Povezani zakoni

Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora

NN 118/19

na snazi od 10.12.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 27.11.2020. 

zaključno sa NN 129/20

Članak 1.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da uredbama uređuje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora, osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može uređivati samo Hrvatski sabor, u razdoblju:

– od 15. prosinca 2019. do 15. siječnja 2020. i

– od 15. srpnja 2020. do 15. rujna 2020.

Članak 2.

Iznimno od odredbe članka 1. ovoga Zakona, ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da u razdoblju od dana raspuštanja ili isteka mandata Hrvatskoga sabora pa do dana prvog zasjedanja novoizabranog Hrvatskoga sabora uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, osim donošenja ili izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može uređivati samo Hrvatski sabor.

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske podnijet će Hrvatskome saboru izvješće o donošenju uredbe na temelju ovlasti iz ovoga Zakona odmah nakon njezina donošenja, a na svaku sjednicu Hrvatskoga sabora izvješće o uredbama koje je donijela između dviju sjednica Hrvatskoga sabora odnosno na prvo zasjedanje novoizabranog Hrvatskoga sabora izvješće o uredbama koje je donijela od dana podnošenja posljednjeg izvješća.

Članak 4.

Uredbe koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, br. 96/18.) koje vrijede na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi, a najdulje do 30. studenoga 2020.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, br. 96/18.).

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 10. prosinca 2019.

 

 

Copyright © Ante Borić