Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 152/2023 (19.12.2023.), Pravilnik o provedbi intervencije 73.13. »Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima« i intervencije 74.01. »Potpora za sustave javnog navodnjavanja« iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Ministarstvo poljoprivrede

2225

Na temelju članka 8.a stavka 23. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI INTERVENCIJE 73.13. »POTPORA JAVNOJ INFRASTRUKTURI U RURALNIM PODRUČJIMA« I INTERVENCIJE 74.01. »POTPORA ZA SUSTAVE JAVNOG NAVODNJAVANJA« IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027.

DIO PRVI OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se provedba intervencije 73.13. »Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima« (u daljnjem tekstu: intervencija 73.13.) i intervencije 74.01. »Potpora za sustave javnog navodnjavanja« (u daljnjem tekstu: intervencija 74.01.) iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (u daljnjem tekstu: Strateški plan), postupci koje provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja), ovlasti Ministarstva poljoprivrede kao Upravljačkog tijela (u daljnjem tekstu: Upravljačko tijelo) i postupanje po žalbama na odluke Agencije za plaćanja.

Provedba propisa

Članak 2.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se provedba intervencije 73.13. i intervencije 74.01. u skladu s uredbama iz ovoga članka i njihovim ispravcima, izmjenama i dopunama:

– Uredbom (EU) br. 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 435, 6. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/2115)

– Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2022/126 od 7. prosinca 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća dodatnim zahtjevima za određene vrste intervencija koje države članice određuju u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a za razdoblje od 2023. do 2027. na temelju te uredbe i pravilima o omjeru za standard 1 za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete (GAEC) (SL L 20, 31. 1. 2022.)

– Uredbom (EU) br. 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013 (SL L 435, 6. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/2116)

– Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2022/127 od 7. prosinca 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o agencijama za plaćanja i drugim tijelima, financijskom upravljanju, poravnanju računa, sredstvima osiguranja i upotrebi eura (SL L 20, 31. 1. 2022.)

– Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2022/128 od 21. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, provjera, sredstava osiguranja i transparentnosti (SL L 20, 31. 1. 2022.)

– Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2022/129 od 21. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o vrstama intervencija koje se odnose na uljarice, pamuk i nusproizvode proizvodnje vina u skladu s uredbom (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća te o zahtjevima u vezi s informiranjem, promotivnim aktivnostima i vidljivošću u pogledu potpore Unije i strateških planova u okviru ZPP-a (SL L 20, 31. 1. 2022.) (u daljnjem tekstu: Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 2022/129)

– Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/2290 od 21. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o metodama izračuna zajedničkih pokazatelja ostvarenja i pokazatelja rezultata utvrđenih u Prilogu I. Uredbi (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 (SL L 458, 22. 12. 2021.)

– Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.)

– Uredbom Komisije (EU) br. 2022/2472 od 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 327, 21. 12. 2022.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 2022/2472).

Pojmovi

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. korisnik je svaki subjekt koji je podnio zahtjev za potporu, a koji je izravno odgovoran za provedbu i rezultate projekta

2. projekt je aktivnost ili skup aktivnosti koje predstavljaju cjelokupnu i sveobuhvatnu investiciju, a sastoji se od prihvatljivih i, ako je primjenjivo, neprihvatljivih troškova te pripada određenoj intervenciji

3. ulaganje je prihvatljivi dio projekta za koji se traži potpora iz Strateškog plana

4. postupak dodjele potpore je vremensko razdoblje od podnošenja zahtjeva za potporu od strane korisnika do donošenja odluke o dodjeli sredstava od strane Agencije za plaćanja

5. provedba projekta je vremensko razdoblje od donošenja odluke o dodjeli sredstava Agencije za plaćanja kojom se dodjeljuju sredstva korisniku do konačne isplate sredstava

6. ex post razdoblje obuhvaća petogodišnje razdoblje od konačne isplate sredstava

7. intervencija je skup projekata koji doprinose ostvarivanju ciljeva jednog ili više prioriteta Europske unije za ruralni razvoj na koje se odnose

8. prihvatljivi troškovi su troškovi koji mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima Strateškog plana

9. lista prihvatljivih troškova je lista troškova prihvatljivih za sufinanciranje unutar intervencije iz Strateškog plana

10. neprihvatljivi troškovi su troškovi koji ne mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima Strateškog plana

11. neodobreni troškovi su troškovi koji su prema listi prihvatljivih troškova prihvatljivi, ali na temelju kontrole zahtjeva nisu odobreni za sufinanciranje bespovratnim sredstvima Strateškog plana

12. javna potpora je svaki oblik potpore koji potječe iz proračuna javnopravnih tijela (tijela državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti) i proračuna Europske unije, a predstavlja bespovratna sredstva ili financijske instrumente

13. intenzitet javne potpore je postotni udio javne potpore u prihvatljivim troškovima projekta

14. natječaj je javno objavljeni poziv na podnošenje zahtjeva za potporu unutar intervencije iz Strateškog plana, a sastoji se od teksta natječaja i priloga

15. građenje je kako je definirano u propisima kojima se uređuje gradnja, izuzev održavanja

16. rekonstrukcija je kako je definirano u propisima kojima se uređuje gradnja

17. državna potpora je stvarni i potencijalni rashod ili umanjeni prihod države dodijeljen od davatelja državne potpore u bilo kojem obliku koji narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja stavljajući u povoljniji položaj određenog poduzetnika ili proizvodnju određene robe i/ili usluge što utječe na trgovinu između država članica Europske unije, u skladu sa člankom 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

18. dopuna je naknadno dostavljanje dokumentacije ili dijela dokumentacije na zahtjev Agencije za plaćanja

19. obrazloženje je naknadno dostavljanje informacija, pojašnjenje određene nejasnoće ili neusklađenosti u navodima/dokumentima/izračunima te ispravak neusklađenih navoda i/ili neispravnih izračuna

20. nepravilnost je povreda odredaba prava Zajednice koja proizlazi iz učinjene ili propuštene radnje od strane gospodarskog subjekta, a što je dovelo ili je moglo dovesti u pitanje opći proračun Zajednica ili proračune kojima Zajednice upravljaju, bilo smanjenjem ili gubitkom prihoda iz vlastitih sredstava prikupljenih izravno u ime Zajednica, ili neopravdanim izdacima u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23. 12. 1995.)

21. sumnja na prijevaru je nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke (a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica koja je sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL C 316, 27. 11. 1995.)

22. financijska korekcija je instrument kojim se, nakon što je Agencija za plaćanja utvrdila nepravilnost koju je počinio korisnik i/ili partner, umanjuju bespovratna sredstva ili nalaže povrat cijelog ili dijela financiranja isplaćenog korisniku

23. aglomeracija je područje, kako je definirano u propisima kojima se uređuju pitanja vezana za vode, vodno dobro i vodne građevine

24. ekvivalent stanovnika (ES) je organsko biorazgradivo opterećenje, kako je definirano u propisima kojima se uređuju pitanja vezana za vode, vodno dobro i vodne građevine

25. dječji vrtić je građevina u kojoj se obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja kako je definirano u propisima kojima se uređuje djelatnost i standardi predškolskog odgoja i obrazovanja, izuzev programa predškolskog odgoja koji se provode pri osnovnim školama i kao kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi (igraonice) pri knjižnicama, zdravstvenim, socijalnim, kulturnim i sportskim ustanovama, udrugama, drugim pravnim osobama i fizičkim osobama

26. nerazvrstana cesta predstavlja cestu kako je definirano u propisima kojima se uređuju pravni status, način korištenja i mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta te promet na njima, a koja nije razvrstana kao javna cesta u smislu tih propisa

27. sustav javne vodoopskrbe je tehnički i tehnološki povezani skup građevina za javnu vodoopskrbu od izvorišta ili drugog vodozahvata odnosno od mjesta prihvata vode od drugog isporučitelja vodnih usluga do priključka korisnika vodne usluge uključujući i vodomjer, do javne slavine ili do mjesta isporuke vode drugom isporučitelju vodnih usluga, kako je navedeno u propisima kojima se uređuje institucionalni okvir za pružanje vodnih usluga, cijena vodnih usluga, pravni položaj i održivo poslovanje isporučitelja vodnih usluga, djelovanje Vijeća za vodne usluge te druga pitanja povezana s pružanjem vodnih usluga

28. sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda je tehnički i tehnološki povezani skup građevina za javnu odvodnju od priključka korisnika vodne usluge do krajnje točke ispuštanja, kako je navedeno u propisima kojima se uređuje institucionalni okvir za pružanje vodnih usluga, cijena vodnih usluga, pravni položaj i održivo poslovanje isporučitelja vodnih usluga, djelovanje Vijeća za vodne usluge te druga pitanja povezana s pružanjem vodnih usluga

29. tržnica za potrebe ovoga Pravilnika predstavlja javnu tržnicu na malo na kojoj se trguje na štandovima, klupama i u prodavaonicama u sklopu tržnice

30. javno sklonište za napuštene i izgubljene životinje je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavanju napuštene i izgubljene životinje, kako je navedeno u propisima kojima se propisuju obveze i odgovornost fizičkih i pravnih osoba radi zaštite životinja

31. centar za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede je objekt namijenjen za istraživanja i održavanja manifestacija/događaja u svrhu unaprjeđenja poljoprivrede

32. novi sustav javnog navodnjavanja je građevina za navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave putem koje se obavlja djelatnost zahvaćanja podzemnih i površinskih voda i njihova isporuka radi natapanja poljoprivrednog zemljišta, u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom, a čijom izgradnjom se dovodi do povećanja neto navodnjavanog područja

33. AGRONET sustav je zaštićena mrežna aplikacija koja je između ostalog namijenjena i korisnicima potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: EPFRR) za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, elektroničko popunjavanje EPFRR zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje te preuzimanje EPFRR odluka/pisama/izmjene odluka/potvrda/obavijesti/rješenja, povezanih uz EPFRR (u daljnjem tekstu: AGRONET)

34. Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS) je informacijsko-tehnološki sustav središnje identifikacije i autentifikacije korisnika elektroničkih usluga

35. jednostavna nabava je nabava koju provode javni naručitelji za nabavu radova, robe i/ili usluga u slučaju kada je procijenjena vrijednost predmeta nabave ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave

36. sukob interesa između korisnika kao javnih naručitelja i gospodarskih subjekata (ponuditelja) utvrđuje se sukladno propisima iz područja javne nabave.

Načela provedbe postupka dodjele potpore

Članak 4.

Načela provedbe postupka dodjele potpore su:

a) načelo jednakog postupanja prema svim korisnicima i svim uključenim stranama pri ostvarivanju prava i ispunjavanju obveza

b) načelo zabrane svake diskriminacije utemeljene na osnovi predodžbi utemeljenih na spolnom, rodnom, rasnom, etničkom, nacionalnom, vjerskom, političkom određenju ili uvjerenju ili na dobnom, obrazovnom, invalidskom, imovinskom, socijalnom ili drugom društvenom pripadanju, osobini ili položaju

c) načelo transparentnosti podrazumijeva da se svi dokumenti kojima se ne krši neko od načela stavljaju dostupnima svim zainteresiranim stranama

d) načelo zaštite osobnih podataka u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, tajnost podataka i zaštita tajnosti podataka

e) načelo razmjernosti podrazumijeva da je opseg postupanja razmjeran cilju odnosno očekivanom ishodu

f) načelo sprječavanja sukoba interesa podrazumijeva nepristrano i objektivno obavljanje funkcija i izvršavanje zadataka svih osoba uključenih u postupak dodjele potpore odnosno bespovratnih sredstava, a koje može biti narušeno zbog postojanja (krvnog) srodstva, obiteljskih odnosa ili druge emotivne zajednice, pripadnosti političkoj stranci ili određenom političkom ili drugom uvjerenju, gospodarskog interesa odnosno bilo kojeg drugog zajedničkog interesa s korisnikom i

g) načelo povjerljivosti postupka dodjele potpore podrazumijeva da osobe koje su uključene u postupak dodjele potpore svaki povjerljivi dokument i informaciju (pisanu ili usmenu) povezanu s tijekom postupka dodjele potpore kao i s predmetom postupka dodjele potpore čuvaju kao tajnu, uporabljajući je isključivo u kontekstu i u svrhu provedbe postupka dodjele potpore.

Zaštita financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske

Članak 5.

(1) Agencija za plaćanja, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), u skladu sa člankom 59. Uredbe (EU) br. 2021/2116, osigurava učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske te uspostavlja sustav upravljanja i kontrola koje uključuju provjere u postupku dodjele potpore kao i provjere tijekom provedbe projekta i nakon konačne isplate kako bi na učinkovit način i razmjerno u odnosu na administrativno i financijsko opterećenje utvrdila, spriječila i sankcionirala nepravilnosti, a posebno pokušaj prijevare i umjetnih stvaranja uvjeta za ostvarivanje prava na potporu.

(2) Kada u postupku dodjele potpore Agencija za plaćanja utvrdi postojanje sumnje na prijevaru kod korisnika koji udovoljavaju uvjetima natječaja, Agencija za plaćanja će korisniku izdati obavijest o privremenoj odgodi dodjele potpore.

(3) U slučaju utvrđivanja sumnje na prijevaru u postupku dodjele potpore, Agencija za plaćanja će nastaviti s administrativnom kontrolom zahtjeva ostalih korisnika i izraditi rang-listu bez korisnika kojemu je izdana obavijest iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Kada u postupku provedbe projekta Agencija za plaćanja utvrdi postojanje sumnje na prijevaru, Agencija za plaćanja će korisniku izdati obavijest o odgodi odobrenja isplate i obustaviti sve postupke Agencije za plaćanja u provedbi projekta.

(5) Ako nadležna pravosudna tijela odbace kaznenu prijavu, obustave kazneni postupak ili pravomoćnom presudom oslobode korisnika za počinjenje kaznenog djela u kaznenom postupku pokrenutom na temelju sumnje na prijevaru, Agencija za plaćanja će korisnika kojemu je izdana obavijest iz stavka 2. ovoga članka i koji udovoljava uvjetima natječaja obavijestiti o odbacivanju sumnje, s korisnikom će sklopiti ugovor o financiranju i nastavit će postupke u provedbi projekta.

(6) Ako nadležna pravosudna tijela odbace kaznenu prijavu, obustave kazneni postupak ili pravomoćnom presudom oslobode korisnika za počinjenje kaznenog djela u kaznenom postupku pokrenutom na temelju sumnje na prijevaru, Agencija za plaćanja će korisniku, kojemu je izdana obavijest iz stavka 4. ovoga članka, nastaviti postupke u provedbi projekta.

(7) Kada su nadležna pravosudna tijela pravomoćnom presudom proglasile krivim korisnika za počinjenje kaznenih djela u kaznenom postupku pokrenutom na temelju sumnje na prijevaru, Agencija za plaćanja će:

a) odbiti sve zahtjeve koji su u tijeku postupka administrativne kontrole

b) raskinuti sve važeće ugovore o financiranju, u slučajevima kada se ugovori o financiranju sklapaju

c) poništiti sve odluke koje je izdala, a kojima su stekli prava na potporu

d) obustaviti sva plaćanja

e) zatražiti povrat sredstava za sve projekte/zahtjeve koji već nisu konačno isplaćeni.

(8) Korisnik iz stavka 7. ovoga članka i njegova povezana poduzeća, kako su definirana u članku 3. stavku 3. Priloga I Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472, u kalendarskoj godini donošenja pravomoćne presude i u sljedeće tri kalendarske godine stavljaju se na listu isključenja Agencije za plaćanja i isključuju iz mogućnosti dodjele potpore iz EPFRR i EFJP.

(9) U slučaju sumnje na prijevaru, neovisno postoje li razlozi za odbijanje zahtjeva korisnika ili ne, Agencija za plaćanja će o navedenom obavijestiti nadležne institucije sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (AFCOS) te proslijediti prijavu po sumnji na prijevaru izravno Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske ili Uredu delegiranog europskog tužitelja sukladno Uredbi Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja (»EPPO«) (SL L 283, 31. 10. 2017.).

(10) Posljedica u slučaju utvrđenog umjetnog stvaranja uvjeta u skladu s člankom 62. Uredbe (EU) br. 2021/2116 je odbijanje zahtjeva korisnika ili ukidanje pogodnosti koje su umjetno stvorene.

(11) Agencija za plaćanja može u svakom trenutku postupka dodjele potpore, provedbe projekta i tijekom pet godina nakon konačne isplate donijeti odluku kojom će odbiti zahtjev korisnika, umanjiti potporu, odnosno zatražiti povrat djelomičnog ili cjelokupnog iznosa sredstava, ako korisnik ne ispunjava obveze propisane ovim Pravilnikom, natječajem ili drugim primjenjivim nacionalnim propisima ili propisima Europske unije.

(12) Kad odlučuje o odbijanju, umanjenju ili povratu sredstava potpore, Agencija za plaćanja uzima u obzir utvrđene nepravilnosti, odredbe ovoga Pravilnika i financijske korekcije iz Priloga 7 ovoga Pravilnika.

(13) Tijekom cjelokupne provedbe sustava kontrola, Agencija za plaćanja može u svrhu sprečavanja pokušaja prevara i nepravilnosti koristiti ARACHNE sustav za procjenu rizika (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=hr) te poduzimati daljnje radnje u skladu s dobivenim rezultatima.

Rodno značenje

Članak 6.

Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

DIO DRUGI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, POTPORA I KRITERIJI ODABIRA

POGLAVLJE I. PRIHVATLJIVI KORISNICI, UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA I PROJEKTA TE VISINA I INTEZITET POTPORE

ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 7.

(1) Prihvatljivi korisnici su:

a) jedinice lokalne samouprave (osim za projekte sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda)

b) jedinstveni javni isporučitelji vodnih usluga (samo za projekte javnih sustava za vodoopskrbu i/ili odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda)

c) jedinice područne (regionalne) samouprave (samo za projekte javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje kojima je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave).

(2) Uvjeti prihvatljivosti korisnika koje korisnik treba ispunjavati u postupku dodjele potpore i zadržati tijekom postupka provedbe projekta su:

a) korisnik mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

b) korisnik ne smije biti u postupku predstečaja, stečaja ili likvidacije u skladu s posebnim propisima te ne smije biti poduzetnik u teškoćama kako je definirano Uredbom Komisije (EU) br. 2022/2472

c) korisnik ne smije biti na listi isključenja Agencije za plaćanja te mu ne smije trajati razdoblje isključenja iz mogućnosti dodjele potpore iz EPFRR za razdoblje 2014. – 2022.

d) korisnik ne smije davati lažne podatke pri dostavi zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu i dokumentacije.

(3) Ako korisnik tijekom postupka dodjele potpore ili provedbe projekta ne ispuni uvjete iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, korisnikov zahtjev se odbija.

(4) Uvjeti koje korisnik mora ispunjavati i zadržati u ex post razdoblju su navedeni u članku 24. ovoga Pravilnika.

(5) Uvjete prihvatljivosti korisnika iz ovoga članka korisnik ne smije umjetno stvarati u skladu s člankom 62. Uredbe (EU) br. 2021/2116.

(6) Ako Agencija za plaćanja utvrdi da je korisnik umjetno stvorio uvjete prihvatljivosti korisnika, korisnikov zahtjev se odbija.

(7) Uvjeti prihvatljivosti korisnika dokazuju se dokumentacijom koju dostavlja korisnik, a koja će biti propisana natječajem te provjerama podataka od strane Agencije za plaćanja iz dostupnih registara i baza podataka nadležnih institucija.

(8) Korisnik je u obvezi u postupku dodjele potpore, u postupku provedbe projekta te u ex post razdoblju dostaviti tražene podatke o korisniku i projektu i/ili podatke za izvještavanje/praćenje i/ili podatke o pokazateljima projekta.

Uvjeti prihvatljivosti projekta

Članak 8.

(1) Prihvatljivi projekti su:

a) građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje dječjeg vrtića

b) građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) nerazvrstane ceste

c) građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) sustava javne vodoopskrbe i/ili odvodnje i/ili pročišćavanja otpadnih voda

d) građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje tržnice

e) građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje javnog skloništa za napuštene i izgubljene životinje

f) građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje centra za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede

g) građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje vatrogasnog doma dobrovoljnog vatrogasnog društva (osim na otocima).

(2) Uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore su:

a) provodi se na području Republike Hrvatske u naselju/naseljima do 5.000 stanovnika sukladno »Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine«, a za projekte sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama do 2.000 ES u skladu s popisom aglomeracija manjih od 2.000 ES iz Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine koji je važeći u trenutku objave natječaja

b) ako se projekt nerazvrstane ceste provodi u više naselja, svako naselje mora imati do 5.000 stanovnika sukladno »Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine«

c) provodi se na području jedne jedinice lokalne samouprave, osim za projekt sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koji se mora provoditi na jednom uslužnom području

d) najviša ukupna vrijednost projekta (uključujući sve prihvatljive i neprihvatljive troškove) iznosi 2.500.000 EUR

e) iznos potpore za dodjelu mora biti jednak ili veći od najniže propisane vrijednosti javne potpore

f) nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i/ili na zaštićene dijelove prirode

g) projekt mora biti namijenjen javnoj upotrebi/korištenju i mora biti javno dostupan pojedincima i interesnim skupinama

h) projekt mora imati suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi, osim kada su korisnici jedinice područne (regionalne) samouprave

i) projekt mora biti u skladu s važećim strateškim razvojnim dokumentom jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi odnosno s važećim srednjoročnim ili kratkoročnim aktom strateškog planiranja jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi na način da je vrsta projekta za koju se podnosi zahtjev za potporu navedena u mjerama/aktivnostima/prioritetima strateškog razvojnog dokumenta jedinice lokalne samouprave

j) iznimno od podstavka i) ovoga stavka, projekt javnog skloništa za napuštene i izgubljene životinje mora biti u skladu s važećim strateškim razvojnim dokumentom jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem se području projekt provodi u slučaju kada je korisnik jedinica područne (regionalne) samouprave

k) projekt mora biti u skladu s prostornim planom jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi

l) aktivnosti projekta ne smiju započeti prije podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu, uključujući sklapanje ugovora s izvođačima/dobavljačima ili izvršenje narudžbe radova/robe od njih, osim pripremnih aktivnosti (pripremne aktivnosti uključuju nastale opće troškove, stjecanje vlasništva nad nekretninom na kojoj će se obavljati investicija, ishođenje građevinske i drugih dozvola i s njima povezane aktivnosti, izuzev prijave početka građenja koja podrazumijeva da su aktivnosti projekta započete)

m) projekt mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje

n) projekt građenja (izgradnje ili rekonstrukcije) se odnosi na građenje za koje se izdaje građevinska dozvola odnosno ne odnosi se na jednostavne i druge građevine i radove za koje se ne izdaje građevinska dozvola

o) projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira iz Priloga 1 i 2 ovoga Pravilnika

p) korisnik ne smije na prijavljenom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti. Iznimno, moguća su odstupanja u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) 2021/2116

r) projekt mora po namjeni predstavljati jednu funkcionalnu tehničko-tehnološku cjelinu i mora se odnositi na jednu građevinu iz stavka 1. ovoga članka

s) isti prihvatljivi troškovi unutar projekta ne smiju biti predmet nijednog drugog financiranja iz proračuna Europske unije

t) projekt može primiti potporu i iz drugih izvora te fondova Europske unije samo ako ukupni kumulativni iznos potpore dodijeljen u okviru različitih oblika potpore ne premašuje najveći intenzitet ili iznos potpore iz glave III. Uredbe (EU) br. 2021/2115 i ovoga Pravilnika i uz izbjegavanje dvostrukog financiranja istog troška

u) projekt ne može obuhvaćati kombinaciju različitih vrsta projekata iz stavka 1. ovoga članka

v) projekt odnosno građevina ne sadrži prostorije i dijelove koje koriste jedinice lokalne samouprave, prostorije u kojima se obavlja zdravstvena skrb i hitna pomoć, prostorije u kojima se obavlja trgovina (osim kod projekata tržnica), prostorije u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost isključujući prostorije za pripremu hrane i pića za posjetitelje i djelatnike vatrogasnog doma i centra za unaprjeđenje poljoprivrede, prostorije u kojima se obavlja pružanje poštanskih usluga, osim ako je projektno-tehnička dokumentacija, troškovnici, specifikacije i ostala dokumentacija izrađena na način da su neprihvatljivi troškovi jasno razdvojeni od prihvatljivih troškova za koje se traži potpora

z) fazno građenje je prihvatljivo samo ako su prilikom podnošenja zahtjeva za potporu prijavljene sve faze projekta te ako sve faze kumulativno ispunjavaju uvjete iz ovoga Pravilnika i natječaja

aa) korisnik mora biti vlasnik građevine koja je predmet ulaganja/zemljišta na kojem se obavlja ulaganje ili mora dokazati pravni interes nad građevinom koja je predmet ulaganja/zemljištem na kojem se obavlja ulaganje kako slijedi:

– za projekte izgradnje ili rekonstrukcije iz stavka 1. podstavaka a), d), e), f) i g) ovoga članka, ako korisnik nije vlasnik građevine koja je predmet ulaganja/zemljišta na kojem se obavlja ulaganje, korisnik mora imati ugovor o osnivanju prava građenja sklopljen s vlasnikom zemljišta/postojeće građevine na rok od najmanje 10 godina, računajući od datuma podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu i biti upisan u zemljišne knjige

– u slučaju ulaganja isključivo u opremanje građevina iz stavka 1. podstavaka a), d), e), f) i g) ovoga članka, ako korisnik nije vlasnik građevine koja je predmet ulaganja, korisnik mora imati ugovor o najmu te građevine sklopljen s vlasnikom građevine na rok od najmanje 10 godina, računajući od datuma podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu i biti upisan u zemljišne knjige,

– za projekte iz stavka 1. podstavaka b) i c) ovoga članka, pravni interes prilikom podnošenja zahtjeva za potporu se dokazuje pravomoćnom građevinskom dozvolom.

bb) korisnik ne smije upravljanje i održavanje projektom prenijeti na drugu pravnu ili fizičku osobu, osim u sljedećim slučajevima:

– kod projekta dječjeg vrtića, upravljanje i održavanje projektom može se prenijeti samo na javnu ustanovu čiji je osnivač/osnivači jedinica lokalne samouprave

– kod projekta tržnice, upravljanje i održavanje projektom može se prenijeti samo na trgovačko društvo čiji je osnivač ili jedan od osnivača jedinica lokalne samouprave koja je korisnik

– kod projekta javnog skloništa za napuštene i izgubljene životinje, upravljanje i održavanje projektom može se prenijeti samo na javnu ustanovu ili trgovačko društvo čiji je osnivač/osnivači Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave i/ili jedinica lokalne samouprave

– kod projekta vatrogasnog doma dobrovoljnog vatrogasnog društva, upravljanje i održavanje projektom može se prenijeti samo na dobrovoljno vatrogasno društvo čije sjedište se nalazi na području jedinice lokalne samouprave koja je korisnik

– kod projekta nerazvrstane ceste, upravljanje i održavanje projektom može se prenijeti samo na trgovačko društvo čiji je osnivač ili jedan od osnivača jedinica lokalne samouprave koja je korisnik

– kod projekta centra za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede, upravljanje i održavanje projektom može se prenijeti samo na trgovačko društvo čiji je osnivač ili jedan od osnivača jedinica lokalne samouprave koja je korisnik

cc) u slučaju prijenosa upravljanja i održavanja na drugu pravnu osobu iz prethodnog podstavka, korisnik i dalje zadržava ista prava i snosi iste obveze propisane ovim Pravilnikom

dd) nakon administrativne kontrole prihvatljivosti projekta i/ili troškova nije isključeno kao neprihvatljivo/neodobreno više od 50 % iznosa ulaganja za koje korisnik traži potporu (bez općih troškova)

ee) zahtjev za potporu korisnik može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu za istu vrstu projekta unutar intervencije 73.13.

(3) Ako projekt tijekom postupka dodjele potpore ne ispuni uvjete iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, korisnikov zahtjev se odbija.

(4) Uvjeti prihvatljivosti projekta koje projekt mora ispunjavati i zadržati u postupku provedbe projekta su:

a) projekt mora biti namijenjen javnoj upotrebi/korištenju i mora biti javno dostupan pojedincima i interesnim skupinama

b) aktivnosti projekta ne smiju započeti prije podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu, uključujući sklapanje ugovora s izvođačima/dobavljačima ili izvršenje narudžbe radova/robe od njih, osim pripremnih aktivnosti (pripremne aktivnosti uključuju nastale opće troškove, stjecanje vlasništva nad nekretninom na kojoj će se obavljati investicija, ishođenje građevinske i drugih dozvola i s njima povezane aktivnosti, izuzev prijavu početka građenja koja podrazumijeva da su aktivnosti projekta započete).

c) projekt mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje

d) projekt mora ispunjavati uvjete, kako je navedeno u članku 23. ovoga Pravilnika, po kojima je ostvaren broj bodova temeljem kriterija odabira iz Priloga 1 i 2 ovoga Pravilnika

e) korisnik ne smije tijekom provedbe projekta na ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu odobrenog ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti. Iznimno, moguća su odstupanja u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) 2021/2116

f) isti prihvatljivi troškovi unutar projekta ne smiju biti predmet nijednog drugog financiranja iz proračuna Europske unije

g) projekt može primiti potporu i iz drugih izvora te fondova Europske unije samo ako ukupni kumulativni iznos potpore dodijeljen u okviru različitih oblika potpore ne premašuje najveći intenzitet ili iznos potpore iz glave III. Uredbe (EU) br. 2021/2115 i ovoga Pravilnika i uz izbjegavanje dvostrukog financiranja istog troška

h) izgrađena odnosno rekonstruirana nerazvrstana cesta koja je predmet ulaganja mora nakon provedbe projekta biti upisana u Zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave (korisnika)

i) korisnik ne smije upravljanje i održavanje projektom prenijeti na drugu pravnu ili fizičku osobu, osim u sljedećim slučajevima:

– kod projekta dječjeg vrtića upravljanje i održavanje projektom može se prenijeti samo na javnu ustanovu čiji je osnivač/osnivači jedinica lokalne samouprave

– kod projekta tržnice upravljanje i održavanje projektom može se prenijeti samo na trgovačko društvo čiji je osnivač ili jedan od osnivača jedinica lokalne samouprave koja je korisnik

– kod projekta javnog skloništa za napuštene i izgubljene životinje upravljanje i održavanje projektom može se prenijeti samo na javnu ustanovu ili trgovačko društvo čiji je osnivač/osnivači Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave i/ili jedinica lokalne samouprave

– kod projekta vatrogasnog doma dobrovoljnog vatrogasnog društva upravljanje i održavanje projektom može se prenijeti samo na dobrovoljno vatrogasno društvo čije sjedište se nalazi na području jedinice lokalne samouprave koja je korisnik

– kod projekta nerazvrstane ceste upravljanje i održavanje projektom može se prenijeti samo na trgovačko društvo čiji je osnivač ili jedan od osnivača jedinica lokalne samouprave koja je korisnik

– kod projekta centra za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede upravljanje i održavanje projektom može se prenijeti samo na trgovačko društvo čiji je osnivač ili jedan od osnivača jedinica lokalne samouprave koja je korisnik

j) iznos prihvatljivih troškova nakon administrativne kontrole zahtjeva za isplatu (prije primjene financijskih korekcija) mora biti veći od 50 % iznosa odobrenih troškova iz odluke o dodjeli sredstava

k) projekt mora biti stavljen u funkciju/uporabu ili biti spreman za uporabu

l) projekt mora biti vidljivo i na propisan način označen u skladu s člankom 53. ovoga Pravilnika

m) projekt nakon provedbe mora imati ishođeno rješenje nadležnog tijela kojim se potvrđuje ispunjavanje uvjeta za obavljanje djelatnosti u predmetnoj građevini odnosno rješenje nadležnog tijela o početku rada/početku rada u promijenjenim uvjetima u predmetnoj građevini.

(5) Ako korisnik tijekom postupka provedbe projekta ne ispuni uvjete iz stavka 4. ovoga članka, korisnikov zahtjev se odbija.

(6) Ako je iznos prihvatljivih troškova nakon kontrole zahtjeva za isplatu manji od 50 % iznosa odobrenih troškova iz odluke o dodjeli sredstava, Agencija za plaćanja će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i odluku o povratu sredstava, ako su sredstva isplaćena (Prilog 7 ovoga Pravilnika).

(7) Ako je iznos prihvatljivih troškova nakon kontrole zahtjeva za isplatu između 50 % i 80 % iznosa odobrenih troškova iz odluke o dodjeli sredstava, Agencija za plaćanja će primijeniti financijske korekcije u skladu s Pravilima o primjeni financijskih korekcija (Prilog 7 ovoga Pravilnika).

(8) Uvjeti koje korisnik mora ispunjavati i zadržati u vezi s projektom u ex post razdoblju su navedeni u članku 24. ovoga Pravilnika.

(9) Korisnik mora omogućiti obavljanje posjeta ulaganju/kontrole na terenu.

(10) Ako korisnik ne omogući obavljanje posjeta ulaganju/kontrole na terenu, korisnikov zahtjev se odbija te se od korisnika traži povrat isplaćenih sredstava ako je korisnik imao isplatu potpore.

(11) Uvjete prihvatljivosti projekta iz ovoga članka korisnik ne smije umjetno stvarati u skladu s člankom 62. Uredbe (EU) br. 2021/2116.

(12) Ako Agencija za plaćanja utvrdi da je korisnik umjetno stvorio uvjete prihvatljivosti projekta, postupit će u skladu s člankom 5. stavkom 10. ovoga Pravilnika.

(13) Uvjeti prihvatljivosti projekta dokazuju se dokumentacijom koju dostavlja korisnik, a koja će biti propisana natječajem te provjerama podataka od strane Agencije za plaćanja iz dostupnih registara i baza podataka nadležnih institucija.

(14) Zahtjev za isplatu konačne rate/jednokratne isplate korisnik je obvezan dostaviti u roku od 24 mjeseca od donošenja odluke o dodjeli sredstava, ali ne kasnije od 30. lipnja 2029.

Broj projekata po korisniku

Članak 9.

(1) Isti (jedan) korisnik može podnijeti najviše jedan zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju da je u istom natječaju predviđeno više različitih vrsta projekata, isti (jedan) korisnik može tijekom jednog natječaja podnijeti najviše jedan zahtjev za potporu za jednu (istu) vrstu projekta iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Ako korisnik podnese više zahtjeva za potporu tijekom jednog natječaja odnosno više zahtjeva za potporu za jednu (istu) vrstu projekta iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika, u obzir će se uzeti najranije podnesen zahtjev za potporu, dok će se za ostale zahtjeve za potporu izdati odluka o odbijanju zahtjeva za potporu.

(4) Ako korisnik tijekom jednog natječaja podnese više zahtjeva za potporu za isti projekt iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika, u obzir će se uzeti najranije podnesen zahtjev za potporu, dok će se za ostale zahtjeve za potporu izdati odluka o odbijanju zahtjeva za potporu.

(5) Ako se tijekom jednog natječaja podnese više zahtjeva za potporu za istu vrstu projekta iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika za ulaganja s područja jedne (iste) jedinice lokalne samouprave, u obzir će se uzeti najranije podnesen zahtjev za potporu, dok će se za ostale zahtjeve za potporu izdati odluka o odbijanju zahtjeva za potporu.

(6) Potpora za istu vrstu projekta iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika može se tijekom jednog natječaja dodijeliti za najviše jedan zahtjev za potporu, za ulaganja s područja jedne (iste) jedinice lokalne samouprave.

(7) Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju 2023. – 2027. nije ograničen.

Intenzitet i vrijednost javne potpore

Članak 10.

(1) Intenzitet javne potpore ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine«, broj 132/17) te iznosi:

a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu

b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu

c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

(2) Najniža vrijednost javne potpore po projektu iznosi 200.000 EUR.

(3) Najviša vrijednost javne potpore po projektu iznosi do 2.000.000 EUR.

(4) Ako se projekt javne vodoopskrbe i/ili javne odvodnje provodi na području više jedinica lokalne samouprave, koje se razvrstavaju u različite skupine prema stupnju razvijenosti, intenzitet javne potpore se određuje prema stupnju razvijenosti najrazvijenije jedinice lokalne samouprave.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, kada je u projektu javne vodoopskrbe i/ili javne odvodnje, planirano spajanje na postojeći sustav vodoopskrbe i/ili odvodnje koji se nalazi na području druge jedinice lokalne samouprave, intenzitet javne potpore se određuje prema stupnju razvijenosti one jedinice lokalne samouprave u kojoj nije planirano spajanje.

ODJELJAK B. INTERVENCIJA 74.01.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 11.

(1) Prihvatljivi korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave.

(2) Uvjeti prihvatljivosti korisnika koje korisnik treba ispunjavati u postupku dodjele potpore i zadržati tijekom provedbe projekta su:

a) korisnik mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

b) korisnik ne smije biti na listi isključenja Agencije za plaćanja te mu ne smije trajati razdoblje isključenja iz mogućnosti dodjele potpore iz EPFRR za razdoblje 2014. – 2022.

(3) Ako korisnik tijekom postupka dodjele potpore i provedbe projekta ne ispuni uvjet iz stavka 1. ovoga članka, korisnikov zahtjev se odbija.

(4) Uvjeti koje korisnik mora ispunjavati i zadržati u ex post razdoblju su navedeni u članku 24. ovoga Pravilnika.

(5) Uvjete prihvatljivosti korisnika iz ovoga članka korisnik ne smije umjetno stvarati u skladu s člankom 62. Uredbe (EU) br. 2021/2116.

(6) Ako Agencija za plaćanja utvrdi da je korisnik umjetno stvorio uvjete prihvatljivosti korisnika, korisnikov zahtjev se odbija.

(7) Uvjeti prihvatljivosti korisnika dokazuju se dokumentacijom koju dostavlja korisnik, a koja će biti propisana natječajem te provjerama podataka od strane Agencije za plaćanja iz dostupnih registara i baza podataka nadležnih institucija.

(8) Korisnik je u obvezi, u postupku dodjele potpore, u postupku provedbe projekta te u ex post razdoblju, dostaviti tražene podatke o korisniku i projektu i/ili podatke za izvještavanje/praćenje i/ili podatke o pokazateljima projekta.

Uvjeti prihvatljivosti projekta

Članak 12.

(1) Prihvatljivi projekti su građenje novih sustava javnog navodnjavanja.

(2) Uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore su:

a) provodi se na području Republike Hrvatske

b) odnosi se na novu infrastrukturu za navodnjavanje koja dovodi do povećanja neto navodnjavanog područja

c) stanje vodnog tijela nije identificirano kao manje od dobroga u Planu upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. iz razloga vezanih uz količinu vode

d) ulaganje nema značajan negativni utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i/ili na zaštićene dijelove prirode (navedeno se dokazuje analizom utjecaja na okoliš koja mora pokazati da ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i koja mora biti odobrena od strane nadležnog tijela)

e) ulaganje mora biti u skladu sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama

f) korisnik (jedinica područne (regionalne) samouprave) i krajnji korisnici (vlasnici ili drugi zakonski posjednici poljoprivrednih parcela/zemljišta za koje se projektom osigurava mogućnost priključenja na javni sustav navodnjavanja) moraju imati ugovornim odnosom definirano priključenje krajnjih korisnika na sustav javnog navodnjavanja na način određen propisom koji uređuje upravljanje i uređenje javnog sustava navodnjavanja odnosno predugovorom između krajnjih korisnika i jedinica područne (regionalne) samouprave mora se obuhvatiti minimalno 70 % poljoprivrednih površina unutar obuhvata pojedinog sustava javnog navodnjavanja

g) studijom izvodljivosti projekta, a na temelju prethodno izvršenih pedoloških istraživanja u skladu s pravilima struke, utvrđeno je da je tlo za navodnjavanje na cjelokupnoj neto poljoprivrednoj površini obuhvaćenoj projektom pogodno za navodnjavanje odnosno da sadašnja pogodnost tla za navodnjavanje na cjelokupnoj neto poljoprivrednoj površini prema FAO normativima spada u P-1 pogodna tla, P-2 umjereno pogodna i umjereno ograničeno pogodna tla i/ili P-3 ograničeno pogodna tla za navodnjavanje te ne spada u N-1 privremeno nepogodna tla niti N-2 trajno nepogodna tla za navodnjavanje

h) u studiji izvodljivosti koja se izrađuje za ekonomski vijek projekta od 30 godina, korisnik mora dokazati sljedeće:

1. da je projektu potrebno sufinanciranje:

– financijska neto sadašnja vrijednost projekta (FNPV) mora biti negativna

– financijska interna stopa povrata (FRR) mora biti niža od diskontne stope korištene za izračun diskontnog faktora (FDR); FRR<4%

2. da projekt ostvaruje korist za društvo:

– ekonomska interna stopa povrata u društveno-ekonomskoj analizi (ERR ili IRR) mora biti veća od socijalne diskontne stope (SDR), IRR>5%

– omjer diskontiranih koristi i troškova (B/C) mora biti veći od jedan

3. da projekt ne ostvaruje neto prihod (neto prihod je manji ili jednak 0)

i) ulaganje mora biti u skladu s Planom upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027.

j) u okviru ulaganja mora postojati uspostavljeno ili se uspostavlja mjerenje vode kojim se omogućuje mjerenje potrošnje vode na razini ulaganja za koje se dodjeljuje potpora

k) aktivnosti projekta ne smiju započeti prije podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu, uključujući sklapanje ugovora s izvođačima/dobavljačima ili izvršenje narudžbe radova/robe od njih, osim pripremnih aktivnosti (pripremne aktivnosti uključuju nastale opće troškove, stjecanje vlasništva nad nekretninom na kojoj će se obavljati investicija, ishođenje građevinske i drugih dozvola i s njima povezane aktivnosti, izuzev prijave početka građenja koja podrazumijeva da su aktivnosti projekta započete).

l) projekt mora imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje

m) projekt građenja (izgradnje ili rekonstrukcije) se odnosi na građenje za koje se izdaje građevinska dozvola odnosno ne odnosi se na jednostavne i druge građevine i radove za koje se ne izdaje građevinska dozvola

n) projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira iz Priloga 3 ovoga Pravilnika.

o) korisnik ne smije na prijavljenom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti (iznimno, moguća su odstupanja u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti)

p) nakon administrativne kontrole prihvatljivosti projekta i troškova nije isključeno kao neprihvatljivo/neodobreno više od 50 % iznosa ulaganja za koje korisnik traži potporu (bez općih troškova)

q) iznos potpore za dodjelu mora biti jednak ili veći od najniže propisane vrijednosti javne potpore.

(3) Ako projekt tijekom postupka dodjele potpore ne ispuni uvjete iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, korisnikov zahtjev se odbija.

(4) Uvjeti prihvatljivosti projekta koje projekt mora ispunjavati i zadržati u postupku provedbe projekta su:

a) korisnik (jedinica područne (regionalne) samouprave) i krajnji korisnici (vlasnici ili drugi zakonski posjednici poljoprivrednih parcela/zemljišta za koje se projektom osigurava mogućnost priključenja na javni sustav navodnjavanja) moraju prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu imati ugovornim odnosom definirano priključenje krajnjih korisnika na sustav javnog navodnjavanja na način određen propisom koji uređuje upravljanje i uređenje javnog sustava navodnjavanja odnosno ugovorom između krajnjih korisnika i jedinica područne (regionalne) samouprave mora se obuhvatiti minimalno 70 % poljoprivrednih površina unutar obuhvata pojedinog sustava javnog navodnjavanja

b) aktivnosti projekta ne smiju započeti prije podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu, uključujući sklapanje ugovora s izvođačima/dobavljačima ili izvršenje narudžbe radova/robe od njih, osim pripremnih aktivnosti (pripremne aktivnosti uključuju nastale opće troškove, stjecanje vlasništva nad nekretninom na kojoj će se obavljati investicija, ishođenje građevinske i drugih dozvola i s njima povezane aktivnosti, izuzev prijave početka građenja koja podrazumijeva da su aktivnosti projekta započete)

c) do kraja provedbe projekta uspostavljeno je mjerenje vode kojim je omogućeno mjerenje potrošnje vode na razini ulaganja za koje se dodjeljuje potpora

d) projekt mora imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje

e) projekt mora ispunjavati uvjete, kako je navedeno u članku 23. ovoga Pravilnika, po kojima je ostvaren broj bodova temeljem kriterija odabira iz Priloga 3 ovoga Pravilnika.

f) do kraja investicije korisnik mora imati vodopravnu dozvolu za zahvaćanje voda za navodnjavanje, koju je izdalo nadležno tijelo

g) korisnik ne smije tijekom provedbe projekta na ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu odobrenog ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti (iznimno, moguća su odstupanja u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih ­okolnosti)

h) iznos prihvatljivih troškova nakon administrativne kontrole zahtjeva za isplatu (prije primjene financijskih korekcija) mora biti veći od 50 % iznosa odobrenih troškova iz odluke o dodjeli sredstava.

i) projekt mora biti stavljen u funkciju/uporabu ili biti spreman za uporabu

j) projekt mora biti vidljivo i na propisan način označen u skladu s člankom 53. ovoga Pravilnika.

(5) Ako korisnik tijekom postupka provedbe projekta ne ispuni uvjete iz stavka 4. ovoga članka, korisnikov zahtjev se odbija.

(6) Ako je iznos prihvatljivih troškova nakon kontrole zahtjeva za isplatu manji od 50 % iznosa odobrenih troškova iz odluke o dodjeli sredstava, Agencija za plaćanja će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i odluku o povratu sredstava ako su sredstva isplaćena (Prilog 7 ovoga Pravilnika).

(7) Ako je iznos prihvatljivih troškova nakon kontrole zahtjeva za isplatu između 50 % i 80 % iznosa odobrenih troškova iz odluke o dodjeli sredstava, Agencija za plaćanja će primijeniti financijske korekcije u skladu s Pravilima o primjeni financijskih korekcija (Prilog 7 ovoga Pravilnika).

(8) Uvjeti koje korisnik mora ispunjavati i zadržati u vezi s projektom u ex post razdoblju su navedeni u članku 24. ovoga Pravilnika.

(9) Korisnik mora omogućiti obavljanje posjeta ulaganju/kontrole na terenu.

(10) Ako korisnik ne omogući obavljanje posjeta ulaganju/kontrole na terenu, korisnikov zahtjev se odbija i/ili se od korisnika traži povrat isplaćenih sredstava.

(11) Uvjete prihvatljivosti projekta iz ovoga članka korisnik ne smije umjetno stvarati u skladu s člankom 62. Uredbe (EU) br. 2021/2116.

(12) Ako Agencija za plaćanja utvrdi da je korisnik umjetno stvorio uvjete prihvatljivosti projekta, postupit će u skladu s člankom 5. stavkom 10. ovoga Pravilnika.

(13) Uvjeti prihvatljivosti projekta dokazuju se dokumentacijom koju dostavlja korisnik, a koja će biti propisana natječajem te provjerama podataka od strane Agencije za plaćanja iz dostupnih registara i baza podataka nadležnih institucija.

(14) Zahtjev za isplatu konačne rate/jednokratne isplate korisnik je obvezan dostaviti u roku od 36 mjeseci od donošenja odluke o dodjeli sredstava, ali ne kasnije od 30. lipnja 2029.

Broj projekata po korisniku

Članak 13.

(1) Isti (jedan) korisnik može podnijeti više zahtjeva za potporu tijekom jednog natječaja.

(2) Ako korisnik podnese više zahtjeva za potporu tijekom jednog natječaja, a koji se odnose na isti projekt, u obzir će se uzeti najranije podnesen zahtjev za potporu, dok će se za ostale zahtjeve za potporu izdati odluka o odbijanju zahtjeva za potporu.

(3) Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju 2023. – 2027. nije ograničen.

Intenzitet i vrijednost javne potpore

Članak 14.

(1) Intenzitet javne potpore iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

(2) Najniža vrijednost javne potpore po projektu iznosi 150.000 EUR.

(3) Najviša vrijednost javne potpore po projektu iznosi do 15.000.000 EUR.

POGLAVLJE II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA

Uvjeti prihvatljivosti troškova

Članak 15.

(1) Opći uvjeti prihvatljivosti troškova su:

a) povezanost s projektom i nastanak u okviru projekta

b) stvarnost nastanka kod korisnika

c) izvršenje plaćanja korisnika dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga do trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu

d) dokazivost putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti koji su usporedivi s odobrenim troškom

e) evidentiranje računa u poslovnim knjigama korisnika, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom

f) osnova temeljem koje je izvršeno plaćanje računa (ponuda, predračun ili drugi dokument) ne smije biti datirana prije datuma nastanka navedenog na odobrenoj ponudi

g) u fazi postupka dodjele potpore troškovi i visina troškova se dokazuju dokumentacijom koja će biti propisana natječajem

h) provođenje postupaka nabave u skladu s propisima i pravilima te u skladu s odredbama ovoga Pravilnika

i) usklađenost s odredbama članka 36. Uredbe (EU) br. 2021/2116 koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja

j) provedba na području Republike Hrvatske

k) trošak mora biti naveden u listi prihvatljivih troškova iz Priloga 4 i Priloga 5, koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se kumulativno.

(3) Uvjeti prihvatljivosti troškova primjenjivi u određenom projektu utvrđuju se u ugovoru o financiranju i odluci o dodjeli sredstava.

(4) Nove kategorije troškova dodane revizijom Strateškog plana prihvatljive su od datuma podnošenja zahtjeva za reviziju Strateškog plana Europskoj komisiji pod uvjetima navedenima u članku 86. stavku 3. Uredbe (EU) br. 2021/2115.

(5) Aktivnosti korisnika vezane uz prihvatljive troškove ne smiju započeti prije dana podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu (osim općih troškova koji su prihvatljivi najranije od 1. siječnja 2023. godine).

(6) Korisnik mora provesti postupke nabave nakon podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu, a prije podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu, osim za opće troškove koji se odnose na pripremne aktivnosti za koje su izvršitelji usluga odabrani prije podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu.

(7) U drugoj fazi postupka dodjele potpore prihvatljivi su isključivo troškovi koji su odobreni u sklopu ugovora o financiranju, a u fazi provedbe projekta prihvatljivi su isključivo troškovi koji su odobreni u sklopu odluke o dodjeli sredstava odnosno odluke o izmjeni odluke o dodjeli sredstava.

(8) U drugoj fazi postupka dodjele potpore vrijednost prihvatljivog troška može biti veća ili manja u odnosu na vrijednost istog troška odobrenog u sklopu ugovora o financiranju, pod uvjetom da su ispunjeni svi ostali uvjeti prihvatljivosti projekta i troškova propisani ovim Pravilnikom.

(9) U fazi provedbe projekta korisniku se po stavci troška ne može isplatiti potpora u iznosu većem od odobrenog iznosa za stavku troška iz odluke o dodjeli sredstava/odluke o izmjeni odluke o dodjeli sredstava.

(10) Ako je neki od prihvatljivih troškova djelomično sufinanciran iz javnih izvora Republike Hrvatske, to jest od strane središnjeg tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili druge pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore, na način da iznos javne potpore iz svih javnih izvora, u odnosu na ukupan iznos prihvatljivih troškova, prelazi intenzitet javne potpore ili najviši iznos javne potpore iz glave III. Uredbe (EU) br. 2021/2115 i ovog Pravilnika, iznos potpore za dodjelu/isplatu se umanjuje na način da iznos javne potpore iz svih javnih izvora ne prelazi intenzitet javne potpore niti najviši iznos javne potpore.

(11) U slučaju ulaganja u vanjsko opremanje/ugradnju vanjske opreme, ako takva ulaganja sadrže sportsko-rekreacijsku opremu ili opremu za igrališta/dječja igrališta navedena oprema mora posjedovati uvjerenje o kvaliteti (ateste).

(12) U slučaju da trošak, tijekom postupka dodjele potpore, ne ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavaka a), g), h) i), j) i k) te stavka 5., 6. i 7. ovoga članka, trošak nije prihvatljiv za sufinanciranje, uz primjenu financijskih korekcija kako je propisano u Prilogu 7 ovoga pravilnika, kada je primjenjivo.

(13) U slučaju da trošak, tijekom postupka provedbe projekta, ne ispunjava uvjete iz stavaka 1., osim podstavka g) te stavka 5., 7., 9. i 11. ovoga članka, trošak nije prihvatljiv za sufinanciranje, uz primjenu financijskih korekcija kako je propisano u Prilogu 7 ovoga pravilnika, kada je primjenjivo.

(14) U slučaju da trošak u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate (ex post) ne ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavaka e) i i) te stavka 5. ovoga članka, Agencija za plaćanja zatražit će povrat sredstava za onaj trošak i u onom iznosu koji odgovara učinjenoj nepravilnosti.

(15) Korisnik mora imati i čuvati originalnu dokumentaciju vezanu uz sufinancirane troškove, u suprotnom Agencija za plaćanja primjenjuje financijske korekcije u skladu s Pravilima o primjeni financijskih korekcija iz Priloga 7 ovoga Pravilnika ili izdaje odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i/ili odluku o povratu sredstava, ako su bila isplaćena sredstva, u skladu s člankom 55. ovoga Pravilnika.

Vrste troškova

Članak 16.

(1) Prihvatljivi troškovi su:

a) opći troškovi

b) nematerijalni troškovi, kao sastavni dio ulaganja uz materijalni trošak

c) materijalni troškovi.

(2) Prihvatljivi troškovi navedeni su u listi prihvatljivih troškova odnosno Prilogu 4 i Prilogu 5, koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Opći troškovi

Članak 17.

(1) Prihvatljivi opći troškovi trebaju biti vezani uz pripremu i provedbu projekta i nastati nakon 1. siječnja 2023. godine.

(2) U intervenciji 73.13. opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, od kojih:

a) troškovi savjetodavnih usluga u svrhu pripreme dokumentacije na natječaj prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 20.000 EUR

b) troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškovi projektantskog i stručnog nadzora, troškovi vođenja projekta/upravljanja projektom te troškovi pripreme dokumentacije i provedbe postupaka nabave, prihvatljivi su u iznosu koji čini razliku do gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

(3) U intervenciji 74.01. opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ali ne više od 700.000 EUR.

Nematerijalni troškovi, kao sastavni dio ulaganja uz materijalni trošak

Članak 18.

Prihvatljivi nematerijalni troškovi, kao sastavni dio ulaganja uz materijalni trošak su kupnja ili razvoj računalnih programa.

Materijalni troškovi

Članak 19.

(1) Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje unutar intervencije 73.13. su:

a) građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje dječjeg vrtića

b) građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) nerazvrstane ceste

c) građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

d) građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje tržnice

e) građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje javnog skloništa za napuštene i izgubljene životinje

f) građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje centra za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede

g) građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje vatrogasnog doma dobrovoljnog vatrogasnog društva (osim na otocima).

(2) Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje unutar intervencije 74.01. su građenje novog sustava javnog navodnjavanja.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 20.

Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

a) kupnja zemljišta osim u intervenciji 74.01., gdje je dozvoljena u iznosu manjem od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova

b) kupnja objekata

c) kupnja vozila

d) oprema za obavljanje poslova vatrogasne djelatnosti

e) porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza

f) drugi porezi te propisane naknade i doprinosi

g) kamate

h) rabljena mehanizacija, strojevi, oprema i gospodarska vozila

i) rekonstrukcija i modernizacija postojećih sustava za navodnjavanje

j) svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije

k) troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja

l) troškovi vlastitog rada

m) operativni troškovi

n) troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova kupnje zemljišta, ali ne prije 1. siječnja 2023. godine

o) nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi

p) plaće i druge naknade stalno zaposlenih djelatnika korisnika

r) novčane kazne, financijske kazne i troškovi sudskih postupka

s) plaćanje u gotovini

t) neodobreni troškovi.

Preračun u eure

Članak 21.

(1) Iznose troškova u valutama koje nisu euro iz ponuda inozemnih ponuditelja korisnik preračunava u eure prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se podnosi drugi dio zahtjeva za potporu.

(2) Iznose troškova u valutama koje nisu euro iz ponuda inozemnih ponuditelja, Agencija za plaćanja preračunava u eure prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se donosi odluka o dodjeli sredstava.

(3) U razdoblju provedbe projekta, kada je dokumentacija dostavljena od korisnika koja služi za izračun iznosa potpore iskazana u valutama koje nisu euro, preračun u eure obavljat će se prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj je Agencija za plaćanja izdala odluku o dodjeli sredstava, osim u slučaju kad korisnik kupi strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od tečaja koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj je izdana odluka o dodjeli sredstava.

Dvostruko financiranje

Članak 22.

(1) Agencija za plaćanja osigurava da rashodi koji se financiraju u okviru intervencija iz ovog Pravilnika nisu predmet nijednog drugog financiranja iz proračuna Europske unije.

(2) Isti prihvatljivi troškovi ne smiju biti predmet nijednog drugog financiranja iz fondova/instrumenata/sredstava Europske unije.

(3) Isti projekt može primiti potporu i iz drugih izvora i fondova/instrumenata/sredstava Europske unije samo ako ukupni kumulativni iznos potpore dodijeljen u okviru različitih oblika potpore ne premašuje najveći intenzitet ili iznos potpore primjenjiv na vrstu intervencije iz glave III. Uredbe (EU) br. 2021/2115 i iz ovoga Pravilnika te uz izbjegavanje dvostrukog financiranja istih prihvatljivih troškova.

(4) Ako je neki od prihvatljivih troškova djelomično sufinanciran iz javnih izvora Republike Hrvatske, to jest od strane središnjeg tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili druge pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore, na način da iznos javne potpore iz svih javnih izvora u odnosu na ukupan iznos prihvatljivih troškova prelazi intenzitet javne potpore ili najviši iznos javne potpore iz glave III. Uredbe (EU) br. 2021/2115 i ovoga Pravilnika, iznos potpore za dodjelu/isplatu se umanjuje na način da iznos javne potpore iz svih javnih izvora ne prelazi intenzitet javne potpore niti najviši iznos javne potpore.

(5) Korisnik je u obvezi dostaviti Agenciji za plaćanja sve podatke i/ili dokumente koji se odnose na dodatno javno financiranje prihvatljivih i neprihvatljivih troškova projekta.

POGLAVLJE III. KRITERIJI ODABIRA

Kriteriji odabira

Članak 23.

(1) Kriteriji odabira izrađeni su u skladu s člankom 79. Uredbe (EU) 2021/2115 i Prilogom I. Uredbe (EU) 2021/2289.

(2) Kriteriji odabira imaju za cilj osigurati jednako postupanje prema podnositeljima prijave i korisnicima, učinkovitije korištenje financijskih sredstava i usmjeravanje potpore u skladu sa svrhom intervencije.

(3) Kriteriji odabira su navedeni u prilozima 1, 2 i 3 ovoga Pravilnika.

(4) Kriteriji odabira primjenjuju se na sve zahtjeve za potporu.

(5) U postupku dodjele potpore projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira u skladu s prilozima 1, 2 i 3 ovoga Pravilnika.

(6) U slučaju da projekt tijekom postupka dodjele potpore ne ostvari minimalni broj bodova, zahtjev se odbija.

(7) Kriterije odabira iz Priloga 1 ovoga Pravilnika pod brojem 2., 3., 4. i 7. po kojima je ostvaren broj bodova u postupku dodjele potpore, korisnik mora ispunjavati u postupku provedbe projekta odnosno korisnik u postupku provedbe projekta mora realizirati troškove na osnovu kojih je ostvario bodove.

(8) Kriterije odabira iz Priloga 2 ovoga Pravilnika pod brojem 2. i 5., po kojima je ostvaren broj bodova u postupku dodjele potpore, korisnik mora ispunjavati u postupku provedbe projekta odnosno korisnik u postupku provedbe projekta mora realizirati troškove na osnovu kojih je ostvario bodove.

(9) Ako Agencija za plaćanja tijekom postupka provedbe projekta utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete iz stavaka 7. i 8. ovoga članka, korisniku će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i/ili odluku o povratu sredstava.

POGLAVLJE IV. PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE NAKON KONAČNE ISPLATE POTPORE – EX POST RAZDOBLJE

Trajnost projekta

Članak 24.

(1) Korisnik mora osigurati trajnost projekta i tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore mora ispuniti sljedeće uvjete:

a) ispuniti sve obveze propisane ovim Pravilnikom i ugovorom o financiranju te odlukom o dodjeli sredstava

b) korisnik kao pravna osoba/poslovni subjekt mora postojati, poslovati i upotrebljavati ulaganje u skladu s odobrenom namjenom.

(2) Korisnik intervencije 73.13. mora ispunjavati i zadržati sljedeće uvjete u ex post razdoblju:

a) ne smije biti u stečaju ili likvidaciji

b) mora imati i čuvati originalnu dokumentaciju vezano uz ulaganje.

(3) Korisnik intervencije 73.13. mora ispunjavati i zadržati sljedeće uvjete u vezi s projektom, u ex post razdoblju:

a) omogućiti da je projekt/ulaganje namijenjen javnoj upotrebi/korištenju i mora biti javno dostupan pojedincima i interesnim skupinama

b) na ulaganju ne smije napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti. Iznimno, moguća su odstupanja u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) 2021/2116

c) ne smije upravljanje i održavanje projektom prenijeti na drugu pravnu ili fizičku osobu, osim u slučajevima iz članka 8. stavka 4. podstavka i) ovoga Pravilnika.

d) isti prihvatljivi troškovi unutar projekta ne smiju biti predmet nijednog drugog financiranja iz proračuna Europske unije

e) projekt mora biti u funkciji i upotrebljavati se u skladu s odobrenom namjenom.

(4) Korisnik intervencije 74.01. mora imati i čuvati originalnu dokumentaciju vezanu uz ulaganje.

(5) Korisnik intervencije 74.01. mora ispunjavati i zadržati sljedeće uvjete u vezi s projektom, u ex post razdoblju:

a) mora postojati mjerenje potrošnje vode na razini ulaganja za koje se dodjeljuje potpora

b) isti prihvatljivi troškovi unutar projekta ne smiju biti predmet nijednog drugog financiranja iz proračuna Europske unije

c) na ulaganju ne smije napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti. Iznimno, moguća su odstupanja u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) 2021/2116

d) projekt mora biti u funkciji.

(6) Ako Agencija za plaćanja utvrdi da korisnik u ex post razdoblju ne ispunjava uvjete iz ovoga članka, može tražiti od korisnika dodatna pojašnjenja i ostaviti mu primjeren rok za rješavanje nastale situacije.

(7) Ako Agencija za plaćanja utvrdi da korisnik u ex post razdoblju nije ispunio preuzete obveze propisane ovim Pravilnikom i/ili ugovorom o financiranju i/ili odlukom o dodjeli sredstava, na ukupno isplaćeni iznos potpore primijenit će se financijska korekcija ili će se tražiti povrat dijela isplaćene potpore ili cjelokupno isplaćene potpore sukladno Pravilima o primjeni financijskih korekcija (Prilog 7 ovoga Pravilnika).

(8) U slučajevima nastanka više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti, u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) 2021/2116, ne primjenjuju se odredbe o trajnosti operacije iz ovoga članka.

DIO TREĆI POSTUPCI AGENCIJE ZA PLAĆANJA

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE O NATJEČAJU

Priprema i objava natječaja

Članak 25.

(1) Dodjela potpore provodi se na temelju otvorenog natječaja.

(2) Natječaj je javno objavljeni poziv na podnošenje zahtjeva za potporu unutar jedne intervencije, a sastoji se od teksta natječaja te priloga i obrazaca.

(3) Natječaj objavljuje i provodi Agencija za plaćanja.

(4) Natječaj se može ograničiti po vrstama projekata, vrsti i/ili veličini korisnika, visini i intenzitetu potpore.

(5) Natječajem se propisuje obvezna dokumentacija za koju je dopuštena dopuna kao i obvezna dokumentacija za koju nije dopuštena dopuna.

(6) Rokovi koji se obavezno propisuju natječajem su rokovi za podnošenje zahtjeva za potporu.

(7) U slučaju da je korisnik prekršio propisane rokove iz stavka 6. ovoga članka, izdat će se odluka o odbijanju.

(8) Natječaj za dodjelu potpore objavljuje Agencija za plaćanja na mrežnoj stranici – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva – https://poljoprivreda.gov.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Strateškog plana – www.ruralnirazvoj.hr.

(9) Agencija za plaćanja može uz natječaj objaviti na svojoj mrežnoj stranici i druge dokumente poput uputa, vodiča i sličnih dokumenata, najkasnije deset dana prije početka podnošenja zahtjeva za potporu, a obavijest o tome objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva – https://poljoprivreda.gov.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Strateškog plana – www.ruralnirazvoj.hr.

(10) Odredbe natječaja su pravno obvezujuće.

Izmjena i ispravak natječaja

Članak 26.

(1) Natječaj je moguće izmijeniti najkasnije zadnji dan prije početka roka za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, izmjena natječaja koja se odnosi na ispravak natječaja radi uočene pogreške i/ili izmjene nacionalnih propisa moguća je i nakon roka za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu.

(3) Na izmjenu ili ispravak natječaja primjenjuju se odredbe iz članka 25. ovoga Pravilnika.

Poništenje natječaja

Članak 27.

(1) Agencija za plaćanja, uz prethodno odobrenje Upravljačkog tijela, može poništiti natječaj prije izdavanja prvog akta kojim se odlučuje o zahtjevu za potporu korisnika, u sljedećim slučajevima:

a) kada se na bilo koji način ugrožava načelo jednakog postupanja

b) kada je u natječaju utvrđena greška koja onemogućava daljnji postupak i/ili

c) ako se utvrde okolnosti koje nisu bile poznate prije objave natječaja, a koje bi dovele do neobjavljivanja natječaja ili do sadržajno bitno drukčijeg natječaja.

(2) Poništenje natječaja objavljuje se na isti način kao i objava natječaja propisana člankom 25. ovoga Pravilnika.

Pravila o uporabi jezika i pisma

Članak 28.

(1) Korisnik svu propisanu dokumentaciju dostavlja na hrvatskom i/ili engleskom jeziku i latiničnom pismu, a dokumentacija dostavljena na drugim stranim jezicima ili na drugom pismu mora biti prevedena na hrvatski jezik i na latinično pismo te ovjerena od strane ovlaštenog sudskog tumača, osim ako je ovim člankom drugačije propisano.

(2) Korisnik koji je obveznik javne nabave obvezan je prilikom provođenja postupaka javne i jednostavne nabave pridržavati se propisa koji uređuju područje javne nabave vezano uz jezik i pismo postupka nabave.

Računanje rokova

Članak 29.

(1) Rokovi se računaju na dane, mjesece i godine.

(2) Kada je rok određen na dane, dan u koji pada događaj od kojega se računa trajanje roka ne uračunava se u rok, već se početak roka računa od prvog sljedećeg dana.

(3) Rok određen na mjesece, odnosno na godine istječe onoga dana, mjeseca ili godine koji po svom broju odgovara danu u koji pada događaj od kojega se računa trajanje roka. Ako toga dana nema u mjesecu u kojem rok istječe, rok istječe posljednjeg dana toga mjeseca.

(4) Istjecanje roka može se označiti i određenim datumom.

(5) Rok određen na dane teče svakog kalendarskog dana, bez obzira radi li se o blagdanu ili neradnom danu. Samo ako posljednji dan roka pada na državni blagdan odnosno dan koji se ne radi, ili u subotu i nedjelju, rok istječe tek protekom prvog idućeg radnog dana.

Vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika i odgovora na zahtjev za dopunu/obrazloženje

Članak 30.

(1) Vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika (zahtjeva za potporu, zahtjeva za promjenu, zahtjeva za odustajanje, zahtjeva za isplatu predujma i zahtjeva za isplatu) je vrijeme (datum, sat, minuta, sekunda) zapisa u AGRONET-u kada je korisnik potvrdio elektroničko podnošenje zahtjeva.

(2) Vrijeme dostave odgovora na zahtjev za dopunu/obrazloženje je vrijeme (datum, sat, minuta, sekunda) koje je zabilježeno na poslužitelju za primanje elektroničke pošte Agencije za plaćanja.

Dostava akata Agencije za plaćanja i rješenja Ministarstva

Članak 31.

(1) U slučaju dostave akata korisnicima putem AGRONET-a, adresa elektroničke pošte na koju Agencija za plaćanja korisniku šalje obavijest o dostavi akta na AGRONET je isključivo adresa elektroničke pošte koja je predviđena za takvu namjenu u Evidenciji korisnika.

(2) U slučaju dostave akata korisnicima putem AGRONET-a, korisnik je obvezan preuzeti akt odnosno rješenje najkasnije u roku od pet dana od dana postavljanja akta odnosno rješenja na AGRONET i zaprimanja obavijesti u elektronički pretinac.

(3) U slučaju dostave akata korisnicima putem ­AGRONET-a, dostava odluke Agencije za plaćanja i rješenja Ministarstva putem AGRONET-a smatra se obavljenom u trenutku zapisa na ­AGRONET-u kada je korisnik preuzeo odluku odnosno rješenje. Ako korisnik ne preuzme odluku odnosno rješenje s AGRONET-a u roku od pet dana od dana postavljanja na AGRONET, dostava se smatra obavljenom istekom roka od pet dana od dana kada je odluka odnosno rješenje postavljeno na AGRONET.

(4) U slučaju dostave preporučenom pošiljkom s povratnicom dostava se smatra obavljenom u trenutku kada je korisnik zaprimio preporučenu pošiljku, što se dokazuje datumom i potpisom na povratnici.

(5) U slučaju neuspjele dostave preporučenom pošiljkom zbog promjene adrese sjedišta korisnika o čemu korisnik nije obavijestio Agenciju za plaćanja, akt će se objaviti na oglasnoj ploči te se dostava smatra obavljenom istekom osmog dana od dana stavljanja na oglasnu ploču Agencije za plaćanja.

(6) U slučaju dostave putem elektroničke pošte, isključujući dostavu akata putem AGRONET-a, ako je korisnik u zahtjevu pod podacima o kontakt osobi naveo adresu elektroničke pošte koja se razlikuje od adrese elektroničke pošte koja je navedena u Evidenciji korisnika, dostava se obavlja na obje adrese elektroničke pošte.

(7) Dostava elektroničkim putem smatra se obavljenom u trenutku kad je zabilježena na poslužitelju za primanje takvih poruka. Korisnicima se preporučuje provjeravati sve pretince elektroničke pošte.

POGLAVLJE II. POSTUPAK DODJELE POTPORE

Provedba postupka dodjele potpore

Članak 32.

(1) Postupak dodjele potpore sastoji se od dvije faze i obuhvaća sljedeće, redoslijedom:

a) prva faza postupka dodjele potpore

– podnošenje i zaprimanje prvog dijela zahtjeva za potporu

– rangiranje zaprimljenih zahtjeva za potporu

– administrativna kontrola prvog dijela zahtjeva za potporu

– izdavanje odluke o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu i/ili obavijesti o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava ili odluke o odbijanju zahtjeva za potporu i

– sklapanje ugovora o financiranju

b) druga faza postupka dodjele potpore

– podnošenje i zaprimanje drugog dijela zahtjeva za potporu od strane korisnika s kojima je sklopljen ugovor o financiranju

– administrativna kontrola drugog dijela zahtjeva za potporu

– izdavanje odluke o dodjeli sredstava ili odluke o odbijanju zahtjeva za potporu.

(2) Korisnik može podnijeti drugi dio zahtjeva za potporu samo jedanput.

Podnošenje i zaprimanje prvog dijela zahtjeva za potporu

Članak 33.

(1) Prije popunjavanja prvog dijela zahtjeva za potporu korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika).

(2) Prije popunjavanja zahtjeva za potporu korisnik treba provjeriti trenutno važeće podatke u Evidenciji korisnika te ih prema potrebi putem zahtjeva za promjenu podataka u Evidenciji korisnika obnoviti. Korisnik je dužan podnijeti zahtjev za promjenu podataka koji se nalaze u Evidenciji korisnika nakon pojave događaja koji ih je izazvao. Agencija za plaćanja će korisniku putem elektroničke pošte poslati obavijest da su promjene izvršene/nisu izvršene.

(3) Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a.

(4) Zahtjev za potporu mora sadržavati svu natječajem propisanu dokumentaciju na jeziku propisanom u članku 28. ovoga Pravilnika.

(5) Prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu korisnik je obvezan popuniti sve tražene podatke u elektronički obrazac zahtjeva i učitati svu traženu dokumentaciju u obliku koji omogućava čitljivost.

(6) Agencija za plaćanja zadržava pravo zatražiti da korisnik, osim dokumentacije koja je propisana Natječajem, u zahtjevu za potporu dostavi i drugu dokumentaciju koja je potrebna za pravilnu i potpunu provedbu postupka dodjele potpore.

(7) Nakon popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u, zahtjev za potporu elektronički podnosi isključivo korisnik putem NIAS-a, u skladu s Uputom za elektroničko podnošenje zahtjeva koja čini sastavni dio natječaja. Za elektroničko podnošenje korisnik mora biti prijavljen u AGRONET putem NIAS-a.

(8) Smatra se da je zahtjev za potporu podnesen kad korisnik potvrdi elektroničko podnošenje zahtjeva.

(9) Korisnik je odgovoran za točnost i potpunost podataka unesenih u elektronički obrazac zahtjeva za potporu, kao i za istovjetnost dokumentacije koja je učitana u elektronički obrazac zahtjeva s izvornom dokumentacijom.

(10) Zahtjev za potporu mora biti podnesen unutar roka predviđenog u natječaju.

(11) Svi podaci navedeni u zahtjevu za potporu podložni su provjerama nadležnih institucija do isteka pet godina nakon konačne isplate potpore.

(12) Traženi iznos potpore je iznos koji korisnik upisuje u zahtjev za potporu prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u, poglavlje »Izračun potpore«.

(13) Broj bodova po pojedinom kriteriju odabira i ukupan broj bodova naveden u zahtjevu za potporu predstavljaju zatražene bodove od strane korisnika po pojedinom kriteriju odabira i ukupno, a koje je korisnik zatražio prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u, poglavlje »Kriteriji odabira«.

Rangiranje zahtjeva za potporu

Članak 34.

(1) Po zaprimanju svih zahtjeva za potporu podnesenih na natječaj, Agencija za plaćanja formira inicijalnu rang-listu zahtjeva za potporu na temelju traženih procijenjenih iznosa potpore te traženog broja bodova na temelju odgovora na pitanja u zahtjevu za potporu od strane korisnika, u skladu s kriterijima odabira iz Priloga 1, 2 i 3 ovoga Pravilnika.

(2) Rang-lista iz stavka 1. ovoga članka ažurira se temeljem podataka utvrđenih u administrativnoj kontroli zahtjeva za potporu.

(3) Prednost na rang-listi ima zahtjev za potporu s utvrđenim većim brojem bodova nakon završene administrativne kontrole.

(4) U slučaju da dva ili više zahtjeva za potporu imaju isti broj bodova prednost će se odrediti sljedećim redoslijedom:

a) veći broj bodova na pojedinom kriteriju odabira počev od prvog kriterija odabira do zadnjeg po redoslijedu u tablici kriterija odabira

b) vrijeme podnošenja zahtjeva za potporu.

(5) Ako se prednost određuje prema vremenu podnošenja zahtjeva za potporu, prednost imaju zahtjevi za potporu na sljedeći način:

a) potpuni zahtjevi za potporu za koje nije tražena dopuna, pri čemu se vremenom podnošenja potpunog zahtjeva za potporu smatra trenutak (datum, sat, minuta, sekunda) zapisa u AGRONET-u kada je korisnik potvrdio elektroničko podnošenje zahtjeva.

b) zahtjevi za potporu za koje je Agencija za plaćanja izdala zahtjev za dopunu, pri čemu prednost imaju zahtjevi za potporu korisnika koji su u kraćem roku postupili po zahtjevu za dopunu. Ako nepotpuni zahtjevi za potporu imaju jednaki broj bodova i jednak vremenski rok podnošenja dopune, prednost imaju ranije podneseni zahtjevi za potporu (datum, sat, minuta, sekunda).

(6) Ako dva ili više zahtjeva za potporu imaju jednaki broj bodova prema gore navedenim kriterijima po kojima se određuje prednost pri odabiru i jednako vrijeme podnošenja dopune odnosno zahtjeva za potporu, a navedeno uvjetuje da zahtjev bude odabran, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom u prisutnosti javnog bilježnika.

(7) U slučaju utvrđivanja sumnje na prijevaru u postupku dodjele potpore u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja će nastaviti s administrativnom kontrolom zahtjeva ostalih korisnika i izraditi rang-listu bez korisnika kojemu je izdana obavijest o privremenoj odgodi dodjele potpore iz članka 37. stavka 1. podstavka e) ovoga Pravilnika.

(8) Konačnu rang-listu zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja objavljuje na mrežnoj stranici – www.apprrr.hr, nakon sklapanja svih ugovora o financiranju s korisnicima koji se nakon provedene administrativne kontrole nalaze iznad praga dostatnih sredstava.

Administrativna kontrola prvog dijela zahtjeva za potporu

Članak 35.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu zahtjeva za potporu i dokumentacije učitane u zahtjev za potporu, i to:

a) administrativnu kontrolu prihvatljivosti korisnika

b) administrativnu kontrolu prihvatljivosti projekta

c) administrativnu kontrolu prihvatljivosti troškova

d) administrativnu kontrolu kriterija odabira.

(2) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu onih zahtjeva koji se na temelju traženih bodova nalaze iznad praga raspoloživih sredstava na rang-listi.

(3) Administrativna kontrola prvog dijela zahtjeva za potporu provodi se prema redoslijedu na inicijalnoj rang-listi.

(4) Agencija za plaćanja prilikom administrativne provjere može koristiti sve dostupne registre i baze podataka nadležnih institucija.

(5) U slučaju da korisnik u zahtjev za potporu nije učitao obavezne dokumente propisane natječajem za koje je u natječaju izrijekom navedeno da ih nije dopušteno dostaviti u dopuni, Agencija za plaćanja će izdati odluku o odbijanju.

(6) Administrativnom kontrolom prihvatljivosti korisnika provjerava se pravovremenost i potpunost zahtjeva te ispunjava li korisnik Pravilnikom propisane uvjete prihvatljivosti korisnika i postoje li razlozi za odbijanje i/ili isključenje zahtjeva korisnika.

(7) Administrativnom kontrolom prihvatljivosti projekta i troškova provjerava se jesu li ispunjeni uvjeti za sufinanciranje pojedinog projekta, što obuhvaća provjeru prihvatljivosti projekta i troškova u skladu s uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i natječajem. Tijekom administrativne kontrole provjerava se postoje li razlozi za odbijanje, isključuju se neprihvatljivi troškovi te se određuje najviši iznos prihvatljivih troškova, kao i iznos potpore za dodjelu.

(8) Administrativnom kontrolom kriterija odabira provjerava se usklađenost zahtjeva za potporu s kriterijima odabira i ostvaruje li korisnik prag prolaznosti s minimalnim brojem bodova temeljem propisanih kriterija odabira.

(9) Administrativnom kontrolom prvog dijela zahtjeva za potporu korisniku se ne može dodijeliti veći broj bodova po pojedinom kriteriju odabira i ukupan broj bodova od navedenog u obrascu zahtjeva za potporu.

(10) Administrativnom kontrolom prvog dijela zahtjeva za potporu korisniku se ne može dodijeliti iznos potpore veći od traženog u obrascu zahtjevu za potporu.

(11) U slučaju da se administrativnom kontrolom utvrdi manji broj bodova po kriterijima odabira i/ili iznos potpore i/ili intenzitet potpore, od traženog u zahtjevu za potporu, Agencija za plaćanja će u skladu s utvrđenim činjeničnim stanjem izvršiti umanjenje broja bodova i/ili iznosa potpore, te će razloge obrazložiti u odluci o rezultatu administrativne kontrole.

(12) Agencija za plaćanja na visinu potpore, intenzitet potpore i iznose općih troškova primjenjuje ograničenja iz članaka 10., 14. i 17. ovoga Pravilnika.

(13) Prilikom administrativne kontrole, Agencija za plaćanja može primijeniti sankcije, administrativne kazne, financijske korekcije i umanjenja sukladno Pravilima o primjeni financijskih korekcija (Prilog 7 Pravilnika).

Dopuna/obrazloženje zahtjeva za potporu

Članak 36.

(1) Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole može od korisnika zatražiti dopunu i/ili obrazloženje.

(2) Korisniku se može poslati samo jedan zahtjev za dopunu.

(3) Agencija za plaćanja zahtjev za dopunu može uputiti korisniku isključivo za dopunu onih dokumenata za koje u natječaju nije izrijekom navedeno da se ne mogu dostaviti u dopuni.

(4) Agencija za plaćanja može zatražiti da korisnik, osim dokumentacije koja je propisana natječajem, dostavi i drugu dokumentaciju koja je potrebna za pravilnu i potpunu provedbu postupka dodjele potpore.

(5) Zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje korisniku se dostavlja elektroničkim putem u pretinac elektroničke pošte koji je korisnik odredio za takvu namjenu.

(6) Korisnik je u obvezi postupiti po zahtjevu za dopunu i/ili obrazloženje te odgovoriti Agenciji za plaćanja putem elektroničke pošte u roku od sedam dana od dana slanja zahtjeva za dopunu i/ili obrazloženje korisniku.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, Agencija za plaćanja će uzeti u razmatranje odgovor na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje dostavljen izvan roka iz stavka 6. ovoga članka ako korisnik dokaže da se dogodio slučaj više sile i izvanrednih okolnosti u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) 2021/2116.

(8) U slučaju da korisnik ne dostavi odgovor na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje ili dostavi odgovor izvan roka propisanog stavkom 6. ovoga članka ili u propisanom roku dostavi nepotpunu/neprihvatljivu dokumentaciju, a isto se odnosi na uvjete prihvatljivosti korisnika i/ili projekta, izdat će se odluka o odbijanju.

(9) U slučaju da korisnik ne dostavi odgovor na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje ili dostavi odgovor izvan roka propisanog stavkom 6. ovoga članka ili u slučaju da korisnik u odgovoru na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje u propisanom roku dostavi nepotpunu/neprihvatljivu dokumentaciju, a isto se odnosi isključivo na prihvatljivost određenog troška te se ne odnosi na bilo koji uvjet prihvatljivosti korisnika ili projekta propisanih ovim Pravilnikom, korisniku za troškove na koje se odnosi dopuna i/ili obrazloženje, neće biti odobrena potpora.

(10) U slučaju da korisnik ne dostavi odgovor na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje ili dostavi odgovor izvan roka propisanog stavkom 6. ovoga članka ili u slučaju da korisnik u odgovoru na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje u propisanom roku dostavi nepotpunu/neprihvatljivu dokumentaciju, a isto se odnosi isključivo na kriterije odabira te se ne odnosi na bilo koji uvjet prihvatljivosti korisnika ili projekta propisanih ovim Pravilnikom, korisniku za kriterij odabira na koji se odnosi dopuna/obrazloženje neće biti dodijeljeni zatraženi bodovi.

(11) Potpuni, prihvatljivi i pravovremeno dopunjeni/obrazloženi zahtjevi za potporu ulaze u daljnju administrativnu kontrolu u skladu s procedurama Agencije za plaćanja.

(12) Ako korisnik samoinicijativno dostavi dopune i/ili obrazloženja, navedeno se neće uzeti u razmatranje.

Izdavanje akata nakon administrativne kontrole prvog dijela zahtjeva za potporu

Članak 37.

(1) Agencija za plaćanja može korisniku izdati sljedeće akte:

a) Odluku o rezultatu administrativne kontrole

b) Odluku o odbijanju

c) Obavijest o odbacivanju zbog nedostatnosti sredstava

d) Potvrdu o odustajanju

e) Obavijest o privremenoj odgodi dodjele potpore.

(2) Agencija za plaćanja donosi odluku o rezultatu administrativne kontrole za svaki zahtjev za potporu za koji je administrativnom kontrolom utvrđeno da je pravovaljan i potpun, odnosno da ispunjava uvjete propisane Strateškim planom, ovim Pravilnikom i natječajem.

(3) Izdavanje odluke o rezultatu administrativne kontrole ne podrazumijeva da će s tim korisnikom Agencija za plaćanja sklopiti ugovor o financiranju.

(4) Agencija za plaćanja donosi odluku o odbijanju za svaki zahtjev za potporu za koji je administrativnom kontrolom utvrđeno da ne ispunjava uvjete prihvatljivosti i/ili se nalazi ispod praga prolaznosti kriterija odabira te ne ispunjava druge uvjete propisane Strateškim planom, ovim Pravilnikom i natječajem.

(5) Agencija za plaćanja izdaje obavijest o odbacivanju zbog nedostatnosti sredstava korisnicima za koje nije odrađena administrativna kontrola zahtjeva za potporu, jer se na temelju traženih bodova po kriterijima odabira nalaze na rang-listi ispod praga dostatnih sredstava i korisnicima kojima je izdana odluka o rezultatu administrativne kontrole, a za koje sredstva nisu dostatna.

(6) Agencija za plaćanja izdaje potvrdu o odustajanju u slučaju da je korisnik nakon podnošenja zahtjeva za potporu podnio zahtjev za odustajanje.

(7) Kada u postupku dodjele potpore Agencija za plaćanja utvrdi postojanje sumnje na prijevaru kod korisnika koji udovoljavaju uvjetima natječaja, Agencija za plaćanja će korisniku izdati obavijest o privremenoj odgodi dodjele potpore.

(8) Na obavijest iz stavka 1. podstavka c) i e) i potvrdu iz stavka 1. podstavka d) ovoga članka nije dopuštena žalba. Protiv navedenih akata može se pokrenuti upravni spor.

(9) Akte iz stavka 1. ovoga članka korisnik preuzima putem AGRONET-a na način propisan člankom 31. ovoga Pravilnika.

(10) U slučaju administrativne pogreške prilikom administrativne kontrole, Agencija za plaćanja je u obvezi ispraviti/izmijeniti/staviti izvan snage bilo koji od akata iz stavka 1. ovoga članka odgovarajućom odlukom i/ili aktom u razdoblju od podnošenja zahtjeva za potporu pa do isteka pet godina od konačne isplate potpore.

Sklapanje ugovora o financiranju

Članak 38.

(1) Agencija za plaćanja sklapa ugovor o financiranju na temelju odluke o rezultatu administrativne kontrole s korisnicima za koje su sredstva dostatna.

(2) Ugovor o financiranju Agencija za plaćanja sklopit će isključivo s korisnicima koji se na rang-listi, nakon provedene administrativne kontrole zahtjeva za potporu i donošenja odluke o rezultatu administrativne kontrole i dalje nalaze iznad praga raspoloživih sredstava.

(3) Ugovorom o financiranju određuju se opći i posebni uvjeti, a isti mora sadržavati najmanje podatke o ugovornim stranama, rokove, prava i obveze korisnika i Agencije za plaćanja, iznos dodijeljene potpore, uvjete za isplatu sredstava, uvjete za raskid ugovora i popis priloga ugovoru o financiranju.

(4) Agencija za plaćanja će korisniku dostaviti dva primjerka ugovora o financiranju na potpisivanje.

(5) U roku od 15 dana od dana zaprimanja ugovora o financiranju, korisnik odnosno ovlaštena osoba korisnika u obvezi je potpisati i dostaviti jedan primjerak ugovora o financiranju u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno na adresu sjedišta Agencije za plaćanja.

(6) Danom sklapanja ugovora o financiranju smatra se datum potpisa od strane posljednje ugovorne strane.

(7) Neispravno potpisanim ugovorom o financiranju smatra se ugovor kojeg je potpisala neovlaštena osoba.

(8) Ako korisnik potpiše ugovor o financiranju, ali ne navede datum potpisa ugovora o financiranju, danom sklapanja ugovora o financiranju smatra se vrijeme slanja poštom (datum, sat, minuta, sekunda) potpisanog ugovora o financiranju u slučaju slanja preporučenom pošiljkom s povratnicom ili vrijeme zaprimanja (datum, sat, minuta, sekunda) u Agenciju za plaćanja, ako korisnik neposredno dostavlja potpisani ugovor o financiranju.

(9) Agencija za plaćanja je ovlaštena u bilo kojem trenutku, ako za istim postoji potreba, izraditi dodatak ugovoru o financiranju radi ispravljanja administrativnih pogrešaka učinjenih omaškom prilikom izrade ugovora o financiranju i/ili bilo kojeg akta iz ovoga Pravilnika koji je u izravnoj i/ili neizravnoj vezi s ugovorom o financiranju.

(10) Uvjeti sklapanja ugovora o financiranju se na jednak način primjenjuju i na sklapanje dodatka ugovoru o financiranju.

(11) Sklapanjem ugovora o financiranju korisnik preuzima obveze koje mora ispuniti tijekom druge faze postupka dodjele potpore, tijekom postupka provedbe projekta, kao i obveze koje mora ispunjavati u petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate.

Postupci javne nabave

Članak 39.

(1) Postupci javne nabave roba, radova i usluga provode se u skladu s propisima kojima se uređuje postupak javne nabave.

(2) Postupak javne nabave ne smije započeti prije podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu, osim za opće troškove koji se odnose na pripremne aktivnosti za koje su izvršitelji usluga odabrani prije podnošenja zahtjeva za potporu.

(3) Korisnici su obvezni provesti javnu nabavu i dostaviti svu dokumentaciju vezanu uz provedene postupke javne nabave propisanu u natječaju prilikom podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu.

(4) Kontrola postupka javne nabave koju provodi Agencija za plaćanja ne smatra se kontrolnim mehanizmom u smislu posebnih propisa koji uređuju postupak javne nabave.

(5) U slučaju da se prilikom kontrole dokumentacije utvrdi da korisnik nije poštivao propise koji uređuju postupak javne nabave, Agencija za plaćanja može primijeniti financijske korekcije u skladu s Prilogom 7 ovoga Pravilnika.

(6) U slučaju dostave nepotpune/neprihvatljive dokumentacije korisniku se upućuje zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje te se postupa sukladno članku 36. ovoga Pravilnika.

Postupci jednostavne nabave

Članak 40.

(1) Postupak jednostavne nabave ne smije započeti prije podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu, osim za opće troškove koji se odnose na pripremne aktivnosti za koje su izvršitelji usluga odabrani prije podnošenja zahtjeva za potporu.

(2) Korisnici su obvezni provesti jednostavnu nabavu i dostaviti svu dokumentaciju vezanu uz provedene postupke jednostavne nabave propisanu u natječaju prilikom podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu.

(3) Korisnici provode postupke jednostavne nabave roba, radova i usluga sukladno Prilogu 8. Pravilnika, osim postupaka za opće troškove nastale prije podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu.

(4) Postupak jednostavne nabave se provodi javnom objavom poziva na dostavu ponuda putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH). Korisnici su obvezni čuvati i omogućiti pristup dokazima o objavi postupaka jednostavne nabave i svoj ostaloj popratnoj dokumentaciji 5 godina od datuma konačne isplate.

(5) Korisnik provodi postupak jednostavne nabave uvažavajući temeljena načela nabave. Uvjeti i zahtjevi u pozivu na dostavu ponuda i/ili dokumentaciji o nabavi ne smiju biti diskriminatorni te moraju biti propisani u minimalnim razinama za potencijalne ponuditelje kako bi se u potpunosti ostvarilo načelo tržišnog natjecanja i nediskriminacije. Komunikacija i razmjena podataka između naručitelja i gospodarskih subjekata obavlja se elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH.

(6) Detaljnija pravila i uvjeti provedbe postupka jednostavne nabave navedeni su u Prilogu 8 Pravilnika, što uključuje i mogućnost primjene financijskih korekcija navedenih u Prilogu 7 Pravilnika.

(7) U slučaju dostave nepotpune/neprihvatljive dokumentacije korisniku se upućuje zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje te se postupa sukladno članku 36. ovoga Pravilnika.

Podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu

Članak 41.

(1) Korisnik je u obvezi podnijeti drugi dio zahtjeva za potporu u roku 12 mjeseci od datuma sklapanja ugovora o financiranju.

(2) Drugi dio zahtjeva za potporu se podnosi na način i pod uvjetima propisanim člankom 33. ovoga Pravilnika.

(3) Korisnik može podnijeti drugi dio zahtjeva za potporu samo jedanput.

Administrativna kontrola drugog dijela zahtjeva za potporu

Članak 42.

(1) U drugoj fazi postupka dodjele potpore Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu temeljem drugog dijela zahtjeva za potporu i natječajem propisane dokumentacije podnesene uz drugi dio zahtjeva za potporu.

(2) Administrativna kontrola drugog dijela zahtjeva za potporu uključuje:

a) provjeru pravovremenosti

b) administrativnu kontrolu prihvatljivosti projekta

c) administrativnu kontrolu prihvatljivosti troškova

d) administrativnu kontrolu postupaka nabave.

(3) Prilikom administrativne kontrole, Agencija za plaćanja može primijeniti sankcije, administrativne kazne, financijske korekcije i umanjenja sukladno Pravilima o primjeni financijskih korekcija (Prilog 7 Pravilnika).

(4) Ako tijekom administrativne kontrole postupaka nabave Agencija za plaćanja utvrdi nepravilnost u postupku nabave te primijeni financijsku korekciju sukladno Pravilima o primjeni financijskih korekcija (Prilog 7 Pravilnika), izračunati iznos potpore za prihvatljive troškove (iznos potpore prije primjene financijske korekcije) umanjit će se za primjenjivu stopu financijske korekcije.

(5) Tijekom provjere prihvatljivosti troškova utvrđuje se jesu li ispunjeni uvjeti za sufinanciranje pojedinog projekta, što obuhvaća i provjeru postupka nabave. Tijekom administrativne kontrole isključuju se neprihvatljivi troškovi te se određuje najviši iznos prihvatljivih troškova, iznos potpore za dodjelu, kao i iznos potpore po trošku.

(6) Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole drugog dijela zahtjeva za potporu može ponovno provjeriti postojanje uvjeta na temelju kojih je korisnik ostvario bodove prema kriterijima odabira u prvoj fazi postupka dodjele potpore.

(7) Ako Agencija za plaćanja utvrdi da uvjeti na temelju kojih je korisnik ostvario bodove prema kriterijima odabira ne postoje ili su se ti uvjeti nakon sklapanja ugovora o financiranju izmijenili na način da bi korisnikov zahtjev za potporu bio ispod crte raspoloživih sredstava na konačnoj rang-listi, zahtjev za potporu se odbija.

(8) Ako je drugi dio zahtjeva za potporu podnesen nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja vezana uz dostavljenu dokumentaciju, Agencija za plaćanja može od korisnika tražiti dopunu i/ili obrazloženje sukladno članku 36. ovoga Pravilnika.

(9) Korisnik je u obvezi postupiti po zahtjevu za dopunu i/ili obrazloženje te odgovoriti Agenciji za plaćanja putem elektroničke pošte u roku od sedam dana od dana slanja zahtjeva za dopunu i/ili obrazloženje od strane Agencije za plaćanja.

(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članka, Agencija za plaćanja će uzeti u razmatranje odgovor na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje dostavljen izvan roka iz stavka 9. ovoga članka u slučaju više sile i izvanrednih okolnosti u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) 2021/2116.

(11) U slučaju da korisnik ne dostavi odgovor na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje ili dostavi odgovor izvan roka propisanog stavkom 9. ovoga članka ili u propisanom roku dostavi nepotpunu/neprihvatljivu dokumentaciju, a isto se odnosi na uvjete prihvatljivosti projekta, izdat će se odluka o odbijanju.

(12) U slučaju da korisnik ne dostavi odgovor na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje ili dostavi odgovor izvan roka propisanog stavkom 9. ovoga članka ili u slučaju da korisnik u odgovoru na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje u propisanom roku dostavi nepotpunu/neprihvatljivu dokumentaciju, a isto se odnosi isključivo na prihvatljivost određenog troška te se ne odnosi na bilo koji uvjet prihvatljivosti korisnika ili projekta propisanih ovim Pravilnikom, korisniku za troškove na koje se odnosi dopuna i/ili obrazloženje neće biti odobrena potpora.

(13) Iznimno od stavaka 11. i 12. ovoga članka, u slučaju da korisnik u propisanom roku u odgovoru na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje dostavi nepotpunu/neprihvatljivu dokumentaciju vezanu uz provedeni postupak nabave, Agencija za plaćanja može izreći financijske korekcije sukladno Prilogu 7 Pravilnika.

(14) Za nepravovremeno podneseni drugi dio zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja će korisniku izdati odluku o odbijanju zahtjeva za potporu i raskinuti ugovor o financiranju.

Izdavanje akata nakon administrativne kontrole drugog dijela zahtjeva za potporu

Članak 43.

(1) Agencija za plaćanja nakon završene druge faze postupka dodjele potpore donosi:

a) Odluku o dodjeli sredstava ili

b) Odluku o odbijanju.

(2) Agencija za plaćanja će donijeti odluku o dodjeli sredstava za sve pravovaljane i potpune zahtjeve za potporu za koje je izvršena administrativna kontrola zahtjeva za potporu u drugoj fazi. U Odluci o dodjeli sredstava navode se maksimalni odobreni iznos potpore, iznos i razlozi umanjenja potpore i/ili umanjenja intenziteta potpore te rokovi u kojima korisnik mora ispuniti pojedine uvjete.

(3) Maksimalni iznos potpore koji se utvrđuje odlukom o dodjeli sredstava ne može biti veći od procijenjenog iznosa potpore za dodjelu iz ugovora o financiranju.

(4) Agencija za plaćanja će donijeti odluku o odbijanju zahtjeva za potporu za sve zahtjeve za potporu za koje je izvršena administrativna kontrola zahtjeva za potporu u drugoj fazi, u slučaju neispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem. U odluci o odbijanju zahtjeva za potporu navode se i obrazlažu razlozi odbijanja.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka Agencija za plaćanja će raskinuti ugovor o financiranju.

(6) U slučaju administrativne pogreške prilikom administrativne kontrole, Agencija za plaćanja je u obvezi ispraviti/izmijeniti/staviti izvan snage odluku iz stavka 1. ovoga članka odgovarajućom odlukom.

POGLAVLJE III. POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA

Provedba projekta

Članak 44.

(1) Postupak provedbe projekta uključuje vremensko razdoblje od donošenja odluke o dodjeli sredstava do konačne isplate potpore.

(2) Sklapanjem ugovora o financiranju i prihvaćanjem odluke o dodjeli sredstava korisnik preuzima obveze koje mora ispuniti kako bi mu potpora bila isplaćena, kao i obveza koje mora ispunjavati/ispuniti u petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate potpore.

(3) Korisnik je u obvezi provesti projekt za koji je sklopljen ugovor o financiranju, u skladu s ugovorom o financiranju i odlukom o dodjeli sredstava.

(4) Rizik povećanja cijena određenih stavki u odnosu na ponudu/ugovor odabranog ponuditelja nakon provedene nabave je rizik korisnika.

(5) Korisniku se po stavci troška ne može isplatiti potpora u iznosu većem od odobrenog iznosa za stavku troška iz odluke o dodjeli sredstava/odluke o izmjeni odluke o dodjeli sredstava.

(6) Korisnik je u obvezi bez odgode obavijestiti Agenciju za plaćanja te po potrebi postupiti u skladu sa člankom 50. i 51. ovoga Pravilnika, kod svakog odstupanja od rokova provedbe kao i svim promjenama vezanim uz projekt koje nastanu na strani korisnika.

(7) Zahtjev za isplatu predujma/zahtjev za isplatu korisnik može podnijeti nakon prihvaćanja odluke o dodjeli sredstava.

Uvjeti podnošenja zahtjeva za isplatu predujma

Članak 45.

(1) Ako korisnik dostavlja zahtjev za isplatu predujma, obvezan ga je dostaviti u roku od 6 mjeseci od dana donošenja odluke o dodjeli sredstava.

(2) Ako korisnik podnese zahtjev za isplatu predujma nakon roka iz stavka 1. ovoga članka, Agencija za plaćanja će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma.

(3) Nakon podnošenja zahtjeva za isplatu rate nije moguće podnijeti zahtjev za isplatu predujma.

(4) Plaćanje predujma ne isključuje plaćanje u ratama.

(5) Korisnik može putem zahtjeva za isplatu predujma tražiti predujam koji može iznositi najviše 50 % odobrenih sredstava javne potpore iz odluke o dodjeli sredstava.

(6) Uvjet za isplatu predujma jest dostava bankarske garancije plative »na prvi poziv« i »bez prigovora« u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma, osim ako je korisnik javnopravno tijelo.

(7) Ako je korisnik javnopravno tijelo, nije u obvezu dostaviti bankarsku garanciju.

(8) Isplaćeni predujam u cijelosti se opravdava prilaganjem plaćenih računa za odobrene troškove najkasnije pri podnošenju zahtjeva za isplatu naredne rate.

(9) Korisnik je u obvezi iskoristiti predujam u skladu s ugovorom o financiranju i odlukom o dodjeli sredstava.

(10) Ako korisnik ne opravda isplaćeni predujam, u obvezi je temeljem odluke o povratu izvršiti plaćanje traženog iznosa u roku od 30 dana od dana zaprimanja navedene odluke.

Uvjeti podnošenja zahtjeva za isplatu

Članak 46.

(1) Zahtjev za isplatu korisnik podnosi jednokratno ili u ratama.

(2) U slučaju da se plaćanje vrši u ratama, korisnik je zahtjev za isplatu prve rate obvezan dostaviti u roku od 12 mjeseci od dana donošenja odluke o dodjeli sredstava, u protivnom će isplata sredstava biti moguća na temelju zahtjeva za isplatu konačne rate/jednokratne isplate.

(3) Za intervenciju 73.13. zahtjev za isplatu se može podnijeti u najviše dvije rate. Zahtjev za isplatu konačne rate/jednokratne isplate korisnik je obvezan dostaviti u roku 24 mjeseca od dana donošenja odluke o dodjeli sredstava, ali ne kasnije od 30. lipnja 2029. godine.

(4) Za intervenciju 74.01. zahtjev za isplatu se može podnijeti u najviše dvije rate. Zahtjev za isplatu konačne rate/jednokratne isplate korisnik je obvezan dostaviti u roku 36 mjeseci od dana donošenja odluke o dodjeli sredstava, ali ne kasnije od 30. lipnja 2029. godine.

(5) Iznimno, rok za dostavu zahtjeva iz stavaka 3. i 4. ovoga članka može se produžiti na osnovu pisanog zahtjeva korisnika za produženjem rokova u skladu s člankom 50. ovoga Pravilnika, ali ne kasnije od 30. lipnja 2029. godine.

(6) U slučajevima promjene roka iz prethodnog stavka, Agencija za plaćanja će donijeti odluku o izmjeni odluke o dodjeli sredstava.

(7) Korisnik u zahtjevu za isplatu ne može zatražiti iznos potpore koji je veći od iznosa navedenog u odluci o dodjeli sredstava/odluci o izmjeni odluke o dodjeli sredstava.

(8) Ako se isplata provodi u ratama, iznos u zahtjevu za isplatu zadnje rate mora biti najmanje 25 % iznosa potpore iz odluke o dodjeli sredstava.

(9) Ako u zahtjevu za isplatu korisnik zatraži isplatu za neodobreni ili neprihvatljivi trošak, taj trošak će biti svrstan u neprihvatljive troškove.

(10) U slučaju nedostavljanja konačnog/jednokratnog zahtjeva za isplatu u propisanom roku, raskida se ugovor o financiranju.

Način podnošenja zahtjeva za isplatu predujma i zahtjeva za isplatu

Članak 47.

(1) Zahtjev za isplatu predujma/zahtjev za isplatu korisnik ili osoba ovlaštena za zastupanje korisnika popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Zahtjev za isplatu predujma/zahtjev za isplatu mora sadržavati svu natječajem propisanu dokumentaciju na jeziku propisanom u članku 28. ovoga Pravilnika.

(2) Prilikom popunjavanja zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu, korisnik je obvezan popuniti sve tražene podatke u elektronički obrazac zahtjeva i učitati svu traženu dokumentaciju u obliku koji omogućava čitljivost.

(3) Nakon popunjavanja zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu u AGRONET-u, zahtjev za isplatu predujma/zahtjev za isplatu elektronički podnosi isključivo korisnik putem NIAS-a, u skladu s Uputom za elektroničko podnošenje zahtjeva koja čini sastavni dio natječaja. Za elektroničko podnošenje korisnik mora biti prijavljen u AGRONET putem NIAS-a.

(4) Smatra se da je zahtjev za isplatu predujma/zahtjev za isplatu podnesen kad korisnik potvrdi elektroničko podnošenje zahtjeva.

(5) Korisnik je odgovoran za točnost i potpunost podataka unesenih u elektronički obrazac zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu, kao i za istovjetnost dokumentacije koja je učitana u elektronički obrazac zahtjeva s izvornom dokumentacijom.

(6) Zahtjev za isplatu predujma/zahtjev za isplatu mora biti podnesen unutar roka predviđenog u člancima 45. i 46. ovoga Pravilnika.

(7) Svi podaci navedeni u zahtjevu za isplatu predujma/zahtjevu za isplatu podložni su provjerama nadležnih institucija do isteka pet godina nakon konačne isplate potpore.

(8) Agencija za plaćanja zadržava pravo zatražiti da korisnik, osim dokumentacije koja je propisana Natječajem, dostavi i drugu dokumentaciju koja je potrebna za pravilnu i potpunu isplatu potpore.

(9) Vrijeme podnošenja zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu je vrijeme kako je definirano u člancima 45. i 46. ovoga Pravilnika.

Administrativna kontrola zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu

Članak 48.

(1) Potpora se isplaćuje korisniku na temelju zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu.

(2) Zahtjev za isplatu treba sadržavati natječajem propisane dokaze stvarnog nastanka troška sukladno tablici troškova koja je prilog odluke o dodjeli sredstava, a svi priloženi dokazi moraju biti plaćeni u cijelosti do podnošenja zahtjeva za isplatu.

(3) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu i dokumentacije učitane u zahtjev za isplatu predujma/zahtjev za isplatu.

(4) Agencija za plaćanja radi usporedbu realiziranih troškova sa troškovima odobrenim ugovorom o financiranju i odlukom o dodjeli sredstava. Ako realizirani troškovi nisu u skladu s odobrenim troškovima Agencija za plaćanja može primijeniti financijsku korekciju sukladno Prilogu 7 ovoga Pravilnika i/ili svrstati trošak u neprihvatljive troškove.

(5) U slučaju da je zahtjev za isplatu predujma/zahtjev za isplatu nepotpun ili su potrebne dodatne informacije, dokumentacija ili dio dokumentacije i/ili su potrebna dodatna pojašnjenja zbog određenih nejasnoća ili neusklađenosti u navodima/dokumentima/izračunima i/ili ispravak neusklađenih navoda i/ili neispravnih izračuna, Agencija za plaćanja može od korisnika tražiti dopunu/obrazloženje.

(6) Agencija za plaćanja može zatražiti da korisnik, osim dokumentacije koja je propisana natječajem, dostavi i drugu dokumentaciju koja je potrebna za administrativnu kontrolu zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu.

(7) Zahtjev za dopunu/obrazloženje se korisniku dostavlja elektroničkim putem u pretinac elektroničke pošte koji je korisnik odredio za takvu namjenu.

(8) Korisnik je u obvezi postupiti po zahtjevu za dopunu/obrazloženje te odgovoriti Agenciji za plaćanja putem elektroničke pošte u roku od sedam dana od dana slanja zahtjeva za dopunu/obrazloženje od strane Agencije za plaćanja.

(9) Agencija za plaćanja će uzeti u razmatranje odgovor na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje dostavljen izvan roka iz stavka 8. ovoga članka u slučaju više sile i izvanrednih okolnosti.

(10) U slučaju da korisnik ne dostavi odgovor na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje ili dostavi odgovor izvan roka propisanog stavkom 8. ovog članka ili u odgovoru na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje u propisanom roku dostavi nepotpunu/neprihvatljivu dokumentaciju, a isto se odnosi na uvjete prihvatljivosti korisnika i/ili projekta i/ili na cjelokupno ulaganje i/ili kriterije odabira, izdat će se odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma/odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu.

(11) U slučaju da korisnik ne dostavi odgovor na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje ili dostavi odgovor izvan roka propisanog stavkom 8. ovoga članka ili u odgovoru na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje u propisanom roku dostavi nepotpunu/neprihvatljivu dokumentaciju, a isto se odnosi isključivo na uvjete prihvatljivosti troška, korisniku za trošak/troškove na koje se odnosi zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje neće biti isplaćena potpora.

(12) Tijekom administrativne kontrole zahtjeva za isplatu provjerava se dokumentacija propisana Natječajem vezana uz provedbu/izvršenje ugovora o javnoj nabavi/ugovora o nabavi. Postupak administrativne kontrole u slučaju dostave nepotpune/nejasne dokumentacije odvija se na način opisan u ovom članku Pravilnika.

(13) Prije isplate potpore obavlja se posjeta lokaciji/kontrola na terenu kako je propisano člankom 52. ovoga Pravilnika.

(14) Nakon posjeta lokaciji ulaganja/kontrole na terenu prije isplate, utvrđuje se konačni iznos potpore za isplatu, uključujući financijske korekcije, ako je primjenjivo.

(15) Ako se tijekom administrativne kontrole zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost ili nepravilnost u ispunjavanju obveza koje su propisane ovim Pravilnikom, Agencija za plaćanja može primijeniti financijske korekcije sukladno Pravilima o primjeni financijskih korekcija (Prilog 7 ovoga Pravilnika).

(16) Ako se prilikom administrativne kontrole dokumentacije vezane uz provedbu ugovora o javnoj nabavi/ugovora o nabavi utvrdi nepravilnost, Agencija za plaćanja može primijeniti financijske korekcije sukladno Pravilima o primjeni financijskih korekcija (Prilog 7 ovoga Pravilnika).

(17) Ako korisnik u zahtjevu za isplatu potražuje iznos koji je viši od prihvatljivog iznosa potpore utvrđenog u administrativnoj kontroli zahtjeva za isplatu te ako omjer prihvatljivih i neprihvatljivih troškova bude veći od 10 %, Agencija za plaćanja može primijeniti administrativnu kaznu. Administrativna kazna primjenjuje se u iznosu zatraženog neprihvatljivog iznosa. Administrativna kazna se ne primjenjuje ako korisnik može dokazati Agenciji za plaćanja da nije kriv za uključivanje neprihvatljivog iznosa ili ako se Agencija za plaćanja na drugi način uvjeri da korisnik nije kriv.

(18) Odobrena potpora korisniku će biti isplaćena na račun naveden u Evidenciji korisnika. Ukoliko korisnik promijeni račun koji je evidentiran u Evidenciji korisnika, utoliko je korisnik dužan podnijeti zahtjev za promjenu podataka (računa) kroz AGRONET.

Izdavanje akata tijekom postupka provedbe projekta

Članak 49.

(1) Nakon administrativne kontrole zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu Agencija za plaćanja donosi:

a) Odluku o isplati predujma/odluku o isplati

b) Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma/odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu

c) Obavijest o odgodi odobrenja isplate.

(2) Agencija za plaćanja će donijeti odluke iz stavka 1. ovoga članka najkasnije u roku 90 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma.

(3) U rok od 90 dana iz stavka 2. ovoga članka ne uračunava se vrijeme od podnošenja žalbe na odluke iz stavka 1. ovoga članka do donošenja rješenja o žalbi Ministarstva ili presude ili rješenja nadležnog upravnog suda.

(4) Odluka o isplati predujma/odluka o isplati izdaje se u slučaju da zahtjev ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom, natječajem, ugovorom o financiranju i odlukom o dodjeli sredstava.

(5) Odlukom o isplati predujma/odlukom o isplati određuje se prihvatljivi iznos potpore koja se isplaćuje korisniku.

(6) Odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma/odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu izdaje se zbog neispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom, natječajem, ugovorom o financiranju i odlukom o dodjeli sredstava.

(7) U slučaju donošenja odluke o odbijanju zahtjeva za isplatu prve rate kad se radi o isplati potpore u ratama, korisniku će biti omogućeno podnošenje zahtjeva za isplatu konačne rate ako su ispunjeni ostali uvjeti prihvatljivosti korisnika projekta i ulaganja propisani ovim Pravilnikom, natječajem, ugovorom o financiranju i odlukom o dodjeli sredstava.

(8) Kada u postupku provedbe projekta Agencija za plaćanja utvrdi postojanje sumnje na prijevaru, Agencija za plaćanja će u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika korisniku izdati obavijest o odgodi odobrenja isplate i obustaviti sve postupke Agencije za plaćanja u provedbi projekta.

(9) Ako korisnik ne opravda predujam, izdat će se odluka o povratu kojom će se od korisnika zahtijevati povrat isplaćenog predujma.

(10) U slučaju administrativne pogreške prilikom administrativne kontrole, Agencija za plaćanja je u obvezi ispraviti/izmijeniti/staviti izvan snage bilo koji od akata iz stavka 1. ovoga članka odgovarajućim aktom.

Zahtjev za produženje roka

Članak 50.

(1) Rok za ispunjenje obveza preuzetih ugovorom o financiranju i odlukom o dodjeli sredstava može se produžiti u slučaju više sile i izvanrednih okolnosti nastalih prije njegovog isteka, na koje korisnik nije mogao utjecati.

(2) Zahtjev za produženje roka i prateću dokumentaciju korisnik dostavlja preporučenom pošiljkom, neposredno na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb (minimalno s naznakom »Zahtjev za produženje roka«) ili elektroničkom poštom na [email protected].

(3) Korisnik mora zahtjev za produženjem rokova podnijeti Agenciji za plaćanja prije isteka roka za koji traži produženje.

(4) Korisnik mora obrazložiti zahtjev i priložiti odgovarajuće dokaze kojima potkrepljuje zahtjev.

(5) Nakon provjere korisnikovog zahtjeva za produženjem roka Agencija za plaćanja će:

a) u slučaju neprihvaćanja zahtjeva za produženjem roka, korisniku izdati pismo odbijanja zahtjeva za produženjem roka

b) u slučaju prihvaćanja zahtjeva za produženje roka za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu izraditi dodatak ugovoru o financiranju kojim se utvrđuje novi rok, a u slučaju prihvaćanja zahtjeva za produženje roka za podnošenje zahtjeva za isplatu donijeti odluku o izmjeni odluke o dodjeli sredstava kojom se utvrđuje novi rok.

(6) Na akte iz stavka 5. ovoga članka korisnik ne može izjaviti žalbu.

POGLAVLJE IV. PROMJENE U POSTUPKU PROVEDBE PROJEKTA

Promjene u provedbi projekta

Članak 51.

(1) Nakon donošenja odluke o dodjeli sredstava korisnik je dužan podnijeti zahtjev za promjenu i tražiti od Agencije za plaćanja odobrenje promjena koje se odnose na odobreni zahtjev za potporu, tj. promjena bitnih za prihvatljivost korisnika, troškova i projekta.

(2) Promjene naziva korisnika, adrese, bankovnog računa ili podataka koji se odnose na kontakte, korisnik je dužan neposredno po nastanku promjene i bez odgađanja prijaviti u Evidenciji korisnika.

(3) Razlozi promjena koje se odnose na odobreni zahtjev za potporu i za koje korisnik mora podnijeti zahtjev za promjenu su sljedeći:

a) izmjena/dopuna građevinske dozvole

b) promjena odabranog/ugovorenog ponuditelja/provedba novog postupka nabave

c) izmjena odobrenog (ponudbenog) troškovnika (ponude) dostavljenog u drugom dijelu zahtjeva za potporu kojom je udio ukupne cijene izmijenjenih i/ili uvedenih novih stavaka u odnosu na odobreni troškovnik (ponudu) veći od 30 % u odnosu na prvotno odobrenu ukupnu cijenu troškovnika (ponude) iz drugog dijela zahtjeva za potporu.

(4) Za promjenu iz stavka 3. podstavka a) korisnik je dužan tražiti odobrenje putem zahtjeva za promjenu nakon ishođenja izmjene/dopune građevinske dozvole.

(5) Za promjenu iz stavka 3. podstavka b) korisnik je dužan tražiti odobrenje putem zahtjeva za promjenu nakon provedbe novog postupka nabave odnosno nakon odabira novog ponuditelja i sklapanje novog ugovora o nabavi radova/robe/usluga.

(6) Korisnik u zahtjevu za promjenu mora obrazložiti i po potrebi opravdati potrebu za promjenama dokumentacijom kojom dokazuje vlastite navode te dostaviti dokumentaciju propisanu natječajem.

(7) Korisnik koji provodi postupak javne nabave obvezan je prilikom provedbe bilo koje od promjena navedenih u ovom članku, uz poštivanje odredbi ovoga Pravilnika, postupati u skladu s propisima koji uređuju postupak javne nabave.

(8) U slučaju promjene ponuditelja u postupcima jednostavne nabave, potrebno je ponoviti postupak nabave sukladno Pravilima za provođenje postupaka jednostavne nabave iz Priloga 8 ovoga Pravilnika. U slučaju ostalih promjena u postupcima jednostavne nabave, potrebno je postupiti sukladno Pravilima za provođenje postupaka jednostavne nabave iz Priloga 8 ovoga Pravilnika.

(9) Postupak nabave korisnik je u obvezi završiti prije podnošenja zahtjeva za promjenu.

(10) U slučaju da je izmjena/dopuna građevinske dozvole i glavnog projekta uzročno posljedično vezana uz izmjenu ugovora o javnoj/jednostavnoj nabavi, korisnik uz zahtjev za promjenu dostavlja i dokumentaciju vezanu uz izmjenu ugovora o javnoj/jednostavnoj nabavi.

(11) U slučaju promjene navedene u stavku 3. točki c) ovoga članka kao i u slučaju izmjene/dopune građevinske dozvole koja uzročno posljedično dovodi do promjene iz stavka 3. točke c) ovoga članka, korisnik postupajući u skladu s propisima koji uređuju postupak javne nabave i odredbama ovoga Pravilnika, ponavlja postupak nabave ili sklapa izmjene ugovora o javnoj/jednostavnoj nabavi te u zahtjevu za promjenu dostavlja dokumentaciju nakon ponavljanja postupka nabave odnosno nakon sklapanja izmjena ugovora o javnoj/jednostavnoj nabavi.

(12) U slučaju promjene navedene u stavku 3. točki c) ovoga članka, za koju korisnik nije podnio zahtjev za promjenu, a administrativnom kontrolom zahtjeva za isplatu se utvrdi da je udio ukupne cijene izmijenjenih i/ili uvedenih novih stavaka (iz računa/ situacije) u odnosu na odobreni troškovnik (ponudu) veći od 30 % u odnosu na prvotno odobrenu ukupnu cijenu troškovnika (ponude), Agencija za plaćanja primjenjuje financijsku korekciju.

(13) Promjene koje nisu dopuštene ili neće biti odobrene:

a) svaka promjena koja u trenutku nastanka utječe na zaključke postupka dodjele potpore, odnosno na uvjete prihvatljivosti i ostvareni broja bodova po kriterijima odabira

b) promjena koja u cijelosti ili djelomično rezultira odustajanjem od odobrenog troška

c) promjene u odabranim ponudama koje su obrazložene financijskim uštedama i racionalizacijom troškova zamjenom ponuđene opreme, materijala, instalacija, građevnih proizvoda i/ili radova jeftinijom opremom, materijalima, instalacijama, građevnim proizvodima i/ili radovima

d) promjene u odabranim ponudama i/ili projektno-tehničkoj dokumentaciji kojima se umanjuje opseg projekta smanjenjem količina ponuđene opreme, materijala, instalacija, građevnih proizvoda i/ili radova, osim u slučaju da je do takve promjene došlo zbog poštivanja zakonskih obveza

e) promjena svrhe, namjene i vrste ulaganja za koje su odobrena sredstva; promjena vlasništva nad ulaganjem; davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja

f) premještanje sufinanciranog ulaganja na drugu lokaciju

g) izmjene ugovora o javnoj/jednostavnoj nabavi koje nisu uzročno-posljedično vezane uz izmjenu/dopunu građevinske dozvole i glavnog projekta te izmjena odobrenog (ponudbenog) troškovnika (ponude) dostavljenog u drugom dijelu zahtjeva za potporu kojom je udio ukupne cijene izmijenjenih i/ili uvedenih novih stavaka u odnosu na odobreni troškovnik (ponudu) manji od 30 % u odnosu na prvotno odobrenu ukupnu cijenu troškovnika (ponude) iz drugog dijela zahtjeva za potporu koja ujedno ne predstavlja provedbu novog postupka nabave, osim u slučaju iz stavka 28. ovoga članka

h) promjene koje se odnose na povećanje ugovorenih cijena/jediničnih cijena radova/robe/usluga. Rizik povećanja cijena je korisnikov rizik neovisno o okolnostima zbog kojih je došlo do povećanja cijena.

(14) U slučaju da je korisnik prijavio promjene koje nisu dopuštene/ne mogu biti odobrene, Agencija za plaćanja će izdati pismo odbijanja. Ako se utvrdi da je korisnik takve promjene izvršio unatoč pismu odbijanja ili da je korisnik izvršio takve promjene bez podnošenja zahtjeva za promjenu, Agencija za plaćanja će raskinuti ugovor o financiranju ako se takvim promjenama utječe na uvjete prihvatljivosti korisnika ili projekta ili će troškovi na koje se promjene odnose biti svrstani u neprihvatljive troškove, uz mogućnost primjene financijskih korekcija u skladu s Prilogom 7. ovoga Pravilnika.

(15) Zahtjev za promjenu korisnik popunjava i podnosi Agenciji za plaćanja elektroničkim putem, korištenjem AGRONET-a, u skladu s Uputom za elektroničko podnošenje zahtjeva koja čini sastavni dio natječaja.

(16) Zahtjev za promjenu korisnik može podnijeti najviše dva puta nakon donošenja odluke o dodjeli sredstava.

(17) Zahtjev za promjenu moguće je podnijeti i nakon što je izvršena isplata po zahtjevu za isplatu predujma/prethodnom zahtjevu za isplatu u slučaju isplate u ratama. Predmet zahtjeva za promjenu ne mogu biti troškovi za koje je već isplaćena potpora.

(18) Ako je korisnik tražio promjene, zahtjev za isplatu moći će podnijeti tek nakon zaprimanja odgovora od strane Agencije za plaćanja. Ako je obrada zahtjeva za isplatu u tijeku, korisnik neće biti u mogućnosti podnijeti zahtjev za promjenu.

(19) Zahtjev za promjenu korisnik je u obvezi podnijeti najmanje 60 dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za isplatu, u protivnom Agencija za plaćanja izdaje pismo odbijanja zahtjeva za promjenu.

(20) Agencija za plaćanja će utvrditi usklađenost promjena sa zaključcima iz postupka dodjele potpore na temelju ponovne administrativne kontrole dijela ili cijelog zahtjeva za potporu, ovisno o zahtijevanoj promjeni.

(21) Odredbe provjere postupka nabave u postupku dodjele potpore primjenjuju se i na administrativnu kontrolu zahtjeva za promjenu, ako je primjenjivo.

(22) Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole može od korisnika zatražiti dopune i/ili obrazloženja na način propisan člankom 36. ovoga Pravilnika. Propisane odredbe primjenjuju se i na administrativnu kontrolu zahtjeva za promjenu, pri čemu se umjesto odluke o odbijanju korisniku izdaje pismo odbijanja zahtjeva za promjenu.

(23) Agencija za plaćanja će odobriti promjene ako se traženom promjenom ne dovodi u pitanje prihvatljivost korisnika i/ili projekta i/ili dodjela bodova po kriterijima odabira (ovisno o zahtijevanoj promjeni), ako se promjenom ne narušava cilj i svrha projekta te ako su promjene u skladu s odredbama ovoga članka.

(24) Agencija za plaćanja nakon administrativne kontrole zahtjeva za promjenu može izdati sljedeće akte:

a) Odluku o izmjeni odluke o rezultatu administrativne kontrole – izdaje se kod odobravanja zahtjeva za promjenu kojima se mijenja odluka o dodjeli sredstava

b) Pismo odobrenja zahtjeva za promjenu – izdaje se u slučaju odobravanja zahtjeva za promjenu kojim se ne mijenja odluka o dodjeli sredstava ili

c) Pismo odbijanja zahtjeva za promjenu – izdaje se u slučaju neodobravanja zahtjeva za promjenu.

(25) Odlukom o izmjeni odluke o dodjeli sredstava ne može se dodijeliti iznos potpore veći od iznosa koji je određen ugovorom o financiranju.

(26) U sklopu odluke o izmjeni odluke o dodjeli sredstava vrijednost prihvatljivog troška može biti veća ili manja u odnosu na vrijednost istog troška odobrenog u sklopu odluke o dodjeli sredstava, pod uvjetom da su ispunjeni ostali uvjeti prihvatljivosti projekta i troškova propisani ovim Pravilnikom.

(27) Korisnik je ovlašten provesti promjene i prije zaprimanja pisma odobrenja/odluke o izmjeni odluke o dodjeli sredstava. Korisnik snosi rizik vezan uz predložene promjene, u slučaju neodobravanja promjena.

(28) U slučaju promjena opreme i/ili radova nužnih za provedbu projekta (koje ne uključuju razloge za promjenu navedene u stavku 3. ovoga članka) uz uvjet da se zadrži funkcionalnost i namjena prvotno odobrenih troškova te da je nova oprema i/ili radovi jednakovrijednih ili boljih karakteristika, korisnik je u obvezi uz zahtjev za isplatu dostaviti pojašnjenje odabranog ponuditelja i/ili drugog relevantnog izvora iz kojeg je vidljivo zašto je došlo do promjene te da je nova oprema i/ili radovi jednakovrijednih ili boljih karakteristika od prvotno odobrene (npr. zamjenska stavka troškovnika/novi model opreme) uz poštivanje svih pravila navedenih u ovom Pravilniku.

POGLAVLJE V. KONTROLA NA TERENU I INFORMIRANJE JAVNOSTI

Kontrola na terenu

Članak 52.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Agencije za plaćanja (u daljnjem tekstu: kontrolori).

(2) Kontrolori provode redovne kontrole prije isplate i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja (ex post kontrola).

(3) Osim redovnih kontrola, kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku tijekom postupka dodjele potpore, ako je to potrebno.

(4) Kontrolom na terenu utvrđuje se je li ulaganje stvarno provedeno, jesu li prijavljeni izdaci stvarno nastali, jesu li radovi izvršeni, jesu li materijali utrošeni, jesu li obavljene usluge i nabavljena oprema u skladu s ugovorom o financiranju, je li zahtjev za isplatu u skladu s pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima, je li korisnik/ulaganje u skladu s ugovorenim obvezama i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja, je li došlo do sufinanciranja izdataka iz drugih izvora javne pomoći, je li ulaganje u funkciji/uporabi ili spremno za uporabu.

(5) Osim djelatnika Agencije za plaćanja, kontrolu ulaganja mogu obavljati i djelatnici Službe za unutarnju reviziju Agencije za plaćanja, djelatnici Upravljačkog tijela, ARPA-e, revizori Europske komisije, Europski revizorski sud, predstavnici OLAF-a te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.

(6) Kontrolu je moguće najaviti prije njezine provedbe pod uvjetom da se ne naruši svrha kontrole, pružajući korisniku nužne informacije.

(7) Pri obavljanju kontrole na terenu kontrolori su ovlašteni:

– izvršiti uvid u dokumentaciju korisnika koja se odnosi na stjecanje prava na potporu (račune, potvrde, bankovna izvješća, ugovore i dr. dokumente)

– pregledati objekte, uređaje i robu vezanu za ulaganje

– provjeravati računovodstvene podatke iz poslovnih knjiga korisnika

– provjeravati evidencije vezane uz ulaganje i poslovanje korisnika

– provjeravati vjerodostojnost dokumenata poslanih uz zahtjev za potporu/zahtjev za isplatu

– provjeravati rješenja, ugovore, potvrde drugih tijela koja prate rad korisnika

– izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sama nije ovlaštena izravno postupiti

– provjeravati sve podatke koji se odnose na kvantitetu i kvalitetu roba i usluga

– provjeravati tehničku dokumentaciju vezanu za ulaganje (Građevinski dnevnik, Građevinska knjiga, Glavni projekt i dr.) i

– prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba, kada je to potrebno za obavljanje kontrole.

Informiranje javnosti

Članak 53.

(1) Korisnik je u obvezi pridržavati se zahtjeva povezanih s informiranjem i vidljivošću u skladu s Provedbenom Uredbom Komisije (EU) br. 2022/129 odnosno u skladu s Prilogom II i III iste uredbe. Korisnik se posebno obvezuje poduzeti sve potrebne korake kako bi objavio činjenicu da Europska unija sufinancira projekt, a relevantne informacije u vezi s informiranjem i vidljivosti propisane su u Prilogu 6 ovoga Pravilnika.

(2) Ako Agencija za plaćanja tijekom provjere utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjet prihvatljivosti iz stavka 1. ovoga članka, korisniku će se ostaviti rok od 30 dana za rješavanje nastale situacije.

(3) U slučaju da korisnik u ostavljenom roku iz stavka 2. ovoga članka ne ispuni uvjet iz stavka 1. ovoga članka, Agencija za plaćanja zatražit će povrat sredstava u skladu s člankom 55. ovoga Pravilnika ili neće odobriti isplatu potpore za trošak koji nije vidljivo i na propisan način označen.

POGLAVLJE VI. PRIMJENA FINANCIJSKIH KOREKCIJA, POVRATI SREDSTAVA I RASKID UGOVORA O FINANCIRANJU

Financijska korekcija

Članak 54.

(1) Financijska korekcija određuje se u skladu s Prilogom 7 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Financijska korekcija može se odrediti nakon provedene administrativne kontrole dokumentacije korisnika i/ili kontrole na terenu te je ista primjenjiva u svim fazama postupka dodjele potpore, provedbe projekta te tijekom pet godina nakon konačne isplate.

(3) Agencija za plaćanja ovlaštena je:

a) primijeniti financijsku korekciju s obrazloženjem nepravilnosti na temelju utvrđenog činjeničnog stanja

b) promijeniti iznos/stopu financijske korekcije u odnosu na ranije utvrđene nepravilnosti iz prethodne faze administrativne kontrole i to na osnovi naknadnih kontrola Agencije za plaćanja ili nalaza drugih tijela koja obavljaju naknadne kontrole.

Povrat sredstava i raskid ugovora o financiranju

Članak 55.

(1) Način i uvjeti po kojima Agencija za plaćanja nakon izvršene isplate potpore korisnicima, na temelju naknadne administrativne kontrole donosi odluku o povratu sredstava, provodi poravnanje povrata sredstava prilikom sljedećih odobrenih isplata te način i uvjeti plaćanja duga na rate propisani su Zakonom o poljoprivredi.

(2) Odluka o povratu sredstava korisniku se upućuje putem AGRONET-a ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

(3) Korisnik je u obvezi uplatiti sredstva propisana odlukom o povratu sredstava na račun Agencije za plaćanja u roku od 30 dana od dana njezine dostave korisniku.

(4) Korisnik može podnijeti zahtjev za plaćanje duga na rate.

(5) Na odluku iz stavka 1. ovoga članka korisnik ima pravo na pravni lijek u skladu s člankom 57. ovoga Pravilnika, no pokretanje postupka ne odgađa izvršenje odluke o povratu sredstava.

(6) Ako korisnik nije izvršio povrat sredstava u propisanom roku, na iznos duga nakon isteka roka za povrat obračunava se zakonska zatezna kamata.

(7) U slučaju nemogućnosti naplate duga, Agencija za plaćanja pokrenut će postupak ovrhe na računima dužnika u skladu s propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

(8) Razlozi za pokretanje postupka povrata sredstava mogu biti u sljedećim slučajevima:

a) ako se naknadnom administrativnom kontrolom i/ili revizijskim nadzorom utvrdi nepravilnost

b) ako se naknadnom administrativnom kontrolom utvrdi administrativna pogreška

c) ako je korisnik ostvario sredstva na temelju netočnih podataka i/ili ako je ostvario potporu protivno uvjetima i odredbama Zakona o poljoprivredi i propisa donesenih na temelju istog

d) ako korisnik dostavi zahtjev za odustajanjem nakon isplate sredstava

e) uslijed izmjene/raskida ugovora i/ili nepridržavanja obveza propisanih ugovorom o financiranju

f) ako korisnik ne dopusti obavljanje kontrole na terenu i/ili inspekcijskog nadzora

g) ako korisnik/projekt ne udovoljava uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, natječajem, nacionalnim propisima ili propisima Europske unije

h) ako korisnik ne opravda isplaćeni predujam

i) ako korisnik ne podnese zahtjev za konačnu ratu u predviđenom roku, a sredstava su mu već djelomično isplaćena

j) kada su nadležna pravosudna tijela pravomoćnom presudom proglasile krivim korisnika za počinjenje kaznenih djela u kaznenom postupku pokrenutom na temelju sumnje na prijevaru.

(9) S korisnikom se u svakom trenutku mogu raskinuti sve ugovorne obveze, kao i obveze iz odgovarajućih akata, i to u razdoblju od sklapanja ugovora o financiranju do konačne isplate potpore ili do isteka pet godina od konačne isplate potpore, u slučaju da:

a) je izdana odluka o povratu ukupno isplaćenih sredstava

b) je korisnik odustao od potpore u bilo kojem trenutku nakon sklapanja ugovora o financiranju ili drugog odgovarajućeg akta

c) je izdana odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu, kada se ne radi o isplati u ratama

d) je utvrđeno da korisnik ne ispunjava uvjete prihvatljivosti iz članaka 7. i 11. ovoga Pravilnika za koje je navedeno da ih mora ispunjavati tijekom postupka provedbe projekta i pet godina nakon datuma konačne isplate

e) je utvrđeno da projekt ne ispunjava uvjete prihvatljivosti iz članaka 8. i 12. ovoga Pravilnika za koje je navedeno da ih mora ispunjavati tijekom postupka provedbe projekta i pet godina nakon datuma konačne isplate.

POGLAVLJE VII. ODUSTAJANJE KORISNIKA

Odustajanje korisnika

Članak 56.

(1) Korisnik može na vlastitu inicijativu podnijeti zahtjev za odustajanje, o čemu mu Agencija za plaćanja izdaje potvrdu o odustajanju.

(2) Zahtjev za odustajanje elektronički podnosi isključivo korisnik putem NIAS-a, u skladu s Uputom za elektroničko podnošenje koja čini sastavni dio natječaja. Za elektroničko podnošenje korisnik mora biti prijavljen u AGRONET putem NIAS-a.

(3) Smatra se da je zahtjev za odustajanje podnesen kad korisnik potvrdi elektroničko podnošenje zahtjeva.

(4) U slučaju da korisnik podnese zahtjev za odustajanje prije donošenja odluke o rezultatu administrativne kontrole ili prije sklapanja ugovora o financiranju, Agencija za plaćanja će prekinuti sve aktivnosti nad zahtjevom za potporu te izdati potvrdu o odustajanju.

(5) Ako korisnik ne potpiše ugovor o financiranju u propisanom roku, uopće ne dostavi ugovor o financiranju ili dostavi neispravno potpisani ugovor o financiranju, smatrat će se da je korisnik odustao od zahtjeva za potporu, o čemu Agencija za plaćanja izdaje korisniku potvrdu o odustajanju.

(6) U slučaju da korisnik odustane od zahtjeva za potporu nakon sklapanja ugovora o financiranju, Agencija za plaćanja izdat će potvrdu o odustajanju i izjavu o raskidu ugovora o financiranju.

(7) Ako korisnik ne podnese drugi dio zahtjeva za potporu ili ga ne podnese u propisanom roku, smatrat će se da je odustao od zahtjeva te će mu biti izdana izjava o raskidu ugovora o financiranju.

(8) Ako korisnik ne podnese zahtjev za isplatu konačne/jednokratne rate u propisanom roku te nije imao isplatu potpore za odobreni zahtjev za potporu, smatrat će se da je odustao od zahtjeva te će mu biti izdana izjava o raskidu ugovora o financiranju.

(9) Ako korisnik ne podnese zahtjev za isplatu konačne/jednokratne rate u propisanom roku, nakon što su mu sredstva djelomično ili u cijelosti isplaćena, Agencija za plaćanja korisniku će izdati odluku o povratu sredstava i izjavu o raskidu ugovora o financiranju.

(10) U slučaju da korisnik podnese zahtjev za odustajanje nakon što su mu sredstva djelomično ili u cijelosti isplaćena, Agencija za plaćanja izdat će potvrdu o odustajanju, odluku o povratu sredstava i izjavu o raskidu ugovora o financiranju.

DIO ČETVRTI PRAVNI LIJEK

Podnošenje žalbe na odluke Agencije za plaćanja

Članak 57.

(1) Na odluke koje donosi Agencija za plaćanja u provedbi ovoga Pravilnika korisnik može izjaviti žalbu u skladu s općim propisima koji uređuju upravni postupak.

(2) Žalba se podnosi putem AGRONET-a.

(3) O žalbi protiv odluka Agencije za plaćanja odlučuje Ministarstvo.

(4) Protiv rješenja Ministarstva kojim je odlučeno o žalbi može se podnijeti tužba nadležnom upravnom sudu.

(5) Žalba mora biti razumljiva i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njoj moglo postupiti, osobito naznaku odluke protiv koje se podnosi, naziv/ime i prezime, OIB, te sjedište/adresu korisnika, ime i prezime te adresu osobe ovlaštene za zastupanje i potpis korisnika. U žalbi korisnik treba navesti zbog čega je nezadovoljan odlukom.

(6) Ako se žalba podnosi putem opunomoćenika uz žalbu se prilaže punomoć.

(7) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje žalbe može odreći prava na žalbu putem AGRONET-a prihvaćanjem zaprimljene odluke, kojeg se ne može opozvati.

(8) U slučaju da korisnik ne iskoristi pravo na žalbu i ne prihvati zaprimljenu odluku, akt se smatra prihvaćenim istekom roka za izjavljivanje žalbe.

Postupanje po žalbi od strane Agencije za plaćanja

Članak 58.

(1) Agencija za plaćanja ocjenjuje jesu li navodi iz žalbe korisnika osnovani te ako utvrdi da nisu, Agencija za plaćanja u sustavu upućuje žalbu korisnika Ministarstvu na odlučivanje.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada Agencija za plaćanja ocjeni navode iz žalbe korisnika u cijelosti osnovanim donijet će ispravak odluke ili novu odluku kojom će ujedno zamijeniti ranije donesenu odluku koja je bila predmet žalbe.

(3) Ispravak odluke iz stavka 2. ovoga članka Agencija za plaćanja donijet će u svrhu ispravljanja pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u odluci.

(4) Kada Agencija za plaćanja donese odluke iz stavka 2. ovoga članka, žalba korisnika se ne upućuje Ministarstvu na odlučivanje.

DIO PETI DRŽAVNE POTPORE

Državne potpore

Članak 59.

(1) Pravila vezana uz državne potpore primjenjiva su u intervenciji 73.13.

(2) Svaka potpora u intervenciji 73.13. koja ispunjava sve primjenjive odredbe iz Poglavlja I Uredbe (EU) br. 2022/2472, kao i Odjeljka 7. Poglavlja III Uredbe (EU) br. 2022/2472 za kategoriju potpora navedenu u članku 55. Uredbe (EU) br. 2022/2472, se izuzima od obveze prijave u skladu s odredbama članka 107. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

(3) Potpora u intervenciji 73.13. ne smije sadržavati uvjete ili način financiranja koji će dovesti do neizbježne povrede prava Unije sukladno odredbama članka 1. stavka 6. Uredbe (EU) br. 2022/2472.

(4) Na zbrajanje, objavljivanje i informacije o državnim potporama dodijeljenim za intervenciju 73.13. u cijelosti se primjenjuju odredbe članka 8. i članka 9. Uredbe (EU) br. 2022/2472.

(5) Potpora u okviru intervencije 74.01. je u području primjene članka 42. Ugovora o financiranju Europske unije i nije predmet procjene državnih potpora.

DIO ŠESTI ZAVRŠNE ODREDBE

Prilozi

Članak 60.

Prilozi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 tiskani su dodatak ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Stupanje na snagu

Članak 61.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/104

Urbroj: 366-23-14

Zagreb, 11. prosinca 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1

KRITERIJI ODABIRA ZA INTERVENCIJU 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima)

 

KRITERIJI ODABIRA – Intervencija 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima)

Bodovi

1.

Razvijenost područja

Najviše 15

1.1.

Ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od I. do IV.

15

1.2.

Ulaganja na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima i otoci koji su u sastavu JLS koje se nalaze u V. do VIII. skupini

12

1.3.

Ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od V. do VIII.

10

2.

Vrsta građenja

Najviše 25

2.1.

Ulaganje u rekonstrukciju (sa ili bez opremanja)

25

2.2.

Ulaganje u izgradnju (sa ili bez opremanja)

20

2.3.

Ulaganje u opremanje

15

3.

Korištenje obnovljivih izvora energije

Najviše 8

3.1.

Sustav za grijanje na drvnu biomasu

8

3.2

Grijanje na solarni sustav

7

3.3.

Grijanje na dizalice topline

6

4.

Korištenje obnovljivih materijala

Najviše 7

4.1.

Korištenje drvene konstrukcije

7

5.

Spremnost projekta

Najviše 15

5.1.

Projekt ima ishođenu svu natječajem propisanu dokumentaciju, prilikom podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu

15

6.

Dobivena potpora iz EPFRR

Najviše 15

6.1.

Korisnik nije dobio potporu iz EPFRR u proteklom razdoblju

15

7.

Uvođenje digitalizacije provedbom projekta

Najviše 15

7.1.

Korisnik uvodi automatizaciju/digitalizaciju procesa unutar projekta

15

 

MAKSIMALNI BROJ BODOVA

100

 

PRAG PROLAZNOSTI

50

 

 

DODATNA POJAŠNJENJA VEZANA UZ KRITERIJE ODABIRA (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje i centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede)

Kriterij odabira »Razvijenost područja«

Propisi na temelju kojih se izračunavaju podaci su:

− Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine« br. 132/17)

− Zakon o brdsko-planinskim područjima (»Narodne novine« br. 118/18)

− Zakon o otocima (»Narodne novine« br. 116/18, 73/20 i 70/21)

Broj bodova se utvrđuje ovisno o lokaciji (jedinice lokalne samouprave) ulaganja.

Kriterij odabira »Korištenje obnovljivih izvora energije«

Da bi korisnik ostvario bodove za navedeni kriterij, mora navesti planirano ulaganje u obnovljive izvore energije u sustavu grijanja, a glavnim projektom i odgovarajućim dijelovima istog koji su međusobno usklađeni (na primjer strojarskim projektom, projektom grijanja i hlađenja – strojarskim projektom, elektrotehničkim projektom, projektom racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, prvom mapom glavnog projekta itd.) mora biti predviđeno ulaganje u obnovljive izvore energije u sustavu grijanja zgrade na drvnu biomasu, na solarni sustav i/ili na dizalice topline. Kada su projektom predviđeni različiti izvori energije u sustavu grijanja zgrade, korisnik odnosno projektant treba dokazati da je u skladu s glavnim projektom planiranim ulaganjem u obnovljivi izvor energije u sustavu grijanja zgrade, a za koji se traže bodovi, projektirana godišnja isporučena energija (kWh/a) iz tog obnovljivog izvora energije u sustavu grijanja zgrade u vrijednosti od najmanje 50 % projektirane ukupne godišnje isporučene energije za grijanje zgrade (kWh/a) iz svih izvora kako bi korisnik ostvario bodove za navedeni kriterij. Navedeni najmanji postotak (udio isporučene energije za grijanje zgrade iz obnovljivog izvora energije) mora biti ispunjen prilikom podnošenja prvog i drugog dijela zahtjeva za potporu, a prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu troškovi koji se odnose na obnovljive izvore energije u sustavu grijanja zgrade, a za koje su ostvareni bodovi, moraju biti realizirani.

Pod drvnu biomasu se podrazumijevaju ostaci iz šumarstva i otpadno drvo (ostaci i otpad pri piljenju, brušenju, blanjanju i sl.).

U slučaju kada je projektom predviđeno korištenje obnovljivih izvora energije u svrhu grijanja prostorija na način da se koristi postojeći sustav grijanja, a koji nije predmet ulaganja (sastavni dio građevine koja je predmet ulaganja) korisnik ne ostvaruje bodove po ovom kriteriju.

Kriterij odabira »Korištenje obnovljivih materijala«

Da bi korisnik ostvario bodove za navedeni kriterij, gradnja građevinske konstrukcije zgrade koja je predmet ulaganja mora biti glavnim projektom i ostalom projektnom dokumentacijom projektirana u cijelosti od drvenog materijala. Navedeno obuhvaća nosive i ne nosive zidove, stupove, grede, međukatne konstrukcije, stubišta, konstrukciju krovišta te ostale konstrukcije, izuzev temelja, temeljnih ploča, podnih ploča, pokrova krova, ostalih nekonstrukcijskih elemenata građevine koji nisu prethodno navedeni i mehaničkih spojnih elemenata, a koji ne moraju biti od drvenog materijala kako bi korisnik mogao ostvariti bodove po ovom kriteriju.

Kriterij odabira »Spremnost projekta«

Korisnik ostvaruje bodove kada je učitao svu natječajem propisanu dokumentaciju prilikom podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu, a za koju mu Agencija za plaćanja nije poslala zahtjev za dopunu.

Kriterij odabira »Dobivena potpora iz EPFRR«

Navedeno podrazumijeva dodjelu bodova u slučaju da s korisnikom nije sklopljen ugovor o financiranju u tipu operacije 7.4.1 »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (uključujući prijelazno razdoblje 2021. i 2022. godine) za istu vrstu projekta za koju korisnik podnosi zahtjev za potporu.

Kriterij odabira »Uvođenje digitalizacije provedbom projekta«

Da bi korisnik ostvario bodove za navedeni kriterij mora navesti radove, opremu i instalacije kojom se omogućuje nova automatizacija, digitalizacija, robotizacija i/ili bilježenje/praćenje parametara unutar predmeta ulaganja, a glavnim projektom i odgovarajućim dijelovima istog mora biti predviđeno izvođenje radova i ugradnja/nabava opreme i instalacije za automatizaciju, digitalizaciju, robotizaciju i/ili bilježenje/praćenje parametara.

Navedeni radovi, oprema i instalacije moraju biti u vrijednosti od najmanje 10 % ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova prilikom podnošenja prvog i drugog dijela zahtjeva za potporu. Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu, troškovi koji se odnose na automatizaciju, digitalizaciju, robotizaciju i/ili bilježenje/praćenje parametara, a za koje su ostvareni bodovi, moraju biti realizirani.

PRILOG 2

KRITERIJI ODABIRA ZA INTERVENCIJU 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte nerazvrstanih cesta i sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda)

 

KRITERIJI ODABIRA – Intervencija 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte nerazvrstanih cesta i sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda)

Bodovi

1.

Razvijenost područja

Najviše 20

1.1.

Ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od I. do IV.

20

1.2.

Ulaganja na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima i otoci koji su u sastavu JLS koje se nalaze u V. do VIII. skupini

18

1.3.

Ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od V. do VIII.

15

2.

Vrsta građenja

Najviše 20

2.1.

Ulaganje u rekonstrukciju

20

2.2.

Ulaganje u izgradnju

15

3.

Spremnost projekta

Najviše 20

3.1.

Projekt ima ishođenu svu natječajem propisanu dokumentaciju, prilikom podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu

20

4.

Dobivena potpora iz EPFRR

Najviše 20

4.1.

Korisnik nije dobio potporu iz EPFRR u proteklom razdoblju

20

5.

Uvođenje digitalizacije provedbom projekta

Najviše 20

5.1.

Korisnik uvodi automatizaciju/digitalizaciju procesa unutar projekta

20

 

MAKSIMALNI BROJ BODOVA

100

 

PRAG PROLAZNOSTI

50

 

 

DODATNA POJAŠNJENJA VEZANA UZ KRITERIJE ODABIRA (za ulaganja u projekte nerazvrstanih cesta i sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda)

Kriterij odabira »Razvijenost područja«

Propisi na temelju kojih se izračunavaju podaci su:

− Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine« br. 132/17)

− Zakon o brdsko-planinskim područjima (»Narodne novine« br. 118/18)

− Zakon o otocima (»Narodne novine« br. 116/18, 73/20 i 70/21)

Broj bodova se utvrđuje ovisno o lokaciji (jedinice lokalne samouprave) ulaganja.

Ako se projekt sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda provodi na području više jedinica lokalne samouprave, broj bodova se utvrđuje prema lokaciji jedinice lokalne samouprave koja ostvaruje najpovoljniji broj bodova.

Kriterij odabira »Spremnost projekta«

Korisnik ostvaruje bodove kada je učitao svu natječajem propisanu dokumentaciju prilikom podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu, a za koju mu Agencija za plaćanja nije poslala zahtjev za dopunu.

Kriterij odabira »Dobivena potpora iz EPFRR«

Navedeno podrazumijeva dodjelu bodova u slučaju:

− da korisniku koji prijavljuje projekt ulaganja u nerazvrstane ceste nije sklopljen ugovor o financiranju u tipu operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta »iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (uključujući prijelazno razdoblje 2021. i 2022. godine)

− da korisniku koji prijavljuje projekt ulaganja u sustave javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda nije sklopljen ugovor o financiranju u tipu operacije 7.2.1. »Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (uključujući prijelazno razdoblje 2021. i 2022. godine).

Kriterij odabira »Uvođenje digitalizacije provedbom projekta«

Da bi korisnik ostvario bodove za navedeni kriterij mora navesti radove, opremu i instalacije kojom se omogućuje nova automatizacija, digitalizacija, robotizacija i/ili bilježenje/praćenje parametara unutar predmeta ulaganja. a glavnim projektom i odgovarajućim dijelovima istog mora biti predviđeno izvođenje radova i ugradnja, opreme i instalacija za automatizaciju, digitalizaciju, robotizaciju i/ili bilježenje/praćenje parametara.

Navedeni radovi, oprema i instalacije moraju biti u vrijednosti od najmanje 10 % ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova prilikom podnošenja prvog i drugog dijela zahtjeva za potporu. Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu, troškovi koji se odnose na automatizaciju, digitalizaciju, robotizaciju i/ili bilježenje/praćenje parametara, a za koje su ostvareni bodovi, moraju biti realizirani.

PRILOG 3

KRITERIJI ODABIRA ZA INTERVENCIJU 74.01. Potpora za sustave javnog navodnjavanja

 

KRITERIJI ODABIRA – Intervencija 74.01. Potpora za sustave javnog navodnjavanja

Bodovi

1.

Razvijenost područja

najviše 20

1.1.

jedinice područne (regionalne) samouprave iz I. skupine iz Odluke o razvrstavanju

20

1.2.

jedinice područne (regionalne) samouprave iz II. skupine iz Odluke o razvrstavanju

15

1.3.

jedinice područne (regionalne) samouprave iz III. skupine iz Odluke o razvrstavanju

10

1.4.

jedinice područne (regionalne) samouprave iz IV. skupine iz Odluke o razvrstavanju

5

2.

Planirana priključenost proizvodnih poljoprivrednih površina na sustav navodnjavanja

najviše 13

2.1.

P ≥ 85 % poljoprivrednih površina

13

2.2.

P ≥ 80 % < 85 % poljoprivrednih površina

8

2.3.

P ≥ 75 % < 80 % poljoprivrednih površina

5

2.4.

P ≥ 70 % < 75 % poljoprivrednih površina

3

3.

Aridnost poljoprivrednih površina u obuhvatu sustava javnog navodnjavanja

najviše 6

3.1.

obuhvat sustava nalazi se u aridnom području u vegetacijskom razdoblju

6

3.2.

obuhvat sustava nalazi se u području koje nije aridno u vegetacijskom razdoblju

2

4.

Ekonomska stopa povrata

najviše 21

4.1.

IRR ≥ 15 %

21

4.2.

IRR ≥ 13 % < 15 %

17

4.3.

IRR ≥ 11 % < 13 %

13

4.4.

IRR ≥ 9 % < 11 %

12

4.5.

IRR ≥ 7 % < 9 %

8

4.6.

IRR > 5 % < 7 %

4

5.

Pogodnost tala za navodnjavanje

Izračun prema formuli: (P1(%) x 20 + P2 (%) x 10+ P3(%) x 5) /100

5 – 20

5.1.

P1 – Pogodna tla za navodnjavanje u %

 

5.2.

P2 – Umjereno pogodna za navodnjavanje u %

5.3.

P3 – Ograničeno pogodna tla za navodnjavanje u %

 

MAKSIMALNI BROJ BODOVA

80

 

PRAG PROLAZNOSTI

20

 

 

 

DODATNA POJAŠNJENJA VEZANA UZ KRITERIJE ODABIRA

Kriterij odabira »Razvijenost područja«

Broj bodova se utvrđuje ovisno o lokaciji (županiji) ulaganja temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti »Narodne novine« broj 132/17.

Kriterij odabira »Planirana priključenost proizvodnih poljoprivrednih površina na sustav navodnjavanja«

Utvrđuje se temeljem predugovora o priključenju na sustav javnog navodnjavanja sklopljenih između jedinice područne (regionalne) samouprave (korisnika) i krajnjih korisnika (vlasnika ili drugih zakonitih posjednika poljoprivrednih zemljišta, čija se zemljišta navodnjavaju). Ugovornim odnosom jedinica područne (regionalne) samouprave i krajnjih korisnika mora se obuhvatiti minimalno 70 % poljoprivrednih površina unutar obuhvata sustava javnog navodnjavanja.

Kriterij odabira »Aridnost poljoprivrednih površina u obuhvatu sustava javnog navodnjavanja«

Utvrđuje se temeljem podataka iz »Studije određivanja područja pod utjecajem prirodnih ili drugih specifičnih ograničenja u poljoprivredi s kalkulacijama«.

Kriterij odabira »Ekonomska stopa povrata«

Utvrđuje se temeljem analiza i podataka iz Studije izvodljivosti.

Kriterij odabira »Pogodnost tala za navodnjavanje«

Utvrđuje se temeljem podataka iz Studije izvodljivosti prema formuli: (P1(%) x 20 + P2 (%) x 10+ P3(%) x 5) /100

P1 – Pogodna tla za navodnjavanje u %, to jest postotak površine tla klase P1 u ukupnoj površini pod navodnjavanjem.

P2 – Umjereno pogodna i pogodna tla za navodnjavanje u %, to jest postotak površine tla klase P2 u ukupnoj površini pod navodnjavanjem.

P3 – Ograničeno pogodna, umjereno i pogodna tla za navodnjavanje u %, to jest postotak površine tla klase P3 u ukupnoj površini pod navodnjavanjem.

Izračun dobiven formulom se zaokružuje na puni broj (na znamenku jedinica) i predstavlja broj bodova koji korisnik može ostvariti po tom kriteriju odabira.

Primjer:

P1 = 30 ha

P2 = 20 ha

P3 = 50 ha

∑P = 100 ha (ukupna poljoprivredna površina pod navodnjavanjem)

Postoci klase tla u odnosu na ukupnu površinu:

P1 u %: 30 ha / 100 ha = 30 %

P2 u %: 20 ha / 100 ha = 20 %

P3 u %: 50 ha / 100 ha = 50 %

Pogodnost tala za navodnjavanje prema formuli (P1(%) x 20 + P2 (%) x 10+ P3(%) x 5) /100:

(30 % x 20 + 20 % x 10 + 50 % x 5)/100 = 10,50

Broj bodova iz ovog primjera (zaokružen na puni broj): 11 bodova

PRILOG 4

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA ZA INTERVENCIJU 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima

 

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA

Intervencija 73.13.

Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima

Kod troška

Naziv prihvatljivog troška

1. MATERIJALNI TROŠKOVI

1.1.

Troškovi građenja (izgradnja ili rekonstrukcija)

1.1.1.

građevinski, obrtnički i instalaterski radovi na izgradnji ili rekonstrukciji dječjih vrtića (uključujući uređenje vanjskog prostora, okoliša i puteva)

1.1.2.

građevinski, obrtnički i instalaterski radovi na izgradnji ili rekonstrukciji nerazvrstanih cesta uključujući i opremu koja je sastavni dio nerazvrstane ceste

1.1.3.

građevinski, obrtnički i instalaterski radovi na izgradnji ili rekonstrukciji sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uključujući i opremu koja je sastavni dio sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

1.1.4.

građevinski, obrtnički i instalaterski radovi na izgradnji ili rekonstrukciji javnih tržnica na malo

1.1.4.

građevinski, obrtnički i instalaterski radovi na izgradnji ili rekonstrukciji javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje (uključujući uređenje okoliša i puteva)

1.1.5.

građevinski, obrtnički i instalaterski radovi na izgradnji ili rekonstrukciji centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede (uključujući uređenje vanjskog prostora, okoliša i puteva)

1.1.6.

građevinski, obrtnički i instalaterski radovi na izgradnji ili rekonstrukciji vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima (uključujući uređenje vanjskog prostora, okoliša i puteva)

1.2.

Troškovi opremanja

1.2.1.

opremanje dječjih vrtića

1.2.2.

opremanje tržnica

1.2.3.

opremanje javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje

1.2.4.

opremanje centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede

1.2.5.

opremanje vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima, isključujući opremu namijenjenu djelatnosti vatrogastva

2. NEMATERIJALNI TROŠKOVI

2.1.

nabava ili razvoj računalnih softvera

3. OPĆI TROŠKOVI

3.1.

troškovi savjetodavnih usluga (stručnjaka i konzultanata) u svrhu pripreme dokumentacije za natječaj

3.2.

troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškovi projektantskog i stručnog nadzora, troškovi vođenja projekta/upravljanja projektom te troškovi pripreme dokumentacije i provedbe postupaka nabave

 

 

 

PRILOG 5

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA ZA INTERVENCIJU 74.01. Potpora za sustave javnog navodnjavanja

 

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA

Intervencija 74.01.

Potpora za sustave javnog navodnjavanja

Kod troška

Naziv prihvatljivog troška

1. MATERIJALNI TROŠKOVI

1.1.

Troškovi građenja (izgradnja ili rekonstrukcija)

1.1.1.

Građevinski, obrtnički i instalaterski radovi na izgradnji sustava javnog navodnjavanja kao funkcionalne cjeline za koji je izdana jedna ili više građevinskih dozvola

1.1.1.1.

akumulacije

1.1.1.2.

crpne stanice

1.1.1.3.

cjevovodi

1.1.1.4.

distribucijska mreža

1.1.1.5.

nadzorno upravljački sustav

1.1.1.6.

kanali

1.1.1.7.

melioracijska odvodnja (uključujući i podzemnu drenažu)

1.1.1.8.

elektroenergetska mreža, priključak na elektroenergetsku mrežu i troškovi priključenja na elektroenergetsku mrežu

1.1.1.9.

pristupni putovi

1.1.1.10.

poljski putovi

1.1.1.11.

hidrometeorološke stanice

2. NEMATERIJALNI TROŠKOVI

2.1.

nabava ili razvoj računalnih softvera

3. OPĆI TROŠKOVI

3.2.

troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, usluga istražnih arheoloških radova, mjere zaštite okoliša i prirode, elaborata i certifikata te troškovi projektantskog i stručnog nadzora

3.3.

troškovi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (kupovina zemljišta, naknada za izvlaštenje, odvjetničke usluge, usluge sudskih vještaka, usluge geodeta i usluge drugih osoba u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa)

 

 

PRILOG 6

INFORMIRANJE I VIDLJIVOST

Projekti koji se provode u okviru Strateškog plana, a financiraju se iz EPFRR trebaju biti propisno označeni, a u skladu s prilogom III, Provedbene Uredbe (EU) 2022/129. Označavanje ulaganja je obveza krajnjeg korisnika.

1.1. Obveze korisnika

Korisnik je u obvezi propisno označiti svoje ulaganje tijekom provedbe projekta i po dovršetku projekta pa do isteka pet godina od datuma konačne isplate, poštujući osnovne elemente vidljivosti i to:

A) putem plakata (minimalno formata A3) i/ili putem informativne ploče i/ili putem elektroničkog zaslona i/ili drugog prigodnog oglasnog medija, korisnik osigurava da budu dostupne odgovarajuće informacije, u kojima se naglašava potpora Unije.

B) za ulaganja koja se sastoje od financiranja infrastrukturnih ili građevinskih projekata čiji su ukupni javni rashodi veći od 500 000 EUR, izlaganjem trajnih ploča ili reklamnih panoa na mjestima koja su jasno vidljiva javnosti s istaknutim amblemom Unije u skladu s tehničkim značajkama utvrđenima u točki 1.2. čim započne fizička provedba projekta ili se ugradi kupljena oprema.

C) za projekte koji se sastoje od ulaganja u fizičku imovinu koji nisu obuhvaćeni prethodnom točkom i čija ukupna javna potpora premašuje 50 000 EUR, postavljanjem informativne ploče ili ekvivalentnog elektroničkog zaslona s informacijama o projektu uz naglašavanje financijske potpore Unije i isticanje amblema Unije u skladu s tehničkim značajkama utvrđenima u točki 1.2.

D) putem mrežne stranice i/ili na službenoj stranici društvenih medija, ako korisnik ima takvu stranicu namijenjenu poslovnim potrebama. Na stranici se objavljuje kratak opis projekta, razmjeran razini potpore, uključujući njegove ciljeve i rezultate, ističući financijsku potporu Unije.

1.2. Osnovni elementi vidljivosti

Tijekom ulaganja i/ili po dovršetku ulaganja, u skladu s obvezama iz točke 1.1, korisnik jasno ističe podatke o projektu i financijskom doprinosu Unije. Financirana građevina/oprema (uključujući i prijenosnu elektroničku opremu i sl.) moraju biti označeni odgovarajućom trajnom informativnom pločom ili reklamnim panoom ili naljepnicom – pločicom. U iznimnim slučajevima, kada označavanje pojedinačnih komada nabavljene opreme naljepnicom ili pločicom nije praktično, dovoljno je na objekt u kojem se oprema nalazi postaviti trajnu informativnu ploču s podacima osnovnih elemenata vidljivosti.

Tehničke karakteristike vidljivosti spomenutih oglasnih medija poštuju načela:

(a) uz ambleme EU ističe se i sljedeća izjava: »Financira Europska unija«

(b) uz amblem EU ističe se i logotip Ministarstva te logotip Strateškog plana

(c) minimalno 25 % površine oglasnog medija zauzima logotip Ministarstva i EU uz obvezni tekst »Financira Europska unija«.

Detaljne informacije o grafičkim rješenjima oblikovanja simbola EU i ostalih elemenata vidljivosti, dostupne su na stranicama:

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_en

https://ruralnirazvoj.hr/program/ostali-dokumenti-i-vodici//

Primjer/slika osnovnih elemenata vidljivosti

PRILOG 7

FINANCIJSKE KOREKCIJE

PRAVILA O FINANCIJSKIM KOREKCIJAMA

1. OPĆE ODREDBE I DEFINICIJE

Pravila o financijskim korekcijama (u daljnjem tekstu: Pravila) propisuju situacije u kojima se primjenjuju financijske korekcije za projekte koji se financiraju u okviru ovoga Pravilnika.

Ovim se Pravilima utvrđuju uvjeti i način na temelju kojih se korisniku, nakon što je Agencija za plaćanja kao nadležno tijelo utvrdila nepravilnost koju je počinio korisnik, određuju financijske korekcije dodijeljenih sredstava.

U postupku utvrđivanja i određivanja financijskih korekcija primjenjuje se načelo jednakog postupanja prema svim korisnicima bespovratnih sredstava te načelo razmjernosti koje osigurava da svaka primijenjena financijska korekcija bude prikladna učinjenoj pogrešci.

Podnošenjem zahtjeva za potporu i zahtjeva za isplatu korisnik pristaje da mu nadležno tijelo, u slučajevima i pod uvjetima te na način definiran ovim Pravilima, određuje financijske korekcije.

2. POSTUPAK ODREĐIVANJA FINANCIJSKE KOREKCIJE

Financijska korekcija određuje se nakon provedene administrativne kontrole dokumentacije korisnika i/ili kontrole na terenu te je ista primjenjiva u svim fazama administrativne obrade.

Primjena financijske korekcije može se provoditi i u razdoblju u kojem je korisnik obvezan osigurati trajnost projekta, odnosno u petogodišnjem razdoblju nakon izvršene konačne isplate.

Agencija za plaćanja ovlaštena je:

– primijeniti financijsku korekciju s obrazloženjem nepravilnosti na temelju utvrđenog činjeničnog stanja i/ili

– promijeniti iznos/stopu financijske korekcije u odnosu na ranije utvrđene nepravilnosti iz prethodne faze administrativne kontrole i to na osnovi naknadnih kontrola Agencije za plaćanja ili nalaza drugih tijela koja obavljaju naknadne kontrole.

3. PRIMJENA FINANCIJSKE KOREKCIJE

Primijenjena financijska korekcija s obrazloženjem sastavni je dio odluka koje donosi Agencija za plaćanja i sadrži:

– opis i oznaku nepravilnosti (u skladu s popisom nepravilnosti koje su sastavni dio ovih Pravila) u odnosu na koju se financijska korekcija određuje

– naznaku visine (postotak) financijske korekcije i/ili točan iznos izrečene korekcije (jednostavna financijska korekcija) kada je nepravilnost moguće izraziti u apsolutnom iznosu i

– obrazloženje.

Financijske korekcije određuju se u tri faze:

1. Prilikom sklapanja ugovora o financiranju/donošenja odluke o dodjeli sredstava

U zahtjevima za potporu u kojima je prilikom provjere postupka nabave utvrđena financijska korekcija, ista će biti navedena u obrazloženju odluke o dodjeli sredstava i u odgovarajućim prilozima u postotnom i/ili apsolutnom iznosu. Kada se financijska korekcija primjenjuje samo na određenu nabavu ili na pojedini trošak, bit će jasno navedeno na što se točno odnosi financijska korekcija.

2. Prilikom odobrenja isplate potpore

Prilikom utvrđivanja iznosa za isplatu potpore u administrativnoj kontroli zahtjeva za isplatu, izračunati prihvatljivi iznos potpore umanjit će se za primjenjivu stopu financijske korekcije određene odlukom o dodjeli sredstava.

Ako se tijekom administrativne kontrole zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost za koju je potrebno primijeniti višu stopu korekcije od one određene odlukom o dodjeli sredstava, primijenit će se viša stopa korekcije.

U ovoj fazi je također moguća primjena financijskih korekcija za slučajeve kada korisnik nije poštivao propise koji uređuju postupak javne nabave, odnosno pravila za provođenje postupaka jednostavne nabave. U odluci o isplati bit će jasno navedeni iznosi financijske korekcije i na što se točno odnose.

3. U petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate

Ako se u petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate utvrdi da korisnik nije ispunio preuzete obveze propisane ugovorom o financiranju i/ili natječajem i/ili aktom kojim se dodjeljuje potpora, na ukupno isplaćeni iznos sredstava primijenit će se financijska korekcija za svaku pojedinu obvezu koju korisnik ne ostvari i/ili ispuni. U natječaju i ugovoru o financiranju propisat će se visina korekcije koja će se primjenjivati.

4. NAČIN IZVRŠENJA

Izvršenje financijske korekcije obavlja se na sljedeći način:

– umanjenjem prihvatljivog iznosa potpore, koji su opravdani odgovarajućim dokazima, potraživanog u zahtjevu za potporu

– umanjenjem prihvatljivog iznosa potpore određenog za isplatu

– zahtjevom za povrat isplaćenih sredstava.

5. VRSTE FINANCIJSKIH KOREKCIJA

Vrste financijskih korekcija su sljedeće:

– Jednostavna financijska korekcija označava financijsku korekciju koja je jednaka visini nastale financijske posljedice kada je tu posljedicu moguće točno odrediti

– Paušalna financijska korekcija označava stopu (točan postotak) korekcije koja se primjenjuje kada nije moguće točno odrediti financijske posljedice.

Nepravilnost se može ili ne može precizno kvantificirati. Ako se nepravilnost može precizno kvantificirati, primjenjuje se jednostavna financijska korekcija. Ako određivanje jednostavne financijske korekcije nije moguće ili je povezano s nerazmjernim troškovima i poteškoćama, Agencija za plaćanja određuje financijsku korekciju u paušalnom iznosu. Smatra se da, zbog prirode nepravilnosti, u postupcima nabave nije moguće precizno kvantificirati financijski učinak, stoga se u takvim slučajevima primjenjuju paušalne stope, uzimajući u obzir prirodu i težinu nepravilnosti.

Financijske korekcije i najčešće vrste nepravilnosti popisane su u niže navedenim tablicama. Ostale nepravilnosti utvrđuju se zasebno, kada se financijske korekcije određuju na temelju opisa nepravilnosti koji u velikom dijelu odgovara opisu najčešćih vrsta nepravilnosti, primjenjujući načelo proporcionalnosti, ili kada se utvrdi nepravilnost koja se ne nalazi na popisu najčešćih vrsta nepravilnosti, Agencija za plaćanja može primijeniti financijske korekcije sukladno Odluci Komisije br. C(2019) 3452 od 14. 5. 2019. godine o utvrđivanju smjernica za određivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja primjenjivih pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na rashode koje financira Unija.

Prilikom određivanja paušalne financijske korekcije osobito se uzima u obzir postupanje korisnika u odnosu na sljedeće stavke:

− načelo transparentnosti, jednakog postupanja, nediskriminacije i, razmjernosti, kako su opisani u pravilima

− ozbiljnost kršenja propisa

− financijske posljedice na proračun

− razina tržišnog natjecanja

− odvraćajući učinak na potencijalne ponuditelje u postupcima nabava

− je li posljedica utvrđene nepravilnosti u postupcima nabave sklapanje pravnog posla s ponuditeljem, s kojim pravni posao inače ne bi bio sklopljen

− posljedice nepravilnosti tj. činjenica bi li ishod projekta bio isti da nepravilnosti nije bilo

− ponavljanje nepravilnosti u odnosu na istog korisnika i/ili

− ostale okolnosti konkretnog slučaja, od utjecaja na cjelokupni postupak dodjele potpore i postupak izvršavanja ugovornih obveza.

Kada je nepravilnost samo formalne prirode bez stvarnog ili potencijalnog financijskog učinka, neće se primijeniti financijska korekcija.

Financijska korekcija se primjenjuje na iznos potpore za prihvatljive troškove projekta.

Tablica 1.

SMJERNICE ZA UTVRĐIVANJE FINANCIJSKIH ISPRAVAKA KOJE SE PRIMJENJUJU NA TEMELJU ODLUKE EUROPSKE KOMISIJE C(2019) 3452 OD 14. 5. 2019. O UTVRĐIVANJU SMJERNICA ZA ODREĐIVANJE FINANCIJSKIH ISPRAVAKA KOJI SE U SLUČAJU NEPOŠTIVANJA PRIMJENJIVIH PRAVILA O JAVNOJ NABAVI PRIMJENJUJU NA IZDATKE KOJE U OKVIRU PODIJELJENOG UPRAVLJANJA FINANCIRA UNIJA

Vrste nepravilnosti i odgovarajuće stope financijskih ispravaka (opis nije iscrpan te će se ostale nepravilnosti utvrđivati u skladu s načelom proporcionalnosti i, kada je to moguće, analogno vrstama nepravilnosti koje su utvrđene u ovim smjernicama):

OBAVIJEST O NADMETANJU I NATJEČAJNE SPECIFIKACIJE

 

Br.

Vrsta nepravilnosti

Mjerodavno pravo

Opis nepravilnosti

Stopa ispravka

1.

Izostanak objave obavijesti o nadmetanju ili neopravdana izravna dodjela ugovora (tj. nezakoniti pregovarački postupak bez prethodne objave obavijesti o nadmetanju)

Članak 31. Direktive 2014/23/EU

Članci 26., 32. i 49. Direktive 2014/24/EU

Članak 44., članci od 67. do 69. Direktive 2014/25/EU

Obavijest o nadmetanju nije objavljena u skladu s relevantnim pravilima (npr. objava u Službenom listu Europske unije (»SL«)) kada se to zahtijeva direktivama.

To se odnosi i na izravne dodjele ugovora ili pregovaračke postupke bez prethodne objave obavijesti o nadmetanju ako nisu ispunjeni kriteriji za njihovu primjenu.

100%

Isto kao prethodno, osim što je objava izvršena drugim odgovarajućim sredstvom.

25%

2.

Umjetna podjela ugovora o radovima/uslugama/nabavi robe

Članak 8. stavak 4. Direktive 2014/23/EU

Članak 5. stavak 3. Direktive 2014/24/EU

Članak 16. stavak 3. Direktive 2014/25/EU

C-574/10, Commission/Allemagne, T-358/08, Espagne/Commission i T384/10, Espagne/Commission

Projekt u vezi s radovima ili predložena nabava određene količine robe i/ili usluga umjetno je podijeljena na više ugovora. Kao posljedica toga, svaki ugovor za dio radova/robe/usluga ispod je praga iz direktiva, čime se sprječava njegova objava u SL-u za cijelu skupinu predmetnih radova, usluga ili robe.

100 %

(ovaj se ispravak primjenjuje ako obavijest o nadmetanju koja obuhvaća predmetne radove/robu/usluge nije objavljena u SL-u iako se to zahtijeva direktivama)

Isto kao prethodno, osim što je objava izvršena drugim odgovarajućim sredstvom u istim uvjetima kao u prethodnoj točki 1.

25 %

3.

Nepostojanje opravdanja za to što ugovor nije razdijeljen u grupe

Članak 46. stavak 1. Direktive 2014/24/EU

Javni naručitelj ne dostavlja napomenu o glavnim razlozima za odluku da se ne izvrši razdioba u grupe.

5%

4.

Nepoštovanje rokova za zaprimanje ponuda ili rokova za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje

Ili

neproduljenje rokova za zaprimanje ponuda iako je dokumentacija o nabavi znatno izmijenjena

Članci od 27. do 30., članak 47. stavci 1. i 3. te članak 53. stavak 1. Direktive 2014/24/EU

Članci od 45. do 48., članak 66. stavak 3. i članak 73. stavak 1. Direktive 2014/25/EU

Rokovi iz direktiva skraćeni su 85 % ili više ili je rok najdulje 5 dana.

100%

Rokovi iz direktiva skraćeni su 50 % ili više (ali manje od 85 %).

25%

Rokovi iz direktiva skraćeni su 30 % ili više (ali manje od 50 %).

Ili

rokovi nisu produljeni iako je dokumentacija o nabavi znatno izmijenjena

10%

Rokovi iz direktiva skraćeni su manje od 30 %

5%

5.

Nedovoljno vrijeme koje potencijalni ponuditelji/natjecatelji imaju za dobivanje natječajne dokumentacije

ili

ograničenja u dobivanju natječajne dokumentacije

Članci 29. i 34. Direktive 2014/23/EU

Članci 22. i 53. Direktive 2014/24/EU

Članci 40. i 73. Direktive 2014/25/EU

Rok koji gospodarski subjekti (tj. potencijalni ponuditelji/natjecatelji) imaju za dobivanje natječajne dokumentacije prekratak je (upola je ili više kraći od roka za zaprimanje ponuda iz natječajne dokumentacije u skladu s relevantnim odredbama), čime se stvaraju neopravdane prepreke otvaranju javne nabave tržišnom natjecanju.

10%

Rok koji gospodarski subjekti (tj. potencijalni ponuditelji/natjecatelji) imaju za dobivanje natječajne dokumentacije skraćen je, ali za kraće od 80 % roka za zaprimanje ponuda iz natječajne dokumentacije u skladu s relevantnim odredbama.

5%

Rok koji gospodarski subjekti (tj. potencijalni ponuditelji/natjecatelji) imaju za dobivanje natječajne dokumentacije iznosi 5 dana ili manje

ili

ako javni naručitelj uopće nije ponudio neograničen i potpun izravan pristup dokumentaciji o nabavi elektroničkim sredstvima bez naknade, kako je utvrđeno člankom 53. stavkom 1. Direktive 2014/24/EU, to se smatra ozbiljnom nepravilnošću

25%

6.

6. Izostanak objave produljenih rokova za zaprimanje ponuda

ili

neproduljenje rokova za zaprimanje ponuda

Članci 3. i 39. Direktive 2014/23/EU Članci 18. i 47. Direktive 2014/24/EU Članci 36. i 66. Direktive 2014/25/EU

Početni rokovi za zaprimanje ponuda (ili zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje) bili su u skladu s primjenjivim odredbama, ali su produljeni bez odgovarajuće objave u skladu s relevantnim pravilima (tj. objave u SL-u), pri čemu je objava (produljenja rokova) izvršena drugim sredstvima (vidjeti uvjete iz prethodne točke 1.).

5%

Isto kao prethodno, pri čemu objava (produljenja rokova) nije izvršena drugim sredstvima (vidjeti uvjete iz prethodne točke 1.)

ili

neproduljenje rokova za zaprimanje ponuda ako, zbog bilo kojeg razloga, dodatne informacije, iako ih je gospodarski subjekt pravodobno zatražio, nisu stavljene na raspolaganje najkasnije šest dana prije roka određenog za zaprimanje ponuda

10%

7.

Slučajevi u kojima nije opravdano korištenje natjecateljskog postupka uz pregovore ni natjecateljskog dijaloga

Članak 26. stavak 4. Direktive 2014/24/EU

Javni naručitelj dodjeljuje ugovor o javnoj nabavi u okviru natjecateljskog postupka uz pregovore ili natjecateljskog dijaloga u situacijama koje nisu predviđene predmetnom direktivom.

25%

Slučajevi u kojima je javni naručitelj osigurao potpunu transparentnost, uključujući opravdanje za korištenje tih postupaka u dokumentaciji o nabavi, nije ograničio broj sposobnih natjecatelja koji mogu dostaviti početnu ponudu te je osigurao jednako postupanje prema svim ponuditeljima tijekom pregovora.

10%

8.

Nesukladnost s postupkom utvrđenim u Direktivi za elektroničku i zbirnu nabavu

Članci od 33. do 39. Direktive 2014/24/EU Članci od 51. do 57. Direktive 2014/25/EU

Posebni postupci za elektroničku i zbirnu nabavu nisu provedeni u skladu s primjenjivom Direktivom, a nesukladnost je mogla imati odvraćajući učinak na potencijalne ponuditelje

10%

Ako je nesukladnost dovela do toga da je ugovor dodijeljen na temelju ponude za koju nije trebao biti dodijeljen, to se smatra ozbiljnom nepravilnošću

25%

9.

U obavijesti o nadmetanju nisu objavljeni kriteriji za odabir ponude ni/ili kriteriji za dodjelu ugovora (ni njihovi ponderi) ili uvjeti za izvršenje ugovora ili tehničke specifikacije

ili

kriteriji za dodjelu ugovora i njihovi ponderi nisu dovoljno detaljno opisani

ili

nisu dostavljena/objavljena pojašnjenja/dodatne informacije.

Članci 31., 33., 34., 36., 37., 38. i 41. te Prilog V. (točke 7.c i 9.) Direktivi 2014/23/EU

Članci 42., 51., 53., od 56. do 63., 67. i 70., Prilog V. dio C (točke 11.c i 18.) i Prilog VII. Direktivi 2014/24/EU

Članci 60., 71., 73., od 76. do 79., 82. i 87., Prilog VIII. i Prilog XI., A (točke 16. i 19.), B (točke 15. i 16.) i C (točke 14.i 15.) Direktivi 2014/25/EU

Načelo jednakog postupanja iz članka 18. Direktive 2014/24/EU

Sudska praksa: ECJ-07/2016 Dimarso, ECJ-11/2010 Komisija/Irska, ECJ-01/2008 Lianakis

(a) U obavijesti o nadmetanju nisu objavljeni kriteriji za odabir ponude ni/ili kriteriji za dodjelu ugovora (ni njihovi ponderi)

25%

(b) U obavijesti o nadmetanju nisu objavljeni uvjeti za izvršenje ugovora ili tehničke specifikacije.

(c) U obavijesti o nadmetanju ni u natječajnim specifikacijama nisu dovoljno detaljno opisani kriteriji a dodjelu ugovora ni njihov ponder, čime se neopravdano ograničava tržišno natjecanje (tj. nedostatak dovoljnih detalja mogao je imati odvraćajući učinak na potencijalne ponuditelje)

(d) Pojašnjenja ili dodatne informacije (u vezi s kriterijima za odabir/dodjelu) koje je pružio javni naručitelj nisu priopćene svim ponuditeljima ili objavljene.

10%

10.

Primjena

– razloga za isključenje, kriterija za odabir ponude i dodjelu ugovora

ili

– uvjeta za izvršenje ugovora

ili

– tehničkih specifikacija

koji čine diskriminaciju na osnovi neopravdanih nacionalnih, regionalnih ili lokalnih preferencija

Članci 36., 37., 38. i 41. u vezi s člankom 3. Direktive 2014/23/EU

Članci 42., od 56. do 63., 67. i 70. u vezi s člankom 18. stavkom 1., Prilog VII. Direktivi 2014/24/EU

Članci 60., od 76. do 79., 82. i 87. u vezi s člankom 36. stavkom 1., Prilog VIII. Direktivi 2014/25/EU

Slučajevi u kojima su gospodarski subjekti mogli biti odvraćeni od podnošenja ponude zbog razloga za isključenje, kriterija za odabir i/ili dodjelu ili uvjeta za izvršenje ugovora koji uključuju neopravdane nacionalne, regionalne ili lokalne preferencije.

To je, primjerice, slučaj kada postoji zahtjev da u trenutku podnošenja ponude:

i. ponuditelji imaju poslovni nastan ili predstavnika u zemlji ili regiji; ili

ii. ponuditelji posjeduju iskustvo i/ili kvalifikacije u zemlji ili regiji;

iii. ponuditelji posjeduju opremu u zemlji ili regiji.

25%

Isto kao prethodno, osim što je i dalje osigurana minimalna razina tržišnog natjecanja, tj. određeni je broj gospodarskih subjekata podnio ponude koje su prihvaćene te su ispunile kriterije za odabir.

10%

11.

Primjena

– razloga za isključenje, kriterija za odabir ponude i dodjelu ugovora

ili

– uvjeta za izvršenje ugovora

ili

– tehničkih specifikacija

koji ne čine diskriminaciju u smislu prethodne vrste nepravilnosti, ali svejedno ograničavaju pristup gospodarskim subjektima

Članci 36., 37., 38. i 41. u vezi s člankom 3. Direktive 2014/23/EU

Članci 42., od 56. do 63., 67. i 70. u vezi s člankom 18. stavkom 1.,

Prilog VII. Direktivi 2014/24/EU

Članci 60., od 76. do 79., 82. i 87. u vezi s člankom 36. stavkom 1., Prilog VIII. Direktivi 2014/25/EU

To se odnosi na kriterije ili uvjete koji, unatoč tomu što nisu diskriminirajući na osnovi nacionalnih/regionalnih/lokalnih preferencija, svejedno gospodarskim subjektima ograničavaju pristup određenom postupku javne nabave, a kao primjer mogu poslužiti sljedeći slučajevi:

1. slučajevi u kojima su minimalne razine sposobnosti za određeni ugovor povezane s predmetom ugovora, ali nisu razmjerne predmetu ugovora;

2. slučajevi u kojima su, tijekom ocjene ponuditelja/natjecatelja, kriteriji za odabir ponude upotrijebljeni kao kriteriji za dodjelu ugovora;

3. slučajevi u kojima se zahtijevaju određene trgovačke oznake/marke/standardi, osim ako se takvi zahtjevi odnose na dodatni dio ugovora, a potencijalni učinak na proračun EU-a je samo formalne prirode (vidjeti odjeljak 1.4.).

10%

Slučajevi u kojima su primijenjeni ograničavajući kriteriji/uvjeti/specifikacije, ali je i dalje osigurana minimalna razina tržišnog natjecanja, tj. određeni je broj gospodarskih subjekata podnio ponude koje su prihvaćene te su ispunile kriterije za odabir.

5%

Slučajevi u kojima minimalne razine sposobnosti za određeni ugovor očito nisu povezane s predmetom ugovora

ili

slučajevi u kojima su razlozi za isključenje, kriteriji za odabir i/ili dodjelu ili uvjeti za izvršenje ugovora doveli do situacije u kojoj samo jedan gospodarski subjekt može podnijeti ponudu, a taj se ishod ne može opravdati tehničkim posebnostima predmetnog ugovora.

25%

12.

Nedostatna ili neprecizna definicija predmeta ugovora

Članak 3. Direktive 2014/23/EU

Članak 18. stavak 1. Direktive 2014/24/EU

Članak 36. Direktive 2014/25/EU

Predmeti C-340/02, Komisija/Francuska EU:C:2004:623 i C-299/08, Komisija/Francuska EU:C:2009:769

C-423/07, Commission/Espagne

Opis u obavijesti o nadmetanju i/ili natječajnim specifikacijama nedostatan je ili neprecizan na način koji može spriječiti potencijalne ponuditelje/natjecatelje da u potpunosti razluče predmet ugovora, što ima odvraćajući učinak kojim se potencijalno ograničava tržišno natjecanje

10%

13.

Neopravdano ograničenje podugovaranja

Članak 38. stavak 2. i članak 42. Direktive 2014/23/EU

Članak 63. stavak 2. i članak 71. Direktive 2014/24/EU

Članak 79. stavak 3. i članak 88. Direktive 2014/25/EU

Predmet C-406/14, EU:C:2016:652, Wrocław – Miasto na prawach powiatu, točka 34.

U natječajnoj dokumentaciji (npr. tehničkim specifikacijama) propisuju se ograničenja u pogledu korištenja podugovaratelja za dio ugovora koji je apstraktno određen kao njegov određeni postotak, i to bez obzira na mogućnost provjeravanja sposobnosti potencijalnih podugovaratelja i bez ikakve napomene o tome jesu li zadaci na koje se odnosi bitan dio ugovora.

5%

 

 

 

ODABIR PONUDITELJA I OCJENA PONUDA

 

14.

Kriteriji za odabir (ili tehničke specifikacije) izmijenjeni su nakon otvaranja ponuda ili su netočno primijenjeni.

Članak 3. stavak 1. i članak 37. Direktive 2014/23/EU

Članak 18. stavak 1. i članak 56. stavak 1. Direktive 2014/24/EU

Članak 36. stavak 1. i članak 76. stavak 1. Direktive 2014/25/EU

Kriteriji za odabir (ili tehničke specifikacije) izmijenjeni su ili netočno primijenjeni tijekom faze odabira, što je dovelo do prihvaćanja odabranih ponuda koje nisu trebale biti prihvaćene (ili odbijanja ponuda koje su trebale biti prihvaćene) da se poštovalo objavljene kriterije za odabir.

25%

15.

Ocjenjivanje ponuda primjenom kriterija za odabir ponude koji se razlikuju od kriterija navedenih u obavijesti o nadmetanju ili natječajnim specifikacijama

ili

ocjenjivanje primjenom dodatnih kriterija za odabir ponude koji nisu objavljeni

Članak 41. Direktive 2014/23/EU

Članci 67. i 68. Direktive 2014/24/EU

Članci 82. i 83. Direktive 2014/25/EU

Predmeti C-532/06, Lianakis, EU:C:2008:40, točke od 43. do 44., te C6/15, TNS Dimarso, točke od 25. do 36.

Kriteriji za dodjelu (ili odgovarajući potkriteriji ili ponderi) navedeni u obavijesti o nadmetanju ili natječajnim specifikacijama

1. nisu poštovani tijekom ocjene ponuda, ili su

2. u toj ocjeni upotrijebljeni dodatni kriteriji za dodjelu koji nisu objavljeni.

10%

Ako su dva prethodno navedena slučaja imala diskriminirajući učinak (na temelju neopravdanih nacionalnih/regionalnih/lokalnih preferencija), to se smatra ozbiljnom nepravilnošću.

25%

16.

Nedostatni revizijski trag za dodjelu ugovora

Članak 84. Direktive 2014/24/EU

Članak 100. Direktive 2014/25/EU

Relevantna dokumentacija (utvrđena u primjenjivim odredbama direktiva) nije dovoljna za opravdanje dodjele ugovora, što dovodi do nedostatka transparentnosti.

25%

Odbijanje pristupa relevantnoj dokumentaciji ključna je nepravilnost jer javni naručitelj ne pruža dokaze da je postupak nabave proveden u skladu s primjenjivim pravilima.

100%

17.

Pregovori tijekom postupka dodjele ugovora, uključujući izmjenu odabrane ponude tijekom ocjenjivanja

Članak 37. stavak 6. i članak 59. Direktive 2014/23/EU

Članak 18. stavak 1. i članak 56. stavak 3. Direktive 2014/24/EU

Članak 36. stavak 1. i članak 76. stavak 4. Direktive 2014/25/EU, predmeti C-324/14, Partner Apelski Dariusz, EU:C:2016:214, točka 69. i C-27/15, Pippo Pizzo EU:C:2016:404

Spojeni predmeti, C21/03 i C-34/03, Fabricom, EU:C:2005:127

Javni naručitelj omogućio je ponuditelju/natjecatelju da izmijeni svoju ponudu tijekom ocjene ponuda, a izmjena je dovela do dodjele ugovora tom ponuditelju/natjecatelju

ili

u kontekstu otvorenog ili ograničenog postupka, javni naručitelj pregovara s ponuditeljem (ponuditeljima) tijekom faze ocjenjivanja, što dovodi do značajne izmjene ugovora u odnosu na početne uvjete utvrđene u obavijesti o nadmetanju ili natječajnim specifikacijama

ili

u slučaju koncesija, javni naručitelj omogućio je ponuditelju/natjecatelju da izmijeni predmet ugovora, kriterije za dodjelu i minimalne zahtjeve tijekom pregovora, a izmjena je dovela do dodjele ugovora tom ponuditelju/natjecatelju.

25%

18.

Nepravilno prethodno sudjelovanje natjecatelja/ponuditelja u odnosu na javnog naručitelja

Članak 3. i članak 30. stavak 2. Direktive 2014/23/EU

Članak 18. stavak 1. te članci 40. i 41. Direktive 2014/24/EU

Članak 36. stavak 1. i članak 59. Direktive 2014/25/EU

Spojeni predmeti, C 21/03 i C 34/03, Fabricom, EU:C:2005:127

Ako prethodni savjet ponuditelja javnom naručitelju dovede do narušavanja tržišnog natjecanja ili do kršenja načela zabrane diskriminacije, jednakog postupanja i transparentnosti u pogledu uvjeta iz članaka 40. i 41. Direktive 2014/24/EU

25%

19.

Natjecateljski postupak uz pregovore, uz značajnu izmjenu uvjeta utvrđenih u obavijesti o nadmetanju ili natječajnim specifikacijama

Članak 29. stavci 1. i 3. Direktive 2014/24/EU

Članak 47. Direktive 2014/25/EU

U kontekstu natjecateljskog postupka uz pregovore, početni uvjeti ugovora su bitno izmijenjeni, što zahtijeva objavu novog nadmetanja.

25%

20.

Neopravdano odbijanje izuzetno niskih ponuda

Članak 69. Direktive 2014/24/EU

Članak 84. Direktive 2014/25/EU

Spojeni predmeti C285/99 Lombardini i C286/99 Mantovani EU:C:2001:610, točke od 78. do 86. i predmet T-402/06, Španjolska/Komisija, EU:T:201

Ponude koje su se činile izuzetno niske u odnosu na radove/robu/usluge odbijene su, ali javni naručitelj, prije nego što je odbio te ponude, nije o tome dotičnim ponuditeljima poslao upit u pisanom obliku (npr. zahtijevanjem pojedinosti sastavnih elemenata ponude koje smatra bitnima), ili im jest poslao upit, ali ne može dokazati da je ocijenio odgovore koje su dostavili dotični ponuditelji.

25%

21.

Sukob interesa koji utječe na ishod postupka nabave

Članak 35. Direktive 2014/23/EU

Članak 24. Direktive 2014/24/EU

Članak 42. Direktive 2014/25/EU

Predmet C-538/13, eVigilo EU:C:2015:166, točke od 31. do 47.

Ako je utvrđen sukob interesa u skladu s člankom 24. Direktive 2014/24/EU (ili člankom 35. Direktive 2014/23/EU ili člankom 42. Direktive 2014/25/EU) koji nije prijavljen ili je neodgovarajuće ublažen, a dotični ponuditelj bio je uspješan u dobivanju predmetnog ugovora (ili više njih)

100%

22.

Namještanje ponuda

(utvrdio ured za zaštitu tržišnog natjecanja/borbu protiv kartela, sud ili drugo nadležno tijelo)

Članak 35. Direktive 2014/23/EU

Članak 24. Direktive 2014/24/EU

Članak 42. Direktive 2014/25/EU

Slučaj 1.a: ponuditelji uključeni u namještanje ponuda djelovali su bez pomoći osobe unutar sustava upravljanja i kontrole ili javnog naručitelja, a poduzeće uključeno u namještanje ponuda bilo je uspješno u dobivanju predmetnog ugovora (ili više njih).

10%

Slučaj 1.b: ako su u postupku nabave sudjelovala samo poduzeća koja su sklopila tajni dogovor, tržišno natjecanje je ozbiljno ugroženo.

25%

Slučaj 2.: osoba unutar sustava upravljanja i kontrole ili javnog naručitelja sudjelovala je u namještanju ponuda pružanjem pomoći ponuditeljima uključenima u namještanje ponuda, a poduzeće uključeno u namještanje ponuda bilo je uspješno u dobivanju predmetnog ugovora (ili više njih).

U ovom je slučaju riječ o prijevari/sukobu interesa od strane osobe unutar sustava upravljanja i kontrole ili javnog naručitelja koja pomaže poduzećima uključenima u namještanje ponuda.

100%

 

 

 

PROVEDBA UGOVORA

 

23.

Izmjene elemenata ugovora utvrđenih u obavijesti o nadmetanju ili natječajnim specifikacijama koje nisu u skladu s direktivama

Članak 43. Direktive 2014/23/EU

Članak 72. Direktive 2014/24/EU

Članak 89. Direktive 2014/25/EU

Predmet C-496/99P, Succhi di Frutta EU:C:2004:236, točke 116. i 118.

Predmet C-454/06, Pressetext EU:C:2008:351

Predmet C-340/02, Komisija/Francuska EU:C:2004:623

Predmet C-91/08, Wall AG, EU:C:2010:182

1. Postoje izmjene ugovora (uključujući smanjenje njegova opsega) koje nisu u skladu s člankom 72. stavkom 1. navedene direktive.

Međutim, izmjene elemenata ugovora neće se smatrati nepravilnošću koja podliježe financijskom ispravku ako su poštovani uvjeti iz članka 72. stavka 2., odnosno:

(a) ako je vrijednost izmjena manja od sljedećih vrijednosti:

i. od pragova iz članka 4. Direktive 2014/24/EU; i

ii. od 10 % prvotne vrijednosti ugovora za ugovore o uslugama i nabavi robe i 15 % prvotne vrijednosti ugovora za ugovore o radovima; i

(b) izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora ili okvirnog sporazuma.

2. Značajna izmjena elemenata ugovora (kao što su cijena, priroda radova, rok izvršenja, uvjeti plaćanja, upotrijebljeni materijali) postoji ako tom izmjenom provedeni ugovor postaje značajno različit po svojoj prirodi od prvotno zaključenog. U svakom slučaju, izmjena se smatra značajnom ako je ispunjen jedan uvjet ili više njih iz članka 72. stavka 4. Direktive 2014/24/EU.

25 % vrijednosti prvotnog ugovora i novih radova/robe/usluga (ako postoje) koji proizlaze iz izmjena

Članak 72. stavak 1. točka (b), zadnji podstavak i članak 72. točka (c) podtočka iii. Direktive 2014/24/EU

Svako povećanje cijene koje premašuje 50 % vrijednosti izvornog ugovora.

25 % vrijednosti prvotnog ugovora i 100 % vrijednosti povezanih izmjena ugovora (povećanje cijene)

 

 

Tablica 2.

OSTALE NEPRAVILNOSTI U KOJIMA SE ODREĐUJE FINANCIJSKA KOREKCIJA – U FAZI KONTROLE ZAHTJEVA ZA ISPLATU I U PETOGODIŠNJEM RAZDOBLJU NAKON KONAČNE ISPLATE *

 

Br.

Nepravilnost

Opis nepravilnosti

Visina financijske korekcije

1.

Smanjena vrijednost prihvatljivih troškova u odnosu na odobreno

Iznos prihvatljivih troškova nakon kontrole zahtjeva za isplatu je manji od 50 % iznosa odobrenih troškova iz odluke o dodjeli sredstava.

100 % korekcije (odbijanje zahtjeva za isplatu)

2.

Smanjena vrijednost prihvatljivih troškova u odnosu na odobreno

Iznos prihvatljivih troškova nakon kontrole zahtjeva za isplatu je od 50 % do 80 % iznosa odobrenih troškova iz odluke o dodjeli sredstava.

5 % korekcije

3.

Neispunjena obveza preuzeta sklapanjem ugovora o financiranju i/ili aktom kojim se dodjeljuje potpora.**

Korisnik nije ispunio obvezu propisanu ugovorom o financiranju i/ili aktom kojim se dodjeljuje potpora.

do 100 % na utvrđeni iznos za isplatu za trošak kod kojeg je utvrđena nepravilnost

4.

Nepodnošenje zahtjeva za promjenu

Ako korisnik nije podnio zahtjev za promjenu, a administrativnom kontrolom zahtjeva za isplatu se utvrdi da je udio ukupne cijene izmi­jenjenih i/ili uvedenih novih stavaka (iz računa/ situacije) u odnosu na odobreni troškovnik (ponudu) veći od 30+ % u odnosu na prvotno odobrenu ukupnu cijenu iz troškovnika (ponude).

25 %

 

 

 

* osim financijskih korekcija navedenih u ovoj tablici mogu se primijeniti i administrativne kazne u skladu sa člankom 48. stavkom 17. ovoga Pravilnika

**osim u fazi zahtjeva za isplatu ova korekcija može se primijeniti i u ex post fazi

PRILOG 8

PRAVILA ZA PROVOĐENJE POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Ova pravila za provođenje postupaka jednostavne nabave primjenjuju se na sve korisnike koji su obveznici javne nabave temeljem članka 6. i 7. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« 120/2016, 114/2022) (ZJN 2016) kada provode postupke nabave ispod pragova propisanih člankom 12. ZJN 2016, a sukladno članku 40. ovoga Pravilnika.

Korisnici su obvezni prilikom provođenja postupaka nabave pridržavati se temeljnih načela nabave (članak 4. ZJN 2016): načela slobode kretanja robe, načela slobode poslovnog nastana i načela slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

Postupak nabave ne smije biti osmišljen i podijeljen u nekoliko postupaka (umjetna podjela predmeta nabave) niti se provoditi s ciljem izbjegavanja primjene ZJN 2016. Navedeno je podložno administrativnoj kontroli.

Poštivanjem navedenih načela i ovih pravila, korisnici provode učinkovitu javnu nabavu te osiguravaju ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava, čime se ujedno izbjegava primjena financijskih korekcija koje su posljedica počinjenih nepravilnosti prilikom pripreme i provedbe postupaka nabave.

U slučaju da se prilikom kontrole dokumentacije utvrdi da korisnik nije poštivao temeljna načela nabave i pravila za provođenje postupaka nabave opisana u ovoj uputi, Agencija za plaćanja može primijeniti financijske korekcije u skladu s Prilogom 7. Pravilnika, a u skladu sa Smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje se primjenjuju na temelju Odluke Europske komisije br. C(2019) 3452 od 14. 5. 2019. g. o utvrđivanju smjernica za određivanje financijskih ispravaka koji se u slučaju nepoštivanja primjenjivih pravila o javnoj nabavi primjenjuju na izdatke koje u okviru podijeljenog upravljanja financira Unija.

Korisnici moraju osigurati poštivanje odredbi vezanih uz postojanje ili nepostojanje sukoba interesa u smislu odredbi članaka 75. do 83. ZJN 2016. Dokumentacija, odnosno izjave nastale sukladno prije navedenim odredbama dio su dokumentacije koju su korisnici u obvezi dostaviti uz zahtjeva za isplatu.

OBJAVA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

Nakon podnošenja zahtjeva za potporu korisnici provode postupke jednostavne nabave u skladu s člankom 40. Pravilnika.

Postupci nabave za prihvatljive troškove ne smiju biti pokrenuti prije podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu osim općih troškova iz članka 40. ovoga Pravilnika. Ponude, odnosno sklopljeni ugovori/narudžbenice i troškovi proizašli iz takvih ponuda i ugovora neće biti prihvatljivi.

Postupak jednostavne nabave provodi se uvažavajući temeljena načela nabave te se komunikacija i razmjena podataka, uključujući objavu poziva na nadmetanje, zaprimanje upita ponuditelja i objava odgovora na upite, pojašnjenja ili izmjenu poziva na nadmetanje, dostavu ponuda te pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda, otvaranje ponuda, objavu Zapisnika o javnom otvaranje te o pregledu i ocjeni ponuda kao i objavu ugovora jednostavne nabave, obavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), kako bi se u potpunosti ostvarilo načelo jednakog tretmana, tržišnog natjecanja, transparentnosti i nediskriminacije.

Za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura bez PDV-a te za nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura bez PDV-a, provodi se postupak nabave javnom objavom poziva na dostavu ponuda u EOJN RH, opcija e-Dostava s javnom objavom poziva (uvid u zaprimljene ponude nije moguć do datuma otvaranja ponuda).

Korisnici su obvezni čuvati i omogućiti pristup dokazima o objavi postupaka jednostavne nabave i svoj ostaloj popratnoj dokumentaciji 5 godina od datuma konačne isplate.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE/DOKUMENTACIJA O NABAVI (DON) MORA SADRŽAVATI:

→ Opći podatci

• popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa ili navod da takvi subjekti ne postoje u trenutku objave dokumentacije o nabavi (članak 80. ZJN 2016)

• procijenjenu vrijednost nabave

• odredbe o dostavi ponude putem EOJN RH

→ Podatci o predmetu nabave

• osnovne informacije o predmetu nabave, opis predmeta nabave

• količina predmeta nabave (naznačiti radi li se o točnoj ili okvirnoj količini)

• tehničke specifikacije[1](Potrebno je voditi računa da se prilikom izrade specifikacije ne upućuje na norme, marke, brandove, tipove proizvoda i slično te da ako nikako nije moguće na drugi način opisati stavke specifikacije koristi izraz »ili jednakovrijedno« kao i da se propisu kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti)/opis usluge uključujući navod »ili jednakovrijedno« kada se spominje norma ili marka, izvor, patent i slično ili kada opis upućuje na točno određeni proizvod ili brend kao i kriterije mjerodavne za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave

• troškovnik sukladno tehničkim specifikacijama/opisu usluge

• mjesto izvršenja ugovora

• rok početka i završetka izvršenja ugovora

→ Osnove za isključenje gospodarskog subjekta[2](U slučaju kada je gospodarski subjekt nerezident nepostojanje osnova za isključenje potrebno je dokazati i u državi poslovnog nastana i u Republici Hrvatskoj)

• Korisnik obvezno propisuje kao osnovu za isključenje odredbu • neplaćenim dospjelim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (obvezan dokaz je potvrda porezne uprave ne starija od dana objave postupka/ početka postupka)[3](Korisnici mogu propisati i ostale osnove po svom izboru, ali u tom slučaju jasno napisati osnovu za isključenje kao i adekvatan dokument kojim se dokazuje sve propisano te navesti starost dokaza)

→ Kriteriji za odabir ponuditelja (uvjeti sposobnosti)

• Korisnik sam određuje koje kriterije za odabir (profesionalna, tehnička i stručna, ekonomska i financijska sposobnost) će propisati. Prilikom određivanja kriterija nužno je voditi računa o jednakoj mogućnosti nadmetanja za domaće i strane gospodarske subjekte. Uvjete sposobnosti potrebno je propisati u minimalnim razinama kako bi se otvorila mogućnost tržišnom nadmetanju te uvjeti ne smiju biti diskriminirajući i moraju biti razmjerni predmetu nabave i povezani s predmetom nabave. Gospodarski subjekt mora imati mogućnost dostave u ponudi odgovarajućeg dokumenta odnosno potvrde o članstvu u odgovarajućoj komori (odnosi se i na pravne osobe, ali i na pojedina stručnjake) iz zemlje poslovnog nastana te dostave izjave kojom se obvezuje (u slučaju da će njegova pouda biti odabrana) dostave potvrde o članstvu u odgovarajućoj strukovnoj hrvatskoj komori prije potpisa ugovora kako bi mogao obavljati djelatnost u Republici Hrvatskoj sukladno posebnim propisima. Isto se odnosi na sva ovlaštenja, suglasnosti i slično koja su uvjet za obavljanje djelatnosti sukladno posebnim propisima Republike Hrvatske.

→ Kriterij za odabir ponude

• korisnik sam određuje i obvezno propisuje jedan od kriterija za odabir ponude koji može biti najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

• ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumijeva najbolju vrijednost za novac temeljem kvalitete, cijene, tehničkih prednosti, funkcionalnih značajki, ekoloških karakteristika, operativnih troškova, datuma isporuke ili slično – potrebno je unutar Poziva/DON jasno odrediti relativni značaj koji se dodjeljuje svakom pojedinom kriteriju koji je odabran u svrhu određivanja najpovoljnije ponude i način njegova izračuna (poštivanje pondera i kriterija ekonomski najpovoljnije ponude predmet je kontrole tijekom provedbe ugovora)

→ Rok za dostavu ponuda

• potrebno je odrediti rok primjerenog trajanja ovisno o složenosti konkretnog predmeta nabave, ali isti ne smije biti kraći od 14 dana kako bi svi zainteresirani ponuditelji bili u mogućnosti unutar takvog roka pripremiti kvalitetnu ponudu koja odgovara zahtjevima traženog predmeta nabave

→ Rok valjanosti ponude

• Potrebno je odrediti primjereni rok valjanosti ponude, a u slučaju isteka istog prije sklapanja ugovora/izdavanja narudžbenice potrebno je pribaviti od odabranog ponuditelja produljenje valjanosti ponude

→ Ostale odredbe

• potrebno je navesti odredbu da će se odluka o odabiru objaviti na isti način na koji je bio objavljen poziv na dostavu ponude/DON

• korisnik može propisati odgovarajuća jamstva unutar poziva na dostavu ponuda, posebne uvjete izvršenja ugovora i ostale uvjete koje smatra relevantnim za svoj projekt[4](Propisivanje navedenog podložno je administrativnoj kontroli u svim fazama provjere provedbe projekta obzirom da je ugovor potrebno izvršavati na način kako je to navedeno u ugovoru i odredbama poziva/DON. Nepoštivanje odredbi koje korisnik propisuje može rezultirati primjenom financijskih korekcija)

Izmjena Poziva na dostavu ponuda/DON

• ako se tijekom roka za dostavu ponuda ukaže potreba za izmjenom Poziva/DON bilo temeljem upita zainteresiranih gospodarskih subjekata bilo temeljem inicijative korisnika, isti mora biti transparentno i istovremeno objavljen na isti način kao i osnovni dokument kako bi svi gospodarski subjekti bili upoznati s izmjenom. U navedenom slučaju je potrebno da od dana izmjene do roka za dostavu ponuda preostane najmanje 3 dana.

ZAPRIMANJE PONUDA

Ponude se zaprimaju isključivo elektronički, putem EOJN RH.

Korisnik je u obvezi sastaviti Zapisnik o zaprimanju ponuda ili u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda jasno navesti informacije koje su ponude zaprimljene unutar roka za dostavu ponuda (upisane redoslijedom zaprimanja), zajedno s vremenom zaprimanja.

PREGLED I OCJENA PONUDA

Pregled i ocjena ponuda izvršavaju se temeljem uvjeta koji su bili propisani u Pozivu/DON.

Potrebno je izraditi zapisnik koji će jasno sadržavati sve uvjete propisane Pozivom/DON kao i analitički prikaz ocjene uvjeta za svakog ponuditelja koji je dostavio ponudu.

Svaka odluka koja je donesena tijekom pregleda i ocjene mora biti obrazložena u zapisniku te sadržavati dokumentaciju u prilogu kao popratni dokaz izvršenih provjera.

Prilikom pregleda i ocjene ponuda nije dozvoljeno mijenjati uvjete propisane Pozivom/DON te ocjenjivati ponude/ponuditelje drugačijim uvjetima ili uvjetima koji inicijalno nisu bili objavljeni.

Ako su informacije ili dokumentacija u ponudi nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, korisnik može putem platforme EOJN RH, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od ponuditelja da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku. Navedeno postupanje ne smije dovesti do pregovaranja, odnosno navedenim postupanjem se ne smiju mijenjati kriteriji za odabir ponude i cijena ponude.

Korisnik ne smije odabrati ponudu koja nije sukladna uvjetima iz Poziva/DON, koja nije važeća u trenutku odabira, koja sadrži nejasnoće i nedostatke koji nisu otklonjeni upotpunjavanjem i pojašnjenjima ili koja općenito ne odgovara predmetu nabave.

Navedeno se jednako primjenjuje i na ponuditelja koji da bi bio odabran mora dokazati nepostojanje osnova za isključenje te dokazati da zadovoljava ostale propisane uvjete u Pozivu/DON.

U slučaju da je korisnik propisao i neke ostale uvjete koji nisu propisani kao obvezni, u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda mora postojati adekvatni revizijski trag i o takvim uvjetima.

U slučaju da u postupku jednostavne nabave sudjeluje podugovaratelj ili se ponuditelj u pogledu ispunjavanja uvjeta tehničke i stručne ili ekonomske i financijske sposobnosti (ako je propisano) oslanja na sposobnost drugog gospodarskog subjekta, isti moraju biti provjereni u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda te je prema njima potrebno primijeniti pravila i provjeriti uvjete na način kako je propisano u pozivu na dostavu ponuda/Dokumentaciji o nabavi, uzimajući u obzir obvezne osnove za isključenje i kriterije za odabir propisane ovim pravilima. Podugovaratelj mora biti evidentiran u ugovoru (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio ugovora koji će izvršavati te broj računa za izravno plaćanje podugovaratelju).

Ako najjeftinija/ekonomski najpovoljnija ponuda zadovoljava sve uvjete iz Poziva/DON korisnik donosi odluku o odabiru u kojoj obrazlaže razloge odabira i sklapa ugovor (narudžbenicu) s odabranim ponuditeljem, u suprotnome radi se o poništenju postupka jednostavne nabave (Odluka o poništenju).

ODLUKA O ODABIRU/PONIŠTENJU

Odluku o odabiru/poništenju, koja minimalno sadrži podatke o odabranom ponuditelju i ukupnoj vrijednosti odabrane ponude, Korisnik je u obvezi objaviti u EOJN RH.

SKLAPANJE UGOVORA[5](Korisnici mogu umjesto ugovora izdati i narudžbenicu, ali samo ako ista sadrži sve bitne elemente propisane u pozivu/DON koje bi inače sadržavao i ugovor te da je iste moguće i pratiti tijekom izvršenja (provedbe) ugovora/projekta)

Nakon odabira ponude korisnik sklapa ugovor s odabranim ponuditeljem temeljem uvjeta iz Poziva/DON i odabrane ponude. Svi uvjeti, prava, obveze, rokovi i svi ostali zahtjevi moraju biti istovjetni onima propisanim u Pozivu/DON. Ugovor se objavljuje u EOJN RH.

IZMJENE UGOVORA

Izmjene ugovora dozvoljene su ako su iste nužne radi funkcionalnosti projekta te ako se iste nisu mogle predvidjeti i nastale su zbog izvanrednih okolnosti i sukladne su uvjetima u Pozivu/DON kao i u sklopljenom ugovoru na način da se ne mijenja cjelokupna priroda predmeta nabave.

U slučaju da tijekom provedbe projekta dođe do izmjene ugovora, a za isto nije potrebno podnijeti zahtjev za promjenu sukladno odredbama natječaja, sva dokumentacija vezena uz predmetnu izmjenu dostavlja se zajedno sa zahtjevom za isplatu.

IZVRŠENJE UGOVORA

Nakon provedenog postupka nabave i sklapanja ugovora (narudžbenice) korisnik je u obvezi izvršavati ugovor sukladno uvjetima propisanim u Pozivu/DON i u skladu s odabranom ponudom, što je podložno administrativnoj kontroli prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu.

Korisnici pored obveznog sadržaja i postupanja prema ovim Pravilima mogu propisati i dodatne uvjete, uz postojeće, vodeći računa da će sve što je propisano u Pravilima te dodatno u Pozivu/DON biti predmetom administrativne kontrole.

U slučaju nepoštivanja ovih pravila, postupak nabave i izvršenja ugovora podložan je primjeni financijskih korekcija sukladno Prilogu 7 ovoga Pravilnika.

 

 

 

Copyright © Ante Borić