NN 154/2023 (21.12.2023.), Pravilnik o upisu sorti u sortnu listu voćnih vrsta i Sortnu listu loze

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2320

Na temelju članka 53. stavka 6., članka 54. stavka 6., članka 56. stavka 2., članka 58. stavka 2., članka 62. stavka 2., članka 63. stavka 4., članka 64. stavka 5., članka 69. stavka 6. članka 70. stavka 3. i članka 71. stavka 8. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21.) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 66/19.) ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za europske poslove, donosi

PRAVILNIK

O UPISU SORTI U SORTNU LISTU VOĆNIH VRSTA I SORTNU LISTU LOZE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način upisa i vođenje Sortne liste voćnih vrsta i Sortne liste loze.

Članak 2.

Ovim pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeći akti Europske unije:

– Provedbena direktiva Komisije 2014/97/EU od 15. listopada 2014. o provedbi Direktive Vijeća 2008/90/EZ u pogledu registracije dobavljača i sorti i zajedničkog popisa sorti (SL L 298, 16. 10. 2014.)

– Direktiva Komisije 2004/29/EZ od 4. ožujka 2004. o utvrđivanju karakteristika i minimalnih uvjeta za inspekciju vinskih sorti (SL L 71/22, 10. 3. 2004.)

– Direktiva Vijeća 71/140/EZZ o izmjeni Direktive od 9. travnja 1968. o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze (SL L 71/16, 25. 3. 1971.).

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21.) (u daljnjem tekstu: Zakon) koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

– Sortna lista loze je dio sortne liste Republike Hrvatske u koju se upisuju sorte loze koje se mogu proizvoditi i stavljati na tržište, te sadrži osobine prema kojima se sorte mogu razlikovati jedna od druge

– Sortna lista voćnih vrsta je dio sortne liste Republike Hrvatske u koju se upisuju sorte voćnih vrsta koje se mogu proizvoditi i stavljati na tržište

– »čuvana sorta« loze potječe iz domaćih biljnih genetskih izvora i nije bila predmet sustavnog oplemenjivanja, te je uzgajana u Republici Hrvatskoj više od 30 godina i dobro je prilagođena na proizvodne uvjete u Republici Hrvatskoj

– »čuvana sorta« voćne vrste je sorta koja nije značajna za komercijalnu proizvodnju, posjeduju službeno priznati opis, a reprodukcijski sadni materijal i sadnice mogu se stavljati samo na tržište Republike Hrvatske u CAC kategoriji.

Upis sorti voćnih vrsta u Sortnu listu voćnih vrsta

Članak 5.

(1) Sorte voćnih vrsta koje se upisuju u Sortnu listu voćnih vrsta moraju biti:

– zaštićene oplemenjivačkim pravom u skladu s odredbama propisa o zaštiti novih biljnih sorti, ili

– registrirane u skladu s člankom 7. stavcima 1. i 2. ovoga Pravilnika, ili

– opće poznate.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u Sortnu listu voćnih vrsta upisuju se i sorte koje nisu značajne za komercijalnu proizvodnju kao »čuvane sorte« voćnih vrsta ako imaju službeno priznati opis.

(3) Sorte voćnih vrsta iz stavka 2. ovoga članka mogu se tržiti samo na području Republike Hrvatske u CAC kategoriji, te moraju biti označene Certifikatom proizvođača koji sadrži upućivanje na ovu odredbu.

Članak 6.

Sorta se smatra zaštićenom oplemenjivačkim pravom ako je dodijeljeno oplemenjivačko pravo:

a) na teritoriju Republike Hrvatske u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita novih biljnih sorti

b) na teritoriju Europske unije u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2100/94 od 27. srpnja 1994. o oplemenjivačkim pravima na biljnu sortu Zajednice (SL L 227, 1. 9. 1994.)

c) u bilo kojoj drugoj državi članici Međunarodne unije za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV).

Članak 7.

(1) Sorta je službeno registrirana ako:

– udovoljava službeno odobrenim uvjetima ispitivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti (DUS ispitivanje), ima službeni opis i postoji primjerak sorte, ili

– su reprodukcijski sadni materijal i sadnice ove sorte stavljeni na tržište na teritoriju Republike Hrvatske prije 30. rujna 2012. na temelju službeno priznatog opisa sorte.

(2) Službeno priznati opis sorte iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka mora sadržavati bitne karakteristike sorte, a izrađuje se na osnovi podataka o sorti objavljenih u službenim, stručnim ili pomološkim publikacijama ili na osnovi podataka dobivenih:

– DUS odnosno VCU (gospodarska vrijednost) ispitivanjem sorte

– pri prikupljanju, opisivanju i očuvanju biljnih genetskih izvora

– pri proizvodnji i razmnožavanju i uporabi te sorte.

(3) Genetski modificirana sorta može se službeno registrirati samo ako je genetski modificirani organizam od kojega se sorta sastoji dopušten propisima kojima se uređuju genetski modificirani organizmi.

(4) Kada su proizvodi koji potječu od sadnica ili reprodukcijskog sadnog materijala sorte koja je genetski modificirana namijenjeni za korištenje kao hrana ili u hrani, ili kao hrana za životinje ili u hrani za životinje, sorta mora imati odobrenje nadležnog tijela u skladu s propisima kojima se uređuju genetski modificirani organizmi.

Članak 8.

Sorta voćnih vrsta je opće poznata ako:

– je službeno registrirana u sortnu listu u državi članici Europske unije, ili

– je podnijet zahtjev za upis sorte u sortnu listu u bilo kojoj državi članici Europske unije, ili

– je podnijet zahtjev za dodjelu oplemenjivačkog prava u skladu sa odredbama propisa o zaštiti biljnih sorti, ili

– je stavljena na tržište prije 30. rujna 2012. na području Republike Hrvatske ili države članice Europske unije na temelju službeno priznatog opisa.

Članak 9.

(1) Zahtjev za upis sorte u Sortnu listu voćnih vrsta (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi se Agenciji na Obrascu 1. iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

– tehnički upitnik

– punomoć o zastupanju u postupku uvrštavanja sorte u Sortnu listu voćnih vrsta, ukoliko je potrebna na Obrascu 2. iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika, te

– podaci dobiveni DUS odnosno VCU ispitivanjem sorte ili podaci dobiveni pri prikupljanju, opisivanju i očuvanju biljnih genetskih izvora ili podaci dobiveni pri proizvodnji, razmnožavanju i uporabi te sorte.

(3) Nakon primitka Zahtjeva Agencija utvrđuje da li je Zahtjev potpun odnosno sadrži li podatke o:

– podnositelju Zahtjeva

– zastupniku ukoliko postoji

– osobi odgovornoj za održavanje sorte (u daljnjem tekstu: održivač sorte)

– vrsti

– imenu sorte ili oplemenjivačkoj oznaci

– porijeklu sorte

– oplemenjivaču

– DUS ispitivanju ili službeno priznatom opisu sorte

– oznaci ako je sorta zaštićena

– genetski modificiranim organizmima (u daljnjem tekstu: GMO)

– o tome je li sorta službeno registrirana u drugoj državi članici ili je predmet zahtjeva za takvu registraciju u drugoj državi članici.

(4) Zahtjev je potpun ukoliko sadrži sve podatke iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Kada je uz Zahtjev dostavljeno DUS izvješće i službeni opis koji je utvrdilo nadležno tijelo druge države članice neće se provoditi DUS ispitivanje i smatra se da su ispunjeni uvjeti iz članka 7. stavka 1. podstavka 1. ovog Pravilnika.

Članak 10.

(1) Zahtjev za upis »čuvane sorte« u Sortnu listu voćnih vrsta podnosi se Agenciji na Obrascu 1. iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika, te mora biti naznačeno da se radi o čuvanoj sorti.

(2) Uz zahtjev za upis iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

– tehnički upitnik

– obrazloženje da sorta nije značajna za komercijalnu proizvodnju

– podaci o načinu i mjestu uzgoja »čuvane sorte«

– podaci o neslužbenim ispitivanjima i znanja stečena kroz praktično iskustvo tijekom uzgoja, korištenja reprodukcijskog materijala sorte

– pomološki opis »čuvane sorte«.

Članak 11.

Na temelju dostavljenog Zahtjeva i uvjeta propisanih ovim Pravilnikom Povjerenstvo iz članka 7. stavka 1. točke 2. Zakona ocjenjuje da li je udovoljeno uvjetima za upis sorte u Sortnu listu voćnih vrsta.

Članak 12.

(1) Sortna lista voćnih vrsta sadrži podatke o:

– vrsti kojoj sorta pripada

– imenu sorte i sinonimima za sortu

– naznaku »službenog opisa«, odnosno »službeno priznatog opisa«

– datumu upisa u Sortnu listu voćnih vrsta, odnosno datumu obnove upisa u Sortnu listu voćnih vrsta i

– datum isteka roka upisa u Sortnu listu voćnih vrsta.

(2) Za svaku sortu iz stavka 1. ovoga članka Agencija vodi dosje o sorti koji mora sadržavati opis sorte i sažetak svih činjenica bitnih za registraciju sorte.

(3) U skladu s međunarodno prihvaćenim vodičima, ukoliko je to moguće, svaka sorta nosit će isto ime u svim državama.

Upis sorti loze u Sortnu listu loze

Članak 13.

(1) Sorte loze koje se upisuju u Sortnu listu loze moraju:

– biti zaštićene oplemenjivačkim pravom u skladu s odredbama propisa o zaštiti novih biljnih sorti

– udovoljavati službeno odobrenim uvjetima ispitivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti (DUS ispitivanje) ili imati ampelografski opis

– biti opće poznate.

(2) Prilikom DUS ispitivanja iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka mora se obuhvatiti dovoljan broj karakteristika te sorte za opisivanje i minimalni uvjeti iz Dodatka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Metode koje se rabe za određivanje karakteristika iz stavka 2. ovoga članka moraju biti egzaktne i pouzdane.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u Sortnu listu loze mogu se upisati i »čuvane sorte« loze.

Članak 14.

Ampelografski opis sorte iz članka 13. stavka 1. podstavka 2. ovoga Pravilnika mora sadržavati bitne karakteristike sorte, a izrađuje se na osnovi podataka o sorti objavljenih u službenim, stručnim ili ampelografskim publikacijama ili na osnovi podataka dobivenih:

– DUS odnosno VCU (gospodarska vrijednost) ispitivanjem sorte

– pri prikupljanju, opisivanju i očuvanju biljnih genetskih izvora

– pri proizvodnji i razmnožavanju i uporabi te sorte.

Članak 15.

Sorta loze se smatra zaštićenom oplemenjivačkim pravom ako je dodijeljeno oplemenjivačko pravo:

a) na teritoriju Republike Hrvatske u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita novih biljnih sorti

b) na teritoriju Europske unije u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2100/94 od 27. srpnja 1994. o oplemenjivačkim pravima na biljnu sortu Zajednice (SL L 227, 1. 9. 1994.)

c) u bilo kojoj drugoj državi članici Međunarodne unije za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV).

Članak 16.

Sorta loze je opće poznata ako:

– je upisana u sortnu listu u državi članici Europske unije, ili

– je podnijet zahtjev za upis sorte u sortnu listu u bilo kojoj državi članici Europske unije, ili

– je podnijet zahtjev za dodjelu oplemenjivačkog prava u skladu sa odredbama propisa o zaštiti biljnih sorti.

Članak 17.

(1) Genetski modificirana sorta loze može se službeno registrirati samo ako je genetski modificirani organizam od kojega se sorta sastoji dopušten propisima kojima se uređuju genetski modificirani organizmi.

(2) Kada su proizvodi koji potječu od cijepova ili reprodukcijskog sadnog materijala sorte koja je genetski modificirana namijenjeni za korištenje kao hrana ili u hrani, ili kao hrana za životinje ili u hrani za životinje, sorta mora imati odobrenje nadležnog tijela u skladu s propisima kojima se uređuju genetski modificirani organizmi.

Članak 18.

(1) Zahtjev za upis sorte loze u Sortnu listu loze podnosi se Agenciji na Obrascu 1. iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

– tehnički upitnik

– punomoć o zastupanju u postupku uvrštavanja sorte u Sortnu listu loze ako je potrebna na Obrascu 2. iz Dodatka 1. ovoga Pravilnik, te

– podaci dobiveni DUS odnosno VCU ispitivanjem sorte ili podaci dobiveni pri prikupljanju, opisivanju i očuvanju biljnih genetskih izvora ili podaci dobiveni pri proizvodnji, razmnožavanju i uporabi te sorte

– ampelografski opis.

(3) Nakon primitka Zahtjeva Agencija utvrđuje da li je Zahtjev potpun odnosno sadrži li podatke o:

– podnositelju Zahtjeva

– zastupniku ukoliko postoji

– osobi odgovornoj za održavanje sorte (u daljnjem tekstu: održivač sorte)

– vrsti

– imenu sorte ili oplemenjivačkoj oznaci

– porijeklu sorte

– oplemenjivaču

– DUS ispitivanju ili ampelografski opis sorte

– oznaku ako je sorta zaštićena

– GMO

– o tome je li sorta službeno registrirana u drugoj državi članici ili je predmet zahtjeva za takvu registraciju u drugoj državi članici.

(4) Zahtjev je potpun ukoliko sadrži sve podatke iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 19.

(1) Zahtjev za upis »čuvane sorte« loze u Sortnu listu loze podnosi se Agenciji na Obrascu 1. iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika, te mora biti naznačeno da se radi o čuvanoj sorti.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

– tehnički upitnik

– dokaz da sorta potječe iz domaćih biljnih genetskih izvora i izjava da sorta nije bila predmet sustavnog oplemenjivanja

– podaci o načinu i mjestu uzgoja »čuvane sorte«

– podaci o neslužbenim ispitivanjima i znanja stečena kroz praktično iskustvo tijekom uzgoja, korištenja reprodukcijskog materijala sorte

– ampelografski opis »čuvane sorte«.

Članak 20.

Na temelju dostavljenog Zahtjeva i uvjeta propisanih ovim Pravilnikom Povjerenstvo iz članka 7. stavka 1. točke 2. Zakona ocjenjuje da li je udovoljeno uvjetima za upis sorte u Sortnu listu loze.

Članak 21.

(1) Sortna lista loze sadrži podatke o:

– vrsti kojoj sorta pripada

– imenu sorte i sinonimima za sortu

– upisnom broju sorte

– održivaču sorte

– zastupniku održivača

– datumu upisa sorte u Sortnu listu loze, osim za sorte koje su bile priznate do 31. prosinca 1971. godine

– datumu do kojega se može tržiti reprodukcijski materijal sorte, nakon što je sorta brisana iz Sortne liste loze

– genetskoj modifikaciji sorte

– osnovnim svojstvima po kojima se sorta razlikuje jedna od druge.

(2) Ako postoje saznanja kako se materijal za umnažanje određene sorte stavlja na tržište u drugoj državi pod drugim imenom, to ime treba također navesti u Sortnoj listi.

(3) Na prijedlog dobavljača koji održava osnovni materijal klona loze, u skladu sa propisom o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze, za određenu sortu loze mogu biti naznačeni i podaci klona i njegovog održivača.

Obnavljanje upisa sorti voćnih vrsta i loze

Članak 22.

(1) Sorta upisana u Sortnu listu voćnih vrsta ili u Sortnu listu loze ostaje upisana do datuma do kojeg je službeno evidentirana matična biljka, a najdulje 30 godina.

(2) Genetski modificirane sorte ostaju upisane u Sortnoj listi voćnih vrsta ili Sortnoj listi loze za razdoblje za koje je genetski modificirani organizam od kojeg se sorta sastoji dopušten propisom Europske komisije donesenim u skladu s Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/220/EEZ (SL L 106, 17. 4. 2001.) (dalje u tekstu: Direktiva 2001/18/EZ) ili Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (SL L 268, 18. 10. 2003.) (dalje u tekstu: Uredba (EZ) br. 1829/2003).

Članak 23.

(1) Sorte upisane u Sortnu listu voćnih vrsta ili u Sortnu listu loze mogu se obnoviti za najduže 30 godina, ako je materijal sorte još uvijek dostupan i može se umatičiti prema propisu kojima se uređuje proizvodnja i stavljanje na tržište reprodukcijskog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća i prema propisu kojim se uređuje stavljanje na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze.

(2) Održivač sorte ili njegov zastupnik mora podnijeti zahtjev za obnavljanje upisa sorte (u daljnjem tekstu: zahtjev za obnavljanje) Agenciji na Obrascu 3. iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Agencija će na početku svake vegetacijske sezone objaviti u Službenom glasilu Agencije popis sorti za koje je potrebno u slijedećoj godini podnijeti zahtjev za obnavljanje i elektroničkim putem dostaviti održivačima obavijest o isteku razdoblja za koje je sorta upisana.

(4) Postupak i uvjeti obnavljanja genetski modificiranih sorti, osim uvjeta propisanih stavkom 1. ovog članka, bit će uređeni propisima Europske komisije donesenim u skladu s Direktivom 2001/18/EZ ili Uredbom (EZ) br. 1829/2003, koji se odnose na uzgoj genetski modificiranih organizama.

(5) Razdoblje obnavljanja genetski modificiranih sorti ograničeno je na razdoblje odobrenja tog genetski modificiranog organizma.

Održavanje sorti voćnih vrsta i loze

Članak 24.

(1) Za vrijeme dok je sorta u Sortnoj listi voćnih vrsta ili Sortnoj listi loze mora se održavati sukladno članku 71. stavku 3. Zakona.

(2) Nadzor iz članka 71. stavka 2. Zakona Agencija provodi kontrolom zapisa o održavanju sorte i kontrolom matičnih biljaka ili kolekcijskih nasada.

(3) Osoba odgovorna za održavanje sorte mora voditi zapise o podrijetlu matičnih biljaka i o količini proizvedenog reprodukcijskog materijala.

(4) Osoba odgovorna za održavanje sorte mora omogućiti odgovornoj osobi Agencije kontrolu:

– površina i mjesta gdje se sorta održava

– zapisa o održavanju sorte i prateće evidencije

– kolekcijskog nasada.

Dosje sorti voćnih vrsta i loze

Članak 25.

(1) Dosje sorte voćnih vrsta i loze vodi se u Agenciji i u njemu je pohranjena dokumentacija o sorti.

(2) Dosje sorte čuva se deset godina nakon brisanja sorte.

(3) Dosje sorte voćnih vrsta sadrži službeni opis ili službeno priznati opis, a dosje sorte loze sadrži službeni opis ili opis iz ampelografske publikacije.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Sorte koje su do stupanja na snagu ovoga Pravilnika bile upisane u Popis sorti voćnih vrsta i Sortnu listu Republike Hrvatske smatraju se upisane u Sortnu listu voćnih vrsta i Sortnu listu loze.

Članak 27.

Dodatak 1. i Dodatak 2. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upisu sorti u popis sorti voćnih vrsta (»Narodne novine« br. 98/09., 77/13. i 118/16.).

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/24

Urbroj: 525-06/244-23-15

Zagreb, 1. prosinca 2023.

ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

DODATAK 1.

Obrazac 1.

ZAHTJEV ZA UPIS SORTE NA SORTNU LISTU VOĆNIH VRSTA I LOZE

1. Podnositelj zahtjeva:

 

Ime

 

Prezime

 

Tvrtka

 

Adresa

 

Poštanski broj

 

Mjesto

 

Država

 

Telefon

 

E-mail

 

 

 

2. Zastupnik: (uz zahtjev priložite punomoć o zastupanju u postupku upisa sorti na sortnu listu voćnih vrsta/loze)

 

Ime

 

Prezime

 

Tvrtka

 

Adresa

 

Poštanski broj

 

Mjesto

 

Država

 

Telefon

 

E-mail

 

 

 

3. Održivač sorte:

 

Ime

 

Prezime

 

Tvrtka

 

Adresa

 

Poštanski broj

 

Mjesto

 

Država

 

Telefon

 

E-mail

 

 

 

4. Vrsta kojoj sorta pripada

Latinsko ime vrste:

Hrvatsko ime vrste:

5. Ime sorte/denominacija (koristite velika i mala slova)

Oplemenjivačka oznaka:

Ime sorte:

☐ Sorta je prijavljena ili je upisana na sortnu listu u drugoj državi

 

Država

Ime ili predloženo ime sorte

U postupku upisa

Upisana

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ Sorta nije upisana i nije prijavljena za upisivanje na sortnu listu u niti jednoj drugoj državi

6. Podaci o zaštiti sorte

☐ Sorta je zaštićena u drugoj(im) državi(ama), navedite u kojoj(im) i godinu zaštite

☐ Sorta nije zaštićena niti u jednoj državi

7. Postupak ispitivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti (DUS)

☐ je završen, navedite državu(e):

☐ se trenutno provodi, navedite državu(e):

☐ nije proveden

8. Čuvana sorta

☐ DA

☐ NE

9. Sorta je stvorena uz pomoć genetske tehnologije ili sadrži genetski modificirane organizme

☐ DA

☐ NE

Ako da, priložite rješenje o dozvoli ispuštanja GMO-a u okoliš

10. Porijeklo sorte:

11. Prilozi:

☐ tehnički upitnik

☐ punomoć o zastupanju

☐ izvješće o DUS/VCU ispitivanju ili podaci dobiveni proizvodnjom, razmnožavanjem, uporabom sorte, očuvanjem genetskih izvora

☐ pomološki/ampelografski opis sorte

☐ rješenje o dozvoli ispuštanja GMO-a u okoliš

☐ ostalo, navedite priloge:

12. Izjava

Podnosim zahtjev za postupak upisa sorti u Sortnu listu voćnih vrsta/loze

Izjavljujem da su svi podaci u prijavi i prilozima potpuni i točni

Suglasan(a) sam da se Agencija može savjetovati i razmjenjivati podatke s drugim uredima

Mjesto: ______ Datum:_____ Potpis podnositelja zahtjeva: ______

Obrazac 2.

PUNOMOĆ O ZASTUPANJU U POSTUPKU UPISA SORTI VOĆNIH VRSTA I LOZE

Podnositelj zahtjeva:

 

Ime

 

Prezime

 

Tvrtka

 

Adresa

 

Poštanski broj

 

Mjesto

 

Država

 

Telefon

 

E-mail

 

 

 

 

Opunomoćujem

 

Ime

 

Prezime

 

Tvrtka

 

Adresa

 

Poštanski broj

 

Mjesto

 

Država

 

Telefon

 

E-mail

 

 

 

za zastupanje u postupku upisa sorti na Sortnu listu voćnih vrsta/loze

☐ za sljedeće prijavljene sorte:

 

Oplemenjivačka oznaka

Ime sorte

Latinsko ime vrste

Hrvatsko ime vrste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjesto: ______ Datum:______ Potpis podnositelja zahtjeva: ______

Obrazac 3.

ZAHTJEV ZA OBNAVLJANJE UPISA SORTE VOĆNIH VRSTA I LOZE

1. Podnositelj zahtjeva:

 

Ime

 

Prezime

 

Tvrtka

 

Adresa

 

Poštanski broj

 

Mjesto

 

Država

 

Telefon

 

E-mail

 

 

 

2. Zastupnik: (uz zahtjev priložite punomoć o zastupanju u postupku upisa sorti na sortnu listu voćnih vrsta/loze)

 

Ime

 

Prezime

 

Tvrtka

 

Adresa

 

Poštanski broj

 

Mjesto

 

Država

 

Telefon

 

E-mail

 

 

 

3. Održivač sorte:

 

Ime

 

Prezime

 

Tvrtka

 

Adresa

 

Poštanski broj

 

Mjesto

 

Država

 

Telefon

 

E-mail

 

 

 

4. Vrsta kojoj sorta pripada

Latinsko ime vrste:

Hrvatsko ime vrste:

5. Ime sorte/denominacija (koristite velika i mala slova)

Oplemenjivačka oznaka:

Ime sorte:

☐ Sorta je prijavljena ili je upisana na sortnu listu u drugoj državi

 

Država

Ime ili predloženo ime sorte

U postupku upisa

Upisana

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ Sorta nije upisana i nije prijavljena za upisivanje na sortnu listu u niti jednoj drugoj državi

6. Datum prvog upisa sorte na Sortnu listu voćnih vrsta/loze:

7. Podaci o zaštiti sorte

☐ Sorta je zaštićena u drugoj(im) državi(ama), navedite u kojoj(im) i godinu zaštite

☐ Sorta nije zaštićena niti u jednoj državi

8. Postupak ispitivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti (DUS)

☐ je završen, navedite državu(e):

☐ se trenutno provodi, navedite državu(e):

☐ nije proveden

9. Čuvana sorta

☐ DA

☐ NE

10. Sorta je stvorena uz pomoć genetske tehnologije ili sadrži genetski modificirane organizme

☐ DA

☐ NE

Ako da, priložite rješenje o dozvoli ispuštanja GMO-a u okoliš

11. Porijeklo sorte:

12. Prilozi:

☐ tehnički upitnik

☐ punomoć o zastupanju

☐ izvješće o DUS/VCU ispitivanju ili podaci dobiveni proizvodnjom, razmnožavanjem, uporabom sorte, očuvanjem genetskih izvora

☐ pomološki/ampelografski opis sorte

☐ rješenje o dozvoli ispuštanja GMO-a u okoliš

☐ ostalo, navedite priloge:

13. Izjava

Podnosim zahtjev za postupak obnove upisa sorti u Sortnu listu voćnih vrsta/loze

Izjavljujem da su svi podaci u prijavi i prilozima potpuni i točni

Suglasan(a) sam da se Agencija može savjetovati i razmjenjivati podatke sa drugim uredima

Mjesto: ______ Datum:_____ Potpis podnositelja zahtjeva: _____

DODATAK 2.

DIO A

MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE KOJE SE UZIMAJU U OBZIR PRILIKOM ISPITIVANJA PREPOZNATLJIVOSTI, POSTOJANOSTI I UJEDNAČENOSTI

1. Formiranje lisnih pupova na izbojima duljine 10 – 20 cm

1.1. oblik

1.2. boja (otvaranje pupa)

1.3. dlakavost

2. Mladice u doba cvatnje

2.1. transverzalni presjek (oblik i kontura)

2.2. dlakavost

3. Odrvenjeli izboj/rozgva

3.1. površina

3.2. internodij

4. Raspored vitica

5. Mladi listovi na vrhu izboja 10 – 30 cm (prva tri lista)

5.1. boja

5.2. dlakavost

6. Zreli list (između 8 – 11 nodija)

6.1. fotografija

6.2. crtež ili ispis sa skalom

6.3. oblik

6.4. broj dijelova plojke lista

6.5. sinus peteljke

6.6. dubina gornjeg i donjeg lateralnog sinusa

6.7. dlakavost naličja

6.8. površina

6.9. nazubljenost

7. Cvijet

7.1. spol

8. Grozd u tehnološkoj zrelosti

8.1. fotografija (sa skalom)

8.2. oblik

8.3. veličina

8.4. peteljka (duljina)

8.5. prosječna težina u gramima

8.6. odvajanje od peteljke

8.7. zbijenost

9. Bobica u tehnološkoj zrelosti

9.1. fotografija sa skalom

9.2. oblik

9.3. prosječna težina

9.4. boja

9.5. kožica (za stolne sorte)

9.6. broj sjemenki (stolne sorte)

9.7. pulpa

9.8. sok

9.9. okus

10. sjemenka (za vinske i stolne sorte)

Fotografija obje strane i profil

DIO B

FIZIOLOŠKE KARAKTERISTIKE KOJE SE UZIMAJU U OBZIR PRILIKOM ISPITIVANJA PREPOZNATLJIVOSTI, POSTOJANOSTI I UJEDNAČENOSTI

1.VEGETATIVNE:

1.1. Ulazak u fenološke faze radi se u usporedbi s jednom ili više kontrolnih sorti

1.2. Datum otvaranja pupova

Datum na koji je polovica pupova otvorena na uobičajeno orezanim trsovima, vidi se unutarnja dlakavost, odnos s kontrolnim sortama.

1.3. Datum pune cvatnje

Polovica cvjetova otvoreni u usporedbi s kontrolnom sortom.

1.4. Zrioba

U dodatku na datum zriobe dodati postotak sladora, kiselina, mošt, prinos kg/ha i usporedbu sa standardnim sortama koje daju slične prinose

2. KARAKTERISTIKE UZGOJA:

2.1. Bujnost

2.2. Način rasta (pozicija prvog rodnog pupa)

2.3. Proizvodnja

2.3.1. alternativna rodnost

2.3.2. prinos

2.3.3. anomalije

2.4. Otpornost/osjetljivost

2.4.1. na nepovoljne uvjete

2.4.2. štetne organizme

2.4.3. pucanje bobica

2.5 Ponašanje tijekom vegetativnog razmnožavanja

2.5.1 cijepljenje

2.5.2 razmnožavanje reznicama

3. UPORABA

3.1. za vinsko grožđe

3.2. za stolno grožđe

3.3. za podloge

3.4. za industrijsku uporabu.

DIO C

MINIMALNI UVJETI ZA ISPITIVANJA

1. EKOLOŠKI PODACI

1.1. mjesto

1.2. geografski uvjeti

1.2.1. duljina

1.2.2. širina

1.2.3. visina

1.2.4. ekspozicija i nagib terena

1.3. klimatski uvjeti

1.4. vrsta tla

2. TEHNIČKI POSTUPAK

2.1. Za vinsko grožđe i stolno grožđe

2.1.1. dvadeset i četiri biljke loze, ako je moguće na različitim podlogama

2.1.2. barem tri godine proizvodnje

2.1.3. barem dva mjesta uzgoja s različitim ekološkim uvjetima

2.1.4. uspješnost cijepljenja treba ispitati barem na tri sorte podloga

2.2. Za vrste podloga

2.2.1. pet biljaka loza s barem dva uzgojna oblika

2.2.2. pet godina nakon sadnje

2.2.3. tri mjesta uzgoja s različitim ekološkim uvjetima

2.2.4. uspješnost cijepljenja treba ispitati barem na tri sorte plemki.

 

 

 

Copyright © Ante Borić