Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 8/2024 (19.1.2024.), Pravilnik o načinu izbora doktora primarne zdravstvene zaštite

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

155

Na osnovi članka 126. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23.) i članka 26. točke 7. Statuta Hrvatskog zavoda za ­zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10, 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 91. izvanrednoj sjednici održanoj 16. siječnja 2024. godine donijelo je

PRAVILNIK

O NAČINU IZBORA DOKTORA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

DIO I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se postupak slobodnog izbora doktora medicine i doktora dentalne medicine primarne zdravstvene zaštite osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod).

(2) Pod slobodnim izborom doktora iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se izbor odnosno promjena doktora medicine i doktora dentalne medicine primarne zdravstvene zaštite na način propisan ovim Pravilnikom.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Prilikom izbora odnosno promjene doktora primarne zdravstvene zaštite osigurana osoba se može opredijeliti samo za jednog doktora:

– obiteljske (opće) medicine

– zdravstvene zaštite predškolske djece

– zdravstvene zaštite žena

– dentalne zdravstvene zaštite.

(2) Doktora primarne zdravstvene zaštite iz stavka 1. podstavaka 1. i 4. ovoga članka mogu birati osigurane osobe svih dobnih skupina.

(3) Doktora primarne zdravstvene zaštite iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka mogu birati osigurane osobe djeca od 0 do sedam godina.

(4) Doktora primarne zdravstvene zaštite iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka, u pravilu, mogu birati osigurane osobe ženskog spola starije od 12 godina.

(5) Osigurane osobe ne mogu istovremeno biti opredijeljene i za doktora obiteljske (opće) medicine i za doktora zdravstvene zaštite predškolske djece.

(6) Za maloljetnu osiguranu osobu ili osiguranu osobu pod skrbništvom izbor doktora iz stavka 1. ovoga članka obavlja roditelj odnosno druga osoba koje na temelju odluke nadležnog tijela ostvaruju roditeljsku skrb, posvojitelj djeteta, udomitelj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na svakodnevnu skrb odnosno skrbnik (u daljnjem tekstu: zakonski zastupnik/skrbnik).

Članak 3.

Doktor iz članka 1. stavka 1. ovoga članka ne može izabrati sam sebe za izabranog doktora već je obvezan izabrati drugog doktora kao svog izabranog doktora u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) Osigurana osoba doktora primarne zdravstvene zaštite iz članka 2. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: izabrani doktor) bira za razdoblje od najmanje godinu dana, u pravilu, prema mjestu svoga prebivališta, stalnog boravka, dugotrajnog boravišta, boravišta odnosno privremenog boravka (u daljnjem tekstu: prebivalište) u najbližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili ordinaciji ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse.

(2) Nakon proteka razdoblja od godine dana, od posljednjeg provedenog postupka izbora, osigurana osoba ima pravo promijeniti prethodno izabranog doktora.

Članak 5.

(1) Osigurana osoba prilikom izbora odnosno promjene izabranog doktora može birati isključivo doktore koji sa Zavodom imaju sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja.

(2) Izbor odnosno promjenu izabranog doktora osigurana osoba može ostvariti, u pravilu, pri doktoru koji u skrbi ima manji broj od maksimalnog broja opredijeljenih osiguranih osoba utvrđen općim aktom Zavoda kojim se uređuje ugovaranje zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, osim u slučaju izbora doktora medicine primarne zdravstvene zaštite za novorođeno dijete.

DIO II. IZBOR ILI PROMJENA IZABRANOG DOKTORA

Članak 6.

(1) Osigurana osoba koja nema izabranog doktora i osigurana osoba kod koje je protekao rok od godine dana od posljednjeg provedenog postupka izbora može izabrati odnosno promijeniti izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite.

(2) Osigurana osoba iz stavka 1. ovoga članka izbor odnosno promjenu izabranog doktora iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika može provesti:

– u ordinaciji doktora kojeg želi izabrati

– putem usluga HZZO-a za e-građane (u daljnjem tekstu: ­e-Građani)

– u prostorijama Zavoda.

(3) Izbor odnosno promjena izabranog doktora iz stavka 1. ovoga članka provodi se putem tiskanice »Izjava o izboru/promjeni izabranog doktora« (u daljnjem tekstu: Izjava) odnosno putem elektroničkog obrasca te tiskanice (u daljnjem tekstu: e-Izjava).

(4) Tiskanica Izjave iz stavka 3. ovoga članka tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(5) e-Izjava o izboru/promjeni izabranog doktora u tehničko-programskom obrascu zapisivanja sadržaja u elektroničkom obliku mora sadržavati sve podatke kao i Izjava iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 7.

(1) Osigurana osoba izbor odnosno promjenu izabranog doktora iz članka 6. stavka 2. podstavka 1. ovoga Pravilnika provodi na način da doktor e-Izjavu dostavlja na obradu u elektronički sustav Zavoda.

(2) Jedan primjerak potpisane tiskanice Izjave pohranjuje se u ordinaciji novoizabranog doktora, a jedan se primjerak uručuje osiguranoj osobi.

Članak 8.

Osigurana osoba izbor odnosno promjenu izabranog doktora iz članka 6. stavka 2. podstavka 2. ovoga Pravilnika provodi preko sustava e-Građani popunjavanjem e-Izjave.

Članak 9.

(1) Osigurana osoba izbor odnosno promjenu izabranog doktora iz članka 6. stavka 2. podstavka 3. ovoga Pravilnika provodi na način da osigurana osoba područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda donosi tiskanicu Izjave iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika, popunjenu, potpisanu te ovjerenu i potpisanu od strane novoizabranog doktora, koju ovlašteni radnik Zavoda unosi u elektronički poslovni sustav Zavoda.

(2) Jedan primjerak potpisane tiskanice Izjave iz stavka 1. ovoga članka ovlašteni radnik Zavoda uručuje osiguranoj osobi, a drugi primjerak pohranjuje u Zavodu.

Članak 10.

U slučaju nemogućnosti provođenja izbora doktora u skladu s člancima 7. i 8. ovoga Pravilnika izbor doktora provodi se putem tiskanice Izjave na način propisan člankom 9. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

(1) Nakon provedene obrade zahtjeva iz članaka 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika Zavod o prihvaćanju zahtjeva obavještava osiguranu osobu, novoizabranog doktora i prethodno izabranog doktora.

(2) Osigurana osoba iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje zdravstvenu zaštitu kod novoizabranog doktora od datuma navedenog u obavijesti iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novoizabrani doktor pristupa medicinskim podacima o opredijeljenoj osiguranoj osobi preko središnjeg elektroničkog zdravstvenog zapisa (e-Karton).

(4) U slučaju potrebe za dodatnom medicinskom dokumentacijom prethodno izabrani doktor obvezan je na zahtjev novoizabranog doktora dostaviti medicinsku dokumentaciju kojom raspolaže u roku od tri dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(5) U slučaju odbijanja zahtjeva iz članaka 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika Zavod o tome obavještava osiguranu osobu navodeći razloge nemogućnosti prihvaćanja zahtjeva te doktora kojeg je osigurana osoba željela izabrati ako je isti potvrdio odnosno odbio izbor osigurane osobe.

Članak 12.

(1) Iznimno od članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika osigurana osoba ima pravo izvršiti promjenu izabranog doktora i unutar utvrđenog roka od godine dana u sljedećim slučajevima:

1. osigurana osoba promijeni mjesto prebivališta

2. osigurana osoba je evidentirana kod izabranog doktora kao njegova opredijeljena osigurana osoba bez svoga znanja

3. osigurana osoba namjerava izbivati iz mjesta prebivališta duže od tri mjeseca

4. izabrani doktor prestaje s radom u svojstvu ugovornog doktora Zavoda

5. izabrani doktor ima u skrbi veći broj osiguranih osoba od maksimalno mogućeg broja propisanog općim aktom Zavoda kojim se uređuje ugovaranje zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja po pojedinom timu primarne zdravstvene zaštite

6. između osigurane osobe i izabranog doktora postoji poremećaj međusobnih odnosa koji onemogućuju daljnje korištenje zdravstvene zaštite kod tog izabranog doktora.

(2) Promjena izabranog doktora u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka provodi se na način utvrđen člancima 6., 7., 8., 9. i 11. ovoga Pravilnika.

(3) Osnovanost razloga za promjenu izabranog doktora u slučajevima iz stavka 1. točke 6. ovoga članka razmatra posebno povjerenstvo koje imenuje voditelj područne ustrojstvene jedinice Zavoda nadležne prema sjedištu zdravstvene ustanove odnosno ordinacije izabranog doktora.

(4) O utvrđenim relevantnim činjenicama i osnovanosti razloga iz stavka 3. ovoga članka Zavod obavještava osiguranu osobu i izabranog doktora.

(5) Zavod o činjenici prestanka rada izabranog doktora u svojstvu izabranog doktora Zavoda obavještava sve osigurane osobe za njega opredijeljene.

Članak 13.

(1) Izabrani doktor može odbiti izbor osigurane osobe samo u slučaju ako:

1. broj opredijeljenih osiguranih osoba koje ima u skrbi prelazi maksimalan mogući broj utvrđen općim aktom Zavoda kojim se uređuje ugovaranje zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja

2. između izabranog doktora i osigurane osobe postoji poremećaj međusobnih odnosa

3. je osiguranoj osobi izrečena mjera zabrane približavanja izabranom doktoru.

(2) Razlog odbijanja osigurane osobe izabrani doktor obvezno upisuje u za to predviđenu rubriku tiskanice Izjave odnosno e-Izjave.

(3) Izabrani doktor ne smije odbiti izbor osigurane osobe iz razloga koji nisu utvrđeni u stavku 1. ovoga članka.

(4) Ako izabrani doktor u roku od osam dana od dana zaprimanja zahtjeva ne potvrdi izbor osigurane osobe ili zbog neopravdanog razloga odbije izbor Zavod će provesti izbor po službenoj dužnosti.

Članak 14.

(1) Izabrani doktor može zatražiti da se osigurana osoba više ne vodi kao njegova opredijeljena osigurana osoba samo u slučaju ako:

1. između izabranog doktora i osigurane osobe postoji poremećaj međusobnih odnosa

2. je osiguranoj osobi izrečena mjera zabrane približavanja izabranom doktoru.

(2) Osnovanost zahtjeva izabranog doktora u slučajevima iz stavka 1. točke 1. ovoga članka i članka 13. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika razmatra posebno povjerenstvo iz članka 12. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(3) O utvrđenim relevantnim činjenicama i osnovanosti razloga iz stavka 1. ovoga članka Zavod obavještava osiguranu osobu i izabranog doktora.

(4) Prema zahtjevu izabranog doktora iz stavka 1. ovoga članka nadležna područna ustrojstvena jedinica Zavoda, radi osiguranja provođenja primarne zdravstvene zaštite osiguranoj osobi, obvezna joj je po službenoj dužnosti privremeno dodijeliti doktora primarne zdravstvene zaštite kod koje će ostvarivati prava na zdravstvenu zaštitu te joj odrediti rok od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti u kojem će osobno izvršiti izbor drugog doktora primarne zdravstvene zaštite.

(5) Ako osigurana osoba ne izvrši izbor doktora primarne zdravstvene zaštite u roku utvrđenom u stavku 4. ovoga članka smatrat će se da je suglasna sa izborom privremeno određenog doktora primarne zdravstvene zaštite te da ga potvrđuje za svoga izabranog doktora.

DIO III. IZBOR DOKTORA KOJI JE U STATUSU KANDIDATA ZA UGOVORNOG DOKTORA ZAVODA

Članak 15.

(1) Iznimno od članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika osigurana osoba može se opredijeliti na način propisan člancima 7. i 8. ovoga Pravilnika za doktora koji je u statusu kandidata za ugovornog doktora Zavoda (u daljnjem tekstu: potencijalni doktor) i nalazi se na popisu potencijalnih doktora Zavoda.

(2) Popis potencijalnih doktora iz stavka 1. ovoga članka za koje se osigurana osoba može opredijeliti nalazi se na mrežnoj stranici Zavoda i e-Građani i stvara ga Zavod osnovom zahtjeva zdravstvenih radnika privatne prakse odnosno zdravstvenih ustanova na za to propisanoj tiskanici koja se nalazi na mrežnoj stranici Zavoda.

(3) Zavod provodi obradu zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka te o rezultatima obavještava osiguranu osobu i potencijalnog doktora.

(4) Ako Zavod prihvati zahtjev za izbor potencijalnog doktora osiguranu osobu će uvrstiti na popis osiguranih osoba opredijeljenih za tog potencijalnog doktora.

(5) Osigurana osoba iz stavka 4. ovoga članka koja se opredijelila za potencijalnog doktora pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruje kod prethodno izabranog doktora sve dok potencijalni doktor ne ispuni propisane uvjete i postane ugovorni doktor Zavoda.

Članak 16.

(1) Potencijalni doktor iz članka 15. stavka 4. ovoga Pravilnika postaje izabrani doktor osiguranih osoba nakon što u skladu s općim aktom kojim se uređuje ugovaranje zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja postane ugovorni doktor Zavoda

(2) Ako potencijalni doktor iz članka 15. stavka 4. ovoga Pravilnika ne ispuni propisane uvjete u skladu s općim aktom Zavoda kojim se uređuje ugovaranje zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja i ne sklopi ugovor o provođenju zdravstvene zaštite sa Zavodom u roku od tri godine od dana uvrštenja osigurane osobe na popis iz članka 15. stavka 4. ovoga Pravilnika, osigurana osoba se briše iz popisa kao i u slučaju izbora novog potencijalnog doktora.

Članak 17.

U slučaju nemogućnosti provođenja izbora potencijalnog doktora u skladu s člancima 7. i 8. ovoga Pravilnika izbor potencijalnog doktora provodi se putem tiskanice Izjave na način propisan člankom 9. ovoga Pravilnika.

DIO IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Postupci izbora odnosno promjena izabranog doktora pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite (»Narodne novine«, broj 147/14., 41/15 – ispravak i 129/17.).

Članak 19.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite (»Narodne novine«, broj 147/14., 41/15 – ispravak i 129/17.).

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 15., 16. i 17. koji stupaju na snagu 1. travnja 2024. godine.

Klasa: 025-04/24-01/01

Urbroj: 338-01-01-24-01

Zagreb, 16. siječnja 2024.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić