Povezani zakoni

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti

NN 57/18, 46/21, 123/23

na snazi od 31.10.2023.

Uživajte...

Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1. (NN 46/21)

(1) Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela te prekršajne odredbe za provedbu Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014 (Tekst značajan za EGP) (SL L 171, 29. 6. 2016.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2021/168 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. veljače 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1011 u pogledu izuzeća određenih referentnih vrijednosti promptnog deviznog tečaja trećih zemalja i određivanja zamjene za određene referentne vrijednosti koje prestaju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP) (SL L 49, 12. 2. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2016/1011).

(2) Ovim se Zakonom osigurava provedba Uredbe (EU) br. 2016/1011 u cijelosti.

Pojmovi

Članak 2.

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga čije su nadležnosti i područje rada propisani zakonom kojim se uređuju ustrojstvo, djelokrug i pravni položaj Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, ovim Zakonom i drugim zakonima

2. ESMA je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala, osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije br. 2009/77/EZ (EU)

3. HNB je Hrvatska narodna banka, središnja banka Republike Hrvatske čiji su zadaci i nadležnosti propisani zakonom kojim se uređuju status, položaj, cilj, zadaci i ustroj Hrvatske narodne banke, ovim Zakonom i drugim zakonima

4. Prihod je ukupan iznos koji je počinitelj prekršaja ostvario isključivo od obavljanja djelatnosti koje su regulirane Uredbom (EU) br. 2016/1011 i ovim Zakonom, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost niti drugi porezi izravno vezani uz obavljanje djelatnosti koje su regulirane ovim Zakonom

5. Službeni godišnji financijski izvještaji su godišnji financijski izvještaji sukladno zakonu kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika

6. Ukupan godišnji prihod na temelju posljednjih dostupnih godišnjih financijskih izvještaja je prihod koji je počinitelj prekršaja ostvario od obavljanja svoje gospodarske djelatnosti

7. Uredba (EU) br. 2016/1011 je Uredba (EU) br. 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Uredbi (EU) br. 2016/1011.

 

II. NADLEŽNA TIJELA, NJIHOVE NADLEŽNOSTI I PODRUČJE RADA

Nadležna tijela

Članak 3.

Nadležna tijela za provedbu Uredbe (EU) br. 2016/1011 i ovoga Zakona su Agencija i HNB.

Podjela nadležnosti Agencije i HNB-a

Članak 4. (NN 46/21)

(1) Nadležnosti Agencije za potrebe provedbe Uredbe (EU) br. 2016/1011 i ovoga Zakona odnose se na:

1. koordinaciju suradnje i razmjenu informacija s Europskom komisijom, ESMA-om i drugim nadležnim tijelima država članica, u skladu s člankom 40. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011

2. provedbu nadzora nad poštivanjem odredaba Uredbe (EU) br. 2016/1011 i ovoga Zakona od strane subjekata nadzora Agencije, definiranih zakonom kojim je uređeno područje rada i nadležnost Agencije, u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom 17. Uredbe (EU) br. 2016/1011

3. nadziranje pružanja i doprinošenja referentnim vrijednostima na temelju reguliranih podataka definiranih člankom 3. stavkom 1. točkom 24. i u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 2016/1011

4. nadziranje pružanja i doprinošenja robnim referentnim vrijednostima određenim člankom 3. stavkom 1. točkom 23. i u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 2016/1011

5. provođenje procjene iz članka 23.b. stavka 5. točke (a) Uredbe (EU) br. 2016/1011 za administratora referentne vrijednosti za koje je Agencija nadležno tijelo

6. nadziranje pružanja i doprinošenja referentnim vrijednostima EU-a za klimatsku tranziciju definiranima člankom 3. stavkom 1. točkom 23.a i u skladu s člankom 19.b Uredbe (EU) br. 2016/1011

7. nadziranje pružanja i doprinošenja referentnim vrijednostima EU-a usklađenima s Pariškim sporazumom definiranima člankom 3. stavkom 1. točkom 23.b i u skladu s člankom 19.a Uredbe (EU) br. 2016/1011

8. izdavanje odobrenja ili registracije, povlačenje ili suspenziju odobrenja ili registracije te nadzor poslovanja administratora koji imaju kontrolu nad pružanjem referentnih vrijednosti iz točaka 3. – 7. ovoga stavka, a u skladu s člancima 34., 35. i 40. – 47. Uredbe (EU) br. 2016/1011

9. izricanje nadzornih mjera subjektima nadzora iz točaka 2. – 8. ovoga stavka i

10. podnošenje optužnog prijedloga i izdavanje prekršajnog naloga prilikom utvrđenih povreda odredbi Uredbe (EU) br. 2016/1011 i ovoga Zakona od strane subjekata nadzora iz točaka 2. – 8. ovoga stavka.

(2) Nadležnosti HNB-a za potrebe provedbe Uredbe (EU) br. 2016/1011 i ovoga Zakona odnose se na:

1. provođenje nadzora nad poštivanjem odredbi Uredbe (EU) br. 2016/1011 i ovoga Zakona od strane subjekata nadzora HNB-a, definiranih zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija i zakonom kojim se uređuje potrošačko kreditiranje, u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom 17. Uredbe (EU) br. 2016/1011

2. nadziranje pružanja referentnih kamatnih stopa i doprinošenja referentnim kamatnim stopama definiranim člankom 3. stavkom 1. točkom 22. i u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 2016/1011

3. izdavanje odobrenja ili registracije, povlačenje ili suspenziju odobrenja ili registracije i nadzor poslovanja administratora koji imaju kontrolu nad pružanjem referentnih kamatnih stopa iz članka 3. stavka 1. točke 22. i članka 18. Uredbe (EU) br. 2016/1011, a u skladu s člancima 34., 35. i 40. – 47. Uredbe (EU) br. 2016/1011

4. provođenje procjene iz članka 23.b. stavka 5. točke (a) Uredbe (EU) br. 2016/1011 za administratora referentne vrijednosti za koju je HNB nadležno tijelo

5. izricanje nadzornih mjera subjektima nadzora iz točaka 1. – 4. ovoga stavka i

6. podnošenje optužnih prijedloga prilikom utvrđenih povreda odredaba Uredbe (EU) br. 2016/1011 i ovoga Zakona od strane subjekata nadzora iz točaka 1. – 4. ovoga stavka.

Područje rada Agencije

Članak 5. (NN 46/21)

Agencija za potrebe provedbe Uredbe (EU) br. 2016/1011 i ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove, a u odnosu na pružanje i doprinošenje referentnim vrijednostima na temelju reguliranih podataka, robnih referentnih vrijednosti, referentnih vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju i referentnih vrijednosti EU-a usklađenih s Pariškim sporazumom:

1. izvještava ESMA-u i druga tijela u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 2016/1011

2. nadzire primjenu obveza iz članka 4. Uredbe (EU) br. 2016/1011 o zahtjevima u vezi s upravljanjem i sukobom interesa administratora

3. sukladno članku 4. stavku 4. Uredbe (EU) br. 2016/1011 zahtijeva od administratora prekidanje aktivnosti ili odnosa koji dovode do sukoba interesa ili da prestane pružati referentnu vrijednost

4. nadzire primjenu obveza iz članka 5. Uredbe (EU) br. 2016/1011 o zahtjevima u vezi s funkcijom nadzora administratora

5. nadzire primjenu obveza iz članka 6. Uredbe (EU) br. 2016/1011 u vezi sa zahtjevima u vezi s kontrolnim okvirom administratora

6. nadzire primjenu obveza iz članka 7. Uredbe (EU) br. 2016/1011 o zahtjevima u vezi s okvirom odgovornosti te sukladno članku 7. stavku 4. Uredbe (EU) br. 2016/1011 zaprima od administratora detalje preispitivanja i izvještaja iz stavka 2. istoga članka Uredbe (EU) br. 2016/1011

7. nadzire primjenu obveza iz članka 8. Uredbe (EU) br. 2016/1011 u vezi s vođenjem evidencije administratora

8. nadzire primjenu obveza iz članka 9. Uredbe (EU) br. 2016/1011 o mehanizmima za rješavanje pritužbi u administratoru

9. nadzire primjenu obveza iz članka 10. Uredbe (EU) br. 2016/1011 o izdvajanju funkcija te provjerava identitet i zadaće pružatelja usluga koji sudjeluje u postupku utvrđivanja referentne vrijednosti u skladu s člankom 10. stavkom 3. točkama (b) i (f) Uredbe (EU) br. 2016/1011

10. nadzire primjenu obveza iz članka 11. Uredbe (EU) br. 2016/1011 o zahtjevima koji se odnose na ulazne podatke

11. nadzire primjenu obveza iz članka 12. Uredbe (EU) br. 2016/1011 o zahtjevima vezanim uz metodologiju za utvrđivanje referentnih vrijednosti

12. nadzire primjenu obveza iz članka 13. Uredbe (EU) br. 2016/1011 o zahtjevima vezanim uz transparentnost metodologije za utvrđivanje referentnih vrijednosti

13. nadzire primjenu obveza iz članka 14. Uredbe (EU) br. 2016/1011 o izvještavanju o kršenju Uredbe (EU) br. 596/2014 te sukladno članku 14. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 2016/1011 zaprima od administratora obavijesti o potencijalnom kršenju Uredbe (EU) br. 596/2014

14. nadzire primjenu obveza iz članka 15. Uredbe (EU) br. 2016/1011 u vezi s kodeksom ponašanja doprinositelja te sukladno članku 15. stavcima 4. i 5. Uredbe (EU) br. 2016/1011 obavještava administratora o elementima kodeksa ponašanja koji nisu u skladu s Uredbom (EU) br. 2016/1011

15. nadzire primjenu obveza iz članka 16. Uredbe (EU) br. 2016/1011 o zahtjevima za nadzirane doprinositelje u pogledu upravljanja i kontrola te surađuje s nadziranim doprinositeljem u postupku revizije i nadziranja pružanja referentne vrijednosti, sukladno članku 16. stavku 4. Uredbe (EU) br. 2016/1011

16. nadzire ispunjavanje obveza iz članaka 19.a, 19.b i 19.d Uredbe (EU) br. 2016/1011, a koje se odnose na referentne vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju i referentne vrijednosti EU-a usklađene s Pariškim sporazumom te obvezu administratora koji su smješteni u Uniji i koji pružaju značajne referentne vrijednosti utvrđene na osnovi vrijednosti jedne ili više vrsta vezane imovine, ili cijena, da nastoje pružati jednu ili više referentnih vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju

17. sukladno članku 20. stavku 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011 obavješćuje ESMA-u i prosljeđuje joj dokumentiranu ocjenu ako smatra da administrator pod njezinim nadzorom pruža referentnu vrijednost koju bi trebalo smatrati ključnom

18. sukladno članku 20. stavku 3. podstavku 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011 preispituje svoju ocjenu ključnosti referentne vrijednosti, obavještava ESMA-u o novoj ocjeni i prosljeđuje joj istu

19. zaprima od administratora ključne referentne vrijednosti obavijest o namjeri prestanka pružanja referentne vrijednosti i o tome obavješćuje ESMA-u i, prema potrebi, kolegij uspostavljen člankom 46. Uredbe (EU) br. 2016/1011 te u roku od četiri tjedna donosi vlastitu procjenu o načinu prijenosa referentne vrijednosti novom administratoru ili o načinu prestanka pružanja referentne vrijednosti, sve u skladu s člankom 21. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011

20. zahtijeva od administratora da nastavi objavljivati referentnu vrijednost, u skladu s člankom 21. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2016/1011

21. sukladno članku 21. stavku 4. Uredbe (EU) br. 2016/1011 procjenjuje treba li i na koji način prenijeti ključnu referentnu vrijednost novom administratoru ili utvrđuje da se ona može propisno prestati pružati

22. nadzire primjenu obveza iz članka 22. Uredbe (EU) br. 2016/1011 u vezi s ublažavanjem tržišne snage administratora ključne referentne vrijednosti

23. sukladno članku 23. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 2016/1011 zaprima ocjenu sposobnosti svake pružene referentne vrijednosti, obavijesti o namjeri prestanka doprinošenja ulaznih podataka i zaprima ocjenu utjecaja na sposobnost referentne vrijednosti za mjerenje predmetne tržišne ili gospodarske stvarnosti

24. sukladno članku 23. stavku 4. Uredbe (EU) br. 2016/1011 zaprima od administratora ocjene referentne vrijednosti te bez odgode izvješćuje ESMA-u i, prema potrebi, kolegij uspostavljen člankom 46. Uredbe (EU) br. 2016/1011 te ocjenjuje sposobnost referentne vrijednosti za mjerenje predmetne tržišne i gospodarske stvarnosti

25. sukladno članku 23. stavku 5. Uredbe (EU) br. 2016/1011 zahtijeva od doprinositelja koji su podnijeli obavijest u skladu s člankom 23. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2016/1011 da nastave s doprinošenjem ulaznih podataka

26. sukladno članku 23. stavku 6., ako nakon isteka razdoblja utvrđenog u stavku 5. i na temelju vlastite ocjene iz stavka 4. istoga članka Uredbe (EU) br. 2016/1011 smatra da je reprezentativnost ključne referentne vrijednosti ugrožena, ima ovlast provoditi aktivnosti iz članka 23. stavka 6. točaka (a) – (d) Uredbe (EU) br. 2016/1011

27. sukladno članku 23. stavcima 7. i 8. Uredbe (EU) br. 2016/1011 u bliskoj suradnji s nadležnim tijelom nadziranih subjekata odabire nadzirane subjekte od kojih se zahtijeva doprinos ulaznih podataka za potrebe članka 23. stavka 6. Uredbe (EU) br. 2016/1011 te sudjeluje u provedbi mjera iz članka 23. stavka 6. točaka (a), (b), (c) i (d) Uredbe (EU) br. 2016/1011

28. sukladno članku 23. stavku 9. Uredbe (EU) br. 2016/1011 preispituje svaku mjeru donesenu na temelju članka 23. stavka 6. Uredbe (EU) br. 2016/1011 i ukida bilo koju mjeru ako smatra da su ispunjeni uvjeti iz članka 23. stavka 9. točaka (a), (b), (c) i (d) Uredbe (EU) br. 2016/1011

29. sukladno članku 23. stavku 11. Uredbe (EU) br. 2016/1011 zaprima obavijesti o kršenju zahtjeva utvrđenih u članku 23. stavku 6. Uredbe (EU) br. 2016/1011

30. sukladno članku 23. stavku 12. Uredbe (EU) br. 2016/1011 zahtijeva ulazne podatke samo od nadziranih doprinositelja koji su smješteni u državi članici nadležnog tijela

31. zaprima od administratora obavijest u skladu s člankom 24. stavkom 3. i člankom 25. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011

32. sukladno članku 25. stavku 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011 zaprima od administratora sve relevantne informacije kojima se potvrđuje procjena tog administratora da bi primjena jedne ili više odredaba navedenih u članku 25. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2016/1011 bila nerazmjerna, uzimajući u obzir prirodu ili utjecaj referentnih vrijednosti ili veličinu administratora

33. sukladno članku 25. stavku 5. Uredbe (EU) br. 2016/1011 pri izvršavanju nadzornih ovlasti u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) br. 2016/1011 redovito preispituje je li njezina ocjena u skladu s člankom 25. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2016/1011 i dalje valjana

34. sukladno članku 25. stavku 3. Uredbe (EU) br. 2016/1011 odlučuje da administrator značajne referentne vrijednosti ipak treba primijeniti jedan ili više zahtjeva iz članka 4. stavka 2., članka 4. stavka 7. točke (c), (d) i (e), članka 11. stavka 3. točke (b) i članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011 ako smatra da bi to bilo prikladno, uzimajući u obzir prirodu ili utjecaj referentnih vrijednosti ili veličinu administratora

35. sukladno članku 25. stavku 4. u roku od 30 dana od primitka obavijesti administratora iz stavka 2. istog članka Uredbe (EU) br. 2016/1011 obavješćuje tog administratora o svojoj odluci o primjeni dodatnih zahtjeva u skladu sa stavkom 3. istog članka Uredbe (EU) br. 2016/1011

36. zaprima obavijesti administratora u skladu s člankom 26. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011

37. sukladno članku 26. stavku 3. Uredbe (EU) br. 2016/1011 zaprima od administratora izjavu o usklađenosti

38. sukladno članku 26. stavku 4. Uredbe (EU) br. 2016/1011 preispituje izjavu o usklađenosti iz stavka 3. istoga članka Uredbe (EU) br. 2016/1011 i prema potrebi traži od administratora dodatne informacije u pogledu njegovih neznačajnih referentnih vrijednosti u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) br. 2016/1011 i zahtijeva promjene kako bi se osigurala usklađenost s ovom Uredbom

39. nadzire primjenu obveza iz članka 27. Uredbe (EU) br. 2016/1011 u vezi s izjavama o referentnoj vrijednosti

40. nadzire primjenu obveza iz članka 28. Uredbe (EU) br. 2016/1011 te zaprima planove i sva ažuriranja planova od nadziranih subjekata u skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011

41. nadzire primjenu obveza iz članka 29. Uredbe (EU) br. 2016/1011 u vezi s upotrebom referentnih vrijednosti

42. sukladno članku 32. stavku 5. Uredbe (EU) br. 2016/1011 zaprima od administratora smještenog u trećoj zemlji prijavu za priznanjem u skladu s člankom 32. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 2016/1011, provjerava jesu li uvjeti navedeni u stavcima 2., 3. i 4. istoga članka Uredbe (EU) br. 2016/1011 ispunjeni te prihvaća ili odbija zahtjev za priznanjem administratora smještenog u trećoj zemlji

43. sukladno članku 32. stavku 6. Uredbe (EU) br. 2016/1011 bez odgode obavještava ESMA-u ako administrator smješten u trećoj zemlji pruža referentnu vrijednost koja ispunjava uvjete za značajne ili neznačajne referentne vrijednosti

44. obavješćuje ESMA-u o svakoj odluci o priznanju administratora smještenog u trećoj zemlji u skladu s člankom 32. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 2016/1011

45. sukladno članku 32. stavku 8. Uredbe (EU) br. 2016/1011 suspendira ili, prema potrebi, povlači priznanje dano u skladu s člankom 32. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 2016/1011

46. nadzire primjenu obveza iz članka 33. Uredbe (EU) br. 2016/1011 i sukladno članku 33. stavku 3. Uredbe (EU) br. 2016/1011 donosi odluku o odobrenju ili odbijanju prihvaćanja referentne vrijednosti pružene u trećoj zemlji za upotrebu u Europskoj uniji, u skladu s člankom 33. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2016/1011 i o prihvaćenoj referentnoj vrijednosti ili prihvaćenoj obitelji referentnih vrijednosti obavještava ESMA-u

47. sukladno članku 33. stavku 6. Uredbe (EU) br. 2016/1011 zahtijeva od administratora ili drugog nadziranog subjekta da prestane s prihvaćanjem referentne vrijednosti i o tome obavještava ESMA-u

48. zaprima prijavu i ocjenjuje potpunost prijave fizičke ili pravne osobe smještene u Uniji koja namjerava djelovati kao administrator u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) br. 2016/1011 te odobrava prijave i registracije sukladno članku 34. Uredbe (EU) br. 2016/1011

49. sukladno članku 34. stavku 7. Uredbe (EU) br. 2016/1011 obavješćuje ESMA-u o svim odlukama o odobrenju ili registraciji podnositelja prijave u roku od pet dana od dana donošenja te odluke

50. donosi odluku o povlačenju ili suspenziji odobrenja ili registracije administratora i o svojoj odluci obavješćuje ESMA-u u skladu s člankom 35. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011

51. sukladno članku 35. stavku 3. Uredbe (EU) br. 2016/1011 može dopustiti pružanje referentne vrijednosti sve dok se odluka o suspenziji iz članka 35. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/1011 ne povuče

52. sukladno članku 37. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2016/1011 delegira zadaće koje ima na temelju ove Uredbe nadležnom tijelu druge države članice uz prethodnu suglasnost u skladu s člankom 28. Uredbe (EU) br. 1095/2010 i obavješćuje ESMA-u o prijedlogu delegiranja zadaća između nadležnih tijela u skladu s člankom 37. stavkom 1. podstavkom 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011

53. sukladno članku 38. Uredbe (EU) br. 2016/1011 objavljuje informacije primljene od drugog nadležnog tijela sukladno uvjetima propisanim istim člankom Uredbe (EU) br. 2016/1011

54. sukladno članku 39. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 2016/1011 obavješćuje ESMA-u o zahtjevu za pomoć drugog nadležnog tijela u vezi s izravnim nadzorima i provodi izravan nadzor

55. sukladno članku 40. stavku 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011 koordinira suradnju i razmjenu informacija s Komisijom, ESMA-om i drugim nadležnim tijelima država članica

56. sukladno članku 44. Uredbe (EU) br. 2016/1011 pruža informacije drugim nadležnim tijelima i ESMA-i u vezi s kaznenim istragama ili sudskim postupcima zbog mogućih kršenja Uredbe (EU) br. 2016/1011

57. na svojim mrežnim stranicama objavljuje svaku izrečenu sankciju i drugu mjeru za kršenje odredbi Uredbe (EU) br. 2016/1011, sukladno članku 45. Uredbe (EU) br. 2016/1011, što uključuje i podatke o zaprimljenim nepravomoćnim odlukama o prekršaju, uz naznaku da je odluka nepravomoćna, zatim prekršajne naloge na koje nije uložena žalba sukladno zakonu kojim je uređen prekršajni postupak, kao i sporazume o uvjetima priznavanja krivnje i sporazumijevanju o sankciji i mjerama, sklopljene s počiniteljem prekršaja sukladno zakonu kojim je uređen prekršajni postupak i dostavlja ESMA-i zbirne informacije o izrečenim sankcijama i mjerama sukladno članku 45. stavku 5. Uredbe (EU) br. 2016/1011 uz primjenu uvjeta propisanih stavkom 2. istog članka Uredbe (EU) br. 2016/1011

58. u skladu s člankom 46. Uredbe (EU) br. 2016/1011, nakon uvođenja referentne vrijednosti iz članka 20. stavka 1. točke (a) i točke (c) Uredbe (EU) br. 2016/1011 na popis ključnih referentnih vrijednosti, uspostavlja kolegij, predsjedava sastancima kolegija, koordinira rad kolegija, osigurava djelotvornu razmjenu informacija među članovima kolegija i sastavlja pisane odgovore u okviru kolegija

59. surađuje s ESMA-om za potrebe Uredbe (EU) br. 2016/1011 u skladu s člankom 47. Uredbe (EU) br. 2016/1011

60. donosi odluku i obavještava ESMA-u o registraciji pružatelja indeksa kao administratora u skladu s člankom 51. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011

61. prikuplja informacije ili vodi evidenciju o upotrijebljenim referentnim vrijednostima i njihovim administratorima od strane nadziranih subjekata iz članka 3. točke 17. Uredbe (EU) br. 2016/1011.

Područje rada HNB-a

Članak 6. (NN 46/21)

(1) Na područje rada HNB-a na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 5. stavka 1. točke 1. do (uključujući) točke 30. te točke 39. do (uključujući) točke 60. ovoga Zakona, a u vezi s pružanjem i doprinošenjem referentnim kamatnim stopama iz članka 3. stavka 1. točke 22. te članka 18. Uredbe (EU) br. 2016/1011.

(2) U odnosu na obveze dostave informacija ESMA-i, sukladno odredbama članka 5. ovoga Zakona, primjenjuje se članak 4. stavak 1. točka 1. ovoga Zakona tako da HNB dostavlja informacije Agenciji, a Agencija prosljeđuje informacije ESMA-i.

 

III. NADZOR

Postupak nadzora koji provodi Agencija

Članak 7.

(1) Nadzor nad provedbom Uredbe (EU) br. 2016/1011 i ovoga Zakona sukladno podjeli nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona obavlja Agencija sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 2016/1011 i zakona kojim je uređeno tržište kapitala u Republici Hrvatskoj.

(2) Agencija nadzor iz stavka 1. ovoga članka obavlja:

1. praćenjem, prikupljanjem i provjerom podataka i obavijesti koje se sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 2016/1011 dostavljaju Agenciji te provođenjem nadzora u skladu s člancima 36., 37., 39., i 41. Uredbe (EU) br. 2016/1011 i

2. izricanjem nadzornih mjera iz članaka 10. i 11. ovoga Zakona, a u skladu s odredbama članaka 42. i 43. Uredbe (EU) br. 2016/1011

3. podnošenjem optužnog prijedloga i izdavanjem prekršajnog naloga kod utvrđenih povreda odredbi Uredbe (EU) br. 2016/1011 i ovoga Zakona sukladno člancima 16., 17., 18., 19. i 20. ovoga Zakona.

(3) Protiv upravnih akata koje u provođenju nadzora Agencija donosi temeljem ovoga Zakona nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Ovlasti Agencije pri provođenju nadzora

Članak 8.

(1) Ako je to potrebno u svrhu nadzora nad primjenom odredbi Uredbe (EU) br. 2016/1011 i ovoga Zakona, Agencija može od bilo koje fizičke ili pravne osobe zahtijevati:

1. pristup svakom dokumentu u bilo kojem obliku i dostavu njegove preslike i

2. postojeće snimke telefonskih razgovora, elektroničke komunikacije i druge evidencije o prometu podataka koje nadzirani subjekti, iz članka 4. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, imaju.

(2) Agencija može od bilo koje fizičke ili pravne osobe zatražiti sve podatke i očitovanja koji su Agenciji potrebni za nadzor. Ako to zahtijeva svrha nadzora, Agencija je ovlaštena te osobe saslušati kao svjedoke u smislu zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

(3) Ako je to potrebno u svrhu nadzora nad poštivanjem odredbi Uredbe (EU) 2016/1011 i ovoga Zakona, Agencija može provesti neposredan nadzor s prethodnom dostavom obavijesti o nadzoru ili bez nje.

(4) Kad je to potrebno radi nadzora nad pravnom ili fizičkom osobom na koju se primjenjuje Uredba (EU) br. 2016/1011 i ovaj Zakon, Agencija u skladu s podjelom nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona može zahtijevati odgovarajuće podatke, dokumentaciju i očitovanja od sljedećih osoba i izvršiti pregled njihova poslovanja:

1. osoba koje su s pravnom ili fizičkom osobom nad kojom Agencija provodi postupak nadzora u odnosu uske povezanosti, u smislu zakona kojima je uređeno poslovanje subjekata nadzora Agencije

2. osoba na koje je pravna ili fizička osoba nad kojom Agencija provodi postupak nadzora izdvojila poslovne procese i

3. imatelja kvalificiranih udjela u pravnoj ili fizičkoj osobi nad kojom Agencija provodi postupak nadzora.

(5) Kada je za nadzor nad osobom iz stavka 4. ovoga članka ovlašteno drugo nadležno tijelo, Agencija će, sukladno Uredbi (EU) br. 2016/1011, pregled poslovanja te osobe obaviti u suradnji s drugim nadležnim tijelom.

Članak 9.

(1) Nadzor nad provedbom Uredbe (EU) br. 2016/1011 i ovoga Zakona, sukladno podjeli nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona, obavlja HNB, sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 2016/1011, ovoga Zakona i zakona kojim je uređeno osnivanje i poslovanje kreditnih institucija i potrošačkog kreditiranja u Republici Hrvatskoj.

(2) Na nadzor iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Uredbe (EU) br. 2016/1011 o provođenju nadzora odnosno odredbe kojima se uređuje supervizija od strane HNB-a iz zakona kojim je uređeno osnivanje i poslovanje kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj.

Nadzorne mjere Agencije

Članak 10. (NN 46/21)

(1) Kad Agencija, sukladno podjeli nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona, utvrdi povrede odredbi Uredbe (EU) br. 2016/1011 i/ili ovoga Zakona, uz mjere predviđene člankom 41. stavkom 1. i člankom 42. stavkom 2. točkama (a) do (e) Uredbe (EU) br. 2016/1011, ovlaštena je izreći i sljedeće nadzorne mjere:

1. izreći preporuku kada utvrdi slabosti, manjkavosti i nedostatke koji nemaju značaj kršenja Uredbe (EU) br. 2016/1011 ili ovoga Zakona

2. naložiti otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti

3. izreći opomenu pravnoj ili fizičkoj osobi koja postupa suprotno odredbama Uredbe (EU) br. 2016/1011 i ovoga Zakona.

(2) Agencija informira javnost o svim izrečenim sankcijama i drugim mjerama za kršenje odredbi Uredbe (EU) br. 2016/1011, pod uvjetima iz članka 45. Uredbe (EU) br. 2016/1011.

Dodatne mjere Agencije

Članak 11.

Kad Agencija utvrdi povrede odredbi Uredbe (EU) br. 2016/1011 i/ili ovoga Zakona od strane subjekata nadzora iz članka 4. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, Agencija može, uz nadzorne mjere iz članka 10. ovoga Zakona, ovisno o težini i značaju povreda:

1. privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti za koje je Agencija subjektima nadzora izdala odobrenje

2. ukinuti odobrenje za rad ili izdanu suglasnost i/ili

3. naložiti primjerene mjere koje pridonose uspostavljanju zakonitog postupanja, a koje su propisane zakonima kojima je uređeno osnivanje i poslovanje subjekata nadzora Agencije iz članka 4. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona ili koje su propisane propisima Europske unije koji se primjenjuju na takve subjekte.

Nadzorne mjere HNB-a

Članak 12.

(1) Kada HNB sukladno podjeli nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona utvrdi povrede odredbi Uredbe (EU) br. 2016/1011 i/ili ovoga Zakona, uz mjere predviđene odredbama članka 42. stavka 2. točaka (a) do (e) Uredbe (EU) br. 2016/1011, ovlašten je izreći i nadzorne mjere propisane zakonom kojim je uređeno osnivanje i poslovanje kreditnih institucija.

(2) Na nadzorne mjere iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o nadzornim mjerama HNB-a iz zakona kojim je uređeno osnivanje i poslovanje kreditnih institucija i potrošačko kreditiranje u Republici Hrvatskoj.

(3) HNB informira javnost o svim izrečenim sankcijama i drugim mjerama za kršenje odredbi Uredbe (EU) br. 2016/1011, pod uvjetima iz članka 45. Uredbe (EU) br. 2016/1011.

Suradnja s ovlaštenim tijelima

Članak 13.

(1) U svrhu provedbe Uredbe (EU) br. 2016/1011 i ovoga Zakona, Agencija surađuje s drugim ovlaštenim tijelima i s njima razmjenjuje podatke, sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 2016/1011, relevantnim zakonskim odredbama i sporazumima o suradnji.

(2) Pri provedbi Uredbe (EU) br. 2016/1011 i ovoga Zakona Agencija surađuje s HNB-om kao drugim nadležnim tijelom u smislu ovoga Zakona, sukladno sporazumima o suradnji između navedenih institucija.

Ovlaštenje za donošenje pravilnika i odluka te primjena smjernica europskih nadzornih tijela

Članak 14. (NN 46/21)

(1) Smjernice koje europska nadzorna tijela donose u skladu sa svojim ovlastima obvezujuće su za Agenciju i osobe čije su obveze definirane odredbama ovoga Zakona i relevantnih propisa, i to u opsegu koji je određen očitovanjem Agencije iz točke 1. ovoga stavka, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da se, sukladno proceduri propisanoj uredbama kojima se osnivaju europska nadzorna tijela, Agencija očitovala da se obvezuje u cijelosti ili djelomično pridržavati odredbi pojedinih smjernica ili da se do određenog roka namjerava uskladiti s pojedinim smjernicama i

2. da je Agencija na svojoj mrežnoj stranici objavila obavijest o očitovanju iz točke 1. ovoga stavka, pri čemu su stupanje na snagu i početak primjene određeni pojedinim smjernicama, osim kada se Agencija očitovala o namjeri usklađenja s pojedinim smjernicama do određenog roka, u kojem slučaju su stupanje na snagu i početak primjene određeni očitovanjem iz točke 1. ovoga stavka.

(2) Agencija na svojoj mrežnoj stranici objavljuje poveznice na tekstove smjernica kojih će se Agencija i/ili subjekti nadzora u cijelosti ili djelomično pridržavati ili s kojima se do određenog roka namjerava uskladiti, zajedno s obavijesti koja će u odnosu na pojedine smjernice sadržavati sljedeće informacije:

1. na koje se subjekte nadzora smjernica odnosi

2. primjenjuje li se smjernica u cijelosti ili djelomično i

3. datum stupanja na snagu i početka primjene smjernice, s definiranim prijelaznim razdobljima, ako je primjenjivo.

(3) Subjekti nadzora Agencije i osobe na koje se smjernice iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju dužni su poduzeti sve potrebne aktivnosti radi usklađenja s tim smjernicama, u opsegu i rokovima koji su određeni u obavijesti Agencije iz stavka 1. točke 2. ovoga članka.

(4) Agencija u odnosu na pružanje i doprinošenje referentnim vrijednostima na temelju reguliranih podataka, robnih referentnih vrijednosti, referentnih vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju te referentnih vrijednosti EU-a usklađenih s Pariškim sporazumom ovlaštena je detaljnije pravilnicima urediti pojedinosti koje su potrebne za primjenu regulatornih tehničkih standarda koje sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 2016/1011 donosi Europska komisija, pri čemu se takvim pravilnicima ili odlukama ne mogu propisivati nove obveze za subjekte nadzora.

(5) Kada je ovim Zakonom propisana ovlast Agencije za donošenje pravilnika, taj pravilnik donosi Upravno vijeće Agencije.

(6) HNB detaljnije odlukama uređuje pojedinosti iz stavka 4. ovoga članka, a u odnosu na pružanje i doprinošenje referentnim kamatnim stopama.

 

IV. JEZIK I NAČIN OBAVJEŠTAVANJA

Jezik i način obavještavanja

Članak 15.

(1) Na sve obavijesti koje su fizičke i pravne osobe dužne dostavljati nadležnim tijelima i javno objavljivati sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 2016/1011 i ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o jeziku objavljivanja informacija iz zakona kojim je uređeno tržište kapitala u Republici Hrvatskoj, osim ako delegirane uredbe Europske komisije ili drugi provedbeni propisi doneseni na temelju Uredbe (EU) br. 2016/1011 u određenim slučajevima ne propisuju izričitu objavu na određenom jeziku.

(2) Nadležna tijela iz članka 3. ovoga Zakona svojim će pravilnicima i odlukama, sukladno podjeli nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona, propisati način obavještavanja iz Uredbe (EU) br. 2016/1011.

Pravilnik o izvještavanju prema Uredbi (EU) br. 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti

 

V. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Ako je počinitelj prekršaja, u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika, matično društvo ili ovisno društvo matičnog društva koje ima obvezu izrade konsolidiranih financijskih izvještaja, prihod i ukupni prihod iz članka 2. stavka 1. točaka 4. i 6. ovoga Zakona određuju se na temelju konsolidiranih financijskih izvještaja koje je odobrilo upravljačko tijelo krajnjeg matičnog društva.

(2) Ako je pravna osoba matično društvo ili društvo kći matičnog društva, koji pripremaju konsolidirane financijske izvještaje u skladu sa zakonima kojima je uređeno računovodstvo poduzetnika, relevantni ukupni godišnji prihod ukupni je godišnji prihod ili odgovarajuća vrsta prihoda u skladu sa zakonima kojim je uređeno poslovanje kreditnih institucija za banke i zakonima kojima je uređeno poslovanje društava za osiguranje za društva za osiguranje, u skladu sa zadnjim dostupnim konsolidiranim izvještajem koji je odobrilo upravljačko tijelo krajnjeg matičnog društva ili, ako je riječ o udruženju, 10 % ukupnog prihoda njegovih članova.

(3) Ako službeni godišnji financijski izvještaji za godinu u kojoj je počinjen prekršaj nisu dostupni u trenutku izricanja novčane kazne, za osnovicu izračuna visine kazne za prekršaje iz članaka 17., 18., 19. i 20. ovoga Zakona primijenit će se posljednja službena godišnja financijska izvješća koja su prethodila toj godini.

(4) Nadležna tijela iz članka 3. ovoga Zakona pri određivanju vrste i razine kazni i nadzornih mjera uzimaju u obzir sve relevantne okolnosti, a posebno one određene odredbama članka 43. Uredbe (EU) br. 2016/1011.

Teži prekršaji administratora

Članak 17. (NN 46/21, 123/23)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 26.540,00 eura do 1.000.000,00 eura ili od 1 % do 10 % ukupnog prihoda koji je ostvario u godini kada je počinjen prekršaj, utvrđenog službenim financijskim izvještajima za tu godinu, ovisno o tome koji je iznos veći, kaznit će se za prekršaj pravna osoba administrator ako:

1. ne uspostavi robustan sustav upravljanja koji obuhvaća jasnu organizacijsku strukturu i jasno definirane, transparentne i dosljedne uloge i odgovornosti svih osoba koje sudjeluju u pružanju referentne vrijednosti, ne poduzme odgovarajuće mjere i ne uspostavi primjerene politike i postupke te učinkovite organizacijske aranžmane kako bi se utvrdili, otkrili, spriječili ili riješili sukobi interesa unutar samog administratora, uključujući rukovoditelje, zaposlenike ili svaku drugu osobu koja je s njim izravno ili neizravno povezana u sustavu kontrole i doprinositelja ili korisnika u skladu s člankom 4. stavcima 1. – 7. Uredbe (EU) br. 2016/1011

2. ne uspostavi posebne postupke unutarnje kontrole kako bi osigurao integritet i pouzdanost zaposlenika ili osobe koja utvrđuje referentnu vrijednost u skladu s člankom 4. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 2016/1011

3. ne uspostavi i ne obavlja trajnu i djelotvornu funkciju nadzora kako bi osigurao nadziranje svih aspekata pružanja svojih referentnih vrijednosti u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) br. 2016/1011

4. sukladno članku 6. stavku 4. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) br. 2016/1011 ne uspostavi mjere kojima se osigurava da se doprinositelji pridržavaju kodeksa ponašanja navedenog u članku 15. Uredbe (EU) br. 2016/1011 da poštuju mjerodavne standarde za ulazne podatke te ako ne uspostavi mjere za praćenje ulaznih podataka

5. sukladno članku 7. Uredbe (EU) br. 2016/1011 ne odredi unutarnju funkciju ili ne imenuje neovisnog vanjskog revizora da preispituje poštuje li administrator metodologiju referentne vrijednosti i Uredbu (EU) br. 2016/1011 i izvješćuje o tome administratora najmanje jedanput godišnje

6. bez odgode ne dostavi relevantnom nadležnom tijelu detalje preispitivanja i izvještaja iz članka 7. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011 te ne objavi na zahtjev relevantnog nadležnog tijela ili bilo kojeg korisnika referentne vrijednosti detalje revizija iz članka 7. stavka 3. Uredbe (EU) br. 2016/1011

7. ne ispunjava zahtjeve vezane uz vođenje evidencije u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) br. 2016/1011

8. sukladno članku 9. Uredbu (EU) br. 2016/1011 ne uspostavi i ne objavljuje primjerene postupke za primanje, istraživanje i zadržavanje evidencije o podnesenim pritužbama, uključujući i pritužbe na administratorov postupak utvrđivanja referentnih vrijednosti

9. izdvoji funkcije u okviru pružanja referentne vrijednosti na način kojim bi se bitno narušila kontrola administratora nad pružanjem referentne vrijednosti ili sposobnost relevantnog nadležnog tijela da nadzire referentnu vrijednost u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. 2016/1011

10. ne poduzima mjere za osiguravanje zahtjeva za ulazne podatke sukladno odredbama članka 11. stavka 1. točaka (a) do (c) Uredbe (EU) br. 2016/1011

11. sukladno članku 11. stavku 1. točki (e) Uredbe (EU) br. 2016/1011 upotrebljava ulazne podatke doprinositelja, a istodobno raspolaže bilo kakvim naznakama da se doprinositelj ne pridržava kodeksa ponašanja iz članka 15. Uredbe (EU) br. 2016/1011

12. ne osigura kontrole koje se odnose na ulazne podatke u skladu s člankom 11. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 2016/1011

13. ne koristi metodologiju za utvrđivanje referentnih vrijednosti koja je u skladu s uvjetima propisanim člankom 12. Uredbe (EU) br. 2016/1011

14. ne obavlja transparentno poslove razvoja, primjene i upravljanja u vezi s referentnom vrijednošću i metodologijom u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) br. 2016/1011

15. sukladno članku 14. Uredbe (EU) br. 2016/1011 bez odgode ne obavijesti nadležno tijelo ako sumnja da je u vezi s referentnom vrijednošću došlo do ponašanja koje može uključivati manipulacije ili pokušaj manipulacije referentnom vrijednošću u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014

16. sukladno članku 15. stavcima 1. – 3. Uredbe (EU) br. 2016/1011 ne izradi kodeks ponašanja za svaku referentnu vrijednost u kojem se jasno određuju odgovornosti doprinositelja u pogledu doprinošenja ulaznih podataka te ako ne osigurava da je takav kodeks ponašanja u skladu s Uredbom (EU) br. 2016/1011

17. sukladno članku 15. stavku 4. u roku od 30 dana od obavijesti relevantnog nadležnog tijela kako određeni elementi kodeksa ponašanja nisu u skladu s Uredbom (EU) br. 2016/1011 ne prilagodi kodeks ponašanja kako bi se osigurala usklađenost s Uredbom (EU) br. 2016/1011

18. sukladno članku 21. stavku 1. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) br. 2016/1011 u slučaju prestanka pružanja ključne referentne vrijednosti bez odgode ne obavijesti svoje nadležno tijelo i u roku od četiri tjedna od te obavijesti ne preda procjenu načina prijenosa referentne vrijednosti novom administratoru ili procjenu načina prestanka pružanja referentne vrijednosti

19. na zahtjev nadležnog tijela ne nastavi objavljivati referentnu vrijednost u skladu s člankom 21. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2016/1011

20. ne podnese nadležnom tijelu ocjenu sposobnosti svake pružene ključne referentne vrijednosti za mjerenje predmetne tržišne ili gospodarske stvarnosti u skladu s člankom 23. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011

21. sukladno članku 23. stavku 3. Uredbe (EU) br. 2016/1011 bez odgode ne obavijesti svoje nadležno tijelo o namjeri prestanka doprinošenja ulaznih podataka od strane nadziranog doprinositelja ključnoj referentnoj vrijednosti te ako svojem nadležnom tijelu ne dostavi ocjenu utjecaja na sposobnost referentne vrijednosti za mjerenje predmetne tržišne ili gospodarske stvarnosti što je prije moguće, a najkasnije 14 dana nakon obavijesti doprinositelja administratoru

22. sukladno članku 24. stavku 3. Uredbe (EU) br. 2016/1011 bez odgode ne obavijesti nadležno tijelo o padu značajne referentne vrijednosti ispod praga iz članka 24. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 2016/1011

23. sukladno članku 25. stavku 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011 bez odgode ne obavijesti nadležno tijelo o neprimjenjivanju jedne ili više odredaba navedenih u članku 25. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2016/1011

24. ne objavljuje i ne održava izjavu o usklađenosti u skladu s člankom 25. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 2016/1011

25. sukladno članku 26. stavku 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011 bez odgode ne obavijesti nadležno tijelo ako neznačajna referentna vrijednost prijeđe prag iz članka 24. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 2016/1011

26. ne dostavi izjavu o usklađenosti nadležnom tijelu u skladu s člankom 26. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2016/1011

27. na zahtjev nadležnog tijela ne dostavi dodatne informacije i na zahtjev nadležnog tijela ne postupi po promjenama kojima bi se osigurala usklađenost s Uredbom (EU) br. 2016/1011, a u pogledu administratorovih neznačajnih referentnih vrijednosti u skladu s člankom 26. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 2016/1011

28. sukladno članku 27. Uredbe (EU) br. 2016/1011 u zadanom roku ne objavi izjavu o svakoj referentnoj vrijednosti ili svakoj obitelji referentnih vrijednosti koja se može koristiti u Uniji, u skladu s člankom 29. Uredbe (EU) br. 2016/1011, te ako ne preispituje i, kad je to potrebno, ne ažurira izjavu o referentnoj vrijednosti za svaku referentnu vrijednost ili obitelj referentnih vrijednosti u slučaju promjena informacija koje se pružaju u skladu s ovim člankom 27. Uredbe (EU) br. 2016/1011

29. sukladno članku 28. Uredbe (EU) br. 2016/1011 ne objavi postupak o radnjama koje on treba poduzeti u slučaju promjene ili prestanka referentne vrijednosti koja se može upotrebljavati u Uniji u skladu s člankom 29. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2016/1011

30. sukladno članku 34. stavku 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011 u svakom trenutku ne poštuje uvjete navedene u Uredbi (EU) br. 2016/1011 i ne izvještava nadležno tijelo o svim njezinim bitnim promjenama

31. sukladno članku 34. stavku 4. Uredbe (EU) br. 2016/1011 podnositelj prijave ne pruži sve potrebne informacije kako bi se nadležno tijelo uvjerilo da podnositelj prijave u trenutku izdavanja odobrenja ili registracije ima uspostavljene sve potrebne aranžmane za ispunjavanje zahtjeva utvrđenih Uredbom (EU) br. 2016/1011

32. ne stavi na raspolaganje svu svoju dokumentaciju i informacije o svim aktivnostima Agenciji na njezin zahtjev sukladno članku 8. ovoga Zakona

33. ne postupi u skladu s rješenjem o nadzornim mjerama Agencije, izrečenim sukladno odredbama članaka 10. i 11. ovoga Zakona.

34. ne postupi u skladu s rješenjem o nadzornim mjerama HNB-a, izrečenim sukladno odredbama članka 12. ovoga Zakona,

35. kada pruža referentnu vrijednost EU-a za klimatsku tranziciju ili referentnu vrijednost EU-a usklađenu s Pariškim sporazumom, ne ispunjava zahtjeve iz članka 19.a stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/1011, a na način da je takva neusklađenost sa zahtjevima iz članka 19.a stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/1011 materijalno narušila reprezentativnost i vjerodostojnost te referentne vrijednosti

36. kada pruža referentnu vrijednost EU-a za klimatsku tranziciju ili referentnu vrijednost EU-a usklađenu s Pariškim sporazumom, ne primjenjuje minimalne standarde za referentne vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju i referentne vrijednosti EU-a usklađene s Pariškim sporazumom iz članka 19.a stavka 2. točaka a, b i c Uredbe (EU) br. 2016/1011 koji su utvrđeni delegiranim aktima Europske komisije u skladu s člankom 49. Uredbe (EU) br. 2016/1011, a na način da je takva neusklađenost sa zahtjevima iz članka 19.a stavka 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011 materijalno narušila reprezentativnost i vjerodostojnost te referentne vrijednosti

37. kada pruža referentnu vrijednost EU-a za klimatsku tranziciju, ne odabire, ponderira ili isključuje vezanu imovinu koju su izdala društva koja slijede putanju dekarbonizacije sukladno sa zahtjevima iz članka 19.b Uredbe (EU) br. 2016/1011, a na način da je takva neusklađenost sa zahtjevima iz članka 19.b Uredbe (EU) br. 2016/1011 materijalno narušila reprezentativnost i vjerodostojnost te referentne vrijednosti

38. kada pruža referentnu vrijednost EU-a usklađenu s Pariškim sporazumom, iz takve referentne vrijednosti ne isključi sektore koji nemaju mjerljive ciljeve za smanjenje emisija ugljika s utvrđenim rokovima koji su usklađeni s ciljevima Pariškog sporazuma, a sektori koji su utvrđeni delegiranim aktom Europske komisije na temelju članka 19.c Uredbe (EU) br. 2016/1011.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 13.270,00 eura do 500.000,00 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba, odnosno odgovorna osoba administratora.

Lakši prekršaji administratora

Članak 18. (NN 46/21, 123/23)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 26.540,00 eura do 250.000,00 eura ili od 0,5 % do 2 % ukupnog prihoda koji je ostvario u godini kada je počinjen prekršaj, utvrđenog službenim financijskim izvještajima za tu godinu, ovisno o tome koji je iznos veći, kaznit će se za prekršaj pravna osoba administrator ako:

1. ne osigurava da izračunana referentna vrijednost pouzdano odražava tržišnu ili ekonomsku stvarnost koju treba mjeriti sukladno članku 11. stavku 1. točki (d) Uredbe (EU) br. 2016/1011

2. u razumnom roku ne mijenja ulazne podatke, doprinositelje ili metodologiju kako bi osigurao da ulazni podatci odražavaju tržišnu ili gospodarsku stvarnost ili ne prestaje pružati tu referentnu vrijednost sukladno članku 11. stavku 4. Uredbe (EU) br. 2016/1011

3. kada pruža referentnu vrijednost EU-a za klimatsku tranziciju ili referentnu vrijednost EU-a usklađenu s Pariškim sporazumom, ne primjenjuje zahtjeve iz članka 19.a stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/1011, a takva neusklađenost sa zahtjevima iz članka 19.a stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/1011 nije materijalno narušila reprezentativnost i vjerodostojnost te referentne vrijednosti

4. kada pruža referentnu vrijednost EU-a za klimatsku tranziciju ili referentnu vrijednost EU-a usklađenu s Pariškim sporazumom, ne primjenjuje minimalne standarde za referentne vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju i referentne vrijednosti EU-a usklađene s Pariškim sporazumom iz članka 19.a stavka 2. točaka a, b i c Uredbe (EU) br. 2016/1011 koji su utvrđeni delegiranim aktima Europske komisije u skladu s člankom 49. Uredbe (EU) br. 2016/1011, a takva neusklađenost sa zahtjevima iz članka 19.a stavka 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011 nije materijalno narušila reprezentativnost i vjerodostojnost te referentne vrijednosti

5. kada pruža referentnu vrijednost EU-a za klimatsku tranziciju, ne odabire, ponderira ili isključuje vezanu imovinu koju su izdala društva koja slijede putanju dekarbonizacije sukladno sa zahtjevima iz članka 19.b Uredbe (EU) br. 2016/1011, a takva neusklađenost sa zahtjevima iz članka 19.b Uredbe (EU) br. 2016/1011 nije materijalno narušila reprezentativnost i vjerodostojnost te referentne vrijednosti

6. kada pruža značajnu referentnu vrijednost utvrđenu na osnovi vrijednosti jedne ili više vrsta vezane imovine ili cijena, a ne postupi sukladno članku 19.d Uredbe (EU) Uredbe (EU) br. 2016/1011, i ne poduzme odgovarajuće mjere kojima će se omogućiti pružanje jedne ili više referentnih vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 eura do 100.000,00 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba, odnosno odgovorna osoba administratora.

Prekršaji nadziranih doprinositelja

Članak 19. (NN 46/21, 123/23)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 66.360,00 eura do 1.000.000,00 eura ili od 4 % do 10 % ukupnog prihoda koji je ostvario u godini kada je počinjen prekršaj, utvrđenog službenim financijskim izvještajima za tu godinu, ovisno o tome koji je iznos veći, kaznit će se za prekršaj pravna osoba nadzirani doprinositelj ako:

1. ne uspostavi djelotvorne sustave i kontrole kojima bi se osigurala cjelovitost i pouzdanost svih doprinosa ulaznih podataka administratoru u skladu s člankom 16. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011

2. sukladno članku 16. stavku 3. Uredbe (EU) br. 2016/1011 ne uspostavi, uz sustave i kontrole iz članka 16. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011, politike za primjenu prosudbe i diskrecijskog prava te ako ne čuva evidenciju s obrazloženjem tih prosudaba i primijenjenog diskrecijskog prava

3. ne surađuje s administratorom i relevantnim nadležnim tijelom pri reviziji i nadziranju pružanja referentne vrijednosti te ne stavlja na raspolaganje informacije i evidenciju koji se čuvaju u skladu s člankom 16. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) 2016/1011, sve u skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 2016/1011

4. bez odgode pismeno ne izvijesti administratora referentne vrijednosti o namjeri prestanka doprinošenja ulaznih podataka u skladu s člankom 23. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2016/1011

5. ne nastavi s doprinošenjem ulaznih podataka na zahtjev nadležnog tijela u skladu s člankom 23. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 2016/1011

6. ne ispuni zahtjev nadležnog tijela da doprinosi ulazne podatke administratoru u skladu s člankom 23. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 2016/1011

7. ne nastavi doprinositi ulazne podatke u skladu s člankom 23. stavkom 10. Uredbe (EU) br. 2016/1011

8. kada doprinosi referentnoj vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju ili referentnoj vrijednosti EU-a usklađenoj s Pariškim sporazumom, ne primjenjuje zahtjeve iz članka 19.a stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/1011, a na način da je takva neusklađenost sa zahtjevima iz članka 19.a stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/1011 materijalno narušila reprezentativnost i vjerodostojnost te referentne vrijednosti

9. kada doprinosi referentnoj vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju ili referentnoj vrijednosti EU-a usklađenoj s Pariškim sporazumom, ne primjenjuje minimalne standarde za referentne vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju i referentne vrijednosti EU-a usklađene s Pariškim sporazumom iz članka 19.a stavka 2. točaka a, b i c Uredbe (EU) br. 2016/1011 koji su utvrđeni delegiranim aktima Europske komisije u skladu s člankom 49. Uredbe (EU) br. 2016/1011, a na način da je takva neusklađenost sa zahtjevima iz članka 19.a stavka 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011 materijalno narušila reprezentativnost i vjerodostojnost te referentne vrijednosti.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 39.810,00 eura do 500.000,00 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba, odnosno odgovorna osoba nadziranog doprinositelja.

Lakši prekršaji nadziranih doprinositelja

Članak 19.a (NN 46/21, 123/23)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 26.540,00 eura do 250.000,00 eura ili od 0,5 % do 2 % ukupnog prihoda koji je ostvario u godini kada je počinjen prekršaj, utvrđenog službenim financijskim izvještajima za tu godinu, ovisno o tome koji je iznos veći, kaznit će se za prekršaj pravna osoba nadzirani doprinositelj ako:

1. kada doprinosi referentnoj vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju ili referentnoj vrijednosti EU-a usklađenoj s Pariškim sporazumom, ne primjenjuje zahtjeve iz članka 19.a stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/1011, a takva neusklađenost sa zahtjevima iz članka 19.a stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/1011 nije materijalno narušila reprezentativnost i vjerodostojnost te referentne vrijednosti

2. kada doprinosi referentnoj vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju ili referentnoj vrijednosti EU-a usklađenoj s Pariškim sporazumom, ne primjenjuje minimalne standarde za referentne vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju i referentne vrijednosti EU-a usklađene s Pariškim sporazumom iz članka 19.a stavka 2. točaka a, b i c Uredbe (EU) br. 2016/1011 koji su utvrđeni delegiranim aktima Europske komisije u skladu s člankom 49. Uredbe (EU) br. 2016/1011, a takva neusklađenost sa zahtjevima iz članka 19.a stavka 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011 nije materijalno narušila reprezentativnost i vjerodostojnost te referentne vrijednosti.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 eura do 100.000,00 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba nadzirani doprinositelj.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 eura do 100.000,00 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba nadziranog doprinositelja.

Prekršaji nadziranih subjekata

Članak 20. (NN 123/23)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 26.540,00 eura do 1.000.000,00 eura ili od 3 % do 10 % ukupnog prihoda koji je ostvario u godini kada je počinjen prekršaj, utvrđenog službenim financijskim izvještajima za tu godinu, ovisno o tome koji je iznos veći, kaznit će se za prekršaj pravna osoba nadzirani subjekt ako:

1. ne izrađuje i ne održava te na zahtjev nadležnog tijela ne dostavlja robusne pisane planove radnji koje bi poduzeli u slučaju bitnih promjena ili prestanka referentne vrijednosti te ne odražava planove i njihova ažuriranja u ugovornim odnosima s klijentima, a sve u skladu s člankom 28. Uredbe (EU) br. 2016/1011

2. sukladno članku 29. Uredbe (EU) br. 2016/1011 upotrebljava referentnu vrijednost ili kombinaciju referentnih vrijednosti koje nisu uvrštene u registar iz članka 36. Uredbe (EU) br. 2016/1011 i čiji administrator nije uvršten u registar iz članka 36. Uredbe (EU) br. 2016/1011.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3.270,00 eura do 500.000,00 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba, odnosno odgovorna osoba nadziranog subjekta.

Objava izrečenih prekršajnih sankcija

Članak 21. (NN 46/21)

(1) Nadležna tijela iz članka 3. ovoga Zakona obvezna su, sukladno uvjetima iz članka 45. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/1011, na svojim službenim mrežnim stranicama objaviti odluku o svakoj sankciji ili drugoj mjeri izrečenoj zbog počinjenja prekršaja iz članaka 17. – 20. ovoga Zakona, uključujući i:

– nepravomoćne odluke općinskih sudova i drugih tijela nadležnih za vođenje prekršajnih postupaka, a koje su donesene u postupcima u kojima su nadležna tijela iz članka 3. ovoga Zakona ovlašteni tužitelji, uz naznaku da se radi o nepravomoćnim odlukama

– prekršajne naloge na koje nije uložen prigovor sukladno zakonu kojim je uređen prekršajni postupak.

(2) Nadležna tijela iz članka 3. ovoga Zakona dužna su također objaviti informacije o podnesenim pravnim lijekovima protiv tih odluka, kao i informaciju o ishodu postupka pokrenutog po podnesenom pravnom lijeku.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, nadležna tijela iz članka 3. ovoga Zakona ovlaštena su odgoditi objavu informacija, objaviti informacije bez navođenja identiteta pravnih ili fizičkih osoba ili ne objaviti informacije, sve sukladno uvjetima propisanima u članku 45. stavku 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje pravilnika i odluka

Članak 22.

Nadležna tijela iz članka 3. ovoga Zakona, u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, donijet će pravilnike i odluke iz članka 14. i članka 15. stavka 2. ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 23.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 46/21

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 17. stavka 1. točke 37. koja je dodana člankom 7. ovoga Zakona te članka 18. stavka 1. točke 5. koja je dodana člankom 8. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 31. prosinca 2022. i članka 18. stavka 1. točke 6. koja je dodana člankom 8. ovoga Zakona koja stupa na snagu 1. siječnja 2022.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 123/23

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

 

Copyright © Ante Borić