Baza je ažurirana 05.03.2024. 

zaključno sa NN 24/24

NN 142/2023 (29.11.2023.), Pravilnik o provedbi nadzora robe s dvojnom namjenom

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

1939

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom (»Narodne novine«, br. 83/2023.; dalje u tekstu: Zakon) ministar vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI NADZORA ROBE S DVOJNOM NAMJENOM

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje oblik i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje individualne izvozne dozvole i dozvole za prijenos robe s dvojnom namjenom, globalne izvozne dozvole, dozvole za provoz, dozvole za pružanje brokerskih usluga/tehničke pomoći, obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde za korištenje opće izvozne dozvole Europske unije te popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev, oblik i sadržaj izvješća o obavljenom poslu i izvješća o izvozu robe s dvojnom namjenom temeljem opće izvozne dozvole Unije, oblik i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju, potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom i dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev.

I. OBRASCI ZAHTJEVA DOZVOLA ZA IZVOZ ROBE S DVOJNOM NAMJENOM

Članak 2.

(1) Zahtjev za izdavanje individualne izvozne dozvole i dozvole za prijenos, globalne izvozne dozvole i dozvole za provoz robe s dvojnom namjenom u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkama 1., 2. i 5. Zakona podnosi se na obrascu iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za izdavanje dozvole za pružanje brokerskih usluga/tehničke pomoći za robu s dvojnom namjenom u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkama 3. i 4. Zakona podnosi se na obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjev za izdavanje potvrde o korištenju opće izvozne dozvole Unije u skladu s člankom 11. stavkom 6. Zakona podnosi se na obrascu iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

II. DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU ZA IZVOZ ROBE S DVOJNOM NAMJENOM

Članak 3.

(1) Uz zahtjev iz članka 2. stavka 1. potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. izvorni primjerak potvrde o krajnjem korištenju, ovjerenu od nadležnog državnog tijela, odnosnu izjavu krajnjeg korisnika ovjerenu od ovlaštene osobe koja sadrži namjenu krajnje uporabe robe s izjavom da istu neće ponovno izvesti bez suglasnosti Ministarstva vanjskih i europskih poslova (u daljnjem tekstu: »Ministarstvo«)

2. izvornik ili ovjerenu presliku ugovora između podnositelja zahtjeva i pravne osobe uvoznika robe s dvojnom namjenom, odnosno predračun ili narudžbu, te izvornik ili ovjerenu presliku ugovora sklopljenog s mogućim posrednikom

3. presliku dokumenata koji navode tehničke karakteristike robe s dvojnom namjenom, odnosno opis robe s dvojnom namjenom, a u slučaju izvoza kemikalija sigurnosno-tehnički list

4. broj suglasnosti ili dozvole nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti ako je zakonom propisana

(2) Uz zahtjev iz članka 2. stavka 2. za pružanje brokerskih usluga, uz dokumente navedene u stavku 1. ovoga članka dodatno se prilaže izvornik ili ovjerena preslika ugovora sklopljenog s pravnom osobom koja izvozi robu, odnosno predračun i ovjerena preslika izvozne dozvole zemlje izvoznice.

(3) Uz zahtjev za izdavanje globalne izvozne dozvole iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, uz dokumente navedene u stavku 1. ovoga članka obavezno je priložiti dokaz o uspostavljenom programu unutarnje usklađenosti.

(4) Dokumentacija uz zahtjev prilaže se na hrvatskom jeziku, odnosno prevedena na hrvatski jezik i ovjerena kod ovlaštenog sudskog tumača.

(5) Ministarstvo može zatražiti i drugu dokumentaciju osim one propisane ovim Pravilnikom kao i dodatna objašnjenja kada je to potrebno radi provjere jesu li ispunjeni svi uvjeti potrebni za izdavanje izvozne dozvole.

III. POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLE ZA IZVOZ ROBE S DVOJNOM NAMJENOM

Članak 4.

(1) Zahtjev za izdavanje dozvole iz članka 2. stavka 1. i 2. i zahtjeva za izdavanje potvrde iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika podnosi se Ministarstvu na odgovarajućem obrascu zahtjeva i pripadajućom dokumentacijom.

(2) Podnositelj zahtjeva mora navesti točnu oznaku robe s dvojnom namjenom u skladu s Uredbom (EU) Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi režima Unije za kontrolu izvoza, brokeringa, tehničke pomoći, provoza i prijenosa robe s dvojnom namjenom (SL L 206, 11. 6. 2021., str.1.; u daljnjem tekstu: »Uredba (EU) 2021/821«) i delegiranim uredbama Komisije (EU) o izmjeni Uredbe (EU) 2021/821 u pogledu popisa robe s dvojnom namjenom, te je odgovoran za točnost i istinitost podataka.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo, bez naknadnog prepravljanja, te potpisan i ovjeren od strane podnositelja zahtjeva.

(4) Na zahtjev Ministarstva, izvoznik, odnosno broker je dužan dostaviti potvrdu uvoznika o primitku robe s dvojnom namjenom, izdanu od nadležnog tijela države uvoznice.

(5) Podnositelj zahtjeva je dužan na zahtjev Ministarstva priložiti izvornik ili ovjerenu presliku uvozne dozvole ili izvornik uvozne potvrde države u koju se roba izvozi.

(6) U slučaju neuredno podnesenog zahtjeva podnositelj zahtjeva je dužan u roku od 15 dana od dana zaprimljene obavijesti otkloniti nedostatke, odnosno upotpuniti zahtjev.

(7) Ukoliko podnositelj zahtjeva u propisanom roku ne upotpuni zahtjev, odnosno ne otkloni nedostatke o kojima je obavješten, smatrat će se da je odustao od podnesenog zahtjeva.

IV. PROGRAM UNUTARNJE USKLAĐENOSTI

Članak 5.

(1) Program iz članka 3. stavka 3. mora sadržavati sljedeće osnovne elemente:

– predanost visokog rukovodstva postizanju usklađenosti

– organizacijska struktura, odgovornosti i resursi

– osposobljavanje i podizanje razine osviještenosti

– proces i postupci pregleda transakcija

– pregled uspješnosti, revizije, izvješćivanje i korektivne radnje

– vođenje evidencije i dokumentacija

– fizička sigurnost i sigurnost informacija

(2) Prilikom izrade programa, izvoznik može koristiti predloške i upute koje se nalaze na internetskoj stranici Ministarstva.

(3) Verifikaciju programa obavlja Povjerenstvo za nadzor robe s dvojnom namjenom na temelju pisanog zahtjeva podnositelja.

(4) Prema potrebi Ministarstvo može zatražiti i dodatnu dokumentaciju koja dokazuje navode iz zahtjeva.

(5) U slučaju pozitivnog mišljenja Povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka ministar vanjskih i europskih poslova donosi rješenje o uspostavljenom programu u pravnoj osobi.

(6) Rješenje iz stavka 3. ovoga članka se izdaje za razdoblje od tri godine i na zahtjev podnositelja može se produljiti na sljedeće tri godine.

V. OBRASCI IZVJEŠĆA O IZVOZU ROBE S DVOJNOM NAMJENOM

Članak 6.

(1) Izvješće o izvozu robe s dvojnom namjenom podnosi se na obrascu iz Priloga IV. ovoga Pravilnika.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se na adresu elektroničke pošte [email protected] zajedno s izdanom izvoznom dozvolom, ispunjenim i ovjerenim carinskim listom koji je sastavni dio izdane dozvole, jedinstvenom carinskom deklaracijom (JCD) i računom, u PFD formatu u roku od 15 dana od dana izvršenog izvoza, odnosno pružene usluge.

(3) Izvješće o izvozu robe s dvojnom namjenom temeljem opće izvozne dozvole Unije (EU GEA) podnosi se na obrascu iz Priloga V. ovoga Pravilnika.

(4) Izvješće iz stavka 3. ovoga članka dostavlja se u skladu s člankom 11. stavkom 10. Zakona.

VI. OBVEZE IZVOZNIKA, BROKERA I PRUŽATELJA USLUGA

Članak 7.

(1) Izvoznik, odnosno broker ima obvezu da:

– navedena izvezena roba odgovara opisu navedenom u izvoznoj dozvoli

– količina i vrijednost izvezene robe odgovara količini i vrijednosti navedenoj u izvoznoj dozvoli

– izvoz bude izvršen tijekom roka važenja izvozne dozvole

– transport izvezene robe bude obavljen do odredišta koje odgovara onome koje je navedeno u izvoznoj dozvoli

– budu ispunjeni posebni uvjeti navedeni u izvoznoj dozvoli.

(2) Pružatelj usluge tehničke pomoći ima obvezu da:

– pružena usluga odgovara opisu usluge navedene u dozvoli

– poštuje rokove i uvjete pod kojima je dozvola za pružanje tehničke pomoći izdana.

VII. OBRASCI ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE MEĐUNARODNE UVOZNE POTVRDE, POTVRDE O KRAJNJEM KORIŠTENJU I POTVRDE O PRIMITKU ROBE S DVOJNOM NAMJENOM I OBVEZE UVOZNIKA

Članak 8.

(1) Zahtjev za izdavanje međunarodne uvozne potvrde (ICC – International Import Certificate) i potvrde o krajnjem korištenju (EUC – End-Use Certificate) robe s dvojnom namjenom podnosi se Ministarstvu na obrascu iz Priloga VI. ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se sljedeća dokumentacija:

1. broj suglasnosti ili dozvole nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti, ako je zakonom propisana

2. preslika dokumenata koji navode tehničke karakteristike robe (u slučaju kemikalija strukturnu formulu i CAS broj)

3. izvornik ili ovjerena preslika ugovora s pravnom osobom od koje se roba uvozi, odnosno predračun ili narudžba

(3) Zahtjev za izdavanje potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom (DVC – Delivery Verification Cerificate) podnosi se na obrascu iz Priloga VII. ovoga Pravilnika.

(4) Uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka podnosi se sljedeća dokumentacija:

– izvornik ili ovjerena preslika ugovora s pravnom osobom od koje je roba uvezena, odnosno račun

– izjava krajnjeg korisnika koja sadrži mjesto i namjenu krajnjeg korištenja robe

– preslika jedinstvene carinske deklaracije (JCD ukoliko je primjenjivo) i prijevozne dokumentacije prema kojoj je roba uvezena, odnosno unesena na području Republike Hrvatske

(5) Podnositelj zahtjeva, na traženje Ministarstva dostavit će dodatne podatke i isprave kojim dokazuje svoje navode u zahtjevu iz stavka 1. i 3. ovoga članka.

(6) Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje potvrde iz stavka 1. i 3. ovoga članka sva dokumentacija mora biti prevedena na hrvatski jezik i ovjerena kod ovlaštenog sudskog tumača.

(7) Ministarstvo izdaje međunarodnu uvoznu potvrdu, potvrdu o krajnjem korištenju i potvrdu o primitku robe s dvojnom namjenom na rok od šest mjeseci.

(8) U slučaju gubitka potvrde iz stavka 6. ovoga članka uvoznik je dužan o tome bez odgađanja obavijestiti Ministarstvo koje će donijeti rješenje o ukidanju potvrde s datumom podnesene obavijesti.

(9) Uvoznik ima obvezu da:

– navedena uvezena roba odgovara opisu navedenom u potvrdi

– količina i vrijednost uvezene robe odgovara količini i vrijednosti navedenoj u potvrdi

– uvoz bude izvršen tijekom roka važenja potvrde

– transport uvezene robe obavi do odredišta koje odgovara onome koje je navedeno u potvrdi

– isporučena roba se nalazi na adresi navedenoj u potvrdi

– budu ispunjeni posebni uvjeti navedeni u potvrdi.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima zahtjeva dozvola za robu s dvojnom namjenom (»Narodne novine«, br. 11/2022.) i Pravilnik o obrascima zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju i potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom (»Narodne novine«, br. 44/14., 20/17. i 11/22.).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 331-01/23-02/59

Urbroj: 521-VIII-02-03-23-5

Zagreb, 7. studenoga 2023.

Ministar dr. sc. Gordan Grlić Radman, v. r.

PRILOG I.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVOZNE DOZVOLE I DOZVOLE ZA PRIJENOS ROBE S DVOJNOM NAMJENOM

Zahtjev se podnosi na temelju članka 4. Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom

PRILOG UZ ZAHTJEV

PRILOG II.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE BROKERSKIH USLUGA/TEHNIČKE POMOĆI ZA ROBU S DVOJNOM NAMJENOM

Zahtjev se podnosi na temelju članka 4. Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom

PRILOG III.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O KORIŠTENJU OPĆE IZVOZNE DOZVOLE UNIJE

Zahtjev se podnosi na temelju članka 11. stavka 6. Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom

PRILOG IV.

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM POSLU

 

 

individualna izvozna dozvola i dozvola za prijenos

 

za pružanje brokerskih usluga

 

za pružanje tehničke pomoći

 

globalna dozvola

 

 

Sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom

 

Br. dozvole

Oznaka robe s dvojnom namjenom iz Priloga I. Uredbe (EU) 2021/821

Opis robe s dvojnom namjenom/opis tehničke pomoći

Količina robe i jedinica mjere prema dozvoli

Izvezena količina robe i jedinica mjere*

Vrijednost izvezene robe s dvojnom namjenom/

tehničke pomoći u eurima

Država

odredišta

Datum izvoza/

izvršenja tehničke pomoći/brokeringa

Br. JCD*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ispunjava nositelj izvozne dozvole. Vrijednost se upisuje ukoliko se radi o materijalnom prijenosu robe s dvojnom namjenom

 

________________________

 

(Mjesto i datum)

 

____________________________________

 

(Ime i prezime te potpis odgovorne osobe)

 

 

PRILOG V.

IZVJEŠĆE O IZVOZU ROBE S DVOJNOM NAMJENOM TEMELJEM OPĆE IZVOZNE DOZVOLE UNIJE (EU GEA)

Sukladno članku 11. stavku 10. Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom

 

Br. opće izvozne dozvole Unije EU00__

Datum izvoza

Oznaka robe s dvojnom namjenom iz Priloga I. Uredbe (EU) 2021/821

Opis robe s dvojnom namjenom

Količina robe i jedinica mjere

Izvezena količina robe i jedinica mjere*

Vrijednost izvezene robe s dvojnom namjenom u eurima

Primatelj

Država

odredišta

Br. JCD*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izjavljujem da sam koristeći opću izvoznu dozvolu Unije br. EU00_ udovoljio uvjetima i zahtjevima za primjenu odobrenja iz Priloga II. Uredbe (EU) 2021/821.

 

 

* ispunjava korisnik opće izvozne dozvole. Količina se upisuje ukoliko se radi o materijalnom prijenosu robe s dvojnom namjenom

 

_______________

 

 

________________________________

(Mjesto i datum)

 

 

(Ime i prezime te potpis odgovorne osobe)

 

PRILOG VI.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE MEĐUNARODNE UVOZNE POTVRDE ZA ROBU S DVOJNOM NAMJENOM

Zahtjev se podnosi na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom

 

1. Uvoznik (Naziv i adresa, OIB)

2. Kontakt osoba – ime i prezime, telefon, email

3. Datum predviđenog uvoza

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7 – 8

10000 Zagreb

4. Krajnji korisnik (Naziv i adresa, OIB)

5. Izvoznik

(Naziv i adresa, identifikacijski broj)

Oznaka države

 

 

 

6. Opis robe

7. Tarifna oznaka (CAS broj)

8. Oznaka robe s dvojnom namjenom

9. Količina robe

10. Valuta i vrijednost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Krajnja namjena

Podnosimo zahtjev za međunarodnu uvoznu potvrdu i potvrđujemo da ćemo gore navedenu robu uvesti na teritorij Republike Hrvatske.

Izvoz ove robe na drugu destinaciju neće biti izvršen osim uz posebno odobrenje Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Ja, ispod potpisana odgovorna osoba podnosim zahtjev za izdavanje međunarodne uvozne potvrde za uvoz robe s dvojnom namjenom i ujedno potvrđujem da su svi podaci u ovom zahtjevu i prilozima istiniti.

________________

 

 

(Mjesto i datum)

___________________________

 

 

 

 

 

(Ime i prezime i potpis odgovorne osobe)

 

 

PRILOG VII.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O PRIMITKU ROBE S DVOJNOM NAMJENOM

Zahtjev se podnosi na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom

 

1. Uvoznik (Naziv i adresa, OIB)

 

2. Kontakt osoba – ime i prezime, telefon, email

3. Izvoznik (Naziv i adresa, identifikacijski broj)

Oznaka države

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7 – 8,

10000 Zagreb

4. Krajnji korisnik (ako se razlikuje od uvoznika) (Naziv i adresa, OIB)

5. Mjesto/adresa, gdje se nalazi roba s dvojnom namjenom

6. Opis robe

7. Tarifna oznaka (CAS broj)

8. Oznaka robe s dvojnom namjenom

9. Količina robe

10. Valuta i vrijednost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Prethodno izdana međunarodna uvozna potvrda za dostavu robe s dvojnom namjenom (zaokružiti): DA / NE

Ja, gore navedeni uvoznik, potvrđujem da je roba isporučena dana ____________ na navedeno mjesto, gdje je i trenutno, te molim izdavanje potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom.

Ja, ispod potpisana odgovorna osoba potvrđujem da su svi podaci u ovom zahtjevu i prilozima istiniti.

Kao dokaz da je roba isporučena prilažem JCD, br: _________________ ili drugi knjigovodstveni dokument ____________________.

 

 

 

_____________

(Mjesto i datum)

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić