Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 138/2023 (17.11.2023.), Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede

1881

Na temelju članka 7. stavka 6. i članka 36. stavka 6. Zakona o zdravlju životinja (»Narodne novine«, br. 152/22. i 154/22.) ministrica poljoprivrede donosi

NAREDBU

O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA INFLUENCE PTICA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Zbog vrlo velikog rizika od pojave i širenja influence ptica te u svrhu njenog ranog otkrivanja i sprječavanja daljnjeg širenja, na čitavom području Republike Hrvatske na svim objektima gdje se drži perad i ptice u zatočeništvu, određuje se provedba sljedećih mjera:

1. zatvaranje i držanje sve peradi i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama

2. odvojeno držanje domaćih pataka i gusaka od ostalih vrsta peradi

3. zabranjuje se uporaba vanjskih spremnika vode za perad i ptice u zatočeništvu

4. zabranjuje se opskrba peradi vodom iz spremnika površinskih voda kojima imaju pristup divlje ptice

5. obvezno osiguravanje i održavanje higijenskih uvjeta i biosigurnosnih mjera u svim objektima i lokacijama na kojima se drži perad i ptice u zatočeništvu:

a. korištenje zaštitne obuće i odjeće, dezinfekcija ruku i obuće pri ulasku u objekt, čišćenje, pranje i dezinfekcija obuće pri izlazu iz objekta

b. zabranjen izlazak iz objekta u istoj zaštitnoj odjeći i obući

c. zabrana ulaska u objekt neovlaštenim osobama

d. dezinfekcija objekata i opreme u skladu s tehnološkim zahtjevima, korištenjem odobrenog dezinficijensa u propisanoj koncentraciji

e. držanje hrane za životinje i stelje u objektima zaštićenim od divljih ptica i glodavaca

6. obvezna je provedba higijenskih i biosigurnosnih mjera i tijekom prijevoza peradi, jaja za valenje i ptica u zatočeništvu, njihovih proizvoda i nusproizvoda uključujući lešine peradi i ptica u zatočeništvu

7. obvezno prijavljivanje svih promjena zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, smanjenje proizvodnje, smanjenog unosa hrane i/ili vode te uginuća peradi i ptica u zatočeništvu nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji

8. lovoovlaštenici su dužni osigurati provedbu biosigurnosnih mjera iz Dodatka I. ove Naredbe.

Članak 2.

1. Na području Republike Hrvatske u skladu s člankom 36. stavkom 1. Zakona o zdravlju životinja (»Narodne novine«, br. 152/22. i 154/22.) uspostavljaju se zone ograničenja i to zona zaštite i zona nadziranja.

2. Popis područja obuhvaćenih zonom zaštite i zonom nadziranja iz točke 1. ovoga članka utvrđuje se rješenjem koje se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Članak 3.

Osim mjera iz članka 1. ove Naredbe u zonama ograničenja određuje se sljedeće:

1. zabrana premještanja u zonu ograničenja, te unutar i izvan zone ograničenja peradi i ptica u zatočeništvu i njihovih proizvoda, nusproizvoda te drugih materijala kojima bi se mogla proširiti influenca ptica

2. iznimno od točke 2. ovoga članka, dozvoljavaju se izuzeća pod uvjetima iz članaka 28. i 43. Delegirane uredbe (EU) 2020/687, kako je utvrđeno člancima 29., 30., 31., 33., 34., 35., 36., 37., 44., 46., 47., 49., 50., 51., 52. ili 53. Delegirane uredbe (EU) 2020/687 оd 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za sprečavanje i kontrolu određenih bolesti s popisa

3. izuzeća iz točke 2. ovoga članka rješenjem odobrava veterinarski inspektor

4. provedba popisa i posjeta objektima na kojima se drži perad i ptice u zatočeništvu sukladno Uputi Ministarstva poljoprivrede Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane (klasa: 322-01/23-01/129).

Članak 4.

Troškovi provedbe mjera određenih člankom 3. točkom 4. ove Naredbe te drugih aktivnosti i mjera određenih od strane Nacionalnog kriznog stožera na području zona ograničenja, financiraju se sukladno Odluci o visini naknade za propisane veterinarske usluge (klasa: 322-01/23-01/1).

Članak 5.

Mjere određene ovom Naredbom ostaju na snazi do daljnjega, dok se na temelju procjene rizika u odnosu na influencu ptica ne steknu uvjeti za njihovo ukidanje.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 52/23. i 72/23.).

Članak 7.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-02/22-01/32

Urbroj: 525-09/560-23-8

Zagreb, 17. studenoga 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

DODATAK I

MJERE BIOSIGURNOSTI KOJE SE MORAJU PRIMJENJIVATI PRIJE, TIJEKOM I NAKON LOVA NA PERNATU DIVLJAČ

1. Svaki lovoovlaštenik je dužan izraditi plan biosigurnosti koji mora uključiti:

– određivanje odgovorne osobe u lovištu za provedbu biosigurnosnih mjera

– kontakte (ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela) odgovorne osobe i kontakte nadležne ovlaštene veterinarske organizacije i veterinarskog inspektora

– proceduru za vođenje evidencije o svim lovcima koji sudjeluju u lovu na pernatu divljač

– proceduru za odrobljavanje (evisceraciju) i čišćenje odstrijeljene pernate divljači s točno određenim prostorom za tu namjenu

– proceduru za neškodljivo odlaganje, odnosno uništavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla nastalog nakon odstrjela.

2. Biosigurnosne mjere minimalno uključuju:

– dezinfekciju obuće, opreme i pribora nakon lova na pernatu divljač

– ukoliko se odrobljavanje odvija na području lovišta isto je potrebno organizirati na za to određenim mjestima (prostoru) na kojima je potrebno postaviti kontejner ili odrediti lokaciju za prikupljanje otpada (eviscerirani organi, koža i dr. otpad životinjskog podrijetla)

– evisceracija i čišćenje pernate divljači, ukoliko se odvija kod kuće, treba se odvijati na mjestu na koje perad i ptice u zatočeništvu i ostale životinje nemaju pristup

– za evisceraciju i čišćenje pernate divljači potrebno je koristiti zasebni pribor

– pribor i radne površine za evisceraciju i čišćenje pernate divljači potrebno je oprati i dezinficirati

– otpad nakon evisceracije i čišćenja i korištenu jednokratnu zaštitnu opremu treba odložiti u zasebnu vrećicu kojoj perad i ptice u zatočeništvu ili druge životinje nemaju pristup te zbrinuti u skladu s propisima o zbrinjavanju otpada

– prijava pronalaska bolesnih i uginulih divljih ptica (uključujući i pernatu divljač) ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji

– uginule divlje ptice potrebno je upakirati u dvostruku PVC vrećicu te dostaviti u najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju

– tijekom rukovanja uginulim divljim pticama, obavezno je korištenje jednokratnih ili gumenih rukavica koje se trebaju neškodljivo odložiti ili ih nakon uporabe oprati sapunom i vodom te dezinficirati

– zabranjeno je hraniti perad, pse i mačke s ostacima odstrijeljene pernate divljači.

3. Mjere osobne zaštite u slučaju odrobljavanja i čišćenja odstrijeljene pernate divljači:

– tijekom evisceracije i čišćenja pernate divljači potrebno je koristiti rukavice te zasebnu obuću i odjeću, preporučljivo jednokratnu, u protivnom ju je potrebno dezinficirati nakon korištenja

– nakon rukovanja pernatom divljači potrebno je ruke oprati sapunom i vodom ili obrisati maramicama za dezinfekciju

– zabranjeno je jesti, piti i/ili pušiti tijekom evisceracije i čišćenja pernate divljači

– meso pernate divljači koje nije termički obrađeno potrebno je držati odvojeno od ostale hrane te ga je prije konzumacije potrebno termički obraditi (minimalno 70 °C u središtu).

 

 

 

Copyright © Ante Borić