Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 153/2023 (20.12.2023.), Odluka o zamjeni gotovog novca kune

Hrvatska narodna banka

2247

Na temelju članka 38. stavka 2. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/2022. i 88/2022.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O ZAMJENI GOTOVOG NOVCA KUNE

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Odluke

Članak 1.

Ovom se Odlukom pobliže uređuje postupanje Hrvatske narodne banke s gotovim novcem kune, i to:

1) postupci i metode zamjene gotovog novca kune za gotov novac eura

2) postupanje s uzorcima gotovog novca kune

3) postupanje s gotovim novcem kune za koji se sumnja da je krivotvoren.

Pojmovi

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:

1) autentični gotov novac kune jest novčanica ili kovanica kune za koju provjerom autentičnosti nije utvrđeno da ju je potrebno izdvojiti kao sumnjivu, odnosno za koju je tehničkom analizom utvrđeno da nije krivotvorena

2) donositelj jest svaka fizička ili pravna osoba koja želi zamijeniti gotov novac kune za gotov novac eura

3) fiksni tečaj konverzije jest neopozivo fiksiran tečaj konverzije između eura i kune koji ima pet decimala, utvrđen Uredbom Vijeća (EU) 2022/1208 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Hrvatsku (1 euro = 7,53450 kuna)

4) gotov novac jest novčanica i kovanica

5) gotov novac kune jest novčanica i kovanica kune kojima je, odlukama Hrvatske narodne banke ili na temelju Zakona, istekao status zakonskog sredstva plaćanja

6) kazneno djelo vezano uz gotov novac jest kazneno djelo protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva iz Glave 9. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/2011., 144/2012., 56/2015., 61/2015., 101/2017., 118/2018., 126/2019., 84/2021., 114/2022.; u nastavku teksta: Kazneni zakon), kazneno djelo protiv zdravlja ljudi iz Glave 19. Kaznenog zakona, kazneno djelo protiv imovine iz Glave 23. Kaznenog zakona, kazneno djelo protiv gospodarstva iz Glave 24. Kaznenog zakona, kazneno djelo krivotovorenja iz Glave 26. Kaznenog zakona i kazneno djelo protiv službene dužnosti iz Glave 28. Kaznenog zakona, kao i svako ponašanje koje je Zakonom o sprječavanju pranja novca i finaciranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/2017. i 39/2019.) propisano da se smatra pranjem novca, financiranjem terorizma ili terorističkim kaznenim djelom

7) krivotvoreni gotov novac kune jest predmet nalik novčanici ili kovanici kune, u odnosu na koji je tehničkom analizom utvrđeno da djelomično ili u potpunosti ima izgled novčanice ili kovanice kune te koji je djelomično ili u potpunosti neovlašteno izrađen ili izmijenjen

8) provjera autentičnosti jest postupak provjere gotovog novca kune u svrhu izdvajanja sumnjivog primjerka novčanice i kovanice

9) sumnjivi gotov novac jesu novčanice i kovanice kune čija autentičnost ne može biti jasno utvrđena ili za koji ima dovoljno razloga za sumnju da je krivotvoren

10) uzorak novčanice jest autentična novčanica kune koja je pri izradi označena tekstom crvene boje »UZORAK« na naličju, tekstom crvene boje »SPECIMEN« na licu novčanice i jedinstvenim serijskim brojem uzorka novčanice crvenom bojom te nije bila zakonsko sredstvo plaćanja i

11) Zakon jest Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/2022. i 88/2022.).

II. ZAMJENA GOTOVOG NOVCA KUNE

Rokovi za zamjenu gotovog novca kune za gotov novac eura

Članak 3.

(1) Hrvatska naroda banka od 1. siječnja 2024. bez naknade zamjenjuje gotov novac kune za gotov novac eura, i to:

a) novčanice kune, bez vremenskog ograničenja i

b) kovanice kune, do 31. prosinca 2025.

(2) Hrvatska narodna banka zamjenu iz stavka 1. ovog članka provodi uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona.

Uvjeti zamjene gotovog novca kune za gotov novac eura

Članak 4.

(1) Hrvatska narodna banka pri zamjeni gotovog novca kune s više od 50 % površine cijele autentične novčanice i bez znakova oštećenja ili obojenja te cijele kovanice kune koja je prepoznatljiva s lica ili naličja:

a) obavlja provjeru autentičnosti gotovog novca kune na uređajima za provjeru autentičnosti ili ručno od strane osposobljenog zaposlenika uz primjenu opreme za provjeru autentičnosti

b) pri svakoj zamjeni u vrijednosti od 15.000,00 do 75.000,00 kuna, bez obzira na to je li riječ o jednokratnoj zamjeni ili više zamjena koje ukupno dosežu vrijednost od 15.000,00 do 75.000,00 kuna – utvrđuje i provjerava: za fizičku osobu podatke iz stavka 2. točaka od a) do d) te h) i i); za pravnu osobu podatke iz stavka 2. točaka od a) do c); za zakonskog zastupnika ili punomoćnika podatke iz stavka 2. točaka od a) do d), h), i) i k) ovog članka

c) pri svakoj zamjeni u vrijednosti od 75.000,00 kuna ili većoj, bez obzira na to je li riječ o jednokratnoj zamjeni ili više zamjena koje ukupno dosežu vrijednost od 75.000,00 kuna ili veću – utvrđuje i provjerava: za fizičku osobu podatke iz stavka 2. točaka od a) do j); za pravnu osobu podatke iz stavka 2. točaka od a) do c), g) i j); za zakonskog zastupnika ili punomoćnika podatke iz stavka 2. točaka a) do d), h), i) i k) ovog članka

d) pri svakoj zamjeni nevisno o iznosu koji donositelj želi zamjeniti, kada postoje indikatori za zamjenu gotovog novca koji upućuju na sumnju da je počinjeno kazneno djelo vezano uz gotov novac utvrđuje i provjerava podatke iz alineje c) ovog stavka.

(2) Hrvatska narodna banka pri zamjeni gotovog novca kune iz stavka 1. ovog članka za gotov novac eura prikuplja sljedeće podatke donositelja, uključivo njegova zakonskog zastupnika ili punomoćnika:

a) ime i prezime / naziv pravne osobe (iz sudskoga ili drugoga nadležnog registra)

b) osobni identifikacijski broj (OIB), odnosno za osobe koje nemaju osobni identifikacijski broj mjesto, dan, mjesec i godina rođenja

c) prebivalište, odnosno sjedište pravne osobe (država, grad, ulica i broj)

d) naziv i broj identifikacijske isprave, država izdavatelja

e) dan, mjesec i godina rođenja

f) državljanstvo

g) informacije o djelatnosti ili zanimanju

h) broj telefona

i) adresa elektroničke pošte (ako postoji)

j) izvor gotovog novca koji se donosi na zamjenu

k) dokaz o ovlaštenju za zastupanje/punomoć, ako donositelj podnosi gotov novac na zamjenu putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika.

(3) Kada Hrvatska narodna banka prikuplja podatak iz stavka 2. točke j) ovog članka, donositelj je dužan dostaviti svu dokumentaciju, raspoloživu ovisno o izvoru, a kojom potvrđuje da su njegovi navodi o izvoru gotovog novca koji se donosi na zamjenu istiniti.

(4) Hrvatska narodna banka podatke iz stavka 2. ovog članka utvrđuje uvidom u važeću službenu identifikacijsku ispravu (osobna iskaznica ili putovnica), neposredno od donositelja te iz drugih važećih javnih isprava, dokumenata i registara.

(5) Kada Hrvatska narodna banka podatke iz stavka 2. ovog članka ne može utvrditi neposrednim uvidom, donositelj je dužan dostaviti presliku važeće službene identifikacijske isprave i dokaz o ovlaštenju za zastupanje u izvorniku.

(6) Hrvatska narodna banka posebnom odlukom utvrđuje popis indikatora za zamjenu gotovog novca iz stavka 1. točke d) ovog članka.

(7) Odluka o popisu indikatora iz stavka 6. ovog članka jest poslovna tajna.

(8) Hrvatska narodna banka zamjenjuje gotov novac kune iz stavka 1. ovog članka za gotov novac eura ako je provjerom autentičnosti ili tehničkom analizom utvrđeno da je gotov novac autentičan, ako je donositelj dostavio potpune podatke i učinio vjerojatnim navode o izvoru sredstava, a sve u skladu s opsegom podataka utvrđenim u stavcima 1. i 2. ovog članka.

Posebni uvjeti zamjene gotovog novca kune za gotov novac eura

Članak 5.

(1) Ako se na zamjenu predoči gotov novac kune koji je:

a) novčanica kune s 50 % ili manje od 50 % površine cijele novčanice

b) obojena novčanica kune

c) kovanica kune koja nije cijela ili je neprepoznatljiva s lica ili naličja

d) onečišćena novčanica ili kovanica kune za koju se sumnja da zbog onečišćenja stvara rizik za zdravlje i sigurnost.

(2) Hrvatska narodna banka postupa u skladu s člankom 4. ove Odluke i ovim člankom, uz izuzetak da se za gotov novac iz ovog stavka iznosa manjeg od 15.000,00 kuna utvrđuju i provjeravaju podaci iz članka 4. stavka 1. točke b).

(3) Donositelj je pri zamjeni gotovog novca kune iz stavka 1. ovog članka za gotov novac eura dužan Hrvatskoj narodnoj banci dodatno dostaviti:

a) podatke o načinu oštećenja gotovog novca kune

b) ako je na zamjenu predočeno 50 % ili manje od 50 % površine cijele autentične novčanice:

i. pisanu potvrdu nadležne institucije, primjerice Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (u nastavku teksta: MUP RH), kojom se dokazuje postojanje događaja više sile zbog kojeg je došlo do uništenja dijelova novčanice kune koji nedostaju ili

ii. podatke koji potkrjepljuju navode donositelja o načinu oštećenja novačnice

c) potvrdu o zdravstvenoj i sigurnosnoj procjeni od strane nadležnih tijela o vrsti onečišćenja, ako je na zamjenu predočen onečišćen gotov novac kune

d) ako je na zamjenu predočena novčanica obojena elektrokemijskom zaštitom:

i. pisanu potvrda MUP-a RH o događaju koji je izazvao oštećenje te sigurnosno-tehnički list boje iz sustava elektrokemijske zaštite spremnika kojom je novčanica kune obojena ili

ii. zapisnik, izjavu ili drugu dokumentaciju kojom se može dokazati da je do oštećenja došlo zbog tehničke neispravnosti sigurnosnog spremnika ili nepravilnog rukovanja sigurnosnim spremnikom te sigurnosno-tehnički list boje iz sustava elektrokemijske zaštite spremnika kojom je novčanica kune obojena.

(4) Donositelj je dužan novčanice kune obojene elektrokemijskom zaštitom na zamjenu podnijeti osušene i zapakirane u plastičnoj sigurnosnoj vreći s vidljivo istaknutom naznakom da je riječ o novčanici obojenoj elektrokemijskom zaštitom.

(5) Hrvatska narodna banka zamjenjuje gotov novac kune iz stavka 1. ovog članka ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) provjerom autentičnosti ili tehničkom analizom utvrđeno je da je gotov novac iz stavka 1. ovog članka autentičan

b) donositelj je dostavio potpune podatke i učinio vjerojatnim navode o izvoru sredstava, a sve u skladu s opsegom podataka utvrđenim člankom 4. stavcima 1. i 2. ove Odluke te ovim člankom i

c) ako je riječ o novčanicama kune obojenima elektrokemijskom zaštitom, donositelj je iste podnio na zamjenu u skladu sa stavkom 3. ovog članka.

Način, mjesto i rokovi zamjene gotovog novca kune za gotov novac euro

Članak 6.

(1) Donositelj gotov novac kune predaje na zamjenu Hrvatskoj narodnoj banci neposredno, u službenim prostorijama, a iznos do 15.000,00 kuna može dostaviti na zamjenu i putem poštanskih usluga.

(2) Donositelj koji dostavlja gotov novac na zamjenu putem poštanske usluge dužan je Hrvatskoj narodnoj banci istodobno s gotovim novcem koji se predaje na zamjenu dostaviti:

a) ime i prezime / naziv pravne osobe, prebivalište (grad, ulica i broj), broj telefona i adresu elektroničke pošte donositelja i

b) informaciju o željenom načinu preuzimanja gotovog novca eura (preuzimanje u službenim prostorijama na blagajni Hrvatske narodne banke ili dostavom putem poštanske usluge na adresu donositelja).

(3) Donositelj koji dostavlja gotov novac iz članka 5. stavka 1. ove Odluke na zamjenu putem poštanske usluge dužan je Hrvatskoj narodnoj banci istodobno s gotovim novcem koji se predaje na zamjenu dostaviti podatke iz stavka 2. ovog članka te podatke iz članka 5. ove Odluke putem Zahtjeva za zamjenu gotovog novca kune s pripadajućim prilozima.

(4) Obrazac zahtjeva za zamjenu iz stavka 3. ovog članka Hrvatska narodna banka objavljuje na svojim internetskim stranicama.

(5) Donositelj koji dostavlja novčanice kune obojene elektrokemijskom zaštitom na zamjenu putem poštanske usluge dužan je dostaviti novčanice na način propisan u članku 5. stavku 3. ove Odluke.

(6) Hrvatska narodna banka utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za zamjenu najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana kad joj je gotov novac kune predan na zamjenu na način i u skladu sa svim uvjetima propisanima ovom Odlukom.

(7) O zaprimljenom i zadržanom gotovom novcu kune iz stavka 6. ovog članka Hrvatska narodna banka donositelju izdaje potvrdu.

(8) Hrvatska narodna banka neće zamijeniti zaprimljeni gotov novac kune u iznosu jednakom ili većem od 15.000,00 kuna koji je dostavljen putem poštanske usluge, već će ga zadržati do osobnog dolaska donositelja u Hrvatsku narodnu banku, o čemu će obavijestiti donositelja.

(9) Ako donositelj namjerava predati neposredno na zamjenu gotov novac kune u iznosu od 40.000,00 kuna i većem, ili u broju kovanica koji je veći od 1.000 (tisuću) komada, dužan je prethodno najaviti dolazak i iznos gotovog novca kune, odnosno broj kovanica gotovog novca kune koji namjerava zamijeniti na adresu elektroničke pošte: [email protected].

Potvrda o zamjeni gotovog novca kune za gotov novac eura

Članak 7.

(1) Hrvatska narodna banka donositelju će izdati potvrdu o zamjeni gotovog novca kune za gotov novac eura.

(2) Potvrda iz stavka 1. ovog članka sadržava najmanje sljedeće elemente:

1) iznos zamijenjenoga gotovog novca kune

2) fiksni tečaj konverzije kune u euro

3) protuvrijednost u eurima

4) jedinstveni broj potvrde i

5) datum i vrijeme izdavanja (sat i minuta)

6) ovjera Hrvatske narodne banke

7) napomena da potvrda o zamjeni nije dokaz o izvoru sredstava.

III. POSTUPANJE HRVATSKE NARODNE BANKE SA SUMNJIVIM I KRIVOTVORENIM GOTOVIM NOVCEM TE GOTOVIM NOVCEM KUNE ZA KOJI SE SUMNJA DA JE POVEZAN S KAZNENIM DJELOM

Postupanje sa sumnjivim i krivotvorenim gotovim novcem kune

Članak 8.

(1) Hrvatska narodna banka zadržava sumnjivi gotov novac koji zaprimi ili koji izdvoji pri provjeri autentičnosti pri izvršavanju poslova zamjene gotovog novca kune u gotov novac eura u svrhu provedbe tehničke analize.

(2) Ako Hrvatska narodna banka tehničkom analizom utvrdi da je sumnjiv gotov novac kune krivotvoreni gotov novac, zadržat će krivotvoreni gotov novac, a donositelja i tijela nadležna za istraživanje kaznenih djela i kazneni progon obavijestit će o rezultatima tehničke analize.

(3) Hrvatska narodna banka zadržava i pohranjuje krivotvoreni gotov novac do donošenja odluke nadležnog suda ili nadležnoga državnog odvjetništva o daljnjem postupanju s krivotvorenim gotovim novcem kune.

IV. POSTUPANJE HRVATSKE NARODNE BANKE S UZORCIMA NOVČANICA KUNE

Zamjena i posudba uzoraka novčanica kune

Članak 9.

(1) Uzorak novčanice kune ne može biti predmetom zamjene za gotov novac eura.

(2) Hrvatska narodna banka može uzorak novčanica kune posuditi na privremenu upotrebu u edukacijske svrhe, radi organiziranja izložbi i sličnih manifestacija ili u drugu svrhu koju Hrvatska narodna banka ocijeni opravdanom, pri čemu će Hrvatska narodna banka s posudovnikom sklopiti ugovor o posudbi.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja odluka

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zamjeni gotovog novca kune u povlačenju (»Narodne novine«, br. 133/2022., 76/2023.), osim članaka od 9. do 15., koji ostaju na snazi do 31. siječnja 2024.

Stupanje na snagu

Članak 11.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024.

O. br.: 389-091/12-23/BV

Zagreb, 12. prosinca 2023.

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić