Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 1/2024 (2.1.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza

MINISTARSTVO FINANCIJA

9

Na temelju članka 35.m stavka 10. i 35.o stavka 7. Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (»Narodne novine«, br. 115/16., 130/17., 106/18., 121/19., 151/22. i 114/23.) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O AUTOMATSKOJ RAZMJENI INFORMACIJA U PODRUČJU POREZA

Članak 1.

U Pravilniku o automatskoj razmjeni informacija u području poreza (»Narodne novine«, br. 18/17., 1/19., 1/20. i 27/23.), članak 57.s mijenja se i glasi:

»Prodavatelj o kojem se izvješćuje podrazumijeva svakog aktivnog prodavatelja, osim isključenog prodavatelja iz članka 57.t ovoga Pravilnika, koji je rezident Republike Hrvatske, države članice ili druge jurisdikcije ili koji je iznajmio nekretninu koja se nalazi u Republici Hrvatskoj, državi članici ili drugoj jurisdikciji.«.

Članak 2.

Članak 57.z mijenja se i glasi:

»PIB podrazumijeva porezni identifikacijski broj ili njegov funkcionalni ekvivalent ako nema poreznog identifikacijskog broja, koji izdaje država članica ili druga jurisdikcija u kojoj je prodavatelj rezident.«.

Članak 3.

U članku 122.p stavku 1. točki 4. iza riječi: »državu članicu« dodaju se riječi: »ili drugu jurisdikciju«.

U stavku 2. točki 4. iza riječi: »državu članicu« dodaju se riječi: »ili drugu jurisdikciju«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Neovisno o stavcima 1. i 2. ovoga članka, operater platforme koji izvješćuje nije dužan prikupiti informacije iz stavka 1. točaka 3. – 6. ovoga članka i informacije iz stavka 2. točaka 3. – 7. ovoga članka, ako se oslanja na izravnu potvrdu identiteta i rezidentnosti prodavatelja putem usluge identifikacije koje su države članice, druge jurisdikcije ili Europska unija stavile na raspolaganje radi utvrđenja identiteta i porezne rezidentosti prodavatelja.«

U stavku 4. točki 1. iza riječi: »država članica« dodaju se riječi: »ili druga jurisdikcija«.

U točki 2. iza riječi: »država članica« dodaju se riječi: »ili druga jurisdikcija«.

Članak 4.

U članku 122.r stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Operater platforme koji izvješćuje utvrđuje jesu li informacije prikupljene na temelju članka 122.o, članka 122.p stavka 1. i stavka 2. točaka 1. do 6. i članka 122.t ovoga Pravilnika pouzdane, pri čemu rabi sve informacije i dokumente dostupne operateru platforme koji izvješćuje u njegovoj evidenciji, kao i bilo koje elektroničko sučelje koje su države članice, druge jurisdikcije ili Europska unija besplatno stavile na raspolaganje radi utvrđivanja valjanosti PIB-a i/ili PDV identifikacijskog broja.«

U stavku 3. iza riječi: »države članice« dodaju se riječi: »ili druge jurisdikcije«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 122.s mijenja se i glasi: »Utvrđivanje države članice ili druge jurisdikcije rezidentnosti prodavatelja«.

Članak 122.s mijenja se i glasi:

»(1) Operater platforme koji izvješćuje smatra prodavatelja rezidentom u državi članici ili drugoj jurisdikciji u kojoj se nalazi primarna adresa. Ako država članica ili druga jurisdikcija rezidentnosti prodavatelja nije država članica ili druga jurisdikcija primarne adrese prodavatelja, operater platforme koji izvješćuje smatra prodavatelja rezidentom i u državi članici izdavanja PIB-a. Ako je prodavatelj dostavio informacije o postojanju stalne poslovne jedinice na temelju članka 122.p stavka 2. točke 7. ovoga Pravilnika, operater platforme koji izvješćuje smatra prodavatelja rezidentom i u državi članici kako je naveo prodavatelj.

(2) Neovisno o stavku 1. ovoga članka, operater platforme koji izvješćuje smatra prodavatelja rezidentom u svakoj državi članici ili drugoj jurisdikciji koja je potvrđena pomoću usluge elektroničke identifikacije koju su države članice, druge jurisdikcije ili Europska unija stavile na raspolaganje na temelju članka 122.p stavka 3. ovoga Pravilnika.«.

Članak 6.

U članku 122.za stavku 1. podstavku 2. točki b) iza riječi: »države članice« dodaju se riječi: »ili druge jurisdikcije«.

U točki d) iza riječi: »državu članicu« dodaju se riječi: »drugu jurisdikciju«.

U podstavku 3. točki b) iza riječi: »države članice« dodaju se riječi: »ili druge jurisdikcije«.

U točki d) iza riječi: »državu članicu« dodaju se riječi: »državu članicu« dodaju se riječi: »ili drugu jurisdikciju«.

U točki e) iza riječi: »države članice« dodaju se riječi: »ili druge jurisdikcije«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ministarstvo financija, Porezna uprava na službenim mrežnim stranicama objavljuje popis država članica i drugih jurisdikcija u kojem se navodi koje države članice i druge jurisdikcije ne žele primati informacije o identifikatoru financijskog računa iz stavka 1. podstavka 2. točke b) i stavka 1. podstavka 3. točke b) ovoga članka.«.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/86

Urbroj: 513-07-21-01-23-1

Zagreb, 2. siječnja 2024.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić