Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 148/2023 (13.12.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

2098

Na temelju članka 45. stavka 5., a u vezi s člankom 49. stavkom 5. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19), ministar nadležan za rad uz suglasnost ministra zdravstva i prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI RADNIKA OD IZLOŽENOSTI OPASNIM KEMIKALIJAMA NA RADU, GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA IZLOŽENOSTI I BIOLOŠKIM GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA

Članak 1.

U Pravilniku o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (»Narodne novine«, br. 91/18 i 1/21) u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju obveze poslodavca i minimalni zahtjevi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika od rizika pri radu s opasnim kemikalijama, uključujući karcinogene, mutagene i reproduktivno toksične kemikalije, mjere i postupanja za sprječavanje i smanjenje rizika te se propisuju granične vrijednosti izloženosti za opasne tvari koje mogu biti prisutne na mjestima rada kao posljedica bilo koje radne aktivnosti.«.

Članak 2.

U članku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2) Direktiva 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim, mutagenim ili reproduktivno toksičnim tvarima na radu (šesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 158, 30. 4. 2004.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2022/431 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2022. o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (SL L 88, 16. 3. 2022.)«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

»5) razred opasnosti, kategorija opasnosti, oznaka upozorenja su pojmovi utvrđeni člankom 2. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (SL L 353, 31. 12. 2008.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1272/2008. U tablici iz Priloga VII. ovoga Pravilnika prikazani su svi razredi i kategorije opasnosti, uz pripadajuće piktograme opasnosti i oznake upozorenja (H oznake) za kemikalije koje ispunjavaju kriterije za fizikalne opasnosti i opasnosti za zdravlje.«

U članku 3. stavku 1. iza točke 11. dodaju se nove točke 12., 13. i 14. koje glase:

»12) reproduktivno toksična kemikalija je tvar ili smjesa koja ispunjava kriterije za razvrstavanje u kategoriju 1.A ili 1.B reproduktivno toksičnih tvari, u skladu s odjeljkom 3.7. Uredbe (EZ) br. 1272/2008

13) reproduktivno toksična tvar bez utvrđenog praga je reproduktivno toksična tvar za koju ne postoji sigurna razina izloženosti za zdravlje radnika i koja je identificirana kao takva u stupcu s napomenama u Prilogu I. ovoga Pravilnika

14) reproduktivno toksična tvar s utvrđenim pragom je reproduktivno toksična tvar za koju postoji sigurna razina izloženosti ispod koje ne postoji rizik za zdravlje radnika i koja je identificirana kao takva u stupcu s napomenama u Prilogu I. ovoga Pravilnika«

Dosadašnje točke 12. – 19. postaju točke 15. – 22.

Dosadašnja točka 15. koja postaje točkom 18., dopunjuje se i glasi:

»18) biološka granična vrijednost (u daljnjem tekstu: BGV) je granica koncentracije odgovarajuće kemikalije, njezina metabolita ili pokazatelja učinka u odgovarajućem biološkom uzorku, kod koje prema sadašnjem stupnju saznanja ne dolazi do štetnih učinaka po zdravlje«.

Članak 4.

U članku 5. stavku 2. točke b) i d) mijenjaju se i glase:

»b) informacije o predviđenim (identificiranim) uporabama te o sigurnosti i zaštiti zdravlja iz sigurnosno-tehničkog lista izrađenog i dostavljenog od dobavljača (proizvođača, uvoznika, daljnjeg korisnika, distributera) u skladu s člankom 31. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

d) razinu, način i trajanje izloženosti«

U članku 5. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) U procjeni rizika moraju biti utvrđene mjere koje će biti poduzete u skladu s odredbama članaka 6. i 7. ovoga Pravilnika, koja se redovito usklađuje i nadopunjuje s promjenama na mjestima rada zbog kojih dolazi do promjene rizika ili kada je to potrebno zbog rezultata zdravstvenog nadzora.«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Pri provedbi procjene rizika poslodavac mora posvetiti posebnu pažnju svim učincima na sigurnost i zdravlje radnika koji su izloženi posebnom riziku i, među ostalim, nastojati da se takvi radnici ne raspoređuju u područja u kojima mogu dolaziti u kontakt s karcinogenim, mutagenim ili reproduktivno toksičnim kemikalijama.«.

Dosadašnji stavci 6., 7. i 8. postaju stavci 7., 8. i 9.

Članak 5.

U članku 6. stavku 4. riječi: »u člancima 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika«, zamjenjuju se riječima: »u člancima 7., 8. i 11. ovoga Pravilnika«.

Članak 6.

U članku 11. stavku 1. iza riječi; »propisima« dodaju se riječi: »i zdravstveno stručnim smjernicama«.

Na kraju stavka 3. briše se točka te se dodaje zarez i riječi: »u skladu s posebnim propisima i zdravstveno stručnim smjernicama.«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 13. mijenja se i glasi: »DODATNE POSEBNE ODREDBE ZA KARCINOGENE, MUTAGENE ILI REPRODUKTIVNO TOKSIČNE KEMIKALIJE«

Podnaslov iznad članka 13. mijenja se i glasi:

»Opće dodatne obveze za karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične kemikalije«

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Procjena rizika mora obuhvatiti i sve slučajeve na granici dopuštenih GVI za karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari (u daljnjem tekstu: KMR tvari), kao i slučajeve pri kojima može doći do apsorpcije takvih tvari u kožu i/ili kroz kožu radnika, uzimajući u obzir mjernu nesigurnost prema priznatoj praksi u području mjeriteljstva. Kada nalazi procjene rizika ukazuju na rizik po zdravlje ili sigurnost radnika, mora se spriječiti izlaganje radnika karcinogenim, mutagenim ili reproduktivno toksičnim kemikalijama (u daljnjem tekstu: KMR kemikalije).

(2) Poslodavac je obvezan organizirati rad na način da na poslove, gdje je procjenom rizika utvrđeno da radnici mogu doći u doticaj s KMR kemikalijama, ne rasporedi radnike mlađe od 18 godina, trudne radnice ili radnice koje doje te da se njihov doticaj s navedenim poslovima u potpunosti onemogući.

(3) Poslodavac smanjuje uporabu KMR kemikalije na mjestu rada posebno tako da je, ako je to tehnički moguće, zamijeni s tvari, smjesom ili postupkom koji, ovisno o slučaju, pod uvjetima uporabe nisu opasni ili su manje opasni po sigurnost i zdravlje radnika.

(4) Ako tehnički nije moguće zamijeniti KMR kemikalije s tvari, smjesom ili postupkom koji pod uvjetima uporabe nisu opasne ili su manje opasne po zdravlje i sigurnost, poslodavac osigurava da se KMR kemikalije, koliko je tehnički moguće, proizvode i koriste u zatvorenom sustavu.

(5) Ako zatvoreni sustav tehnički nije moguće izvesti, poslodavac osigurava da se razina izloženosti radnika KMR tvari bez utvrđenog praga smanji na što je tehnički moguće nižu razinu.

(6) Ako tehnički nije moguće koristiti ili proizvoditi reproduktivno toksičnu tvar s utvrđenim pragom u zatvorenom sustavu, poslodavac osigurava da se rizik povezan s izloženošću radnika toj reproduktivno toksičnoj tvari s utvrđenim pragom svede na najmanju moguću mjeru.

(7) U pogledu reproduktivno toksičnih tvari koje nisu reproduktivno toksične tvari bez utvrđenog praga i reproduktivno toksične tvari s utvrđenim pragom, poslodavac primjenjuje stavak 6. ovoga članka.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka, poslodavac pri provedbi procjene rizika iz stavka 1. ovoga članka propisno uzima u obzir mogućnost da za takvu reproduktivno toksičnu tvar možda ne postoji razina izloženosti koja je sigurna za zdravlje radnika te u tom pogledu utvrđuje odgovarajuće mjere.

(9) Izloženost radnika ne smije prijeći graničnu vrijednost izloženosti za KMR tvari utvrđenu u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(10) Pri svakoj uporabi KMR kemikalija, poslodavac mora provesti i sljedeće mjere:

1. ograničiti količine KMR kemikalije na mjestu rada

2. koristiti postojeće odgovarajuće postupke za mjerenje koncentracije KMR tvari, posebno za rano otkrivanje neuobičajenog izlaganja nastalih nepredvidivim događajem ili akcidentom te provesti mjerenja odmah nakon opravdane sumnje o mogućem prekoračenju granične vrijednosti izloženosti KMR tvari

3. osigurati higijenske mjere, posebno redovno čišćenje podova, zidova i drugih površina

4. označiti opasne zone uz uporabu odgovarajućih znakova upozorenja i opasnosti, uključujući znak o zabrani držanja i konzumiranja hrane i pića, kao i o zabrani pušenja

5. izraditi planove aktivnosti u slučajevima nužde koji mogu nastati pri neuobičajeno visokoj izloženosti

6. osigurati konstrukcije reakcijskih posuda koje ne zahtijevaju često čišćenje unutrašnjosti, planirajući mogućnost čišćenja takvih posuda tehničkom opremom uz zatvoren ulazni otvor

7. osigurati odvođenje KMR kemikalija na njihovom izvoru, sustavom lokalnog odvoda ili općom ventilacijom, pri čemu sve takve metode moraju biti u skladu s propisima koji uređuju zaštitu okoliša i zdravlja

8. osigurati nadzor nad djelotvornošću sustava za odvođenje KMR kemikalija, u rokovima koji nisu dulji od 12 mjeseci

9. osigurati sredstva i način sigurne uporabe te sakupljanja, skladištenja i odlaganja otpadaka, posebno uporabom zabrtvljenih te jasno i vidljivo označenih spremnika.

(11) U okolnostima kada nije moguće tehničkim mjerama izvesti zatvoreni sustav, poslodavac poduzima i sljedeće mjere:

1. ako je tehnički izvedivo, spriječiti oslobađanje KMR kemikalije održavanjem odgovarajućeg podtlaka u sustavu koji treba biti redovito nadziran umjerenim mjernim uređajem

2. radne postupke prostorno i na siguran način odvojiti od ostalih radnih postupaka.

(12) Osposobljavanje radnika za rad na siguran način mora uključivati i sljedeće:

1. saznanja o novim ili izmijenjenim opasnostima i štetnostima, naročito zbog izloženosti novim KMR tvarima ili nizu različitih KMR tvari uključujući one sadržane u opasnim lijekovima ili u slučaju promijenjenih okolnosti povezanih s radom

2. periodično obnavljanje osposobljavanja u sektoru zdravstva na poslovima pri kojima su radnici izloženi KMR kemikalijama, posebno kada se upotrebljavaju novi opasni medicinski proizvodi koji sadržavaju te tvari te u drugim sektorima na poslovima pri kojima su radnici izloženi KMR kemikalijama

3. upute i smjernice za rad s KMR kemikalijama, prema spoznajama i doktrinama medicine rada

4. obavješćivanje radnika o uređajima i s njima povezanim spremnicima koji sadržavaju KMR kemikalije te osiguranje da su svi spremnici, ambalaža ili uređaji koji sadržavaju KMR kemikalije jasno i čitljivo označeni i da su na njima jasno vidljivi znakovi upozorenja i opasnosti

5. upoznavanje sa svim aktivnostima koje trebaju poduzeti radnici u slučaju nezgoda i poremećaja u procesu rada, uključujući spasioce.

(13) Osim osposobljavanja radnika za rad na siguran način iz stavka 12. ovoga članka, poslodavac osigurava stjecanje znanja radnika o zaštiti od KMR kemikalija prema posebnom propisu.

(14) Ako je zbog izloženosti olova i njegovih ionskih spojeva utvrđena kod radnika BGV iz Priloga IV ovoga Pravilnika, obvezan je zdravstveni nadzor radnika u skladu s postupcima navedenim u napomeni iz Priloga IV ovoga Pravilnika.

(15) Poslodavac je obvezan radnike obavijestiti o zahtjevu iz stavka 14. ovoga članka prije nego što ih rasporedi na obavljanje poslova koji uključuju rizik od KMR kemikalije.

(16) Poslodavac mora poduzeti odgovarajuće mjere tako da:

1. su radnici odnosno povjerenici radnika za zaštitu na radu uključeni u postupak odabira te upoznati s načinom uporabe osobne zaštitne opreme, a u slučaju nezgoda i poremećaja u procesu rada što prije obaviješteni o uzrocima takvih događaja

2. ima izrađen ažuran popis radnika koji rade s KMR kemikalijama, u skladu s procjenom rizika, te da nadležni specijalist medicine rada i tijelo nadležno za poslove inspekcije rada ima uvid u taj popis

3. svaki radnik ima uvid u podatke s popisa koji se na njega osobno odnose

4. radnici odnosno povjerenici radnika za zaštitu na radu imaju uvid u anonimne skupne podatke

5. je pristup u područje u kojem se obavljaju poslovi pri kojima postoji rizik za sigurnost i zdravlje radnika zbog izloženosti KMR kemikalijama dopušten samo onim radnicima koji zbog prirode svoga posla moraju raditi ili ulaziti u ta područja

6. da radnici ne konzumiraju hranu i piće te da ne puše na mjestima rada gdje postoji rizik od ugroženosti KMR kemikalijama

7. da se osobna zaštitna oprema na prikladan način čuva na jasno označenom mjestu te provjerava i čisti, ako je moguće prije uporabe, a obavezno poslije svake uporabe.«.

Članak 8.

U člancima 14. – 17., te u podnaslovu ispred članka 16. riječi: »karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama« zamjenjuju se riječima: »KMR kemikalijama«.

Članak 9.

U članku 15. stavku 1. točka a) mijenja se i glasi:

»a) djelatnostima i/ili industrijskim postupcima koji se obavljaju, uključujući i razloge za uporabu KMR kemikalija«.

Članak 10.

U članku 16. stavci 9., 10. i 15. mijenjaju se i glase:

»(9) Ako se utvrde promjene zdravstvenog stanja radnika, utvrđene pregledom prema propisu o poslovima s posebnim uvjetima rada, koje bi mogle biti posljedica izloženosti KMR kemikalijama, ili ako se utvrdi prekoračena BGV, ugovorni specijalist medicine rada, zavod nadležan za zaštitu zdravlja na radu odnosno tijelo nadležno za poslove inspekcije rada mogu tražiti od poslodavca da, kod jednake izloženosti, obavi zdravstveni nadzor drugih radnika.«

(10) Prilikom obavljanja zdravstvenog nadzora ugovorni specijalist medicine rada i zavod nadležan za zaštitu zdravlja na radu mogu predložiti sve zaštitne ili preventivne mjere za svakog pojedinog radnika, o čemu se vodi individualna evidencija, te mogu odrediti da se zdravstveni nadzor nastavi i nakon završetka izlaganja sve dok smatraju da je to potrebno za zaštitu zdravlja radnika.

(15) Sve slučajeve karcinoma te o štetnim učincima na spolnu funkciju i plodnost odraslih radnika i radnica ili o razvojnoj toksičnosti kod potomstva, koji su moguća posljedica profesionalne izloženosti KMR kemikalijama, nadležni specijalist medicine rada mora prijaviti tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada i zavodu nadležnom za zaštitu zdravlja na radu.«.

Članak 11.

U članku 17. stavci 1., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(1) Poslodavac mora čuvati popis radnika iz članka 13. stavka 15. točke b) ovoga Pravilnika, izloženih karcinogenim i mutagenim kemikalijama, kao i rezultate mjerenja koncentracija tih kemikalija na mjestima rada najmanje 40 godina nakon prestanka izlaganja, a u odnosu na reproduktivno toksične kemikalije najmanje pet godina nakon prestanka izlaganja.

(4) Osobna evidencija zdravstvenih pregleda iz stavka 3. ovoga članka u odnosu na izloženost karcinogenim i mutagenim kemikalijama mora se čuvati najmanje 40 godina nakon prestanka izlaganja, a u odnosu na izloženost reproduktivno toksičnim kemikalijama najmanje pet godina.

(5) Ako poslodavac koji je upotrebljavao KMR kemikalije prestane sa svojom djelatnošću, ovlaštena ustanova odnosno nadležni specijalist medicine rada u privatnoj praksi, koji po propisima o zdravstvenoj zaštiti obavljaju djelatnost medicine rada te koji su obavljali zdravstveni nadzor radnika poslodavca, dužni su evidencije pojedinačnih zdravstvenih pregleda radnika predati zavodu nadležnom za zaštitu zdravlja na radu.«.

Članak 12.

U Prilogu I. Tablica graničnih vrijednosti izloženosti (GVI) i kratkotrajnih graničnih vrijednosti izloženosti (KGVI) mijenja se i glasi:

 

CAS broj

EZ broj

Ime tvari

GVI

KGVI

Direktiva

Napomena

ppm

mg/m³

ppm

mg/m³

75-07-0

200-836-8

acetaldehid

20

37

50

92

 

 

108-24-7

203564-8

acetanhidrid

0,5

2,5

2

10

 

 

50-78-2

200-064-1

o-acetilsalicilna kiselina

 

5

 

 

 

 

67-64-1

200-662-2

aceton

500

1210

 

 

2000/39/EZ

 

75-05-8

200-835-2

acetonitril; cijanometan

40

70

 

 

2006/15/EZ

koža

79-06-1

201-173-7

akrilamid

 

0,1

 

 

2017/2398

koža, alergen koža (3), Karc 1B, Muta 1B

79-10-7

201-177-9

akrilna kiselina; prop-2-enonska kiselina

10

29

20 (15)

59 (15)

2017/164/EU (KGVI se odnosi na 1 min)

 

107-13-1

203-466-5

akrilonitril

0,45

1

1,8

4

2022/431/EU

koža (3 i 8), alergen koža, Karc 1B

107-02-8

203-453-4

akrolein; akrilaldehid; prop-2-enal

0,02

0,05

0,05

0,12

2017/164/EU

 

309-00-2

206-215-8

aldrin (ISO)

 

0,25

 

 

 

 

107-18-6

203-470-7

alil-alkohol

2

4,8

5

12,1

2000/39/EZ

koža

107-11-9

203-463-9

alilamin

2

5

6

14

 

 

106-92-3

203-442-4

alil-2,3-epoksipropil-eter; alil-glicidil-eter; prop-2-en-1-il-2,3-epoksipropil-eter

5

24

 

 

 

koža, alergen koža

-

-

aluminijevi alkilni spojevi (trietil, trimetil i dr.)

 

2

 

 

 

 

7429-90-5

231-072-3

aluminij

 

10 U 4 R

 

 

 

 

1344-28-1

215-691-6

aluminijev oksid

 

10 U 4 R

 

 

 

 

-

-

aluminijeve topive soli

 

2

 

 

 

 

625-16-1

-

amilacetat, terc

50

270

100

540

2000/39/EZ

 

141-43-5

205-483-3

2-aminoetanol; etanolamin

1

2,5

3

7,6

2006/15/EZ

koža

99-55-8

202-765-8

2-amino-4-nitrotoluen; 5-nitro-o-toluidin

 

1

 

1

 

 

106-49-0

203-403-1

4-aminotoluen

1

4,46

2

8,92

2019/1831

koža

504-29-0

207-988-4

2-aminopiridin

0,5

2

2

8

 

 

61-82-5

200-521-5

amitrol (ISO); 1,2,4-triazol-3-ilamin

 

0,2

 

 

2017/164/EU

 

7664-41-7

231-635-3

amonijak, bezvodni

20

14

50

36

2000/39/EZ

 

12125-02-9

235-186-4

amonijev klorid

 

10

 

20

 

 

7773-06-0

231-871-7

amonijev sulfamidat

 

10

 

20

 

 

69-53-4

200-709-7

ampicilin

 

0,1

 

 

 

 

108-31-6

203-571-6

anhidrid maleinske kiseline

0,1

0,41

0,2

0,8

 

alergen (koža i udisanje)

552-30-7

209-008-0

anhidrid trimetilne kiseline; 1,2-anhidrid benzen-1,2,4-trikarboksilne kiseline

 

0,04

 

0,12

 

alergen (koža i udisanje)

62-53-3

200-539-3

anilin (10)

2

7,74

5

19,35

2019/1831

alergen koža

90-04-0

201-963-1

o-anisidin; 2-metoksianilin

0,1

0,5

 

 

 

Karc 1B

104-94-9

203-254-2

p-anisidin; 4-metoksianilin

0,1

0,5

 

 

 

 

7783-56-4

232-009-2

antimonov trifluorid (kao Sb)

 

0,5

 

 

 

 

10025-91-9

233-047-2

antimonov triklorid (kao Sb)

 

0,5

 

 

 

 

1309-64-4

215-175-0

antimonov trioksid (kao Sb)

 

0,5

 

 

 

 

7647-18-9

231-601-8

antimonov pentaklorid (kao Sb)

 

0,5

 

 

 

 

7440-36-0

231-146-5

antimon i drugi spojevi (kao Sb) osim atimonovog trihidrida (antimonovodik)

 

0,5

 

 

 

 

86-88-4

201-706-3

antu (ISO); 1-(1-naftil)-2-tiourea

 

0,3

 

 

 

 

26125-61-1

-

p-aramid respirabilna vlakna

 

0,5 (vl/cm3)

 

 

 

 

1327-53-3

215-481-4

arsenov trioksid; diarsenov trioksid (kao As)

 

0,1

 

 

 

Karc 1A

1303-28-2

215-116-9

arsenov pentoksid; arsenov oksid; diarsenov pentoksid (kao As)

 

0,1

 

 

 

Karc 1A

-

-

arsenska kiselina i njezine soli, kao i anorganski spojevi arsena

 

0,01 (5)

 

 

2019/983

Za sektor taljenja bakra granična vrijednost primjenjuje se od 11. srpnja 2023.

7778-39-4

231-901-9

arsenska kiselina i njezine soli

 

0,1

 

 

 

Karc 1A

7440-38-2

231-148-6

arsen i drugi arsenovi spojevi (izuzev arsina)

 

0,1

 

 

 

 

7784-42-1

232-066-3

arsin

0,05

0,16

 

 

 

 

8052-42-4

232-490-9

asfalt (bitumen)

 

5

 

10

 

 

1912-24-9

217-617-8

atrazin (ISO); 2-kloro-4-etilamin-6-izopropilamin-1,3,5-triazin

 

2

 

 

 

alergen koža

77536-66-4

-

azbest-aktinolit

 

0,1 (vl/cm3)

 

 

2009/148/EZ

Karc 1A

12172-73-5

-

azbest-amosit

 

0,1 (vl/cm3)

 

 

2009/148/EZ

Karc 1A

77536-67-5

-

azbest-antofilit

 

0,1 (vl/cm3)

 

 

2009/148/EZ

Karc 1A

12001-29-5

-

azbest-krizotil

 

0,1 (vl/cm3)

 

 

2009/148/EZ

Karc 1A

12001-28-4

-

azbest-krokidolit

 

0,1 (vl/cm3)

 

 

2009/148/EZ

Karc 1A

77536-68-6

-

azbest-tremolit

 

0,1 (vl/cm3)

 

 

2009/148/EZ

Karc 1A

86-50-0

201-676-1

azinfos-metil (ISO); O,O-dimetil-4-oksobenzotriazin-3-il-metil-fosforoditioat

 

0,2

 

 

 

alergen koža

41083-11-8

255-209-1

azociklotin (ISO); 1-(tricikloheksilstanil)-1H-1,2,4-triazol

 

0,1

 

0,2

 

koža

123-77-3

204-650-8

C,C’-azodi(formamid)

 

1

 

3

 

alergen udisanje

7440-50-8

231-159-6

bakar – dim (kao Cu) – prašina (kao Cu)

 

0,2 1

 

– 2

 

 

513-77-9

208-167-3

barijev karbonat

 

0,5

 

 

 

 

13477-00-4

236-760-7

barijev klorat

 

0,5

 

 

 

 

10361-37-2

233-788-1

barijev klorid

 

0,5

 

 

 

 

13465-95-7

236-710-4

barijev perklorat

 

0,5

 

 

 

 

1304-29-6

215-128-4

barijev peroksid

 

0,5

 

 

 

 

50864-67-0

256-814-3

barijevi polisulfidi

 

0,5

 

 

 

koža

-

-

barij (topljivi spojevi kao Ba)

 

0,5

 

 

2006/15/EZ

 

7727-43-7

231-784-4

barijev sulfat

 

10 U 4 R

 

 

 

 

17804-35-2

241-775-7

benomil (ISO); metil 1-(butilkarbamoil)benzimidazol-2-ilkarbamat

 

10

 

 

 

koža, alergen koža, Muta 1B, Repr 1B

71-43-2

200-753-7

benzen

0,2

0,66

 

 

2022/431/EU

Karc 1A, Muta 1B

koža (3),

Granična vrijednost 1 ppm (3,25 mg/m3 do 5. travnja 2024. Granična vrijednost 0,5 ppm (1,65 mg/m3) od 5. travnja 2024. do 5. travnja 2026.

92-87-5

202-199-1

benzidin; 1,1’-bifenil-4,4’-diamin; 4,4’-diaminobifenil; bifenil-4,4’-ilendiamin

1

 

 

 

 

Karc 1A

85-68-7

201-622-7

benzil butil ftalat; BBP

 

5

 

 

 

Repr 1B

100-44-7

202-853-6

benzil-klorid; α-klorotoluen

0,5

2,6

1,5

7,9

 

koža, Karc 1B

86290-81-5

289-220-8

benzin; nisko-vrijući benzin – nespecificiran

300

 

500

 

 

Karc 1B, Muta 1B

50-32-8

200-028-5

benzo[a]piren; benzo[def]krizen

 

0,002

 

0,008

 

alergen koža, Karc 1B, Muta 1B, Repr 1B

98-07-7

202-634-5

benzotriklorid; α,α,α-triklorotoluen

0,012

0,1

0,048

0,4

 

koža, Karc 1B

7440-41-7

231-150-7

berilij

 

0,002

 

 

 

koža, alergen koža, Karc 1B

1304-56-9

215-133-1

berilijev oksid

 

0,002

 

 

 

koža, alergen koža, Karc 1B

-

-

berilijevi spojevi (kao Be) osim alumij berilij silikata

 

0,0002

(5)

 

 

2019/983

koža, preosjetljivost kože i dišnih puteva (7),

Karc 1B

Granična vrijednost 0,0006 mg/m3 do 11. srpnja 2026.

92-52-4

202-163-5

bifenil; difenil

0,2

1,3

 

 

 

koža

80-05-7

201-245-8

bisfenol A; 4,4’-izopropili-dendifenol

 

2 (5)

 

 

2017/164/EU

alergen koža, Repr 1B

117-81-7

204-211-0

bis(2-etilheksil)-ftalat; di-(2-etil-heksil)-ftalat; DEHP

 

5

 

10

 

Repr 1B

542-88-1

208-832-8

bis(klorometil)-eter; oksibis(klorometan)

0,001

0,005

 

 

 

Karc 1A

76-22-2

200-945-0

bornan-2-on

2

13

3

19

 

 

1303-86-2

215-125-8

borov oksid; diborov trioksid

 

10

 

20

 

Repr 1B

10294-33-4

233-657-9

borov tribromid

 

 

1

10

 

 

314-40-9

206-245-1

bromacil (ISO)

1

11

2

22

 

 

7726-95-6

231-778-1

Brom

0,1

0,7

 

 

2006/15/EZ

 

74-96-4

200-825-8

bromoetan; etil-bromid

5

20

 

 

 

 

593-60-2

209-800-6

bromoetilen

1

4,4

 

 

2017/2398

Karc 1B

74-83-9

200-813-2

bromometan; metilbromid

5

20

15

59

 

koža

8003-34-7

-

buhač (pročišćen od osjetljivih laktona)

 

1

 

 

2006/15/EZ

 

106-97-8

203-448-7

butan

600

1450

750

1810

 

 

106-97-8

203-448-7

butan (sadrži ≥ 0.1 % butadiena (203-450-8))

10

22

 

 

 

Karc 1A, Muta 1B

106-99-0

203-450-8

1,3-butadien; buta-1,3-dien

1

2,2

 

 

2017/2398

Karc 1A, Muta 1B

71-36-3

200-751-6

butan-1-ol; n-butanol

 

 

50

154

 

koža

78-92-2

201-158-5

butan-2-ol

100

308

150

462

 

 

78-93-3

201-159-0

butanon; etil-metil-keton

200

600

300

900

2000/39/EZ

 

123-86-4

204-658-1

n-butil acetat

50

241

150

723

2019/1831

 

105-46-4

203-300-1

sec-butil-acetat

50

241

150

723

2019/1831

 

540-88-5

208-760-7

tert-butil acetat

200

966

250

1210

 

 

141-32-2

205-480-7

n-butil akrilat

2

11

10

53

2000/39/EZ

koža, alergen koža

109-73-9

203-699-2

butilamin

 

 

5

15

 

 

89-72-5

201-933-8

2-sec-butilfenol

5

31

 

 

 

 

2426-08-6

219-376-4

butil-glicidil-eter; butil-2,3-epoksipropil-eter

3

 

 

 

 

alergen koža

592-34-7

209-750-5

butil-kloroformat; butil-ester kloroformatne kiseline

1

5,7

 

 

 

 

138-22-7

205-316-4

butil-laktat

5

30

 

 

 

 

110-65-6

203-788-6

but-2-in-1,4-diol; 2-butin-1,4-diol

 

0,5

 

 

2017/164/EU

alergen koža

111-76-2

203-905-0

2-butoksietanol; etilen-glikol monobutil-eter; butilov celosolv

20

98

50

246

2000/39/EZ

koža

112-07-2

203-933-3

2-butoksietil-acetat; butil-glikol-acetat

20

133

50

333

2000/39/EZ

koža

112-34-5

203-961-6

2-(2-butoksietoksi)etanol; dietilen-glikol monobutil-eter

10

67,5

15

101,2

2006/15/EZ

 

9004-34-6

232-674-9

celuloza

 

10 U 4 R

 

20U -

 

 

21351-79-1

244-344-1

cezijev hidroksid

 

2

 

 

 

 

420-04-2

206-992-3

cijanamid; karbanonitril

0,58

1

 

 

2006/15/EZ

koža, alergen koža

-

-

cijanidi (kao CN), izuzev HCN i cijanogen klorida

 

5

 

 

 

 

506-77-4

208-052-8

cijanogen klorid

 

 

0,3

0,77

 

 

74-90-8

200-821-6

cijanovodik (kao CN); vodikov cijanid; cijanovodična kiselina

0,9

1,0

4,5

5

2017/164/EU

koža

13121-70-5

236-049-1

ciheksatin (ISO); tri(cikloheksil)kositrov hidroksid; hidroksitricikloheksilstanid

 

0,1

 

 

 

 

110-82-7

203-806-2

cikloheksan

200

700

 

 

2006/15/EZ

koža

108-93-0

203-630-6

cikloheksanol

50

208

 

 

 

koža

108-94-1

203-631-1

cikloheksanon

10

40,8

20

81,6

2000/39/EZ

koža

108-91-8

203-629-0

cikloheksilamin

10

41

 

 

 

 

120-92-3

204-435-9

ciklopentanon

25

90

50

180

 

koža

7646-85-7

231-592-0

cinkov klorid, dim

 

1

 

2

 

 

557-05-1

209-151-9

cinkov distearat

 

10 U 4 R

 

20U -

 

 

1314-13-2

215-222-5

cinkov oksid

 

2R

 

10

 

 

-

-

cirkonijevi spojevi (kao Zr)

 

5

 

10

 

 

94-75-7

202-361-1

2,4-D (ISO); 2,4-diklorofenoksioctena kiselina

 

10

 

20

 

alergen koža

50-29-3

200-024-3

DDT (ISO); klofenotan (INN); dikofan; 1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-klorofenil)etan; diklorodifenil-trikloroetan

 

1

 

 

 

 

431-03-8

207-069-8

diacetil; butandion

0,02

0,07

0,1

0,36

2017/164/EU

 

131-17-9

205-016-3

dialil-ftalat

 

5

 

 

 

 

83968-18-7

281-495-2

dialkil(C7-9) ftalat

 

5

 

 

 

 

615-05-4

210-406-1

2,4-diaminoanisol; 4-metoksi-m-fenilendiamin

 

0,5

 

 

 

Karc 1B

101-77-9

202-974-4

4,4’-diaminodifenilmetan; 4,4’-metilendianilin

 

0,08

 

 

2019/130

alergen koža (3), Karc 1B

61790-53-2

310-127-6

diatomejska zemlja, prirodna

 

1,2R

 

 

 

 

334-88-3

206-383-7

diazometan

0,2

0,34

 

 

 

Karc 1B

94-36-0

202-327-6

dibenzoil peroksid; benzoil peroksid

 

5

 

 

 

alergen koža

1304-82-1

215-135-2

dibizmut-tritelurid

 

10

 

20

 

 

106-93-4

203-444-5

1,2-dibromoetan

0,1

0,8

 

 

2019/130

koža (3), Karc 1B

96-12-8

202-479-3

1,2-dibromo-3-kloropropan

0,005

0,05

 

 

 

Karc 1B, Muta 1B, Repr 1A

107-66-4

203-509-8

dibutil hidrogen fosfat

1

8,7

2

17

 

 

84-74-2

201-557-4

dibutil-ftalat; DBP

 

5

 

10

 

Repr 1B

84-61-7

201-545-9

dicikloheksil-ftalat

 

5

 

 

 

alergen koža, Repr 1B

77-73-6

201-052-9

diciklopentadien; 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoinden

5

27

 

 

 

koža

10024-97-2

233-032-0

didušikov oksid

50

91

 

 

 

 

60-57-1

200-484-5

dieldrin (ISO)

 

0,25

 

0,5

 

 

109-89-7

203-716-3

dietilamin

5

15

10

30

2006/15/EZ

 

100-37-8

202-845-2

2-dietilaminoetanol; N,N-dietil-etanolamin

10

50

 

 

 

 

111-40-0

203-865-4

dietilentriamin; 2,2’-iminodietilamin

1

4,3

 

 

 

alergen koža

60-29-7

200-467-2

dietil-eter; eter

100

308

200

616

2000/39/EZ

 

84-66-2

201-550-6

dietil-ftalat

 

5

 

10

 

 

64-67-5

200-589-6

dietilsulfat

0,05

0,32

 

 

 

Karc 1B, Muta 1B

122-39-4

204-539-4

difenilamin

 

10

 

20

 

 

101-84-8

202-981-2

difenil-eter

1

7

2

14

2017/164/EU

 

1314-80-3

215-242-4

difosforov pentasulfid; fosforov pentasulfid

 

1

 

 

2006/15/EZ

 

84-69-5

201-553-2

diizobutil-ftalat

 

5

 

 

 

Repr 1B

26761-40-0

247-977-1

diizodecil-ftalat

 

5

 

 

 

 

28553-12-0

249-079-5

diizononil-ftalat

 

5

 

 

 

 

27554-26-3

248-523-5

diizooktil-ftalat

 

5

 

 

 

 

108-18-9

203-558-5

diizopropilamin

5

21

 

 

 

 

108-20-3

203-560-6

diizopropil-eter

250

1060

310

1310

 

 

7572-29-4

-

dikloroacetilen

 

 

0,1

0,39

 

 

95-50-1

202-425-9

1,2-diklorobenzen; o-diklorobenzen

20

122

50

306

2000/39/EZ

koža

106-46-7

203-400-5

1,4-diklorobenzen; p-diklorobenzen

2

12

10

60

2017/164/EU

koža

91-94-1

202-109-0

3,3’-diklorobenzidin; 3,3’-diklorobifenil-4,4’-ilendiamin

0,003

0,03

0,012

0,12

 

alergen koža, Karc 1B

764-41-0

212-121-8

1,4-diklorobut-2-en

0,01

0,05

0,04

0,2

 

Karc 1B

118-52-5

204-258-7

1,3-dikloro-5,5-dimetilhidantoin

 

0,2

 

0,4

 

 

75-34-3

200-863-5

1,1-dikloroetan

100

412

 

 

2000/39/EZ

koža

107-06-2

203-458-1

1,2-dikloroetan; etilen diklorid

2

8,2

 

 

2019/130

koža (3), Karc 1B

75-35-4

200-864-0

1,1-dikloroetilen; viniliden klorid

2

8

5

20

2017/164/EU

 

540-59-0

208-750-2

1,2-dikloroetilen

200

806

250

1010

 

 

75-43-4

200-869-8

diklorofluorometan

10

43

 

 

 

 

75-09-2

200-838-9

diklorometan; metilen klorid

100

353

200

706

2017/164/EU

koža

101-14-4

202-918-9

2,2’-dikloro-4,4-metilendianilin; 4,4’-metilen bis (2-kloroanilin)

 

0,01

 

 

2019/983

Karc 1B

koža (3)

78-87-5

201-152-2

1,2-dikloropropan; propilen diklorid

75

350

110

510

 

Karc 1B

542-75-6

208-826-5

1,3-dikloropropen; (Z)-1,3-dikloropropen

0,11

0,5

0,44

2

 

koža, alergen koža

75-99-0

200-923-0

2,2-dikloropropionska kiselina; dalapon

1

6

 

 

 

koža

85-00-7

201-579-4

dikvat dibromid

 

0,5

 

1

 

koža, alergen koža

127-19-5

204-826-4

N,N-dimetilacetamid

10

36

20

72

2022/431/EU

koža (3), Repr 1B

121-69-7

204-493-5

N,N-dimetilanilin

5

25

10

50

 

 

598-56-1

209-940-8

N,N-dimetiletilamin; etildimetilamin

10

30

15

46

 

 

124-40-3

204-697-4

di-metilamin

2

3,8

5

9,4

2000/39/EZ

koža

108-01-0

203-542-8

2-dimetil-aminoetanol; N,N-dimetiletanolamin

2

7,4

6

22

 

 

115-10-6

204-065-8

dimetil-eter

1000

1920

 

 

2000/39/EZ

 

68-12-2

200-679-5

N,N-dimetilformamid; dimetil formamid

5

15

10

30

2022/431/EU

Repr 1B

koža (3)

108-83-8

203-620-1

2,6-dimetil-heptan-4-on: di-izobutil-keton

25

148

 

 

 

 

131-11-3

205-011-6

dimetil-ftalat

 

5

 

10

 

 

540-73-8

-

1,2-dimetilhidrazin

 

0,1

 

 

 

Karc 1B

13360-57-1

236-412-4

dimetil-sulfamoil-klorid

 

0,1

 

0,4

 

Karc 1B

77-78-1

201-058-1

dimetil-sulfat

0,05

0,26

 

 

 

alergen koža, Karc 1B

119-90-4

204-355-4

3,3-dimetoksibenzidin; o-dianisidin

0,003

0,03

0,012

0,12

 

Karc 1B

109-87-5

203-714-2

dimetoksimetan

1000

3160

1250

3950

 

 

7681-57-4

231-673-0

dinatrijev disulfit; natrijev metabisulfit

 

5

 

 

 

 

1330-43-4

215-540-4

dinatrijev tetraborat, bezvodni; borna kiselina, dinatrijeva sol

 

1

 

 

 

Repr 1B

1303-96-4

215-540-4

dinatrijev tetraborat dekahidrat; boraks dekahidrat

 

5

 

 

 

Repr 1B

11130-12-4

601-071-6

dinatrijev tetraborat pentahidrat

 

1

 

 

 

 

25154-54-5

246-673-6

dinitrobenzen (svi izomeri)

0,15

1

0,5

3,5

 

 

25321-14-6

246-836-1

Dinitrotoluen (svi izomeri)

 

1,5

 

 

 

Karc 1B

534-52-1

208-601-1

DNOC; 4,6-dinitro-o-krezol

 

0,2

 

 

 

koža, alergen koža

84-76-4

201-560-0

dinonil ftalat

 

5

 

 

 

 

123-91-1

204-661-8

1,4-dioksan

20

73

 

 

2009/161/EU

 

78-34-2

201-107-7

dioksation (ISO); 1,4-dioksan-2,3-diil-O,O,O’,O’-tetraetil-di(fosforoditioat)

 

0,2

 

 

 

 

136-78-7

205-259-5

disul (ISO); 2-(2,4-diklorofenoksi)etil-hidrogensulfat; 2,4-DES

 

10

 

20

 

koža

10025-67-9

233-036-2

disumporov diklorid; sumporov klorid

 

 

1

5,6

 

 

128-37-0

204-881-4

2,6-di-tert-butil-p-krezol

 

10

 

 

 

 

96-69-5

202-525-2

6,6’-di-tert-butil-4,4’-tiodi-m-krezol

 

10

 

20

 

 

330-54-1

206-354-4

diuron (ISO); 3-(3,4-diklorofenil)-1,1-dimetil-urea

 

10

 

 

 

 

7697-37-2

231-714-2

dušična kiselina

 

 

1

2,6

2006/15/EZ

 

10102-44-0

233-272-6

dušikov dioksid

0,5 (3)

0,96 (6)

1 (5)

1,91 (9)

2017/164/EU

– za djelatnosti podzemnog rudarenja i bušenja tunela, do 21. 8. 2023. primjenjuju se vrijednosti navedene u zagradama

10102-43-9

233-271-0

dušikov monoksid

2 (25)

2,5 (30)

 

 

2017/164/EU

– za djelatnosti podzemnog rudarenja i bušenja tunela, do 21. 8. 2023. primjenjuju se vrijednosti navedene u zagradama

115-29-7

204-079-4

endosulfan (ISO); 1,2,3,4,7,7-heksakloro-8,9,10-trinorborn-2-en-5,6-ilendimetil-sulfit; 1,4,5,6,7,7-heksakloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-ilendimetilen-sulfit

 

0,1

 

0,3

 

 

13838-16-9

237-553-4

enfluran

50

383

 

 

 

 

106-89-8

203-439-8

epiklorohidrin; 1-kloro-2,3-epoksipropan

 

1,9

 

 

2019/130

alergen koža (3), Karc 1B

114-07-8

204-040-1

eritromicin

 

0,4

 

 

 

 

64-17-5

200-578-6

etanol; etil-alkohol

1000

1900

 

 

 

 

75-08-1

200-837-3

etantiol (etil-merkaptan)

0,5

1,3

2

5,2

 

 

141-78-6

205-500-4

etil-acetat

200

734

400

1468

2017/164/EU

 

140-88-5

205-438-8

etil-akrilat

5

21

10

42

2009/161/EU

koža, alergen koža

75-04-7

200-834-7

etilamin

5

9,4

 

 

2000/39/EZ

 

7085-85-0

230-391-5

etil-cijanoakrilat

 

 

0,3

1,5

 

koža

100-41-4

202-849-4

etilbenzen

100

442

200

884

2000/39/EZ

koža

107-15-3

203-468-6

etilendiamin; 1,2-diaminoetan

10

25

 

 

 

alergen (koža i udisanje)

628-96-6

211-063-0

etilen dinitrat; etilen-glikol dinitrat

0,05

0,3

 

 

 

 

104-76-7

203-234-3

2-etilheksan-1-ol

1

5,4

 

 

2017/164/EU

 

107-21-1

203-234-3

etandiol; etilen-glikol

20

52

40

104

2000/39/EZ

koža

151-56-4

205-793-9

etilenimin; aziridin

0,5

0,9

 

 

 

Karc 1B, Muta 1B

2104-64-5

218-276-8

O-etil O-4-nitrofenil fenilfosfonotioat; EPN

 

0,5

 

 

 

 

75-21-8

200-849-9

etilen oksid; oksiran

1

1,8

 

 

2017/2398

koža (3), Karc 1B, Muta 1B

109-94-4

203-721-0

etil-format

100

308

150

462

 

 

24468-13-1

246-278-9

2-etilheksil kloroformat

1

8

 

 

 

 

541-41-3

208-778-5

etil-kloroformiat

1

4,5

 

 

 

 

100-74-3

202-885-0

4-etilmorfolin

5

24

20

96

 

 

110-80-5

203-804-1

2-etoksietanol; etilen-glikol monoetil eter

2

8

 

 

2022/431/EU

koža (3), Repr 1B

111-15-9

203-839-2

2-etoksietil-acetat; etil-glikol acetat

2

11

 

 

2022/431/EU

koža (3),

Repr 1B

106-50-3

203-404-7

p-fenilendiamin

 

0,1

 

 

 

alergen koža

122-60-1

204-557-2

fenilglicidil-eter; 2,3-epoksipropil-fenil-eter; 1,2-epoksi-3-fenoksipropan

 

1

 

 

 

koža, alergen koža, Karc 1B

100-63-0

202-873-5

fenilhidrazin

5

22

 

 

 

koža, alergen koža, Karc 1B

59-88-1

200-444-7

fenilhidrazinijev klorid

5

22

 

 

 

koža, alergen koža, Karc 1B

27140-08-5

248-259-0

fenilhidrazin hidroklorid

5

22

 

 

 

koža, alergen koža, Karc 1B

52033-74-6

257-622-2

fenilhidrazinijev sulfat (2:1)

5

22

 

 

 

koža, alergen koža, Karc 1B

98-83-9

202-705-0

2-fenilpropen; α-metilstiren

50

246

100

492

2000/39/EZ

 

944-22-9

213-408-0

fonofos (ISO); O-etil-fenil-etil-fosfonoditioat

 

0,1

 

 

 

 

108-95-2

203-632-7

fenol

2

8

4

16

2009/161/EU

koža

115-90-2

204-114-3

fensulfotion (ISO); O,O-dietil-O-4-metil-sulfinil-fenil-fosforotioat

 

0,1

 

 

 

 

900-95-8

212-984-0

fentin acetat (ISO); trifenilkositrov acetat

 

0,1

 

0,2

 

koža

76-87-9

200-990-6

fentin hidroksid (ISO); trifenilkositrov hidroksid

 

0,1

 

0,2

 

koža

55-38-9

200-231-9

fention (ISO); O,O-dimetil-O-(4-metiltion-m-tolil)-fosforotioat

 

0,2

 

 

 

 

7782-41-4

231-954-8

fluor

1

1,58

2

3,16

2000/39/EZ

 

-

-

fluoridi, anorganski

 

2,5

 

 

2000/39/EZ

 

16961-83-4

241-034-8

fluorosilicijska kiselina

 

2,5

 

 

 

 

50-00-0

200-001-8

formaldehid

0,3

0,37

0,6

0,74

2019/983

Alergen koža (8), Karc 1 B

Granična vrijednost 0,62 mg/m3 ili 0,5 ppm za zdravstveni i pogrebni sektor te sektor balzamiranje do 11. srpnja 2024.

75-12-7

200-842-0

formamid

20

37

30

56

 

Repr 1B

98-01-1

202-627-7

2-furaldehid (furfural)

2

8

5

20

 

koža

298-02-2

206-052-2

forat (ISO); O,O-dietil-tiometil-fosforoditioat

 

0.05

 

0,2

 

 

7803-51-2

232-260-8

fosfin

0,1

0,14

0,2

0,28

2006/15/EZ

 

1002-5-87-3

233-046-7

fosforil triklorid

0,01

0,064

0,02

0,13

2019/1831

 

7664-38-2

231-633-2

fosforna kiselina; ortofosforna kiselina

 

1

 

2

2000/39/EZ

 

10026-13-8

233-060-3

fosforov pentaklorid

 

1

 

 

2006/15/EZ

 

1314-56-3

215-236-1

fosforov pentoksid

0,2

1

 

 

2006/15/EZ

 

7719-12-2

231-749-3

fosforov triklorid

 

1,1

0,5

2,9

 

 

7723-14-0

231-768-7

fosfor

 

0,1

0,3

 

 

 

75-44-5

200-870-3

fozgen; karbonil-klorid

0,02

0,08

0,1

0,4

2000/39/EZ

 

85-44-9

201-607-5

ftalanhidrid

 

4

 

12

 

koža, alergen (koža i udisanje)

98-00-0

202-626-1

furfuril-alkohol

10

40

 

 

 

 

7782-65-2

231-961-6

germanijev tetrahidrid

0,2

0,64

0,6

1,9

 

 

56-81-5

200-289-5

glicerol

 

10

 

 

 

 

55-63-0

200-240-8

glicerol trinitrat; nitroglicerin

0,01

0,095

0,02

0,19

2017/164/EU

koža

111-30-8

203-856-5

glutaraldehid; glutaral; 1,5-pentandial

0,05

0,2

0,05

0,2

 

alergen (koža i udisanje)

-

-

građevinski keramički vatrootporan materijal -vlakna i specijalno ciljana vlakna

 

5 (1vl/cm3)

 

 

 

 

-

-

halogeni platinski spojevi (kao Pt)

 

0,002

 

 

 

 

151-67-7

205-796-5

halotan

10

82

 

 

 

 

110-54-3

203-777-6

n-heksan

20

72

 

 

2006/15/EZ

koža

591-78-6

209-731-1

heksan-2-on; metil-butil-keton; butil-metil-keton; metil-n-butil-keton

5

21

 

 

 

 

142-82-5

205-563-8

n-heptan

500

2085

 

 

2000/39/EZ

koža

110-43-0

203-767-1

heptan-2-on; metil-amil-keton

50

238

100

475

2000/39/EZ

koža

106-35-4

203-388-1

heptan-3-on; butil-etil-keton

20

95

 

 

2000/39/EZ

 

302-01-2

206-114-9

hidrazin

0,01

0,013

 

 

2017/2398

koža, alergen koža (3), Karc 1B

123-31-9

204-617-8

hidrokinon; 1,4-dihidroksibenzen; kinol

 

0,5

 

 

 

alergen koža

75-86-5

200-909-4

2-hidroksi-2-metilpropionitril; 2-cijanopropan-2-ol; aceton cijanohidrin

0,25

0,9

 

 

 

 

123-42-2

204-626-7

4-hidroksi-4-metil-pentan-2-on (diaceton-alkohol)

50

241

75

362

 

 

999-61-1

220-852-9

hidroksipropil-akrilat

0,5

2,7

 

 

 

alergen koža

111-42-2

203-868-0

2,2’-iminodietanol; dietanolamin

3

15

 

 

 

koža

95-13-6

202-393-6

inden

10

48

15

72

 

 

7440-74-6

231-180-0

indij i spojevi (kao In)

 

0,1

 

0,3

 

 

-

-

emisije ispušnih plinova dizelskih motora

0,05 (4)

 

 

 

2019/130

Granična vrijednost primjenjuje se od 21.2.2023. Za podzemno rudarenje i izgradnju tunela granična vrijednost primjenjuje se od 21.2.2026.

7440-65-5

231-174-8

itrij

 

1

 

3

 

 

123-51-3

204-633-5

izoamil alkohol

5

18

10

37

2019/1831

 

110-19-0

203-745-1

izobutil-acetat

50

241

150

723

2019/1831

 

-

-

izocijanati, svi (kao – NCO), izuzev metil izocijanata

 

0,02

 

0,07

 

 

26675-46-7

247-897-7

izofluran

50

383

 

 

 

 

26952-21-6

248-133-5

izooktanol (smjesa izomera)

50

271

 

 

 

 

78-78-4

201-142-8

izopentan; 2-metilbutan

1000

3000

 

 

2006/15/EZ

 

123-92-2

204-662-3

izopentil-acetat

50

270

100

540

2000/39/EZ

 

108-21-4

203-561-1

izopropil-acetat

 

 

200

849

 

 

108-23-6

203-563-2

izopropil-kloroformat

1

5,1

 

 

 

 

7553-56-2

231-442-4

jod

 

 

0,1

1,1

 

 

75-47-8

200-874-5

jodoform

0,6

9,8

1

16

 

 

74-88-4

200-819-5

jodometan; metil-jodid;

2

12

 

 

 

koža

-

-

kadmij i njegovi anorganski spojevi

 

0,001 (5)

 

 

2019/983

Granična vrijednost 0,004 mg/m3 do 11. srpnja 2027.

7440-43-9

231-152-8

kadmijevi (nepiroforni) spojevi (kao Cd)

 

0,025

 

 

 

Karc 1B

7790-79-6

232-222-0

kadmijev fluorid (kao Cd)

 

0,025

 

 

 

Karc 1B, Muta 1B, Repr 1B

7790-80-9

232-223-6

kadmijev jodid (kao Cd)

 

0,025

 

 

 

 

10108-64-2

233-296-7

kadmijev klorid (kao Cd)

 

0,025

 

 

 

Karc 1B, Muta 1B, Repr 1B

1306-19-0

215-146-2

kadmijev oksid (nepiroforni kao Cd)

 

0,025

 

0,05

 

Karc 1B

10124-36-4

233-331-6

kadmijev sulfat (kao Cd)

 

0,025

 

 

 

Karc 1B, Muta 1B, Repr 1B

1306-23-6

215-147-8

kadmijev sulfid i pigmenti (kao Cd)

 

0,03 R

 

 

 

Karc 1B (za sulfid)

156-62-7

205-861-8

kalcijev cijanamid

 

0,5

 

1

 

 

1305-62-0

215-137-3

kalcijev dihidroksid

 

1 R (14)

 

4 R (14)

2017/164/EU

 

471-34-1

207-439-9

kalcijev karbonat

 

10 U 4 R

 

 

 

 

1305-78-8

215-138-9

kalcijev oksid

 

1 R

(14)

 

4 R

(14)

2017/164/EU

 

1344-95-2

215-710-8

kalcijev silikat

 

10 U 4 R

 

 

 

 

151-50-8

205-792-3

kalijev cijanid (kao cijanid)

 

1

 

5

2017/164/EU

koža

1310-58-3

215-181-3

kalijev hidroksid; kaustična potaša

 

 

 

2

 

 

7722-64-7

231-760-3

kalijev permanganat

 

5

 

 

 

 

1332-58-7

310-194-1

kaolin

 

2 R

 

 

 

 

105-60-2

203-313-2

ε-kaprolaktam (prašina i para)

 

10

 

40

2000/39/EZ

koža

133-06-2

205-087-0

kaptan (ISO); 1,2,3,6-tetrahidro-N-(triklorometiltio)ftalimid

 

5

 

15

 

alergen koža

-

-

keramička vlakna vatrootporna, razvrstane kao karcinogene tvari

 

0,3 (vl/cm3)

 

 

2017/2398

 

463-51-4

207-336-9

keten

0,5

0,87

1,5

2,6

 

 

7782-50-5

231-959-5

klor

 

 

0,5

1,5

2006/15/EZ

koža

10049-04-4

233-162-8

klorov dioksid

0,1

0,28

0,3

0,84

 

 

107-20-0

203-472-8

kloroacetaldehid

 

 

1

3,3

 

 

532-27-4

208-531-1

kloroacetofenon

0,05

0,32

 

 

 

 

106-47-8

203-401-0

4-kloroanilin

0,04

0,2

 

 

 

alergen koža, Karc 1B

108-90-7

203-628-5

klorobenzen; monoklorobenzen

5

23

15

70

2006/15/EZ

koža

75-45-6

200-871-9

klorodifluorometan

1000

3600

 

 

2000/39/EZ

 

75-00-3

200-830-5

kloroetan

100

268

 

 

2006/15/EZ

 

107-07-3

203-459-7

2 – kloroetanol; etilen-klorohidrin

 

 

1

3,4

 

 

67-66-3

200-663-8

kloroform; triklorometan

2

10

 

 

2000/39/EZ

koža

74-87-3

200-817-4

klorometan

20

42

 

 

2019/1831

 

100-00-5

202-809-6

1-kloro-4-nitrobenzen

 

1

 

2

 

 

79-11-8

201-178-4

kloroctena kiselina

0,3

1,2

 

 

 

 

95-69-2

202-441-6

4-kloro-o-toluidin

 

0,01

 

 

 

Karc 1B

7790-94-5

232-234-6

klorosulfonska kiselina

 

1

 

 

 

 

2921-88-2

220-864-4

kloropirifos (ISO); O,O-dietil-O-3,5,6-trikloro-2-piridil-fosforotioat

 

0,2

 

0,6

 

 

7440-48-4

231-158-0

kobalt i spojevi (kao Co)

 

0,1

 

 

 

alergen (koža i udisanje)

7646-79-9

231-589-4

kobaltov diklorid (kao Co)

 

0,1

 

 

 

Karc 1B, Repr 1B, alergen (koža i udisanje)

10124-43-3

233-334-2

kobaltov sulfat (kao Co)

 

0,1

 

 

 

Karc 1B, Repr 1B, alergen (koža i udisanje)

-

-

kositar, anorganski spojevi kao Sn (osim SnH4)

 

2

 

 

91/322/EEZ

 

-

-

kositar, organski spojevi, osim ciheksatina (kao Sn)

 

0,1

 

0,2

 

 

-

-

kremena zemlja (amorfna)

 

6 U 2,4 R

 

 

 

 

1319-77-3

215-293-2

krezol (svi izomeri)

5

22

 

 

91/322/EEZ

 

76-14-2

200-937-7

kriofloran

1000

7110

1250

8890

 

 

14464-46-1

238-455-4

kristalni SiO2 (kristobalit)

 

0,05

 

 

 

 

14808-60-7

238-878-4

kristalni SiO2, kvarc

 

0,1

 

 

 

 

15468-32-3

239-487-1

kristalni SiO2, tridimit

 

0,05

 

 

 

 

7440-47-3

231-157-5

krom, metal (kao Cr)

 

2

 

 

 

 

-

-

krom metalni, spojevi s anorganskim kromom (II) i spojevi s anorganskim kromom (III) (netopljivi)

 

2

 

 

2006/15/EZ

 

24613-89-6

246-356-2

krom(III) kromat; dikromov tris(kromat); kromov kromat

 

2

 

 

 

alergen koža, Karc 1B

1333-82-0

215-607-8

kromov(VI) trioksid

 

0,05

 

 

 

Karc 1A, Muta 1B, alergen (koža i udisanje)

14977-61-8

239-056-8

kromil diklorid; kromov oksiklorid

 

0,05

 

 

 

alergen koža, Karc 1B, Muta 1B,

-

-

kromovi (VI) spojevi koji su karcinogene tvari (kao Cr)

 

0,005

 

 

2017/2398

→ 0,010 mg/m3 do 17. 1. 2025. → 0,025 mg/m3 do 17. 1. 2025. za postupke zavarivanja ili rezanja plazmom ili slične takve postupke pri kojima nastaje dim

1330-20-7

215-535-7

ksilen (svi izomeri)

50

221

100

442

2000/39/EZ

koža

108-38-3

203-576-3

m-ksilen

50

221

100

442

2000/39/EZ

koža

95-47-6

202-422-2

o-ksilen

50

221

100

442

2000/39/EZ

 

106-42-3

203-396-5

p-ksilen

50

221

100

442

2000/39/EZ

koža

98-82-8

202-704-5

2-fenilpropan

(kumen) (10)

10

50

50

250

2019/1831

 

koža

-

-

kvarcni pijesak

 

0,1 R

 

 

 

 

60676-86-0

262-373-8

kvarcno staklo

 

0,08 R

 

 

 

 

7580-67-8

231-484-3

litijev hidrid

 

 

 

0,02 (5)

2017/164/EU

 

1310-65-2

215-183-4

litijev hidroksid

 

 

 

1

 

 

546-93-0

208-915-9

magnezijev karbonat; magnezit

 

10 U 4 R

 

 

 

 

1309-48-4

215-171-9

magnezijev oksid, dim

 

10 U 4 R

 

 

 

 

7439-96-5

231-105-1

mangan i anorganski spojevi mangana (kao Mn)

 

0,2 U (5) 0,05 R (14)

 

 

2017/164/EU

 

121-75-5

204-497-7

malation (ISO); 1,2-bis(etoksikarbonil)-etil-O,O-dimetil-fosforoditioat

 

10

 

 

 

alergen koža

79-41-4

201-204-4

metakrilna kiselina; 2-metil-propenonska kiselina

20

72

40

143

 

 

126-98-7

204-817-5

metakrilonitril; 2-metil-2-propen nitril

1

2,8

 

 

 

alergen koža

67-56-1

200-659

metanol

200

260

 

 

2006/15/EZ

koža

74-93-1

200-822-1

metantiol; metil-merkaptan

0,5

1

 

 

 

 

79-20-9

201-185-2

metil-acetat

200

616

250

770

 

 

96-33-3

202-500-6

metil-akrilat

5

18

10

36

2009/161/EU

koža, alergen koža

626-38-0

210-946-8

1-metil-butil-acetat

50

270

100

540

2000/39/EZ

 

107-31-3

203-481-7

metil-format

50

125

100

250

2017/164/EU

koža

624-83-9

210-866-3

metil-izocijanat

 

 

0,02

 

2009/161/EU

koža, alergen (koža i udisanje)

75-55-8

200-878-7

2-metilaziridin; propilenimin

 

0,05

 

 

 

Karc 1B

123-51-3

204-633-5

3-metil-1-butanol

100

366

125

458

 

 

137-05-3

205-275-2

mekrilat; metil-2-cijanoakrilat

 

 

0,3

1,4

 

koža

101-77-9

202-974-4

4,4’-metilendianilin; 4,4’-diaminodifenilmetan

 

0,08

 

 

2019/130

alergen koža, Karc 1B

1338-23-4

215-661-2

metil-etil-keton peroksid

 

 

0,2

1,5

 

 

80-62-6

201-297-1

metil-metakrilat; metil-2-metil-prop-2-enoat; metil-2-metil-propenoat

50

 

100

 

2009/161/EU

koža, alergen koža

583-60-8

209-513-6

2-metilcikloheksanon

50

233

75

350

 

 

25639-42-3

247-152-6

metilcikloheksanol

50

237

75

356

 

 

100-61-8

202-870-9

N-metilanilin

0,5

2,2

 

 

 

 

110-12-3

203-737-8

5-metil-heksan-2-on; izoamil-metil-keton

20

95

 

 

2000/39/EZ

 

541-85-5

208-793-7

5-metil-heptan-3-on

10

53

20

107

2000/39/EZ

 

107-41-5

203-489-0

2-metil-pentan-2,4-diol

25

123

25

123

 

koža

108-11-2

203-551-7

4-metil-pentan-2-ol; metil-izobutil-karbiniol

25

106

40

170

 

 

108-10-1

203-550-1

4-metil-pentan-2-on; izobutil-metil-keton

20

83

50

208

2000/39/EZ

 

78-83-1

201-148-0

2-metil-propan-1-ol; izo-butanol

50

154

75

231

 

koža

75-65-0

200-889-7

2-metil-propan-2-ol; tert-butil alkohol

100

308

150

462

 

 

872-50-4

212-828-1

N-metil-2-pirolidon; 1-metil-2-pirolidon

10

40

20

80

2022/431/EU

koža (3),

Repr 1B

1634-04-4

216-653-1

MTBE; tert-butil-metil-eter; 2-metoksi-2-metil-propan

50

183,5

100

367

2009/161/EU

koža

109-86-4

203-713-7

2-metoksietanol; etilen-glikol monometil-eter

1

 

 

 

2022/431/EU

koža (3),

Repr 1B

111-77-3

203-906-6

2-(2-metoksietoksi)etanol; dietilen-glikol monometil-eter

10

50,1

 

 

2006/15/EZ

koža

110-49-6

203-772-9

2-metoksietil-acetat; metil-glikol-acetat

1

 

 

 

2022/431/EU

koža (3),

Repr 1B

108-65-6

203-603-9

2-metoksi-1-metil-etil-acetat

50

275

100

550

2000/39/EZ

koža

34590-94-8

252-104-2

2-metoksimetil-etoksipropanol

50

308

 

 

2000/39/EZ

koža

107-98-2

203-539-1

1-metoksi-2-propanol; monopropilen-glikol metil-eter

100

375

150

568

2000/39/EZ

 

108-67-8

203-604-4

mezitilen; 1,3,5-trimetilbenzen

20

100

 

 

2000/39/EZ

 

12001-26-2

601-648-2

mika (tinjac, liskun)

 

10 U 0,8 R

 

 

 

 

-

-

MMMF (strojno mineralno vlakno)

 

5 (2 vl/cm3)

 

 

 

 

-

-

mineralna ulja koja su prethodno korištena u motorima s unutarnjim izgaranjem za podmazivanje i hlađenje pokretnih dijelova u motoru

 

 

 

 

2019/130

koža (3)

-

-

molibdenovi spojevi (kao Mo) – topivi spojevi – netopivi spojevi

 

5 10

 

10 20

 

 

110-91-8

203-815-1

morfolin

10

36

20

72

2006/15/EZ

 

64-18-6

200-579-1

mravlja kiselina

5

9

 

 

2006/15/EZ

 

-

-

nafte

100

400

 

 

 

 

91-20-3

202-049-5

naftalen

10

50

 

 

91/322/EEZ

 

68476-85-7

270-704-2

naftni plinovi, ukapljeni (ako ne sadrži ≥ 0,1 % 1,3-butadiena); naftni plin; [Složeni sastav ugljikovodika proizvedenih destilacijom nafte. Sastoji se od ugljikovodika s brojem ugljikovih atoma pretežito u području C3 do C7 i vrijući u području približno -40 °C do 80 °C (-40 °F do 176 °F).]

1000

1750

1250

2180

 

Karc 1A, Muta 1B

26628-22-8

247-852-1

natrijev azid

 

0,1

 

0,3

2000/39/EZ

koža

143-33-9

205-599-4

natrijev cijanid (kao cijanid)

 

1

 

5

2017/164/EU

koža

7631-90-5

231-548-0

natrijev hidrogensulfit; natrijev bisulfit

 

5

 

 

 

 

1310-73-2

215-185-5

natrijev hidroksid; kaustična soda

 

 

 

2

 

 

463-82-1

207-343-7

neopentan; 2,2-dimetilpropan

1000

3000

 

 

2006/15/EZ

 

7440-02-0

231-111-4

nikal

 

0,5

 

 

 

alergen koža

-

-

nikal – anorganski spojevi osim niklovog tetrakarbonila – topivi u vodi (kao Ni) – netopivi u vodi (kao Ni)

 

0,01 0,5

 

- 1

 

Karc 1A

-

-

spojevi nikla

-

0,01 (2)

0,05 (5)

-

-

2022/431/EU

Preosjetljivost kože

Granična vrijednost 0,01 mg/m3 primjenjuje se od 18. siječnja 2025.

Preosjetljivost dišnih putova

Granična vrijednost 0,05 mg/m3 primjenjuje se od 18. siječnja 2025. Do tada se primjenjuje granična vrijednost od 0,1 mg/m3.

54-11-5

200-193-3

nikotin (ISO); 3-[(2S)-1-metilpirolidin-2-il)]piridin

 

0,5

 

 

2006/15/EZ

koža

98-95-3

202-716-0

nitrobenzen

0,2

1

 

 

2022/431/EU

koža (3), Repr 1B

79-24-3

201-188-9

nitroetan

20

62

100

312

2017/164/EU

koža

75-52-5

200-876-6

nitrometan

100

254

150

381

 

 

79-46-9

201-209-1

2-nitropropan

5

18

 

 

2017/2398

Karc 1B

88-72-2

201-853-3

2-nitrotoluen

 

0,5

 

 

 

Karc 1B,

Muta 1B

64-19-7

200-580-7

octena kiselina

10

25

20

50

2017/164/EU

 

460-19-5

207-306-5

oksalonitril; cijanogen

10

22

 

 

 

 

144-62-7

205-634-3

oksalna kiselina

 

1

 

 

2006/15/EZ

 

101-80-4

202-977-0

4,4’-oksidianilin; p-aminofenil eter

 

0,1

 

 

 

Karc 1B, Muta 1B

79-57-2

201-212-8

oksitetraciklin

 

0,1

 

 

 

 

7439-92-1

231-100-4

olovo i njegovi anorganski spojevi

 

0,15

 

 

2022/431/EU

Repr 1A (osim za olovni klorid fluorid jodid)

111-46-6

203-872-2

2,2’-oksibisetanol; dietilen-glikol

23

101

 

 

 

 

20816-12-0

244-058-7

osmijev tetroksid (kao Os); osmijeva kiselina

0,0002

0,002

0,0006

0,006

 

 

10028-15-6

233-069-2

ozon

 

 

0,2

0,4

 

 

103-90-2

203-157-5

paracetamol

 

10

 

 

 

 

8002-74-2

232-315-6

parafinski vosak, dim

 

2

 

6

 

 

1910-42-5

217-615-7

parakvat diklorid; 1,1-dimetil-4,4’-bipiridinij-diklorid

 

0,08 R

 

 

 

koža

13463-40-6

236-670-8

pentakarbonil željezo (kao Fe)

0,01

0,08

 

 

 

 

115-77-5

204-104-9

pentaeritritol

 

10 U 4 R

 

20

 

 

87-86-5

201-778-6

pentaklorofenol

 

0,001

 

 

 

koža

109-66-0

203-692-4

pentan

1000

3000

 

 

2006/15/EZ

 

107-87-9

203-528-1

pentan-2-on

200

716

250

895

 

 

96-22-0

202-490-3

pentan-3-on; dietil-keton

200

716

250

895

 

 

628-63-7

211-047-3

pentil-acetat

50

270

100

540

2000/39/EZ

 

13562-81-7

672-728-2

3-pentil-acetat

50

270

100

540

2000/39/EZ

 

1918-02-1

217-636-1

pikloram; 4-amino-3,5,6-trikloropiridin-2-karboksilna kiselina

 

10

 

20

 

 

88-89-1

201-865-9

pikrinska kiselina; 2,4,6-trinitrofenol

 

0,1

 

 

91/322/EEZ

 

110-85-0

203-808-3

piperazin

 

0,1

 

0,3

2000/39/EZ

alergen (koža i udisanje)

142-64-3

205-551-2

piperazin dihidroklorid

 

0,1

 

0,3

 

koža, alergen (koža i udisanje)

110-89-4

203-813-0

piperidin

1

3,5

 

 

 

 

7440-06-4

231-116-1

platina (metal)

 

1

 

 

91/322/EEZ

 

-

-

platina spojevi, topivi (osim određenih halogenih spojeva platine) (kao Pt)

 

0,002

 

 

 

 

-

-

smjese policikličkih aromatskih ugljikovodika, posebice one koje sadrže benzopiren, koje su karcinogene u smislu ove Direktive

 

 

 

 

2019/130

koža (3)

1336-36-3

215-648-1

poliklorobifenili; PCB

 

0,1

 

 

 

 

9002-86-2

18-338-8

polivinilklorid

 

10 U 4 R

 

 

 

 

504-29-0

207-988-4

2-piridilamin

0,5

2

2

7,8

 

 

110-86-1

203-809-9

piridin

5

15

 

 

91/322/EEZ

 

120-80-9

204-427-5

pirokatekol; 1,2-dehidroksibenzen

5

23

 

 

 

koža

-

-

prašina brašna

 

10

 

30

 

 

-

-

prašine tvrdog drva

 

2 (1)

 

 

2017/2398

→ 3 mg/m3 do 17. 1. 2023.

10101-41-4

600-148-1

prašina gipsa

 

10 U 4 R

 

 

 

 

7782-42-5

231-955-3

prašina grafita

 

10 U 4 R

 

 

 

 

-

-

prašina gume (procesna) -dim gume

 

6 0,6

 

 

 

 

-

-

prašina lijevanog željeza

 

10 U 4 R

 

 

 

 

-

-

prašina pepela od goriva

 

10 U 4 R

 

 

 

 

-

-

prašina pamuka

 

2,5

 

 

 

 

65997-15-1

266-043-4

prašina portland cementa

 

10 U 4 R

 

 

 

 

1302-74-5

-

prašina smirka (korund)

 

10 U 4 R

 

 

 

 

-

-

prašina škroba

 

10 U 4 R

 

 

 

 

-

-

prašina vune (procesna)

 

10

 

 

 

 

-

-

prašina žita

 

10

 

 

 

 

26499-65-0

607-950-0

prašina žbuke

 

10 U 4 R

 

 

 

 

57-55-6

200-338-0

propan-1,2-diol – ukupno pare i čestice – samo čestice

150 -

474 10

 

 

 

 

71-23-8

200-746-9

propan-1-ol; n-propanol

200

500

250

625

 

 

67-63-0

200-661-7

propan-2-ol; izopropilni alkohol; izopropanol

400

999

500

1250

 

 

109-60-4

203-686-1

propil-acetat

200

849

250

1060

 

 

75-56-9

200-879-2

propilen oksid; 1,2-epoksipropan; metil-oksiran

1

2,4

 

 

2017/2398

Karc 1B, Muta 1B

79-09-4

201-176-3

propionska kiselina

10

31

20

62

2000/39/EZ

 

107-19-7

203-471-2

prop-2-in-1-ol; propargil-alkohol

1

2,3

3

7

 

 

114-26-1

204-043-8

propoksur (ISO); 2-izopropiloksifenol-N-metil-karbamat; 2-izopropoksifenil-metil-karbamat

 

0,5

 

2

 

 

525-66-6

208-378-0

propranolol

 

2

 

6

 

 

108-46-3

203-585-2

rezorcinol; 1,3-benzendiol

10

45

 

 

2006/15/EZ

koža

7440-16-6

231-125-0

rodij (kao Rh) – dim i prašina metala – topivi spojevi

 

0,1 0,001

 

0,3 0,003

 

 

8050-09-7

232-475-7

rosin (dim); kolofonij

 

0,05

 

0,15

 

alergen koža

83-79-4

201-501-9

rotenon; (2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoksikromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromen-6-on

 

5

 

10

 

koža

57-50-1

200-334-9

saharoza D (+)

 

10

 

20

 

 

7782-49-2

231-957-4

selen

 

0,1

 

 

 

 

-

-

selenovi spojevi osim kadmijeva sulfoselenida i vodikovog selenida

 

0,1

 

 

 

 

7803-62-5

232-263-4

silan (SiH4)

0,5

0,67

1

1,3

 

 

7440-21-3

231-130-8

silicij

 

10 U 4 R

 

 

 

 

-

-

silicijev dioksid, respirabilna prašina

 

0,1 R

(2)

 

 

2017/2398

 

409-21-2

206-991-8

silicijev karbid

 

10 U 4 R

 

 

 

 

7440-22-4

231-131-3

srebro, metal

 

0,1

 

 

2000/39/EZ

 

-

231-131-3

srebro (topljivi spojevi kao Ag)

 

0,01

 

 

2006/15/EZ

 

100-42-5

202-851-5

stiren

100

430

250

1080

 

koža

57-92-1

200-355-3

streptomicin

 

0,1

 

 

 

 

3689-24-5

222-995-2

sulfotep (ISO); O,O,O,O-tetraetil-ditiopirofosfat

 

0,1

 

 

2000/39/EZ

koža

2699-79-8

220-281-5

sulfuril difluorid

5

21

10

42

 

 

2551-62-4

219-854-2

sumporov heksafluorid

1000

6070

1250

7590

 

 

7664-93-9

231-639-5

sumporna kiselina

(magla) (12) (13)

 

0,05

 

 

2009/161/EU

 

7446-09-5

231-195-2

sumporov dioksid

0,5

1,3

1

2,7

2017/164/EU

 

9014-01-1

232-752-2

suptilizin

 

0,00004

 

 

 

koža, alergen udisanje

-

-

talijevi spojevi, topivi (kao Ta)

 

0,1

 

 

 

 

14807-96-6

238-877-9

talk (Mg3H2(SiO3)4)

 

1 R

 

 

 

 

7440-25-7

231-135-5

tantal

 

5

 

10

 

 

-

-

telur i spojevi (kao Te) osim vodikov telurid

 

0,1

 

 

 

 

61788-32-7

262-967-7

terfenil, hidrogenirani

2

19

5

48

2017/164/EU

 

26140-60-3

247-477-3

terfenili, svi

izomeri

 

 

0,5

4,8

 

 

8006-64-2

232-350-7

terpentinsko

ulje

100

566

150

850

 

koža, alergen koža

79-27-6

201-191-5

1,1,2,2-tetrabromoetan

0,5

7,2

 

 

 

 

78-10-4

201-083-8

tetraetil-ortosilikat; etil-silikat

5

44

 

 

2017/164/EU

 

811-97-2

212-377-0

1,1,1,2-tetrafluoroetan; norfluran

1000

4240

 

 

 

 

109-99-9

203-726-8

tetrahidrofuran

50

150

100

300

2000/39/EZ

koža

13463-39-3

236-669-2

tetrakarbonilnikal (kao Ni); niklov tetrakarbonil

 

 

0,1

0,24

 

Repr 1B

127-18-4

204-825-9

tetrakloroetilen

20

138

40

275

2017/164/EU

koža

7722-88-5

231-767-1

tetranatrijev-pirofosfat

 

5

 

 

 

 

7719-09-7

231-748-8

tionil-klorid; tionil-diklorid

 

 

1

4,9

 

 

13463-67-7

236-675-5

titanov dioksid

 

10 U 4 R

 

 

 

 

108-88-3

203-625-9

toluen

50

192

100

384

2006/15/EZ

koža

98-59-9

202-684-8

p-toluensulfonil klorid; tosil klorid

 

 

 

5

 

 

119-93-7

204-358-0

4,4’-bi-o-toluidin

0,003

0,03

0,012

0,12

 

Karc 1B

95-53-4

202-429-0

o-toluidin; 2-aminotoluen

0,1

0,5

 

 

2017/2398

koža (3),

Karc 1B

126-73-8

204-800-2

tributil-fosfat, svi izomeri

 

5

 

5

 

 

121-44-8

204-469-4

trietilamin

2

8,4

3

12,6

2000/39/EZ

koža

115-86-6

204-112-2

trifenil-fosfat

 

3

 

6

 

 

2451-62-9

219-514-3

triglicidil izocijanurat (TGIC); 1,3,5-tris(oksiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion

 

0,1

 

 

 

alergen koža, Muta 1B

120-82-1

204-428-0

1,2,4-triklorobenzen

2

15,1

5

37,8

2000/39/EZ

koža

71-55-6

200-756-3

1,1,1-trikloroetan; metil kloroform

100

555

200

1110

2000/39/EZ

 

79-01-6

201-167-4

trikloroetilen; trikloroeten

10

54,7

30

164,1

2019/130

koža (3),

Karc 1B

76-06-2

200-930-9

trikloronitrometan; kloropikrin

0,1

0.68

0,3

2,1

 

koža

98-07-7

202-634-5

α,α,α-triklorotoluen; benzotriklorid

0,012

0,1

 

 

 

koža, Karc 1B

78-30-8

201-103-5

trikrezil-fosfat (o-o-o-, o-o-m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p-p-); tritolil-fosfat (o-o-o-, o-o-m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p-p-)

 

0,1

 

0,3

 

 

75-50-3

200-875-0

trimetilamin

2

4,9

5

12,5

2019/1831

 

137-17-7

205-282-0

2,4,5-trimetilanilin

 

1

 

 

 

Karc 1B

95-63-6

202-436-9

1,2,4-trimetilbenzen

20

100

 

 

2000/39/EZ

 

526-73-8

208-394-8

1,2,3-trimetilbenzen

20

100

 

 

2000/39/EZ

 

25551-13-7

247-099-9

trimetilbenzen, svi izomeri

25

125

 

 

 

 

78-59-1

201-126-0

3,5,5-trimetil-cikloheks-

2-enon; izoforon

 

 

5

29

 

 

121-45-9

204-471-5

trimetil-fosfit

2

10

 

 

 

 

118-96-7

204-289-6

2,4,6-trinitrotoluen; TNT

 

0,5

 

 

 

 

1333-86-4

215-609-9

ugljik-crni

 

3,5

 

7

 

 

124-38-9

204-696-9

ugljikov dioksid

5000

9000

 

 

2006/15/EZ

 

75-15-0

200-843-6

ugljikov disulfid

5

15

 

 

2009/161/EU

koža

630-08-0

211-128-3

ugljikov monoksid

20 (30)

23 (35)

100 (200)

117 (232)

2022/431/EU

Repr 1A – za djelatnosti podzemnog rudarenja i bušenja tunela, do 21. 8. 2023. primjenjuju se vrijednosti navedene u zagradama

56-23-5

200-262-8

ugljikov tetraklorid; tetraklorometan

1

6,4

5

32

2017/164/EU

koža

1314-62-1

215-239-8

vanadijev pentoksid; divanadijev pentoksid

 

0,05

 

 

 

 

81-81-2

201-377-6

varfarin (ISO); 4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-2H-kromen-2-on

 

0,5

 

1,5

 

Repr 1A

108-05-4

203-545-4

vinil acetat

5

17,6

10

35,2

2009/161/EU

 

75-01-4

200-831-0

vinil-klorid monomer; kloroetilen

1

2,6

 

 

2017/2398

Karc 1A

75-35-4

200-864-0

viniliden klorid; 1,1-dikloretilen

10

40

 

 

 

 

10035-10-6

233-113-0

vodikov bromid

 

 

2

6,7

2000/39/EZ

 

7664-39-3

231-634-8

vodikov fluorid

1,8

1,5

3

2,5

2000/39/EZ

 

7647-01-0

231-595-7

vodikov klorid

5

8

10

15

2000/39/EZ

 

7722-84-1

231-765-0

vodikov peroksid

1

1,4

2

2,8

 

 

7783-07-5

231-978-9

vodikov selenid (kao Se); dihidrogen selenid

0,02

0,07

0,05

0,17

2000/39/EZ

 

7783-06-4

231-977-3

vodikov sulfid

5

7

10

14

2009/161/EU

 

-

-

volfram i njegovi spojevi (netopivi)

 

5

 

3

 

 

-

-

volframovi spojevi (topivi)

 

1

 

5

 

 

1309-37-1

215-168-2

željezov(III) oksid – dim (kao Fe) – prašina

 

5 10U, 4R

 

10 -

 

 

-

-

željezove soli (kao Fe)

 

1

 

2

 

 

7439-97-6

231-106-7

živa

 

0,02

 

 

 

Repr 1B

-

-

dvovalentni anorganski spojevi žive uključujući živin(II) oksid i živin(II) klorid (mjeren kao Hg) (11)

 

0,02

 

 

2022/431/EU

 

-

-

živini organski spojevi (kao Hg)

 

0,01

 

 

 

 

(1) Inhalabilna čestica: ako su prašine tvrdog drva pomiješane s drugim vrstama drvne prašine, granična vrijednost primjenjuje se na sve drvne prašine koje se nalaze u toj smjesi.

(2) Respirabilna čestica.

(3) Znatan doprinos ukupnom opterećenju tijela moguć izloženošću preko kože.

(4) Mjereno kao elementarni ugljik.

(5) Frakcija koju je moguće udahnuti.

(6) Frakcija koju je moguće udahnuti. Frakcija koju je moguće udahnuti u onim državama članicama u kojima se na dan stupanja na snagu ove Direktive primjenjuje sustav biomonitoringa s biološkom graničnom vrijednosti do najviše 0,002 mg Cd/g kreatinina u urinu.

(7) Tvar može prouzročiti preosjetljivost kože i preosjetljivost dišnih putova.

(8) Tvar može prouzročiti preosjetljivost kože.

(9) Izmjereno ili izračunano u odnosu na vremenski ponderiranu prosječnu vrijednost za referentno osmosatno razdoblje.

(10) Tijekom praćenja izloženosti trebalo bi uzeti u obzir relevantne vrijednosti biološkog praćenja kako je predložio Znanstveni odbor za ograničenja profesionalne izloženosti kemijskim sredstvima (SCOEL).

(11) Tijekom praćenja izloženosti živi i njezinim dvovalentnim anorganskim spojevima treba uzeti u obzir relevantne tehnike biološkog praćenja kojima se dopunjuju indikativne granične vrijednosti profesionalne izloženosti.

(12) Prilikom odabira odgovarajuće metode praćenja izloženosti treba uzeti u obzir potencijalna ograničenja i smetnje koje se mogu pojaviti u prisutnosti drugih spojeva sumpora.

(13) Magla je definirana kao torakalna frakcija.

(14) Frakcija koja udisanjem može doprijeti u pluća.

(15) Granična vrijednost kratkotrajne izloženosti u odnosu na referentno razdoblje od 1 minute.

Napomena o koži pripisana graničnim vrijednostima profesionalne izloženosti ukazuje na mogućnost većeg unosa kroz kožu.

 

 

 

 

Članak 13.

U Prilogu IV. Tablica bioloških graničnih vrijednosti, ispod retka CAS broj 7439-92-1 koji se odnosi na olovo (elementarno i anorganski spojevi), dodaje se novi redak koji glasi:

 

CAS broj

Štetna kemijska tvar

Karakteristični pokazatelj

Biološki uzorak

Vrijeme uzimanja uzoraka

Biološke granične vrijednosti

Napomena

 

Olovo i njegovi ionski spojevi

olovo

krv

 

70 µg Pb/100 ml krvi

zdravstveni nadzor provodi se ako je izloženost koncentraciji olova u zraku veća od 0,075 mg/m3, izračunato kao vremenski ponderirani prosjek tijekom 40 sati tjedno, ili ako se za pojedinačne radnike mjeri razina olova u krvi veća od 40 µg Pb/100 ml krvi.

Uporaba apsorpcijske spektrometrije ili metode koja daje jednako vrijedne rezultate

 

 

Članak 14.

Prilog VII. mijenja se i glasi:

PRILOG VII.

RAZVRSTAVANJE I OZNAČAVANJE OPASNIH TVARI I SMJESA PREMA UREDBI (EZ) BR. 1272/2008

(Uredba CLP – engl. Classification, Labelling and Packaging)

 

Razvrstavanje

Označavanje

Opasnost

Kod kategorije

Piktogram

Oznaka opasnosti

(signalna riječ)

Oznake upozorenja (H)

Razred

Kategorija

Oznaka

Tekst upozorenja

FIZIKALNE OPASNOSTI – Dio 2. Priloga I.

Eksplozivi

Nestabilni eksploziv

Nestab. ekspl.

GHS01

Opasnost

H200

Nestabilni eksploziv

Podrazred 1.1

Ekspl. 1.1

H201

Eksplozivno; opasnost od eksplozije ogromnih razmjera

Podrazred 1.2

Ekspl. 1.2

H202

Eksplozivno;

velika opasnost od rasprskavanja

Podrazred 1.3

Ekspl. 1.3

H203

Eksplozivno; opasnost od vatre, udarnog vala ili rasprskavanja

Podrazred 1.4

Ekspl. 1.4

Upozorenje

H204

Opasnost od vatre ili rasprskavanja

Podrazred 1.5

Ekspl. 1.5

-

Opasnost

H205

U vatri može izazvati eksploziju ogromnih razmjera

Podrazred 1.6

Ekspl. 1.6

-

-

-

Nema oznake upozorenja

Desenzitirani eksplozivi

1. kategorija

Desen. ekspl. 1

GHS02

Opasnost

H206

Opasnost od vatre, udarnog vala ili rasprskavanja; povećan rizik od eksplozije ako je smanjen udio desenzitirajućeg agensa

2. kategorija

Desen. ekspl. 2

H207

Opasnost od vatre ili rasprskavanja; povećan rizik od eksplozije ako je smanjen udio desenzitirajućeg agensa

3. kategorija

Desen. ekspl. 3

Upozorenje

4. kategorija

Desen. ekspl. 4

H208

Opasnost od vatre; povećan rizik od eksplozije ako je smanjen udio desenzitirajućeg agensa

Zapaljivi plinovi

(uključujući kemijski nestabilne plinove)

1.A kategorija zapaljivih plinova i

plinovi svrstani u 1.A kategoriju koji ispunjavaju kriterije za piroforne ili nestabilne plinove kategorija A/B

Zap. plin 1.A

GHS02

Opasnost

H220

Vrlo lako zapaljivi plin

Pir. plin

H220

H232

Vrlo lako zapaljivi plin

Može se spontano zapaliti u dodiru sa zrakom

Kem. nestab. plin A

H220

H230

Vrlo lako zapaljivi plin

Može reagirati eksplozivno čak i bez prisustva zraka

Kem. nestab. plin B

H220

H231

Vrlo lako zapaljivi plin

Može reagirati eksplozivno čak i bez prisustva zraka pri povišenom tlaku i/ili temperaturi

1.B kategorija

Zap. plin 1.B

H221

Zapaljivi plin

2. kategorija

Zap. plin 2

-

Upozorenje

H221

Zapaljivi plin

Aerosoli

1. kategorija

Aerosol 1

GHS02

Opasnost

H222

H229

Vrlo lako zapaljivi aerosol

Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije

2. kategorija

Aerosol 2

Upozorenje

H223

H229

Zapaljivi aerosol

Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije

3. kategorija

Aerosol 3

-

Upozorenje

H229

Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije

Oksidirajući plinovi

1. kategorija

Oks. plin 1

GHS03

Opasnost

H270

Može uzrokovati ili pojačati požar; oksidans

Plinovi pod tlakom(1)

Stlačeni plin

Stlač. plin

GHS04

Upozorenje

H280

Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju

Ukapljeni plin

Ohlađeno ukapljeni plin

H281

Sadrži pothlađeni, ukapljeni plin; može uzrokovati kriogene opekline ili ozljede

Otopljeni plin

H280

Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju

(1) = razred opasnost »Plinovi pod tlakom« razvrstavaju se u jednu od četiri skupine u skladu s njihovim fizikalnim stanjem prilikom pakiranja tj. ne razvrstavaju se u kategorije

Zapaljive tekućine

1. kategorija

Zap. tek. 1

GHS02

Opasnost

H224

Vrlo lako zapaljiva tekućina i para

2. kategorija

Zap. tek. 2

H225

Lako zapaljiva tekućina i para

3. kategorija

Zap. tek. 3

Upozorenje

H226

Zapaljiva tekućina i para

Zapaljive krutine

1. kategorija

Zap. krut. 1

Opasnost

H228

Zapaljiva krutina

2. kategorija

Zap. krut. 2

Upozorenje

Samoreagirajuće tvari i smjese(2)/

Organski peroksidi(2)

Tip A

Samoreag. A

GHS01

Opasnost

H240

Zagrijavanje može uzrokovati eksploziju

Org. peroks. A

Tip B

Samoreag. B

GHS01 + GHS02

H241

Zagrijavanje može

uzrokovati požar ili eksploziju

Org. peroks. B

Tipovi C i D

Samoreag. CD

GHS02

Opasnost

H242

Zagrijavanje može uzrokovati požar

Org. peroks. CD

Tipovi E i F

Samoreag. EF

Upozorenje

Org. peroks. EF

Tip G

Samoreag. G

-

-

-

-

Org. peroks. G

-

-

-

-

(2) = dva različita razreda opasnosti imaju iste kategorije (zbog toga su zajedno grupirani)

Piroforne tekućine

1. kategorija

Piro. tek. 1

GHS02

Opasnost

H250

Samozapaljivo u dodiru sa zrakom

Piroforne krutine

1. kategorija

Piro. krut. 1

Samozagrijavajuće tvari i smjese

1. kategorija

Samozagr. 1

Opasnost

H251

Samozagrijavanje; može

se zapaliti

2. kategorija

Samozagr. 2

Upozorenje

H252

Samozagrijavanje u velikim količinama; može se zapaliti

Tvari i smjese koje u dodiru s vodom oslobađaju zapaljive plinove

1. kategorija

Reakc. s vodom 1

Opasnost

H260

U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove koji se mogu spontano zapaliti

2. kategorija

Reakc. s vodom 2

Opasnost

H261

U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove

3. kategorija

Reakc. s vodom 3

Upozorenje

Oksidirajuće tekućine(2)

/

Oksidirajuće krutine(2)

1. kategorija

Oks. tek. 1

GHS03

Opasnost

H271

Može uzrokovati požar ili eksploziju; jaki oksidans

Oks. krut. 1

2. kategorija

Oks. tek. 2

Opasnost

H272

Može pojačati požar; oksidans

Oks. krut. 2

3. kategorija

Oks. tek. 3

Upozorenje

Oks. krut. 3

(2) = dva različita razreda opasnosti imaju iste kategorije (zbog toga su zajedno grupirani)

Tvari i smjese nagrizajuće za metale

1. kategorija

Nagriz. metal 1

GHS05

Upozorenje

H290

Može nagrizati metale

OPASNOSTI ZA ZDRAVLJE – Dio 3. Priloga I.

Akutna toksičnost

1. kategorija

Ak. toks. 1

GHS06

Opasnost

H300

H310

H330

Smrtonosno ako se proguta

Smrtonosno u dodiru s kožom

Smrtonosno ako se udiše

2. kategorija

Ak. toks. 2

3. kategorija

Ak. toks. 3

H301

H311

H331

Otrovno ako se proguta

Otrovno u dodiru s kožom

Otrovno ako se udiše

4. kategorija

Ak. toks. 4

GHS07

Upozorenje

H302

H312

H332

Štetno ako se proguta

Štetno u dodiru s kožom

Štetno ako se udiše

Nagrizanje/nadraživanje kože

1. kategorija(3)

Nagriz. koža 1

GHS05

Opasnost

H314

Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

Potkategorija 1.A

Nagriz. koža 1.A

Potkategorija 1.B

Nagriz. koža 1.B

Potkategorija 1.C

Nagriz. koža 1.C

2. kategorija

Nadraž. koža 2

GHS07

Upozorenje

H315

Nadražuje kožu

(3) = nagrizajuće tvari se razvrstavaju u 1. kategoriju ako nema dovoljno podataka za potkategorizaciju

Teška ozljeda oka/nadraživanje oka

1. kategorija

Ozlj. oka 1

GHS05

Opasnost

H318

Uzrokuje teške ozljede oka

2. kategorija

Nadraž. oka 2

GHS07

Upozorenje

H319

Uzrokuje jako nadraživanje oka

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože

Preosjetljivost ako se udiše

1. kategorija(3) i potkategorije 1.A i 1.B

Resp. senz. 1., 1.A, 1.B

GHS08

Opasnost

H334

Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem

Preosjetljivost u dodiru s kožom

1. kategorija(3) i potkategorije 1.A i 1.B

Derm. senz. 1., 1.A, 1.B

GHS07

Upozorenje

H317

Može izazvati alergijsku reakciju na koži

(3) = tvari se razvrstavaju u 1. kategoriju ako nema dovoljno podataka za potkategorizaciju

Mutageni učinak na zametne stanice

1. kategorija (Kategorija 1.A, 1.B)

Muta. 1, 1.A ili 1.B

GHS08

Opasnost

H340

Može izazvati genetska oštećenja (4)

2. kategorija

Muta. 2

Upozorenje

H341

Sumnja na moguća genetska oštećenja (4)

Karcinogenost

1. kategorija (Kategorija 1.A, 1.B)

Karc. 1, 1.A ili 1.B

Opasnost

H350

H350i

Može uzrokovati rak (4)

Može uzrokovati rak ako se udiše

2. kategorija

Karc. 2

Upozorenje

H351

Sumnja na moguće uzrokovanje raka (4)

(4) = navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost

Reproduktivna toksičnost

1. kategorija (Kategorija 1.A, 1.B)

Repr. 1, 1.A ili 1.B

GHS08

Opasnost

H360(5)

H360F(6)

H360D(6)

H360FD(6)

H360Fd(6)

H360Df(6)

Može štetno djelovati na plodnost ili naškoditi nerođenom djetetu

Može štetno djelovati na plodnost

Može naškoditi nerođenom djetetu

Može štetno djelovati na plodnost. Može naškoditi nerođenom djetetu.

Može štetno djelovati na plodnost. Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.

Može naškoditi nerođenom djetetu. Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost.

2. kategorija

Repr. 2

Upozorenje

H361(5)

H361f(6)

H361d(6)

H361fd(6)

Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete

Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost

Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete

Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost. Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.

Dodatna kategorija za učinke na dojenje ili dojenjem

Lakt.

-

-

H362

Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom

(5) = (navesti konkretan učinak ako je poznat) (navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost)

(6) F = Plodnost, D = u razvoju (mala slova f, d = sumnja na moguće štetno djelovanje)

Specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje

1. kategorija

TCOJ 1

GHS08

Opasnost

H370

Uzrokuje oštećenje organa (7)

2. kategorija

TCOJ 2

Upozorenje

H371

Može uzrokovati oštećenje organa (7)

3. kategorija

TCOJ 3

GHS07

Upozorenje

H335

Može nadražiti dišni sustav

H336

Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu

(7) = (ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato) (navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost)

Specifična toksičnost za ciljane organe – ponavljano izlaganje

1. kategorija

TCOP 1

GHS08

Opasnost

H372

Uzrokuje oštećenje organa (8) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti (9)

2. kategorija

TCOP 2

Upozorenje

H373

Može uzrokovati oštećenje organa (8) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti (9)

(8) = (ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato)

(9) = (navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost)

Opasnost od aspiracije

1. kategorija

Aspir. toks. 1

GHS08

Opasnost

H304

Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav

OPASNOSTI ZA OKOLIŠ – Dio 4. Priloga I.

Opasno za vodeni okoliš

1. kategorija akutne toksičnosti

Ak. toks. vod. okol. 1

GHS09

Upozorenje

H400

Vrlo otrovno za vodeni okoliš

1. kategorija kronične toksičnosti

Kron. toks. vod. okol. 1

H410

Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

2. kategorija kronične toksičnosti

Kron. toks. vod. okol. 2

-

H411

Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

3. kategorija kronične toksičnosti

Kron. toks. vod. okol. 3

-

-

H412

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

4. kategorija kronične toksičnosti

Kron. toks. vod. okol. 4

H413

Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš

DODATNE OPASNOSTI – Dio 5. Priloga I.

Opasno za ozonski omotač

1. kategorija

Ozon 1

GHS07

Upozorenje

H420

Štetno za zdravlje ljudi i okoliš zbog uništavanja ozona u višoj atmosferi

 

 

 

Napomena:

– tablica je izrađena po predlošku preuzetom s mrežnih stranica Health and Safety Authority: https://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Chemical_and_Hazardous_Substances/

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/14 Urbroj: 524-03-03-01/2-23-25 Zagreb, 1. prosinca 2023.

Ministar Marin Piletić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić