Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 1/2024 (2.1.2024.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

MINISTARSTVO FINANCIJA

4

Na temelju članka 93. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20., 151/22. i 114/23.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU SAMOSTALNIH DJELATNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 1/20., 1/21., 156/22. i 15/23.) u članku 3. stavku 1. točke 1., 2., 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»1. u iznosu 1.695,00 eura što je razlika između primitka u iznosu 11.300,00 eura i porezno priznatih izdataka u visini 85 %, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak do 11.300,00 eura

2. u iznosu 2.295,00 eura što je razlika između primitka u iznosu 15.300,00 eura i porezno priznatih izdataka u visini 85 %, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 11.300,00 eura do 15.300,00 eura

3. u iznosu 2.985,00 eura što je razlika između primitka u iznosu 19.900,00 eura i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 15.300,00 eura do 19.900,00 eura

4. u iznosu 4.590,00 eura što je razlika između primitka u iznosu 30.600,00 eura i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 19.900,00 eura do 30.600,00 eura

5. u iznosu 6.000,00 eura što je razlika između primitka u iznosu 40.000,00 eura i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 30.600,00 eura do 40.000,00 eura.«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. riječi: »od 10 %« zamjenjuju se riječima: »od 12 %«.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 4. riječi: »od stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »od stavka 3.«.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 5. riječi: »iz stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 4.«.

Dosadašnji stavci 7., 8. i 9. postaju stavci 6., 7. i 8.

U dosadašnjem stavku 10. koji postaje stavak 9. riječi: »od stavka 9.« zamjenjuju se riječima: »od stavka 8.«.

U dosadašnjem stavku 11. koji postaje stavak 10. riječi: »iz stavka 9. i 10.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 8. i 9.«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. riječi: »članku 4. stavku 3.« zamjenjuju se riječima: »članku 4. stavku 2.«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. riječi: »evidencije o prometu« zamjenjuju se riječima: »Knjige prometa«.

U stavku 2. riječi: »evidenciji o prometu iz stavka 1. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »Knjizi prometa«.

U stavku 4. iza riječi »supoduzetnik« riječ: »u« briše se, a riječi: »evidenciji o prometu iz stavka 1. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »Knjizi prometa«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Obrazac PO-SD sadržava sljedeće podatke o:

– poreznom obvezniku/nositelju i supoduzetniku zajedničke djelatnosti: ime i prezime, adresa prebivališta/uobičajenog boravišta (mjesto, ulica i kućni broj), osobni identifikacijski broj (pod I.)

– djelatnosti: naziv i vrsta djelatnosti, adresa obavljanja djelatnosti (mjesto, ulica i kućni broj), područje Grada Vukovara, potpomognuta područja jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i otoci I. skupine, razdoblje obavljanja djelatnosti (pod II.)

– ostvarenim primicima od pojedinačne djelatnosti (pod III.) i to:

1. iznos ukupno naplaćenih primitaka u gotovini (stupac 1)

2. iznos ukupno naplaćenih primitaka bezgotovinskim putem (stupac 2)

3. iznos ukupno naplaćenih primitaka u gotovini i bezgotovinskim putem (stupac 3)

– godišnjem paušalnom dohotku od pojedinačne djelatnosti i broju mjeseci obavljanja djelatnosti (pod IV.)

– godišnjem paušalnom dohotku od zajedničke djelatnosti i broju mjeseci obavljanja djelatnosti (pod V.)

– ukupni godišnji paušalni dohodak (pod VI.)

– obračun paušalnog poreza na dohodak (pod VII.) i to:

1. iznos obveze paušalnog poreza na dohodak (redak 1.)

2. iznos umanjenja paušalnog poreza na dohodak za područje Grada Vukovara i potpomognutih područja jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu i otoka I. skupine (redak 2.)

3. iznos ukupne obveze paušalnog poreza na dohodak nakon umanjenja (redak 3.)

4. iznos ukupno uplaćenog paušalnog poreza na dohodak (redak 4.)

5. iznos razlike za uplatu/povrat (redak 5.)

6. iznos mjesečnog paušalnog poreza (redak 6.)«.

Članak 5.

U Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 1/20., 1/21., 156/22. i 15/23.) u cijelom tekstu riječi: »i prirez porezu na dohodak« u odgovarajućem broju i padežu brišu se.

Članak 6.

(1) Obrazac PO-SD mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika te se primjenjuje za 2024. godinu i nadalje.

(2) Odredbe Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 1/20., 1/21., 156/22. i 15/23.) i pripadajući mu propisani obrasci primjenjuju se u poreznim postupcima za 2023. godinu.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, mjesečni paušalni porez na dohodak za 2024. godinu utvrđuje se na način da se godišnji paušalni porez na dohodak utvrđen primjenom stope od 12% sukladno članku 2. ovoga Pravilnika na godišnji paušalni dohodak utvrđen sukladno članku 1. ovoga Pravilnika podijeli na 12 mjeseci odnosno na razmjeran broj mjeseci poreznog razdoblja (kalendarske godine) u kojima porezni obveznik obavlja djelatnost.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

(1) Porezni obveznik iz članka 2. stavka 1. Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 1/20., 1/21., 156/22. i 15/23.) koji u 12. mjesecu 2023. godine ostvari primitke u iznosu većem od 39.816,84 eura, a najviše do 40.000,00 eura, može ostati porezni obveznik koji dohodak i porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu.

(2) Primici poreznog obveznika iz stavka 1. ovoga članka, koji prelaze iznos od 39.816,84 eura, smatraju se primicima iz članka 3. stavka 1. točke 5. Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 1/20., 1/21., 156/22. i 15/23.).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu dan nakon objave.

Klasa: 011-01/23-02/14

Urbroj: 513-07-21-01-23-1

Zagreb, 2. siječnja 2024.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

 

1

 

UKUPNI PRIMICI

GODIŠNJI PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK

od 0,00 – 11.300,00

203,40

od 11.300,01 – 15.300,00

275,40

od 15.300,01 – 19.900,00

358,20

od 19.900,01 – 30.600,00

550,80

od 30.600,01 – 40.000,00

720,00

 

 

 

Dohodovni razred utvrđuje se na način da se od prosječnog primitka ostvarenog tijekom poreznog razdoblja u kojem se djelatnost obavlja (ukupni primitak podijeljen s brojem mjeseci obavljanja djelatnosti) utvrđuje godišnji primitak množenjem prosječnog primitka s 12 mjeseci. Na isti način paušalni dohodak se utvrđuje i za registrirani sezonski obrt. Godišnji paušalni dohodak utvrđuje se razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti.

2 U broj mjeseci obavljanja samostalne djelatnosti računa se svaki puni (cijeli) kalendarski mjesec u kojemu je obveznik obavljao samostalnu djelatnost i posljednji mjesec bez obzira na broj dana obavljanja samostalne djelatnosti u tom mjesecu.

3 Paušalni porez na dohodak u tablici pod 1 umanjuje se za 75% (sukladno čl. 5. Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, porezni obveznici koji samostalne djelatnosti obavljaju na području Grada Vukovara, na potpomognutim područjima I. skupine i na otocima I. skupine plaćaju godišnji paušalni porez u visini 25% godišnjeg paušalnog poreza).

4 Iznos mjesečnog paušalnog poreza na dohodak (pod VII.6.) računa se tako da se iznos ukupne obveze paušalnog poreza na dohodak nakon umanjenja (pod VII.3.) podijeli s brojem mjeseci obavljanja djelatnosti (pod IV. i V.).

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić