Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 8/2024 (19.1.2024.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plaćanju dijela premije u obliku neopozive obveze plaćanja i o poduzimanju mjera za smanjenje rizika nastupa osiguranog slučaja

MINISTARSTVO FINANCIJA

144

Na temelju članka 14. stavka 9., članka 17. stavka 10. i članka 24. stavka 3. Zakona o sustavu osiguranja depozita (»Narodne novine«, br. 146/20. i 119/22.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O PLAĆANJU DIJELA PREMIJE U OBLIKU NEOPOZIVE OBVEZE PLAĆANJA I O PODUZIMANJU MJERA ZA SMANJENJE RIZIKA NASTUPA OSIGURANOG SLUČAJA

Članak 1.

U Pravilniku o plaćanju dijela premije u obliku neopozive obveze plaćanja i o poduzimanju mjera za smanjenje rizika nastupa osiguranog slučaja (»Narodne novine«, broj 75/21.) u članku 6. stavku 4. točka 7. mijenja se i glasi:

»7. odredbu kojom se određuje da se instrument financijskog osiguranja u obliku novčanih sredstava ne usklađuje ako su novčana sredstva položena u službenoj valuti Republike Hrvatske. Usklađenje se provodi samo u slučaju kada su novčana sredstva položena u stranoj valuti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan usklađenja«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-03/4

Urbroj: 513-06-03-23-2

Zagreb, 27. prosinca 2023.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić