NN 142/2023 (29.11.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija

Ministarstvo poljoprivrede

1940

Na temelju članka 56. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17., 130/17., 14/19. i 30/23.) i članka 27. stavka 2. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17., 111/18., 144/20. i 30/23.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PRIZNAVANJU ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA U RIBARSTVU I AKVAKULTURI, UDRUŽENJA ORGANIZACIJA I MEĐUSTRUKOVNIH ORGANIZACIJA

Članak 1.

U Pravilniku o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija (»Narodne novine«, br. 137/21. i 6/22.) u članku 4. stavku 6. riječi: »Prilogu V« zamjenjuju se riječima: »Prilogu II«.

U stavku 7. riječi: »Prilogu VI« zamjenjuju se riječima: »Prilogu III«.

Članak 2.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Organizacija proizvođača u akvakulturi može se priznati za ukupnu proizvodnju u akvakulturi, za proizvodnju po skupinama vrsta na području države i za skupinu vrsta školjkaša na području županije.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Dostatna gospodarska aktivnost u akvakulturi znači da godišnja ukupna proizvodnja svih članova organizacije proizvođača u akvakulturi za koju se traži priznavanje mora iznositi:

– najmanje 30 % od ukupne proizvodnje u akvakulturi na području države izražene u količini i vrijednosti

– najmanje 30 % od ukupne proizvodnje po skupini vrste na području države, izražene u količini i vrijednosti skupine vrsta za koju traži priznavanje ili

– najmanje 40 % od ukupne proizvodnje skupine vrsta školjkaša na području pojedine županije izražene u količini i vrijednosti.«.

U članku 7. stavku 5. riječi: »Prilogu V« zamjenjuju se riječima: »Prilogu II«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. točki c) iza riječi: »Zahtjeva za priznavanje«, zagrade i riječi »Prilog I« brišu se.

U stavku 1. točki d) riječi: »Prilog II« zamjenjuju se riječima: »Prilog I«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Obrazac Zahtjev za priznavanje nalazi se na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede - https://ribarstvo.mps.hr/.«

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. točki d) riječi: »Prilog II« zamjenjuju se riječima: »Prilog I«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Obrazac Zahtjeva za priznavanje međustrukovne organizacije nalazi se na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede – https://ribarstvo.mps.hr/.«.

Članak 5.

U članku 14. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Obrazac Plana proizvodnje i trženja nalazi se na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede – https://ribarstvo.mps.hr/.«.

Članak 6.

U članku 15. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Obrazac Godišnjeg izvješća nalazi se na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede – https://ribarstvo.mps.hr/.«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Godišnje izvješće za 2023. godinu dostavlja se do 20. siječnja 2024. godine.«.

Članak 7.

Prilozi I, III i IV brišu se.

Dosadašnji prilozi II, V i VI postaju prilozi I, II i III.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/30 Urbroj: 525-12/846-23-10 Zagreb, 8. studenoga 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić