Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 10/2024 (26.1.2024.), Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu

Vlada Republike Hrvatske

188

Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 127/17., 138/20., 151/22. i 114/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. siječnja 2024. donijela

UREDBU

O NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA TE IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se način financiranja decentraliziranih funkcija te način izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu prema posebnim zakonima i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeća značenja:

1. decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo, socijalnu skrb, zdravstvo i vatrogastvo preneseni na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

2. bilančna prava su sredstva potrebna za osiguravanje minimalnih financijskih standarda u pojedinoj decentraliziranoj funkciji prema odlukama iz članka 4. ove Uredbe

3. pomoći izravnanja su prijenosi sredstava iz državnog proračuna jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za financiranje decentraliziranih funkcija kada prihodi ostvareni iz dodatnog udjela u porezu na dohodak nisu dovoljni za financiranje minimalnih financijskih standarda prema odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

Članak 3.

(1) Ova Uredba odnosi se na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su preuzele financiranje decentraliziranih funkcija (u daljnjem tekstu: korisnici pomoći izravnanja), i to na županije, Grad Zagreb, gradove i općine iz Tablice 2. županije, Tablice 2. gradovi i Tablice 3. općine/gradovi koje su sastavni dio ove Uredbe.

(2) Korisnici pomoći izravnanja iz stavka 1. ovoga članka, u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ostvaruju prihode iz dodatnog udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije i to:

1. Osnovno školstvo 1,9 %

2. Srednje školstvo 1,3 %

3. Socijalna skrb

– domovi za starije osobe 0,8 %

4. Zdravstvo 1,0 %

5. Vatrogastvo

– javne vatrogasne postrojbe 1,0 %.

(3) Korisnici pomoći izravnanja ostvaruju pravo na sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu, s razdjela tijela državne uprave nadležnih za pojedinu decentraliziranu funkciju, ako iz dodatnog udjela u porezu na dohodak iz stavka 2. ovoga članka ne ostvare sredstva do iznosa bilančnih prava za financiranje decentraliziranih funkcija za 2024.

(4) Pregled iznosa bilančnih prava sastavni je dio ove Uredbe, a naveden je u:

1. Zbirnom pregledu sredstava za decentralizirane funkcije u 2024. godini po županijama (Tablica 1.)

2. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po županijama u 2024. godini (Tablica 2. županije)

3. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po gradovima u 2024. godini (Tablica 2. gradovi)

4. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju vatrogastva po općinama/gradovima u 2024. godini (Tablica 3. općine/gradovi).

(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za vrijeme trajanja programa mjera i aktivnosti obnove donesenih u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, broj 21/23.), dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije iz stavka 2. ovoga članka koji se izravno doznačuje na račun Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije može se utrošiti u svrhu saniranja šteta i obnove zbog potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

(6) Iznimno od stavka 3. ovoga članka sredstva za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva iz stavka 4. ovoga članka za Grad Zagreb, Krapinsko-zagorsku županiju, Zagrebačku županiju, Sisačko-moslavačku županiju i Karlovačku županiju, za vrijeme trajanja programa mjera i aktivnosti obnove donesenih u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, osiguravaju se u cijelosti iz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u državnom proračunu na razdjelima tijela državne uprave nadležnih za pojedinu decentraliziranu funkciju.

Članak 4.

(1) Bilančna prava grada, županije i Grada Zagreba za osnovno školstvo za 2024. godinu utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2024. godini.

(2) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za srednje školstvo za 2024. godinu utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2024. godini.

(3) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za financiranje domova za starije osobe za 2024. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe u 2024. godini.

(4) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za financiranje zdravstvenih ustanova za 2024. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2024. godini.

(5) Bilančna prava općine, grada i Grada Zagreba za financiranje javnih vatrogasnih postrojbi za 2024. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2024. godini.

Članak 5.

(1) Korisnici pomoći izravnanja u proračunu za 2024. godinu planiraju prihode i rashode za decentralizirane funkcije u 2024. godini prema proračunskim klasifikacijama do iznosa navedenog u Pregledu iznosa bilančnih prava.

(2) Korisnici pomoći izravnanja planiraju prihode za decentralizirane funkcije prema procjeni prihoda koje će u 2024. godini ostvariti temeljem svakog pojedinog dodatnog udjela u porezu na dohodak iz članka 3. ove Uredbe, a razliku prihoda do iznosa iz stavka 1. ovoga članka planiraju iz pomoći izravnanja.

Članak 6.

(1) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni su sredstva ostvarena za decentralizirane funkcije doznačivati krajnjim korisnicima (ustanovama) čije su financiranje preuzeli.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačuju se u skladu s obvezama, prema dinamici i planu prioriteta utvrđenima u proračunu korisnika pomoći izravnanja.

(3) Iznimno, radi osiguranja namjenskog korištenja sredstava pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, pomoći izravnanja će se doznačivati izravno krajnjim korisnicima.

Članak 7.

(1) Korisnici pomoći izravnanja dužni su sredstva ostvarena za decentralizirane funkcije iz članka 3. ove Uredbe koristiti za namjene utvrđene u odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(2) Na temelju odluka iz članka 4. ove Uredbe korisnici pomoći izravnanja dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja u 2024. godini:

– osnovnog i srednjeg školstva

– domova za starije osobe

– zdravstvenih ustanova

– javnih vatrogasnih postrojbi,

u okvirima prava iz Pregleda iznosa bilančnih prava.

(3) U odlukama iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se raspored sredstava po krajnjim korisnicima te prioriteti kapitalnih ulaganja (osim za javne vatrogasne postrojbe).

(4) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine mogu sredstva ostvarena od dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja iz članka 3. stavaka 2. i 3. ove Uredbe (osim za financiranje djelatnosti javne vatrogasne postrojbe) preraspodijeliti po krajnjim korisnicima unutar pojedine djelatnosti, a u skladu s odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(5) Prije izmjena odluka iz stavka 2. ovoga članka kojima se uređuje preraspodjela sredstava, županije, Grad Zagreb, gradovi i općine obvezni su o tome izvijestiti krajnje korisnike mjesec dana prije izmjena odluka.

Članak 8.

(1) Ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje financiraju decentralizirane funkcije ostvare više sredstava iz dodatnog udjela u porezu na dohodak iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe nego je to utvrđeno minimalnim financijskim standardima utvrđenima u Pregledu iznosa bilančnih prava, višak sredstava mogu koristiti za financiranje decentraliziranih funkcija koje su preuzele.

(2) Ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje financiraju decentralizirane funkcije ostvare više sredstava iz pomoći izravnanja iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe nego je to utvrđeno minimalnim financijskim standardima utvrđenima u Pregledu iznosa bilančnih prava, višak sredstava dužni su najkasnije do 15. veljače 2025. uplatiti na račun državnog proračuna Republike Hrvatske.

(3) Višak sredstava iz stavka 2. ovoga članka prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 9.

(1) Iznos pomoći izravnanja za pojedinu decentraliziranu funkciju u 2024. godini utvrđuju tijela državne uprave nadležna za pojedinu decentraliziranu funkciju u suradnji s Ministarstvom financija po korisnicima pomoći izravnanja, sukladno članku 3. ove Uredbe.

(2) Od mjesečnog iznosa bilančnih prava odbija se iznos ostvarenog poreza na dohodak iz dodatnog udjela u porezu na dohodak za decentraliziranu funkciju za prethodni mjesec, a nedostajući iznos sredstava do mjesečnog iznosa bilančnih prava podmiruje se iz pomoći izravnanja.

(3) Pomoći izravnanja za pojedinu decentraliziranu funkciju doznačivat će se mjesečno iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu do ukupnog iznosa bilančnih prava za 2024.

Članak 10.

(1) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni su tijelo državne uprave nadležno za pojedinu decentraliziranu funkciju izvještavati o utrošenim sredstvima krajnjih korisnika (ustanova) u roku i na način propisan u odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za pojedinu decentraliziranu funkciju dužno je pratiti izvršenje odluka iz članka 4. ove Uredbe i po potrebi, a najkasnije do 31. listopada 2024., Vladi Republike Hrvatske predložiti njihove izmjene i dopune koje je prethodno, a najkasnije do 30. rujna 2024., dužno dostaviti na mišljenje Ministarstvu financija.

(3) Ako korisnik pomoći izravnanja iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi izvještaj o utrošenim sredstvima tijelu državne uprave nadležnom za pojedinu decentraliziranu funkciju na propisani način i u roku iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo će privremeno obustaviti doznaku pomoći izravnanja.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-03/02

Urbroj: 50301-29/23-24-2

Zagreb, 25. siječnja 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

ZBIRNI PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE U 2024. GODINI PO ŽUPANIJAMA

Tablica 1.

 

Županija

Školstvo

Socijalna skrb

Zdravstvo

Vatrogastvo

Sveukupne obveze za decentralizirane funkcije

Osnovno školstvo (obveza gradova i županija)

Srednje školstvo

Domovi za starije osobe

Zdravstvene ustanove

Javne vatrogasne postrojbe (obveza općina i gradova)

1

2

3

4

5

6

7 (2+3+4+5+6)

ZAGREBAČKA

10.299.909

2.173.489

0

2.336.792

2.203.589

17.013.779

KRAPINSKO-ZAGORSKA

4.190.562

1.902.066

0

1.710.103

1.356.728

9.159.459

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6.137.276

2.162.283

1.273.137

2.422.772

2.132.822

14.128.290

KARLOVAČKA

4.414.914

2.379.880

483.326

1.483.402

1.481.020

10.242.542

VARAŽDINSKA

6.424.708

3.509.151

614.679

1.963.344

912.882

13.424.764

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

3.918.414

1.672.215

867.822

1.140.215

1.610.921

9.209.587

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

4.031.568

2.116.780

642.981

1.293.284

2.099.144

10.183.757

PRIMORSKO-GORANSKA

6.955.851

4.585.279

1.721.831

3.307.805

4.263.293

20.834.059

LIČKO-SENJSKA

2.374.354

757.798

925.841

811.674

980.606

5.850.273

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

3.025.401

1.312.979

0

1.035.692

782.045

6.156.117

POŽEŠKO-SLAVONSKA

3.086.250

1.409.051

1.161.111

1.347.568

738.267

7.742.247

BRODSKO-POSAVSKA

5.306.001

2.160.483

956.102

1.470.731

1.307.788

11.201.105

ZADARSKA

5.280.924

2.972.822

1.018.858

1.790.827

3.537.342

14.600.773

OSJEČKO-BARANJSKA

9.089.544

4.742.494

2.440.299

3.349.491

2.566.609

22.188.437

ŠIBENSKO-KNINSKA

3.324.734

1.440.979

1.233.153

1.189.753

2.150.039

9.338.658

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

5.496.577

2.410.700

1.361.617

1.935.215

1.656.386

12.860.495

SPLITSKO-DALMATINSKA

12.167.494

6.852.908

3.232.302

4.444.857

4.301.353

30.998.914

ISTARSKA

6.782.388

3.176.718

2.532.786

1.980.427

4.255.411

18.727.730

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

3.903.816

2.178.512

1.501.703

1.566.341

2.658.221

11.808.593

MEĐIMURSKA

3.495.959

1.401.331

773.870

1.150.446

705.412

7.527.018

GRAD ZAGREB

17.392.962

12.818.540

2.219.026

5.360.326

5.889.116

43.679.970

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

2.467.951

0

0

0

0

2.467.951

UKUPNO EURA

129.567.557

64.136.458

24.960.444

43.091.065

47.588.994

309.344.518

 

 

PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA PO ŽUPANIJAMA U 2024. GODINI

Tablica 2. županije

 

Žup. broj

Nositelj financiranja – županije

Sveukupno eura

1

2

3

1.

ZAGREBAČKA

6.122.843

2.

KRAPINSKO-ZAGORSKA

3.884.868

3.

SISAČKO-MOSLAVAČKA

4.189.391

4.

KARLOVAČKA

2.926.820

5.

VARAŽDINSKA

5.285.400

6.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

1.963.287

7.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

2.238.620

8.

PRIMORSKO-GORANSKA

4.024.846

9.

LIČKO-SENJSKA

1.833.110

10.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

2.295.237

11.

POŽEŠKO-SLAVONSKA

2.353.495

12.

BRODSKO-POSAVSKA

3.493.441

13.

ZADARSKA

3.737.340

14.

OSJEČKO-BARANJSKA

6.797.670

15.

ŠIBENSKO-KNINSKA

2.176.546

16.

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

3.437.658

17.

SPLITSKO-DALMATINSKA

8.759.197

18.

ISTARSKA

2.707.605

19.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

2.839.449

20.

MEĐIMURSKA

2.726.132

21.

GRAD ZAGREB

17.392.962

 

UKUPNO ŽUPANIJE

91.185.917

 

 

 

PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA PO GRADOVIMA U 2024. GODINI

Tablica 2. gradovi

 

Red. broj

Nositelj financiranja – gradovi

Sveukupno eura

1

2

3

1.

VELIKA GORICA

1.875.407

2.

SAMOBOR

1.219.606

3.

VRBOVEC

594.702

4.

ZAPREŠIĆ

487.351

5.

KRAPINA

305.694

6.

SISAK

1.228.938

7.

KUTINA

718.947

8.

KARLOVAC

1.488.094

9.

VARAŽDIN

1.139.308

10.

KOPRIVNICA

974.302

11.

KRIŽEVCI

719.956

12.

ĐURĐEVAC

260.869

13.

BJELOVAR

947.838

14.

ČAZMA

295.455

15.

GAREŠNICA

326.735

16.

GRUBIŠNO POLJE

222.920

17.

RIJEKA

2.525.111

18.

CRIKVENICA

233.731

19.

OPATIJA

172.163

20.

GOSPIĆ

541.244

21.

VIROVITICA

730.164

22.

POŽEGA

732.755

23.

SLAVONSKI BROD

1.812.560

24.

ZADAR

1.543.584

25.

OSIJEK

2.291.874

26.

ŠIBENIK

1.148.188

27.

VINKOVCI

918.008

28.

VUKOVAR

1.140.911

29.

MAKARSKA

349.460

30.

SPLIT

3.058.837

31.

PULA – POLA

1.429.327

32.

LABIN

401.768

33.

PAZIN

888.134

34.

POREČ – PARENZO

537.729

35.

ROVINJ – ROVIGNO

357.939

36.

UMAG – UMAGO

459.886

37.

DUBROVNIK

1.064.367

38.

ČAKOVEC

769.827

 

UKUPNO GRADOVI

35.913.689

 

 

 

PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA U 2024. GODINI

Tablica 3. općine/gradovi

 

Red. broj

Osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi gradovi/općine

Naziv javne vatrogasne postrojbe

Ukupno eura

1

2

3

4

1.

Grad Zagreb

JVP ZAGREB

5.889.116

2.

Grad Zaprešić

JVP ZAPREŠIĆ

573.722

3.

Grad Samobor

JVP SAMOBOR

442.641

4.

Grad Velika Gorica

JVP VELIKA GORICA

666.955

5.

Grad Ivanić-Grad

JVP IVANIĆ GRAD

520.271

6.

Suosnivači:

ZAGORSKA JVP

1.036.205

 

Grad Zabok (8,96%)

 

92.844

 

Grad Klanjec (3,09%)

 

32.019

 

Grad Oroslavje (5,98%)

 

61.965

 

Grad Pregrada (6,85%)

 

70.980

 

Grad Zlatar (6,22%)

 

64.452

 

Grad Donja Stubica (5,67%)

 

58.753

 

Općina Bedekovčina (8,11%)

 

84.036

 

Općina Budinščina (2,67%)

 

27.667

 

Općina Desinić (3,33%)

 

34.505

 

Općina Gornja Stubica (5,48%)

 

56.784

 

Općina Hrašćina (1,75%)

 

18.133

 

Općina Konjšćina (3,90%)

 

40.412

 

Općina Kraljevec na Sutli (1,74%)

 

18.030

 

Općina Krapinske Toplice (5,49%)

 

56.888

 

Općina Kumrovec (1,77%)

 

18.341

 

Općina Marija Bistrica (6,32%)

 

65.488

 

Općina Stubičke Toplice (2,63%)

 

27.252

 

Općina Sveti Križ Začretje (6,33%)

 

65.592

 

Općina Tuhelj (2,09%)

 

21.657

 

Općina Veliko Trgovišće (4,99%)

 

51.707

 

Općina Zagorska Sela (1,14%)

 

11.813

 

Općina Zlatar Bistrica (2,71%)

 

28.081

 

Općina Mače (2,78%)

 

28.806

7.

Grad Krapina

JVP KRAPINA

320.523

8.

Grad Sisak

JVP SISAK

860.504

9.

Grad Petrinja

JVP PETRINJA

511.873

10.

Grad Kutina

JVP KUTINA

501.986

11.

Grad Novska

JVP NOVSKA

258.459

12.

Grad Karlovac

JVP KARLOVAČKA

1.035.899

13.

Grad Ogulin

JVP OGULIN

445.121

14.

Grad Varaždin

JVP VARAŽDIN

912.882

15.

Grad Koprivnica

JVP KOPRIVNICA

689.984

16.

Suosnivači:

JVP ĐURĐEVAC

511.714

 

Grad Đurđevac (69,40%)

 

355.130

 

Općina Virje (10,70%)

 

54.753

 

Općina Kloštar Podravski (5,08%)

 

25.995

 

Općina Kalinovac (4,88%)

 

24.972

 

Općina Molve (4,05%)

 

20.724

 

Općina Ferdinandovac (2,97%)

 

15.198

 

Općina Podravske Sesvete (1,84%)

 

9.416

 

Općina Novo Virje (1,08%)

 

5.526

17.

Grad Križevci

JVP KRIŽEVCI

409.223

18.

Grad Bjelovar

JVP BJELOVAR

760.841

19.

Suosnivači:

JVP DARUVAR

427.939

 

Grad Daruvar (78,00%)

 

333.792

 

Općina Sirač (7,00%)

 

29.956

 

Općina Končanica (5,00%)

 

21.397

 

Općina Đulovac (5,00%)

 

21.397

 

Općina Dežanovac (5,00%)

 

21.397

20.

Suosnivači:

JVP GAREŠNICA

321.630

 

Grad Garešnica (88,00%)

 

283.034

 

Općina Hercegovac (7,00%)

 

22.514

 

Općina Velika Trnovitica (5,00%)

 

16.082

21.

Grad Čazma

JVP ČAZMA

308.050

22.

Grad Grubišno Polje

JVP GRUBIŠNO POLJE

280.684

23.

Grad Rijeka

JVP RIJEKA

2.275.388

24.

Grad Mali Lošinj

JVP LOŠINJ

424.810

25.

Grad Crikvenica

JVP CRIKVENICA

297.290

26.

Grad Krk

JVP KRK

403.640

27.

Suosnivači:

JVP OPATIJA

587.050

 

Grad Opatija (57,00%)

 

334.619

 

Općina Matulji (23,00%)

 

135.021

 

Općina Lovran (14,00%)

 

82.187

 

Općina Mošćenička Draga (6,00%)

 

35.223

28.

Grad Delnice

JVP DELNICE

275.115

29.

Grad Gospić

JVP GOSPIĆ

417.668

30.

Općina Plitvička Jezera

JVP PLITVIČKA JEZERA

288.200

31.

Grad Senj

JVP SENJ

274.738

32.

Grad Virovitica

JVP VIROVITICA

413.623

33.

Grad Slatina

JVP SLATINA

368.422

34.

Grad Požega

JVP POŽEGA

376.453

35.

Suosnivači:

JVP POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

361.814

 

Grad Pleternica (30,00%)

 

108.545

 

Grad Kutjevo (10,00%)

 

36.181

 

Grad Pakrac (15,00%)

 

54.272

 

Grad Lipik (10,00%)

 

36.181

 

Općina Velika (10,00%)

 

36.181

 

Općina Brestovac (10,00%)

 

36.181

 

Općina Kaptol (5,00%)

 

18.091

 

Općina Čaglin (5,00%)

 

18.091

 

Općina Jakšić (5,00%)

 

18.091

36.

Grad Slavonski Brod

JVP SLAVONSKI BROD

1.023.931

37.

Grad Nova Gradiška

JVP NOVA GRADIŠKA

283.857

38.

Suosnivači:

JVP ZADAR

1.962.590

 

Grad Zadar (87,70%)

 

1.721.191

 

Općina Poličnik (5,20%)

 

102.055

 

Općina Zemunik Donji (2,40%)

 

47.102

 

Općina Bibinje (4,70%)

 

92.242

39.

Grad Biograd na Moru

JVP BIOGRAD

418.571

40.

Grad Benkovac

JVP BENKOVAC

407.825

41.

Općina Gračac

JVP GRAČAC

497.696

42.

Suosnivači:

JVP PAG

250.660

 

Grad Pag (60,00%)

 

150.396

 

Općina Kolan (20,00%)

 

50.132

 

Općina Povljana (20,00%)

 

50.132

43.

Grad Osijek

JVP OSIJEK

1.650.741

44.

Grad Beli Manastir

JVP BELI MANASTIR

366.482

45.

Grad Našice

JVP NAŠICE

313.360

46.

Suosnivači:

JVP ĆEPIN

236.026

 

Općina Čepin (70,00%)

 

165.218

 

Općina Vuka (13,00%)

 

30.683

 

Općina Vladislavci (17,00%)

 

40.125

47.

Grad Šibenik

JVP ŠIBENIK

1.096.866

48.

Grad Drniš

JVP DRNIŠ

341.667

49.

Grad Knin

JVP KNIN

443.058

50.

Grad Vodice

JVP VODICE

268.448

51.

Suosnivači:

JVP VINKOVCI

468.776

 

Grad Vinkovci (88,00%)

 

412.523

 

Općina Andrijaševci (12,00%)

 

56.253

52.

Grad Vukovar

JVP VUKOVAR

767.316

53.

Grad Ilok

JVP ILOK

265.109

54.

Grad Županja

JVP ŽUPANJA

155.185

55.

Grad Split

JVP SPLIT

2.180.768

56.

Grad Imotski

JVP IMOTSKI

364.968

57.

Grad Kaštela

JVP KAŠTELA

501.391

58.

Grad Makarska

JVP MAKARSKA

310.384

59.

Općina Podstrana

JVP PODSTRANA

262.614

60.

Grad Sinj

JVP SINJ

376.449

61.

Grad Trogir

JVP TROGIR

304.779

62.

Suosnivači:

JVP PULA

1.311.286

 

Grad Pula – Pola (68,92%)

 

903.738

 

Općina Barban (3,27%)

 

42.879

 

Općina Fažana – Fasana (3,78%)

 

49.567

 

Općina Ližnjan – Lisignano (3,45%)

 

45.239

 

Općina Marčana (4,59%)

 

60.188

 

Općina Medulin (6,88%)

 

90.216

 

Općina Svetvinčenat (2,61%)

 

34.225

 

Grad Vodnjan – Dignano (6,50%)

 

85.234

63.

Suosnivači:

JVP PAZIN

497.339

 

Grad Pazin (49,29%)

 

245.139

 

Općina Cerovlje (9,55%)

 

47.496

 

Općina Gračišće (7,66%)

 

38.096

 

Općina Lupoglav (5,15%)

 

25.613

 

Općina Karojba (7,73%)

 

38.444

 

Općina Motovun – Montona (5,78%)

 

28.746

 

Općina Tinjan (9,58%)

 

47.645

 

Općina Sveti Petar u Šumi (5,26%)

 

26.160

64.

Suosnivači:

JVP POREČ

526.386

 

Grad Poreč – Parenzo (67,18%)

 

353.626

 

Općina Sveti Lovreč (1,49%)

 

7.843

 

Općina Višnjan – Visignano (2,61%)

 

13.739

 

Općina Kaštelir – Labinci – Castelliere-S. Domenica (1,36%)

 

7.159

 

Općina Vižinada – Visinada (1,44%)

 

7.580

 

Općina Vrsar – Orsera (10,50%)

 

55.270

 

Općina Funtana – Fontane (6,70%)

 

35.268

 

Općina Tar – Vabriga – Torre – Abrega (8,72%)

 

45.901

65.

Suosnivači:

JVP ROVINJ

485.457

 

Grad Rovinj – Rovigno (88,17%)

 

428.027

 

Općina Bale – Valle (2,10%)

 

10.195

 

Općina Kanfanar (3,20%)

 

15.535

 

Općina Žminj (6,53%)

 

31.700

66.

Suosnivači:

JVP LABIN

455.362

 

Grad Labin (49,90%)

 

227.226

 

Općina Pićan (8,20%)

 

37.340

 

Općina Raša (15,90%)

 

72.402

 

Općina Kršan (13,20%)

 

60.108

 

Općina Sveta Nedelja (12,80%)

 

58.286

67.

Suosnivači:

JVP BUZET

364.527

 

Grad Buzet (80,00%)

 

291.622

 

Općina Lanišće (20,00%)

 

72.905

68.

Suosnivači:

JVP UMAG

615.054

 

Grad Umag – Umago (51,40%)

 

316.138

 

Grad Novigrad – Cittanova (16,58%)

 

101.976

 

Grad Buje – Buie (19,77%)

 

121.596

 

Općina Grožnjan – Grisignana (2,81%)

 

17.283

 

Općina Brtonigla – Verteneglio (6,20%)

 

38.133

 

Općina Oprtalj – Portole (3,24%)

 

19.928

69.

Grad Dubrovnik

JVP DUBROVAČKI VATROGASCI

1.222.737

70.

Općina Konavle

JVP KONAVLE

291.819

71.

Općina Dubrovačko primorje

JVP DUBROVAČKO PRIMORJE

273.599

72.

Grad Ploče

JVP PLOČE

308.303

73.

Grad Metković

JVP METKOVIĆ

293.904

74.

Općina Mljet

JVP MLJET

267.859

75.

Suosnivači:

JVP ČAKOVEC

705.412

 

Grad Čakovec (56,64%)

 

399.545

 

Općina Belica (2,28%)

 

16.084

 

Općina Dekanovec (0,97%)

 

6.843

 

Općina Domašinec (1,20%)

 

8.465

 

Općina Gornji Mihaljevec (0,98%)

 

6.913

 

Općina Mala Subotica (3,22%)

 

22.714

 

Općina Nedelišće (13,08%)

 

92.268

 

Općina Orehovica (0,91%)

 

6.419

 

Općina Podturen (3,96%)

 

27.934

 

Općina Pribislavec (2,36%)

 

16.648

 

Općina Selnica (1,43%)

 

10.087

 

Općina Strahoninec (3,10%)

 

21.868

 

Općina Sveti Juraj na bregu (3,94%)

 

27.793

 

Općina Šenkovec (4,65%)

 

32.802

 

Općina Vratišinec (1,28%)

 

9.029

 

SVEUKUPNO

47.588.994

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić