NN 37/2024 (27.3.2024.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Tunnus thynnus) na uzgajališta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

588

Na temelju članka 18.a stavka 3. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17., 111/18., 144/20., 30/23. i 14/24.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RASPOLAGANJU KAPACITETOM UZGOJA TUNA I DOZVOLJENIM ULAZNIM KOLIČINAMA ULOVLJENIH DIVLJIH TUNA (Thunnus thynnus) NA UZGAJALIŠTA

Članak 1.

U Pravilniku o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta (»Narodne novine«, br. 22/21., 9/22., 8/23. i 9/24.), u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Najveća ulazna količina ulovljenih divljih tuna koja se smije unijeti na uzgajališta na području Republike Hrvatske u 2024. godini i kojom raspolaže Republika Hrvatska iznosi 3.225,1 tona.«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. riječi: »1. travnja« zamjenjuju se riječima: »25. travnja«.

U stavku 3. riječi: »1. ožujka »zamjenjuju se riječima: »15. travnja«, a riječi »1. travnja« zamjenjuju se riječima: »25. travnja«.

U stavku 6. riječi: »najkasnije do 25. siječnja »zamjenjuju se riječju: »svake«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 2. riječi: »1. travnja« zamjenjuju se riječima: »25. travnja«.

U stavku 3. riječi: »1. ožujka »zamjenjuju se riječima: »15. travnja«, a riječi »1. travnja« zamjenjuju se riječima: »25. travnja«.

U stavku 8. riječi: »najkasnije do 25. siječnja »zamjenjuju se riječju: »svake«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 1. riječi: »15. travnja« zamjenjuju se riječima: »5. svibnja«.

Članak 5.

U Prilogu 1. Pravilnika tablica 2. Raspodjela ulazne količine ulovljenih divljih tuna za 2024. godinu zamjenjuje se novom tablicom 2. Raspodjela ulazne količine ulovljenih divljih tuna za 2024. godinu, koja je tiskana uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/24-01/9

Urbroj: 525-12/791-24-5

Zagreb, 22. ožujka 2024.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

2. Raspodjela ulazne količine ulovljenih divljih tuna za 2024. godinu

 

Broj dozvole za akvakulturu

220

139

138

86

slobodna ulazna količina

Maksimalna ulazna količina divljih tuna u 2024. godini

(u tonama)

760,639

754,353

676,279

711,320

322,510

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić