Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 39/2024 (3.4.2024.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Ministarstvo financija

701

Na temelju članka 140. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/18., 121/19., 138/20., 39/22., 113/22., 33/23., 114/23. i 35/24.), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14., 157/14., 130/15., 1/17., 41/17., 128/17., 1/19., 1/20., 1/21., 73/21., 41/22., 133/22., 43/23. i 1/24.), u članku 47. stavku 2. točki g) riječi: »31. ožujka 2024.« zamjenjuju se riječima: »31. ožujka 2025.«.

U točki h) riječi: »31. ožujka 2024.« zamjenjuju se riječima: »31. ožujka 2025.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/24-02/5 Urbroj: 513-07-21-01-24-1 Zagreb, 2. travnja 2024.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić