju prema proračunskim klasifikacijama u bruto iznosu, što znači da se uvećavaju za troškove izdanja koji se obustavljaju kod uplate na račun državnog proračuna,

4. diskont i premija na obveznice razgraničavaju se: diskont se priznaje kao rashod, a premija kao prihod u sljedećim godinama, odnosno godinama otplate,

5. stečena kamata na obveznicu razgraničava se, odnosno priznaje se u prihod u cijelosti u trenutku prve iduće otplate redovne kamate.

Članak 8.

(1) Prijenos sredstava iz prethodne godine i prijenos sredstava u narednu godinu za državni proračun iz članka 4. točke 9. ovog Pravilnika uključuje bilančne kategorije:

1. stanje novčanih sredstava za koje evidencije vodi državni proračun,

2. promjenu u stanju potraživanja koja je rezultat odljeva s računa odnosno priljeva na račun,

3. promjenu u stanju obveza koja je rezultat priljeva na račun odnosno odljeva s računa,

4. ispravak rezultata tijekom godine,

5. stanje neutrošenih vlastitih prihoda, namjenskih prihoda i primitaka te ostalih sredstava proračunskih korisnika državnog proračuna koji svoje novčano poslovanje provode preko računa otvorenih u kreditnim institucijama.

(2) Prijenos sredstava iz prethodne godine i prijenos sredstava u narednu godinu za financijski plan proračunskog korisnika koji posluje preko jedinstvenog računa državnog proračuna uključuje stanje neutrošenih vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka.

(3) Prijenos sredstava iz prethodne godine i prijenos sredstava u narednu godinu za financijski plan proračunskog korisnika koji posluje preko računa otvorenih u kreditnim institucijama uključuje stanje neutrošenih vlastitih prihoda, namjenskih prihoda i primitaka te ostalih sredstava.

(4) Prijenos sredstava iz prethodne godine i prijenos sredstava u narednu godinu za financijski plan izvanproračunskog korisnika uključuje bilančne kategorije:

1. stanje novčanih sredstava,

2. promjenu u stanju potraživanja koja je rezultat odljeva s računa odnosno priljeva na račun,

3. promjenu u stanju obveza koja je rezultat priljeva na račun odnosno odljeva s računa,

4. ispravak rezultata tijekom godine.

(5) Ministar financija uputom određuje koje se skupine, podskupine, odjeljci i osnovni računi iz Računskog plana uključuju u izračun i način izračuna prijenosa sredstava iz ovoga članka.

Članak 9.

(1) Proračunski korisnici državnog proračuna obvezni su primjenjivati članke 4. do 7. i članak 8. stavak 2. odnosno 3. ovoga Pravilnika u postupku planiranja i izvršavanja svojih financijskih planova, osim točaka 3. do 5. iz članka 7. ovoga Pravilnika.

(2) Izvanproračunski korisnici državnog proračuna obvezni su primjenjivati članke 4. do 7. i članak 8. stavak 4. ovoga Pravilnika u postupku planiranja i izvršavanja svojih financijskih planova.

(3) Članci 4. do 8. ovoga Pravilnika ne primjenjuje se na računovodstvene evidencije proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna koje se provode sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

2. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG I IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 10.

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave planira se i izvršava prema modificiranom obračunskom načelu koje znači:

1. prihodi se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni,

2. rashodi se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje nastanak poslovnog događaja (obveze), a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su nastali, neovisno o plaćanju,

3. dani predujmovi za nabavu robe, radova i usluga planiraju se kao rashod u planskom razdoblju u kojem se očekuje isporuka roba, radova i usluga, a iskazuju kao rashod u izvještajnom razdoblju u kojem su roba, radova i usluge isporučeni sukladno točki 2. ovoga članka,

4. primici se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni,

5. izdaci se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihovo plaćanje, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su plaćeni,

6. za obračunska plaćanja planira se i iskazuje prihod, primitak i izdatak prema proračunskim klasifikacijama u planskom odnosno izvještajnom razdoblju u kojem se obračunsko plaćanje provodi,

7. prihodi vezani uz potraživanje za javna davanja i primici od povrata danih zajmova koji se naplaćuju prijebojem u financijskoj i nefinancijskoj imovini planiraju se i iskazuju u razdoblju u kojem se provodi njihova naplata,

8. izdaci za stjecanje financijske imovine vezani uz prijeboje potraživanja za prihode za javna davanja i primitke od povrata danih zajmova planiraju se i iskazuju u razdoblju u kojem se provodi prijeboj,

9. za primljene i dane donacije nefinancijske imovine planira se i iskazuje prihod i rashod u trenutku njihovog primanja ili davanja.

Članak 11.

Iznimno od članka 10. točke 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika:

1. rashodi za kratkotrajnu nefinancijsku imovinu u djelatnosti zdravstva te u obavljanju vlastite trgovačke i proizvođačke djelatnosti, planiraju se kao rashodi prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje utrošak ili prodaja kratkotrajne nefinancijske imovine, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem je kratkotrajna nefinancijska imovina utrošena ili prodana,

2. rashodi za pomoći dane unutar općeg proračuna planiraju se prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihovo plaćanje, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su plaćene,

3. rashodi za nabavu nefinancijske imovine vezani uz prijeboje potraživanja za prihode za javna davanja i primitke od povrata danih zajmova planiraju se i iskazuju prema proračunskim klasifikacijama u planskom odnosno izvještajnom razdoblju u kojem se provodi prijeboj.

Članak 12.

Iznimno od članka 10. točke 4. i 5. ovoga Pravilnika:

1. kratkoročni primici i izdaci planiraju se i iskazuju prema proračunskim klasifikacijama u neto iznosu prema istovrsnim kategorijama što znači da, ako su primici u planskom odnosno izvještajnom razdoblju veći od izdataka, planiraju se i iskazuju samo primici u visini razlike ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka, a ako su izdaci veći od primitaka, planiraju se i iskazuju samo izdaci u visini razlike izvršenih izdataka i ostvarenih primitaka,

2. primici od obveznica planiraju se i iskazuju u bruto iznosu, što znači da se uvećavaju za troškove izdanja koji se obustavljaju kod uplate na račun proračuna,

3. diskont i premija na obveznice razgraničavaju se: diskont se priznaje kao rashod, a premija kao prihod u sljedećim godinama, odnosno godinama otplate,

4. stečena kamata na obveznicu razgraničava se, odnosno priznaje se u prihod u cijelosti u trenutku prve iduće otplate redovne kamate.

Članak 13.

(1) Proračunski i izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezni su u postupku planiranja i izvršavanja financijskih planova primjenjivati članke 10. i 11. te članak 12. točku 1. ovoga Pravilnika.

(2) Članak 12. točka 1. ovoga Pravilnika ne primjenjuje se na računovodstvene evidencije proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje se provode sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

III. SADRŽAJ I IZGLED PRORAČUNA

Članak 14.

(1) Proračun se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine i sadrži opći dio, posebni dio i obrazloženje.

(2) U proračunu se uz podatke o planu za proračunsku godinu (t) i sljedeće dvije projekcijske godine (t+1 i t+2) iskazuju i podaci o tekućem planu za godinu u kojoj se izrađuje proračun (t-1) i podaci o izvršenju za izvještajno razdoblje godine koja prethodi godini u kojoj se izrađuje proračun (t-2).

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 15.

Opći dio proračuna iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži:

− sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,

− Račun prihoda i rashoda,

− Račun financiranja.

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja proračuna i višegodišnji plan uravnoteženja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Članak 16.

(1) Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja proračuna iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži prikaz ukupno očekivanih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između očekivanih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka.

(2) Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima Sažetak Računa financiranja iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o prijenosu sredstava iz prethodne godine i prijenosu sredstava u sljedeće razdoblje odnosno podatke o prijenosu viška odnosno manjka iz prethodne godine i prijenosu viška odnosno manjka u sljedeće razdoblje.

(3) Ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne može preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine odnosno preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži i višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi.

(4) Višegodišnji plan uravnoteženja iz stavka 3. ovoga članka sadrži podatke o prijenosu viška/manjka iz prethodne godine, višku/manjku iz prethodne godine koji će se rasporediti/pokriti, višku/manjku tekuće godine i prijenosu viška/manjka u sljedeće razdoblje.

(5) Format izgleda sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja državnog proračuna dan je u Prilogu 1.a ovoga Pravilnika.

(6) Format izgleda sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i format izgleda višegodišnjeg plana uravnoteženja iz stavka 3. ovoga članka dani su u Prilogu 2.a ovoga Pravilnika.

1.2. Račun prihoda i rashoda proračuna

Članak 17.

(1) Račun prihoda i rashoda proračuna iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži prikaz ukupno očekivanih prihoda i rashoda iskazanih prema proračunskim klasifikacijama kako slijedi:

− prihodi i rashodi na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije

− prihodi i rashodi na razini razreda i skupine izvora financiranja

− rashodi na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije.

(2) Format izgleda Računa prihoda i rashoda državnog proračuna dan je u Prilogu 1.b, a proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Prilogu 2.b ovoga Pravilnika.

1.3. Račun financiranja proračuna

Članak 18.

(1) Račun financiranja proračuna iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži prikaz ukupno očekivanih primitaka i izdataka iskazanih prema proračunskim klasifikacijama kako slijedi:

− primici i izdaci na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije

− primici i izdaci na razini razreda i skupine izvora financiranja.

(2) Format izgleda Računa financiranja državnog proračuna dan je u Prilogu 1.c, a proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Prilogu 2.c ovoga Pravilnika.

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 19.

(1) Posebni dio proračuna iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži prikaz ukupno očekivanih rashoda i izdataka prema:

− organizacijskoj klasifikaciji (razdjel, glava, RKP),

− programskoj klasifikaciji (glavni program, program, aktivnost/projekt),

− izvorima financiranja (najniža razina) i

− ekonomskoj klasifikaciji (razina razreda i skupine).

(2) Izvori financiranja iskazuju se u okviru svake aktivnosti/projekta i zbrojno na razini glave odnosno RKP-a organizacijske klasifikacije.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, posebni dio proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne sadrži glavni program.

(4) Format izgleda Posebnog dijela državnog proračuna dan je u Prilogu 1.d, a proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Prilogu 2.d ovoga Pravilnika.

3. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Članak 20.

Obrazloženje proračuna iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.

3.1. Obrazloženje općeg dijela državnog proračuna

Članak 21.

Obrazloženje općeg dijela državnog proračuna iz članka 20. ovoga Pravilnika sadrži:

− obrazloženje makroekonomskih pokazatelja,

− obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka.

− prikaz manjka odnosno viška državnog proračuna i proračuna opće države,

− prikaz duga opće države,

− prikaz fiskalnih rizika i analize osjetljivosti kretanja manjka odnosno viška proračuna opće države i duga opće države na temelju različitih pretpostavki gospodarskog rasta i visine kamatnih stopa koje bi mogle utjecati na kretanje manjka odnosno viška proračuna opće države i duga opće države,

− prikaz stanja dospjelih obveza za proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna.

3.2. Obrazloženje općeg dijela proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Članak 22.

Obrazloženje općeg dijela proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži obrazloženje:

− prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i

− prenesenog manjka odnosno viška proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

3.3. Obrazloženje posebnog dijela proračuna

Članak 23.

Obrazloženje posebnog dijela proračuna temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

IV. SADRŽAJ I IZGLED REBALANSA PRORAČUNA

Članak 24.

(1) Rebalans sadrži opći i posebni dio i obrazloženje općeg dijela.

(2) Rebalansom se ne mogu umanjiti rashodi i izdaci ispod razine izvršenja i obveza preuzetih na temelju članaka 47. i 48. Zakona o proračunu.

(3) Rebalansom se namjenski prihodi i primici te vlastiti prihodi ostvareni iznad iznosa utvrđenih u proračunu te rashodi i izdaci financirani iz ovih prihoda izvršeni iznad iznosa utvrđenih u proračunu moraju planirati minimalno na razini ostvarenog odnosno izvršenog.

(4) Rebalansom proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu i u njemu se iskazuju podaci o tekućem planu za proračunsku godinu, povećanju/smanjenju tekućeg plana i novom planu za proračunsku godinu.

1. OPĆI DIO REBALANSA PRORAČUNA

Članak 25.

(1) Opći dio rebalansa proračuna iz članka 24. ovoga Pravilnika sadrži sve elemente propisane za opći dio proračuna iz članaka 15. do 18. ovoga Pravilnika.

(2) Format izgleda općeg dijela rebalansa državnog proračuna iz stavka 1. ovoga članka dan je u prilozima ovoga Pravilnika kako slijedi:

− Prilog 5.a: Sažetak Računa prihoda i rashoda i računa financiranja

− Prilog 5.b: Račun prihoda i rashoda

− Prilog 5.c: Račun financiranja rebalansa

(3) Format izgleda općeg dijela rebalansa proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. ovoga članka dan je u prilozima ovoga Pravilnika kako slijedi:

− Prilog 6.a: Sažetak Računa prihoda i rashoda i računa financiranja

− Prilog 6.b: Račun prihoda i rashoda

− Prilog 6.c: Račun financiranja

2. POSEBNI DIO REBALANSA PRORAČUNA

Članak 26.

(1) Posebni dio rebalansa proračuna iz članka 24. ovoga Pravilnika sadrži sve elemente propisane za posebni dio proračuna iz članka 19. ovoga Pravilnika.

(2) Format izgleda posebnog dijela rebalansa državnog proračuna iz stavka 1. ovoga članka dan je u Prilogu 5.d ovoga Pravilnika.

(3) Format izgleda posebnog dijela rebalansa proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dan je u prilogu 6.d ovoga Pravilnika.

3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA REBALANSA

Članak 27.

(1) Obrazloženje općeg dijela rebalansa državnog proračuna sadrži:

− obrazloženje makroekonomskih pokazatelja,

− obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka,

− prikaz manjka odnosno viška državnog proračuna i proračuna opće države,

− prikaz duga opće države.

(2) Obrazloženje općeg dijela rebalansa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži obrazloženje:

− prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i

− prenesenog manjka odnosno viška proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

V. SADRŽAJ I IZGLED FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG I IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA

Članak 28.

(1) Financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine i sadrži opći dio, posebni dio i obrazloženje.

(2) U financijskom planu se uz podatke o planu za proračunsku godinu (t) i sljedeće dvije projekcijske godine (t+1 i t+2) iskazuju i podaci o tekućem planu za godinu u kojoj se izrađuje proračun (t-1) i podaci o izvršenju za izvještajno razdoblje godine koja prethodi godini u kojoj se izrađuje proračun (t-2).

1. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG I IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA

Članak 29.

Opći dio financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika iz članka 28. stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži:

− sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,

− Račun prihoda i rashoda,

− Račun financiranja.

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika i višegodišnji plan uravnoteženja proračunskog i izvanproračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Članak 30.

(1) Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja iz članka 29. stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži prikaz ukupno očekivanih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između očekivanih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka.

(2) Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima sažetak Računa financiranja iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o prijenosu sredstava iz prethodne godine i prijenosu sredstava u sljedeće razdoblje odnosno podatke o prijenosu viška odnosno manjka iz prethodne godine i prijenosu viška odnosno manjka u sljedeće razdoblje.

(3) Ako proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne može preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine odnosno preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži i višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se financijski plan donosi.

(4) Višegodišnji plan uravnoteženja iz stavka 3. ovoga članka sadrži podatke o prijenosu viška/manjka iz prethodne godine, višku/manjku iz prethodne godine koji će se rasporediti/pokriti, višku manjku tekuće godine i prijenosu viška/manjka u sljedeće razdoblje.

(5) Format izgleda sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna dan je u Prilogu 1.a ovoga Pravilnika.

(6) Format izgleda sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja financijskog plana proračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i format izgleda višegodišnjeg plana uravnoteženja iz stavka 3. ovoga članka dan je u Prilogu 2.a ovoga Pravilnika.

(7) Format izgleda sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja financijskog plana izvanproračunskog korisnika državnog proračuna dan je u Prilogu 3.a ovoga Pravilnika.

(8) Format izgleda sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja financijskog plana izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dan je u Prilogu 4.a ovoga Pravilnika.

1.2. Račun prihoda i rashoda financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika

1.2.1. Račun prihoda i rashoda financijskog plana proračunskog korisnika

Članak 31.

(1) Račun prihoda i rashoda financijskog plana proračunskog korisnika iz članka 29. stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži prikaz ukupno očekivanih prihoda i rashoda iskazanih prema proračunskim klasifikacijama kako slijedi:

− prihodi i rashodi na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije

− prihodi i rashodi na razini razreda i skupine izvora financiranja

− rashodi na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije

(2) Format izgleda Računa prihoda i rashoda financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna iz stavka 1. ovoga članka dan je u Prilogu 1.b ovoga Pravilnika.

(3) Format izgleda Računa prihoda i rashoda financijskog plana proračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. ovoga članka dan je u Prilogu 2.b ovoga Pravilnika.

1.2.2. Račun prihoda i rashoda financijskog plana izvanproračunskog korisnika

Članak 32.

(1) Račun prihoda i rashoda financijskog plana izvanproračunskog korisnika iz članka 29. stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži prikaz ukupno očekivanih prihoda i rashoda iskazanih na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije.

(2) Format izgleda Računa prihoda i rashoda financijskog plana izvanproračunskog korisnika državnog proračuna iz stavka 1. ovoga Pravilnika dan je u Prilogu 3.b ovoga članka.

(3) Format izgleda Računa prihoda i rashoda financijskog plana izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. ovoga članka dan je u Prilogu 4.b ovoga Pravilnika.

1.3. Račun financiranja

1.3.1. Račun financiranja financijskog plana proračunskog korisnika

Članak 33.

(1) Račun financiranja financijskog plana proračunskog korisnika iz članka 29. stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži prikaz ukupno očekivanih primitaka i izdataka iskazanih prema proračunskim klasifikacijama kako slijedi:

− primici i izdaci na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije

− primici i izdaci na razini razreda i skupine izvora financiranja.

(2) Format izgleda Računa financiranja financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna iz stavka 1. ovoga članka dan je u Prilogu 1.c ovoga Pravilnika.

(3) Format izgleda Računa financiranja financijskog plana proračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. ovoga članka dan je u Prilogu 2.c ovoga Pravilnika.

1.3.2. Račun financiranja financijskog plana izvanproračunskog korisnika

Članak 34.

(1) Račun financiranja financijskog plana izvanproračunskog korisnika iz članka 29. stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži prikaz ukupno očekivanih primitaka i izdataka iskazanih na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije.

(2) Format izgleda Računa financiranja financijskog plana izvanproračunskog korisnika državnog proračuna iz stavka 1. ovoga članka dan je u Prilogu 3.c ovoga Pravilnika.

(3) Format izgleda Računa financiranja financijskog plana izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. ovoga članka dan je u Prilogu 4.c ovoga Pravilnika.

2. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG I IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA

2.1. Posebni dio financijskog plana proračunskog korisnika

Članak 35.

(1) Posebni dio financijskog plana proračunskog korisnika iz članka 28. ovoga Pravilnika sadrži prikaz ukupno očekivanih rashoda i izdataka prema:

− organizacijskoj klasifikaciji (razdjel, glava, RKP),

− programskoj klasifikaciji (glavni program, program, aktivnost/projekt),

− izvorima financiranja (najniža razina) i

− ekonomskoj klasifikaciji (razina razreda i skupine).

(2) Izvori financiranja iskazuju se u okviru svake aktivnosti/projekta i zbrojno na razini glave odnosno RKP-a organizacijske klasifikacije.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, posebni dio financijskog plana proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne sadrži glavni program.

(4) Format izgleda Posebnog dijela financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna iz stavka 1. ovoga članka dan je u Prilogu 1.d ovoga Pravilnika.

(5) Format izgleda Posebnog dijela financijskog plana proračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. ovoga članka dan je u Prilogu 2.d ovoga Pravilnika.

2.2. Posebni dio financijskog plana izvanproračunskog korisnika

Članak 36.

(1) Posebni dio financijskog plana izvanproračunskog korisnika iz članka 28. ovoga Pravilnika sadrži prikaz ukupno očekivanih rashoda i izdataka prema:

− organizacijskoj klasifikaciji,

− programskoj klasifikaciji (program, aktivnost/projekt) i

− ekonomskoj klasifikaciji (razina razreda i skupine).

(2) Format izgleda Posebnog dijela financijskog plana izvanproračunskog korisnika državnog proračuna iz stavka 1. ovoga članka dan je u Prilogu 3.d ovoga Pravilnika.

(3) Format izgleda Posebnog dijela financijskog plana izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. ovoga članka dan je u Prilogu 4.d ovoga Pravilnika.

3. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG I IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA

Članak 37.

Obrazloženje financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika iz članka 28. ovoga Pravilnika sastoji se od obrazloženja općeg dijela financijskog plana i obrazloženja posebnog dijela financijskog plana.

3.1. Obrazloženje općeg dijela financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika

Članak 38.

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sadrži:

− obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

− obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeće razdoblje odnosno prijenosa viška/manjka iz prethodne godine i prijenosa viška/manjka u sljedeće razdoblje i

− prikaz stanja ukupnih i dospjelih obveza za proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna.

3.2. Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika

Članak 39.

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja i godišnjeg plana rada.

IV. IZGLED I SADRŽAJ REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG I IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA

Članak 40.

(1) Rebalans financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sadrži opći i posebni dio.

(2) Rebalansom financijskog plana se ne mogu umanjiti rashodi i izdaci ispod razine izvršenja i obveza preuzetih na temelju članaka 47. i 48. Zakona o proračunu.

(3) Rebalansom financijskog plana proračunskog korisnika se namjenski prihodi i primici te vlastiti prihodi ostvareni iznad iznosa utvrđenih u proračunu te rashodi i izdaci financirani iz ovih prihoda izvršeni iznad iznosa utvrđenih u proračunu moraju planirati minimalno na razini ostvarenog odnosno izvršenog.

(4) Rebalansom financijskog plana izvanproračunskog korisnika prihodi i primici te rashodi i izdaci moraju se planirati minimalno na razini ostvarenog odnosno izvršenog.

(5) Rebalansom financijskog plana mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu i u njemu se iskazuju podaci o tekućem planu za proračunsku godinu, povećanju/smanjenju tekućeg plana i novom plan za proračunsku godinu.

1. OPĆI DIO REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG I IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA

Članak 41.

(1) Opći dio rebalansa financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika iz članka 40. stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži sve elemente propisane za opći dio financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika iz članaka 29. do 34. ovoga Pravilnika.

(2) Format izgleda općeg dijela rebalansa financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna iz stavka 1. ovoga članka dan je u prilozima ovoga Pravilnika kako slijedi:

− Prilog 5.a: Sažetak rebalansa financijskog plana

− Prilog 5.b: Račun prihoda i rashoda

− Prilog 5.c: Račun financiranja.

(3) Format izgleda općeg dijela rebalansa financijskog plana proračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. ovoga članka dan je u prilozima ovoga Pravilnika kako slijedi:

− Prilog 6.a: Sažetak rebalansa financijskog plana

− Prilog 6.b: Račun prihoda i rashoda

− Prilog 6.c: Račun financiranja.

(4) Format izgleda općeg dijela rebalansa financijskog plana izvanproračunskog korisnika državnog proračuna iz stavka 1. ovoga članka dan je u prilozima ovoga Pravilnika kako slijedi:

− Prilog 7.a: Sažetak rebalansa financijskog plana

− Prilog 7.b: Račun prihoda i rashoda

− Prilog 7.c: Račun financiranja.

(5) Format izgleda općeg dijela rebalansa financijskog plana izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. ovoga članka dan je u prilozima ovoga Pravilnika kako slijedi:

− Prilog 8a.: Sažetak rebalansa financijskog plana

− Prilog 8.b: Račun prihoda i rashoda

− Prilog 8.c: Račun financiranja.

2. POSEBNI DIO REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG I IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA

Članak 42.

(1) Posebni dio rebalansa financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika iz članka 40. stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži sve elemente propisane za posebni dio financijskog plana iz članka 35. i 36. ovoga Pravilnika.

(2) Format izgleda posebnog dijela rebalansa financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna iz stavka 1. ovoga članka dan je u Prilogu 5.d ovoga Pravilnika.

(3) Format izgleda posebnog dijela rebalansa financijskog plana proračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. ovoga članka dan je u Prilogu 6.d ovoga Pravilnika.

(4) Format izgleda posebnog dijela rebalansa financijskog plana izvanproračunskog korisnika državnog proračuna iz stavka 1. ovoga članka dan je u Prilogu 7.d ovoga Pravilnika.

(5) Format izgleda posebnog dijela rebalansa financijskog plana izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. ovoga članka dan je u Prilogu 8.d ovoga Pravilnika.

V. DOSTAVA I OBJAVA PRORAČUNA I REBALANSA PRORAČUNA TE FINANCIJSKOG PLANA I REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

1.1 Dostava proračuna/rebalansa proračuna i financijskog plana/rebalansa financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Članak 43.

(1) Proračunski i izvanproračunski korisnik prijedlog financijskog plana/rebalansa usvojen od strane upravljačkog tijela, ako je primjenjivo, dostavlja nadležnom ministarstvu ili drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno upravnom tijelu.

(2) Prijedlog financijskog plana/rebalansa iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se sukladno rokovima koje utvrđuje nadležno ministarstvo ili drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno upravno tijelo.

(3) Nadležno ministarstvo ili drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije iz stavka 1. ovoga članka prijedlog svog financijskog plana/rebalansa zajedno s prijedlogom financijskog plana/rebalansa proračunskih i izvanproračunskih korisnika iz svoje nadležnosti dostavlja Ministarstvu financija elektroničkim putem u roku koji utvrđuje Ministarstvo financija.

(4) Nadležno upravno tijelo iz stavka 1. ovoga članka prijedlog svog financijskog plana/rebalansa zajedno s prijedlogom financijskog plana/rebalansa proračunskih i izvanproračunskih korisnika iz svoje nadležnosti dostavlja upravnom tijelu nadležnom za financije u roku i na način koji utvrđuje upravno tijelo nadležno za financije.

(5) Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo nadležno za financije na temelju dostavljenih prijedloga financijskih planova/rebalansa proračunskih korisnika iz stavaka 3. odnosno 4. ovoga članka izrađuje nacrt proračuna/rebalansa te ga dostavlja Vladi Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) odnosno načelniku, gradonačelniku, županu.

(6) Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo nadležno za financije na temelju dostavljenih prijedloga financijskih planova/rebalansa izvanproračunskih korisnika iz stavka 3. odnosno 4. ovoga članka izrađuje prijedloge odluka o davanju suglasnosti na financijske planove/rebalanse izvanproračunskih korisnika koje zajedno sa proračunom/rebalansom dostavlja Vladi odnosno načelniku, gradonačelniku, županu.

(7) Vlada odnosno načelnik, gradonačelnik, župan utvrđuje prijedlog proračuna/rebalansa odnosno prijedlog odluke o davanju suglasnosti na financijski plan/rebalans izvanproračunskog korisnika i podnosi ga Saboru odnosno predstavničkom tijelu na donošenje.

(8) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave proračun, odluku o izvršavanju proračuna, kao i rebalans proračuna te izmjene i dopune odluke o izvršavanju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljaju Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu.

(9) Kad postoje razlike u financijskom planu/rebalansu proračunskog korisnika sadržanom u proračunu koji je donio Sabor odnosno predstavničko tijelo u odnosu na već usvojeni prijedlog financijskog plana od strane upravljačkog tijela, ministarstvo ili drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno upravno tijelo dužno je obavijestiti proračunskog korisnika iz svoje nadležnosti o promjenama u odnosu na usvojeni prijedlog financijskog plana.

(10) Kad postoje razlike u financijskom planu/rebalansu izvanproračunskog korisnika na koji je Sabor odnosno predstavničko tijelo dalo suglasnost u odnosu na već usvojeni prijedlog financijskog plana od strane upravljačkog tijela, ministarstvo odnosno upravno tijelo dužno je obavijestiti izvanproračunskog korisnika iz svoje nadležnosti o promjenama u odnosu na usvojeni prijedlog financijskog plana.

(11) U slučaju iz stavaka 9. i 10. ovoga članka, upravljačko tijelo usvaja financijski plan koji je sadržan u proračunu koji je donio Sabor odnosno predstavničko tijelo, odnosno na koji je Sabor odnosno predstavničko tijelo dao suglasnost.

1.2 Objava proračuna/rebalansa proračuna i financijskog plana/rebalansa financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Članak 44.

(1) Proračunski i izvanproračunski korisnici dužni su na svojim mrežnim stranicama objaviti svoj financijski plan/rebalans financijskog plana.

(2) Ako proračunski korisnik nema svoju mrežnu stranicu, financijski plan/rebalans može objaviti na mrežnim stranicama nadležnog ministarstva odnosno drugog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije ili na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Proračun/rebalans proračuna i financijski plan/rebalans financijskog plana izvanproračunskog korisnika objavljuju se na mrežnim stranicama Vlade, Ministarstva financija, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(4) Opći i posebni dio proračuna/rebalansa objavljuju se u »Narodnim novinama« odnosno u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

VI. PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA

Članak 45.

(1) Rashodi i izdaci proračuna mogu se preraspodijeliti najviše do pet posto na razini skupine ekonomske klasifikacije koju donosi Sabor koja se umanjuje i to unutar izvora financiranja opći prihodi i primici i unutar izvora financiranja namjenski primici.

(2) Skupina ekonomske klasifikacije može se umanjiti preraspodjelom više puta, ali ukupan iznos smanjenja ne smije prijeći propisanih pet posto.

(3) U slučaju rebalansa proračuna prilikom utvrđivanja pet posto iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na skupini ekonomske klasifikacije koju je Sabor usvojio rebalansom.

(4) Sredstva u proračunu mogu se preraspodjeljivati isključivo u planu za tekuću proračunsku godinu.

(5) Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, odnosno između rashoda i izdataka.

(6) Iznimno od pravila utvrđenih stavcima 1. – 5. ovoga članka,

1. sredstva učešća za pomoći (izvor financiranja 12) mogu se preraspodjeljivati prema sljedećim pravilima:

− u neograničenom iznosu s izvora financiranja 12 unutar istog razdjela,

− do najviše 15 % s izvora financiranja 12 između razdjela i

− do najviše 15 % s izvora financiranja 11 unutar ili između razdjela.

2. refundacije iz pomoći EU (izvor financiranja 55) mogu s preraspodjeljivati prema sljedećim pravilima:

− u neograničenom iznosu s izvora financiranja 55 unutar istog razdjela i

− do najviše 15 % sa izvora financiranja 55 između razdjela.

3. namjenski primici (izvor financiranja 8) mogu se preraspodjeljivati do najviše 15 % s izvora financiranja 11.

4. sredstva za otplatu glavnice i kamata državnog duga i državnih jamstava, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule te doprinosi Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije mogu se preraspodjeljivati bez ograničenja.

(7) Preraspodjela sredstava iz stavka 6. točke 1. i 2. ovoga članka može se izvršiti na postojećim, kao i na naknadno utvrđenim aktivnostima i projektima za koja se sredstva osiguravaju.

(8) Istovremeno s provedbom preraspodjele rashoda/izdataka, ako je potrebno, preraspodjelom se usklađuju i prihodi/primici.

(9) Zakonom o izvršavanju državnog proračuna odnosno odlukom o izvršavanju proračuna za pojedinu godinu iznimke iz stavka 8. ovoga članka mogu se dodatno dopuniti.

(10) Format izgleda zahtjeva za preraspodjelom rashoda/izdataka dan je u Prilogu 9.a, a format izgleda zahtjeva za preraspodjelom prihoda/primitaka dan je u prilogu 9.b ovoga Pravilnika.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Uputu iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika ministar financija donijet će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 47.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« i primjenjuje se počevši od proračunskog procesa za razdoblje od 2025. do 2027. godine.

Klasa: 011-01/23-04/32

Urbroj: 513-05-01-23-2

Zagreb, 28. prosinca 2023.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

PRILOG 1.a

DRŽAVNI PRORAČUN/FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA GODINU T I PROJEKCIJE ZA GODINE T+1 I T+2

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

 

Razred i naziv

Izvršenje (t-2)

Tekući plan (t-1)

Plan (t)

Projekcija (t+1)

Projekcija (t+2)

1

2

3

4

5

6

6 PRIHODI POSLOVANJA

 

 

 

 

 

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

 

 

 

 

PRIHODI UKUPNO

 

 

0

0

0

3 RASHODI POSLOVANJA

 

 

 

 

 

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

 

 

 

 

RASHODI UKUPNO

 

 

0

0

0

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

 

 

0

0

0

 

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv

Izvršenje (t-2)

Tekući plan (t-1)

Plan (t)

Projekcija (t+1)

Projekcija (t+2)

1

2

3

4

5

6

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

 

 

 

 

 

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

 

 

 

 

 

RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA

 

 

0

0

0

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

 

 

 

 

 

PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

 

 

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

 

 

0

0

0

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

 

 

0

0

0

 

 

PRILOG 1.b

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

 

Razred/ skupina

Naziv

Izvršenje (t-2)

Tekući plan (t-1)

Plan (t)

Projekcija (t+1)

Projekcija (t+2)

1

2

3

4

5

6

7

 

UKUPNO PRIHODI

 

 

 

 

 

6

Prihodi poslovanja

 

 

 

 

 

63

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

 

 

 

 

 

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

 

 

 

 

 

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razred/ skupina

Naziv

Izvršenje (t-2)

Tekući plan (t-1)

Plan (t)

Projekcija (t+1)

Projekcija (t+2)

1

2

3

4

5

6

7

 

UKUPNO RASHODI

 

 

 

 

 

3

Rashodi poslovanja

 

 

 

 

 

31

Rashodi za zaposlene

 

 

 

 

 

32

Materijalni rashodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

 

 

 

 

 

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina

NAZIV

IZVRŠENJE (t-2)

TEKUĆI PLAN (t-1)

PLAN (t)

PROJEKCIJA (t+1)

PROJEKCIJA (t+2)

1

2

3

4

5

6

7

 

UKUPNO PRIHODI

 

 

 

 

 

1

Opći prihodi i primici

 

 

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

 

 

 

12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

2

Doprinosi

 

 

 

 

 

21

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

 

 

 

 

3

Vlastiti prihodi

 

 

 

 

 

31

Vlastiti prihodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razred/ skupina

NAZIV

IZVRŠENJE (t-2)

TEKUĆI PLAN (t-1)

PLAN (t)

PROJEKCIJA (t+1)

PROJEKCIJA (t+2)

1

2

3

4

5

6

7

 

UKUPNO RASHODI

 

 

 

 

 

3

1 Opći prihodi i primici

 

 

 

 

 

31

11 Opći prihodi i primici

 

 

 

 

 

32

12 Sredstva učešća za pomoći

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

2

Doprinosi

 

 

 

 

 

21

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

 

 

 

 

3

Vlastiti prihodi

 

 

 

 

 

31

Vlastiti prihodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina

NAZIV

IZVRŠENJE (t-2)

TEKUĆI PLAN (t-1)

PLAN (t)

PROJEKCIJA (t+1)

PROJEKCIJA (t+2)

1

2

3

4

5

6

7

 

UKUPNO RASHODI

 

 

 

 

 

01

Opće javne usluge

 

 

 

 

 

011

Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi

 

 

 

 

 

013

Opće usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Ekonomski poslovi

 

 

 

 

 

041

Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 1.c

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

 

Razred/ skupina

Naziv

Izvršenje (t-2)

Tekući plan (t-1)

Plan (t)

Projekcija (t+1)

Projekcija (t+2)

1

2

3

4

5

6

7

8

Primici od financijske imovine i zaduživanja

 

 

 

 

 

84

Primici od zaduživanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

 

 

 

 

 

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina

Naziv

Izvršenje (t-2)

Tekući plan (t-1)

Plan (t)

Projekcija (t+1)

Projekcija (t+2)

1

2

3

4

5

6

7

 

UKUPNO PRIMICI

 

 

 

 

 

1

Opći prihodi i primici

 

 

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

 

 

 

12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

2

Doprinosi

 

 

 

 

 

21

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

 

 

 

 

3

Vlastiti prihodi

 

 

 

 

 

31

Vlastiti prihodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO IZDACI

 

 

 

 

 

1

Opći prihodi i primici

 

 

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

 

 

 

12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

2

Doprinosi

 

 

 

 

 

21

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

 

 

 

 

3

Vlastiti prihodi

 

 

 

 

 

31

Vlastiti prihodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 1.d

II. POSEBNI DIO

 

Šifra

Naziv

Izvršenje (t-2)

Tekući plan (t-1)

Plan (t)

Projekcija (t+1)

Projekcija (t+2)

1

2

3

4

5

6

7

RAZDJEL XXX

NAZIV RAZDJELA

 

 

 

 

 

GLAVA/RKP XXXX

NAZIV GLAVE

 

 

 

 

 

Izvor financiranja x (najniža razina)

Naziv izvora financiranja

 

 

 

 

 

Izvor financiranja y (najniža razina)

Naziv izvora financiranja

 

 

 

 

 

GLAVNI PROGRAM XX

NAZIV GLAVNOG PROGRAMA

 

 

 

 

 

PROGRAM xxxx

NAZIV PROGRAMA

 

 

 

 

 

Aktivnost Axxxxxx

NAZIV AKTIVNOSTI

 

 

 

 

 

Izvor financiranja xx

Naziv izvora financiranja

 

 

 

 

 

Razred (rashod/izdatak) x

Naziv razreda (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

Kapitalni projekt Kxxxxxx

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA

 

 

 

 

 

Izvor financiranja xx

Naziv izvora financiranja

 

 

 

 

 

Razred (rashod/izdatak) x

Naziv razreda (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

GLAVA/RKP XXXY

NAZIV GLAVE

 

 

 

 

 

Izvor financiranja x (najniža razina)

Naziv izvora financiranja

 

 

 

 

 

PROGRAM xxxx

NAZIV PROGRAMA

 

 

 

 

 

Kapitalni projekt Kxxxxxx

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA

 

 

 

 

 

Izvor financiranja x (najniža razina)

Naziv izvora financiranja

 

 

 

 

 

Razred (rashod/izdatak) x

Naziv razreda (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

Izvor financiranja x (najniža razina)

Naziv izvora financiranja

 

 

 

 

 

Razred (rashod/izdatak) x

Naziv razreda (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 2.a

PRORAČUN JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE/ FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA GODINU T I PROJEKCIJE ZA GODINU T+1 I T+2

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

 

Razred i naziv

Izvršenje (t-2)

Tekući plan (t-1)

Plan (t)

Projekcija (t+1)

Projekcija (t+2)

1

2

3

4

5

6

PRIHODI UKUPNO

0

0

0

0

0

6 PRIHODI POSLOVANJA

 

 

 

 

 

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

 

 

 

 

RASHODI UKUPNO

0

0

0

0

0

3 RASHODI POSLOVANJA

 

 

 

 

 

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

 

 

 

 

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

0

0

0

0

0

 

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv

Izvršenje (t-2)

Tekući plan (t-1)

Plan (t)

Projekcija (t+1)

Projekcija (t+2)

1

2

3

4

5

6

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

 

 

 

 

 

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

 

 

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

0

0

0

0

0

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv

Izvršenje (t-2)

Tekući plan (t-1)

Plan (t)

Projekcija (t+1)

Projekcija (t+2)

1

2

3

4

5

6

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE

0

0

0

0

0

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

0

0

0

0

0

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE – PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

0

0

0

0

0

 

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv

Izvršenje (t-2)

Tekući plan (t-1)

Plan (t)

Projekcija (t+1)

Projekcija (t+2)

1

2

3

4

5

6

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE

0

0

0

0

0

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI

0

0

0

0

0

VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE

0

0

0

0

0

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

0

0

0

0

0

 

 

 

PRILOG 2.b

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

 

Razred/ skupina

Naziv

Izvršenje (t-2)

Tekući plan (t-1)

Plan (t)

Projekcija (t+1)

Projekcija (t+2)

1

2

3

4

5

6

7

 

UKUPNO PRIHODI

 

 

 

 

 

6

Prihodi poslovanja

 

 

 

 

 

63

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

 

 

 

 

 

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

 

 

 

 

 

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razred/ skupina

Naziv

Izvršenje (t-2)

Tekući plan (t-1)

Plan (t)

Projekcija (t+1)

Projekcija (t+2)

1

2

3

4

5

6

7

 

UKUPNO RASHODI

 

 

 

 

 

3

Rashodi poslovanja

 

 

 

 

 

31

Rashodi za zaposlene

 

 

 

 

 

32

Materijalni rashodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

 

 

 

 

 

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina

Naziv

Izvršenje (t-2)

Tekući plan (t-1)

Plan (t)

Projekcija (t+1)

Projekcija (t+2)

1

2

3

4

5

6

7

 

UKUPNO PRIHODI

 

 

 

 

 

1

Opći prihodi i primici

 

 

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

 

 

 

12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

2

Doprinosi

 

 

 

 

 

21

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

 

 

 

 

3

Vlastiti prihodi

 

 

 

 

 

31

Vlastiti prihodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razred/ skupina

Naziv

Izvršenje (t-2)

Tekući plan (t-1)

Plan (t)

Projekcija (t+1)

Projekcija (t+2)

1

2

3

4

5

6

7

 

UKUPNO RASHODI

 

 

 

 

 

3

1 Opći prihodi i primici

 

 

 

 

 

31

11 Opći prihodi i primici

 

 

 

 

 

32

12 Sredstva učešća za pomoći

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

2

Doprinosi

 

 

 

 

 

21

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

 

 

 

 

3

Vlastiti prihodi

 

 

 

 

 

31

Vlastiti prihodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina

Naziv

Izvršenje (t-2)

Tekući plan (t-1)

Plan (t)

Projekcija (t+1)

Projekcija (t+2)

1

2

3

4

5

6

7

 

UKUPNO RASHODI

 

 

 

 

 

01

Opće javne usluge

 

 

 

 

 

011

Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi

 

 

 

 

 

013

Opće usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Ekonomski poslovi

 

 

 

 

 

041

Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 2.c

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

 

Razred/ skupina

Naziv

Izvršenje (t-2)

Tekući plan (t-1)

Plan (t)

Projekcija (t+1)

Projekcija (t+2)

1

2

3

4

5

6

7

8

Primici od financijske imovine i zaduživanja

 

 

 

 

 

84

Primici od zaduživanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

 

 

 

 

 

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina

Naziv

Izvršenje (t-2)

Tekući plan (t-1)

Plan (t)

Projekcija (t+1)

Projekcija (t+2)

1

2

3

4

5

6

7

 

UKUPNO PRIMICI

 

 

 

 

 

1

Opći prihodi i primici

 

 

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

 

 

 

12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

2

Doprinosi

 

 

 

 

 

21

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

 

 

 

 

3

Vlastiti prihodi

 

 

 

 

 

31

Vlastiti prihodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO IZDACI

 

 

 

 

 

1

Opći prihodi i primici

 

 

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

 

 

 

12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

2

Doprinosi

 

 

 

 

 

21

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

 

 

 

 

3

Vlastiti prihodi

 

 

 

 

 

31

Vlastiti prihodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 2.d

II. POSEBNI DIO

 

Šifra

Naziv

Izvršenje (t-2)

Tekući plan (t-1)

Plan (t)

Projekcija (t+1)

Projekcija (t+2)

1

2

3

4

5

6

7

RAZDJEL XXX

NAZIV RAZDJELA

 

 

 

 

 

GLAVA/RKP XXXX

NAZIV GLAVE

 

 

 

 

 

Izvor financiranja x (najniža razina)

Naziv izvora financiranja

 

 

 

 

 

Izvor financiranja y (najniža razina)

Naziv izvora financiranja

 

 

 

 

 

PROGRAM xxxx

NAZIV PROGRAMA

 

 

 

 

 

Aktivnost Axxxxxx

NAZIV AKTIVNOSTI

 

 

 

 

 

Izvor financiranja xx

Naziv izvora financiranja

 

 

 

 

 

Razred (rashod/izdatak) x

Naziv razreda (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

Kapitalni projekt Kxxxxxx

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA

 

 

 

 

 

Izvor financiranja xx

Naziv izvora financiranja

 

 

 

 

 

Razred (rashod/izdatak) x

Naziv razreda (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

GLAVA/RKP XXXY

NAZIV GLAVE

 

 

 

 

 

Izvor financiranja x (najniža razina)

Naziv izvora financiranja

 

 

 

 

 

PROGRAM xxxx

NAZIV PROGRAMA

 

 

 

 

 

Kapitalni projekt Kxxxxxx

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA

 

 

 

 

 

Izvor financiranja x (najniža razina)

Naziv izvora financiranja

 

 

 

 

 

Razred (rashod/izdatak) x

Naziv razreda (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

Izvor financiranja x (najniža razina)

Naziv izvora financiranja

 

 

 

 

 

Razred (rashod/izdatak) x

Naziv razreda (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 3.a

FINANCIJSKI PLAN IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA GODINU T I PROJEKCIJE ZA GODINE T+1 I T+2

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

 

Razred i naziv

Izvršenje (t-2)

Tekući plan (t-1)

Plan (t)

Projekcija (t+1)

Projekcija (t+2)

1

2

3

4

5

6

6 PRIHODI POSLOVANJA

 

 

 

 

 

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

 

 

 

 

PRIHODI UKUPNO

 

 

0

0

0

3 RASHODI POSLOVANJA

 

 

 

 

 

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

 

 

 

 

RASHODI UKUPNO

 

 

0

0

0

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

 

 

0

0

0

 

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv

Izvršenje (t-2)

Tekući plan (t-1)

Plan (t)

Projekcija (t+1)

Projekcija (t+2)

1

2

3

4

5

6

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

 

 

 

 

 

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

 

 

 

 

 

RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA

 

 

0

0

0

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

 

 

 

 

 

PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

 

 

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

 

 

0

0

0

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

 

 

0

0

0

 

 

PRILOG 3.b

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

Razred/ skupina

Naziv

Izvršenje (t-2)

Tekući plan (t-1)

Plan (t)

Projekcija (t+1)

Projekcija (t+2)

1

2

3

4

5

6

7

 

UKUPNO PRIHODI

 

 

 

 

 

6

Prihodi poslovanja

 

 

 

 

 

63

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

 

 

 

 

 

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

 

 

 

 

 

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razred/ skupina

Naziv

Izvršenje (t-2)

Tekući plan (t-1)

Plan (t)

Projekcija (t+1)

Projekcija (t+2)

1

2

3

4

5

6

7

 

UKUPNO RASHODI

 

 

 

 

 

3

Rashodi poslovanja

 

 

 

 

 

31

Rashodi za zaposlene

 

 

 

 

 

32

Materijalni rashodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

 

 

 

 

 

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 3.c

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

Razred/ skupina

Naziv

Izvršenje (t-2)

Tekući plan (t-1)

Plan (t)

Projekcija (t+1)

Projekcija (t+2)

1

2

3

4

5

6

7

8

Primici od financijske imovine i zaduživanja

 

 

 

 

 

84

Primici od zaduživanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

 

 

 

 

 

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 3.d

II. POSEBNI DIO

 

Šifra

Naziv

Izvršenje (t-2)

Tekući plan (t-1)

Plan (t)

Projekcija (t+1)

Projekcija (t+2)

1

2

3

4

5

6

7

IZVANPRORAČUNSKI KORISNIK xxx

NAZIV IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA

 

 

 

 

 

PROGRAM xxxx

NAZIV PROGRAMA

 

 

 

 

 

Aktivnost Axxxxxx

NAZIV AKTIVNOSTI

 

 

 

 

 

Razred (rashod/izdatak) x

Naziv razreda (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

Kapitalni projekt Kxxxxxx

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA

 

 

 

 

 

Razred (rashod/izdatak) x

Naziv razreda (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

PROGRAM xxxx

NAZIV PROGRAMA

 

 

 

 

 

Kapitalni projekt Kxxxxxx

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA

 

 

 

 

 

Razred (rashod/izdatak) x

Naziv razreda (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

Razred (rashod/izdatak) x

Naziv razreda (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 4.a

FINANCIJSKI PLAN IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA GODINU T I PROJEKCIJE ZA GODINU T+1 I T+2

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

 

Razred i naziv

Izvršenje (t-2)

Tekući plan (t-1)

Plan (t)

Projekcija (t+1)

Projekcija (t+2)

1

2

3

4

5

6

PRIHODI UKUPNO

0

0

0

0

0

6 PRIHODI POSLOVANJA

 

 

 

 

 

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

 

 

 

 

RASHODI UKUPNO

0

0

0

0

0

3 RASHODI POSLOVANJA

 

 

 

 

 

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

 

 

 

 

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

0

0

0

0

0

 

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv

Izvršenje (t-2)

Tekući plan (t-1)

Plan (t)

Projekcija (t+1)

Projekcija (t+2)

1

2

3

4

5

6

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

 

 

 

 

 

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

 

 

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

0

0

0

0

0

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

0

0

 

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv

Izvršenje (t-2)

Tekući plan (t-1)

Plan (t)

Projekcija (t+1)

Projekcija (t+2)

1

2

3

4

5

6

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE

0

0

0

0

0

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

0

0

0

0

0

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE – PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

0

0

0

0

0

 

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv

Izvršenje (t-2)

Tekući plan (t-1)

Plan (t)

Projekcija (t+1)

Projekcija (t+2)

1

2

3

4

5

6

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE

0

0

0

0

0

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI

0

0

0

0

0

VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE

0

0

0

0

0

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

0

0

0

0

0

 

 

PRILOG 4.b

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

Razred/ skupina

Naziv

Izvršenje (t-2)

Tekući plan (t-1)

Plan (t)

Projekcija (t+1)

Projekcija (t+2)

1

2

3

4

5

6

7

 

UKUPNO PRIHODI

 

 

 

 

 

6

Prihodi poslovanja

 

 

 

 

 

63

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

 

 

 

 

 

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

 

 

 

 

 

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razred/ skupina

Naziv

Izvršenje (t-2)

Tekući plan (t-1)

Plan (t)

Projekcija (t+1)

Projekcija (t+2)

1

2

3

4

5

6

7

 

UKUPNO RASHODI

 

 

 

 

 

3

Rashodi poslovanja

 

 

 

 

 

31

Rashodi za zaposlene

 

 

 

 

 

32

Materijalni rashodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

 

 

 

 

 

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 4.c

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

Razred/ skupina

NAZIV

IZVRŠENJE (t-2)

TEKUĆI PLAN (t-1)

PLAN (t)

PROJEKCIJA (t+1)

PROJEKCIJA (t+2)

1

2

3

4

5

6

7

8

Primici od financijske imovine i zaduživanja

 

 

 

 

 

84

Primici od zaduživanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

 

 

 

 

 

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 4.d

II. POSEBNI DIO

 

Šifra

Naziv

Izvršenje (t-2)

Tekući plan (t-1)

Plan (t)

Projekcija (t+1)

Projekcija (t+2)

1

2

3

4

5

6

7

IZVANPRORAČUNSKI KORISNIK xxx

NAZIV IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA

 

 

 

 

 

PROGRAM xxxx

NAZIV PROGRAMA

 

 

 

 

 

Aktivnost Axxxxxx

NAZIV AKTIVNOSTI

 

 

 

 

 

Razred (rashod/izdatak) x

Naziv razreda (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

Kapitalni projekt Kxxxxxx

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA

 

 

 

 

 

Razred (rashod/izdatak) x

Naziv razreda (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

PROGRAM xxxx

NAZIV PROGRAMA

 

 

 

 

 

Kapitalni projekt Kxxxxxx

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA

 

 

 

 

 

Razred (rashod/izdatak) x

Naziv razreda (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

Razred (rashod/izdatak) x

Naziv razreda (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 5.a

IZMJENE I DOPUNE DRŽAVNOG PRORAČUNA/ FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA GODINU T I PROJEKCIJA ZA GODINE T+1 I T+2

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

 

Razred i naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

6 PRIHODI POSLOVANJA

 

 

 

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

 

 

PRIHODI UKUPNO

 

 

0

3 RASHODI POSLOVANJA

 

 

 

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

 

 

RASHODI UKUPNO

 

 

0

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

 

 

0

 

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

 

 

 

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

 

 

 

RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA

 

 

0

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

 

 

 

PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

 

 

0

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

 

 

0

 

 

PRILOG 5.b

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

 

Razred/ skupina

Naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

5

 

UKUPNO PRIHODI

 

 

 

6

Prihodi poslovanja

 

 

 

63

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

 

 

 

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

 

 

 

 

 

 

 

7

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

 

 

 

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razred/ skupina

Naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

5

 

UKUPNO RASHODI

 

 

 

3

Rashodi poslovanja

 

 

 

31

Rashodi za zaposlene

 

 

 

32

Materijalni rashodi

 

 

 

 

 

 

 

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

 

 

 

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina

Naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

5

 

UKUPNO PRIHODI

 

 

 

1

Opći prihodi i primici

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

 

12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

 

….

 

 

 

2

Doprinosi

 

 

 

21

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

 

 

3

Vlastiti prihodi

 

 

 

31

Vlastiti prihodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razred/ skupina

Naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

5

 

UKUPNO RASHODI

 

 

 

3

1 Opći prihodi i primici

 

 

 

31

11 Opći prihodi i primici

 

 

 

32

12 Sredstva učešća za pomoći

 

 

 

….

 

 

 

2

Doprinosi

 

 

 

21

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

 

 

3

Vlastiti prihodi

 

 

 

31

Vlastiti prihodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina

Naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

5

 

UKUPNO RASHODI

 

 

 

01

Opće javne usluge

 

 

 

011

Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi

 

 

 

013

Opće usluge

 

 

 

 

 

 

04

Ekonomski poslovi

 

 

 

041

Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 5.c

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

 

Razred/ skupina

Naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

5

8

Primici od financijske imovine i zaduživanja

 

 

 

84

Primici od zaduživanja

 

 

 

 

 

 

 

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

 

 

 

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina

Naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

5

 

UKUPNO PRIMICI

 

 

 

1

Opći prihodi i primici

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

 

12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

 

….

 

 

 

2

Doprinosi

 

 

 

21

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

 

 

3

Vlastiti prihodi

 

 

 

31

Vlastiti prihodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO IZDACI

 

 

 

1

Opći prihodi i primici

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

 

12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

 

….

 

 

 

2

Doprinosi

 

 

 

21

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

 

 

3

Vlastiti prihodi

 

 

 

31

Vlastiti prihodi

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 5.d

II. POSEBNI DIO

 

Šifra

Naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

5

RAZDJEL XXX

NAZIV RAZDJELA

 

 

 

GLAVA/RKP XXXX

NAZIV GLAVE

 

 

 

Izvor financiranja x (najniža razina)

Naziv izvora financiranja

 

 

 

Izvor financiranja y (najniža razina)

Naziv izvora financiranja

 

 

 

GLAVNI PROGRAM XX

NAZIV GLAVNOG PROGRAMA

 

 

 

PROGRAM xxxx

NAZIV PROGRAMA

 

 

 

Aktivnost Axxxxxx

NAZIV AKTIVNOSTI

 

 

 

Izvor financiranja xx

Naziv izvora financiranja

 

 

 

Razred (rashod/izdatak) x

Naziv razreda (rashoda/izdatka)

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

Kapitalni projekt Kxxxxxx

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA

 

 

 

Izvor financiranja xx

Naziv izvora financiranja

 

 

 

Razred (rashod/izdatak) x

Naziv razreda (rashoda/izdatka)

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

….

 

 

 

 

GLAVA/RKP XXXY

NAZIV GLAVE

 

 

 

Izvor financiranja x (najniža razina)

Naziv izvora financiranja

 

 

 

PROGRAM xxxx

NAZIV PROGRAMA

 

 

 

Kapitalni projekt Kxxxxxx

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA

 

 

 

Izvor financiranja x (najniža razina)

Naziv izvora financiranja

 

 

 

Razred (rashod/izdatak) x

Naziv razreda (rashoda/izdatka)

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

Izvor financiranja x (najniža razina)

Naziv izvora financiranja

 

 

 

Razred (rashod/izdatak) x

Naziv razreda (rashoda/izdatka)

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 6.a

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE/FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA GODINU T I PROJEKCIJA ZA GODINU T+1 I T+2

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

 

Razred i naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

PRIHODI UKUPNO

0

0

0

6 PRIHODI POSLOVANJA

 

 

 

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

 

 

RASHODI UKUPNO

0

0

0

3 RASHODI POSLOVANJA

 

 

 

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

 

 

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

0

0

0

 

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

 

 

 

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

0

0

0

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

 

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE

0

0

0

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

0

0

0

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE – PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

0

0

0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE

0

0

0

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI

0

0

0

VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE

0

0

0

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

0

0

0

 

 

 

PRILOG 6.b

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

 

Razred/ skupina

Naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

5

 

UKUPNO PRIHODI

 

 

 

6

Prihodi poslovanja

 

 

 

63

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

 

 

 

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

 

 

 

 

 

 

 

7

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

 

 

 

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razred/ skupina

Naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

5

 

UKUPNO RASHODI

 

 

 

3

Rashodi poslovanja

 

 

 

31

Rashodi za zaposlene

 

 

 

32

Materijalni rashodi

 

 

 

 

 

 

 

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

 

 

 

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina

Naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

5

 

UKUPNO PRIHODI

 

 

 

1

Opći prihodi i primici

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

 

12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

 

….

 

 

 

2

Doprinosi

 

 

 

21

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

 

 

3

Vlastiti prihodi

 

 

 

31

Vlastiti prihodi

 

 

 

 

 

 

 

Razred/ skupina

Naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

5

 

UKUPNO RASHODI

 

 

 

3

1 Opći prihodi i primici

 

 

 

31

11 Opći prihodi i primici

 

 

 

32

12 Sredstva učešća za pomoći

 

 

 

….

 

 

 

2

Doprinosi

 

 

 

21

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

 

 

3

Vlastiti prihodi

 

 

 

31

Vlastiti prihodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina

NAZIV

PLAN (t)

POVEĆANJE/ SMANJENJE

NOVI PLAN (t)

1

2

3

4

5

 

UKUPNO RASHODI

 

 

 

01

Opće javne usluge

 

 

 

011

Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi

 

 

 

013

Opće usluge

 

 

 

 

 

 

04

Ekonomski poslovi

 

 

 

041

Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 6.c

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

 

Razred/ skupina

Naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

5

8

Primici od financijske imovine i zaduživanja

 

 

 

84

Primici od zaduživanja

 

 

 

 

 

 

 

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

 

 

 

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina

Naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

5

 

UKUPNO PRIMICI

 

 

 

1

Opći prihodi i primici

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

 

12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

 

….

 

 

 

2

Doprinosi

 

 

 

21

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

 

 

3

Vlastiti prihodi

 

 

 

31

Vlastiti prihodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO IZDACI

 

 

 

1

Opći prihodi i primici

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

 

12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

 

….

 

 

 

2

Doprinosi

 

 

 

21

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

 

 

3

Vlastiti prihodi

 

 

 

31

Vlastiti prihodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 6.d

II. POSEBNI DIO

 

Šifra

Naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

5

RAZDJEL XXX

NAZIV RAZDJELA

 

 

 

GLAVA/RKP XXXX

NAZIV GLAVE

 

 

 

Izvor financiranja x (najniža razina)

Naziv izvora financiranja

 

 

 

Izvor financiranja y (najniža razina)

Naziv izvora financiranja

 

 

 

PROGRAM xxxx

NAZIV PROGRAMA

 

 

 

Aktivnost Axxxxxx

NAZIV AKTIVNOSTI

 

 

 

Izvor financiranja xx

Naziv izvora financiranja

 

 

 

Razred (rashod/izdatak) x

Naziv razreda (rashoda/izdatka)

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

Kapitalni projekt Kxxxxxx

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA

 

 

 

Izvor financiranja xx

Naziv izvora financiranja

 

 

 

Razred (rashod/izdatak) x

Naziv razreda (rashoda/izdatka)

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

….

 

 

 

 

GLAVA/RKP XXXY

NAZIV GLAVE

 

 

 

Izvor financiranja x (najniža razina)

Naziv izvora financiranja

 

 

 

PROGRAM xxxx

NAZIV PROGRAMA

 

 

 

Kapitalni projekt Kxxxxxx

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA

 

 

 

Izvor financiranja x (najniža razina)

Naziv izvora financiranja

 

 

 

Razred (rashod/izdatak) x

Naziv razreda (rashoda/izdatka)

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

Izvor financiranja x (najniža razina)

Naziv izvora financiranja

 

 

 

Razred (rashod/izdatak) x

Naziv razreda (rashoda/izdatka)

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

PRILOG 7.a

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA GODINU T I PROJEKCIJA ZA GODINE T+1 I T+2

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

 

Razred i naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

6 PRIHODI POSLOVANJA

 

 

 

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

 

 

PRIHODI UKUPNO

 

 

0

3 RASHODI POSLOVANJA

 

 

 

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

 

 

RASHODI UKUPNO

 

 

0

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

 

 

0

 

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

 

 

 

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

 

 

 

RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA

 

 

0

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

 

 

 

PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

 

 

0

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

 

 

0

 

 

 

PRILOG 7.b

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

Razred/ skupina

Naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

5

 

UKUPNO PRIHODI

 

 

 

6

Prihodi poslovanja

 

 

 

63

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

 

 

 

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

 

 

 

 

 

 

 

7

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

 

 

 

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razred/ skupina

Naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

5

 

UKUPNO RASHODI

 

 

 

3

Rashodi poslovanja

 

 

 

31

Rashodi za zaposlene

 

 

 

32

Materijalni rashodi

 

 

 

 

 

 

 

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

 

 

 

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog 7.c

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

Razred/ skupina

Naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

5

8

Primici od financijske imovine i zaduživanja

 

 

 

84

Primici od zaduživanja

 

 

 

 

 

 

 

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

 

 

 

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 7.d

II. POSEBNI DIO

 

Šifra

Naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

5

IZVANPRORAČUNSKI KORISNIK xxx

NAZIV IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA

 

 

 

PROGRAM xxxx

NAZIV PROGRAMA

 

 

 

Aktivnost Axxxxxx

NAZIV AKTIVNOSTI

 

 

 

Razred (rashod/izdatak) x

Naziv razreda (rashoda/izdatka)

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

Kapitalni projekt Kxxxxxx

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA

 

 

 

Razred (rashod/izdatak) x

Naziv razreda (rashoda/izdatka)

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

….

 

 

 

 

PROGRAM xxxx

NAZIV PROGRAMA

 

 

 

Kapitalni projekt Kxxxxxx

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA

 

 

 

Razred (rashod/izdatak) x

Naziv razreda (rashoda/izdatka)

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

Razred (rashod/izdatak) x

Naziv razreda (rashoda/izdatka)

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

PRILOG 8.a

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA GODINU T I PROJEKCIJA ZA GODINU T+1 I T+2

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

 

Razred i naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

PRIHODI UKUPNO

0

0

0

6 PRIHODI POSLOVANJA

 

 

 

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

 

 

RASHODI UKUPNO

0

0

0

3 RASHODI POSLOVANJA

 

 

 

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

 

 

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

0

0

0

 

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

 

 

 

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

0

0

0

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE

0

0

0

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

0

0

0

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE – PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

0

0

0

 

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE

0

0

0

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI

0

0

0

VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE

0

0

0

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

0

0

0

 

 

 

PRILOG 8.b

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

Razred/ skupina

NAZIV

PLAN (t)

POVEĆANJE/ SMANJENJE

NOVI PLAN (t)

1

2

3

4

5

 

UKUPNO PRIHODI

 

 

 

6

Prihodi poslovanja

 

 

 

63

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

 

 

 

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

 

 

 

 

 

 

 

7

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

 

 

 

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razred/ skupina

NAZIV

PLAN (t)

POVEĆANJE/ SMANJENJE

NOVI PLAN (t)

1

2

3

4

5

 

UKUPNO RASHODI

 

 

 

3

Rashodi poslovanja

 

 

 

31

Rashodi za zaposlene

 

 

 

32

Materijalni rashodi

 

 

 

 

 

 

 

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

 

 

 

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 8.c

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

Razred/ skupina

Naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

5

8

Primici od financijske imovine i zaduživanja

 

 

 

84

Primici od zaduživanja

 

 

 

 

 

 

 

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

 

 

 

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 8.d

II. POSEBNI DIO

 

Šifra

Naziv

Plan (t)

Povećanje/ smanjenje

Novi plan (t)

1

2

3

4

5

IZVANPRORAČUNSKI KORISNIK xxx

NAZIV IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA

 

 

 

PROGRAM xxxx

NAZIV PROGRAMA

 

 

 

Aktivnost Axxxxxx

NAZIV AKTIVNOSTI

 

 

 

Razred (rashod/izdatak) x

Naziv razreda (rashoda/izdatka)

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

Kapitalni projekt Kxxxxxx

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA

 

 

 

Razred (rashod/izdatak) x

Naziv razreda (rashoda/izdatka)

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

….

 

 

 

 

PROGRAM xxxx

NAZIV PROGRAMA

 

 

 

Kapitalni projekt Kxxxxxx

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA

 

 

 

Razred (rashod/izdatak) x

Naziv razreda (rashoda/izdatka)

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

Razred (rashod/izdatak) x

Naziv razreda (rashoda/izdatka)

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

PRILOG 9.a

PRERASPODJELA RASHODA/IZDATAKA

 

Šifra

Naziv

Izvorni plan (t)

Tekući plan (t)

Smanjenje

Povećanje

Novi plan (t)

1

2

3

4

5

6

7=4-5+6

RAZDJEL XXX

NAZIV RAZDJELA

 

 

 

 

 

GLAVA/RKP XXXX

NAZIV GLAVE

 

 

 

 

 

Aktivnost Axxxxxx

NAZIV AKTIVNOSTI

 

 

 

 

 

Izvor financiranja xx

Naziv izvora financiranja

 

 

 

 

 

Skupina (rashod/izdatak) xx

Naziv skupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

Podskupina (rashod/izdatak) xx

Naziv podskupine (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

Stavka (rashod/izdatak) xx

Naziv stavke (rashoda/izdatka)

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 9.b

PRERASPODJELA PRIHODA/PRIMITAKA

 

Šifra

Naziv

Izvorni plan (t)

Tekući plan (t)

Smanjenje

Povećanje

Novi plan (t)

1

2

3

4

5

6

7=4-5+6

RAZDJEL XXX

NAZIV RAZDJELA

 

 

 

 

 

GLAVA/RKP XXXX

NAZIV GLAVE

 

 

 

 

 

Izvor financiranja xx

Naziv izvora financiranja

 

 

 

 

 

Najniža razina ekonomske klasifikacije prihoda/primitka

Naziv stavke (prihoda/primitka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić