Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 154/2023 (21.12.2023.), Pravilnik o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2319

Na temelju članka 1. stavka 5., članka 14. stavka 2., članka 18. stavka 8., članka 19. stavka 3., članka 20. stavka 8., članka 21. stavka 9., članka 22. stavka 3., članka 23. stavka 6., članka 24. stavka 4., članka 25. stavka 4., članka 26. stavka 5., članka 27. stavka 7., članka 30. stavka 4., članka 31. stavka 8., članka 32. stavka 5., i članka 33. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21.) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 66/19.) ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove zaštite prirode i ministra nadležnog za europske poslove donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENSKOG KRUMPIRA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti certificiranja sjemenskog krumpira, kategorije i uvjeti proizvodnje sjemenskog krumpira, postupak službenog nadzora nad njegovom proizvodnjom, način njegove dorade, zahtjevi kvalitete, postupak i način izdavanja certifikata za sjemenski krumpir, način i uvjeti njegova pakiranja, plombiranja i označavanja te uvjeti za njegovo stavljanje na tržište i uvoz.

(2) Odredbe ovog Pravilnika odnose se na proizvodnju sjemenskog krumpira namijenjenog stavljanju na tržište i stavljanje na tržište sjemenskog krumpira.

(3) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na sjemenski krumpir namijenjen izvozu.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva Vijeća 2002/56/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira (SL L 193, 20. 7. 2002.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2020/177 оd 11. veljače 2020. o izmjeni direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ i 2002/57/EZ, direktiva Komisije 93/49/EEZ i 93/61/EEZ te provedbenih direktiva 2014/21/EU i 2014/98/EU u pogledu organizama štetnih za bilje na sjemenu i drugom reprodukcijskom materijalu bilja (SL L 41, 13. 2. 2020.);

– Provedbena direktiva Komisije 2014/20/EU оd 6. veljače 2014. o utvrđivanju klasa Unije za osnovni i certificirani sjemenski krumpir te uvjeta i oznaka koji se na te klase primjenjuju (Tekst značajan za EGP) (SL L 38, 7. 2. 2014.);

– Provedbena direktiva Komisije 2014/21/EU оd 6. veljače 2014. utvrđivanju najmanjih uvjeta i klasa Unije za predosnovni sjemenski krumpir (SL L 38, 7. 2. 2014.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2020/177 оd 11. veljače 2020. o izmjeni direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ i 2002/57/EZ, direktiva Komisije 93/49/EEZ i 93/61/EEZ te provedbenih direktiva 2014/21/EU i 2014/98/EU u pogledu organizama štetnih za bilje na sjemenu i drugom reprodukcijskom materijalu bilja (SL L 41, 13. 2. 2020.).

– Direktiva Vijeća 2003/61/EZ od 18. lipnja 2003. o izmjeni direktiva 66/401/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja, 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica, 68/193/EEZ o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze, 92/33/EEZ o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća, osim sjemena, 92/34/EEZ o stavljanju na tržište voćnog reprodukcijskog sadnog materijala, 98/56/EZ o stavljanju na tržište reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja, 2002/54/EZ o stavljanju na tržište sjemena repe, 2002/55/EZ o stavljanju na tržište sjemena povrća, 2002/56/EZ o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira i 2002/57/EZ o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja, s obzirom na usporedna ispitivanja i pokuse Zajednice (SL L 165, 3. 7. 2003.).

– Provedbena direktiva Komisije (EU) 2020/177 оd 11. veljače 2020. o izmjeni direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ i 2002/57/EZ, direktiva Komisije 93/49/EEZ i 93/61/EEZ te provedbenih direktiva 2014/21/EU i 2014/98/EU u pogledu organizama štetnih za bilje na sjemenu i drugom reprodukcijskom materijalu bilja (SL L 41, 13. 2. 2020.).

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21.; u daljnjem tekstu: Zakon) koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1. Matična biljka je biljka od koje se uzima materijal za reprodukciju novih biljaka.

2. Mikropropagacija je način brzog razmnožavanja biljnog materijala radi proizvodnje velikog broja biljaka korištenjem metode in vitro uzgoja diferenciranih vegetativnih pupova ili meristema uzetih s biljke.

3. Nadzor pod stručnom kontrolom je dio službenog nadzora u proizvodnji poljoprivrednog reprodukcijskog materijala koji provode pravne ili fizičke osobe pod nadzorom Agencije.

4. Sjemenski krumpir su gomolji krumpira koji služe za reprodukciju odnosno vegetativno umnažanje.

Članak 5.

(1) Na tržište se može staviti sjemenski krumpir kojemu je u postupku certifikacije potvrđena kategorija:

1.Osnovno sjeme su gomolji krumpira:

a) koji su proizvedeni u skladu s prihvaćenom praksom za održavanje sorte i zdravstvenog stanja

b) koji su uglavnom namijenjeni za proizvodnju sjemenskog krumpira kategorije certificirano sjeme

c) koji ispunjavaju uvjete za osnovno sjeme propisanim u Dodatku 1. i 2. ovoga Pravilnika

d) za koje je službenim nadzorom utvrđeno da ispunjavaju uvjete iz podtočke a), b) i c) ove točke.

2. Certificirano sjeme su gomolji krumpira:

a) koji su proizvedeni izravno od osnovnog sjemena ili certificiranog sjemena ili od sjemena generacija koje prethode osnovnom sjemenu i za koje je službenim nadzorom utvrđeno da ispunjavaju uvjete propisane za osnovno sjeme

b) koji su uglavnom namijenjeni za proizvodnju krumpira koji nije sjemenski

c) koji ispunjavaju uvjete za certificirano sjeme krumpira propisane u Dodatku 1. i 2. ovoga Pravilnika

d) za koje je službenim nadzorom utvrđeno da ispunjavaju uvjete iz podtočke a), b) i c) ove točke.

(2) Svaka od navedenih kategorija iz stavka 1. ovoga članka može se umnažati najviše kao:

a) osnovno sjeme u tri generacije, pri čemu prva generacija umnažanja nosi oznaku klasa S, druga generacija umnažanja nosi oznaku klasa SE, a treća generacija umnažanja nosi oznaku klasa E

b) certificirano sjeme u dvije generacije, pri čemu prva generacija umnažanja nosi oznaku klasa A, a druga generacija umnažanja nosi oznaku klasa B.

c) Kategorija koja proizlazi iz generacije umnažanja može se umanjiti na osnovi rezultata analize na bolesti.

(3) Sjemenski krumpir za koji se tijekom trženja ustanovi da ne zadovoljava minimalne zahtjeve propisane u Dodatku 2. ovoga Pravilnika može se ponovno sortirati, a takav sjemenski krumpir prije stavljanja na tržište mora biti pod službenim nadzorom i službeno certificiran.

Članak 6.

(1) Kategorije sjemenskog krumpira mogu se razvrstati u klase obzirom na ispunjavanje uvjeta iz Dodataka 4. i 5. ovoga Pravilnika

(2) Sjemenski krumpir kojemu je u postupku certifikacije potvrđena kategorija može se razvrstati u jednu od klasa ako ispunjava uvjete za kategoriju i ako:

– po pitanju zdravstvenog stanja ispunjava uvjete propisane u propisima kojima se uređuje sprečavanje širenja i suzbijanje krumpirovog raka, zlatne i blijedožute krumpirove cistolike nematode, prstenaste truleži gomolja krumpira, smeđe truleži gomolja krumpira i bakterijskog venuća krumpira i rajčice te drugih propisa kojima je uređeno biljno zdravstvo

– potječe od materijala koji ispunjava uvjete iz Dodatka 4. ili strože uvjete iz Dodatka 5. ovoga Pravilnika.

(3) Oznake klasa za sjemenski krumpir kategorije predosnovno sjeme su:

– »Klasa PBTC« u slučaju kada su ispunjeni uvjeti propisani u Dodatku 4. točki 1.ovoga Pravilnika

– »Klasa PB« u slučaju kada su zadovoljeni uvjeti ispunjeni u Dodatku 4. točki 2. ovoga Pravilnika.

(4) Oznake klasa za sjemenski krumpir kategorije osnovno sjeme su:

– »Klasa S« u slučaju kada su ispunjeni uvjeti propisani u Dodatku 4. točki 1. i točki 4. podtočkama od a) do f) ovoga Pravilnika

– »Klasa SE« u slučaju kada su ispunjeni uvjeti propisani u Dodatku 4. točki 2. i točki 4. podtočkama od a) do f) ovoga Pravilnika

– »Klasa E« u slučaju kada su ispunjeni uvjeti propisani u Dodatku 4. točki 3. i točki 4. podtočkama od a) do f) ovoga Pravilnika.

(5) Oznake klasa za sjemenski krumpir kategorije certificirano sjeme su:

– »Klasa A« u slučaju kada su ispunjeni uvjeti propisani u Dodatku 4. točki 1. i točki 3. podtočkama od a) do f) ovoga Pravilnika

– »Klasa B« u slučaju kada su ispunjeni uvjeti propisani u Dodatku 4. točki 2. i točki 3.podtočkama od a) do f) ovoga Pravilnika.

(6) Na certifikatu o sjemenu na pakiranju u rubrici klasa mora se naznačiti oznaka klase.

Članak 7.

(1) Sjemenski krumpir mogu proizvoditi pravne i fizičke osobe koje su upisane u Upisnik iz članka 10. stavka 1. točke 1. Zakona (u daljnjem tekstu: Upisnik dobavljača sjemena) i registrirane za proizvodnju sjemena.

(2) U slučaju kada se proizvodnja sjemenskog krumpira zasniva sa sjemenom iz uvoza dobavljač sjemena obvezan Agenciji dostaviti uzorak sjemena uzet u okviru službenog nadzora ili nadzora pod stručnom kontrolom od svake partije koju koristi za zasnivanje sjemenskog usjeva najkasnije do sjetve sjemenskog krumpira.

Članak 8.

(1) U skladu s propisima kojima je uređeno biljno zdravstvo proizvodnja sjemenskog krumpira mora se odvojiti od proizvodnje merkantilnog krumpira na udaljenost od najmanje 50 metara.

(2) Sortiranje, skladištenje, prijevoz ili rukovanje sa sjemenskim krumpirom također se mora odvojiti od merkantilnog krumpira.

Članak 9.

(1) Nadzor nad proizvodnjom sjemenskog krumpira provodi Agencija.

(2) Agencija provodi službeni nadzor nad proizvodnjom sjemenskog krumpira prema međunarodno prihvaćenim metodama koje su dostupne na mrežnim stranicama Agencije.

Članak 10.

(1) Dobavljač sjemena podnosi Agenciji prijavu za nadzor nad proizvodnjom sjemenskog krumpira do 15. svibnja tekuće godine.

(2) Prijava se podnosi na Obrascu broj 1. koji se nalazi u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.

(3) Uz prijavu se prilaže:

– dokaz o provedenoj analizi tla za pojedinu tablu na prisustvo zlatne i blijedožute krumpirove cistolike nematode

– izjavu kojom se jamči da u posljednje dvije godine nije na predmetnoj površini uzgajan krumpir

– katastarska čestica i skica lokacije, identifikacijski broj (ID) ARKOD parcele i površinu ARKOD parcele izraženu u m²

– uvjerenje održivača sorte o autentičnosti sorte za proizvodnju sjemenskog krumpira kategorije osnovnog sjeme odnosno certifikat o sortnosti za proizvodnju certificiranog sjemena

– certifikat o sjemenu.

Članak 11.

(1) Za svaku kategoriju sjemenskog krumpira potrebno je obaviti najmanje tri pregleda usjeva u polju.

(2) Pregled usjeva iz stavka 1. ovoga članka provodi se prema metodama navedenim u članku 9. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(3) Nakon obavljenog nadzora sastavlja se Zapisnik koji se nalazi na Obrascu broj 2. Dodatka 6. ovoga Pravilnika.

(4) Zapisnik se sastavlja posebno za svaku parcelu sjemenskog krumpira.

(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka s više parcela iste sorte i kategorije sjemenskog krumpira i istog dobavljača sjemena koje nisu udaljene više od 10 km jedna od druge, može se sastaviti jedan zajednički zapisnik ako se obaveznim pregledom utvrdi da su na tim parcelama svi bitni elementi nadzora iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika potpuno identični.

(6) Nadzor se obavlja u prisutnosti odgovorne stručne osobe dobavljača sjemena koji je prijavio sjemenski krumpir za nadzor.

(7) Analizom gomolja sjemenskog krumpira uzetih u posljednjem pregledu u vegetaciji (nakon uništenja cime) potvrđuje se ispunjavanje uvjeta propisanih u Dodatku 1. ovoga Pravilnika, nakon čega Agencija izdaje uvjerenje iz članka 27. stavka 2. Zakona na Obrascu broj 3. koji se nalazi u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.

(8) Nakon obavljenog pregleda iz stavka 6. ovoga članka Agencija provodi nadzor u fazi dorade sjemena kojim se utvrđuje ispunjava li sjemenski krumpir uvjetima iz Dodatka 2. ovoga Pravilnika.

(9) Nadzor iz stavka 8. ovoga članka provodi se prema propisanim metodama iz članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

(1) Dobavljač sjemena registriran za doradu vodi evidenciju o masi preuzetog i dorađenog naturalnog sjemena u skladu sa Obrascem broj 4. koji se nalazi u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.

(2) Nadzor nad postupanjem sa sjemenskim krumpirom u fazama iz članka 18. stavka 1. Zakona vodi se uvidom u evidencije i kontrolu stanja u objektima dobavljača.

Članak 13.

(1) Prije stavljanja na tržište sjemenski krumpir sortira se prema veličini gomolja (kalibrira), a veličina gomolja se određuje pomoću kvadratne mreže.

(2) Gomolji sjemenskog krumpira koji prolaze kroz kvadratnu mrežu dimenzija 25 mm x 25 mm ne smiju se staviti na tržište.

(3) Ako su gomolji sjemenskog krumpira veći od onih koji prolaze kroz kvadratnu mrežu dimenzija 35 mm x 35 mm gornja i donja granica veličine gomolja u partiji izražava se pomoću višekratnika broja pet. Najveća dozvoljena razlika u veličini između gomolja u partiji mora biti takva da razlika između dimenzija dvije kvadratne mreže ne prelazi 25 mm.

(4) Gornja i donja granica veličine gomolja u partiji navodi se na Certifikatu o sjemenu na pakiranju.

(5) Partija sjemenskog krumpira ne smije sadržavati više od 3 masena % gomolja manjih od navedene donje granice veličine ili više od 3 masena % gomolja većih od navedene gornje granice veličine.

(6) Sjemenski krumpir koji je tretiran inhibitorima klijanja ne može se staviti na tržište.

Članak 14.

(1) Kvaliteta sjemena utvrđuje se u okviru nadzora iz članka 9. ovoga Pravilnika.

(2) Pojedine analize u okviru provođenja službenog nadzora iz članka 9. ovoga Pravilnika provodi laboratorij, koji je upisan u Upisnik ovlaštenih i referentnih laboratorija za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala iz članka 13. stavka 1. Zakona (u daljnjem tekstu: Upisnik laboratorija).

Članak 15.

(1) Dobavljač sjemena upisan i registriran za doradu sjemena u Upisniku dobavljača sjemena podnosi Agenciji zahtjev za izdavanje Certifikata o sjemenu uz otpremnicu i Certifikata o sjemenu na pakiranju (u daljnjem tekstu: zahtjev) na Obrascu broj 6. iz Dodatka 6. ovoga Pravilnika.

(2) Za svaku partiju sjemena Certifikat o sjemenu na pakiranju i Certifikat o sjemenu uz otpremnicu sadrži i referentni broj partije koji se sastoji od četiri grupe znamenki:

– prva grupa znamenki je broj dobavljača registriranog za doradu koji mu odredi Agencija

– druga grupa znamenki je redni broj pod kojim je sjeme zavedeno u Evidenciji o masi preuzetog i dorađenog sjemena kod dobavljača registriranog za doradu sjemena

– treća grupa znamenki je broj uvjerenja o priznavanju sjemenskog iz članka 27. stavka 2. Zakona

– četvrta grupa znamenki je proizvodna godina u kojoj se obavlja certificiranje sjemena.

(3) Agencija vodi evidenciju o izdanim certifikatima o sjemenu, a dobavljač vodi evidenciju o sjemenskom krumpiru za koje se podnosi Zahtjev za izdavanje certifikata na Obrascu broj 4. koji se nalazi u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

(1) Sjemenski krumpir kategorije osnovno i certificirano može se staviti na tržište samo u ujednačenim partijama i novim zatvorenim pakiranjima ili čistim kontejnerima koji moraju biti plombirani i označeni u skladu s člankom 18. ovoga Pravilnika.

(2) Pakiranja ili kontejneri sjemenskog krumpira kategorije osnovno i certificirano moraju biti plombirani pod službenim nadzorom ili u okviru nadzora pod stručnom kontrolom na način da se ne mogu otvoriti bez oštećenja plombe ili ostavljanja traga oštećenja na pakiranju ili certifikatu o sjemenu na pakiranju.

(3) Pakiranje sjemena iz stavka 1. ovoga članka smatra se originalnim pakiranjem.

(4) Agencija može odobriti dobavljaču plombiranje i označavanje pod stručnom kontrolom za sjemenski krumpir kategorije osnovno i certificirano.

(5) Agencija će odobriti dobavljaču provođenje plombiranja i označavanja prema stavku 4. ovoga članka ako ima zaposlenog djelatnika kao nadzornika za obavljanje poslova nadzora pod stručnom kontrolom, a koji:

a) je inženjer ili diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede odnosno prvostupnik agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke

b) je završio obuku i ovlašten je za obavljanje službenog nadzora pri Agenciji

c) nema privatni interes u vezi plombiranja i označavanja

d) je dao pisanu izjavu da će pakiranje plombirati i označavati te voditi evidencije u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.

(6) Kod dobavljača iz stavka 5. ovoga članka, Agencija provodi stručnu kontrolu tako da postupak plombiranja i označavanja pakiranja nadzire kod najmanje 5 % partija sjemena.

Članak 17.

(1) Pakiranja su plombirana kada su zatvorena prošivanjem ili lijepljenjem strojem (toplinski, pod tlakom) i na drugi način (vreće s ventilom) ako su konačno zatvorena na način da se pakiranje ne može otvoriti bez oštećenja plombe ili ostavljanja traga oštećenja na pakiranju ili certifikatu o sjemenu na pakiranju.

(2) Kada se pakiranje zatvara vezivanjem, vez se mora osigurati metalnom ili plastičnom plombom, a na plombi mora biti vidljivo ispisana oznaka pravne ili fizičke osobe koja je sjeme pakirala.

(3) Dobavljač vodi knjigu evidencije plombiranja i pakiranja u skladu sa evidencijom o masi preuzetog i dorađenog sjemena prema Obrascu 4. koji se nalazi u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.

Članak 18.

(1) Prilikom stavljanja na tržište pakiranja i kontejnera sjemenskog krumpira kategorija osnovno i certificirano mora:

– biti označeno s vanjske strane Certifikatom o sjemenu na pakiranju koji prethodno nije upotrebljavan, te je označen bojom propisanom za kategoriju sjemena s podacima propisanim u Dodatku 3. ovoga Pravilnika na bilo kojem službenom jeziku Europske unije.

– pratiti Certifikat o sjemenu uz otpremnicu, odnosno službeni dokument u boji istoj kao i Certifikat o sjemenu na pakiranju koji sadrži najmanje podatke sa Certifikata o sjemenu na pakiranju propisane u Dodatku 3. dijelu A. točki 2., 3. i 5. ovoga Pravilnika na jednom od službenih jezika Europske unije.

– Certifikat o sjemenu uz otpremnicu, odnosno službeni dokument, bit će izrađen na takav način da ga se ne može zamijeniti sa Certifikatom o sjemenu na pakiranju iz podstavka 1. ovoga stavka.

(2) Ako se u slučaju iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, upotrebljava certifikat s perforacijom takav se certifikat pričvršćuje uz pakiranje plombiranom uzicom.

(3) Boje iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka jesu:

– bijela sa dijagonalnom ljubičastom crtom za kategoriju predosnovno

– bijela za kategoriju osnovno

– plava za kategoriju certificirano

– smeđa za kategoriju sorte koja nije na Sortnoj listi Republike Hrvatske.

(4) Certifikat, odnosno službeni dokument iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka nije potreban ako su ti podaci neizbrisivo otisnuti na pakiranju ili ako je pakiranje u skladu sa stavkom 1. podstavkom 1. ovoga članka označeno Certifikatom o sjemenu na pakiranju u vidu naljepnice ili Certifikatom o sjemenu na pakiranju od nepoderivog materijala s kojeg se podaci ne mogu obrisati.

(5) Pakiranja sjemena mogu biti označena i Certifikatom o sjemenu na pakiranju u obliku naljepnice koja mora biti pričvršćena tako da njeno skidanje ili zamjena ne izazove oštećenja Certifikata ili pakiranja.

Članak 19.

(1) Iznimno od članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika, na tržište se može staviti pakiranje sjemenskog krumpira na kojemu su podaci iz Certifikata o sjemenu na pakiranju u obliku neizbrisivog otiska na pakiranju, a izgled otisnutog certifikata mora biti službeno odobren od Agencije.

(2) Agencija može odobriti dobavljaču označavanje u skladu sa člankom 18. stavkom 4. ovoga Pravilnika i stavkom 1. ovoga članka u okviru nadzora pod stručnom kontrolom.

(3) Označavanje u skladu s člankom 18. stavkom 5. ovoga Pravilnika i stavkom 1. ovoga članka Agencija može odobriti dobavljaču koji stavlja na tržište sjemenski krumpir pakiran i plombiran u skladu s člankom 16. stavcima 1. i 3. ovoga Pravilnika uz uvjet da dobavljač osigura pouzdan sustav evidentiranja broja otisnutih certifikata i o tome izvještava Agenciju.

(4) Agencija vodi evidenciju o označavanju iz stavka 2. ovoga članka sa podacima o dobavljaču i podacima o sjemenu.

(5) Dobavljač i Agencija vode evidenciju o označavanju iz stavka 3. ovoga članka s podacima o količini sjemena označenog u skladu sa člankom 18. stavkom 4. ovoga Pravilnika, uključivo broj i sadržaj pakiranja svake partije, kao i dodijeljene serijske brojeve.

Članak 20.

(1) Pakiranja ili kontejneri sjemenskog krumpira kategorije osnovno ili certificirano, osim onih koji su već propisani ovim Pravilnikom, mogu se označiti Certifikatom proizvođača na način da je Certifikat proizvođača odvojen od Certifikata o sjemenu na pakiranju iz članka 18. ovoga Pravilnika ili je u formi proizvođačke informacije koja je otisnuta na pakiranju ili kontejneru.

(2) Certifikat proizvođača mora biti sastavljen na takav način da se ne može zamijeniti sa službenim Certifikatom o sjemenu na pakiranju iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Proizvođač u smislu stavka 1. i 2. ovoga članka je dobavljač sjemena koji prvi u originalnom pakiranju stavlja sjeme na tržište.

(4) Sjemenski krumpir kategorije osnovno i certificirano koji se stavlja na tržište u skladu s člankom 25. stavkom 1. i 2. ovoga Pravilnika označit će se:

– Certifikatom o sjemenu na pakiranju u boji propisanoj za kategoriju uz naznaku: »sjemenski krumpir ne ispunjava uvjete propisane za kategoriju«

– Certifikatom o sjemenu na pakiranju u smeđoj boji u skladu s člankom 18. ovoga Pravilnika uz naznaku: »sjemenski krumpir ne ispunjava uvjete propisane za kategoriju«.

(5) Način označavanja sjemena sorte koja je genetski modificirana mora biti u skladu s propisima o genetski modificiranim organizmima.

(6) U slučaju sjemenskog krumpira sorte koja je genetski modificirana na Certifikatu o sjemenu na pakiranju, Certifikatu o sjemenu uz otpremnicu i Certifikatu proizvođača mora biti naznaka: »genetski modificirana sorta«.

(7) Pakiranje ili kontejner sjemenskog krumpira kategorija osnovno i certificirano koje je tretirano bilo kojim kemijskim sredstvom na Certifikatu o sjemenu na pakiranju i Certifikatu proizvođača na pakiranju ili s unutarnje strane pakiranja ili na kontejneru mora sadržavati naznaku: »tretirano« i sve informacije navedene u članku 49. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24. 11. 2009.).

(8) Ne dovodeći u pitanje odredbe propisa vezanih uz označavanje tretiranog sjemena, pakiranje ili kontejner sjemenskog krumpira kategorija osnovno i certificirano koje nije tretirano bilo kojim kemijskim sredstvom na Certifikatu o sjemenu na pakiranju i Certifikatu proizvođača na pakiranju ili s unutarnje strane pakiranja ili na kontejneru mora sadržavati naznaku: »nije tretirano«.

(9) Sjeme koje udovoljava zahtjevima iz članka 26. stavka 2. ovoga Pravilnika može na Certifikatu o sjemenu na pakiranju i Certifikatu o sjemenu uz otpremnicu kao i na Certifikatu proizvođača sadržavati naznaku: »sjeme iz ekološke proizvodnje«.

Članak 21.

Oplemenjivačevo sjeme krumpira uzgojeno od generacija koje prethode osnovnom sjemenu odnosno predosnovno sjeme može se staviti na tržište pod sljedećim uvjetima:

a) mora biti proizvedeno u skladu s prihvaćenom praksom za održavanje sorte i zdravstvenog stanja

b) mora biti uglavnom namijenjeno za proizvodnju sjemena krumpira kategorije osnovno sjeme

c) mora ispunjavati uvjete za predosnovno sjeme

d) mora biti službenim nadzorom utvrđeno da ispunjava uvjete iz točke c) ovoga članka

e) mora biti pakirano u skladu s člankom 16. i 17. ovoga Pravilnika i

f) mora biti označeno Certifikatom o sjemenu na pakiranju na kojemu su navedeni najmanje sljedeći podaci:

1. ovlašteno tijelo za certifikaciju i država članica ili njihova prepoznatljiva kratica

2. jedinstveni registracijski broj dobavljača ili broj partije

3. mjesec i godina plombiranja

4. vrsta (navedena latinicom pod botaničkim nazivom)

5. sorta

6. opis »predosnovno sjeme«.

Članak 22.

(1) Pakiranja i kontejneri sjemenskog krumpira koja su službeno plombirana ne smiju se ponovo jednom ili više puta plombirati, osim u okviru službenog nadzora ili nadzora pod stručnom kontrolom.

(2) U slučaju ponovnog pakiranja i plombiranja dobavljač Agenciji podnosi Zahtjev za postupak ponovnog pakiranja i plombiranja sjemena na obrascu broj 6. koji se nalazi u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.

(3) Skinute plombe i Certifikati o sjemenu na pakiranju moraju se uništiti nakon dostave obavijesti Agenciji koja daje odobrenje za uništenje.

(4) Na Certifikatu o sjemenu na pakiranju koji je izdan nakon ponovnog pakiranja i plombiranja mora se staviti naznaka: »ponovno plombirano« iza koje se navodi datum ponovnog plombiranja i naziv nadležnog tijela koje je obavilo nadzor nad postupkom ponovnog pakiranja plombiranja.

Članak 23.

(1) Sjemenski krumpir može se staviti na tržište samo ako je službeno certificiran kao sjemenski krumpir kategorije osnovno sjeme ili certificirano sjeme i ako ispunjava minimalne zahtjeve, propisane u Dodatku 1. i 2. ovoga Pravilnika.

(2) Pored zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka sjemenski krumpir prilikom stavljanja na tržište mora ispunjavati i zahtjeve propisane propisima koji uređuju biljno zdravstvo.

(3) Ako sjemenski krumpir iz stavka 1. ovoga članka na tržištu ne ispunjava više minimalne zahtjeve iz Dodatka 2. ovoga Pravilnika, smije se ponovno sortirati. Gomolji sjemenskog krumpira koji nisu odbačeni prije stavljanja na tržište ponovno se nadziru i službeno certificiraju.

Članak 24.

(1) Uz zahtjev za izdavanjem rješenja iz članka 33. stavka 2. Zakona dobavljač mora priložiti dokaz o provođenju znanstveno-istraživačkog ili selekcijskog rada, upisu u Upisnik dobavljača, te o registraciji za proizvodnju sjemena.

(2) U slučaju genetski modificiranog materijala, rješenje članka 33. stavka 2. Zakona može se izdati samo ako su poduzete sve potrebne mjere kako bi se izbjegao štetan učinak na ljudsko zdravlje i okoliš.

(3) Dokazom iz stavka 1. ovoga članka smatra se Izjava o provođenju znanstvenog ili selekcijskog rada ili Program znanstvenog ili selekcijskog rada.

(4) Uz zahtjev za izdavanjem rješenja iz članka 32. stavka 1. Zakona dobavljač mora priložiti dokaz o provođenju pokusne proizvodnje, dokaz da je za sortu podnijet zahtjev i sva potrebna dokumentacija za upis u Sortnu listu Republike Hrvatske te dokaz da je upisan u Upisnik dobavljača sjemena i registriran za proizvodnju.

Članak 25.

(1) U slučaju nedovoljnih količina sjemena, sjeme krumpira kategorije osnovno i certificirano može se, u skladu s člankom 32. stavkom 3. podstavkom 1. Zakona, staviti na tržište iako ne ispunjava uvjete za izdavanje certifikata o sjemenu uz obvezu da se označi u skladu s člankom 20. stavkom 4. podstavkom 1. ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju nedovoljnih količina sjemena, sjeme krumpira kategorije osnovno i certificirano može se, u skladu s člankom 32. stavkom 3. podstavkom 2. Zakona, staviti na tržište uz obvezu označavanja u skladu s člankom 20. stavkom 4. podstavkom 2. ovoga Pravilnika.

Članak 26.

(1) Sjemenski krumpir tretiran kemijskim sredstvom može se staviti na tržište ako je označen u skladu s člankom 20. stavkom 7. ovoga Pravilnika.

(2) Sjemenski krumpir koji ispunjava uvjete za ekološku proizvodnju mora pored zahtjeva iz Zakona i ovoga Pravilnika ispunjavati i posebne zahtjeve utvrđene u propisima koji uređuju ekološku proizvodnju.

Članak 27.

(1) Sjemenski krumpir koji se uvozi i stavlja na tržište mora biti originalno pakiran i označen certifikatom o sjemenu na pakiranju izdanim od nadležnog tijela za certifikaciju, za koji je utvrđeno da ispunjava uvjete za priznavanje istovjetnosti u skladu s člankom 31. stavkom 3. Zakona.

(2) Svaku pošiljku partije sjemenskog krumpira koja se uvozi i stavlja na tržište, pored certifikata iz stavka 1. ovoga članka, mora pratiti prateći dokument izdan od nadležnog tijela zemlje izvoznice.

(3) Certifikat o sjemenu na pakiranju iz stavka 1. i prateći dokument iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati podatke propisane u Dodatku 3. ovoga Pravilnika.

(4) Prilikom pregleda pošiljke sjemena na graničnom prijelazu ili na određenim mjestima unutar države koja su pod carinskim nadzorom, fitosanitarni inspektor kontrolira:

– je li dobavljač sjemena propisno upisan i registriran u Upisniku dobavljača sjemena

– je li pakiranje sjemena originalno pakirano i pošiljka sjemena označena u skladu sa stavkom 1. i 2. ovoga članka

– je li Certifikat o sjemenu na pakiranju i prateći dokument koji prati partiju sjemena izdan od nadležnog tijela zemlje izvoznice

– ispunjava li sjeme uvjete propisane ovim Pravilnikom i Zakonom u pogledu sorte, kategorije i kvalitete.

(6) Uvoznik vodi evidenciju o uvezenim količinama sjemenskog krumpira čija je masa partije preko 2 kg s podacima o:

– vrsti

– sorti

– kategoriji

– državi proizvodnje

– nadležnom tijelu koje je izdalo Certifikat o sortnosti (obavilo službeni nadzor)

– državi izvoznici (otpreme)

– uvozniku i

– količini sjemenskog krumpira.

(7) Obrazac evidencije iz stavka 6. ovoga članka propisan je na Obrascu broj 5. koji se nalazi u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.

(8) Izvješće o uvezenim količinama sjemenskog krumpira čija je masa partije preko dva kilograma koje mora sadržavati podatke iz Obrasca broj 5. koji se nalazi u Dodatku 6. ovoga Pravilnika, uvoznik dostavlja Agenciji najkasnije u roku 15 dana od dana uvoza.

(9) U slučaju uvoza sjemena u skladu s odredbom članka 33. stavkom 4. Zakona po pojedinom uzorku sjemenskog krumpira bilo da se radi o sorti ili hibridu može se uvesti do 250 kg sjemena.

(10) Prije stavljanja na tržište sjemenski krumpir koji je uvezen mora biti označen certifikatom iz stavka 1. i pratećim dokumentom iz stavka 2. ovoga članka, bilo da su isti tiskani na hrvatskom jeziku ili se prijevod certifikata na hrvatski jezik nalazi uz službeni Certifikat o sjemenu na pakiranju odnosno kao prateći dokument.

Članak 28.

(1) Usporedna ispitivanja i pokusi organiziraju se na razni Europske unije kako bi se provela kontrola uzoraka sjemenskog krumpira stavljenog na tržište.

(2) Usporedna ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka koriste se za usklađivanje metoda certificiranja sjemenskog krumpira te kao dodatna provjera udovoljava li sjemenski krumpir uvjetima propisanima ovim Pravilnikom.

(3) Usporedna ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka provodi Agencija.

Članak 29.

Ministarstvo će obavijestiti Europsku komisiju o primjeni klasa sjemenskog krumpira prilikom certificiranja proizvodnje na području Republike Hrvatske.

Članak 30.

Dodaci od 1. do 5. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegove sastavne dijelove.

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira (»Narodne novine«, br., 129/07, 103/15, 23/17, 56/20).

Članak 32.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/21

Urbroj: 525-06/242-23-19

Zagreb, 5. prosinca 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

DODATAK 1.

MINIMALNI UVJETI ZA SJEMENSKI KRUMPIR

(1) Predosnovno sjeme krumpira mora ispuniti sljedeće uvjete:

a) mora potjecati od matičnih biljaka koje nisu zaražene sljedećim štetnim organizmima:

– Pectobacterium spp.

– Dickeya spp.

– Candidatus Liberibacter solanacearum

– Candidatus Phytoplasma solani

– viroid vretenastog gomolja krumpira

– virus uvijenosti lista krumpira

– virus krumpira A

– virus krumpira M

– virus krumpira S

– virus krumpira X i

– virus krumpira Y

b) broj uzgajanih biljaka koje ne pripadaju sorti i broj biljaka druge sorte zajedno ne premašuje 0,01 %

c) najveći broj generacija u polju iznosi četiri

d) regulirani nekarantenski štetni organizmi (RNQP) ili simptomi koje uzrokuju odgovarajući regulirani nekarantenski štetni organizmi (RNQP) na predosnovnom sjemenskom krumpiru ne smiju biti prisutni iznad postotnog praga navedenog u sljedećoj tablici:

 

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Prag za prisutnost RNQP na uzgajanim biljkama za predosnovni sjemenski krumpir

Crna noga (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

Simptomi mozaika koje uzrokuju virusi

i

simptomi zaraze virusom uvijenosti lista krumpira [PLRV00]

0,1 %

Viroid vretenastog gomolja krumpira [PSTVD0]

0 %

 

 

 

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Prag za prisutnost RNQP na izravnom potomstvu predosnovnog sjemenskog krumpira

Simptomi virusnih infekcija

0,5 %

 

 

e) Ispunjavanje zahtjeva iz točke 1. podtočaka b) i d) provjerava se službenim nadzorom. U slučaju sumnje ti pregledi nadopunjuju se ispitivanjima koja se provode na listovima.

Ako se upotrebljava postupak mikropropagacije, ispunjavanje zahtjeva iz točke 1. podtočke a) utvrđuje se testiranjem matične biljke ili testiranjem matične biljke pod službenim nadzorom.

Ako se upotrebljava postupak klonske selekcije, ispunjavanje zahtjeva iz točke 1. podtočke a) utvrđuje se testiranjem klonskog materijala ili testiranjem klonskog materijala pod službenim nadzorom.

(2) Ako je riječ o osnovnom sjemenskom krumpiru, broj biljaka koje ne pripadaju sorti i broj biljaka druge sorte zajedno ne smiju premašiti 0,1 %, a u izravnom potomstvu zajedno ne smiju premašivati 0,25 %;

(3) Ako je riječ o certificiranom sjemenskom krumpiru, broj biljaka koje ne pripadaju sorti i broj biljaka druge sorte zajedno ne smiju premašiti 0,5 %, a u izravnom potomstvu zajedno ne smiju premašiti 0,5 %;

(4) Sjemenski krumpir mora ispunjavati zahtjeve za prisutnost reguliranih nekarantenskih štetnih organizama (RNQP) ili bolesti koje uzrokuju RNQP-i te za odgovarajuće kategorije kako je utvrđeno u sljedećoj tablici:

 

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Prag u uzgajanim biljkama za osnovni sjemenski krumpir

Prag u uzgajanim biljkama za certificirani sjemenski krumpir

Crna noga (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

1,0 %

4,0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

0 %

Simptomi mozaika koje uzrokuju virusi

i

simptomi zaraze virusom uvijenosti lista krumpira [PLRV00]

0,8 %

6,0 %

Viroid vretenastog gomolja krumpira [PSTVD0]

0 %

0 %

 

 

 

 

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Prag u izravnom potomstvu osnovnog sjemenskog krumpira

Prag u izravnom potomstvu certificiranog sjemenskog krumpira

Simptomi virusnih infekcija

4,0 %

10,0 %

 

 

5. Najveći broj generacija osnovnog sjemenskog krumpira je tri, a kombiniranih generacija predosnovnog sjemenskog krumpira u polju i osnovnog sjemenskog krumpira je sedam.

Najveći broj generacija certificiranog sjemenskog krumpira je dva.

Ako na certifikatu o sjemenu na pakiranju nije navedena generacija umnažanja, smatra se da krumpir pripada najvišoj dopuštenoj generaciji u odgovarajućoj kategoriji.

DODATAK 2.

MINIMALNI UVJETI KVALITETE ZA PARTIJE SJEMENSKOG KRUMPIRA

Dopuštena odstupanja za sljedeće nečistoće, nedostatke i bolesti sjemenskog krumpira

(1) Predosnovno sjeme krumpira mora ispunjavati sljedeće uvjete:

a) prisutnost tla i stranih tvari ne smije premašiti 1,0 % masenog udjela (1 kg/100 kg)

b) gomolji koje je zahvatila trulež, osim prstenaste truleži ili smeđe truleži, ne smiju premašiti 0,2 % masenog udjela

c) gomolji s vanjskim nedostacima, uključujući izobličene ili oštećene gomolje, ne smiju premašiti 3,0 % masenog udjela

d) gomolji koje je zahvatila obična krastavost na više od jedne trećine površine ne smiju premašiti 5,0 % masenog udjela;

e) gomolji smežurani zbog prevelike isušenosti ili isušenosti koju je prouzrokovala srebrolikost kore ne smije biti više od 0,5 % masenog udjela;

f) partije predosnovnog sjemenskog krumpira moraju ispunjavati zahtjeve za prisutnost reguliranih nekarantenskih štetnih organizama (RNQP) ili bolesti koje uzrokuju ti regulirani nekarantenski štetni organizmi (RNQP) kako je utvrđeno u sljedećoj tablici:

 

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Prag za prisutnost RNQP na partijama predosnovnog sjemenskog krumpira

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

Bijela noga koja zahvaća više od 10 % površine gomolja, a uzrokuje ju štetni organizam Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

1,0 %

Prašna krastavost koja zahvaća više od 10 % površine gomolja, a uzrokuje ju štetni organizam Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

1,0 %

 

 

g) ukupna dopuštena odstupanja iz podtočaka b) do f) ne smiju premašiti 6,0 % masenog udjela.

(2) Za sjemenski krumpir dopuštene su sljedeće tolerancije za nečistoće, nedostatke i RNQP-e ili simptome koje uzrokuju RNQP-i:

1. prisutnost tla i stranih tvari ne smije premašiti 1,0 % masenog udjela za osnovni sjemenski krumpir i 2,0 % masenog udjela za certificirani sjemenski krumpir

2. suha i mokra trulež zajedno, osim ako ih uzrokuju štetni organizmi Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus ili Ralstonia solanacearum ne smiju premašiti 0,5 % masenog udjela, od čega je 0,2 % masenog udjela mokra trulež

3. sjemenski krumpir s vanjskim nedostacima, uključujući izobličene ili oštećene gomolje, ne premašuje 3,0 % masenog udjela

4. gomolji sjemenskog krumpira koje je zahvatila obična krastavost na više od jedne trećine njihove površine ne premašuje 5,0 % masenog udjela

5. gomolji smežurani zbog prevelike isušenosti ili isušenosti koju je prouzročila srebrolikost kore ne premašuje 1,0 % masenog udjela

6. RNQP-i ili simptomi koje uzrokuju RNQP-i na partijama sjemenskog krumpira:

 

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Prag za prisutnost RNQP-a na osnovnom sjemenskom krumpiru (maseni udio)

Prag za prisutnost RNQP-a na certificiranom sjemenskom krumpiru (maseni udio)

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

0 %

Bijela noga koja zahvaća više od 10 % površine gomolja, a uzrokuje ju štetni organizam Thanatephorus cucumeris (A. B. Frank) Donk [RHIZSO]

5,0 %

5,0 %

Prašna krastavost koja zahvaća više od 10 % površine gomolja, a uzrokuje ju štetni organizam Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

3,0 %

3,0 %

 

 

7. ukupna tolerancija navedena u podtočkama od 2. do 6. ne premašuje 6,0 % masenog udjela za osnovni sjemenski krumpir i 8,0 % masenog udjela za certificirani sjemenski krumpir.

DODATAK 3.

CERTIFIKAT O SJEMENU NA PAKIRANJU

A. Potrebne informacije

1. EU pravila i standardi

2. Tijelo nadležno za certifikaciju i država članica, ili njihova kratica

3. Službeno dodijeljen serijski broj

4. Identifikacijski broj proizvođača ili referentni broj partije

5. Mjesec i godina plombiranja

6. Sorta (latiničnim pismom)

7. Zemlja proizvodnje

8. Kategorija s naznakom generacije umnažanja i, ako je potrebno, klasa

9. Veličina

10. Deklarirana neto težina

B. Minimalne dimenzije

110 mm × 67 mm

DODATAK 4.

UVJETI KOJE MORA ISPUNITI MATERIJAL OD KOJEG ĆE POTJECATI KATEGORIJE SJEMENSKOG KRUMPIRA

Uvjeti za predosnovni sjemenski krumpir

(1) Uvjeti za predosnovni sjemenski krumpir klase PBTC su sljedeći:

a) uvjeti za usjeve sjemenskog krumpira:

– biljke koje ne pripadaju sorti ili biljke druge sorte ne smiju biti prisutne u usjevima

– biljke, uključujući gomolje, proizvode se mikropropagacijom

– biljke, uključujući gomolje, proizvode se u zaštićenom objektu i u supstratu za uzgoj koji je slobodan od štetnih organizama

– gomolji se ne razmnožavaju nakon prve generacije

– biljke moraju ispunjavati pragove za prisutnost reguliranih ne karantenskih štetnih organizama (RNQP) ili simptoma koje uzrokuje predmetni RNQP kako je utvrđeno u sljedećoj tablici:

 

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Prag za prisutnost RNQP-a na uzgajanim biljkama za predosnovni sjemenski krumpir klase Unije PBTC

Crna noga (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

Simptomi mozaika koje uzrokuju virusi

i

simptomi zaraze virusom uvijenosti lista krumpira [PLRV00]

0 %

Viroid vretenastog gomolja krumpira [PSTVD0]

0 %

 

 

 

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Prag za prisutnost RNQP na izravnom potomstvu predosnovnog sjemenskog krumpira klase Unije PBTC

Simptomi virusnih infekcija

0 %

 

 

b) u partijama se ne smije nalaziti sjemenski krumpir na koji se odnosi bilo koja od sljedećih podtočaka:

– sjemenski krumpir zahvaćen truleži

– sjemenski krumpir zaražen običnom kraštavošću

– sjemenski krumpir koji je prekomjerno smežuran zbog isušenosti;-sjemenski krumpir s vanjskim nedostacima, uključujući izobličene ili oštećene gomolje

– partije predosnovnog sjemenskog krumpira moraju ispunjavati pragove za prisutnost RNQP-a ili simptoma koje uzrokuje predmetni RNQP kako je utvrđeno u sljedećoj tablici:

 

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Prag za prisutnost RNQP-a na partijama predosnovnog sjemenskog krumpira klase Unije PBTC (maseni udio)

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

Bijela noga koju uzrokuje Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

0 %

Prašna krastavost koju uzrokuje Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

0 %

 

 

(2) Uvjeti za predosnovni sjemenski krumpir klase Unije PB su sljedeći:

a) uvjeti za usjeve sjemenskog krumpira:

– broj biljaka koje ne pripadaju sorti i broj biljaka druge sorte zajedno ne premašuje 0,01 %

– biljke moraju ispunjavati pragove za prisutnost RNQP-a ili simptoma koje uzrokuje predmetni RNQP kako je utvrđeno u sljedećoj tablici:

 

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Prag za prisutnost RNQP-a na uzgajanim biljkama za predosnovni sjemenski krumpir klase Unije PB

Crna noga (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Candidatus phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

Simptomi mozaika koje uzrokuju virusi

i

simptomi zaraze virusom uvijenosti lista krumpira [PLRV00]

0,1 %

Viroid vretenastog gomolja krumpira [PSTVD0]

0 %

 

 

 

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Prag za prisutnost RNQP na izravnom potomstvu predosnovnog sjemenskog krumpira klase Unije PB

Simptomi virusnih infekcija

0,5 %

 

 

b) tolerancije koje se primjenjuju za partije s obzirom na sljedeće nečistoće, nedostatke i bolesti:

– sjemenski krumpir koji je zahvatila trulež, osim prstenaste truleži ili smeđe truleži, ne premašuje 0,2 % masenog udjela

– sjemenski krumpir koji je zahvatila obična krastavost na više od jedne trećine njihove površine ne premašuje 5,0 % masenog udjela

– gomolji smežurani zbog prevelike isušenosti ili isušenosti koju je prouzročila srebrolikost kore ne premašuje 0,5 % masenog udjela

– sjemenski krumpir s vanjskim nedostacima, uključujući izobličene ili oštećene gomolje, ne premašuje 3,0 % masenog udjela

– prisutnost tla i stranih tvari ne premašuje 1,0 % masenog udjela

– partije predosnovnog sjemenskog krumpira moraju ispunjavati pragove za prisutnost RNQP-a ili simptoma koje uzrokuje predmetni RNQP kako je utvrđeno u sljedećoj tablici:

 

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Prag za prisutnost RNQP-a na partijama predosnovnog sjemenskog krumpira klase Unije PB (maseni udio)

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

Bijela noga koja zahvaća više od 10 % površine gomolja, a uzrokuje ju štetni organizam Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

1,0 %

Prašna krastavost koja zahvaća više od 10 % površine gomolja, a uzrokuje ju štetni organizam Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

1,0 %

 

 

– ukupni postotak sjemenskog krumpira obuhvaćen tolerancijama u podstavcima od 1. do 4. i podstavku 6. ne premašuje 6,0 % masenog udjela.

Uvjeti za osnovni sjemenski krumpir

(1) Uvjeti za usjeve osnovnog sjemenskog krumpira klase S su sljedeći:

a) broj biljaka koje ne pripadaju sorti, te broj biljaka druge sorte zajedno ne smiju premašiti 0,1 %

b) broj biljaka zaraženih crnom nogom ne premašuje 0,1 %

c) u izravnom potomstvu broj biljaka sa simptomima virusne infekcije ne smije premašiti 1,0 %

d) broj biljaka sa simptomima mozaika, i broj biljaka sa simptomima virusa uvijenosti lista ne smije premašiti 0,2 %

e) broj generacija, uključujući generacije predosnovnog krumpira u polju i osnovnog krumpira, ne smije premašiti pet

f) ako na službenoj oznaci nije navedena generacija smatra se da sjemenski krumpir pripada petoj generaciji.

(2) Uvjeti za usjeve osnovnog sjemenskog krumpira klase SE su sljedeći:

a) broj biljaka koje ne pripadaju sorti, te broj biljaka druge sorte zajedno ne smiju premašiti 0,1 %

b) broj biljaka zaraženih crnom nogom ne smije premašiti 0,5 %

c) u izravnom potomstvu broj biljaka sa simptomima virusne infekcije ne smije premašiti 2,0 %

d) broj biljaka sa simptomima mozaika ili broj biljaka sa simptomima virusa uvijenosti lista ne smije premašiti 0,5 %

e) broj generacija, uključujući generacije predosnovnog krumpira u polju i osnovnog krumpira, ne smije premašiti šest

f) ako na službenoj oznaci nije navedena generacija smatra se da sjemenski krumpir pripada šestoj generaciji.

(3) Uvjeti za usjeve osnovnog sjemenskog krumpira klase E su sljedeći:

a) broj biljaka koje ne pripadaju sorti, te broj biljaka druge sorte zajedno ne smiju premašiti 0,1 %

b) broj biljaka zaraženih crnom nogom ne smije premašiti 1,0 %

c) u izravnom potomstvu broj biljaka sa simptomima virusne infekcije ne smije premašiti 4,0 %

d) broj biljaka sa simptomima mozaika, ili broj biljaka sa simptomima virusa uvijenosti lista ne smije premašiti 0,8 %

e) broj generacija, uključujući generacije predosnovnog krumpira u polju i osnovnog krumpira, ne smije premašiti sedam

f) ako na službenoj oznaci nije navedena generacija smatra se da sjemenski krumpir pripada sedmoj generaciji.

(4) Tolerancije koje se primjenjuju za partije s obzirom na sljedeće nečistoće, nedostatke i bolesti za klase S, SE i E:

a) gomolji sjemenskog krumpira koje je zahvatila trulež, osim prstenaste truleži ili smeđe truleži, ne premašuje 0,5 % masenog udjela, od čega sjemenski krumpir zahvaćen mokrom truleži ne premašuje 0,2 % masenog udjela

b) gomolji sjemenskog krumpira koje je zahvatila bijela noga na više od 10,0 % njihove površine ne premašuje 5,0 % masenog udjela

c) gomolji sjemenskog krumpira koje je zahvatila obična krastavost na više od jedne trećine njihove površine ne premašuje 5,0 % masenog udjela

d) gomolji sjemenskog krumpira koje je zahvatila prašna krastavost na više od 10,0 % njihove površine ne premašuje 3,0 % masenog udjela

e) gomolji smežurani zbog prevelike isušenosti ili isušenosti koju je prouzročila srebrolikost kore ne premašuje 1,0 % masenog udjela

f) gomolji sjemenskog krumpira s vanjskim nedostacima, uključujući izobličene ili oštećene gomolje, ne premašuje 3,0 % masenog udjela

g) prisutnost zemlje i stranih tvari ne premašuje 1,0 % masenog udjela

h) ukupni postotak sjemenskog krumpira obuhvaćenog tolerancijama navedenima iz podtočaka a) do f) ne premašuje 6,0 % masenog udjela.

(5) Gdje se koriste metode mikropropagacije, uključujući meristemske tehnike:

a) majčinski gomolj će biti slobodan od sljedećih štetnih organizama:

– Erwinia carotovora var. atroseptica

– Erwinia chrysanthemi

– Potato leaf roll virus

– Potato virus A

– Potato virus M

– Potato virus S

– Potato virus X

– Potato virus Y

– Usklađenost s gornjim zahtjevima utvrdit će se službenim nadzorom ili nadzorom pod stručnom kontrolom u skladu s odgovarajućim metodama

b) materijal multipliciran in vitro i koji potječe od majčinskog gomolja će ispunjavati uvjete propisane u podtočki a) ovoga Dodatka. Uvjeti obaveznog službenog nadzora ili nadzora pod stručnom kontrolom neće se primjenjivati.

c) gdje se koriste metode klonske selekcije, inicijalna biljka i gomolj koji direktno potječe od nje:

– ne smiju biti zaraženi štetnim organizmima navedenim u podtočki a) ovoga Dodatka. Usklađenost s uvjetima navedenim u podtočkama od 3 do 8 bit će utvrđena službenim nadzorom ili nadzorom pod stručnom kontrolom u skladu s odgovarajućim metodama

d) bit će uzgojeni od sjemena koje udovoljava uvjetima propisanim podtočkom e) ovoga Dodatka.

e) Usjev će:

– biti podignut na proizvodnoj parceli na kojoj najmanje tri godine nije uzgajan krumpir

– biti izoliran od usjeva s nižim stupnjem izolacije. Udovoljavanje ovom zahtjevu mora se provjeriti službenim nadzorom

– u pogledu crne noge:

f) u slučaju ‘klase S’ ne smije biti zaražen crnom nogom ili

g) ne smije sadržavati više od 0,25 % biljaka zaraženih crnom nogom, u slučaju’klase SE’, i ‘klase E’.

– Usklađenost s ovim uvjetima bit će provjerena službenim nadzorom

h) sadržavati ne više od 0,1 % biljaka koje pokazuju simptome zaraze virusima. Usklađenost s ovim uvjetima bit će provjerena službenim nadzorom, a u slučaju dvojbe dopunjena laboratorijskim ispitivanjem na lišću u skladu s odgovarajućim metodama;

i) gdje je predviđeno službenim nadzorom, biti predmet najmanje dva poljska pregleda;

j) biti predmet što je moguće manjeg broja generacija umnažanja uzimajući u obzir proizvodne uvjete.

Uvjeti za certificirani sjemenski krumpir

(1) Uvjeti za usjeve certificiranog sjemenskog krumpira klase A su sljedeći:

a) broj biljaka koje ne pripadaju sorti, te broj biljaka druge sorte zajedno ne smiju premašiti 0,2 %

b) broj biljaka zaraženih crnom nogom ne smije premašiti 2,0 %

c) u izravnom potomstvu broj biljaka sa simptomima virusne infekcije ne smije premašivati 8,0 %

d) broj biljaka sa simptomima mozaika, ili simptomima virusa uvijenosti lista ne smije premašivati 2,0 %

(2) Uvjeti za usjeve certificiranog sjemenskog krumpira klasa B su sljedeći:

a) broj biljaka koje ne pripadaju sorti, te broj biljaka druge sorte zajedno ne smiju premašiti 0,5 %

b) broj biljaka zaraženih crnom nogom ne smije premašiti 4,0 %

c) u izravnom potomstvu broj biljaka sa simptomima virusne infekcije ne smije premašiti 10,0 %

d) broj biljaka sa simptomima mozaika, ili simptomima virusa uvijenosti lista ne smije premašiti 6,0 %.

(3) Tolerancije koje se primjenjuju za partije s obzirom na sljedeće nečistoće, nedostatke i bolesti za klasu A i klasu B:

a) gomolji sjemenskog krumpira koje je zahvatila trulež, osim prstenaste truleži ili smeđe truleži, ne premašuje 0,5 % masenog udjela, od čega sjemenski krumpir zahvaćen mokrom truleži ne premašuje 0,2 % masenog udjela

b) gomolji sjemenskog krumpira koje je zahvatila bijela noga na više od 10,0 % njihove površine ne premašuje 5,0 % masenog udjela

c) gomolji sjemenskog krumpira koje je zahvatila obična krastavost na više od jedne trećine njihove površine ne premašuje 5,0 % masenog udjela

d) gomolji sjemenskog krumpira koje je zahvatila prašna krastavost na više od 10,0 % njihove površine ne premašuje 3,0 % masenog udjela

e) gomolji smežurani zbog prevelike isušenosti ili isušenosti koju je prouzročila srebrolikost kore ne premašuje 1,0 % masenog udjela

f) gomolji sjemenskog krumpira s vanjskim nedostacima, uključujući izobličene ili oštećene gomolje, ne premašuje 3,0 % masenog udjela

g) prisutnost tla i stranih tvari ne premašuje 2,0 % masenog udjela

h) ukupni postotak sjemenskog krumpira obuhvaćenog tolerancijama navedenima iz podtočaka a) do f) ne premašuje 8,0 % masenog udjela.

DODATAK 5.

DODATNI ILI STROŽI UVJETI KOJE MORA ZADOVOLJITI USJEV I PARTIJA OSNOVNOG SJEMENA KRUMPIRA

1. ’Klasa S

1.1. Usjev:

1.1.1. mora biti posađen na zemljištu na kojemu najmanje tri prethodne godine nije sađen krumpir

1.1.2. neće sadržavati biljke zaražene crnom nogom. Usklađenost s ovim uvjetom bit će provjerena službenim nadzorom u polju

1.1.3. ne smije sadržavati više od 0,5 % biljaka koje pokazuju simptome zaraze virusima. Usklađenost s ovim uvjetom bit će provjerena službenim nadzorom u polju, a u slučaju dvojbe dopunjena laboratorijskim ispitivanjem na lišću u skladu s odgovarajućim metodama

1.1.4. će, ako je predviđeno službenim nadzorom, biti predmet najmanje dva pregleda u polju

1.1.5. biti predmet što je moguće manjeg broja generacija umnažanja uzimajući u obzir proizvodne uvjete.

1.2. Partija ne smije:

1.2.1. sadržavati više od 1 masena % zemlje I stranih tvari. Usklađenost s ovim uvjetom bit će provjerena službenim nadzorom

1.2.2. sadržavati više od 0,5 masena % gomolja zaraženih suhom I mokrom truleži. Usklađenost s ovim uvjetom bit će provjerena službenim nadzorom.

2. ’Klasa SE

Primjenjivati će se uvjeti propisani točkom 1., s izuzetkom 1.1.2. Ne smije biti više od 0,5 % biljaka zaraženih crnom nogom.

3. ’ Klasa E

Primjenjivat će se uvjeti propisani točkom 1., s izuzetkom 1.1.2. i 1.1.3. Ne smije biti više od 1 % biljaka zaraženih crnom nogom.

Ne smije biti više od 1 % biljaka koje pokazuju simptome zaraze virusima.

DODATAK 6.

Obrazac broj 1.

_______________________________________

(Naziv i sjedište proizvođača – podnositelja prijave)

Telefon: ____________

OIB: ____________ MIPBG: ____________

Datum:____________

P R I J A V A

za službeni nadzor nad sjemenskim usjevom ______________

__________________________________________________

(Naziv i sjedište ovlaštene fizičke ili pravne osobe za stručni nadzor)

 

SORTA HIBRID

ZASIJANA SJ. KAT.

LINIJA

PARCELA

PREDUSJEV

DATUM SJETVE

UVJERENJE

CERTIFIKAT O SJEMENU

Majka

Otac

ARKOD ID

K.O.

k.č.br.

Broj

Datum

Broj

Datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovorna stručna osoba za proizvodnju sjemena po ovoj prijavi je ______________________________________

 

(ime i prezime, telefon)

 

 

Napomena: Obvezatno priložiti deklaracije, uvjerenja i skicu lokacije te izvješće o izvršenoj analizi tla na ekonomski štetne nematode za Beta vrste i krumpir.

MP __________________________

(Potpis odgovorne osobe)

Obrazac broj 2.

Zapisnik broj________ o obavljenom službenom nadzoru nad sjemenskim usjevom

Podnositelj prijave:

Adresa: ______________________

Vrsta: ___________ Sorta: ___________ Kategorija: _________

Prijavljena površina za nadzor, ha: _______ Parcela: __________

 

Plodored

20___

20___

20___

20___

20___

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj partije sjemena:

Porijeklo

Proizvođač:

Datum sjetve:

Oznaka u polju: DA – NE

Priložen certifikat o sjemenu sa pakiranja: DA – NE

Minimalna prostorna izolacija: DA – NE

Sklop usjeva po m²:

Razvojni stadij usjeva:

Ujednačenost usjeva: DA – NE

Autentičnost sorte: DA – NE

Genetska čistoća u %:

Polijeganje u %:

ELEMENTI OCJENJIVANJA (broj po nadziranoj jedinici)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Prosjek

1. ATIPIČNE BILJKE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbroj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DRUGE VRSTE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbroj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. KOROVI PROBLEMATIČNI ZA ODVAJANJE PRI DORADI (latinski naziv):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbroj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ZDRAVSTVENO STANJE (bolesti i štetnici – latinski naziv):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbroj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadzirana površina – ha: _________

Odbijena površina – ha: _________

Priznata površina – ha: _________

Napomena proizvođaču:

Procjena prinosa, kg/ha (u zadnjem pregledu)

Ukupno kg

Usjev se priznaje: DA – NE u kategoriju:

Datum pregleda:

 

Potpis odgovorne osobe

Potpis nadzornika

__________________

______________

 

 

Obrazac broj 3.

UVJERENJE o priznavanju sjemenskog usjeva broj______

1. Dobavljač registriran za proizvodnju sjemena

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

2. Sjedište (adresa): ___________________________________

3. Vrsta sjemena (naziv na hrvatskom i latinskom jeziku):

__________________________________________________4. Sorta – hibrid – samooplodna linija:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

5. Godina proizvodnje: _________________________________

6. Podrijetlo proizvedenog sjemena:

a) Naziv i sjedište proizvođača sjemena:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

b) Broj i datum certifikata o sjemenu uz otpremnicu:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

7. Površina sjemenskog usjeva (ha):

__________________________________________________

8. Ukupni prinos naravnog sjemena u kg:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 110/21.), zapisnika broj ____ od ____ o obavljenom službenom nadzoru, priznaje se sjemenski usjev, kategorija ____

Mjesto i datum:

M.P.

(potpis)

Obrazac broj 4.

EVIDENCIJA O MASI PREUZETOG I DORAĐENOG SJEMENA

 

Dobavljač s pravom dorade: _______________________

 

(Naziv i sjedište dobavljača)

 

 

 

Red.br.

Biljna vrsta

Sorta

Kategorija

Proizvođač i zemlja proizvodnje

Broj dokumenta o sotrnosti, uvjerenja

Količina naturalnog sjemena

Broj partije

Datum podnošenja zahtjeva/broj zahtjeva

Masa partije

Masa jednog pakiranja

Broj pakiranja

Datum dorade

Mjesec plombiranja

Masa dorađene partije sjemena

Broj pakiranja partije sjemena nakon dorade

Sredstvo za tretiranje sjemena

Izvješće o kvaliteti sjemena

Napomena

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac broj 5.

EVIDENCIJA UVEZENIH KOLIČINA SJEMENA

 

Red

broj

Vrsta

Sorta

Kategorija

Zemlja proizvodnje

Zemlja izvoza

Nadležno tijelo koje je izdalo i broj dokumenta

Količina sjemena

Fitosanitarni cert.

Cert. o sortnosti

Cert. o kvaliteti

kg

Broj pakiranja

Tež jednog pakiranja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac broj 6.

_________________________________

Naziv (ime) i sjedište podnositelja zahtjeva

Kontakt osoba

Broj telefona

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE I PREPAKIRANJE CERTIFIKATA O SJEMENU BR. ________

1. Biljna vrsta

2. Sorta

3. Kategorija

4. Dobavljač

5. Broj Uvjerenja o priznavanju usjeva, Certifikat o sortnosti za sjeme iz uvoza _____________________________

6. Broj izvornog certifikata (u slučaju prepakiranja) _________________________________________________

7. Zemlja podrijetla sjemena __________________________________________________________________

 

Redni broj

Broj Certifikata o sjemenu

Broj izvješća o kvaliteti

Godina proizvodnje

Masa partije

Masa jednog pakiranja ili broj zrna

Broj pakiranja

Naziv preparata za dezinfekciju sjemena

Naziv i veličina frakcije

Klijavost

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Vrsta certifikata na pakiranju (samoljepiva, za prošivanje, za vezanje) _______________________________

 

Datum podnošenja zahtjeva

M.P.

________________________

_______________

Podnositelj zahtjeva

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić