Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 124/2023 (25.10.2023.), Pravilnik o evidenciji neaktivnih osoba

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

1719

Na temelju članka 16. stavka 7. Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada (»Narodne novine«, broj 151/2022), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O EVIDENCIJI NEAKTIVNIH OSOBA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način dostave podataka koje nadležna tijela javne vlasti iz svojih evidencija dostavljaju Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod), u svrhu vođenja evidencije neaktivnih osoba.

(2) Riječi koje imaju rodno značenje, bez obzira jesu li u ovome Pravilniku korištene u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Neaktivna osoba je osoba sposobna ili djelomično sposobna za rad, u dobi od 15 do 65 godina, koja nije u radnom odnosu odnosno koja ne obavlja samostalnu djelatnost, nije uključena u program obrazovanja niti osposobljavanja i ne traži aktivno posao.

(2) Evidenciju neaktivnih osoba (u daljnjem tekstu: evidencija) vodi Zavod, a evidencija sadrži podatke bitne za identifikaciju, analizu broja i strukture neaktivnih osoba.

(3) U evidenciji se vode hrvatski državljani, državljani drugih članica Europske unije, država ugovornica Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije ako imaju privremeni ili stalni boravak na području Republike Hrvatske i državljani trećih zemalja s odobrenim privremenim boravkom, dugotrajnim boravištem ili stalnim boravkom.

II. PODACI KOJE DOSTAVLJAJU TIJELA JAVNE VLASTI

Članak 3.

(1) Tijela javne vlasti koja su obvezna dostavljati podatke o kojima vode službenu evidenciju (u daljnjem tekstu: nadležna tijela) su: ministarstvo nadležno za financije, ministarstvo nadležno za znanost i obrazovanje, ministarstvo nadležno za poljoprivredu, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, ministarstvo nadležno za pravosuđe i upravu te nadležna tijela za mirovinsko osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje.

(2) Zavod može zatražiti podatke iz registara i evidencija i od drugih tijela javne vlasti.

Članak 4.

(1) Ministarstvo nadležno za financije u svrhu identifikacije neaktivnih osoba iz svojih evidencija dostavlja osobne identifikacijske brojeve (u daljnjem tekstu: OIB) osoba u dobi od 15 do 65 godina koje su ostvarile dohodak u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu, i to:

1. dohodak od nesamostalnog rada

2. dohodak od samostalne djelatnosti

3. dohodak od kapitala

4. dohodak od imovine i imovinskih prava i

5. drugi dohodak.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka selektirat će se na zadnji dan tekućeg tromjesečja (31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca).

Članak 5.

(1) Ministarstvo nadležno za znanost i obrazovanje u svrhu identifikacije neaktivnih osoba iz svojih evidencija dostavlja:

1. podatke iz E-matice:

– OIB redovitih učenika osnovnih i srednjih škola u dobi od 15 do 65 godina

2. podatke iz Informacijskog sustava studentskih prava (ISSP):

– OIB studenata u redovitom i izvanrednom statusu u dobi od 15 do 65 godina i

– o aktivnom upisu u tekuću akademsku godinu (DA/NE).

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka selektirat će se na zadnji dan tekućeg tromjesečja (31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca).

Članak 6.

(1) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u svrhu identifikacije neaktivnih osoba iz svojih evidencija dostavlja:

1. OIB nositelja i članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u dobi od 15 do 65 godina iz Upisnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i

2. OIB nositelja samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva u dobi od 15 do 65 godina iz Upisnika poljoprivrednika.

(2) Uz dostavu podataka iz stavka 1. ovoga članka, dostavlja se i oznaka vrste poljoprivrednog gospodarstva i to za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo oznaka »OPG«, a za samoopskrbno poljoprivredno gospodarstva oznaka »SOPG«.

(3) Podaci iz stavka 1. ovoga članka selektirat će se na zadnji dan tekućeg tromjesečja (31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca).

Članak 7.

(1) Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove u svrhu identifikacije neaktivnih osoba iz svojih evidencija dostavlja OIB osoba u dobi od 15 do 65 godina koje imaju aktivno prebivalište i/ili boravište u Republici Hrvatskoj.

(2) Podaci o osobama od 15 do 65 godina života koje su prijavile privremeni odlazak izvan Republike Hrvatske nadležnom tijelu iz stavka 1. ovoga članka neće se dostavljati.

(3) Podaci iz stavka 1. ovoga članka selektirat će se na zadnji dan tekućeg tromjesečja (31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca).

Članak 8.

(1) Ministarstvo nadležno za pravosuđe i upravu u svrhu identifikacije neaktivnih osoba iz svojih evidencija dostavlja:

1. OIB zatvorenika u dobi od 16 do 65 godina na izdržavanju kazne zatvora za počinjena kaznena djela i prekršaje i

2. OIB maloljetnika u dobi od 15 do 18 godina koji su upućeni u odgojne zavode.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka selektirat će se na zadnji dan tekućeg tromjesečja (31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca).

Članak 9.

(1) Tijelo nadležno za mirovinsko osiguranje u svrhu identifikacije neaktivnih osoba iz svojih evidencija dostavlja:

1. OIB aktivnih osiguranika u dobi od 15 do 65 godina i

2. OIB korisnika mirovine u dobi od 15 do 65 godina kojima je priznato pravo na mirovinu.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka selektirat će se na zadnji dan tekućeg tromjesečja (31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca).

Članak 10.

(1) Tijelo nadležno za obvezno zdravstveno osiguranje u svrhu identifikacije neaktivnih osoba iz svojih evidencija dostavlja:

1. OIB osiguranika u dobi od 15 do 65 godina korisnika rodiljnih i roditeljskih potpora sukladno posebnim propisima i

2. OIB osiguranika u dobi od 15 do 65 godina kojima u obveznom zdravstvenom osiguranju nije utvrđen status na temelju zaposlenja ili samozaposlenja.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka selektirat će se na zadnji dan tekućeg tromjesečja (31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca).

III. NAČIN, ROK DOSTAVE I OBRADA PODATAKA

Članak 11.

(1) Nadležna tijela podatke iz svojih evidencija dostavljaju elektroničkim putem.

(2) Za potrebe razmjene podataka Zavod i nadležna tijela uspostavit će odgovarajuće elektroničke protokole.

(3) Dostavljene podatke Zavod će obrađivati na način da prema utvrđenim kriterijima iz članka 2. ovoga Pravilnika iz skupa podataka identificira neaktivne osobe.

(4) Za potrebe identifikacije neaktivnih osoba Zavod će koristiti podatke iz evidencije nezaposlenih osoba i evidencije tražitelja zaposlenja prema propisu o tržištu rada.

(5) Na temelju obrađenih podataka, Zavod u evidenciju upisuje neaktivne osobe.

(6) Podaci u evidenciji koristit će se isključivo za skupne obrade u svrhu klasifikacije skupina neaktivnih osoba.

(7) Svakoga tromjesečja podaci sadržani u evidenciji se pohranjuju i u evidenciju se unose novi podaci o neaktivnim osobama.

(8) Nadležna tijela dužna su dostavljati podatke tromjesečno, a najkasnije do petog dana u mjesecu za prethodno tromjesečje (do 5. siječnja, 5. travnja, 5. srpnja i 5. listopada).

IV. SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE

Članak 12.

(1) Evidencija sadrži slijedeće podatke bitne za vođenje i ostvarivanje svrhe same evidencije:

1. OIB

2. godina rođenja

3. spol

4. državljanstvo

5. prebivalište i/ili boravište (grad, općina i županija)

6. datum isteka prijavljenog boravišta

7. obrazovna kvalifikacija i

8. prethodno radno iskustvo.

(2) U svrhu klasifikacije skupina neaktivnih osoba Zavod će od ministarstva nadležnog za unutarnje poslove zatražiti dostavu podataka o:

1. godini rođenja

2. spolu

3. državljanstvu

4. prebivalištu i/ili boravištu (grad, općina i županija) i

5. datumu isteka prijavljenog boravišta.

(3) U svrhu klasifikacije skupina neaktivnih osoba Zavod će od ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje zatražiti dostavu zadnjih dostupnih podataka iz E-matice i ISSP-a o:

1. godini završetka obrazovnog programa i

2. vrsti obrazovnog programa.

(4) U svrhu klasifikacije skupina neaktivnih osoba Zavod će od tijela nadležnog za mirovinsko osiguranje zatražiti dostavu zadnjih dostupnih podataka o:

1. mirovinskom osiguranju (datum stjecanja i prestanka svojstva osiguranika)

2. stvarna stručna sprema / vrsta i razina obrazovanja

3. zanimanju i

4. djelatnosti poslodavca prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007.

(5) Nadležna tijela iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka dužna su u roku od pet dana od dana zaprimanja zahtjeva Zavoda dostaviti podatke Zavodu sa stanjem na dan obrade podataka dostavljenih u svrhu identifikacije neaktivnih osoba iz članka 11. ovoga Pravilnika.

(6) Zavod vodi evidenciju u elektroničkom obliku na način koji omogućava praćenje podataka iz evidencije i njihovu razmjenu s tijelima javne vlasti.

(7) Obrada, čuvanje, zaštita i korištenje podataka iz evidencije obavlja se u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, tajnosti podataka i propisima o informacijskoj sigurnosti i poslovanju.

(8) Zavod i nadležna tijela će poduzimati sve potrebne tehničke, kadrovske i organizacijske mjere radi zaštite osobnih i drugih podataka od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, izmjene i svake druge zlouporabe.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Zavod će uspostaviti evidenciju na temelju podataka za prvo tromjesečje 2024. godine koje su nadležna tijela dužna dostaviti do 5. travnja 2024. godine.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/23 Urbroj: 524-04-01/1-23-12 Zagreb, 29. rujna 2023.

Ministar Marin Piletić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić