Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 32/2024 (15.3.2024.), Obvezatne upute broj Z I – obrasci za pripremu i provedbu izbora - imenovanje stalnog sastava izbornih povjerenstava

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

498

Na osnovi članka 56. točke 3. i točke 5. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 66/15 – pročišćeni tekst, 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 15. ožujka 2024. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ Z I

OBRASCI ZA PRIPREMU I PROVEDBU IZBORA IMENOVANJE STALNOG SASTAVA IZBORNIH POVJERENSTAVA

1. Imenovanje stalnog sastava izbornih povjerenstava za provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor provodit će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznaku OZ.

3. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa su:

– OZ-1 – Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/zamjenika predsjednika/člana/zamjenika člana stalnog sastava izbornog povjerenstva za provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor

– OZ-2 – Rješenje o imenovanju stalnog sastava općinskog/gradskog izbornog povjerenstva općine/grada.

4. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.

5. Obrasci za pripremu i provedbu izbora oznaka OZ-1 i OZ-2 objavit će se na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se u »Narodnim novinama«.

7. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem rodu su navedeni.

Klasa: 012-01/24-01/40

Urbroj: 507-03/05-24-1

Zagreb, 15. ožujka 2024.

Predsjednik mr. sc. Radovan Dobronić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić